Идет загрузка документа (19 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о конкурсной комиссии по продаже имущества

Фонд государственного имущества
Положение, Приказ от 17.05.1993 № 219
Утратил силу

Про затвердження Положення про конкурсну комісію з продажу майна

Наказ Фонду державного майна України
від 17 травня 1993 року N 219

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
2 липня 1993 р. за N 81

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Фонду державного майна України
 від 30 квітня 2004 року N 884

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Фонду державного майна України
 від 2 квітня 2012 року N 439)

Згідно з Державною програмою приватизації майна державних підприємств та Законом України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про конкурсну комісію з продажу майна, що додається.

2. Начальнику Управління справами Соколенку М. О. до 25 червня 1993 року розіслати Положення відповідно до розрахунку розсилки.

3. Начальнику відділу кадрів Пясецькому А. В. організувати для керівників регіональних відділень семінари по вивченню порядку застосування Положення.

4. Начальнику інформаційно-видавничого відділу Пономарьову С. М. забезпечити опублікування Положення та цього Наказу в "Державному інформаційному бюлетені про приватизацію".

5. Начальнику фінансово-бухгалтерського відділу Крещенко І. В. до 1 червня 1993 року розробити Порядок оплати праці членів конкурсної комісії з продажу майна.

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

  

Голова Фонду

В. Прядко

  

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО КОНКУРСНУ КОМІСІЮ З ПРОДАЖУ ОБ'ЄКТІВ ПРИВАТИЗАЦІЇ

Це Положення, розроблене відповідно до Закону України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)" та Державної програми приватизації на 2000 - 2002 роки, визначає порядок створення та діяльності конкурсної комісії з продажу об'єктів.

Положення визначає процедуру створення та діяльності конкурсної комісії з продажу об'єктів груп А, Д, Ж та Е (далі - об'єкти).

1. Порядок створення та склад конкурсної комісії з продажу об'єктів

1.1. Конкурсна комісія з продажу об'єктів (далі - комісія) - тимчасово діючий колегіальний орган, що створюється при приватизації об'єкта шляхом продажу його за конкурсом.

1.2. При приватизації об'єктів державної власності комісія створюється Фондом державного майна України, його регіональними відділеннями, представництвами, державними органами приватизації Автономної Республіки Крим (далі - органи приватизації).

Комісія створюється органами приватизації при приватизації об'єктів комунальної власності в разі делегування органами місцевого самоврядування відповідних повноважень з приватизації цих об'єктів.

1.3. Основні принципи діяльності комісії:

дотримання вимог законодавства;

колегіальність та обґрунтованість прийнятих рішень;

рівність усіх учасників конкурсу;

професіоналізм, неупередженість та незалежність членів комісії (недопущення втручання в діяльність комісії будь-яких органів влади, а також учасників конкурсу).

1.4. Комісія створюється відповідним органом приватизації у місячний строк з моменту прийняття рішення про приватизацію об'єкта за конкурсом. Кількість членів комісії - 5 - 9 чоловік.

1.5. До складу комісії можуть входити: представники відповідного органу приватизації, органів виконавчої влади, в тому числі представники органу виконавчої влади з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи або його територіального відділення, органів місцевого самоврядування, на території яких знаходиться об'єкт, спеціалісти, експерти, представники трудового колективу підприємства, що приватизується.

1.6. Орган приватизації протягом п'яти днів з моменту прийняття рішення про приватизацію об'єкта шляхом продажу за конкурсом направляє у відповідні органи державної влади, організації та підприємства письмові запити про залучення їх представників до роботи у складі комісії. Делегування представників до складу комісії є обов'язковим для керівництва державних організацій, установ. Протягом п'яти робочих днів з дня одержання повідомлення вони зобов'язані надати органу приватизації відомості про кандидатури, рекомендовані до складу комісії (прізвище, ім'я та по батькові, посада, номер контактного телефону, факсу).

1.7. Склад комісії затверджується наказом відповідного органу приватизації. Цим же наказом призначається голова комісії, який має бути представником органу приватизації.

Голова комісії забезпечує інформування всіх членів комісії про дату, час та місце проведення засідань комісії не пізніш ніж за три дні до дати їх проведення. Повідомлення можуть направлятися поштою, факсом, телефонограмою, електронною поштою.

1.8. Зміни у складі комісії затверджуються наказами відповідного органу приватизації.

2. Права та обов'язки комісії

2.1. Основними функціями та обов'язками комісії є:

1) розробка умов та визначення терміну (строку) проведення конкурсу;

2) розкриття конвертів з пропозиціями учасників конкурсу щодо приватизації об'єкта;

3) розгляд пропозицій та пакета документів учасників конкурсу;

4) визначення попереднього та остаточного переможця конкурсу при приватизації об'єктів груп А, Д, Ж, а також переможця конкурсу при приватизації об'єкта групи Е;

5) складання та подання на затвердження органу приватизації протоколів засідань комісії.

2.2. Комісія має право:

під час розробки умов конкурсу вносити пропозиції органу приватизації щодо запитів до органів державної влади, організацій та підприємств стосовно подання відомостей, документів та інших матеріалів, необхідних для ознайомлення з об'єктом продажу;

вносити пропозиції органу приватизації щодо направлення запитів спеціалістам, експертам;

за наявності відповідного рішення органу приватизації, якщо конкурс не відбувся, розробляти зміни умов конкурсу при повторному продажу об'єкта, в тому числі щодо початкової вартості продажу;

запрошувати покупця або уповноважену ним особу на засідання комісії для надання роз'яснень з питань, які виникли у комісії під час розгляду отриманих від нього документів, пропозицій.

2.3. Члени комісії не можуть перебувати у майнових та немайнових відносинах з учасниками конкурсу, не мають права самостійно вести переговори щодо умов конкурсу з його учасниками.

Члени комісії не мають права розголошувати інформацію про склад комісії, учасників конкурсу, їх кількість та зміст їх пропозицій, крім випадків, передбачених чинним законодавством.

3. Організація діяльності та порядок роботи комісії

3.1. Керує діяльністю комісії і організовує її роботу голова, який скликає засідання та головує на них.

3.2. На першому засіданні комісії зі складу її членів призначається відповідальний секретар, який організовує підготовку матеріалів для розгляду комісією, забезпечує виконання доручень голови, інформує всіх членів комісії про дату і час проведення її засідань, ведення, оформлення та подання на затвердження органу приватизації протоколів засідань комісії.

Голова комісії ознайомлює членів комісії з функціями, правами і порядком роботи комісії та обов'язками її членів відповідно до цього Положення.

3.3. Члени комісії зобов'язані брати участь у діяльності комісії, виконувати розпорядження і доручення голови.

При ухиленні членом комісії від виконання обов'язків, визначених Положенням, орган приватизації звертається до відповідного органу державної влади, організації, підприємства, яке надавало кандидатуру члена комісії, з метою заміни члена комісії або виключає його зі складу та включає до складу комісії іншу кандидатуру, надану відповідно до п. 1.5.

3.4. Члени комісії мають право ухвального голосу при розгляді пропозицій учасників конкурсу та під час розробки умов конкурсу.

3.5. Засідання комісії правомочні, якщо на них присутні не менш ніж 2/3 складу комісії. Засідання комісії є закритими.

У разі необхідності комісія має право заслуховувати на своїх засіданнях пояснення спеціалістів, експертів, залучених до її роботи.

3.6. Під час кожного засідання комісії ведеться протокол. У протоколі засідання комісії мають бути зазначені:

дата засідання;

дані щодо присутності членів комісії;

порядок денний;

суть обговорення питань порядку денного;

рішення комісії та результати голосувань,

а також, залежно від порядку денного:

умови конкурсу;

відомості про учасників конкурсу;

пропозиції учасників конкурсу;

мотивації вибору переможця.

3.7. Рішення комісії про вибір попереднього та остаточного переможця конкурсу приймаються 2/3 голосів присутніх членів комісії. В інших випадках рішення приймаються простою більшістю голосів. Усі рішення комісії приймаються шляхом відкритого голосування (тільки "за" або "проти"). Протоколи засідань комісії підписуються усіма присутніми членами конкурсної комісії і подаються на затвердження відповідному органу приватизації у триденний строк з дня проведення конкурсу.

3.8. Діяльність комісії припиняється наказом органу приватизації.

 

Директор Департаменту продажу
цілісних майнових комплексів
та активів підприємств
 

 
 
В. Зеленський
 

(Положення в редакції наказу Фонду
 державного майна України від 30.04.2004 р. N 884)

Опрос