Идет загрузка документа (23 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Инструкции по бухгалтерскому учету арендных операций

Минфин
Приказ, Инструкция от 25.07.1995 № 128
Утратил силу

Про затвердження Інструкції з бухгалтерського обліку орендних операцій 

Наказ Міністерства фінансів України
від 25 липня 1995 року N 128 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
2 серпня 1995 р. за N 273/809

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказом Міністерства фінансів України
від 6 березня 1998 року N 50

Наказ втратив чинність
 (згідно з наказом Міністерства фінансів України
 від 28 липня 2000 року N 181)

Відповідно до Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 лютого 1993 р. N 147, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію з бухгалтерського обліку орендних операцій (додається).

2. Вважати таким, що втратив чинність, пункт 2 листа Міністерства фінансів України від 28 січня 1992 р. N 18-412 "Про бухгалтерський облік окремих господарських операцій".

 

 

Заступник Міністра

М. І. Сивульський

 

 

 

 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства фінансів України 
від 25 липня 1995 р. N 128 

 

 

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
2 серпня 1995 р. за N 273/809 

ІНСТРУКЦІЯ
З БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ОРЕНДНИХ ОПЕРАЦІЙ

I. Загальні положення

1. Ця Інструкція регулює бухгалтерський облік операцій, пов'язаних з передачею та одержанням окремих інвентарних об'єктів основних фондів в оренду (лізінг), на всіх підприємствах і в організаціях незалежно від форм власності.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 06.03.98 р. N 50) 

2. Інвентарним об'єктом вважається закінчений пристрій з усіма до нього пристосуваннями і приладдями або окремий конструктивно відокремлений предмет, призначений для виконання певних самостійних функцій, або ж відокремлений комплекс конструктивно з'єднаних предметів, що являють собою єдине ціле і спільно виконують певну роботу. Комплекс конструктивно-з'єднаних предметів - це один або кілька предметів одного або різного призначення, що мають загальне керування, загальні пристосування, що їх обслуговують, змонтовані на одному фундаменті, в результаті чого кожний предмет з комплексу може виконувати свої функції тільки у складі комплексу, а не самостійно.

3. Орендна (лізингова) операція передбачає передачу права користування окремими інвентарними об'єктами основних фондів іншому суб'єкту (орендарю) на платній основі та на визначений строк. Оренда (лізинг) може бути оперативною(им) та фінансовою(им).

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 06.03.98 р. N 50) 

4. Майно, передане за договором оперативного лізингу (далі - оперативна оренда), залишається на балансі лізингодавця (далі - орендодавець) із зазначенням, що це майно передано в оренду (лізинг), та зараховується на позабалансовий рахунок лізингоодержувача (далі - орендаря) із зазначенням, що це майно одержано в оренду.

Майно, передане за договором фінансового лізингу (далі - фінансова оренда), зараховується на баланс орендаря з позначенням, що це майно взято у фінансову оренду.

(пункт 4 в редакції наказу Міністерства
фінансів України від 06.03.98 р. N 50) 

5. Передача і повернення орендованого об'єкта оформлюється актом приймання-передачі.

II. Облік операцій з оперативної оренди

6. Передані в оперативну оренду основні фонди лічаться на балансі орендодавця з виділенням у регістрах аналітичного обліку у відокремлену групу з позначенням, що ці інвентарні об'єкти основних фондів передані в оперативну оренду.

Прийняті в оперативну оренду основні фонди зараховуються на позабалансовий рахунок 001 "Орендовані основні засоби" за балансовою (залишковою) і первісною вартістю орендодавця, що зазначається у договорі оперативної оренди. За регістри аналітичного обліку таких основних фондів слугує копія інвентарної картки цього об'єкта або витяг з інвентарної книги, що повинна бути додана бухгалтерією орендодавця до акта приймання-передачі орендованих об'єктів. Ці картки (витяги) зберігаються бухгалтерією орендаря окремо. Прийняті в оперативну оренду основні фонди лічаться у орендаря за інвентарними номерами орендодавця.

(пункт 6 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 06.03.98 р. N 50) 

7. На підставі документів, що засвідчують повернення об'єкта орендодавцю, бухгалтерія орендаря списує його з позабалансового рахунку 001 та вилучає з картотеки відповідну інвентарну картку (витяг) і зберігає разом з актом приймання-передачі.

8. Орендодавець протягом строку оренди нараховує за встановленими нормами амортизацію по зданих в оперативну оренду основних фондах з відображенням за дебетом рахунку 23 "Допоміжні виробництва" (окремий субрахунок для обліку витрат на орендні послуги) і кредитом рахунків:

86 "Амортизаційний фонд", субрахунок 1 "З власних основних засобів" - для всіх підприємств (крім малих підприємств, які використовують Вказівки про склад і порядок заповнення облікових регістрів малими підприємствами, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 31 травня 1996 року N 112, а також крім підприємств з іноземними інвестиціями і господарських товариств (надалі - малі підприємства). Одночасно на цю суму дебетується рахунок 85 "Статутний фонд" і кредитується рахунок 02 "Знос (амортизація) майна" (відповідний субрахунок обліку зносу власних основних засобів);

02 "Знос (амортизація) майна" (відповідний субрахунок обліку зносу власних основних засобів) - для малих підприємств.

Вказані витрати щомісяця списуються з кредиту рахунку 23 "Допоміжні виробництва" у кореспонденції з рахунком 46 "Реалізація". Одночасно на належну до одержання суму орендної плати дебетується рахунок 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" у кореспонденції з рахунком 46. Належна за розрахунком сума податку на додану вартість відображається в порядку, передбаченому Інструкцією з бухгалтерського обліку податку на додану вартість, що затверджена наказом Міністерства фінансів України від 1 липня 1997 року N 141 (з наступними змінами і доповненнями). Різниця між сумами кредитових і дебетових оборотів рахунку 46 "Реалізація" відображається у складі фінансових результатів від іншої реалізації.

(пункт 8 в редакції наказу Міністерства
фінансів України від 06.03.98 р. N 50) 

9. Належну за договором оперативної оренди до сплати суму орендної плати орендар щомісячно відображає за кредитом рахунку 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" і дебетом рахунків: обліку витрат виробництва і обігу (20, 23, 24, 25, 26, 44) - при використанні об'єктів оренди для виробничих потреб, рахунку 29 "Обслуговуючі виробництва і господарства" - при використанні об'єктів оренди для невиробничих потреб і рахунку 33 "Капітальні вкладення" - при використанні об'єктів оренди для будівництва, що здійснюється господарським способом.

(пункт 9 в редакції наказу Міністерства
фінансів України від 06.03.98 р. N 50) 

10. Якщо за умовами договору на оперативну оренду основних фондів передбачається добудова, дообладнання, реконструкція і модернізація об'єкта оренди орендарем, то такі витрати обліковуються як капітальні вкладення і після завершення робіт зараховуються до складу власних основних фондів записом по дебету рахунку 01 "Основні засоби". При поверненні об'єкта оренди орендодавцю первісна його вартість збільшується на вартість добудови, дообладнання, реконструкції і модернізації з урахуванням нарахованого зносу і відображається:

а) у порядку, передбаченому для обліку придбання і продажу основних фондів, - якщо орендодавець відшкодовує вартість орендарю;

б) у порядку, передбаченому для обліку безплатного одержання і передачі основних фондів, - якщо вартість орендодавцем не відшкодовується.

Зміну характеристики і вартості повернутого об'єкта орендодавець заносить до інвентарної карточки, інвентарної книги або іншого регістру аналітичного обліку основних фондів.

11. Погашення заборгованості з орендної плати відображається за дебетом рахунку 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" і кредитом рахунків обліку грошових коштів.

(пункт 11 в редакції наказу Міністерства
фінансів України від 06.03.98 р. N 50) 

III. Облік операцій з фінансової оренди

12. Передача у фінансову оренду об'єктів основних фондів відображається:

12.1. В орендодавця за дебетом рахунку 11 "Майно в оренді", субрахунок 2 "Орендні зобов'язання до надходження" і кредитом рахунку 01 "Основні засоби";

(підпункт 12.1 в редакції наказу Міністерства
фінансів України від 06.03.98 р. N 50) 

12.2. В орендаря по дебету рахунку 01 "Основні засоби" (відповідний субрахунок обліку основних засобів, взятих у фінансову оренду) і кредиту рахунку 99 "Заборгованість за майно в оренді" субрахунок 2 "Зобов'язання з фінансової оренди" - на вартість взятих у фінансову оренду об'єктів основних фондів в оцінці, що погоджена з орендодавцем. Аналітичний облік на субрахунку 99 ведеться по кожному орендодавцю.

(підпункт 12.2 із змінами, внесеними згідно з наказом 
Міністерства фінансів України від 06.03.98 р. N 50) 

13. Щомісячно належна до погашення частина вартості об'єктів фінансової оренди відображається орендодавцем за кредитом рахунку 11 "Майно в оренді", субрахунок 2 "Орендні зобов'язання до надходження", і дебетом рахунку 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами". Одночасно належну до одержання суму винагороди за фінансову оренду орендодавець відображає за дебетом рахунку 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" у кореспонденції з рахунком 46 "Реалізація". Витрати, пов'язані зі здійсненням орендодавцем діяльності з фінансової оренди (зарплата, відрахування тощо), списуються з рахунку обліку затрат на виробництво в дебет рахунку 46 "Реалізація". Різниця між сумами кредитових і дебетових оборотів рахунку 46 "Реалізація" відображається у складі фінансових результатів від іншої реалізації.

Витрати орендодавця на сплату процентів за кредит на придбання об'єкта лізингу та його страхування до затрат, пов'язаних зі здійсненням діяльності з фінансової оренди, не включаються, а відображаються безпосередньо за дебетом рахунку обліку розрахунків з орендарем (76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами").

(пункт 13 в редакції наказу Міністерства 
фінансів України від 06.03.98 р. N 50) 

14. Нарахування амортизації основних виробничих фондів, взятих у фінансову оренду, всі підприємства-орендарі, крім малих підприємств, відображають за дебетом рахунків обліку затрат на виробництво і обіг та кредитом рахунку 86 "Амортизаційний фонд", субрахунок 2 "З орендованих основних засобів". Одночасно на цю ж суму дебетується рахунок 99 "Заборгованість за майно в оренді" субрахунок 2 "Зобов'язання з фінансової оренди" і кредитується рахунок 02 "Знос (амортизація) майна" (відповідний субрахунок обліку зносу орендованих основних засобів).

(абзац перший пункту 14 із змінами, внесеними згідно з наказом 
Міністерства фінансів України від 06.03.98 р. N 50) 

Щомісячна сума орендної плати за договором відображається по кредиту рахунку 76 "Розрахунки з іншими дебіторами і кредиторами" і дебету рахунків:

86 субрахунок 2 - на суму нарахованої амортизації взятих у фінансову оренду основних фондів;

(абзац третій пункту 14 із змінами, внесеними згідно з наказом 
Міністерства фінансів України від 06.03.98 р. N 50) 

обліку витрат на виробництво та обігу - на суму винагороди орендодавцю за користування орендованими основними фондами процентів за кредит на придбання орендодавцем об'єкта лізингу та витрат на його страхування.

(абзац четвертий пункту 14 із змінами, внесеними згідно з наказом 
Міністерства фінансів України від 06.03.98 р. N 50) 

15. Малі підприємства - орендарі нараховану амортизацію взятих у фінансову оренду основних фондів відображають по дебету рахунків обліку витрат на виробництво та обігу і кредиту рахунку 02 "Знос (амортизація) майна" (відповідний субрахунок обліку зносу орендованих основних засобів).

(абзац перший пункту 15 із змінами, внесеними згідно з наказом 
Міністерства фінансів України від 06.03.98 р. N 50) 

Щомісячна сума орендної плати за договором відображається по кредиту рахунку 76 і дебету рахунків:

99 "Заборгованість за майно в оренді" субрахунок 2 "Зобов'язання фінансової оренди" - на суму нарахованої амортизації взятих у фінансову оренду основних фондів;

(абзац третій пункту 15 із змінами, внесеними згідно з наказом 
Міністерства фінансів України від 06.03.98 р. N 50) 

обліку витрат на виробництво та обігу - на суму винагороди орендодавцю за користування орендованими основними фондами.

16. Погашення заборгованості з орендної плати відображається по дебету рахунку 76 і кредиту рахунків обліку грошових коштів.

17. Якщо суб'єктом орендних відносин виступає нерезидент, то суму зобов'язань на рахунку 11 "Майно в оренді", субрахунок 2 "Орендні зобов'язання до надходження" і рахунку 99 "Заборгованість за майно в оренді", субрахунок 2 "Зобов'язання з фінансової оренди" резиденти перераховують і відображають у бухгалтерському обліку відповідно до пункту 9 Положення з бухгалтерського обліку операцій в іноземній валюті, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14 лютого 1996 року N 29 (із змінами і доповненнями).

(пункт 17 в редакції наказу Міністерства 
фінансів України від 06.03.98 р. N 50) 

18. Перехід об'єктів фінансової оренди після закінчення строку договору фінансової оренди у власність орендаря відображається за дебетом рахунку 01 "Основні засоби" (відповідний субрахунок обліку власних основних засобів) і кредитом рахунку 01 "Основні засоби" (відповідний субрахунок обліку орендованих основних засобів). Одночасно сума нарахованого за час фінансової оренди зносу об'єктів фінансової оренди відображається за дебетом рахунку 02 "Знос (амортизація) майна" (відповідний субрахунок обліку зносу орендованих основних засобів) і кредитом рахунку 02 "Знос (амортизація) майна" (відповідний субрахунок обліку зносу власних основних засобів).

Якщо після закінчення строку фінансової оренди об'єкт фінансової оренди викуповується орендарем за залишковою вартістю, то таку вартість орендодавець на підставі документів на оплату відображає за кредитом рахунку 11 "Майно в оренді", субрахунок 2 "Орендні зобов'язання до надходження" у кореспонденції з рахунком 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами". Орендар також на підставі документів на оплату дебетує рахунок 99 "Заборгованість за майно в оренді", субрахунок 2 "Зобов'язання з фінансової оренди" у кореспонденції з кредитом рахунку 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами". Одночасно з погашенням кредиторської заборгованості використані кошти відображаються всіма підприємствами, крім малих підприємств, за кредитом рахунку 85 "Статутний фонд" і дебетом рахунків:

86 "Амортизаційний фонд" - на суму амортизаційних відрахувань, спрямованих на фінансування таких витрат;

81 "Використання прибутку", 87 "Фонди економічного стимулювання", 98 "Нерозподілений прибуток (непокриті збитки) минулих років" - на суму прибутку (звітного та минулих років) і фондів, спрямованих на фінансування таких витрат.

Малі підприємства одночасно з погашенням кредиторської заборгованості спрямовані на це кошти прибутку і фондів відображають за дебетом рахунків 81, 87, 98 і кредитом рахунку 88 "Фонди спеціального призначення", субрахунок "Фонд використаного на капітальні вкладення і придбання нематеріальних активів прибутку".

(пункт 18 в редакції наказу Міністерства 
фінансів України від 06.03.98 р. N 50) 

19. Вважати таким, що втратив чинність, пункт 2 листа Міністерства фінансів України від 28 січня 1992 р. N 18-412 "Про бухгалтерський облік окремих господарських операцій".

____________ 

Опрос