Идет загрузка документа (30 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка внесения в Государственный реестр финансовых учреждений информации о пенсионных фондах, созданных до введения в действие Закона Украины "О негосударственном пенсионном обеспечении"

Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг
Распоряжение, Порядок от 18.11.2003 № 127
Утратил силу

Про затвердження Порядку внесення до Державного реєстру фінансових установ інформації про пенсійні фонди, які створені до набрання чинності Законом України "Про недержавне пенсійне забезпечення"

Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 18 листопада 2003 року N 127

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
5 грудня 2003 р. за N 1124/8445

Розпорядження втратило чинність
(згідно з розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
 від 2 липня 2015 року N 1553)

Відповідно до статті 28 та Прикінцевих положень Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", Прикінцевих положень Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення", Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженого Указом Президента України від 4 квітня 2003 року N 292, та з метою здійснення державного регулювання та нагляду за діяльністю пенсійних фондів, які створені до набрання чинності Законом України "Про недержавне пенсійне забезпечення", Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України ПОСТАНОВИЛА:

1. Затвердити Порядок внесення до Державного реєстру фінансових установ інформації про пенсійні фонди, які створені до набрання чинності Законом України "Про недержавне пенсійне забезпечення" (додається).

2. Юридичному управлінню (Ткаченко Д. В.) та департаменту нагляду за недержавними пенсійними фондами (Рибальченко А. А.) забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Відділу взаємодії із засобами масової інформації та зв'язків з громадськістю (Нагорняк М. В.) забезпечити опублікування цього розпорядження в засобах масової інформації після його державної реєстрації.

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на члена Комісії - директора департаменту нагляду за недержавними пенсійними фондами Рибальченка А. А.

5. Визначити, що розпорядження набирає чинності з 1 січня 2004 року.

 

Перший заступник
Голови Комісії
 

 
Г. Оперенко
 

 

 

Порядок внесення до Державного реєстру фінансових установ інформації про пенсійні фонди, які створені до набрання чинності Законом України "Про недержавне пенсійне забезпечення"

Порядок внесення до Державного реєстру фінансових установ інформації про недержавні пенсійні фонди, які створені до набрання чинності Законом України "Про недержавне пенсійне забезпечення" (далі - Порядок), розроблено відповідно до Законів України "Про недержавне пенсійне забезпечення", "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженого Указом Президента України від 4 квітня 2003 року N 292, Положення про Державний реєстр фінансових установ, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 28 серпня 2003 року N 41.

1. Загальні положення

1.1. У цьому Порядку поняття "пенсійні фонди, які створені до набрання чинності Законом України "Про недержавне пенсійне забезпечення" (далі - пенсійні фонди), застосовується в такому значенні: це підприємства, установи та організації, що займаються недержавним пенсійним забезпеченням або в назвах яких використовуються слова "недержавний пенсійний фонд" чи "пенсійний фонд" та які прийняли рішення про реорганізацію в пенсійні фонди, створені відповідно до вимог цього Закону.

1.2. Пенсійні фонди, які створені до набрання чинності Законом України "Про недержавне пенсійне забезпечення" та прийняли рішення про реорганізацію в пенсійні фонди, відповідно до вимог цього Закону зобов'язані до 1 липня 2004 року зареєструватися в Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг України (далі - Держфінпослуг) як фінансові установи відповідно до цього Порядку та Положення про Державний реєстр фінансових установ, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 28 серпня 2003 року N 41 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 вересня 2003 року за N 797/8118 (далі - Положення про Реєстр).

1.3. Дія цього Порядку не поширюється на Пенсійний фонд України та його органи, а також підприємства, установи і організації, що перебувають в управлінні Пенсійного фонду України.

1.4. Внесення до Державного реєстру фінансових установ (далі - Реєстр) інформації про пенсійні фонди здійснюється з метою впровадження державного нагляду та контролю за їх діяльністю.

1.5. Загальний порядок внесення інформації про фінансову установу (її відокремлений підрозділ) до Реєстру та виключення з нього, вимоги до Реєстру та порядку його ведення, відомості, які містить Реєстр, установлюються Положенням про Реєстр.

1.6. Цим Порядком установлюються додаткові вимоги для набуття пенсійним фондом статусу фінансової установи.

1.7. Підставою для внесення інформації до Реєстру є подання заяви про внесення інформації про пенсійний фонд до Реєстру з необхідними документами, перелік яких встановлено Положенням про Реєстр, та додаткових документів, надання яких передбачено цим Порядком.

1.8. Дата внесення до Реєстру відповідного запису про пенсійний фонд є датою реєстрації пенсійного фонду.

1.9. Документом, що підтверджує здійснення реєстрації пенсійного фонду та набуття ним статусу фінансової установи, є свідоцтво про реєстрацію фінансової установи, встановлене Положенням про Реєстр (далі - Свідоцтво).

2. Реєстрація пенсійного фонду та внесення інформації до Реєстру

2.1. Для реєстрації пенсійного фонду та внесення інформації до Реєстру заявник чи уповноважена ним особа крім документів, визначених Положенням про Реєстр, подає такі документи:

рішення вищого органу заявника про реорганізацію в пенсійний фонд;

оригінали або нотаріально засвідчені копії установчих документів засновників та змін до них;

оригінали або засвідчені в установленому законодавством порядку копії статуту пенсійного фонду та змін до нього;

завірені підписом керівника (уповноваженої особи) заявника та печаткою заявника відомості про посадових осіб засновників та пов'язаних осіб пенсійного фонду за формою згідно з додатком;

відомості про результати фінансово-господарської діяльності засновників заявника за останній до подання документів фінансовий рік та на останню звітну дату, що передує даті подання документів на реєстрацію пенсійного фонду, складені відповідно до п. 2.2 цього Порядку;

звіт про результати фінансово-господарської діяльності заявника за попередній фінансовий рік та останню дату поточного року, що передувала дню подання заяви на реєстрацію, складені відповідно до п. 2.2 цього Порядку.

Документи, які подаються Держфінпослуг відповідно до цього Порядку та Положення про Реєстр, складаються в паперовій та електронній формах. Електронна форма на магнітному носії складається шляхом заповнення українською мовою таблиць та форм, встановлених цим Порядком та Положенням про Реєстр, структура файлів та опис даних яких визначається Держфінпослуг.

2.2. Відомості про результати фінансово-господарської діяльності, що подаються для реєстрації пенсійного фонду, складаються з форм "Баланс" та "Звіт про фінансові результати" відповідно до норм та стандартів бухгалтерського обліку та підтверджуються висновком аудитора.

2.3. Заяву про внесення інформації до Реєстру заявник разом з усіма необхідними документами та описом надсилає поштою або подає через уповноважену особу до Держфінпослуг.

У цьому разі уповноважена особа заявника додатково повинна пред'явити паспорт та документ, що засвідчує її повноваження.

Копія опису в день надходження документів видається (надсилається поштою) заявнику або уповноваженій ним особі з відміткою про дату надходження документів.

2.4. Заявник несе відповідальність згідно з законодавством за достовірність інформації, указаної в заяві та документах, поданих для внесення до Реєстру, та в їх електронних копіях.

2.5. Порядок розгляду заяви про внесення інформації до Реєстру та документів, поданих разом з заявою, прийняття Держфінпослуг рішення щодо внесення до Реєстру або відмови у внесенні до Реєстру інформації про фінансову установу, а також видачі Свідоцтва визначається Положенням про Реєстр.

2.6. Держфінпослуг має право перевіряти подані заявником документи на відповідність їх нормам законодавства та достовірність повідомленої в них інформації та, в разі необхідності, здійснювати дії, передбачені ст. 11 Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення".

2.7. Не пізніше п'яти робочих днів з дати прийняття рішення про внесення до Реєстру Держфінпослуг оформлює Свідоцтво та вносить інформацію до Реєстру.

3. Інші положення

3.1. Пенсійні фонди, визначені п. 1.1 цього Порядку, зобов'язані:

1) протягом 6 місяців з дня набрання чинності Законом України "Про недержавне пенсійне забезпечення" укласти договори із зберігачами та особами, що отримали ліцензію на провадження діяльності з управління активами;

2) протягом фінансового року, в якому набрав чинності Закон, укласти договір про адміністрування пенсійного фонду з особою, яка отримала ліцензію на провадження діяльності з адміністрування пенсійних фондів.

3.2. Пенсійні фонди повинні в п'ятиденний термін з моменту укладення договорів з особами, зазначеними в пункті 3.1 цього Порядку, повідомити про це Держфінпослуг та надати копії відповідних договорів, засвідчені підписом керівника та печаткою пенсійного фонду.

3.3. У разі виникнення змін до документів, поданих пенсійним фондом для внесення до Реєстру відповідно до цього Порядку, він зобов'язаний в строки та в порядку, встановленому Положенням про Реєстр, повідомити про це Держфінпослуг та надати відповідні підтверджуючі документи.

3.4. Скасування реєстрації пенсійного фонду та виключення з Реєстру здійснюється Держфінпослуг в порядку, передбаченому нормативно-правовими актами Держфінпослуг.

3.5. Контроль за додержанням цього Порядку є складовою частиною здійснення Держфінпослуг державного регулювання та нагляду за діяльністю фінансових установ.

3.6. Держфінпослуг здійснює контроль за додержанням вимог цього Порядку шляхом проведення виїзних та безвиїзних перевірок, у тому числі тематичних та зустрічних перевірок, що проводяться в порядку, встановленому відповідними нормативно-правовими актами Держфінпослуг.

3.7. Діяльність пенсійних фондів з надання послуг з недержавного пенсійного забезпечення на території України після 1 липня 2004 року без отримання Свідоцтва та внесення до Реєстру забороняється.

3.8. У разі застосування іншими органами державної влади санкцій пенсійний фонд у терміни, визначені Положенням про Реєстр, повідомляє про це Держфінпослуг та надає підтверджувальні документи.

3.9. За неподання, несвоєчасне подання до Держфінпослуг відомостей, передбачених чинним законодавством, або подання завідомо недостовірних відомостей, фінансові установи несуть відповідальність, передбачену законодавством України.

 

Член Комісії - директор департаменту
нагляду за недержавними
пенсійними фондами
 

 
 
А. Рибальченко
 

Начальник юридичного управління 

Д. Ткаченко 

 

Відомості про посадових осіб засновників та пов'язаних осіб пенсійного фонду

_____________________________________________________________________
(повне найменування пенсійного фонду)

1. Інформація про посадових осіб засновників пенсійного фонду

N
з/п 

П. І. Б. посадових осіб засновників пенсійного фонду 

Ідентифікаційний номер посадової особи засновників пенсійного фонду 

Паспортні дані посадової особи засновників пенсійного фонду 

Посада, яку займає особа у засновника пенсійного фонду 

Частка у статутному фонді засновника пенсійного фонду, %

 

  

Посадові особи 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2. Відомості про пов'язаних осіб пенсійного фонду

2.1. Інформація про пов'язаних осіб пенсійного фонду*

N
з/п 

Код за ЄДРПОУ юр. особи або ідентифікаційний номер фіз. особи - пов'язаних осіб пенсійного фонду 

Повна назва юр. особи чи П. І. Б. фіз. особи - пов'язаних осіб пенсійного фонду 

Місцезнаходження юр. особи чи паспортні дані фіз. особи, щодо якої подається інформація 

Частка в статутному фонді пенсійного фонду, % 

  

  

  

  

  

  

Усього 

  

  

100 

___________
* Інформація про засновників пенсійного фонду та осіб, які здійснюють контроль за пенсійним фондом

2.2. Інформація про юридичних осіб, у яких пов'язані особи пенсійного фонду - юридичні особи беруть участь

N
з/п 

Код за ЄДРПОУ пов'язаної особи - юридичної особи 

Символ юр. особи, щодо якої існує пов'язаність* 

Код за ЄДРПОУ юр. особи, щодо якої існує пов'язаність 

Повна назва юр. особи, щодо якої існує пов'язаність 

Місцезнаходження юр. особи, щодо якої існує пов'язаність 

Частка у статутному фонді, % 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

____________
* п - інший пенсійний фонд, т - торговці цінними паперами, з - зберігачі, к - компанія з управління активами, а - аудитори, адм - адміністратор, і - інше господарське товариство (якщо частка особи чи групи пов'язаних з нею осіб у ньому перевищує 20 %)

2.3. Інформація про пов'язаних осіб, які здійснюють контроль за пов'язаними особами (юридичними особами) пенсійного фонду

N
з/п 

Код за ЄДРПОУ юр. особи, щодо якої існує пов'язаність 

Код за ЄДРПОУ або ідентифікаційний номер - пов'язаної особи 

Повна назва юр. особи або П. І. Б. фіз. особи - пов'язаної особи 

Місцезнаходження юр. особи або паспортні дані фіз. особи - пов'язаної особи 

Частка у статутному фонді особи, щодо якої існує пов'язаність, %

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.4. Інформація про пов'язаних осіб пенсійного фонду - фізичних осіб

N
з/п 

П. І. Б. пов'язаної особи фонду - фізичної особи 

Ідентифікаційний номер 

Паспортні дані пов'язаної особи 

Символ юр. особи, щодо якої існує пов'язаність* 

Код за ЄДРПОУ юр. особи, щодо якої існує пов'язаність 

Повна назва юр. особи, щодо якої існує пов'язаність 

Місцезнаходження юр. особи, щодо якої існує пов'язаність 

Частка в статутному фонді пов'язаної особи, % 

Посада в пов'язаній особі 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього 

  

  

  

  

  

  

  

  

____________
* п - інший пенсійний фонд, т - торговці цінними паперами, з - зберігачі, к - компанія з управління активами, а - аудитори, адм - адміністратор, і - інше господарське товариство (якщо частка особи чи групи пов'язаних з нею осіб у ньому перевищує 20 %)

2.5. Інформація про пов'язаних осіб посадової особи пенсійного фонду

N
з/п 

П. І. Б. посадової особи пенсійного фонду та його прямих родичів 

Ідентифікаційний номер 

Паспортні дані пов'язаної особи 

Символ юр. особи, щодо якої існує пов'язаність* 

Код за ЄДРПОУ юр. особи, щодо якої існує пов'язаність 

Повна назва юр. особи, щодо якої існує пов'язаність 

Місцезнаходження юр. особи, щодо якої існує пов'язаність 

Частка в статутному фонді пов'язаної особи, % 

Посада в пов'язаній особі 

Посадова особа пенсійного фонду 

  

  

  

  

  

  

  

  

Пов'язані особи посадової особи 

  

  

  

  

  

  

  

  

____________
* п - інший пенсійний фонд, т - торговці цінними паперами, з - зберігачі, к - компанія з управління активами, а - аудитори, адм - адміністратор, і - інше господарське товариство (якщо частка особи чи групи пов'язаних з нею осіб у ньому перевищує 20 %)

 

Достовірність поданих даних про пов'язаних осіб засвідчую (засвідчуємо).

 

Підпис ____________ 

П. І. Б. засновника (засновників)
або уповноваженої особи засновника 

М. П. 

"___" ____________ 200_ р. 

____________

Опрос