Идет загрузка документа (85 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в типовую форму финансовой отчетности

Минфин
Форма, Приказ от 28.10.2003 № 602
действует с 21.11.2003

Про внесення змін до типової форми фінансової звітності

Наказ Міністерства фінансів України
від 28 жовтня 2003 року N 602

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
10 листопада 2003 р. за N 1029/8350

Відповідно до статті 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" НАКАЗУЮ:

1. Унести зміни до типової форми фінансової звітності N 5 "Примітки до річної фінансової звітності", затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 року N 302 (із змінами і доповненнями), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 11 грудня 2000 року за N 904/5125, виклавши її в новій редакції, що додається.

2. Департаменту фінансової статистики та аналізу, методології бухгалтерського обліку та контролю (Чугунов І. Я.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Ярошенка Ф. О.

 

Перший віце-прем'єр-міністр України,
Міністр фінансів України
 

 
М. Я. Азаров
 

 

  
Дата /рік, місяць, число/ 

КОДИ 

 

 

01 

 

 

 

 

 

 


Підприємство ______________________________________ 

за ЄДРПОУ 

Територія _________________________________________ 

за КОАТУУ 

Орган державного управління _______________________ 

за СПОДУ 

Галузь ____________________________________________ 

за ЗКГНГ 

Вид економічної діяльності _________________________ 

за КВЕД 

Середньооблікова чисельність працюючих ___________ 

Контрольна сума 

Одиниця виміру: тис. грн. 

  

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

за 20__ рік

Форма N 5 

Код за ДКУД 

1801008 


I. Нематеріальні активи

Групи нематеріальних активів 

Код рядка 

Залишок на початок року 

Надійшло за рік 

Переоцінка
(дооцінка +, уцінка -) 

Вибуло за рік 

Нараховано амортизації за рік 

Втрати від зменшення корисності за рік 

Інші зміни за рік 

Залишок на кінець року 

первісної (переоціненої) вартості 

накопиченої амортизації 

первісна (переоцінена) вартість 

накопичена амортизація 

первісної (переоціненої) вартості 

накопиченої амортизації 

первісна (переоцінена) вартість 

накопичена амортизація 

первісна (переоцінена) вартість 

накопичена амортизація 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

Права користування природними ресурсами 

010 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Права користування майном 

020 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Права на знаки для товарів і послуг 

030 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Права на об'єкти промислової власності 

040 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Авторські та суміжні з ними права 

050 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

060 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші нематеріальні активи 

070 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом 

080 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

З рядка 080 графа 14 

вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності 

(081) ________ 

  

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів 

(082) ________ 

  

вартість створених підприємством нематеріальних активів 

(083) ________ 

З рядка 080 графа 5 

вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань 

(084) ________ 

З рядка 080 графа 15 

накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності 

(085) ________ 

II. Основні засоби

Групи основних засобів 

Код рядка 

Залишок на початок року 

Надійшло за рік 

Переоцінка (дооцінка +, уцінка -) 

Вибуло за рік 

Нараховано амортизації за рік 

Втрати від зменшення корисності 

Інші зміни за рік 

Залишок на кінець року 

у тому числі 

первісної (переоціненої) вартості 

зносу 

одержані за фінансовою орендою 

передані в оперативну оренду 

первісна (переоцінена) вартість 

знос 

первісної (переоціненої) вартості 

зносу 

первісна (переоцінена) вартість 

знос 

первісна (переоцінена) вартість 

знос 

первісна (переоцінена) вартість 

знос 

первісна (переоцінена) вартість 

знос 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

Земельні ділянки 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальні витрати на поліпшення земель 

110 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Будинки, споруди та передавальні пристрої 

120 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Машини та обладнання 

130 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Транспортні засоби 

140 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Інструменти, прилади, інвентар (меблі) 

150 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Робоча і продуктивна худоба 

160 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Багаторічні насадження 

170 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Інші основні засоби 

180 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Бібліотечні фонди 

190 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Малоцінні необоротні матеріальні активи 

200 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Тимчасові (нетитульні) споруди 

210 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Природні ресурси 

220 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Інвентарна тара 

230 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Предмети прокату 

240 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Інші необоротні матеріальні активи 

250 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Разом 

260 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

З рядка 260 графа 14 

вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності 

(261) ___________ 

  

вартість оформлених у заставу основних засобів 

(262) ___________ 

  

залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) 

(263) ___________ 

  

залишкова вартість основних засобів, вилучених з експлуатації для продажу 

(264) ___________ 

  

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів 

(265) ___________ 

З рядка 260 графа 5 

вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування 

(266) ___________ 

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду 

(267) ___________ 

З рядка 260 графа 15 

знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності 

(268) ___________ 

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника 

Код рядка 

За рік 

На кінець року 

Капітальне будівництво 

280 

 

 

Придбання (виготовлення) основних засобів 

290 

 

 

Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 

300 

 

 

Придбання (створення) нематеріальних активів 

310 

 

 

Формування основного стада 

320 

 

 

Інші 

330 

 

 

Разом 

340 

 

 


IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника 

Код рядка 

За рік 

На кінець року 

довгострокові 

поточні 

А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:
асоційовані підприємства 

 
 
350 

 

 

 

дочірні підприємства 

360 

 

 

 

спільну діяльність 

370 

 

 

 

Б. Інші фінансові інвестиції в:
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств 

 
380 

 

 

 

акції 

390 

 

 

 

облігації 

400 

 

 

 

інші 

410 

 

 

 

Разом (розд. А + розд. Б) 

420 

 

 

 


V. Доходи і витрати

Найменування показника 

Код рядка 

Доходи 

Витрати 

А. Інші операційні доходи і 
витрати 
Операційна оренда активів 

 
 
440 

 

 

Операційна курсова різниця 

450 

 

 

Реалізація інших оборотних активів 

460 

 

 

Штрафи, пені, неустойки 

470 

 

 

Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення 

480 

 

 

Інші операційні доходи і витрати 

490 

 

 

у тому числі:
відрахування до резерву сумнівних боргів 

 
491 

 
Х 

 

непродуктивні витрати і втрати 

492 

Х 

 

Б. Доходи і втрати від участі в
капіталі за інвестиціями в:

асоційовані підприємства 

 
 
500 

 

 

дочірні підприємства 

510 

 

 

спільну діяльність 

520 

 

 

В. Інші фінансові доходи і витрати
Дивіденди 

 
530 

 

 
Х 

Проценти 

540 

Х 

 

Фінансова оренда активів 

550 

 

 

Інші фінансові доходи і витрати 

560 

 

 

Г. Інші доходи і витрати
Реалізація фінансових інвестицій 

 
570 

 

 

Реалізація необоротних активів 

580 

 

 

Реалізація майнових комплексів 

590 

 

 

Неопераційна курсова різниця 

600 

 

 

Безоплатно одержані активи 

610 

 

Х 

Списання необоротних активів 

620 

Х 

 

Інші доходи і витрати 

630 

 

 


  

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) 

(631) _____________ 

  

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами 

(632) ___________ % 

З рядка 045 графа 4 Балансу 

Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: 

VI. Грошові кошти

Найменування показника 

Код рядка 

На кінець року 

Каса 

640 

 

Поточний рахунок у банку 

650 

 

Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) 

660 

 

Грошові кошти в дорозі 

670 

 

Еквіваленти грошових коштів 

680 

 

Разом 

690 

 


  

за собівартістю 

(421) ____________ 

  

за справедливою вартістю 

(422) ____________ 

  

за амортизованою собівартістю 

(423) ____________ 

З рядка 220 графа 4 Балансу 

Поточні фінансові інвестиції відображені: 

  

за собівартістю 

(424) ____________ 

  

за справедливою вартістю 

(425) ____________ 

  

за амортизованою собівартістю 

(426) ____________ 

З рядка 070 гр. 4 Балансу 

Грошові кошти, використання яких обмежено  

(691) _________ 

VII. Забезпечення і резерви

Види забезпечень і резервів 

Код рядка 

Залишок на початок року 

Збільшення за звітний рік 

Використано у звітному році 

Сторновано невикористану суму у звітному році 

Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення 

Залишок на кінець року 

нараховано (створено) 

додаткові відрахування 

Забезпечення на виплату відпусток працівникам 

710 

  

  

  

  

  

  

  

Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення  

720 

 

 

 

 

 

 

 

Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань 

730 

  

  

  

  

  

  

  

Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію 

740 

 

 

 

 

 

 

 

Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів 

750 

  

  

  

  

  

  

  

  

760 

  

  

  

  

  

  

  

  

770 

  

  

  

  

  

  

  

Резерв сумнівних боргів 

775 

  

  

  

  

  

  

  

Разом 

780 

  

  

  

  

  

  

  

VIII. Запаси 

Найменування показника 

Код рядка 

Балансова вартість на кінець року 

Переоцінка за рік 

збільшення чистої вартості реалізації* 

уцінка 

Сировина і матеріали 

800 

  

  

  

Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби 

810 

 

 

 

Паливо 

820 

 

 

 

Тара і тарні матеріали 

830 

 

 

 

Будівельні матеріали 

840 

 

 

 

Запасні частини 

850 

 

 

 

Матеріали сільськогосподарського призначення 

860 

 

 

 

Тварини на вирощуванні та відгодівлі 

870 

 

 

 

Малоцінні та швидкозношувані предмети 

880 

 

 

 

Незавершене виробництво 

890 

 

 

 

Готова продукція 

900 

 

 

 

Товари 

910 

 

 

 

Разом 

920 

 

 

 


IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника 

Код рядка 

Всього на кінець року 

у т. ч. за строками непогашення 

до 3 місяців 

від 3 до 6 місяців 

від 6 до 12 місяців 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги  

940 

 

 

 

 

Інша поточна дебіторська заборгованість 

950 

 

 

 

 


Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості  

(951) _________ 

Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами 

(952) _________ 

X. Нестачі і втрати від псування цінностей 

Найменування показника 

Код рядка 

Сума 

Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 

960 

 

Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році 

970 

 

Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072) 

980 

 


З рядка 920 графа 3 

Балансова вартість запасів: 

 

  

відображених за чистою вартістю реалізації 

(921) _______ 

  

переданих у переробку 

(922) _______ 

  

оформлених в заставу 

(923) _______ 

  

переданих на комісію 

(924) _______ 

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) 

(925) _______ 

____________
* визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси"

XI. Будівельні контракти 

Найменування показника 

Код рядка 

Сума 

Дохід за будівельними контрактами за звітний рік  

1110 

 

Заборгованість на кінець звітного року:  

 

 

валова замовників 

1120 

 

валова замовникам 

1130 

 

з авансів отриманих 

1140 

 

Сума затриманих коштів на кінець року 

1150 

 

Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами  

1160 

 


XII. Податок на прибуток

Найменування показника 

Код рядка 

Сума 

Поточний податок на прибуток  

1210 

  

Відстрочені податкові активи:
на початок звітного року  

 
1220 

  

на кінець звітного року 

1225 

  

Відстрочені податкові зобов'язання: 
на початок звітного року  

 
1230 

  

на кінець звітного року 

1235 

  

Включено до Звіту про фінансові результати - усього 

1240 

  

у тому числі:
поточний податок на прибуток 

 
1241 

  

зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів  

1242 

  

збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань 

1243 

  

Відображено у складі власного капіталу - усього 

1250 

  

у тому числі:
поточний податок на прибуток 

 
1251 

 

зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 

1252 

 

збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань 

1253 

  


XIII. Використання амортизаційних відрахувань 

Найменування показника 

Код рядка 

Сума 

3  

Нараховано за звітний рік 

1300 

  

Використано за рік - усього 

1310 

  

в тому числі на:
будівництво об'єктів 

 
1311 

 

придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів 

1312 

  

з них машини та обладнання 

1313 

  

придбання (створення) нематеріальних активів 

1314 

  

погашення отриманих на капітальні інвестиції позик 

1315 

  

  

1316 

  

  

1317 

  


____________

Опрос