Идет загрузка документа (241 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о порядке выпуска облигаций внутренних местных займов

Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Положение, Решение от 07.10.2003 № 414
Утратил силу

Про затвердження Положення про порядок випуску облігацій внутрішніх місцевих позик

Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 7 жовтня 2003 року N 414

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
28 жовтня 2003 р. за N 982/8303

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
рішеннями Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 11 грудня 2007 року N 2285
,
 від 16 жовтня 2009 року N 1057
,
 
рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 7 лютого 2012 року N 237
,
 від 27 березня 2012 року N 437
,
 від 4 вересня 2012 року N 1180

Рішення втратило чинність
(згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 29 квітня 2014 року N 578)

Відповідно до статті 7 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" з метою посилення контролю за випуском облігацій внутрішніх місцевих позик в Україні Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про порядок випуску облігацій внутрішніх місцевих позик.

2. Скасувати рішення Комісії від 13.10.97 N 48, яким затверджено Положення про порядок випуску облігацій місцевих позик.

3. Виконавчому секретарю Каскевичу М. Г. забезпечити:

державну реєстрацію цього рішення в Міністерстві юстиції України;

опублікування цього рішення відповідно до чинного законодавства.

4. Рішення набирає чинності відповідно до чинного законодавства.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Виконавчого секретаря Каскевича М. Г.

 

Т. в. о. Голови Комісії 

С. Бірюк 

 

 

Положення
про порядок випуску облігацій внутрішніх місцевих позик

(У тексті Положення та у додатках 1 - 4, 6, 11, 12 до нього слова "Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку" в усіх відмінках замінено словами "Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку" у відповідних відмінках  згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 7 лютого 2012 року N 237)

Це Положення розроблене відповідно до Цивільного кодексу України, глав 1, 3, статті 74 Бюджетного кодексу України, статей 7, 9, 28, 29, 30, 36 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", статті 7 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", Закону України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні", Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим", Порядку здійснення запозичень до місцевих бюджетів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 N 207 (із змінами), та інших нормативно-правових актів.

Це Положення встановлює порядок здійснення емісії, обігу облігацій внутрішніх місцевих позик (далі - облігації), реєстрації в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - реєструвальний орган) випуску облігацій, звіту про результати розміщення облігацій та скасування реєстрації випуску облігацій.

I. Визначення термінів

Основні терміни та поняття, що вживаються в цьому Положенні:

терміни: "андеррайтинг", "базовий проспект емісії", "відкрите (публічне) розміщення цінних паперів", "відсоткові облігації", "випуск цінних паперів", "дисконтні облігації", "закрите (приватне) розміщення цінних паперів", "емісія", "міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів", "обіг цінних паперів", "облігація місцевої позики", "перший власник", "проспект емісії цінних паперів", "розміщення цінних паперів" вживаються в цьому Положенні згідно з визначеннями Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок";

(абзац другий розділу І із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 04.09.2012 р. N 1180)

терміни "істотні умови запозичень", "реструктуризація боргових зобов'язань за запозиченнями", "місцевий борг" вживаються відповідно до Порядку здійснення запозичень до місцевих бюджетів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 N 207 (із змінами);

викуп облігацій - придбання емітентом у власників оплачених ними облігацій цього емітента, що здійснюється після закінчення розміщення облігацій;

власник облігації - фізична або юридична особа, якій облігація належить на праві власності;

дефолт - неспроможність емітента облігацій виплатити власникам облігацій у строк, установлений умовами розміщення, відсотковий дохід за облігаціями та/або погасити частину чи повну номінальну вартість облігації;

дострокове погашення облігацій - виплата номінальної вартості облігації до настання строків погашення облігацій, передбачених умовами розміщення облігацій;

емітент облігацій (далі - емітент) - Верховна Рада Автономної Республіки Крим або міська рада (далі - Рада), що від свого імені розміщує облігації і бере на себе зобов'язання, що випливають з умов розміщення цих облігацій, перед власниками облігацій;

погашення облігацій - виплата номінальної вартості облігації у строки, передбачені умовами розміщення облігацій;

реєстрація випуску облігацій - присвоєння випуску облігацій реєстраційного номера в порядку, визначеному реєструвальним органом;

серія облігацій - сукупність облігацій одного емітента в межах одного випуску облігацій, що мають один реєстраційний номер, однакові умови та строки розміщення, обігу, виплати доходу та погашення і надають їх власникам однакові права;

умови розміщення - спосіб розміщення (відкрите /публічне/ або закрите /приватне/); строки розміщення, ціна (порядок визначення ціни); порядок і строки укладання цивільно-правових договорів з першими власниками, порядок, строки і форма оплати облігацій першими власниками; розмір доходу за облігацією; порядок, строки і форма виплати доходів за облігаціями та погашення облігацій; можливість викупу; дострокового погашення облігацій тощо.

II. Загальні положення

1. Емітент має право на розміщення облігацій після реєстрації випуску облігацій в реєструвальному органі за умови отримання висновку Міністерства фінансів України про відповідність проекту рішення про здійснення запозичень вимогам, установленим бюджетним законодавством.

2. Рішення про здійснення запозичень у формі розміщення (випуску) облігацій приймає Рада відповідно до законодавства.

Сукупний обсяг запозичень до місцевого бюджету у формі розміщення (випуску) облігацій не може перевищувати обсягу дефіциту бюджету розвитку місцевого бюджету на відповідний рік.

3. Кошти від розміщення облігацій, які отримує емітент, залучаються до фінансування лише бюджету розвитку відповідного місцевого бюджету.

4. Видатки на обслуговування боргу місцевих бюджетів не можуть щорічно перевищувати 10 відсотків видатків від загального фонду відповідного місцевого бюджету протягом будь-якого бюджетного періоду, коли планується обслуговування боргу.

5. Розміщення облігацій здійснюється шляхом відкритого (публічного) розміщення або шляхом закритого (приватного) розміщення.

6. Емітент може розміщувати іменні облігації; відсоткові та дисконтні облігації; звичайні (незабезпечені) та забезпечені.

(абзац перший пункту 6 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 27.03.2012 р. N 437)

Абзац другий пункту 6 розділу ІІ виключено

(згідно з рішенням Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 27.03.2012 р. N 437)

7. Облігації можуть уважатися додатково забезпеченими, якщо емітентом укладаються відповідні договори поруки чи страхування ризиків непогашення основної суми боргу та/або невиплати доходу за облігаціями або якщо емітенту видається гарантія щодо погашення основної суми боргу та/або невиплати доходу за облігаціями.

Облігації вважаються забезпеченими порукою, якщо емітент визначив їх такими в рішенні про розміщення облігацій та уклав відповідний договір поруки з поручителем щодо забезпечення виконання зобов'язання погашення основної суми боргу та/або виплати доходу за облігаціями.

Облігації вважаються забезпеченими гарантією, якщо емітент визначив їх такими в рішенні про розміщення облігацій та гарант (банк, інша фінансова установа) гарантує перед власниками облігацій виконання емітентом зобов'язання погашення основної суми боргу та/або виплати доходу за облігаціями.

Облігації вважаються забезпеченими страховкою, якщо емітент визначив їх такими в рішенні про розміщення облігацій та уклав зі страховиком відповідний договір страхування ризиків непогашення основної суми боргу та/або невиплати доходу за облігаціями.

8. Облігації розміщуються у бездокументарній формі.

(пункт 8 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 27.03.2012 р. N 437)

9. Номінальна вартість облігації визначається в національній валюті або, якщо це передбачено умовами розміщення облігацій, в іноземній валюті.

Мінімальна номінальна вартість облігації не може бути меншою, ніж одна копійка, якщо номінальна вартість облігації визначена в національній валюті.

10. Під час розміщення облігації оплачуються першим власником за ціною не нижче номінальної за винятком дисконтних облігацій.

Продаж облігацій здійснюється в національній валюті, а якщо це передбачено законодавством та умовами їх розміщення, - в іноземній валюті з урахуванням законодавства про валютне регулювання.

11. Відсоткова ставка розрахунку доходу за облігаціями не може перевищувати розміру відсотків за запозиченнями у формі розміщення (випуску) облігацій, затвердженого рішенням Ради та погодженого Міністерством фінансів України.

Відсотковий дохід за облігаціями повинен виплачуватися в розмірі та в строк, що встановлений рішенням про здійснення запозичень у формі розміщення (випуску) облігацій та/або проспектом емісії облігацій.

(абзац другий пункту 11 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 04.09.2012 р. N 1180)

Відсотковий дохід за облігаціями, номінальна вартість яких визначена в іноземній валюті, виплачується в іноземній валюті, у якій виражена номінальна вартість цих облігацій з урахуванням законодавства про валютне регулювання, або в національній валюті за валютним (обмінним) курсом іноземної валюти, у якій виражена номінальна вартість цих облігацій, установленим Національним банком України на дату нарахування відсоткового доходу.

12. Після закінчення строку розміщення облігацій власник облігацій має право звернутися до емітента з вимогою викупити оплачені власником облігації.

Емітент зобов'язаний здійснити викуп облігацій у їх власників у разі, коли умовами розміщення облігацій передбачена можливість такого викупу. При цьому умови розміщення мають містити порядок повідомлення власників облігацій про здійснення викупу облігацій, порядок установлення ціни викупу облігацій і строк, у який облігації можуть бути пред'явлені їх власниками для викупу.

13. Погашення облігацій здійснюється грошима відповідно до умов розміщення облігацій.

Строк погашення облігацій не повинен перевищувати одного року з дати початку погашення.

Погашення облігацій, номінальна вартість яких визначена в іноземній валюті, здійснюється в іноземній валюті, у якій виражена номінальна вартість цих облігацій з урахуванням законодавства про валютне регулювання, або в національній валюті за валютним (обмінним) курсом іноземної валюти, у якій виражена номінальна вартість цих облігацій, установленим Національним банком України на дату початку погашення облігацій.

Можливість дострокового погашення облігацій за ініціативою емітента, а також порядок повідомлення власників облігацій про здійснення дострокового погашення облігацій за ініціативою емітента і строк, у який облігації мають бути пред'явлені їх власниками для дострокового погашення, повинні бути передбачені умовами розміщення облігацій.

Дострокове погашення облігацій за вимогою власників дозволяється у разі, коли така можливість передбачена умовами розміщення облігацій, якими визначені порядок встановлення ціни дострокового погашення облігацій і строк, у який облігації можуть бути пред'явлені для дострокового погашення.

14. Обіг облігацій дозволяється після реєстрації реєструвальним органом звіту про результати розміщення облігацій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій.

15. Реєстрація реєструвальним органом випуску та проспекту емісії облігацій, звіту про результати відкритого (публічного) розміщення облігацій, звіту про результати закритого (приватного) розміщення облігацій не може розглядатися як гарантія їх вартості.

(пункт 15 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 04.09.2012 р. N 1180)

16. Реєструвальний орган відповідає лише за повноту інформації, що міститься у зареєстрованих нею документах, та за її відповідність вимогам законодавства. Відповідальність за достовірність відомостей, наведених у документах, що подаються до реєструвального органу, несуть особи, які підписали ці документи.

17. Датою подання заяви та всіх необхідних документів є дата їх реєстрації в канцелярії (загальному відділі) реєструвального органу.

18. Реєструвальний орган здійснює перевірку відомостей, що містяться в поданих документах, щодо їх відповідності вимогам законодавства, а також повноважень органів емітента.

19. До закінчення встановленого для реєстрації строку реєструвальний орган може вимагати надання додаткових документів, які підтверджують дані, наведені в документах, поданих емітентом для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій, звіту про результати відкритого (публічного) розміщення облігацій, звіту про результати закритого (приватного) розміщення облігацій, скасування реєстрації випуску облігацій.

(абзац перший пункту 19 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 04.09.2012 р. N 1180)

У разі надходження будь-яких додаткових документів строк розгляду документів, поданих для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій, звіту про результати відкритого (публічного) розміщення облігацій, звіту про результати закритого (приватного) розміщення облігацій, скасування реєстрації випуску облігацій, відраховується з дати надходження останнього документа.

(абзац другий пункту 19 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 04.09.2012 р. N 1180)

20. Реєстрація випуску та проспекту емісії облігацій, звіту про результати відкритого (публічного) розміщення облігацій, звіту про результати закритого (приватного) розміщення облігацій, скасування реєстрації випуску облігацій, що здійснюється реєструвальним органом у встановленому ним порядку, є підставою для внесення облігацій до Державного реєстру випусків цінних паперів.

(пункт 20 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 04.09.2012 р. N 1180)

21. Реєструвальний орган:

а) після надходження заяви і документів, необхідних для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій, здійснює одночасно реєстрацію випуску та проспекту емісії облігацій або відмовляє в реєстрації протягом:

10 робочих днів - у разі наявності зареєстрованого базового проспекту емісії та перебування цінних паперів емітента в біржовому реєстрі організатора торгівлі;

20 робочих днів - у разі наявності зареєстрованого базового проспекту емісії та відсутності цінних паперів емітента в біржовому реєстрі організатора торгівлі;

25 робочих днів - у разі відсутності зареєстрованого базового проспекту емісії;

б) повертає у передбачені підпунктом "а" цього пункту строки документи емітентові без розгляду в разі їх подання не в повному обсязі або з порушенням встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку вимог до їх оформлення.

(абзац перший пункту 21 розділу ІІ замінено шістьма абзацами згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 04.09.2012 р. N 1180,
у зв'язку з цим абзаци другий, третій
 вважати відповідно абзацами сьомим, восьмим)

Після реєстрації випуску облігацій та проспекту їх емісії емітенту видається тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій (додаток 1), яке є підставою для присвоєння облігаціям міжнародного ідентифікаційного номера, укладання з депозитарієм договору про обслуговування емісії облігацій, оформлення та депонування тимчасового глобального сертифіката.

(абзац сьомий пункту 21 розділу ІІ у редакції рішення Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.03.2012 р. N 437
,
 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 04.09.2012 р. N 1180)

Якщо випуск облігацій здійснюється різними серіями, на кожну серію цього випуску облігацій емітенту видається окреме тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій.

III. Послідовність дій емітента при здійсненні випуску облігацій

1. У разі відкритого (публічного) розміщення облігацій емітент здійснює такі дії:

а) затвердження міського бюджету (бюджету Автономної Республіки Крим) з дефіцитом виключно в частині дефіциту бюджету розвитку на відповідний рік та проекту рішення про здійснення запозичень у формі розміщення (випуску) облігацій (прийняття рішення про здійснення запозичень у формі розміщення (випуску) облігацій можливе лише за умови зазначення в ньому, що це рішення набуває чинності після його погодження Міністерством фінансів України);

б) отримання в Міністерстві фінансів України висновку про відповідність проекту рішення про здійснення запозичень вимогам, установленим бюджетним законодавством;

в) прийняття Радою рішення про здійснення запозичень у формі розміщення (випуску) облігацій (внесення змін до раніше прийнятого рішення про здійснення запозичень у формі розміщення (випуску) облігацій з урахуванням зауважень Міністерства фінансів України);

г) подання заяви і всіх необхідних документів для реєстрації випуску облігацій та проспекту їх емісії;

ґ) реєстрація реєструвальним органом випуску облігацій та проспекту їх емісії, видача тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій;

д) прийняття у разі потреби рішення про залучення андеррайтера(-ів) до розміщення облігацій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, крім випадків наявності попередньо укладеного договору(-ів) з андеррайтером(-ами);

е) присвоєння облігаціям міжнародного ідентифікаційного номера;

є) укладення з депозитарієм договору про обслуговування емісії облігацій;

(підпункт "є" пункту 1 розділу ІІІ у редакції рішення Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 04.09.2012 р. N 1180)

ж) оформлення та депонування тимчасового глобального сертифіката;

(підпункт "ж" пункту 1 розділу ІІІ у редакції рішення Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 04.09.2012 р. N 1180)

з) розкриття інформації, що міститься в зареєстрованому проспекті емісії облігацій, відповідно до підпункту 1.2 пункту 1 розділу IV цього Положення;

(підпункт "з" пункту 1 розділу ІІІ у редакції рішення Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 04.09.2012 р. N 1180)

и) відкрите (публічне) розміщення облігацій, що здійснюється в строк, який зазначений в рішенні про здійснення запозичень у формі розміщення (випуску) облігацій та/або проспекті їх емісії;

і) затвердження результатів відкритого (публічного) розміщення облігацій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення;

ї) подання звіту про результати відкритого (публічного) розміщення облігацій;

й) реєстрація реєструвальним органом звіту про результати відкритого (публічного) розміщення облігацій;

к) отримання свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій;

л) розкриття інформації, що міститься у зареєстрованому звіті про результати відкритого (публічного) розміщення облігацій, шляхом опублікування звіту в тому самому офіційному друкованому виданні реєструвального органу, у якому був опублікований проспект емісії цих облігацій, не пізніше ніж через 15 робочих днів з дати реєстрації звіту про результати розміщення облігацій (серії облігацій);

м) надання емітентом до депозитарію, з яким укладено договір про обслуговування емісії облігацій і в якому депонований тимчасовий глобальний сертифікат, копії свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій. На підставі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій емітент оформляє глобальний сертифікат на кількість облігацій з урахуванням результатів розміщення облігацій;

(підпункт "м" пункту 1 розділу ІІІ у редакції рішення Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 04.09.2012 р. N 1180)

н) погашення облігацій, що здійснюється у строк, зазначений в рішенні про здійснення запозичень у формі розміщення (випуску) облігацій та/або проспекті емісії облігацій;

о) подання до реєструвального органу звіту (звітів) про погашення облігацій в порядку, передбаченому цим Положенням.

2. Відкрите (публічне) розміщення облігацій здійснюється емітентом самостійно або через андеррайтера(-ів), що уклав(-ли) з емітентом договір про андеррайтинг.

3. Облігації, які пропонуються для відкритого (публічного) розміщення, є такими, що вільно обертаються. Першими та наступними власниками таких облігацій можуть бути будь-які юридичні та/або фізичні особи.

4. Строк відкритого (публічного) розміщення облігацій не може перевищувати одного року з дати початку розміщення, але в межах бюджетного періоду. Якщо облігації, передбачені до розміщення, випускаються різними серіями, строк відкритого (публічного) розміщення окремої серії облігацій не може перевищувати одного року з дати початку розміщення облігацій цієї серії, але в межах бюджетного періоду.

5. Забороняється відкрите (публічне) розміщення облігацій раніше ніж через 10 днів після опублікування проспекту емісії в повному обсязі в офіційному друкованому виданні реєструвального органу.

6. У разі закритого (приватного) розміщення облігацій емітент здійснює такі дії:

а) затвердження міського бюджету (бюджету Автономної Республіки Крим) з дефіцитом виключно в частині дефіциту бюджету розвитку на відповідний рік та проекту рішення про здійснення запозичень у формі розміщення (випуску) облігацій (прийняття рішення про здійснення запозичень у формі розміщення (випуску) облігацій можливе лише за умови зазначення в ньому, що це рішення набуває чинності після його погодження Міністерством фінансів України);

б) отримання в Міністерстві фінансів України висновку про відповідність проекту рішення про здійснення запозичень вимогам, установленим бюджетним законодавством;

в) прийняття Радою рішення про здійснення запозичень у формі розміщення (випуску) облігацій (внесення змін до раніше прийнятого рішення про здійснення запозичень у формі розміщення (випуску) облігацій з урахуванням зауважень Міністерства фінансів України);

г) подання заяви і всіх необхідних документів для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій;

(підпункт "г" пункту 6 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 04.09.2012 р. N 1180)

ґ) реєстрація реєструвальним органом випуску та проспекту емісії облігацій, видача тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій;

(підпункт "ґ" пункту 6 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 04.09.2012 р. N 1180)

д) прийняття у разі потреби рішення про залучення андеррайтера(ів) до розміщення облігацій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, крім випадків наявності попередньо укладеного(их) договору(ів) з андеррайтером(ами);

(пункт 6 розділу ІІІ доповнено новим підпунктом "д" згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 04.09.2012 р. N 1180,
у зв'язку з цим підпункти "д" - "л"
вважати відповідно підпунктами "е" - "м")

е) присвоєння облігаціям міжнародного ідентифікаційного номера;

є) укладення з депозитарієм договору про обслуговування емісії облігацій (у разі відсутності такого договору);

(підпункт "є" пункту 6 розділу ІІІ у редакції рішення Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 04.09.2012 р. N 1180)

ж) оформлення та депонування тимчасового глобального сертифіката;

(підпункт "ж" пункту 6 розділу ІІІ у редакції рішення Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 04.09.2012 р. N 1180)

з) надання копій зареєстрованого проспекту емісії особам, які є учасниками закритого (приватного) розміщення згідно з відповідним рішенням емітента;

(пункт 6 розділу ІІІ доповнено новим підпунктом "з" згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 04.09.2012 р. N 1180,
у зв'язку з цим підпункти "з" - "м"
вважати відповідно підпунктами "и" - "н")

и) закрите (приватне) розміщення облігацій, що здійснюється в строк, який зазначений в рішенні про здійснення запозичень у формі розміщення (випуску) облігацій та/або у відомостях про випуск (розміщення) облігацій;

і) затвердження результатів закритого (приватного) розміщення облігацій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення;

ї) подання звіту про результати закритого (приватного) розміщення облігацій;

й) реєстрація реєструвальним органом звіту про результати закритого (приватного) розміщення облігацій;

к) отримання свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій;

л) надання емітентом до депозитарію, з яким укладено договір про обслуговування емісії облігацій і в якому депонований тимчасовий глобальний сертифікат, копії свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій. На підставі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій емітент оформляє глобальний сертифікат на кількість облігацій з урахуванням результатів розміщення облігацій;

(підпункт "л" пункту 6 розділу ІІІ у редакції рішення Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 04.09.2012 р. N 1180)

м) погашення облігацій, що здійснюється у строк, зазначений в рішенні про здійснення запозичень у формі розміщення (випуску) облігацій та/або у відомостях про випуск (розміщення) облігацій;

н) подання до реєструвального органу звіту (звітів) про погашення облігацій в порядку, передбаченому цим Положенням.

7. Закрите (приватне) розміщення облігацій здійснюється емітентом самостійно або із залученням андеррайтера(ів), що уклав(ли) з емітентом договір про андеррайтинг.

(пункт 7 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 04.09.2012 р. N 1180)

8. Першими власниками облігацій, що передбачені до закритого (приватного) розміщення, можуть бути юридичні та фізичні особи - учасники закритого (приватного) розміщення, коло яких заздалегідь визначено в рішенні про здійснення запозичень у формі розміщення (випуску) облігацій та/або проспекті емісії облігацій. Кількість учасників закритого (приватного) розміщення облігацій не може перевищувати ста осіб.

(пункт 8 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 04.09.2012 р. N 1180)

9. Строк закритого (приватного) розміщення облігацій не може перевищувати двох місяців з дати початку розміщення, але в межах бюджетного періоду. Якщо облігації, передбачені до розміщення, випускаються різними серіями, строк закритого (приватного) розміщення окремої серії облігацій не може перевищувати двох місяців з дати початку розміщення облігацій цієї серії, але в межах бюджетного періоду.

10. Облігації, які пропонуються для закритого (приватного) розміщення, уважаються такими, що мають обмежене коло обігу серед учасників такого розміщення.

IV. Порядок реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій

(заголовок розділу IV із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 04.09.2012 р. N 1180)

1. Реєструвальний орган здійснює одночасно реєстрацію випуску та проспекту емісії облігацій.

(абзац перший пункту 1 розділу IV у редакції рішення Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 04.09.2012 р. N 1180)

1.1. Для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій емітент подає до реєструвального органу такі документи:

а) заяву про реєстрацію випуску та проспекту емісії облігацій згідно з додатком 2;

б) копію міського бюджету (бюджету Автономної Республіки Крим) з дефіцитом виключно в частині дефіциту бюджету розвитку на відповідний рік, оформлену та засвідчену у встановленому порядку;

в) копію рішення Ради про здійснення запозичень у формі розміщення (випуску) облігацій, оформлену та засвідчену у встановленому порядку;

г) проспект емісії облігацій, що оформлений згідно з вимогами розділу VI цього Положення, у двох примірниках;

ґ) копію висновку Міністерства фінансів України про відповідність проекту рішення про здійснення запозичень вимогам, установленим бюджетним законодавством;

д) довідку про депозитарій, з яким емітент уклав договір про обслуговування емісії (у разі наявності такого договору);

(підпункт "д" підпункту 1.1 пункту 1 розділу IV у редакції
рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 27.03.2012 р. N 437)

е) копії відповідних документів, що підтверджують повноваження уповноважених органів та уповноважених осіб Ради здійснювати запозичення та підписувати документи, пов'язані із здійсненням запозичень, оформлені та засвідчені у встановленому порядку;

є) підпункт "є" підпункту 1.1 пункту 1 розділу IV виключено

(згідно з рішенням Державної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 16.10.2009 р. N 1057,
у зв'язку з цим підпункти "ж", "з"
 вважати відповідно підпунктами "є", "ж")

є) копію договору андеррайтингу (у разі його наявності);

ж) копію довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчену печаткою емітента або нотаріально.

1.2. Підпункт 1.2 пункту 1 розділу IV виключено

(згідно з рішенням Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 27.03.2012 р. N 437,
у зв'язку з цим підпункт 1.3 вважати підпунктом 1.2)

1.2. Зареєстрований проспект емісії облігацій засвідчується підписом уповноваженої особи реєструвального органу та штампом "ЗАРЕЄСТРОВАНО" або написом "ЗАРЕЄСТРОВАНО" і печаткою реєструвального органу. Один примірник зареєстрованого проспекту емісії облігацій після реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій повертається емітенту.

Емітенту забороняється публікувати проспект емісії облігацій до дати його реєстрації реєструвальним органом.

Після реєстрації проспекту емісії цінних паперів емітент не менш як за 10 днів до початку відкритого (публічного) розміщення цінних паперів:

(підпункт 1.2 пункту 1 розділу IV доповнено абзацом третім згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 04.09.2012 р. N 1180)

публікує проспект в офіційному друкованому виданні реєструвального органу у повному обсязі;

(підпункт 1.2 пункту 1 розділу IV доповнено абзацом четвертим згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 04.09.2012 р. N 1180)

розміщує проспект у загальнодоступній інформаційній базі даних реєструвального органу про ринок цінних паперів у повному обсязі.

(підпункт 1.2 пункту 1 розділу IV доповнено абзацом п'ятим згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 04.09.2012 р. N 1180)

Крім того, не менш як за 10 днів до початку розміщення облігацій емітент:

(підпункт 1.2 пункту 1 розділу IV доповнено абзацом шостим згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 04.09.2012 р. N 1180)

у разі відкритого (публічного) розміщення цінних паперів розміщує зареєстрований проспект емісії цінних паперів на власному веб-сайті та веб-сайті організатора торгівлі, через якого планується здійснити розміщення цінних паперів відповідного випуску;

(підпункт 1.2 пункту 1 розділу IV доповнено абзацом сьомим згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 04.09.2012 р. N 1180)

у разі закритого (приватного) розміщення цінних паперів не оприлюднює зареєстрований проспект емісії цінних паперів, а надає його копії особам, які є учасниками такого розміщення згідно з відповідним рішенням емітента.

(підпункт 1.2 пункту 1 розділу IV доповнено абзацом восьмим згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 04.09.2012 р. N 1180)

2. У разі зміни інформації, що міститься у проспекті емісії облігацій, емітент протягом 20 робочих днів з дня внесення таких змін зобов'язаний подати зазначені зміни для реєстрації.

(абзац перший пункту 2 розділу IV у редакції рішення Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 04.09.2012 р. N 1180)

2.1. Емітент зобов'язаний доповнити проспект емісії облігацій відомостями про обраний ним депозитарій, які передбачені вимогами цього Положення, якщо на дату реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій емітент не уклав договір про обслуговування емісії.

(абзац перший підпункту 2.1 пункту 2 розділу IV у редакції
рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 04.09.2012 р. N 1180)

Якщо емітент прийняв рішення про залучення андеррайтера до розміщення облігацій після реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій, він має внести до проспекту емісії облігацій відомості про обраного ним андеррайтера, які передбачені вимогами цього Положення.

(абзац другий підпункту 2.1 пункту 2 розділу IV із змінами, внесеними
 згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 04.09.2012 р. N 1180)

Не допускається внесення змін до проспекту емісії облігацій в частині обсягу прав за облігаціями, умов розміщення та кількості облігацій одного випуску (серії облігацій), установлених рішенням про здійснення запозичень у формі розміщення (випуску) облігацій та/або проспектом емісії облігацій, крім випадків, передбачених законами і нормативно-правовими актами реєструвального органу.

Реєструвальний орган протягом 5 робочих днів з дати подання заяви та всіх необхідних документів для реєстрації змін до проспекту емісії облігацій здійснює реєстрацію змін до проспекту емісії облігацій або відмовляє в реєстрації.

Відмова в реєстрації змін до проспекту емісії облігацій складається у разі невідповідності поданих документів вимогам законодавства, недостовірності інформації у поданих документах та/або порушення встановленого законодавством порядку прийняття рішення про внесення таких змін.

(абзац п'ятий підпункту 2.1 пункту 2 розділу IV у редакції
рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 04.09.2012 р. N 1180)

Зареєстровані зміни до проспекту емісії облігацій засвідчуються підписом уповноваженої особи реєструвального органу та штампом "ЗАРЕЄСТРОВАНО" або написом "ЗАРЕЄСТРОВАНО" і печаткою реєструвального органу. Один примірник зареєстрованих змін до проспекту емісії облігацій після реєстрації повертається емітенту.

Після реєстрації змін до проспекту емісії облігацій емітент не менш як за 10 днів до початку відкритого (публічного) розміщення облігацій:

публікує зміни до проспекту емісії в тому самому офіційному друкованому виданні реєструвального органу, в якому було опубліковано проспект емісії облігацій;

розміщує зміни до проспекту емісії в загальнодоступній інформаційній базі даних реєструвального органу про ринок цінних паперів.

Крім того, не менш як за 10 днів до початку розміщення облігацій емітент:

у разі відкритого (публічного) розміщення облігацій розміщує зареєстровані зміни до проспекту емісії облігацій на власному веб-сайті та веб-сайті організатора торгівлі, через якого планується здійснити розміщення облігацій відповідного випуску;

у разі закритого (приватного) розміщення облігацій не оприлюднює зареєстровані зміни до проспекту емісії облігацій, а надає їх копії особам, які є учасниками такого розміщення згідно з відповідним рішенням емітента.

(абзац сьомий підпункту 2.1 пункту 2 розділу IV замінено шістьма абзацами
 згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 04.09.2012 р. N 1180)

2.2. У разі внесення змін до проспекту емісії облігацій, щодо яких прийнято рішення про:

відкрите (публічне) розміщення, - емітент здійснює їх реєстрацію та опубліковує відповідну інформацію протягом 30 днів з дня опублікування проспекту емісії, але не пізніш як за 10 днів до початку розміщення;

закрите (приватне) розміщення, - емітент здійснює їх реєстрацію до початку розміщення та подає особам, які відповідно до рішення про закрите (приватне) розміщення цінних паперів є учасниками такого розміщення.

Емітент не має права:

вносити зміни до проспекту емісії після початку розміщення облігацій;

здійснювати розміщення облігацій до реєстрації змін до проспекту емісії облігацій, а в разі відкритого (публічного) розміщення - також до опублікування відповідної інформації.

У разі якщо вчинити дії, передбачені абзацами першим - третім цього підпункту, у зазначені строки неможливо, до змін також включається інформація про перенесення строків розміщення цінних паперів.

Унесення до проспекту емісії облігацій змін після початку розміщення облігацій забороняється.

(підпункт 2.2 пункту 2 розділу IV у редакції рішення Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 04.09.2012 р. N 1180)

2.3. Для реєстрації змін до проспекту емісії облігацій емітент подає до реєструвального органу такі документи:

а) заяву про реєстрацію змін до проспекту емісії облігацій згідно з додатком 3;

б) зміни до проспекту емісії облігацій, які повинні бути засвідчені підписом керівника та печаткою емітента, у двох примірниках;

в) рішення уповноваженого органу емітента про внесення змін проспекту емісії облігацій, оформлене та засвідчене у встановленому порядку;

г) у разі внесення відомостей про андеррайтера, з яким укладено договір про здійснення розміщення облігацій, рішення про залучення андеррайтера до розміщення облігацій та копію відповідного договору;

ґ) у разі внесення відомостей про депозитарій копію договору з депозитарієм про обслуговування емісії.

(підпункт "ґ" підпункту 2.3 пункту 2 розділу IV у редакції
рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 04.09.2012 р. N 1180)

3. Після реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій емітент зобов'язаний надати копію проспекту емісії облігацій та змін до нього (у разі прийняття рішення про внесення змін до проспекту емісії облігацій та реєстрації таких змін) депозитарію.

(пункт 3 розділу IV із змінами, внесеними згідно з
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 27.03.2012 р. N 437
,
 у редакції рішення Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 04.09.2012 р. N 1180)

4. Після реєстрації випуску облігацій, щодо яких емітентом прийнято рішення про закрите (приватне) розміщення, уповноважена особа реєструвального органу протягом 3 робочих днів надає депозитарію, з яким емітент уклав договір про обслуговування емісії облігацій, розпорядження, у якому зазначаються відомості щодо переліку осіб, які відповідно до рішення про здійснення запозичень у формі розміщення (випуску) облігацій та проспекту емісії облігацій є учасниками такого розміщення, і про обмеження обігу облігацій (крім випадків, передбачених законодавством) до осіб, що не визначені в рішенні про здійснення запозичень у формі розміщення (випуску) облігацій та проспекті емісії облігацій як учасники закритого (приватного) розміщення.

Якщо емітент уклав договір про обслуговування емісії після реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій, уповноважена особа реєструвального органу протягом 3 робочих днів після надання до реєструвального органу відповідних змін до проспекту емісії облігацій надає депозитарію, з яким емітент уклав договір про обслуговування емісії облігацій, розпорядження, в якому зазначаються відомості щодо переліку осіб, які відповідно до рішення про здійснення запозичень у формі розміщення (випуску) облігацій та проспекту емісії облігацій є учасниками такого розміщення, і про обмеження обігу облігацій (крім випадків, передбачених законодавством) до осіб, що не визначені в рішенні про здійснення запозичень у формі розміщення (випуску) облігацій та проспекті емісії облігацій як учасники закритого (приватного) розміщення.

(розділ IV доповнено новим пунктом 4 згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 04.09.2012 р. N 1180,
у зв'язку з цим пункти 4 - 5 вважати відповідно пунктами 5 - 6)

5. Відмова в реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій складається у разі:

(абзац перший пункту 5 розділу IV із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 04.09.2012 р. N 1180)

а) підпункт "а" пункту 5 розділу IV виключено

(згідно з рішенням Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 04.09.2012 р. N 1180,
у зв'язку з цим підпункт "б" вважати підпунктом "а")

а) визнання емісії облігацій недобросовісною, а саме:

порушення емітентом вимог Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", невідповідність поданих емітентом документів або відомостей, що в них містяться, вимогам законодавства та/або переліку, визначеному Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

порушення порядку прийняття рішення про відкрите (публічне) або закрите (приватне) розміщення облігацій;

внесення недостовірних відомостей до проспекту емісії облігацій та документів, які подаються для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій;

систематичне або грубе порушення емітентом прав інвесторів;

б) невідповідності поданих документів вимогам законодавства;

(пункт 5 розділу IV доповнено підпунктом "б" згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 04.09.2012 р. N 1180)

в) недостовірності інформації у поданих документах;

(пункт 5 розділу IV доповнено підпунктом "в" згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 04.09.2012 р. N 1180)

г) порушення встановленого законодавством порядку прийняття рішення про розміщення цінних паперів.

(пункт 5 розділу IV доповнено підпунктом "г" згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 04.09.2012 р. N 1180)

Повідомлення про відмову в реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій, змін до проспекту емісії облігацій доводиться до емітента письмово і має містити правове обгрунтування такої відмови.

(абзац пункту 5 розділу IV із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 04.09.2012 р. N 1180)

У разі відмови в реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій, змін до проспекту емісії облігацій усі подані документи залишаються в реєструвальному органі.

(абзац пункту 5 розділу IV із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 04.09.2012 р. N 1180)

6. У разі реструктуризації боргових зобов'язань за запозиченням у формі розміщення (випуску) облігацій, якщо таке було передбачено рішенням про здійснення запозичень у формі розміщення (випуску) облігацій, та/або проспектом емісії облігацій, емітент зобов'язаний зареєструвати зміни до істотних умов запозичення у формі розміщення (випуску) облігацій в реєструвальному органі.

(абзац перший пункту 6 розділу IV із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 04.09.2012 р. N 1180)

Рішення про реєстрацію змін до істотних умов запозичення у формі розміщення (випуску) облігацій або про відмову у реєстрації змін до істотних умов запозичення у формі розміщення (випуску) облігацій приймається відповідним рішенням реєструвального органу.

V. Рішення про здійснення запозичень у формі розміщення (випуску) облігацій

Рішення про здійснення запозичень у формі розміщення (випуску) облігацій повинно містити інформацію щодо:

мети запозичень;

форми здійснення запозичень;

істотних умов запозичень.

Рішення про здійснення запозичень у формі розміщення (випуску) облігацій може містити інформацію про визначення уповноваженого органу (органів) та уповноваженої особи (осіб) Ради, на який (які) покладається контроль за виконанням цього рішення та надаються повноваження формувати проспект емісії облігацій; підписувати документи, пов'язані із здійсненням запозичення у формі розміщення (випуску) облігацій; укладати договір з андеррайтером(-ами); укладати з депозитарієм договір про обслуговування емісії облігацій; затверджувати результати розміщення облігацій тощо, а також іншу інформацію.

(абзац п'ятий розділу V із змінами, внесеними згідно з рішеннями
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 27.03.2012 р. N 437
,
 від 04.09.2012 р. N 1180)

VI. Проспект емісії облігацій

1. До проспекту емісії облігацій повинні бути включені такі дані:

1.1. Інформація про емітента:

а) повне найменування емітента, його місцезнаходження;

б) строк, після завершення якого закінчуються повноваження цього складу Ради, що виступає емітентом облігацій;

в) інформація про формування місцевого бюджету на поточний рік:

доходи бюджету (загальний обсяг, обсяг загального фонду, обсяг спеціального фонду, у тому числі обсяг бюджету розвитку);

витрати бюджету: видатки бюджету (загальний обсяг, обсяг видатків загального фонду, спеціального фонду, за функціональною та відомчою класифікацією видатків), кошти на погашення основної суми боргу;

граничний обсяг дефіциту бюджету розвитку;

г) інформація про фінансовий стан емітента в поточному році та протягом п'яти останніх років:

інформація про виконання місцевого бюджету;

інформація щодо надання гарантій стосовно виконання боргових зобов'язань;

інформація про стан виконання зобов'язань щодо розрахунків за місцевим боргом;

ґ) інформація про грошові зобов'язання емітента:

які існують на дату прийняття рішення про розміщення облігацій:

кредитні правочини та зміни до них (номер і дата укладання правочину, сторони, вид правочину);

кредитор за кожним укладеним кредитним правочином;

сума зобов'язання за кожним укладеним кредитним правочином;

вид валюти зобов'язання;

строк і порядок виконання кредитного правочину;

відомості про остаточну суму зобов'язання за кредитним правочином;

рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов'язань за укладеним кредитним правочином;

які не були виконані:

кредитні правочини та зміни до них (номер і дата укладання правочину, сторони, вид правочину);

кредитор за кожним укладеним кредитним правочином;

сума зобов'язання за кожним укладеним кредитним правочином;

вид валюти зобов'язання;

строк і порядок виконання кредитного правочину;

дата виникнення прострочення зобов'язання за кредитним правочином, його розмір і стадія погашення;

рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов'язань за укладеним кредитним правочином;

д) інформація про попередні випуски облігацій та їх результати (за кожним випуском окремо /у разі їх наявності/):

загальний обсяг емісії;

дата та номер державної реєстрації випусків;

кількість розміщених та кількість погашених облігацій;

інформація про випадки несплати та несвоєчасної оплати емітентом доходу за облігаціями та/або сплати не в повному обсязі доходу за облігаціями;

інформація про випадки непогашення або несвоєчасного погашення облігацій, суму боргу.

1.2. Дані про облігації, щодо яких прийнято рішення про розміщення (якщо рішенням передбачено розміщення більше ніж одного випуску облігацій /різними серіями/, окремо вказуються дані по кожному випуску /кожній серії/):

(абзац перший підпункту 1.2 пункту 1 розділу VI із змінами,
внесеними згідно з рішенням Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 04.09.2012 р. N 1180)

а) дата прийняття рішення про здійснення запозичень у формі розміщення (випуску) облігацій;

б) мета використання фінансових ресурсів, залучених від розміщення облігацій;

в) права, що надаються власникам облігацій;

г) у разі відкритого (публічного) розміщення облігацій - рівень рейтингової оцінки відповідного випуску облігацій та/або емітента облігацій, найменування рейтингового агентства, дата визначення рейтингової оцінки та/або останнього її оновлення (зазначається у разі наявності у емітента такої інформації);

(підпункт "г" підпункту 1.2 пункту 1 розділу VI у редакції
 рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 16.10.2009 р. N 1057
,
 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 04.09.2012 р. N 1180)

ґ) характеристика облігацій:

кількість облігацій, що пропонуються до розміщення (іменні; відсоткові, дисконтні; звичайні /незабезпечені/, забезпечені);

(абзац другий підпункту "ґ" підпункту 1.2 пункту 1 розділу VI із змінами,
 внесеними згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 27.03.2012 р. N 437)

номінальна вартість облігації;

загальна номінальна вартість облігацій, що пропонуються до розміщення;

абзац п'ятий підпункту "ґ" підпункту 1.2 пункту 1 розділу VI виключено

(згідно з рішенням Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 27.03.2012 р. N 437)

права, що надаються власникам облігацій;

серії та порядкові номери облігацій, якщо облігації розміщуються різними серіями;

строк та порядок виплати доходу (для відсоткових облігацій);

можливість та умови реструктуризації боргових зобов'язань за запозиченням;

д) наявність забезпечення (звичайні /незабезпечені/, забезпечені). У разі емісії забезпечених облігацій також зазначаються дані:

вид (порука, гарантія чи страхування ризиків непогашення основної суми боргу та/або виплати доходу за облігаціями) та розмір забезпечення;

найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ поручителя, гаранта чи страховика;

реквізити документів, що підтверджують забезпечення (гарантії, договори поруки чи страхування ризиків непогашення основної суми боргу та/або виплати доходу за облігаціями);

істотні умови договору поруки чи страхування ризиків непогашення основної суми боргу та/або виплати доходу за облігаціями (сума забезпечення, строк і порядок виконання договору), гарантії (гарантійного листа);

взаємовідносини емітента та поручителя (гаранта, страховика): наявність між ними відносин контролю, укладені правочини тощо;

фінансова звітність поручителя, гаранта чи страховика за звітний рік, що передував року, у якому подаються документи для реєстрації випуску облігацій;

е) порядок розміщення облігацій:

адреси місць, дати початку та закінчення розміщення облігацій;

у разі закритого (приватного) розміщення - перелік осіб, серед яких емітент має намір розмістити облігації, із зазначенням таких відомостей про цих осіб:

(підпункт "е" підпункту 1.2 пункту 1 розділу VI доповнено
новим абзацом третім згідно з рішенням Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 04.09.2012 р. N 1180)

для юридичних осіб - резидентів: найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ, місце та дата проведення державної реєстрації;

(підпункт "е" підпункту 1.2 пункту 1 розділу VI доповнено
новим абзацом четвертим згідно з рішенням Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 04.09.2012 р. N 1180)

для юридичних осіб - нерезидентів: найменування, місцезнаходження, реквізити документа, що свідчить про реєстрацію цієї юридичної особи в країні її місцезнаходження (копія легалізованого витягу торговельного, банківського чи судового реєстру або засвідчене нотаріально реєстраційне посвідчення уповноваженого органу іноземної держави про реєстрацію відповідної юридичної особи);

(підпункт "е" підпункту 1.2 пункту 1 розділу VI доповнено
новим абзацом п'ятим згідно з рішенням Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 04.09.2012 р. N 1180)

для фізичних осіб - резидентів: прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, номер та серія паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, дата його видачі, найменування органу, що видав відповідний документ;

(підпункт "е" підпункту 1.2 пункту 1 розділу VI доповнено
новим абзацом шостим згідно з рішенням Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 04.09.2012 р. N 1180)

для фізичних осіб - нерезидентів: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), громадянство, номер та серія паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, дата його видачі, найменування органу, що видав відповідний документ;

(підпункт "е" підпункту 1.2 пункту 1 розділу VI доповнено
новим абзацом сьомим  згідно з рішенням Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 04.09.2012 р. N 1180,
у зв'язку з цим абзаци третій - п'ятий
 вважати відповідно абзацами восьмим - десятим)

можливість дострокового закінчення розміщення;

найменування організатора торгівлі цінними паперами, його місцезнаходження, номери телефонів та факсів, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номер та дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку, місце та дата проведення його державної реєстрації (якщо емітент прийняв рішення про відкрите (публічне) розміщення облігацій);

(абзац дев'ятий підпункту "е" підпункту 1.2 пункту 1 розділу VI
 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 04.09.2012 р. N 1180)

найменування андеррайтера, його місцезнаходження, номери телефонів та факсів, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номер та дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме андеррайтингу, місце та дата проведення його державної реєстрації (якщо емітент прийняв рішення про залучення андеррайтера до розміщення облігацій);

(абзац десятий підпункту "е" підпункту 1.2 пункту 1 розділу VI
 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 04.09.2012 р. N 1180)

є) порядок оплати облігацій:

запланована ціна продажу облігацій під час розміщення (за номінальною вартістю, з дисконтом /нижче номінальної вартості/, з премією /вище номінальної вартості/);

валюта, у якій здійснюється оплата облігацій (національна валюта або іноземна валюта);

найменування і реквізити банку та номера поточного рахунку, на який вноситиметься оплата за облігації (якщо оплата облігацій здійснюється у національній валюті та іноземній валюті - окремо вказуються номери рахунків у національній та іноземній валютах);

строк оплати облігацій;

ж) умови та дата закінчення обігу облігацій, можливість викупу емітентом облігацій у власників після закінчення строку розміщення та, якщо така можливість передбачена, порядок викупу емітентом облігацій та ціна, за якою здійснюється викуп;

з) порядок виплати відсоткового доходу за облігаціями (для відсоткових облігацій):

адреси місць, дати початку і закінчення виплати доходу за облігаціями;

заплановані відсотки, метод розрахунку та порядок виплати відсоткового доходу;

валюта, у якій здійснюється виплата відсоткового доходу (національна валюта або іноземна валюта);

порядок виплати доходів, здійснення операцій і депонування;

и) порядок погашення облігацій:

адреси місць, дати початку та закінчення погашення облігацій;

за відсотковими та дисконтними облігаціями - порядок виплати номінальної вартості облігації, із зазначенням валюти, у якій здійснюється погашення (національна валюта або іноземна валюта);

можливість дострокового погашення облігацій; порядок повідомлення власників облігацій про здійснення емітентом дострокового погашення облігацій; порядок розрахунків під час дострокового погашення облігацій; строк, у який облігації можуть бути пред'явлені для дострокового погашення; дії, які провадяться у разі подання облігацій для дострокового погашення;

дії, які провадяться у разі несвоєчасного подання облігацій для погашення (дострокового погашення);

і) порядок оголошення емітентом дефолту та порядок дій емітента у разі оголошення ним дефолту.

1.3. Дані про депозитарій, з яким емітент уклав (або має намір укласти) договір про обслуговування емісії, із зазначенням повного найменування, місцезнаходження, номерів телефонів та/або факсів, коду за ЄДРПОУ, номера та дати видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів.

(підпункту 1.3 пункту 1 розділу VI у редакції рішення Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.03.2012 р. N 437)

1.4. Дані щодо організаторів торгівлі, на яких здійснювався обіг облігацій цього емітента.

1.5. Дані про осіб, відповідальних за інформацію, яка міститься у проспекті емісії облігацій.

2. Проспект емісії облігацій може містити також іншу інформацію.

3. Проспект емісії облігацій повинен бути пронумерований, прошнурований, підписаний керівником емітента, аудитором та засвідчений печаткою емітента.

4. У разі, коли емітент користується послугами андеррайтера(-ів) щодо розміщення випуску облігацій і уклав з ним(-и) договір(-и), проспект емісії також погоджується андеррайтером(-ами) шляхом підписання керівником(-ами) та засвідченням печаткою(-ами).

(пункт 4 розділу VI із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 04.09.2012 р. N 1180)

5. Емітент має право оформити проспект емісії облігацій, що підлягають відкритому (публічному) розміщенню, двома частинами (базовий проспект емісії облігацій та проспект емісії облігацій відповідного випуску), які підлягають реєстрації реєструвальним органом.

(розділ VI доповнено пунктом 5 згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 04.09.2012 р. N 1180)

6. Базовий проспект емісії облігацій має містити інформацію, зазначену в підпунктах 1.1, 1.5 пункту 1 цього розділу. Також емітент може включити до базового проспекту іншу інформацію, у тому числі зазначену в пункті 1 цього розділу, крім передбаченої підпунктом 1.2 пункту 1 цього розділу.

Зазначені у базовому проспекті емісії відомості не включаються до проспекту емісії цінних паперів відповідного випуску. Інформація, передбачена пунктом 1 цього розділу, що не включена до базового проспекту, має міститись у проспекті емісії облігацій відповідного випуску.

(розділ VI доповнено пунктом 6 згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 04.09.2012 р. N 1180)

7. Для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій у разі оформлення базового проспекту емісії облігацій та проспекту емісії облігацій відповідного випуску подаються документи, передбачені підпунктами 1.1, 1.2 розділу IV цього Положення. При цьому замість єдиного проспекту емісії облігацій подається базовий проспект емісії та перший проспект емісії облігацій відповідного випуску, а у разі наявності вже зареєстрованого базового проспекту емісії - наступний проспект емісії облігацій відповідного випуску.

Емітент подає реєструвальному органу заяву і документи, необхідні для реєстрації:

базового проспекту емісії облігацій та першого проспекту емісії облігацій відповідного випуску - не пізніш як протягом 60 днів з дня прийняття рішення про затвердження базового проспекту емісії та першого проспекту емісії облігацій відповідного випуску органом емітента, уповноваженим приймати відповідне рішення;

наступного проспекту емісії облігацій відповідного випуску - не пізніш як протягом 60 днів з дня прийняття рішення про розміщення облігацій такого випуску органом емітента, уповноваженим приймати відповідне рішення.

Базовий проспект емісії цінних паперів та перший проспект емісії цінних паперів відповідного випуску подаються для реєстрації одночасно.

Базовий проспект емісії облігацій, перший проспект емісії облігацій відповідного випуску, наступний проспект емісії облігацій відповідного випуску подаються у двох примірниках і оформлюються відповідно до пункту 3 цього розділу.

Інформація, що міститься у базовому проспекті емісії, першому проспекті емісії облігацій відповідного випуску, наступному проспекті емісії облігацій відповідного випуску, розкривається відповідно до підпункту 1.2 пункту 1 розділу IV цього Положення.

(розділ VI доповнено пунктом 7 згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 04.09.2012 р. N 1180)

8. У разі зміни інформації, що міститься у базовому проспекті емісії цінних паперів, емітент протягом 20 робочих днів з дня внесення таких змін зобов'язаний подати зазначені зміни для реєстрації.

Реєстрація та опублікування змін до базового проспекту емісії здійснюються відповідно до пункту 2 розділу IV цього Положення.

(розділ VI доповнено пунктом 8 згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 04.09.2012 р. N 1180)

VII. Розділ VII виключено

(розділ VII із змінами, внесеними згідно з рішеннями
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 07.02.2012 р. N 237,
від 27.03.2012 р. N 437,
 виключено згідно з рішенням Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 04.09.2012 р. N 1180,
у зв'язку з цим розділи VIII, IX, Х
вважати відповідно розділами VII, VIII, ІХ)

VII. Звіт про результати розміщення облігацій

1. У разі, якщо протягом строку розміщення облігацій, який вказаний у рішенні про здійснення запозичень у формі розміщення (випуску) облігацій та/або проспекті їх емісії, була розміщена хоча б одна облігація, емітент для реєстрації звіту про результати розміщення облігацій подає до реєструвального органу такі документи:

(абзац перший пункту 1 розділу VII із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 04.09.2012 р. N 1180)

а) заяву про реєстрацію звіту про результати розміщення облігацій згідно з додатком 4;

б) звіт про результати розміщення облігацій (серії облігацій) згідно з додатком 5. Звіт про результати розміщення облігацій (серії облігацій) подається у двох примірниках. Звіт повинен бути засвідчений підписом керівника та печаткою емітента, а також підписом та печаткою андеррайтера, якщо емітент користується його послугами щодо розміщення випуску; підписом та печаткою депозитарію, з яким емітент уклав договір про обслуговування емісії облігацій, оформив та депонував глобальний сертифікат випуску цінних паперів;

(підпункт "б" пункту 1 розділу VII із змінами, внесеними згідно з
рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 27.03.2012 р. N 437
,
 від 04.09.2012 р. N 1180)

в) оригінал тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску (серії) облігацій;

г) примірник офіційного друкованого видання реєструвального органу з публікацією проспекту емісії облігацій та змін до проспекту емісії облігацій (у разі, якщо такі зміни реєструвалися);

ґ) належним чином засвідчене рішення уповноваженого органу емітента щодо затвердження результатів розміщення облігацій та звіту про результати розміщення облігацій;

д) копію документа, який підтверджує оплату першими власниками 100 % вартості розміщених облігацій, засвідчену у встановленому порядку.

2. У разі, якщо протягом строку розміщення облігацій, який вказаний у рішенні про здійснення запозичень у формі розміщення (випуску) облігацій та/або проспекті їх емісії, не було розміщено жодної облігації, реєструвальний орган одночасно з реєстрацією звіту про результати розміщення облігацій (серії облігацій) здійснює скасування реєстрації випуску облігацій.

(абзац перший пункту 2 розділу VII із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 04.09.2012 р. N 1180)

При цьому емітент для реєстрації звіту про результати розміщення облігацій подає до реєструвального органу документи, передбачені підпунктами "б" - "ґ" пункту 1 цього розділу, а також заяву про реєстрацію звіту про результати розміщення облігацій та скасування реєстрації випуску облігацій згідно з додатком 6.

3. Емітент надає до реєструвального органу звіт про результати розміщення облігацій та інші документи, передбачені пунктами 1, 2 цього розділу, не пізніше 15 календарних днів після затвердження результатів розміщення облігацій.

Якщо облігації випускалися різними серіями, емітент надає до реєструвального органу звіт про результати розміщення кожної серії облігацій.

4. Реєструвальний орган протягом 15 календарних днів після отримання від емітента необхідних документів здійснює реєстрацію звіту про результати розміщення або відмовляє в реєстрації.

(абзац перший пункту 4 розділу VII із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 04.09.2012 р. N 1180)

Абзац другий пункту 4 розділу VII виключено

(згідно з рішенням Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 04.09.2012 р. N 1180,
у зв'язку з цим абзаци третій, четвертий
 вважати відповідно абзацами другим, третім)

Зареєстрований звіт про результати відкритого (публічного) розміщення облігацій, звіт про результати закритого (приватного) розміщення облігацій засвідчуються уповноваженою на це особою реєструвального органу та штампом "ЗАРЕЄСТРОВАНО" або написом "ЗАРЕЄСТРОВАНО" і печаткою реєструвального органу.

Один примірник зареєстрованого і засвідченого в установленому порядку звіту про результати відкритого (публічного) розміщення облігацій, звіту про результати закритого (приватного) розміщення облігацій після реєстрації повертаються емітенту.

5. У разі, якщо протягом строку розміщення облігацій, який вказаний у рішенні про здійснення запозичень у формі розміщення (випуску) облігацій та/або проспекті їх емісії, була розміщена хоча б одна облігація, реєструвальний орган у день реєстрації звіту про результати розміщення облігацій (серії облігацій) видає емітенту свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій (додаток 7) на суму, що відповідає загальній номінальній вартості розміщених облігацій, та анулює тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій.

(пункт 5 розділу VII із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 04.09.2012 р. N 1180)

6. У разі, якщо протягом строку розміщення облігацій, який вказаний у рішенні про здійснення запозичень у формі розміщення (випуску) облігацій та/або проспекті їх емісії, не було розміщено жодної облігації, реєструвальний орган у день реєстрації звіту про результати розміщення облігацій (серії облігацій) видає розпорядження про скасування реєстрації випуску облігацій (додаток 8) та анулює тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій.

(абзац перший пункту 6 розділу VII із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 04.09.2012 р. N 1180)

Розпорядження про скасування реєстрації випуску облігацій протягом 3 робочих днів з дати його видання направляється емітенту та депозитарію, який обслуговує облігації емітента.

(абзац другий пункту 6 розділу VII із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 27.03.2012 р. N 437)

Реєструвальний орган забезпечує опублікування інформації про скасування реєстрації випуску облігацій в одному із своїх офіційних друкованих видань протягом 15 календарних днів з дати видання розпорядження про скасування реєстрації випуску облігацій.

На підставі розпорядження про скасування реєстрації випуску облігацій реєструвальним органом вносяться відповідні зміни до Державного реєстру випусків цінних паперів.

7. Підставами для відмови в реєстрації звіту про результати розміщення облігацій є порушення вимог законодавства, у тому числі, пов'язане з розміщенням цінних паперів, зокрема порушення встановленого порядку прийняття рішення про затвердження результатів розміщення, та визнання емісії цінних паперів недобросовісною, а також невідповідність поданих документів вимогам законодавства.

(абзац перший пункту 7 розділу VII із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 04.09.2012 р. N 1180)

Повідомлення про відмову в реєстрації звіту про результати розміщення облігацій здійснюється шляхом направлення емітенту розпорядження про відмову в реєстрації звіту про результати розміщення облігацій, яке має містити обґрунтовані підстави відмови.

У разі відмови в реєстрації звіту про результати розміщення облігацій усі подані документи залишаються в реєструвальному органі, крім оригіналу тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску (серії) облігацій, який повертається емітенту.

8. У разі відкритого (публічного) розміщення емітент не пізніше ніж через 15 робочих днів з дати реєстрації звіту про результати розміщення облігацій (серії облігацій) та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску публікує звіт у офіційному друкованому виданні реєструвального органу. Звіт про результати розміщення облігацій (серії облігацій) має бути опублікований у тому самому офіційному друкованому виданні реєструвального органу, у якому був опублікований проспект емісії цих облігацій.

Емітент не пізніше 5 робочих днів з дати опублікування звіту про результати відкритого (публічного) розміщення облігацій (серії облігацій) направляє до реєструвального органу примірник офіційного друкованого видання реєструвального органу, у якому був опублікований звіт про результати відкритого (публічного) розміщення облігацій (серії облігацій).

VIII. Звіт про наслідки погашення облігацій

1. Емітент подає до реєструвального органу звіт про наслідки погашення облігацій (кожної серії у разі випуску облігацій різними серіями) не пізніше 15 календарних днів після закінчення строку погашення випуску облігацій (серії), який вказаний у рішенні про здійснення запозичень у формі розміщення (випуску) облігацій та/або проспекті їх емісії, а в разі дострокового погашення облігацій (кожної серії у разі випуску облігацій різними серіями), якщо можливість дострокового погашення випуску (серії) облігацій була передбачена рішенням про розміщення облігацій та/або проспектом їх емісії, - не пізніше 15 календарних днів після закінчення дострокового погашення випуску облігацій (серії).

(пункт 1 розділу VIII у редакції рішення Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 04.09.2012 р. N 1180)

2. Звіт про наслідки погашення облігацій повинен містити інформацію, зазначену в додатку 9.

Звіт про дострокове погашення облігацій повинен містити інформацію, зазначену в додатку 10.

Звіт повинен бути засвідчений підписом керівника та печаткою емітента, а також підписом та печаткою депозитарію, з яким емітент уклав договір про обслуговування емісії облігацій, оформив та депонував глобальний сертифікат випуску цінних паперів.

(абзац третій пункту 2 розділу VIII із змінами, внесеними згідно з
 
рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 27.03.2012 р. N 437
,
 від 04.09.2012 р. N 1180)

3. При поданні звіту емітент також подає до реєструвального органу заяву про подання звіту про погашення облігацій та про скасування реєстрації випуску облігацій, складену згідно з додатком 11, або заяву про подання звіту про дострокове погашення облігацій, складену згідно з додатком 12, а також копію рішення про розміщення облігацій та оригінал свідоцтва про реєстрацію випуску (серії) облігацій.

4. Уповноважена особа реєструвального органу видає розпорядження про скасування реєстрації випуску облігацій (додаток 13) протягом 15 робочих днів з дати надходження необхідних документів.

5. Розпорядження про скасування реєстрації випуску облігацій протягом 3 робочих днів з дати видання направляється емітенту та депозитарію, який обслуговує облігації емітента.

(пункт 5 розділу VIII із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.03.2012 р. N 437)

6. Реєструвальний орган забезпечує опублікування інформації про скасування реєстрації випуску облігацій в одному із своїх офіційних друкованих видань протягом 15 календарних днів з дати видання розпорядження про скасування реєстрації випуску облігацій.

7. На підставі розпорядження про скасування реєстрації випуску облігацій реєструвальним органом вносяться відповідні зміни до Державного реєстру випусків цінних паперів, а також здійснюється анулювання свідоцтв про реєстрацію випуску облігацій.

IX. Державний контроль за випуском, розміщенням та обігом облігацій

1. У разі недобросовісної емісії реєструвальний орган має право тимчасово зупинити відкрите (публічне) розміщення цінних паперів.

2. Зупинене відкрите (публічне) розміщення цінних паперів поновлюється за рішенням реєструвального органу лише до закінчення строку розміщення цінних паперів, установленого проспектом їх емісії, за умови усунення порушень, що стали підставою для зупинення відкритого (публічного) розміщення.

3. У разі, коли порушення, що стали підставою для зупинення відкритого (публічного) розміщення цінних паперів, не усунені протягом 15 днів після прийняття реєструвальним органом відповідного рішення або до реєструвального органу не надіслані документи, що підтверджують усунення порушень, він приймає рішення про визнання емісії цінних паперів недійсною.

 

Директор департаменту
корпоративних відносин
 

 
О. Петрашко
 

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

ТИМЧАСОВЕ СВІДОЦТВО
про реєстрацію випуску облігацій внутрішньої місцевої позики

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку засвідчує випуск облігацій внутрішньої місцевої позики, який здійснюється
___________________________________________________________________________________,
(найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента)

на загальну суму 

__________________________________________
(сума словами) 

гривень, 

номінальною вартістю 

__________________________________________
(сума словами) 

гривень, 


форма існування _____________________________________________________________________,
звичайних (незабезпечених)/забезпечених:

 

відсоткових іменних ______________________________________________ 

штук 

на суму 

_________________________________________________________ 

гривень, 

 

дисконтних іменних ______________________________________________ 

штук 

на суму 

_________________________________________________________ 

гривень, унесено до Державного реєстру випусків цінних паперів.

Реєстраційний N         /1-I-20 - Т

Дата реєстрації "___" ____________ 200_ року. 

____________
(посада) 

_____________
(підпис)

М. П. 

____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.03.2012 р. N 437)

 

"___" ____________ 200_ року N __
          (дата подання заяви) 

ЗАЯВА
про реєстрацію випуску облігацій внутрішніх місцевих позик та проспекту їх емісії

___________
(посада) 

_____________
(підпис)

М. П. 

_____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 04.09.2012 р. N 1180)

 

"___" ____________ 200_ року N
          (дата подання заяви) 

ЗАЯВА
про реєстрацію змін до проспекту емісії облігацій внутрішніх місцевих позик

______________
(посада) 

______________
(підпис)

М. П. 

____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

 

"___" ____________ 200_ року N
         (дата подання заяви) 

ЗАЯВА
про реєстрацію звіту про результати розміщення облігацій внутрішніх місцевих позик

_____________
(посада) 

_____________
(підпис)

М. П. 

_____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

(додаток 4 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.03.2012 р. N 437)

 

ЗВІТ
про результати розміщення облігацій внутрішніх місцевих позик (серії облігацій)

_______________________________________________________________
(найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента)

Тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій внутрішньої місцевої позики:
реєстраційний N         /1-I-200 - Т
дата реєстрації "___" ____________ 200_ року.

Від емітента: 

_____________
(посада) 

_______________
(підпис)

М. П. 

_____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

Від андеррайтера: 

___________
(посада) 

______________
(підпис)

М. П. 

_____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

Від депозитарія: 

____________
(посада) 

_____________
(підпис)

М. П. 

_____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

(додаток 5 із змінами, внесеними згідно з рішеннями Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.03.2012 р. N 437
,
 від 04.09.2012 р. N 1180)

 

"___" ____________ 200_ року N
         (дата подання заяви) 

ЗАЯВА
про реєстрацію звіту про результати розміщення облігацій внутрішніх місцевих позик та скасування реєстрації їх випуску

_____________
(посада) 

_____________
(підпис)

М. П. 

_____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

(додаток 6 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.03.2012 р. N 437)

 

НАЦІОНАЛЬНАКОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

СВІДОЦТВО
про реєстрацію випуску облігацій внутрішньої місцевої позики

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку засвідчує випуск облігацій внутрішньої місцевої позики, який здійснюється
____________________________________________________________________________________,
(найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента)

на загальну суму 

__________________________________________
(сума словами) 

гривень, 

номінальною вартістю 

__________________________________________
(сума словами) 

гривень, 


форма існування ______________________________________________________________________,
звичайних (незабезпечених)/забезпечених:

 

відсоткових іменних ______________________________________________ 

штук 

на суму 

_________________________________________________________ 

гривень, 

 

дисконтних іменних ______________________________________________ 

штук 

на суму 

_________________________________________________________ 

гривень, унесено до Державного реєстру випусків цінних паперів.
Тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій внутрішньої місцевої позики від "___" ___________ 200_ року N      /1-I-200 - Т, яке видано Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку
(Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку), уважати таким, що втратило чинність.

Реєстраційний N         /1-I-200

Дата реєстрації "___" ____________ 200_ року.

Дата видачі "___" ____________ 200_ року. 

_____________
(посада) 

_____________
(підпис)

М. П. 

_____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

(додаток 7 із змінами, внесеними згідно з рішеннями Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07.02.2012 р. N 237
,
 від 27.03.2012 р. N 437)

 

НАЦІОНАЛЬНАКОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ N ___ - СТ - О

м. Київ 

"___" ____________ 200_ року 

Уповноважена особа реєструвального органу ______________________________________________
                                                                                                               (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
_____________________________________________________________________________________
відповідно до ______________________ на підставі пункту ______ Положення про порядок випуску облігацій внутрішніх місцевих позик, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07.10.2003 N 414, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.10.2003 за N 982/8303 (у редакції рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.12.2007 N 2285, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України __.__.2008 за N ____), та відповідно до документів, наданих ____________________________________________________________________
                                                               (найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента)
на реєстрацію звіту про результати розміщення облігацій внутрішніх місцевих позик,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Скасувати реєстрацію випуску облігацій внутрішньої місцевої позики
_____________________________________________________________________________________
                                                                                    (найменування емітента) 

2. Тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій внутрішньої місцевої позики
_____________________________________________________________________________________
                                                                                           (найменування емітента)
від "___" ____________ 200 року N     /1-I-200 - Т, видане ______________________________________,
                 (номер та дата тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій, орган, що його видав)
анулювати. 

______________________
(уповноважена особа) 

_____________
(підпис)

М. П. 

_____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

(додаток 8 із змінами, внесеними згідно з рішеннями Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07.02.2012 р. N 237
,
 від 04.09.2012 р. N 1180)

 

ЗВІТ
про наслідки погашення облігацій внутрішніх місцевих позик (серії облігацій)

________________________________________________________________________
(найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента)

Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій внутрішньої місцевої позики:
реєстраційний N      /1-I-200
дата реєстрації "___" _____________ 200_ року.
дата видачі "___" _____________ 200_ року.

1. У разі виконання емітентом зобов'язань з погашення облігацій внутрішніх місцевих позик

Дата початку погашення випуску (серії) облігацій: 

запланована (згідно з рішенням про розміщення облігацій та/або проспектом емісії облігацій) 

 

фактична 

 

Дата закінчення погашення випуску (серії) облігацій: 

запланована (згідно з рішенням про розміщення облігацій та/або проспектом емісії облігацій) 

 

фактична 

 

Кількість облігацій випуску (серії), які перебували в обігу (згідно з свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій) 

 

Кількість погашених облігацій випуску (серії) 

 

Загальна номінальна вартість випуску (серії) облігацій, які перебували в обігу (згідно з свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій), грн. 

 

Відсоткові облігації: 

загальна сума, на яку погашено облігації, грн. 

 

розмір відсоткового доходу за облігацією, % 

 

сума відсоткового доходу, що виплачена за відсотковими облігаціями, грн. 

 

Дисконтні облігації: 

загальна сума, на яку погашено облігації, грн. 

 

2. У разі неспроможності емітента виконати зобов'язання з погашення облігацій внутрішніх місцевих позик

Запланована дата початку погашення випуску (серії) облігацій (згідно з рішенням про розміщення облігацій та/або проспектом емісії облігацій) 

 

Запланована дата закінчення погашення випуску (серії) облігацій (згідно з рішенням про розміщення облігацій та/або проспектом емісії облігацій) 

 

Кількість облігацій у випуску (серії), які перебували в обігу (згідно з свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій) 

 

Загальна номінальна вартість випуску (серії) облігацій, які перебували в обігу (згідно з свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій), грн. 

 

Кількість непогашених облігацій 

 

Відсоткові облігації: 

загальна сума, на яку не погашено облігації, грн. 

 

розмір відсоткового доходу за облігацією, % 

 

сума відсоткового доходу, що не виплачена за відсотковими облігаціями, грн. 

 

Дисконтні облігації: 

загальна сума, на яку не погашено облігації, грн. 

 

Причини невиконання емітентом зобов'язання з погашення облігацій 

 

Від емітента: 

_____________
(посада) 

_____________
(підпис)

М. П. 

_____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

Від депозитарія: 

_____________
(посада) 

_____________
(підпис)

М. П. 

_____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

(додаток 9 із змінами, внесеними згідно з рішеннями Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.03.2012 р. N 437
,
 від 04.09.2012 р. N 1180)

 

ЗВІТ
про дострокове погашення облігацій внутрішніх місцевих позик (серії облігацій)

_______________________________________________________________
(найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента)

Реєстраційний N        /1-I-200
Дата реєстрації "___" _____________ 200_ року.
Дата видачі "___" _____________ 200_ року.

Дата початку погашення випуску (серії) облігацій: 

запланована (згідно з рішенням про розміщення облігацій та/або проспектом емісії облігацій) 

 

фактична 

 

Дата закінчення погашення випуску (серії) облігацій: 

запланована (згідно з рішенням про розміщення облігацій та/або проспектом емісії облігацій) 

 

фактична 

 

Кількість облігацій у випуску (серії), які перебували в обігу (згідно з свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій) 

 

Кількість погашених облігацій у випуску (серії) 

 

Загальна номінальна вартість випуску (серії) облігацій, які перебували в обігу (згідно з свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій), грн. 

 

Відсоткові облігації: 

загальна сума, на яку погашено облігації, грн. 

 

розмір відсоткового доходу за облігацією, % 

 

сума відсоткового доходу, що виплачена за відсотковими облігаціями, грн. 

 

Дисконтні облігації: 

загальна сума, на яку погашено облігації, грн. 

 

Від емітента: 

_____________
(посада) 

_____________
(підпис)

М. П. 

_____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

Від депозитарія: 

_____________
(посада) 

_____________
(підпис)

М. П. 

_____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

(додаток 10 із змінами, внесеними згідно з рішеннями Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.03.2012 р. N 437
,
 від 04.09.2012 р. N 1180)

 

"___" ____________ 200_ року N
          (дата подання заяви) 

ЗАЯВА
про подання звіту про погашення облігацій внутрішніх місцевих позик та про скасування реєстрації їх випуску

_____________
(посада) 

_____________
(підпис)

М. П. 

_____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

(додаток 11 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.03.2012 р. N 437)

 

"___" _____________ 200_ року N
          (дата подання заяви) 

ЗАЯВА
про подання звіту про дострокове погашення облігацій внутрішніх місцевих позик та про скасування реєстрації їх випуску

_____________
(посада) 

_____________
(підпис)

М. П. 

_____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

(додаток 12 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.03.2012 р. N 437)

 

НАЦІОНАЛЬНАКОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ N ___ - С - О

м. Київ 

"___" ___________ 200_ року 

Уповноважена особа реєструвального органу ______________________________________________
                                                                                                                             (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
_____________________________________________________________________________________
відповідно до ______________________ на підставі пункту ____ Положення про порядок випуску облігацій внутрішніх місцевих позик, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07.10.2003 N 414, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.10.2003 за N 982/8303 (у редакції рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.12.2007 N 2285, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України __.__.2008 за N ____), та відповідно до документів, наданих
_____________________________________________________________________________________
                                            (найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента)
на скасування реєстрації випуску облігацій внутрішніх місцевих позик,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Скасувати реєстрацію випуску облігацій внутрішньої місцевої позики
 _____________________________________________________________________________________
                                                                                         (найменування емітента) 

2. Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій внутрішньої місцевої позики
 _____________________________________________________________________________________
                                                                                         (найменування емітента)
від "___" _______________ року N     /1-I-200, видане _______________________________________,
                                       (номер та дата свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій, орган, що його видав)
анулювати. 

___________________
(уповноважена особа) 

_____________
(підпис)

М. П. 

_____________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

(додаток 13 із змінами, внесеними згідно з рішеннями Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07.02.2012 р. N 237
,
 від 04.09.2012 р. N 1180)

(Положення у редакції рішення Державної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 11.12.2007 р. N 2285)

____________

Опрос