Идет загрузка документа (38 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении некоторых нормативно-правовых актов Национального банка Украины

Национальный банк
Положение, Постановление от 21.01.2004 № 24
Утратил силу

Про затвердження деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Постанова Правління Національного банку України
від 21 січня 2004 року N 24

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
10 лютого 2004 р. за N 178/8777

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Правління Національного банку України
 від 30 червня 2010 року N 305
,
 від 15 квітня 2013 року N 138

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 22 липня 2014 року N 435)

Відповідно до статті 7 Закону України "Про Національний банк України" і Концепції функціонування банківської системи України в особливий період, схваленої постановою Правління Національного банку України від 18.06.2003 N 261, з метою забезпечення ведення бухгалтерського обліку в умовах особливого періоду, відновлення бухгалтерського обліку в разі порушення безперервності його ведення та складання фінансової звітності в банках України в умовах особливого періоду Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Положення про порядок ведення бухгалтерського обліку в банках України в особливий період та відновлення бухгалтерського обліку в банках України в разі порушення безперервності його ведення (далі - Положення), що додається.

2. Затвердити Правила складання фінансової звітності банками України в умовах особливого періоду (далі - Правила), що додаються.

3. У разі переведення банківської системи на функціонування в умовах особливого періоду та під час відновлення бухгалтерського обліку в разі порушення безперервності його ведення банки України зобов'язані здійснювати ведення бухгалтерського обліку відповідно до Положення та складати фінансову звітність згідно з Правилами.

4. Департаменту бухгалтерського обліку (Ричаківська В. І.) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України і банків України, які залучаються до роботи в умовах особливого періоду, для керівництва та використання в роботі.

5. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

6. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови П. М. Сенища.

 

Голова 

С. Л. Тігіпко 

 

Положення про порядок ведення бухгалтерського обліку в банках України в особливий період та відновлення бухгалтерського обліку в банках України в разі порушення безперервності його ведення

1. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблено згідно з вимогами Конституції України, Законів України "Про оборону України", "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", "Про правовий режим воєнного стану", "Про банки і банківську діяльність", "Про Національний банк України", "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", "Про платіжні системи та переказ грошей в Україні", а також Положення про організацію бухгалтерського обліку та звітності в банках України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30.12.98 N 566 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.02.99 за N 56/3349 (зі змінами), та інших нормативно-правових актів Національного банку України (далі - Національний банк).

1.2. Регулювання бухгалтерського обліку і звітності в банках України, які працюватимуть в умовах особливого періоду (далі - банки), здійснює Національний банк відповідно до вимог законодавства України.

1.3. Метою цього Положення є забезпечення ведення бухгалтерського обліку в банках в умовах особливого періоду та відновлення бухгалтерського обліку в разі порушення безперервності його ведення.

1.4. Положення визначає основні вимоги до організації бухгалтерського обліку в банках, які поширюються як на банки, так і на їх структурні підрозділи, що працюють в умовах особливого періоду.

1.5. Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення операцій у первинних документах і збереження первинних документів протягом установленого строку в особливий період несе керівник банку.

1.6. Якщо в умовах особливого періоду застосування вимог цього Положення є неможливим, то керівник банку має прийняти адекватне ситуації рішення щодо забезпечення збереження облікової інформації та реєстрації всіх операцій.

1.7. Банки самостійно розробляють внутрішні положення про організацію бухгалтерського обліку в умовах особливого періоду та в період відновлення їх діяльності.

2. Основні вимоги до організації бухгалтерського обліку в умовах особливого періоду

2.1. У разі оголошення особливого періоду банки та їх структурні підрозділи мають здійснити такі заходи:

провести інвентаризацію активів, зобов'язань, резервів і позабалансових статей балансу банків (філій);

провести ревізію готівки та інших цінностей. За результатами інвентаризації і ревізії має бути складений відповідний акт;

скласти на останню звітну дату, визначену Національним банком, оборотно-сальдовий баланс, який має зафіксувати інформацію про фінансовий стан і результати діяльності банку;

забезпечити належний захист і збереження активів, печаток, штампів банку, інших цінностей, облікової інформації про операції банків, первинних документів та регістрів бухгалтерського обліку тощо;

визначити відповідальних виконавців для здійснення операцій та надати їм певні повноваження. Повноваження і відповідальність працівників банку щодо виконання ними функціональних обов'язків визначаються внутрішніми документами банку та посадовими інструкціями.

2.2. В особливий період банки не застосовують такі принципи бухгалтерського обліку, а саме:

безперервність;

нарахування та відповідність доходів і витрат;

оцінка.

2.3. Доходи і витрати в умовах особливого періоду відображаються в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності під час надходження або сплати грошових коштів.

2.4. В особливий період банки не здійснюють нарахування амортизації активів і не формують резерви на покриття можливих втрат за активами та за позабалансовими зобов'язаннями.

2.5. Бухгалтерський облік у банках в особливий період має забезпечувати своєчасне надання достовірної інформації про активи, зобов'язання, фінансовий результат діяльності банку та складання необхідної фінансової і статистичної звітності.

2.6. В особливий період банки здійснюють операції в межах переліку, визначеного Національним банком.

2.7. Операції, що здійснюються банками в особливий період, мають бути відображені за відповідними рахунками плану рахунків бухгалтерського обліку банків України згідно з їх призначенням.

(пункт 2.7 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 15.04.2013 р. N 138)

3. Первинні документи та регістри бухгалтерського обліку

3.1. Підставою для відображення операцій за рахунками бухгалтерського обліку є первинні документи, які складені під час здійснення операції або безпосередньо після її закінчення на паперовому та/або електронному носії. У первинних документах зазначаються рахунки, що кореспондують за дебетом і кредитом, сума операції в грошовому вираженні, дата виконання, підписи відповідального виконавця, контролера (якщо операція підлягає додатковому контролю), уповноваженої особи (якщо підставою для здійснення операції було відповідне розпорядження) та інші обов'язкові реквізити.

3.2. В особливий період банки обов'язково складають на паперових та/або електронних носіях такі регістри:

особові рахунки та виписки з них;

аналітичні рахунки з обліку внутрішньобанківських операцій;

книги реєстрації відкритих рахунків;

оборотно-сальдовий баланс.

3.3. Оборотно-сальдовий баланс роздруковується щоденно на паперових носіях відповідно до вимог Положення про організацію бухгалтерського обліку та звітності в банках України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30.12.98 N 566 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.02.99 за N 56/3349 (зі змінами).

Особові рахунки та виписки з них банки складають відповідно до вимог Положення про організацію операційної діяльності в банках України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 18.06.2003 N 254 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08.07.2003 за N 559/7880.

3.4. Якщо в умовах особливого періоду банки не можуть забезпечити ведення бухгалтерського обліку з використанням комп'ютерної техніки, то операції банку реєструються у відповідних книгах (відомостях, журналах тощо) на паперових носіях.

3.5. У разі ведення бухгалтерського обліку в ручному режимі реєстрація операцій банку здійснюється щоденно на підставі згрупованих первинних документів шляхом записів у Головній та допоміжних книгах (відомостях, журналах тощо) обліку.

3.6. У Головній книзі (додаток 1) запис операцій здійснюється за синтетичними рахунками. За кожним синтетичним рахунком зазначаються обороти за кредитом і дебетом однією сумою та виводиться сальдо.

3.7. Головна книга має містити: номер синтетичного рахунку, назву і тип рахунку (активи, зобов'язання, капітал, доходи або витрати). Детальна інформація про операцію за кожним контрагентом банку зберігається в допоміжних бухгалтерських книгах.

3.8. У допоміжних книгах проводки за операціями здійснюються за аналітичними рахунками безпосередньо відповідальними виконавцями (додаток 2). Дані, що містяться в допоміжних книгах, щоденно відображаються в Головній книзі.

4. Формування та зберігання документів

4.1. Сформовані та зброшуровані меморіальні документи мають бути звірені з оборотно-сальдовим балансом банку. У разі виявлення розбіжностей здійснюється вивірення документів та оборотів за кожним балансовим рахунком.

4.2. У разі ведення в ручному режимі бухгалтерського обліку операцій в умовах особливого періоду сформовані і зброшуровані меморіальні документи звіряються з даними Головної книги.

4.3. Документи, що сформовані, зброшуровані та звірені з оборотно-сальдовим балансом, передаються на зберігання до спеціально відведених безпечних місць. Зберігання електронних архівів має бути організовано таким чином, щоб у разі потреби забезпечити їх передавання в належному стані (з описом структури архівів).

4.4. Допоміжні книги бухгалтерського обліку зберігаються у відповідних підрозділах банку, що відповідають за здійснення окремих видів операцій.

4.5. Відповідальні особи банків мають забезпечити належне зберігання і використання ключової інформації, печаток, штампів і бланків банку таким чином, щоб уникнути їх втрати або використання з метою зловживання.

5. Здійснення внутрішнього контролю в умовах особливого періоду

5.1. У банках має бути встановлений належний контроль за виконанням операцій, захистом активів, інших цінностей та документів, засобів захисту інформації, облікової інформації про виконання операцій тощо.

5.2. В умовах особливого періоду банк має встановити внутрішній контроль у процесі проведення операцій, який передбачає візуальну перевірку документів, та подальший контроль, що здійснюється для забезпечення систематичної перевірки правильності реєстрації виконаних операцій, дотримання порядку звіряння аналітичного обліку із синтетичним. За результатами перевірки банк мас визначити характер і суми розбіжностей та в разі потреби внести відповідні зміни до бухгалтерських записів шляхом застосування методу сторно та/або додаткових записів.

5.3. У разі потреби банк запроваджує додатковий контроль залежно від виду і суми операції, тобто банк визначає перелік операцій, що підлягають додатковому контролю, а також працівників та їх посади, яким надане право виконувати контрольні функції.

5.4. Керівник банку має визначити склад працівників, які залучаються для виконання операцій у цей період, а також працівників, які здійснюватимуть подальший контроль.

6. Організація та проведення роботи з відновлення бухгалтерського обліку в банках України

6.1. Після закінчення дії особливого періоду банки мають провести роботу з відновлення бухгалтерського обліку згідно з принципом безперервності.

6.2. З метою відновлення бухгалтерського обліку операцій, які було припинено в умовах особливого періоду, у банках має бути створена комісія (робоча група), склад якої затверджується наказом керівника банку. До складу комісії входять керівники відповідних структурних підрозділів банку (їх заступники), головний бухгалтер (його заступник) та інші службові особи.

6.3. Відтворення облікової інформації щодо активів і пасивів банків здійснюється з використанням резервної інформаційної бази даних за період, що передував оголошенню особливого періоду, з обов'язковим відображенням у балансі всіх операцій, які були виконані установою до часу порушення безперервності ведення обліку.

6.4. У разі повної втрати резервної інформаційної бази даних відновлення обліку здійснюється на підставі наявних документів, підтверджень про здійснення операцій тощо.

6.5. Для забезпечення виконання робіт з відновлення бухгалтерського обліку комісія має здійснити такі заходи:

провести інвентаризацію активів, зобов'язань, резервів і позабалансових статей балансу банків (філій);

провести ревізію готівки та інших цінностей. За результатами інвентаризації і ревізії мають бути складені відповідні документи;

отримати документи, на підставі яких здійснювалися операції в особливий період.

6.6. У разі ведення бухгалтерського обліку в ручному режимі (з обробленням інформації на паперовому носії) накопичену за цей час облікову інформацію потрібно ввести до системи автоматизації обліку.

6.7. Банки складають баланс на дату, з якої починають працювати у звичайному режимі, на базі оборотно-сальдового балансу на останню звітну дату, даних Головної та допоміжних книг, накопичених первинних документів, згідно з якими виконувалися операції протягом особливого періоду, і відповідних документів про результати проведеної ревізії та інвентаризації.

 

Головний бухгалтер - директор
Департаменту бухгалтерського обліку
 

 
В. І. Ричаківська
 

 

Головна книга

Дата 

Назва рахунку 

Номер 
рахунку 

Вхідний 
залишок 

Обороти 

Вихідний залишок 

Дебет 

Кредит 

АКТИВИ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

АКТИВИ - УСЬОГО: 

  

  

  

  

ПАСИВИ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ПАСИВИ - УСЬОГО: 

  

  

  

  

ДОХОДИ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ДОХОДИ - УСЬОГО: 

  

  

  

  

ВИТРАТИ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ВИТРАТИ - УСЬОГО: 

  

  

  

  

ПОЗАБАЛАНСОВІ РАХУНКИ 

Активні 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

За позабалансовими активними рахунками - УСЬОГО: 

  

  

  

  

Пасивні 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

За позабалансовими пасивними рахунками - УСЬОГО: 

  

  

  

  

"___" ____________ 

Керівник _________________________________ 

__________________________________
                 (прізвище виконавця, телефон) 

Головний бухгалтер ________________________ 

 

Головний бухгалтер - директор
Департаменту бухгалтерського обліку
 

 
В. І. Ричаківська
 

 

Допоміжна книга

                           за аналітичним рахунком ________________ (активний; пасивний;)
                                                                                                           активно-пасивний 

Дата 

Вхідний залишок 

Обороти 

Вихідний залишок 

Дебет 

Кредит 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

"___" ____________ 

Керівник _________________________________ 

__________________________________
                 (прізвище виконавця, телефон)

Головний бухгалтер ________________________ 

 

Головний бухгалтер - директор
Департаменту бухгалтерського обліку
 

 
В. І. Ричаківська
 

Опрос