Идет загрузка документа (27 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Общего порядка проведения ежегодной оценки исполнения государственными служащими возложенных на них обязанностей и заданий

Главное управление государственной службы Украины
Порядок, Приказ от 31.10.2003 № 122
Утратил силу

Про затвердження Загального порядку проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них обов'язків і завдань

Наказ Головного управління державної служби України
від 31 жовтня 2003 року N 122

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
19 листопада 2003 р. за N 1063/8384

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Головного управління державної служби України
 від 4 листопада 2009 року N 326

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Національного агентства України з питань державної служби
 від 12 квітня 2016 року N 75)

Відповідно до Положення про проведення атестації державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2000 року N 1922, із змінами, унесеними постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2002 року N 1979, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Загальний порядок проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них обов'язків і завдань (додається).

2. Правовому відділу Головдержслужби (Сміян О. А.) підготувати в установленому порядку матеріали для державної реєстрації Загального порядку проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них обов'язків і завдань у Міністерстві юстиції України.

3. Управлінню справами (Кузьменко М. М.), управлінню центральних державних органів (Гапон І. І.), управлінню організаційної роботи (Ящук І. П.), управлінню територіальних державних органів (Галіна Т. В.) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України забезпечити розсилку Загального порядку проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них обов'язків і завдань центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям.

4. Науково-аналітичному управлінню (Вартазаров В. О.) після реєстрації в Міністерстві юстиції України наказу Головдержслужби про затвердження Загального порядку проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них обов'язків і завдань забезпечити опублікування його у "Віснику державної служби України" та розміщення на Web-сторінці Головдержслужби.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Начальника Головдержслужби Дядюся В. П.

6. Наказ Головдержслужби від 31 травня 2002 року N 39 "Про затвердження Загальних методичних рекомендацій щодо проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них обов'язків і завдань" скасувати.

 

Начальник Головдержслужби 

Т. Мотренко 

 

Загальний
порядок проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них обов'язків і завдань

Цей Загальний порядок визначає правові та організаційні засади проведення оцінки виконання державними службовцями своїх обов'язків і завдань під час щорічного підбиття підсумків, що здійснюється відповідно до Положення про проведення атестації державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2000 року N 1922, із змінами, унесеними постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2002 року N 1979.

1. Загальні положення

1.1. Метою щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них обов'язків і завдань (далі - щорічна оцінка) під час підбиття підсумків виконання ними своїх обов'язків є здійснення регулярного контролю за проходженням державної служби та професійними досягненнями державних службовців шляхом перевірки якості їхньої діяльності відповідно до посадових інструкцій.

(пункт 1.1 із змінами, внесеними згідно з наказом Головного
 управління державної служби України від 04.11.2009 р. N 326)

1.2. Щорічна оцінка проводиться з метою поліпшення добору й розстановки кадрів, розвитку ініціативи і творчої активності державних службовців, визначення їх потенціалу, потреб у підвищенні кваліфікації та особистому розвитку; планування кар'єри, вдосконалення процесу планування та організації діяльності як державного службовця, так і державного органу в цілому, виявленні організаційних проблем та оперативного реагування на них, аналізу виконання посадових інструкцій.

1.3. Щорічна оцінка виконання державними службовцями покладених на них завдань та обов'язків проводиться в період між атестаціями безпосередніми керівниками (керівниками структурних підрозділів) у січні - лютому місяці за підсумками минулого року.

З урахуванням особливостей державного органу (велика чисельність працівників, інший період підбиття підсумків роботи за рік) термін оцінювання може бути продовжений до двох місяців або встановлений інший період.

1.4. Порядок проведення щорічної оцінки в окремому державному органі визначається керівником відповідного органу (далі - керівник) з урахуванням загального порядку та особливостей кожного державного органу і затверджується наказом або іншим розпорядчим документом.

1.5. Щорічна оцінка у разі відсутності безпосереднього керівника (хвороба, довготривале відрядження тощо) або якщо безпосередній керівник працює неповний звітний рік, проводиться заступником керівника структурного підрозділу, а в разі відсутності такої посади - керівником вищого рівня.

1.6. Не підлягають щорічному оцінюванню вагітні жінки, державні службовці патронатної служби та державні службовці, призначені на посаду у звітному періоді.

1.7. Щорічна оцінка виконання керівником державного органу покладених на нього обов'язків і завдань здійснюється керівником органу вищого рівня.

1.8. Пункт 1.8 виключено

(згідно з наказом Головного управління
 державної служби України від 04.11.2009 р. N 326)

1.9. Пункт 1.9 виключено

(згідно з наказом Головного управління
 державної служби України від 04.11.2009 р. N 326)

1.10. Пункт 1.10 виключено

(згідно з наказом Головного управління
 державної служби України від 04.11.2009 р. N 326)

1.11. Пункт 1.11 виключено

(згідно з наказом Головного управління
 державної служби України від 04.11.2009 р. N 326,
у зв'язку з цим пункт 1.12 вважати пунктом 1.8)

1.8. Щорічна оцінка має здійснюватися в атмосфері довіри і справедливості, на засадах законності, прозорості, гласності, об'єктивності, неупередженості, рівноправності.

2. Організація і проведення щорічної оцінки

2.1. Відповідно до Типового положення про кадрову службу органу виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 серпня 1996 року N 912 (із змінами і доповненнями), організаційне забезпечення проведення щорічної оцінки покладається на кадрову службу відповідного органу.

2.2. До початку проведення оцінювання кадрові служби мають ознайомити всіх державних службовців з порядком проведення щорічної оцінки, а також разом з відповідними підрозділами забезпечити формою бланка щорічної оцінки виконання державним службовцем посадових обов'язків і завдань (далі - форма бланка щорічної оцінки), зразок якої наведено в додатку. Зазначена форма може доводитися до державних службовців в паперовому або електронному вигляді.

(пункт 2.2 із змінами, внесеними згідно з наказом Головного
 управління державної служби України від 04.11.2009 р. N 326)

2.3. Процедура проведення щорічної оцінки складається з таких етапів: підготовчий період, оцінювання, співбесіда та підписання результатів обговорення, затвердження керівником вищого рівня результатів оцінювання, заключний етап.

2.4. Підготовчий період включає аналіз безпосереднім керівником та державним службовцем виконання завдань та обов'язків, визначених у посадових інструкціях, положеннях про структурні підрозділи, наданих окремих дорученнях у звітний період, а також установлення безпосереднім керівником дати проведення співбесіди.

(пункт 2.4 із змінами, внесеними згідно з наказом Головного
 управління державної служби України від 04.11.2009 р. N 326)

2.5. Оцінювання здійснюється державним службовцем через самооцінювання та оцінювання безпосереднім керівником, результати якого заносяться до форми бланка щорічної оцінки.

(пункт 2.5 із змінами, внесеними згідно з наказом Головного
 управління державної служби України від 04.11.2009 р. N 326)

2.6. Захід має забезпечувати активну, конструктивну участь державного службовця в процедурі щорічної оцінки. Державний службовець має висловити свою точку зору, визначити проблемні питання, а також встановити для себе конкретну мету в удосконаленні професіоналізму.

Безпосередній керівник оцінює виконання державним службовцем посадової інструкції, окремих доручень, завдань, перевіряє своєчасність, якість, результативність їх виконання, з'ясовує причини продовження термінів виконання завдань тощо.

(абзац другий пункту 2.6 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Головного управління державної служби України від 04.11.2009 р. N 326)

2.7. Оцінювання безпосереднім керівником має бути обґрунтованим, спиратися на конкретні приклади з відзначенням позитивних показників роботи державного службовця, рівня його знань, умінь, професійних та ділових якостей, недоліків у роботі, а також шляхів їх подолання.

За результатами оцінювання і самооцінювання керівником виставляється підсумкова оцінка.

2.8. Підсумкова оцінка враховує самооцінку, оцінку безпосереднім керівником виконання державним службовцем посадових обов'язків, визначених у посадових інструкціях (положеннях про структурні підрозділи), та окремих доручень керівника та може бути:

(абзац перший пункту 2.8 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Головного управління державної служби України від 04.11.2009 р. N 326)

низька - державний службовець повинен поліпшити свою роботу, щоб уникнути постійного втручання керівника для корекції результату його роботи;

задовільна - державний службовець досяг певних результатів, володіє певним обсягом навичок, необхідних для виконання посадових обов'язків, і повинен спрямовувати свою діяльність на ті складові, які примушують керівника часом вносити корективи в результати роботи;

добра - державний службовець досяг результатів володіння навичками й уміннями, унеможливив необхідне втручання керівника в результати роботи, спрямував зусилля на запровадження інноваційного стилю пошуку рішень;

висока - державний службовець перевищив очікувані результати, виявив ґрунтовні знання і навички, застосував інноваційний стиль виконання своїх обов'язків і доручень.

2.9. Заповнену форму бланка щорічної оцінки безпосередній керівник у тижневий термін передає держслужбовцю для ознайомлення.

2.10. Співбесіда безпосереднього керівника з державним службовцем проводиться з метою обговорення результатів оцінки його роботи за минулий рік та досягнення домовленостей на наступний рік щодо виконання завдань, визначення необхідності підвищення кваліфікації.

(пункт 2.10 із змінами, внесеними згідно з наказом Головного
 управління державної служби України від 04.11.2009 р. N 326)

2.11. Обговорення повинно бути структурованим, неформальним і мати рекомендаційний та роз'яснювальний характер з урахуванням самооцінки державного службовця.

2.12. При проведенні співбесіди необхідно дотримуватися балансу між позитивною оцінкою роботи і критикою окремих напрямів з відповідним обґрунтуванням.

2.13. Співбесіда має закінчуватися підписанням безпосереднім керівником і державним службовцем форми бланка щорічної оцінки на підтвердження того, що результати оцінювання обговорені.

(пункт 2.13 із змінами, внесеними згідно з наказом Головного
 управління державної служби України від 04.11.2009 р. N 326)

2.14. Затвердження керівником вищого рівня результатів щорічної оцінки здійснюється після ознайомлення з результатами оцінювання. Керівник вищого рівня при цьому може висловити свої зауваження та пропозиції, а також провести, у разі необхідності, відповідні співбесіди.

2.15. Заключний етап включає в себе перевірку кадровою службою державного органу повноти заповнення форми бланка щорічної оцінки і долучення її до особової справи державного службовця.

2.16. Кадрова служба аналізує та узагальнює результати щорічної оцінки і готує проекти відповідних рішень з питань кадрового менеджменту. Указані висновки враховуються при складанні річних планів роботи з кадрами, визначенні щорічної та перспективної потреби в кадрах, формуванні державного замовлення на підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації державних службовців, плануванні їх кар'єри.

3. Результати щорічної оцінки

3.1. Результати щорічної оцінки повинні враховуватися при атестації державних службовців, розгляді питань просування по службі, присвоєнні чергового рангу, установленні передбачених законодавством грошової винагороди, надбавок, премій або змін їх розміру, при вирішенні питання щодо продовження терміну перебування на державній службі, формуванні кадрового резерву та інших питань проходження державної служби.

4. Оскарження державними службовцями результатів щорічної оцінки

4.1. У разі незгоди з оцінкою керівника державний службовець у десятиденний термін може звернутися із заявою до керівника вищого рівня, висловивши зауваження та обґрунтувавши їх. Рішення керівника вищого рівня є ухвальним.

 

Начальник правового відділу
Головдержслужби України
 

 
О. Сміян
 

 

Примірний перелік
загальних критеріїв та показників якості роботи державного службовця

Додаток 1 виключено
(згідно з наказом Головного управління державної служби України
 від 4 листопада 2009 року N 326,
у зв'язку з цим додатки 2 та 3 вважати додатками 1 та 2)

 

ЗРАЗОК

Форма бланка щорічної оцінки виконання державним службовцем посадових обов'язків і завдань

1. Відомості про державного службовця

Прізвище ________________________________________________________

Ім'я _____________________________________________________________

По батькові ______________________________________________________

Дата народження _________________________________________________

Назва підрозділу __________________________________________________

Назва посади _____________________________________________________

Дата зайняття посади ______________________________________________

Звітний період ____________________________________________________

2. Самооцінка

1. Наскільки успішно, на Ваш погляд, Ви виконуєте свої посадові обов'язки?

Навести окремі приклади.

2. Указати кількість планових завдань, які Вами виконано і які не виконано.

Зазначити кількість позапланових завдань (перевірок, відряджень, організації семінарів, інше), які Ви виконували.

3. Які окремі доручення (завдання), що мали ключове значення для роботи державного органу, доручалися Вам? Чи були Ви залучені до роботи в групах щодо розробки відповідних програм, нормативно-правових актів?

4. Навести приклади щодо публікації у виданнях з питань діяльності відповідного державного органу, якщо такі були протягом року. Надати інформацію про навчання (підвищення кваліфікації та отримання освітньо-кваліфікаційного рівня).

3. Оцінка безпосереднім керівником

Оцінка виконання державним службовцем посадових обов'язків, визначених у посадових інструкціях, а також ступінь участі у виконанні окремих доручень.

4. Висновки, пропозиції та рекомендації як наслідок обговорення результатів щорічної оцінки виконання державними службовцями посадових обов'язків і завдань
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Підсумкова оцінка ________________________________________________

Підпис державного
службовця

 

 
__________________

Прізвище, ім'я, по батькові

 

__________________
(повністю) 

Підпис безпосереднього
керівника

 

__________________
(повністю) 

Прізвище, ім'я, по батькові

 

 

Дата

 

__________________

5. Затвердження керівником вищого рівня результатів щорічної оцінки виконання державним службовцем посадових обов'язків і завдань

Підпис

 

__________________

Прізвище, ім'я, по батькові

  

__________________
(повністю) 

Дата

 

__________________

 

Начальник правового відділу
Головдержслужби України
 

 
О. Сміян
 

(додаток із змінами, внесеними згідно з наказом Головного
 управління державної служби України від 04.11.2009 р. N 326)

 

ЗРАЗОК

Особистий план роботи державного службовця на ____ рік

Додаток 2 виключено
(згідно з наказом Головного управління державної служби України
 від 4 листопада 2009 року N 326,
у зв'язку з цим додаток 1 вважати додатком)

____________ 

Опрос