Идет загрузка документа (38 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Правил бухгалтерского учета операций доверительного управления в банках Украины

Национальный банк
Постановление, Правила от 12.11.2003 № 498
редакция действует с 24.12.2010

Про затвердження Правил бухгалтерського обліку операцій довірчого управління в банках України

Постанова Правління Національного банку України
від 12 листопада 2003 року N 498

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
3 грудня 2003 р. за N 1114/8435

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Правління Національного банку України
 від 8 жовтня 2010 року N 457

Згідно із статтею 41 Закону України "Про Національний банк України" та з метою вдосконалення нормативно-правових актів Національного банку України відповідно до вимог міжнародних та національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку щодо відображення операцій довірчого управління в банках України Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Правила бухгалтерського обліку операцій довірчого управління в банках України (додаються).

2. Департаменту бухгалтерського обліку (В. І. Ричаківська) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома структурних підрозділів Національного банку України, банків для керівництва та використання в роботі.

3. Постанова набирає чинності з 1 січня 2004 року.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на територіальні управління Національного банку України.

 

Голова 

С. Л. Тігіпко 

 

Правила бухгалтерського обліку операцій довірчого управління в банках України

1. Загальні положення

1.1. Ці Правила розроблено відповідно до статті 41 Закону України "Про Національний банк України", статей 47 та 68 Закону України "Про банки і банківську діяльність", статей 4 і 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та інших законодавчих актів України з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг, у тому числі щодо операцій довірчого управління.

1.2. Правила визначають порядок обліку операцій довірчого управління за договорами з юридичними та фізичними особами, що здійснюються згідно з законодавством України.

1.3. Правила ґрунтуються на основних принципах міжнародних стандартів та національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, зокрема автономності, за яким активи і зобов'язання банку мають бути відокремлені від активів та зобов'язань довірчого управління. Операції довірчого управління не включаються до балансу банку, що здійснює функції управителя (далі - управитель).

1.4. Облік результатів діяльності за операціями довірчого управління здійснюється відокремленими структурними підрозділами банку окремо від результатів діяльності банку за іншими операціями.

1.5. Активи, що належать установнику на правах власності та перебувають в управителя в довірчому управлінні, мають обліковуватися та зберігатися окремо від власних активів банку.

1.6. Операції довірчого управління в обліку управителя відображаються за позабалансовими рахунками Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004 N 280, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.07.2004 за N 918/9517 (зі змінами).

(пункт 1.6 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 08.10.2010 р. N 457)

1.7. Інформацію про операції довірчого управління банки надають у примітках до фінансової звітності, що складається згідно з вимогами нормативно-правових актів Національного банку України.

1.8. Облік операцій довірчого управління здійснюється управителем за кожним фондом банківського управління та/або кожним індивідуальним договором про довірче управління.

1.9. У Правилах термін "фонд банківського управління" уживається в такому значенні:

фонд банківського управління - кошти та інше майно установників, що об'єднані управителем з метою здійснення довірчого управління без створення юридичної особи.

Інші терміни, що використовуються в цих Правилах, уживаються в значеннях, визначених законодавчими актами України.

2. Рахунки, що використовуються для обліку операцій довірчого управління

Для обліку довірчих операцій використовуються такі рахунки:

а) балансові рахунки:

1001 А "Банкноти та монети в касі банку";

1101 А "Банківські метали в банку";

1200 А "Кореспондентський рахунок у Національному банку України";

1500 А "Кореспондентські рахунки, які відкриті в інших банках";

2600 АП "Поточні рахунки суб'єктів господарської діяльності";

2601 П "Поточні рахунки управителя з довірчого управління";

2620 АП "Поточні рахунки фізичних осіб";

2650 АП "Поточні рахунки небанківських фінансових установ";

6116 П "Комісійні доходи від довірчого обслуговування клієнтів";

7106 А "Комісійні витрати на довірче обслуговування";

7499 А "Інші витрати";

б) позабалансові рахунки:

9780 А "Готівкові кошти за операціями довірчого управління";

9781 А "Поточні рахунки управителя з довірчого управління";

9782 А "Дебіторська заборгованість за операціями довірчого управління";

9783 А "Цінні папери в довірчому управлінні";

9784 А "Банківські метали в довірчому управлінні";

9786 А "Інші активи в довірчому управлінні";

9787 А "Витрати за операціями довірчого управління";

9788 А "Нараховані доходи за об'єктами довірчого управління";

9790 П "Фонди банківського управління";

9791 П "Рахунки установників";

9792 П "Кредиторська заборгованість за операціями довірчого управління";

9797 П "Доходи від операцій довірчого управління".

3. Бухгалтерський облік операцій з прийняття коштів, цінних паперів і інших активів у довірче управління

3.1. З метою відокремлення операцій довірчого управління від інших операцій банку, а також для ведення розрахунків управителем за цими операціями структурному підрозділу банку відкриваються поточні рахунки на балансовому рахунку 2601 П "Поточні рахунки управителя з довірчого управління".

3.2. Управитель здійснює облік операцій довірчого управління за позабалансовими рахунками груп 978 "Активні рахунки довірчого управління" та 979 "Пасивні рахунки довірчого управління".

Рахунки груп 978 "Активні рахунки довірчого управління" та 979 "Пасивні рахунки довірчого управління" кореспондують лише між собою.

3.3. В аналітичному обліку операції довірчого управління відображаються за кожним індивідуальним договором про довірче управління та/або за кожним фондом банківського управління в розрізі установників (клієнтів) та об'єктів довірчого управління.

3.4. За операціями довірчого управління складається окремий оборотно-сальдовий баланс. Залишки за активними рахунками групи 978 мають дорівнювати залишкам за пасивними рахунками групи 979.

3.5. Облік майна, наданого установниками в довірче управління згідно з індивідуальним договором, здійснюється за позабалансовим рахунком 9791 П "Рахунки установників".

У разі надання майна за договорами про довірче управління до фондів банківського управління його облік здійснюється за позабалансовим рахунком 9790 П "Фонди банківського управління".

3.6. Унесення (перерахування) установниками коштів згідно з договорами про довірче управління відображається в обліку управителя такими бухгалтерськими проводками:

а) за балансовими рахунками банку:

Дебет рахунків

1001 А "Банкноти та монети в касі банку";

1200 А "Кореспондентський рахунок у Національному банку України";

1500 А "Кореспондентські рахунки, які відкриті в інших банках";

2600 АП "Поточні рахунки суб'єктів господарської діяльності";

2620 АП "Поточні рахунки фізичних осіб";

2650 АП "Поточні рахунки небанківських фінансових установ";

Кредит рахунку

2601 П "Поточні рахунки управителя з довірчого управління";

б) за позабалансовими рахунками управителя (на підставі отриманої виписки з поточного рахунку управителя):

Дебет рахунку

9781 А "Поточні рахунки управителя з довірчого управління";

Кредит рахунків

9790 П "Фонди банківського управління" (у разі формування фондів банківського управління);

9791 П "Рахунки установників" (у разі укладання індивідуальних договорів про довірче управління).

3.7. Унесення установниками готівкових коштів до каси управителя згідно з договорами про довірче управління відображається в обліку управителя такими бухгалтерськими проводками:

а) за позабалансовими рахунками управителя:

Дебет рахунку

9780 А "Готівкові кошти за операціями довірчого управління";

Кредит рахунків

9790 П "Фонди банківського управління" (у разі формування фондів банківського управління);

9791 П "Рахунки установників" (у разі укладання індивідуальних договорів про довірче управління);

б) за балансовими рахунками банку після внесення готівкових коштів управителем до каси банку:

Дебет рахунку

1001 А "Банкноти та монети в касі банку" (у разі внесення коштів до каси банку);

Кредит рахунку

2601 П "Поточні рахунки управителя з довірчого управління";

в) за позабалансовими рахунками управителя (на підставі отриманої виписки з поточного рахунку управителя):

Дебет рахунку

9781 А "Поточні рахунки управителя з довірчого управління";

Кредит рахунку

9780 А "Готівкові кошти за операціями довірчого управління".

3.8. Надання установниками цінних паперів згідно з договорами про довірче управління до фондів банківського управління та/або надання цінних паперів в управління за індивідуальним договором відображається в обліку управителя за позабалансовими рахунками такою бухгалтерською проводкою:

Дебет рахунку

9783 А "Цінні папери в довірчому управлінні";

Кредит рахунків

9790 П "Фонди банківського управління" (у разі формування фондів банківського управління);

9791 П "Рахунки установників" (у разі укладання індивідуальних договорів про довірче управління).

3.9. Надання установниками банківських металів згідно з договорами про довірче управління до фондів банківського управління та/або надання банківських металів в управління за індивідуальним договором відображається в обліку управителя такими бухгалтерськими проводками:

а) за балансовими рахунками банку:

Дебет рахунків

1101 А "Банківські метали в банку";

1200 А "Кореспондентський рахунок у Національному банку України";

1500 А "Кореспондентські рахунки, які відкриті в інших банках";

2600 АП "Поточні рахунки суб'єктів господарської діяльності";

2620 АП "Поточні рахунки фізичних осіб";

2650 АП "Поточні рахунки небанківських фінансових установ";

Кредит рахунку

2601 П "Поточні рахунки управителя з довірчого управління";

б) за позабалансовими рахунками управителя (на підставі отриманої виписки з поточного рахунку управителя):

Дебет рахунку

9781 А "Поточні рахунки управителя з довірчого управління";

Кредит рахунків

9790 П "Фонди банківського управління" (у разі формування фондів банківського управління);

9791 П "Рахунки установників" (у разі укладання індивідуальних договорів про довірче управління).

3.10. Надання установниками іншого майна згідно з договорами про довірче управління до фондів банківського управління та/або надання іншого майна в управління за індивідуальним договором відображається в обліку управителя за позабалансовими рахунками такою бухгалтерською проводкою:

Дебет рахунку

9786 А "Інші активи в довірчому управлінні";

Кредит рахунків

9790 П "Фонди банківського управління" (у разі формування фондів банківського управління);

9791 П "Рахунки установників" (у разі укладання індивідуальних договорів про довірче управління).

3.11. Управитель для відображення в бухгалтерському обліку вищезазначених операцій може використовувати позабалансовий рахунок 9792 П "Кредиторська заборгованість за операціями довірчого управління" з подальшим відображенням їх за відповідними рахунками з обліку операцій довірчого управління.

4. Облік управителем операцій з купівлі-продажу активів за договорами про довірче управління

4.1. Напрями використання майна, що надане управителю в довірче управління, зазначаються в договорі про довірче управління.

4.2. Купівля активів відображається такими бухгалтерськими проводками:

а) перерахування управителем коштів (передоплата) на придбання активів:

Дебет рахунку

9782 А "Дебіторська заборгованість за операціями довірчого управління";

Кредит рахунку

9781 А "Поточні рахунки управителя з довірчого управління";

б) перерахування коштів з поточного рахунку управителя (проводка в балансі банку):

Дебет рахунку

2601 П "Поточні рахунки управителя з довірчого управління";

Кредит рахунків

1200 А "Кореспондентський рахунок у Національному банку України";

1500 А "Кореспондентські рахунки, які відкриті в інших банках";

2600 АП "Поточні рахунки суб'єктів господарської діяльності";

2620 АП "Поточні рахунки фізичних осіб";

2650 АП "Поточні рахунки небанківських фінансових установ";

в) оприбуткування управителем активів:

Дебет рахунків

9783 А "Цінні папери в довірчому управлінні";

9784 А "Банківські метали в довірчому управлінні";

9786 А "Інші активи в довірчому управлінні";

Кредит рахунку

9782 А "Дебіторська заборгованість за операціями довірчого управління".

4.3. Продаж активів згідно з договорами про довірче управління відображається управителем такими бухгалтерськими проводками:

а) надходження коштів за продані активи (на балансі банку, у якому відкритий поточний рахунок управителю):

Дебет рахунків

1200 А "Кореспондентський рахунок у Національному банку України";

1500 А "Кореспондентські рахунки, які відкриті в інших банках";

Кредит рахунку

2601 П "Поточні рахунки управителя з довірчого управління";

б) зарахування коштів на поточний рахунок управителя відображається за позабалансовими рахунками такою бухгалтерською проводкою:

Дебет рахунку

9781 А "Поточні рахунки управителя з довірчого управління";

Кредит рахунків

9783 А "Цінні папери в довірчому управлінні";

9784 А "Банківські метали в довірчому управлінні";

9786 А "Інші активи в довірчому управлінні".

Управитель для відображення в бухгалтерському обліку операцій з продажу активів може використовувати позабалансовий рахунок 9792 П "Кредиторська заборгованість за операціями довірчого управління" з подальшим відображенням їх за відповідними рахунками з обліку операцій довірчого управління.

4.4. Виплата установникам коштів за продані активи в бухгалтерському обліку відображається відповідно до пункту 8.2 цих Правил.

5. Відображення в обліку переоцінки за позабалансовими рахунками за операціями довірчого управління

5.1. Активи, які прийняті (придбані) управителем у довірче управління, обліковуються за вартістю їх придбання чи виникнення.

5.2. Переоцінка залишків за позабалансовими рахунками з обліку операцій довірчого управління здійснюється відповідно до вимог національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Результати переоцінки відображаються в обліку за окремими аналітичними позабалансовими рахунками доходів та витрат від операцій довірчого управління.

5.3. Переоцінку за позабалансовими рахунками, за якими обліковуються операції довірчого управління, управитель здійснює згідно зі своєю обліковою політикою та вимогами нормативно-правових актів Національного банку України.

5.4. У разі збільшення балансової вартості активів довірчого управління управителем здійснюється така бухгалтерська проводка:

Дебет рахунків

9780 А "Готівкові кошти за операціями довірчого управління";

9781 А "Поточні рахунки управителя з довірчого управління";

9782 А "Дебіторська заборгованість за операціями довірчого управління";

9783 А "Цінні папери в довірчому управлінні";

9784 А "Банківські метали в довірчому управлінні";

9786 А "Інші активи в довірчому управлінні";

Кредит рахунку

9797 П "Доходи від операцій довірчого управління".

5.5. Збільшення залишків за пасивними позабалансовими рахунками за результатами переоцінки відображається в бухгалтерському обліку такою проводкою:

Дебет рахунку

9787 А "Витрати за операціями довірчого управління";

Кредит рахунків

9791 П "Рахунки установників";

9792 П "Кредиторська заборгованість за операціями довірчого управління".

5.6. У разі зменшення балансової вартості активів довірчого управління управителем здійснюється така бухгалтерська проводка:

Дебет рахунку

9787 А "Витрати за операціями довірчого управління";

Кредит рахунків

9780 А "Готівкові кошти за операціями довірчого управління";

9781 А "Поточні рахунки управителя з довірчого управління";

9782 А "Дебіторська заборгованість за операціями довірчого управління";

9783 А "Цінні папери в довірчому управлінні";

9784 А "Банківські метали в довірчому управлінні";

9786 А "Інші активи в довірчому управлінні".

5.7. Зменшення залишків за пасивними позабалансовими рахунками за результатами переоцінки відображається в бухгалтерському обліку такою проводкою:

Дебет рахунків

9791 П "Рахунки установників";

9792 П "Кредиторська заборгованість за операціями довірчого управління";

Кредит рахунку

9797 П "Доходи від операцій довірчого управління".

6. Облік управителем доходів (витрат) за операціями довірчого управління

6.1. Відображення в бухгалтерському обліку нарахування доходів за операціями довірчого управління здійснюється управителем не рідше ніж один раз на місяць окремо за кожним договором про довірче управління відповідно до прийнятої банком облікової політики щодо здійснення довірчих операцій.

6.2. Нарахування доходів за активами управитель відображає в обліку такою бухгалтерською проводкою:

Дебет рахунку

9788 А "Нараховані доходи за об'єктами довірчого управління";

Кредит рахунку

9797 П "Доходи від операцій довірчого управління".

6.3. Отримання доходів від активів довірчого управління в обліку відображається такими бухгалтерськими проводками:

а) зарахування коштів на рахунки управителя (на балансі банку, у якому відкритий поточний рахунок управителю):

Дебет рахунків

1200 А "Кореспондентський рахунок у Національному банку України";

1500 А "Кореспондентські рахунки, які відкриті в інших банках";

2600 АП "Поточні рахунки суб'єктів господарської діяльності";

2620 АП "Поточні рахунки фізичних осіб";

2650 АП "Поточні рахунки небанківських фінансових установ";

Кредит рахунку

2601 П "Поточні рахунки управителя з довірчого управління";

б) отримання доходів (на підставі отриманої виписки з рахунку управителя):

Дебет рахунку

9781 А "Поточні рахунки управителя з довірчого управління";

Кредит рахунку

9788 А "Нараховані доходи за об'єктами довірчого управління".

Одночасно здійснюється зарахування доходів установникам з вирахуванням винагороди управителя і в обліку управителя відображається такою бухгалтерською проводкою:

Дебет рахунку

9797 П "Доходи від операцій довірчого управління";

Кредит рахунків

9790 П "Фонди банківського управління";

9791 П "Рахунки установників" - доходи установників;

9792 П "Кредиторська заборгованість за операціями довірчого управління" - винагорода управителя (комісійні банку);

в) сплата комісійних доходів - винагороди управителю:

Дебет рахунку

9792 П "Кредиторська заборгованість за операціями довірчого управління";

Кредит рахунку

9781 А "Поточні рахунки управителя з довірчого управління";

г) зарахування комісійних доходів від довірчого управління на баланс банку, у якому відкриті поточні рахунки управителя:

Дебет рахунку

2601 П "Поточні рахунки управителя з довірчого управління";

Кредит рахунку

6116 П "Комісійні доходи від довірчого обслуговування клієнтів".

6.4. Якщо нараховані доходи за операціями довірчого управління не отримані і немає ймовірності їх отримання, то нараховані доходи визнаються витратами за операціями довірчого управління і в обліку управителя відображаються такою бухгалтерською проводкою:

Дебет рахунку

9787 А "Витрати за операціями довірчого управління";

Кредит рахунку

9788 А "Нараховані доходи за об'єктами довірчого управління".

6.5. Витрати за операціями довірчого управління відшкодовуються відповідно до умов договору про довірче управління.

6.6. Витрати за операціями довірчого управління, що відшкодовуються за рахунок коштів установників, відображаються в обліку такими бухгалтерськими проводками:

а) за позабалансовими рахунками управителя:

Дебет рахунків

9782 А "Дебіторська заборгованість за операціями довірчого управління";

9787 А "Витрати за операціями довірчого управління";

Кредит рахунку

9781 А "Поточні рахунки управителя з довірчого управління";

б) перерахування коштів з поточного рахунку управителя (проводка в балансі банку):

Дебет рахунку

2601 П "Поточні рахунки управителя з довірчого управління";

Кредит рахунків

1200 А "Кореспондентський рахунок у Національному банку України";

1500 А "Кореспондентські рахунки, які відкриті в інших банках";

2600 АП "Поточні рахунки суб'єктів господарської діяльності";

2620 АП "Поточні рахунки фізичних осіб";

2650 АП "Поточні рахунки небанківських фінансових установ";

в) зменшення сум внесків установників на суму витрат:

Дебет рахунків

9790 П "Фонди банківського управління";

9791 П "Рахунки установників";

Кредит рахунків

9782 А "Дебіторська заборгованість за операціями довірчого управління";

9787 А "Витрати за операціями довірчого управління".

6.7. Витрати за операціями довірчого управління, що здійснюються за рахунок управителя, в обліку відображаються такими бухгалтерськими проводками:

а) за балансовими рахунками банку:

Дебет рахунку

7499 А "Інші витрати";

Кредит рахунків

1200 А "Кореспондентський рахунок у Національному банку України";

1500 А "Кореспондентські рахунки, які відкриті в інших банках";

2600 АП "Поточні рахунки суб'єктів господарської діяльності";

2601 П "Поточні рахунки управителя з довірчого управління";

2620 АП "Поточні рахунки фізичних осіб";

2650 АП "Поточні рахунки небанківських фінансових установ";

б) за позабалансовими рахунками управителя:

Дебет рахунку

9781 А "Поточні рахунки управителя з довірчого управління";

Кредит рахунків

9790 П "Фонди банківського управління";

9791 П "Рахунки установників".

6.8. Аналітичний облік ведеться за кожним видом доходів (витрат), пов'язаних із здійсненням операцій довірчого управління.

7. Особливості обліку операцій, пов'язаних із управлінням іпотечними активами

7.1. Отримання управителем іпотечних активів згідно з договорами про довірче управління відображається в обліку управителя за позабалансовими рахунками такою бухгалтерською проводкою:

Дебет рахунку

9786 А "Інші активи в довірчому управлінні";

Кредит рахунку

9791 П "Рахунки установників".

7.2. Отримання управителем платежів за іпотечними активами, що надані йому в довірче управління, в обліку відображається такими бухгалтерськими проводками:

а) зарахування коштів на рахунки управителя (на балансі банку, у якому відкритий поточний рахунок управителю):

Дебет рахунків

1001 А "Банкноти та монети в касі банку";

1200 А "Кореспондентський рахунок у Національному банку України";

1500 А "Кореспондентські рахунки, які відкриті в інших банках";

2600 АП "Поточні рахунки суб'єктів господарської діяльності";

2620 АП "Поточні рахунки фізичних осіб";

2650 АП "Поточні рахунки небанківських фінансових установ";

Кредит рахунку

2601 П "Поточні рахунки управителя з довірчого управління";

б) отримання платежів (на підставі отриманої виписки з рахунку управителя):

Дебет рахунку

9781 А "Поточні рахунки управителя з довірчого управління";

Кредит рахунку

9792 П "Кредиторська заборгованість за операціями довірчого управління".

Одночасно зменшується сума зобов'язань за іпотечними активами, які є в довірчому управлінні, та частки установника в платежах за ними. У цьому разі здійснюється така бухгалтерська проводка:

Дебет рахунку

9791 П "Рахунки установників";

Кредит рахунку

9786 А "Інші активи в довірчому управлінні";

в) сплата доходів установникам, якщо згідно з умовами договору про довірче управління доходи сплачуються за вирахуванням винагороди управителя, в обліку відображається такою бухгалтерською проводкою:

Дебет рахунку

9792 П "Кредиторська заборгованість за операціями довірчого управління" - доходи установників;

Кредит рахунку

9781 А "Поточні рахунки управителя з довірчого управління";

г) виплата або перерахування коштів на рахунки установників з поточного рахунку управителя за балансовими рахунками банку відображається такою бухгалтерською проводкою:

Дебет рахунку

2601 П "Поточні рахунки управителя з довірчого управління";

Кредит рахунків

1001 А "Банкноти та монети в касі банку";

1200 А "Кореспондентський рахунок у Національному банку України";

1500 А "Кореспондентські рахунки, які відкриті в інших банках";

2600 АП "Поточні рахунки суб'єктів господарської діяльності";

2620 АП "Поточні рахунки фізичних осіб";

2650 АП "Поточні рахунки небанківських фінансових установ";

ґ) сплата комісійних доходів - винагороди управителю в бухгалтерському обліку відображається відповідно до підпунктів "в", "г" пункту 6.3 цих Правил.

8. Облік операцій, пов'язаних із припиненням дії договорів про довірче управління

8.1. У разі припинення дії договору про довірче управління управитель згідно з умовами договору повертає установнику (вигодонабувачу) прийняті та/або придбані в довірче управління активи і доходи від управління цими активами за вирахуванням комісійних. У цьому разі здійснюється така бухгалтерська проводка:

Дебет рахунків

9790 П "Фонди банківського управління";

9791 П "Рахунки установників";

Кредит рахунків

9780 А "Готівкові кошти за операціями довірчого управління";

9781 А "Поточні рахунки управителя з довірчого управління";

9783 А "Цінні папери в довірчому управлінні";

9784 А "Банківські метали в довірчому управлінні";

9786 А "Інші активи в довірчому управлінні".

8.2. Повернення коштів установникам з поточного рахунку управителя за балансовими рахунками банку відображається такою бухгалтерською проводкою:

Дебет рахунку

2601 П "Поточні рахунки управителя з довірчого управління";

Кредит рахунків

1001 А "Банкноти та монети в касі банку";

1200 А "Кореспондентський рахунок у Національному банку України";

1500 А "Кореспондентські рахунки, які відкриті в інших банках";

2600 АП "Поточні рахунки суб'єктів господарської діяльності";

2620 АП "Поточні рахунки фізичних осіб";

2650 АП "Поточні рахунки небанківських фінансових установ".

 

Головний бухгалтер - директор
Департаменту бухгалтерського
обліку
 

 
 
В. І. Ричаківська
 

Опрос