Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о повышении квалификации преподавателей учебной дисциплины "Безопасность жизнедеятельности"

Министерство образования и науки, Министерство Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы (1)
Положение, Приказ от 01.09.2003 № 314/586
Утратил силу

Про затвердження Положення про підвищення кваліфікації викладачів навчальної дисципліни "Безпека життєдіяльності"

Наказ Міністерства України з питань
надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення
від наслідків Чорнобильської катастрофи,
Міністерства освіти і науки України
від 1 вересня 2003 року N 314/586

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
18 вересня 2003 р. за N 824/8145

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства внутрішніх справ України
 від 26 грудня 2014 року N 1404/1522)

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 року N 874 "Про удосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів і фахівців у сфері цивільного захисту", з метою сприяння кадровому забезпеченню вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти викладачами, які здійснюють навчання з питань безпеки життєдіяльності, НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Положення про підвищення кваліфікації викладачів навчальної дисципліни "Безпека життєдіяльності" (далі - Положення), що додається.

2. Департаменту вищої освіти Міністерства освіти і науки України (Болюбаш Я. Я.) до 1 грудня 2003 року здійснити заходи щодо організації підвищення кваліфікації викладачів навчальної дисципліни "Безпека життєдіяльності" вищих навчальних закладів I - IV рівнів акредитації та вищих навчальних закладів післядипломної освіти відповідно до вимог Положення. Передбачити завершення підвищення кваліфікації викладачів до початку 2005/2006 навчального року. 

3. Департаменту кадрової політики Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи (Шевченко І. О.), Інституту державного управління у сфері цивільного захисту Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи (далі - Інститут) (Баклан В. О.) у місячний термін вивчити можливості, внести в установленому порядку пропозиції щодо створення в межах установленої штатної чисельності Інституту навчального підрозділу підвищення кваліфікації з проблем запобігання надзвичайним ситуаціям.

4. Начальнику Інституту Баклану В. О. забезпечити підвищення кваліфікації та сертифікацію викладачів Інституту відповідно до вимог Положення.

5. Управлінню ліцензування та акредитації Міністерства освіти і науки України (Домніч В. І.) та Державній інспекції навчальних закладів України (Бурлаков О. М.) враховувати у своїй діяльності, що з 2005/2006 навчального року викладачі, які не мають свідоцтва про підвищення кваліфікації викладачів навчальної дисципліни "Безпека життєдіяльності", не допускаються до викладання навчальної дисципліни "Безпека життєдіяльності".

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра освіти і науки України Степка М. Ф. та заступника Міністра України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Бута В. П.

 

Міністр України з питань
надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи
 

 
 
 
Г. В. Рева
 

Міністр освіти і науки України 

В. Г. Кремень 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про підвищення кваліфікації викладачів навчальної дисципліни "Безпека життєдіяльності"

1. Загальна частина

1.1. Положення визначає мету, порядок організації та проведення підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, які викладають навчальну дисципліну "Безпека життєдіяльності".

1.2. Положення розроблено відповідно до Законів України "Про освіту", "Про вищу освіту", Положення про порядок підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів і фахівців у сфері цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 року N 874, Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 02.06.93 N 161, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.11.93 за N 173.

1.3. Це Положення ставить за мету сприяти кадровому забезпеченню вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти (далі - ВНЗ) викладачами, які здійснюють навчання з питань безпеки життєдіяльності відповідно до чинного законодавства.

1.4. Підвищення кваліфікації викладачів навчальної дисципліни "Безпека життєдіяльності" є підвищенням кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників ВНЗ.

Підвищення кваліфікації враховується:

при черговій атестації;

при обранні на посаду за конкурсом чи укладанні контракту;

у вимогах до викладацького складу при ліцензуванні та акредитації напрямів та спеціальностей вищої освіти.

Підвищення кваліфікації здійснюється не рідше ніж один раз на п'ять років із збереженням середньої заробітної плати.

2. Організація підвищення кваліфікації викладачів навчальної дисципліни "Безпека життєдіяльності"

2.1. Підвищення кваліфікації викладачів навчальної дисципліни "Безпека життєдіяльності" здійснюється навчальним підрозділом підвищення кваліфікації з проблем запобігання надзвичайним ситуаціям Інституту державного управління у сфері цивільного захисту Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи (далі - Інститут).

2.2. Підвищення кваліфікації здійснюється за 72-годинною Програмою підвищення кваліфікації викладачів навчальної дисципліни "Безпека життєдіяльності" (далі - Програма), що розроблена Інститутом та Науково-методичним центром вищої освіти МОН, погоджена Міністерством України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи та затверджена Міністерством освіти і науки України.

2.3. Підвищення кваліфікації здійснюється викладачами Інституту, які пройшли навчання за Програмою, отримали свідоцтво про підвищення кваліфікації за зразком, що встановлений постановою Кабінету Міністрів України від 12 листопада 1997 року N 1260 "Про документи про освіту та вчені звання", і мають науково-методичні праці з напрямку "Безпека життя і діяльності людини".

2.4. Підвищення кваліфікації викладачів навчальної дисципліни "Безпека життєдіяльності" здійснюється за річним планом підвищення кваліфікації (далі - План), що розробляється МОН за поданням ректорів (директорів) ВНЗ та узгоджується з Інститутом.

2.5. Відповідно до строків, що встановлені Планом, ректори (директори) ВНЗ та закладів післядипломної освіти направляють викладачів навчальної дисципліни "Безпека життєдіяльності" до Інституту для проходження підвищення кваліфікації.

2.6. Підвищення кваліфікації здійснюється на платній основі згідно з чинним законодавством на договірних засадах між Інститутом та ВНЗ або фізичними особами.

Прийом і зарахування слухачів на навчання проводиться Інститутом на підставі документів, що засвідчують особу та рівень її освіти.

3. Проведення підвищення кваліфікації викладачів навчальної дисципліни "Безпека життєдіяльності"

3.1. Проведення підвищення кваліфікації викладачів навчальної дисципліни "Безпека життєдіяльності" здійснюється за навчальним планом, який розробляється Інститутом на підставі Програми і затверджується начальником Інституту. Навчальний план передбачає аудиторні заняття, самостійну роботу слухачів (виконання індивідуальних завдань і випускної роботи) та захист випускної роботи.

3.2. Вимоги до змісту індивідуальних завдань та тема атестаційної роботи розробляються слухачем з врахуванням особливостей напрямків підготовки його навчального закладу за консультацією викладачів Інституту та затверджуються керівником навчального підрозділу підвищення кваліфікації з проблем запобігання надзвичайним ситуаціям.

3.3. Наукове та методичне забезпечення навчання слухачів здійснюється підрозділом підвищення кваліфікації з проблем запобігання надзвичайним ситуаціям Інституту.

4. Атестація слухачів та видача свідоцтв

4.1. Формою державної атестації слухачів є захист випускної роботи в атестаційній комісії.

4.2. Атестаційну комісію очолює начальник Інституту. До складу комісії включаються представники Інституту, а також представники Науково-методичного центру вищої освіти МОН (за згодою) та Управління освіти та професійної підготовки МНС. Склад атестаційної комісії затверджується заступником Міністра МНС.

4.3. На підставі рішення атестаційної комісії слухачі, які успішно захистили випускну роботу, отримують свідоцтво про підвищення кваліфікації за зразком, що встановлений постановою Кабінету Міністрів України від 12 листопада 1997 року N 1260 "Про документи про освіту та вчені звання".

4.4. Дані щодо викладачів навчальної дисципліни "Безпека життєдіяльності", які отримали свідоцтво, з подання Інституту заносяться до Державного реєстру, що веде МОН.

4.5. При незадовільних результатах атестації слухачі, не раніше ніж через місяць, мають право на повторний захист випускної роботи. Витрати, пов'язані з повторним захистом, несе слухач, за яким на період захисту зберігається середня заробітна плата.

4.6. При незадовільних результатах повторного захисту випускної роботи питання щодо працевлаштування педагогічного або науково-педагогічного працівника вирішується згідно з чинним законодавством.

 

Начальник Інституту
державного управління
у сфері цивільного захисту
полковник
 

 
 
 
В. О. Баклан
 

Директор Науково-методичного
центру вищої освіти
 

 
К. М. Левківський
 

Опрос