Идет загрузка документа (17 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Положение о комиссии по вопросам распределения, направления и перевода для отбывания наказания лиц, осужденных к лишению свободы

Государственный департамент по вопросам исполнения наказаний
Положение, Приказ от 16.12.2003 № 261
Утратил силу

Положення
про комісію з питань розподілу, направлення та переведення для відбування покарання осіб, засуджених до позбавлення волі

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Державного департаменту України з питань виконання покарань
 від 2 вересня 2008 року N 232

Положення втратило чинність
(згідно з наказом Міністерства юстиції України
 від 8 лютого 2012 року N 222/5)

Це Положення розроблене відповідно до норм Кримінального та Кримінально-виконавчого кодексів України, положень Інструкції про порядок розподілу, направлення та переведення для відбування покарання осіб, засуджених до позбавлення волі (далі - Інструкція), визначає порядок утворення та діяльності комісії з питань розподілу, направлення та переведення для відбування покарання осіб, засуджених до позбавлення волі (далі - Регіональна комісія), а також функції, завдання та права цієї Регіональної комісії.

1. Регіональна комісія у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами, розпорядженнями Державного департаменту України з питань виконань покарань, рішеннями, вказівками, роз'ясненнями та методичними рекомендаціями Апеляційної комісії Державного департаменту України з питань виконання покарань з питань розподілу, направлення та переведення для відбування покарання осіб, засуджених до позбавлення волі (далі - Апеляційна комісія), а також положеннями Інструкції.

2. При вирішенні питань про визначення рівнів безпеки виправних колоній, в яких засуджені відбувають покарання, направлення та переведення осіб, засуджених до позбавлення волі, зміну умов тримання засуджених шляхом переведення їх до виправних колоній інших рівнів безпеки Регіональна комісія у своїй діяльності керується вироком суду та іншими матеріалами, які характеризують засудженого.

Рішення Регіональної комісії про розподіл, направлення та переведення засуджених приймаються з урахуванням висновків її членів і оформлюються протоколом (додаток 1 до цього Положення), який затверджується головою Регіональної комісії.

Про прийняття Регіональною комісією рішення щодо визначення рівня безпеки виправної колонії засудженому оголошується під розпис на витязі з протоколу її засідання (додаток 2 до цього Положення).

3. Регіональна комісія відповідно до покладених на неї завдань:

здійснює у межах своєї компетенції визначення рівня безпеки виправної колонії, переведення засуджених до позбавлення волі, направлення та розподіл осіб, засуджених до позбавлення волі, до установ виконання покарань у межах регіону або відповідно до вимог Інструкції запитує у Державному департаменті України з питань виконань покарань (далі - Департамент) наряди на направлення засуджених осіб до установ виконання покарань;

направляє відповідні матеріали на розгляд Апеляційної комісії;

узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до її компетенції, розробляє пропозиції про вдосконалення законодавства і нормативно-правових актів та в установленому порядку вносить їх на розгляд Апеляційної комісії;

забезпечує апробацію та впровадження інформаційних технологій у практику своєї діяльності та здійснює їх інтеграцію в інформаційну систему Департаменту;

організовує підготовку, підвищення кваліфікації та стажування членів Регіональної комісії;

уносить пропозиції до Департаменту щодо вдосконалення діяльності Регіональної комісії;

здійснює іншу діяльність у межах своїх повноважень та покладених на неї завдань.

4. Регіональна комісія має право:

залучати спеціалістів установ і органів Державної кримінально-виконавчої служби та інших відомств за погодженням з їх керівниками для розгляду і вирішення питань, що належать до її компетенції;

(абзац другий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного департаменту України з питань виконання покарань
 від 02.09.2008 р. N 232)

проводити в установах і органах Державної кримінально-виконавчої служби соціальні дослідження.

(абзац третій пункту 4 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного департаменту України з питань виконання покарань
 від 02.09.2008 р. N 232)

5. Управління Регіональною комісією

Регіональну комісію очолює голова (перший заступник начальника територіального органу управління Департаменту за посадою), який має двох заступників (заступника начальника територіального органу управління Департаменту з соціально-виховної та психологічної роботи та начальника слідчого ізолятора за посадою).

Заступники голови Регіональної комісії та її члени призначаються та звільняються наказами начальників територіальних органів управління Департаменту за поданням голів Регіональних комісій. До складу Регіональної комісії входять: начальники відділу, відділення (групи) по контролю за виконанням судових рішень, начальники медичної служби, начальники оперативного відділу (відділення) територіального органу управління Департаменту та слідчого ізолятора. До складу Регіональної комісії можуть включатись також інші фахівці.

6. Голова Регіональної комісії:

здійснює керівництво діяльністю Регіональної комісії, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Регіональну комісію завдань щодо законності прийнятих рішень, визначає ступінь відповідальності членів Регіональної комісії;

затверджує структуру Регіональної комісії в межах чисельності її членів;

затверджує положення про Регіональну комісію та функціональні обов'язки її членів;

видає в межах своєї компетенції рішення та розпорядження, організовує і контролює їх виконання;

діє від імені Регіональної комісії і представляє її у державних та громадських організаціях і установах.

7. Оскарження рішень, прийнятих Регіональною комісією

Рішення Регіональної комісії, яке оскаржується заявником, виноситься на повторний розгляд за вказівкою начальника територіального органу управління Департаменту.

Про кожний факт надходження до органів та установ Державної кримінально-виконавчої служби вимог органів прокуратури та суду щодо перегляду або скасування рішень Регіональних комісій негайно інформувати Апеляційну комісію.

(абзац третій пункту 7 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного департаменту України з питань виконання покарань
 від 02.09.2008 р. N 232)

8. Організаційно-технічне забезпечення роботи Регіональних комісій здійснює Департамент.

 

Заступник начальника управління
по контролю за виконанням судових
рішень Державного департаменту
України з питань виконання
покарань
 

 
 
 
 
Д. Г. Мироненко
 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова комісії з питань розподілу, направлення та переведення для відбування покарання осіб, засуджених до позбавлення волі в ______________ області
__________________ (спеціальне звання)

__________
       (підпис) 

______________________
    (прізвище, ім'я, по батькові) 

"___" ____________ 200_ року 

ПРОТОКОЛ N ____
рішення комісії з питань розподілу, направлення та переведення для відбування покарання осіб, засуджених до позбавлення волі

Присутні:

Члени комісії:

(зазначається посада, звання, прізвище, ініціали)

Секретар комісії:

(зазначається посада, звання, прізвище, ініціали)

N
з/п 

Розглянуто матеріали особових справ щодо засуджених 

Визначено вид установи виконання покарань 

Зазначається прізвище, ім'я, по батькові засудженого, рік народження, місце постійного проживання, дата проведення судового засідання, назва суду, призначений строк покарання у виді позбавлення волі, кількість попередніх судимостей 

Зазначається визначений комісією вид установи виконання покарань 

 

 

...

 

 

Підписи членів комісії: 

 

 

_________________
посада, звання

______________

_________________
підпис

 
прізвище, ім'я, по батькові

_________________
посада, звання

______________

_________________
підпис

 
прізвище, ім'я, по батькові

Підпис секретаря комісії:

 

 

_________________
посада, звання

______________

_________________
підпис

 
прізвище, ім'я, по батькові

 

Заступник начальника управління
по контролю за виконанням судових
рішень Державного департаменту
України з питань виконання
покарань
 

 
 
 
 
Д. Г. Мироненко
 

 

ВИТЯГ
з рішення комісії з питань розподілу, направлення та переведення для відбування покарання осіб, засуджених до позбавлення волі

в ________________ області

Рішенням комісії з питань розподілу, направлення та переведення для відбування покарання осіб, засуджених до позбавлення волі в ________________ області (протокол від "___" ____________ 200 року N ____ засудженому
________________________________________________________________
                                               (прізвище, ім'я, по батькові, рік народження)
визначено ____________________ вид установи виконання покарань.

 

Секретар голови комісії 

 

 

____________________
             посада, звання 

_______________
             підпис 

______________________
прізвище, ім'я, по батькові 

 

 

 

Ознайомлений 

_______________
 підпис засудженого

______________________
прізвище, ім'я, по батькові 

 

Заступник начальника управління
по контролю за виконанням судових
рішень Державного департаменту
України з питань виконання
покарань
 

 
 
 
 
Д. Г. Мироненко
 

Опрос