Идет загрузка документа (18 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о порядке предоставления экологической информации

Министерство охраны окружающей природной среды Украины (2)
Положение, Приказ от 18.12.2003 № 169
Утратил силу

Про затвердження Положення про порядок надання екологічної інформації

Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України 
від 18 грудня 2003 року N 169

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
4 лютого 2004 р. за N 156/8755

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства екології та природних ресурсів України
від 2 квітня 2012 року N 217)

Додатково див. оголошення
("Офіційний вісник України", N 45, 25 червня 2010 р.)
,
 постанову Окружного адміністративного суду міста Києва
 від 2 липня 2010 року
,
ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду
 від 24 лютого 2011 року
,
 ухвалу Вищого адміністративного суду України
 від 4 лютого 2014 року

Відповідно до пункту "к" статті 20 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища", Конвенції "Про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля" (Орхуська конвенція), на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.01.2002 N 34-р "Про заходи щодо реалізації пріоритетних положень Програми інтеграції України до Європейського Союзу в 2002 році" та з метою забезпечення прав громадськості на отримання достовірної інформації про навколишнє природне середовище НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про порядок надання екологічної інформації, що додається.

2. Головному спеціалісту Відділу взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю О. Сімоновій забезпечити подання наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Начальнику Управління документального забезпечення Л. Шумській довести Положення до керівників структурних підрозділів центрального апарату, територіальних та урядових органів державного управління Міністерства.

4. Керівникам структурних підрозділів центрального апарату, територіальних та урядових органів державного управління Міністерства ознайомити своїх працівників з Положенням про порядок надання екологічної інформації для врахування в роботі.

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

Міністр 

С. Поляков 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок надання екологічної інформації

1 Загальні положення

1.1 Це Положення визначає правові та організаційні засади забезпечення порядку надання та оприлюднення екологічної інформації.

1.2 У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

інформація про стан навколишнього природного середовища (екологічна інформація) визначена ст. 25 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища";

довідковий фонд екологічної інформації - сукупність довідково-пошукового апарату, призначеного для задоволення еколого-інформаційних потреб;

системно-аналітична обробка екологічної інформації - процес обробки екологічної інформації методом аналізу та синтезу змісту документів із метою одержання необхідних даних, а також шляхом їх класифікації, оцінки, зіставлення та узагальнення;

порядок надання екологічної інформації - це визначена законодавством України та цим Положенням процедура можливої та необхідної поведінки фізичних та юридичних осіб щодо надання та поширення наявної екологічної інформації.

2 Організація екологічного інформаційного забезпечення

2.1 Організація екологічного інформаційного забезпечення здійснюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів та його органами на місцях, підприємствами, установами та організаціями.

2.2 Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів України та його органи на місцях, інші центральні органи виконавчої влади, підприємства, установи та організації, які мають екологічну інформацію, забезпечують у межах своєї компетенції формування та постійне оновлення електронних баз даних екологічної інформації і забезпечують громадськості вільний доступ до них через мережу Інтернет. Така інформація має включати:

2.2.1 національну і обласні доповіді та звіти про стан навколишнього природного середовища з висвітленням динаміки його змін;

2.2.2 перелік, тексти та проекти нормативно-правових актів, що діють у сфері охорони навколишнього природного середовища та звіти про дотримання природоохоронного законодавства;

2.2.3 документи з питань політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, плани з охорони навколишнього природного середовища, програми та проекти;

2.2.4 міжнародні угоди в сфері охорони навколишнього природного середовища та стан їх виконання;

2.2.5 іншу інформацію про стан окремих об'єктів навколишнього природного середовища, якщо за результатами соціологічних досліджень вона виявляється важливою для громадськості.

2.3 З метою створення умов для широкого розповсюдження екологічної інформації спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів, його органи на місцях створюють центри екологічної інформації в столиці України, Автономній Республіці Крим та в обласних центрах. Центри екологічної інформації є інфраструктурними елементами мережі загальнодержавної екологічної автоматизованої інформаційно-аналітичної системи забезпечення доступу до екологічної інформації.

2.4 Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів, його органи на місцях, інші органи виконавчої влади, підприємства, установи та організації забезпечують оприлюднення інформації через засоби масової інформації про:

2.4.1 стан навколишнього природного середовища, динаміку його змін, джерела забруднення, розміщення відходів;

2.4.2 надзвичайні екологічні ситуації та заходи щодо їх ліквідації та джерела забруднення;

2.4.3 розробку та прийняття екологічних програм, планів дій, а також документів з питань екологічної політики;

2.4.4 екологічні проблеми галузі чи регіону та можливі шляхи їх вирішення з метою залучення населення до участі у прийняті рішень, що стосуються навколишнього природного середовища;

2.4.5 наміри щодо розміщення об'єктів підвищеної екологічної небезпеки, які вимагають проведення оцінки впливу на навколишнє природне середовище;

2.4.6 наміри щодо видачі відповідних документів на використання природних ресурсів місцевого значення, а також на забруднення навколишнього природного середовища, що видаються в межах їх повноважень;

2.4.7 ідентифіковані живі змінені організми у відповідності до міжнародних угод, які можуть бути імпортовані в країну;

2.4.8 досвід співпраці з громадськістю у галузі охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки;

2.4.9 інші екологічні аспекти чи фактори, що є важливими для громадськості при здійсненні нею громадської екологічної експертизи чи реалізації інших екологічних прав.

3 Порядок надання екологічної інформації

3.1 Надання екологічної інформації центральними органами виконавчої влади та їх органами на місцях здійснюється з метою реалізації права громадян, їх об'єднань, державних органів та юридичних осіб на інформацію (надалі - запитувачів) шляхом:

3.1.1 отримання, зберігання, використання та поширення екологічної інформації усно, письмово або іншим способом;

3.1.2 систематичної публікації її в друкованих виданнях (бюлетенях, збірниках тощо), доповідях про стан навколишнього природного середовища, поширення інформаційними службами державних органів та організацій, повідомлення її через засоби масової інформації, публічні виступи;

3.1.3 безпосереднього доведення її запитувачам за їх запитом, у тому числі з автоматизованих інформаційно-аналітичних екологічних систем, бібліотечних та архівних фондів, списків, реєстрів, кадастрів тощо.

3.2 Запит про надання екологічної інформації може не містити аргументації щодо зацікавленості запитувача та подається у письмовій чи електронній формі (додаток 1). У запиті визначають не більше трьох питань з однієї екологічної проблеми. Запит бажано надсилати рекомендованим листом з повідомленням про вручення, оскільки квитанція та повідомлення можуть бути необхідні в разі виникнення потреби оскарження порушених прав у суді.

3.3 У відповідь на запит запитувачам надається адекватна та достовірна екологічна інформація.

3.4 Органи державної влади та їх органи на місцях, які мають екологічну інформацію, надають запитувачу інформацію у запитуваній ним формі при її наявності, а при її відсутності - в іншій наявній формі з роз'ясненням причин надання інформації у такій формі.

3.5 Екологічна інформація надається у терміни, визначені Законом України "Про інформацію", але не пізніше одного місяця після подання запиту, якщо тільки обсяги та складність збору запитаної інформації не виправдовують продовження цього терміну до двох місяців після подання запиту. У разі необхідності продовження термінів зацікавлена особа повинна бути повідомлена не пізніше десяти днів з моменту надходження запиту.

3.6 У запиті про надання екологічної інформації може бути відмовлено, якщо вона становить державну таємницю.

3.7 У разі, якщо державний орган, підприємство, установа, організація незалежно від форми власності, об'єднання громадян чи посадова особа не мають у своєму розпорядженні екологічної інформації, яка міститься у запиті, цей орган повинен діяти відповідно до статті 34 Закону України "Про інформацію".

3.8 У відмові в задоволенні запиту та в повідомленні про його відстрочку зазначаються:

3.8.1 посадова особа державного чи іншого органу, яка відмовляє в задоволенні запиту чи повідомляє про його відстрочення;

3.8.2 дата відмови, дата надсилання або видачі повідомлення про відстрочення;

3.8.3 мотивована підстава відмови або причини, із яких запитувана інформація (документ) не може бути надана у встановлений термін;

3.8.4 термін, у який буде розглянуто запит (при відстроченні його виконання);

3.8.5 порядок оскарження прийнятого рішення (при відмові в задоволенні запиту).

3.9 Відмова в задоволені запиту про надання екологічної інформації або відстрочка в розгляді запиту доводиться до відома запитувача у письмовій формі.

 

Головний спеціаліст відділу
взаємодії із ЗМІ та громадськістю
 

 
О. Сімонова
 

 

Запит на екологічну інформацію

Відповідно до ст. 50 Конституції України прошу надати мені (нам) таку екологічну інформацію: _______________________________________________ 
                                                                                        (зазначити конкретно)
________________________________________________________________

Інформацію прошу (просимо) підготувати в такій матеріальній формі: (необхідне підкреслити):

˜ письмовій, ˜ електронній, ˜ аудіовізуальній,
˜ іншій матеріальній формі _______________________________________
                                                                                       (указати якій)
та:
˜ видати на руки, ˜ надати можливість ознайомитися на місці,
˜ вислати на адресу
: _____________________________________________
________________________________________________________________
,
                (поштовий індекс, населений пункт, вулиця, N будинку, N квартири або офісу, 
                                                                        електронна  адреса)
˜ інше __________________________________________________________
                                                                                 (указати як)

У разі неможливості надати інформацію прошу (просимо) у десятиденний термін підготувати письмову аргументовану відповідь відповідно до ст. 33 Закону України "Про інформацію".

Дата 

Підпис 

 

Головний спеціаліст відділу
взаємодії із ЗМІ та громадськістю
 

 
О. Сімонова
 

Опрос