Идет загрузка документа (17 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины

Национальный банк
Постановление от 12.11.2003 № 490
редакция действует с 01.01.2012

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Постанова Правління Національного банку України
від 12 листопада 2003 року N 490

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
25 листопада 2003 р. за N 1080/8401

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановою Правління Національного банку України
від 24 жовтня 2011 року N 373

Додатково див. ухвалу
 Вищого адміністративного суду України
 від 15 березня 2007 року

Відповідно до статей 7, 55, 57, 61 Закону України "Про Національний банк України", статей 66, 67, 68, 71 Закону України "Про банки і банківську діяльність" та з метою забезпечення достовірності інформації про стан активів і зобов'язань, результати фінансової діяльності банків, а також удосконалення порядку здійснення інспекційних перевірок банків Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Пункт 1 втратив чинність

(згідно з постановою Правління
Національного  банку України від 24.10.2011 р. N 373)

2. Затвердити Зміни до Положення про планування та порядок проведення інспекційних перевірок, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17.07.2001 N 276 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.08.2001 за N 703/5894 (зі змінами), що додаються.

3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Правління Національного банку України від 14.09.2000 N 359 "Про затвердження Правил здійснення коригування банками їх фінансової та статистичної звітності за результатами виїзних інспекцій Національного банку України", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 02.10.2000 за N 674/4895.

4. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

5. Генеральному департаменту банківського нагляду (В. В. Пушкарьов) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома структурних підрозділів центрального апарату та територіальних управлінь Національного банку України для використання в роботі.

6. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови О. В. Шлапака, Генеральний департамент банківського нагляду (В. В. Пушкарьов), Департамент безвиїзного нагляду та інспекційних перевірок (В. О. Зінченко) і начальників територіальних управлінь Національного банку України.

 

Голова 

С. Л. Тігіпко 

 

Зміни до Положення про планування та порядок проведення інспекційних перевірок

1. У тексті Положення слова "I рівень" і "II рівень" в усіх відмінках замінити відповідно словами "I група" і "II група" у відповідних відмінках.

2. У главі 1:

2.1. У пункті 1.2:

абзаци другий і п'ятий викласти в такій редакції:

"CAMELS - рейтингова система оцінки фінансового стану і стабільності банку, яка передбачає визначення за результатами комплексного інспектування рейтингу банку (у цифровому значенні), що включає визначення рейтингових оцінок за кожним компонентом рейтингової системи (достатності капіталу, якості активів, менеджменту, надходжень банку, ліквідності та чутливості до ринкового ризику) і комплексної рейтингової оцінки";

"довідка про перевірку (інспектування) - документ, що складається інспектором за довільною формою і не потребує затвердження, про результати перевірки окремих напрямів діяльності/операцій банку, його філії або іншого власного підрозділу банку чи про перевірку іншої особи, яка охоплюється наглядовою діяльністю Національного банку";

в абзацах шостому слово "інспекторської" замінити словом "інспекційної", а в десятому слово "CAMEL" замінити словом "CAMELS";

абзаци третій, тринадцятий, чотирнадцятий виключити.

У зв'язку з цим абзаци четвертий - дванадцятий вважати відповідно абзацами третім - одинадцятим.

2.2. У пункті 1.3:

абзац другий викласти в такій редакції:

"банк, його філії та інші власні підрозділи банку (у тому числі ті, що розташовані поза межами місцезнаходження головного офісу банку)";

абзац третій виключити.

У зв'язку з цим абзаци четвертий і п'ятий вважати відповідно абзацами третім і четвертим.

2.3. Пункт 1.4 доповнити реченням такого змісту:

"Обсяги та напрями перевірки визначаються Національним банком".

2.4. Пункти 1.5 та 1.6 після слова "філій" доповнити словами "або інших власних підрозділів".

2.5. Пункт 1.8 викласти в такій редакції:

"1.8. Національний банк може прийняти рішення про проведення позапланової перевірки за наявності обґрунтованих підстав. Такими підставами є виявлення під час здійснення безвиїзного нагляду1 (у тому числі за результатами аналізу показників системи раннього реагування) суттєвого погіршення фінансового стану банку або фактів проведення банком (його підрозділами) ризикових операцій, що загрожують інтересам вкладників або інших кредиторів банку, чи фактів подання Національному банку недостовірної звітності, а також звернення банку щодо відкриття філій або інших власних підрозділів, отримання ліцензій чи дозволів, передбачених законодавством, тощо".

____________
1 Порядок здійснення безвиїзного нагляду, який полягає в контролі за діяльністю банків (у тому числі за дотриманням банками встановлених Національним банком норм адміністративного та індикативного регулювання їх діяльності) на підставі даних статистичної і фінансової звітності банків як на індивідуальній, так і консолідованій основі, та іншої інформації, що надходить до Національного банку, визначається Національним банком.

2.6. Пункт 1.11 викласти в такій редакції:

"1.11. У разі звернення банку щодо відкриття філій або інших власних підрозділів, отримання ліцензій чи дозволів, передбачених законодавством, тощо керівник служби банківського нагляду або начальник територіального управління Національного банку за місцезнаходженням банку - юридичної особи або його підрозділів за результатами розгляду поданих банком документів може прийняти рішення про необхідність проведення позапланової перевірки. Така виїзна перевірка проводиться особою, якій надано посвідчення на перевірку, засвідчене підписом заступника Голови Національного банку або директора Генерального департаменту банківського нагляду чи начальника відповідного територіального управління Національного банку за місцезнаходженням банку - юридичної особи або його підрозділів".

2.7. У пункті 1.12:

абзац другий викласти в такій редакції:

"Інші особи, які охоплюються наглядовою діяльністю Національного банку, підлягають перевіркам з окремих питань щодо їх діяльності/операцій, фінансового стану та впливу на діяльність банку";

абзац третій виключити.

2.8. Пункт 1.13 викласти в такій редакції:

"1.13. Планові комплексні інспекційні перевірки банків здійснюються не частіше ніж один раз на рік і не рідше ніж:

один раз на 12 місяців - незалежно від комплексної рейтингової оцінки системоутворюючі банки, державні банки та інші банки, що належать до I групи2 банків; банки, що належать до II групи банків і отримали комплексну рейтингову оцінку "3" за рейтинговою системою CAMELS, а також банки інших груп, що отримали комплексну рейтингову оцінку "4" або "5" за рейтинговою системою CAMELS;

____________
2 Порядок і критерії поділу банків на групи, що здійснюється з метою встановлення форм нагляду, аналізу та оцінки діяльності банків і встановлюється за рішенням Правління Національного банку або Комісії Національного банку з питань нагляду та регулювання діяльності банків.

один раз на 18 місяців - банки II групи, які отримали комплексну рейтингову оцінку "1" або "2" за рейтинговою системою CAMELS, та банки інших груп, які отримали комплексну рейтингову оцінку "3" за рейтинговою системою CAMELS;

один раз на 2 роки - банки, які отримали комплексну рейтингову оцінку "1" або "2" за рейтинговою системою CAMELS".

2.9. У другому реченні абзацу першого пункту 1.16 слова "філій інших банків" замінити словами "філій та/або інших підрозділів банків I та II групи, а також підрозділів банків інших груп".

2.10. У пункті 1.18 слово "тематичної" виключити.

2.11. У пункті 1.19:

третє речення викласти в такій редакції:

"Посвідчення на право проведення планової інспекційної перевірки засвідчується підписом заступника Голови Національного банку або директора Генерального департаменту банківського нагляду";

пункт доповнити четвертим реченням такого змісту:

"Посвідчення на право проведення планової перевірки з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, засвідчується підписом начальника відповідного територіального управління Національного банку".

3. У главі 2:

3.1. У першому реченні абзацу першого пункту 2.3 слова "за встановленою формою (додаток 1)" замінити словами "за формою, погодженою заступником Голови Національного банку, якому згідно з функціональними обов'язками підпорядкована служба банківського нагляду".

3.2. У пункті 2.6 слова "за встановленою формою (додаток 2)" замінити словами "за формою, погодженою заступником Голови Національного банку, якому згідно з функціональними обов'язками підпорядкована служба банківського нагляду".

3.3. У пункті 2.9:

в абзаці першому слово "філій" замінити словами "філій та інших власних підрозділів";

абзац другий викласти в такій редакції:

"вид перевірки".

3.4. У пункті 2.10:

в абзаці першому слова "за встановленою формою (додаток 3)" замінити словами "за формою, погодженою заступником Голови Національного банку, якому згідно з функціональними обов'язками підпорядкована служба банківського нагляду";

підпункт "е" викласти в такій редакції:

"е) тривалість робочого часу, що витрачається на позапланові перевірки".

4. У главі 3:

4.1. Підпункт "а" пункту 3.4 доповнити словами "(у тому числі аналізу показників системи раннього реагування)".

4.2. У пункті 3.11 слова "(за результатами тематичного чи спеціального інспектування)" замінити словами "(за результатами інспектування окремих напрямів діяльності/операцій)".

4.3. Пункт 3.13 викласти в такій редакції:

"3.13. Відповідно до результатів комплексного інспектування визначається та затверджується рейтинг банку (рейтингові оцінки за всіма компонентами рейтингової системи CAMELS і комплексна рейтингова оцінка за рейтинговою системою CAMELS) згідно з Положенням про порядок визначення рейтингових оцінок за рейтинговою системою CAMELS, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 08.05.2002 N 171".

4.4. У другому реченні пункту 3.14:

цифри "10" замінити цифрами "14";

слова "тематичної або спеціальної" виключити.

4.5. Пункт 3.16 доповнити трьома абзацами такого змісту:

"Якщо під час інспектування банку (або його підрозділів) встановлено факти подання Національному банку недостовірної звітності і під час інспектування ця звітність не була виправлена, то пропозиції щодо застосування заходів впливу мають включати вимоги щодо проведення коригування звітності. Коригування звітності банків проводиться в порядку, визначеному Положенням про формування коригуючих проводок, що здійснюються банками України, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 09.10.2001 N 427 і зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26.10.2001 за N 909/6100.

Обґрунтовані пропозиції щодо застосування заходів впливу разом з документами, що підтверджують факт порушення законодавства або здійснення ризикових операцій, підрозділ інспектування передає підрозділу безвиїзного нагляду для застосування адекватних заходів впливу.

Застосування заходів впливу за результатами інспектування за порушення вимог законодавства та/або здійснення ризикових операцій, що загрожують інтересам вкладників або інших кредиторів банку, проводиться відповідно до статті 73 Закону України "Про банки і банківську діяльність" і нормативно-правових актів Національного банку з питань застосування заходів впливу".

5. Додатки до Положення виключити.

 

Директор Генерального департаменту
банківського нагляду
 

 
В. В. Пушкарьов
 

Заступник директора Департаменту
методології та планування
банківського нагляду -
начальник управління методології
 

 
 
 
І. Ф. Романенко
 

Опрос