Идет загрузка документа (23 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Положению о формировании корректирующих проводок, осуществляемых банками Украины

Национальный банк
Постановление от 21.01.2004 № 23
Утратил силу

Про затвердження Змін до Положення про формування коригуючих проводок, що здійснюються банками України

Постанова Правління Національного банку України
від 21 січня 2004 року N 23

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
5 лютого 2004 р. за N 162/8761

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Правління Національного банку України
від 24 жовтня 2011 року N 373)

Відповідно до статті 7 Закону України "Про Національний банк України", основних вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.05.99 N 137 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.06.99 за N 392/3685 (із змінами), та з метою забезпечення реальної фінансової звітності, що подається банками Національному банку України, Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Положення про формування коригуючих проводок, що здійснюються банками України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 09.10.2001 N 427 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.10.2001 за N 909/6100 (із змінами), що додаються.

2. Департаменту бухгалтерського обліку (В. І. Ричаківська) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома банків України для використання в роботі.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на територіальні управління Національного банку України.

4. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

 

Голова 

С. Л. Тігіпко 

 

Зміни до Положення про формування коригуючих проводок, що здійснюються банками України

1. У главі 1:

1.1. Пункт 1.1 після слова і цифр "за N 392/3685" доповнити словами "(із змінами і доповненнями)".

1.2. Пункт 1.4 після абзацу восьмого доповнити новим абзацом такого змісту:

"зміни ставок податків на прибуток або законів щодо податків, прийнятих або оголошених після дати балансу, які впливають на поточні та відстрочені податкові активи й зобов'язання".

У зв'язку з цим абзаци дев'ятий - дванадцятий вважати відповідно абзацами десятим - тринадцятим.

1.3. В абзаці першому пункту 1.6 слово "комерційних" виключити та після слова і цифр "від 21.11.97 N 388" доповнити словами "із змінами і доповненнями (далі - План рахунків)".

2. У главі 2:

2.1. Абзац перший пункту 2.1 після слів "коригуючі проводки" доповнити словами "за звітний місяць", а слова "після звітного періоду" вилучити.

2.2. Пункт 2.2 викласти в такій редакції:

"2.2. Коригуючі проводки, пов'язані з обліком інвестицій в асоційовані та дочірні компанії (за рахунками груп 410 "Інвестиції в асоційовані компанії", 420 "Інвестиції в дочірні компанії", рахунком 5103 "Результати переоцінки інвестицій в асоційовані та дочірні компанії", рахунками груп 631 "Дохід від інвестицій в асоційовані і дочірні компанії", 731 "Втрати від інвестицій в асоційовані і дочірні компанії"), відстроченого податку на прибуток (за рахунками 3520 "Дебіторська заборгованість за податком на прибуток", 3521 "Відстрочений податковий актив", 3620 "Кредиторська заборгованість за податком на прибуток", 3621 "Відстрочені податкові зобов'язання", 7900 "Податок на прибуток"), а також за результатом зовнішнього аудиту здійснюються після звітного року протягом періоду з 1 лютого до 31 березня включно поточного року (з окремою ознакою "9" та "0").

Рахунки класів 6 та 7, за якими здійснені коригуючі проводки за звітний рік протягом лютого, березня поточного року, у кінці операційного дня закриваються коригуючими проводками на балансові рахунки 5040 "Прибуток звітного року, що очікує затвердження", 5041 "Збиток звітного року, що очікує затвердження".

3. У главі 3:

3.1. У пункті 3.1:

абзац дев'ятий викласти в такій редакції:

"1310 "Кредит овернайт, що отриманий від Національного банку України шляхом рефінансування";

пункт після абзацу шістнадцятого доповнити трьома абзацами такого змісту:

"1400 "Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі банку";

1401 "Інші боргові цінні папери центральних органів державного управління, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі банку";

1402 "Боргові цінні папери місцевих органів державного управління, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі банку".

У зв'язку з цим абзаци сімнадцятий - тридцять п'ятий вважати відповідно абзацами двадцятим - тридцять восьмим;

у назві балансових рахунків 1420 "Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на інвестиції", 1421 "Інші боргові цінні папери центральних органів державного управління, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на інвестиції", 1422 "Боргові цінні папери місцевих органів державного управління, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на інвестиції", 1440 "Боргові цінні папери, емітовані Національним банком України, у портфелі банку на інвестиції" слова "на інвестиції" замінити словами "до погашення";

абзац тридцять другий вилучити.

У зв'язку з цим абзаци тридцять третій - тридцять восьмий вважати відповідно абзацами тридцять другим - тридцять сьомим;

в абзаці тридцять сьомому слово "пролонгованої" вилучити.

4. У главі 4:

4.1. Пункт 4.1 викласти в такій редакції:

"4.1. Банк формує файл 02, який містить у собі поточні обороти за звітний місяць з ознакою "5" та "6", а також у разі наявності обороти за коригуючими проводками, які належать до цього звітного місяця з ознакою "7" та "8" у цілому по банку, та надсилає його за головну установу та філії, що розташовані на території України, в обласному розрізі, за філії, що розташовані на території інших держав, у розрізі країн територіальним управлінням Національного банку України у встановлений ними термін. Територіальні управління Національного банку України надають файл 02 Департаменту бухгалтерського обліку через Центральну розрахункову палату 10-го числа після звітного періоду.

Файли 02 за лютий та березень місяці додатково містять у собі коригуючі обороти за звітний рік, які пов'язані з обліком інвестицій в асоційовані та дочірні компанії, відстроченого податку на прибуток, за результатами зовнішнього аудиту з ознакою "9" та "0". У файл 02 за лютий включаються коригуючі обороти за звітний рік, які здійснювалися протягом лютого, у файл 02 за березень - що здійснювалися протягом березня.

Обороти за коригуючими проводками, які увійшли до файла 02 за звітний період, не мають включатися як "поточні" (з ознакою "5" та "6") обороти до файла 02 за період, наступний за звітним (тобто до звіту за період, коли вони були фактично здійснені)".

4.2. У пункті 4.2 слова та цифри "балансових рахунків 2500, 2501, 2510, 2511", "Операційному управлінню" і "та Операційне управління" вилучити, слова та цифри "на рахунок 5040", "в обласному розрізі" замінити відповідно словами та цифрами "на балансові рахунки 5040, 5041" та "за головну установу та філії, що розташовані на території України, в обласному розрізі, за філії, що розташовані на території інших держав, у розрізі країн".

4.3. Пункт 4.3 викласти в такій редакції:

"4.3. Банки формують і надсилають до Центральної розрахункової палати через територіальні управління Національного банку України файл A4 "Дані про коригуючі обороти за результатами зовнішнього аудиту та залишки на рахунках (з урахуванням залишків за рахунками класів 6 та 7)" (далі - файл A4) 11 квітня поточного року, а файл 81 "Дані про коригуючі обороти за результатами зовнішнього аудиту та залишки на рахунках (без залишків за рахунками класів 6 та 7)" (далі - файл 81) 12 квітня поточного року. Територіальні управління Національного банку України на місцях установлюють термін надання звітної інформації банкам. Файл A4 включає обороти за коригуючими проводками, пов'язаними з обліком інвестицій в асоційовані та дочірні компанії, відстроченого податку на прибуток, а також за результатом зовнішнього аудиту, які були здійснені протягом лютого, березня поточного року. Файл 81 включає обороти за коригуючими проводками із закриття рахунків класів 6 і 7, залишки яких включені до файла A4 на балансові рахунки 5040, 5041.

Залишки за рахунками у файлах 81 та 25 можуть відрізнятися на суму коригуючих оборотів, що пов'язані з обліком інвестицій в асоційовані та дочірні компанії, відстроченого податку на прибуток, за результатами зовнішнього аудиту, які були здійснені протягом лютого, березня поточного року.

Незалежно від наявності коригуючих проводок, що пов'язані з обліком інвестицій в асоційовані та дочірні компанії, відстроченого податку на прибуток, за результатами зовнішнього аудиту файли A4, 81 передаються банками у встановлені строки. За відсутності коригуючих проводок (за період з 1 лютого до 31 березня включно поточного року) файли A4, 81 передаються із залишками без оборотів за балансовими і позабалансовими рахунками. У цьому разі залишки за рахунками файла 81 мають відповідати залишкам за рахунками файла 25, який був надісланий раніше".

4.4. У пункті 4.4:

у першому реченні слово "роздруковані" вилучити;

друге та третє речення викласти в такій редакції: "При цьому окремо формується відомість коригуючих проводок, що пов'язані з обліком інвестицій в асоційовані та дочірні компанії, відстроченого податку на прибуток, за результатами перевірок зовнішнього аудиту. Відомості формуються з файлів 02, 25, A4, 81 як звітність за формою N 10 "Оборотно-сальдовий баланс банку".

4.5. У пункті 4.5 слова та цифру "за формою N 1Д-КБ "Баланс комерційного банку" замінити словами та цифрою "за формою N 1Д "Баланс банку".

4.6. Пункти 4.6 та 4.8 вилучити.

У зв'язку з цим пункт 4.7 вважати пунктом 4.6.

4.7. У пункті 4.6 цифру та слова "N 1-КБ "Баланс банку" замінити цифрами та словами "N 10 "Оборотно-сальдовий баланс банку".

5. У додатку 1:

5.1. У тексті додатка слова "загальноадміністративні витрати" у всіх відмінках замінити словами "загальні адміністративні витрати" у відповідних відмінках і слова та цифри "за 2000 рік" і "за 1999 рік" замінити відповідно словами та цифрами "за 2003 рік" та "за 2002 рік", а також цифри "2001" замінити цифрами "2004";

в абзаці п'ятому цифри та слова "5040 "Прибуток чи збиток минулого року, що очікує затвердження" та "5030 "Прибутки та збитки минулих років" замінити відповідно цифрами та словами "5040 "Прибуток звітного року, що очікує затвердження" та "5030 "Нерозподілені прибутки минулих років";

в абзацах сімнадцятому та двадцять восьмому слова "Прибуток чи збиток минулого року, що очікує затвердження" замінити словами "Прибуток звітного року, що очікує затвердження".

5.2. У таблицях "Звіт про фінансові результати":

у рядках 3, 7, 9, 12, 14 найменування статей викласти в такій редакції:

Дохід у вигляді дивідендів 

  

  


"; 

Інший дохід 

  

  


"; 

Загальні адміністративні витрати 

  

  


"; 

12 

Чисті витрати на формування резервів 

  

  


"; 

14 

Витрати на податок на прибуток 

  

  


". 

5.3. У таблиці звіту "Баланс" до проведення коригуючих проводок:

у рядках 1, 25, 26 найменування статей викласти в такій редакції:

Грошові кошти та залишки в Національному банку України 

  

  


"; 

25 

Резерви та інші фонди банку 

  

  

26 

Результати переоцінки необоротних активів 

  

  


 
 
"; 

рядок 27 викласти в такій редакції:

27 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) минулих років 

4346 

4775 


"; 

таблицю після рядка 27 доповнити новим рядком такого змісту:

28 

Прибуток/збиток за звітний рік 

1274 

468 


". 

У зв'язку з цим рядок 28 вважати рядком 29.

5.4. У таблиці звіту "Баланс" після коригування статей:

у рядках 1, 25, 26 найменування статей викласти в такій редакції:

Грошові кошти та залишки в Національному банку України 

  

  


"; 

25 

Резерви та інші фонди банку 

  

  

26 

Результати переоцінки необоротних активів 

  

  


 
 
"; 

рядок 27 викласти в такій редакції:

27 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) минулих років 

4346 

4775 


"; 

таблицю після рядка 27 доповнити новим рядком такого змісту:

28 

Прибуток/збиток за звітний рік 

1316 

468 


". 

У зв'язку з цим рядок 28 вважати рядком 29.

6. У додатку 2:

в абзаці дванадцятому слова "Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб" замінити словами "Нараховані витрати за коштами до запитання фізичних осіб".

 

Головний бухгалтер -
директор Департаменту
бухгалтерського обліку
 

 
 
В. І. Ричаківська
 

Опрос