Идет загрузка документа (119 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка осуществления медико-биологической оценки качества и ценности природных лечебных ресурсов, определения методов их использования

Министерство здравоохранения
Порядок, Приказ от 02.06.2003 № 243
действует с 09.09.2003

Про затвердження Порядку здійснення медико-біологічної оцінки якості та цінності природних лікувальних ресурсів, визначення методів їх використання

Наказ Міністерства охорони здоров'я України
від 2 червня 2003 року N 243

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
29 серпня 2003 р. за N 752/8073

Відповідно до ст. 16 Закону України "Про курорти" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок здійснення медико-біологічної оцінки якості та цінності природних лікувальних ресурсів, визначення методів їх використання (додається).

2. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Державного секретаря, Головного державного санітарного лікаря України Лапушенко О. В.

 

Міністр 

А. В. Підаєв 

 

ПОРЯДОК
ЗДІЙСНЕННЯ МЕДИКО-БІОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ТА ЦІННОСТІ ПРИРОДНИХ ЛІКУВАЛЬНИХ РЕСУРСІВ, ВИЗНАЧЕННЯ МЕТОДІВ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає послідовність та етапи проведення медико-біологічної оцінки якості та цінності природних лікувальних ресурсів та методів їх використання.

1.2. Порядок визначає умови видачі медичного (бальнеологічного) висновку за результатами комплексних медико-біологічних, кліматологічних, геолого-гідрологічних, курортологічних та інших дослідницьких робіт щодо медико-біологічної оцінки якості та цінності природних лікувальних ресурсів, у тому числі преформованих засобів.

2. Визначення термінів

У даному Порядку використовуються такі терміни та визначення:

Методи використання природних лікувальних ресурсів визначаються інструкцією щодо їх використання з метою лікування, медичної реабілітації та профілактики захворювань.

Мінеральні природні води - природні підземні мінеральні води об'єктів (родовищ), що характеризуються певним та стабільним фізико-хімічним складом, умістом біологічно активних компонентів та сполук відповідно до кондицій, установлених для кожного об'єкта (родовища), які використовуються без додаткової обробки, що може вплинути на хімічний склад та мікробіологічні властивості. Критерії мінеральних вод для питного та зовнішнього застосування визначені в додатку 1.

Фасовані природні підземні мінеральні (лікувально-столові, лікувальні) води - мінеральні води, які розлито в герметичну тару для реалізації.

Фасовані природні підземні мінеральні лікувально-столові води - природні підземні мінеральні води об'єктів (родовищ), які мають лікувальні властивості, характеризуються мінералізацією від 1,0 до 8,0 г/дм3, стабільністю фізико-хімічного складу, умістом біологічно активних компонентів та сполук, нижчим за прийняті бальнеологічні норми відповідно до вимог кондицій, установлених для кожного об'єкта (родовища), які використовуються без додаткової обробки, що може вплинути на хімічний склад та мікробіологічні властивості, згідно з медичним (бальнеологічним) висновком.

Мінеральні природні лікувально-столові води застосовуються як лікувальні за призначенням лікаря і як столові напої при несистематичному вживанні на протязі не більше 30 днів з інтервалом 3 - 6 місяців.

Природні підземні мінеральні лікувальні води - природні підземні мінеральні води об'єктів (родовищ), які мають виражену лікувальну і профілактичну дію на організм людини, характеризуються мінералізацією більше 8,0 г/дм3 або меншою при умісті в них біологічно активних компонентів та сполук не нижче прийнятих бальнеологічних норм (додаток 1) відповідно до кондицій, установлених для кожного об'єкта (родовища), вода яких використовується без додаткової обробки, що може вплинути на хімічний склад та мікробіологічні властивості, згідно з медичним (бальнеологічним) висновком.

Мінеральні природні лікувальні води використовуються тільки з лікувальною метою за призначенням лікаря відповідно до медичних показань.

Води з мінералізацією від 1,0 до 1,5 г/дм3 досліджують на біологічну активність для визначення їх типу: столові або лікувально-столові води.

Розведені мінеральні води - води, які одержані шляхом розведення природних підземних мінеральних вод природними підземними мінеральними водами з мінералізацією до 1,5 г/дм3, що дає змогу їх використання у курортній та позакурортній практиці.

Грязі лікувальні (пелоїди) - торфові, сапропелеві, мулові сульфідні, прісноводні глинисті мули, сопкові гідротермальні мули, складені із мінеральних та органічних речовин, що пройшли складні перетворення внаслідок фізико-хімічних, хімічних, біохімічних процесів та являють собою однорідну тонкодисперсну пластичну масу, яка застосовується у нагрітому стані для грязелікування. Основні типи лікувальних грязей визначені в додатку 2.

Морська вода - води земної поверхні, що зосереджені в морях. Характеризуються стабільністю співвідношення концентрацій основних іонів незалежно від їх абсолютних концентрацій, загальною мінералізацією від 6 до 18 г/дм3, постійним сольовим складом, у якому 80 % припадає на хлорид натрію, 20 % - на солі кальцію, магнію, калію, брому тощо.

Озокерит (гірський віск) - групова класифікаційна назва бітумів, масляна частина яких складена твердими вуглеводнями, переважно парафінового ряду (церезини).

Ропа - насичена солями вода соляних озер (лиманів), порожнин і пор донних відкладів.

Бішофіт - заключний продукт галогенезу, який утворюється на останній стадії формування соляних відкладів сульфатного типу багатих магнієм.

Преформовані засоби - препарати на основі природних лікувальних ресурсів: води з харчовими та рослинними домішками, грязьові розчини, різнорозчинникові грязьові витяжки, грязьові маси з домішками неорганічних, органічних сполук та біологічно активних компонентів, які справляють лікувальну чи профілактичну дію на організм людини при внутрішньому або зовнішньому застосуванні.

Медико-біологічна оцінка якості та цінності природних лікувальних ресурсів - науково-експериментальне обґрунтування ефективності та безпечності природних лікувальних ресурсів, у тому числі преформованих засобів, можливості їхнього використання з метою лікування, медичної реабілітації та профілактики захворювань.

Кліматологічні дослідження - вивчення особливостей клімату, його формування і географічного розповсюдження.

Геолого-гідрологічні дослідження - геологічні, гідрогеологічні та гідрологічні дослідження природних лікувальних ресурсів, їх походження, умов залягання, фізичних і хімічних властивостей, взаємодії з гірськими породами, атмосферними та поверхневими водами, закономірностей явищ та процесів у них, а також можливості їх практичного використання.

Курортологічні дослідження - вивчення дії комплексу природних чинників, притаманних даній місцевості, щодо надання їй статусу курорту (характеристика ландшафтних, кліматичних, інженерно-геологічних умов, природних лікувальних ресурсів, можливості їх використання з метою лікування, медичної реабілітації та профілактики захворювань, визначення методів їх використання тощо).

Дослідження (випробування) - експериментальне визначення кількісних і (або) якісних характеристик властивостей об'єкта досліджень. Випробування бувають:

досліджувальні (визначальні), які проводяться для вивчення певних характеристик властивостей об'єкта;

порівняльні - для порівняння характеристик об'єктів;

контрольні - для встановлення відповідності об'єкта згідно з нормативними вимогами.

Доклінічні дослідження природних лікувальних ресурсів, у тому числі преформованих засобів - комплекс гідрогеологічних, фізико-хімічних, мікробіологічних, санітарно-епідеміологічних, фізіологічних та інших досліджень, у процесі яких обґрунтовуються їх ефективність та безпека.

Клінічні випробування природних лікувальних ресурсів, у тому числі преформованих засобів - вивчення на людині їх ефективності та безпеки з метою виявлення або підтвердження бальнеологічних та інших властивостей, можливих побічних реакцій при застосуванні.

Клінічна база - науковий, лікувально-профілактичний заклад Міністерства охорони здоров'я України, визначений для проведення клінічних випробувань.

Відповідність вимогам чинного стандарту - дотримання всіх установлених вимог до природних лікувальних ресурсів, у тому числі преформованих засобів, відповідно до вимог нормативних документів - Галузевого стандарту ГСТУ 42.10-02-96 "Води мінеральні лікувальні. Технічні умови", Державного стандарту ДСТУ 878-93 "Води мінеральні питні. Технічні умови" та інших технічних умов.

Аналіз - експериментальне визначення умісту одного або ряду компонентів речовини в пробі фізичними, фізико-хімічними або іншими методами.

Медичний (бальнеологічний) висновок - висновок на підставі комплексних медико-біологічних та інших спеціальних досліджень складу та властивостей природних лікувальних ресурсів, у тому числі преформованих засобів, щодо можливості використання з метою лікування, медичної реабілітації та профілактики захворювань; документ, який регламентує якість природних лікувальних ресурсів, а також кондиційний склад корисних і шкідливих для людини компонентів.

Медико-біологічне обґрунтування терміну придатності до споживання природних лікувальних ресурсів, у тому числі преформованих засобів - медико-біологічні дослідження терміну придатності природних лікувальних ресурсів до споживання, упродовж якого вони зберігають свої властивості відповідно до вимог нормативної документації.

Польові роботи - комплекс досліджень, які проводяться на місці видобутку природних лікувальних ресурсів. Включають: ідентифікацію об'єкта досліджень, пошукове обстеження, гірничо-санітарну оцінку території, визначення умісту компонентів, які легко зазнають змін при зберіганні та транспортуванні, відбір проб на хімічний, радіологічний і мікробіологічний аналізи, контрольні заміри гідрогеологічних параметрів водопунктів щодо встановлення їх відповідності режиму експлуатації родовища, перевірку відповідності обладнання місця видобутку нормативним вимогам. Польові роботи є обов'язковою складовою частиною досліджень при медико-біологічній оцінці природних лікувальних ресурсів та розробці кондицій.

3. Організація науково-дослідних робіт щодо здійснення медико-біологічної оцінки якості та цінності природних лікувальних ресурсів, у тому числі преформованих засобів

3.1. Випробувальна установа

Організацію та здійснення комплексних медико-біологічних, кліматологічних, геолого-гідрологічних, курортологічних та інших дослідницьких робіт природних лікувальних ресурсів, у тому числі преформованих засобів, надання медичного (бальнеологічного) висновку щодо медико-біологічної оцінки якості та цінності природних лікувальних ресурсів, у тому числі преформованих засобів, які використовуються у санаторно-курортній мережі або позакурортно, у т. ч. для промислового використання, за дорученням Міністерства охорони здоров'я України виконує Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології МОЗ України (далі - Інститут), який атестований та акредитований в установленому порядку на право проведення досліджень природних лікувальних ресурсів та преформованих засобів.

3.2. Організація досліджень

3.2.1. Дослідження щодо медико-біологічної оцінки якості та цінності природних лікувальних ресурсів, у тому числі преформованих засобів (далі - дослідження), проводяться на підставі заяви, яка подається фізичними або юридичними особами (далі - Заявник) до випробувальної установи (далі - Виконавець).

3.2.2. Рішення про проведення досліджень приймається за наявності заяви Заявника, до якої додаються:

акт відбору проб за підписами Заявника та представника місцевих органів санепідслужби;

копія паспорта водопункту (для мінеральних вод);

довідка щодо санітарно-бактеріологічного стану об'єкта;

паспорт радіаційної якості об'єкта.

3.2.3. Дослідження проводяться відповідно до укладеного між Заявником та Виконавцем Договору.

3.3. Етапи досліджень

3.3.1. Дослідження природних лікувальних ресурсів, у тому числі преформованих засобів, складаються з двох етапів:

доклінічні дослідження;

клінічні випробування.

3.3.2. Доклінічні дослідження природних лікувальних ресурсів, у тому числі преформованих засобів, складаються з таких етапів:

визначення перспективності використання;

польові дослідження;

лабораторні дослідження.

Визначення перспективності використання здійснюється за результатами повного фізико-хімічного аналізу з метою встановлення концентрації компонентів та сполук, які регламентуються нормативними документами, з урахуванням результатів мікробіологічних аналізів, а також розгляду геологічних документів. Результати досліджень оформляються у вигляді попереднього висновку, у якому визначається перспектива практичного використання, обґрунтовується доцільність подальшого вивчення. За необхідності попередній висновок підтверджується фізіологічними дослідженнями. Попередній висновок не може бути підставою для практичного застосування природних лікувальних ресурсів, у тому числі преформованих засобів.

Польові роботи, під час яких фахівці здійснюють необхідний комплекс досліджень безпосередньо на родовищі природного об'єкта, включають:

для водопунктів (джерело, свердловина) мінеральних вод:

ідентифікацію об'єкта досліджень;

опис водопроявів;

гірничо-санітарну оцінку ділянки робіт (фіксується наявність чи відсутність джерел забруднення, у тому числі потенційних - ферм, вигрібних ям, скотомогильників, складів отрутохімікатів, смітників тощо);

підготовку рекомендацій щодо практичного застосування водопункту;

контрольні заміри гідрогеологічних параметрів - статичного та динамічного рівнів, дебіту, встановлення відповідності режиму та характеру експлуатації запасам, паспортним даним водопункту;

періодичне визначення концентрації радону;

польові фізико-хімічні аналізи;

відбір проб для подальшого дослідження в лабораторних умовах;

для родовищ лікувальних грязей:

пошукове обстеження об'єкта досліджень;

гірничо-санітарну оцінку ділянки робот (фіксується наявність чи відсутність джерел забруднення, у тому числі потенційних - ферм, вигрібних ям, скотомогильників, складів отрутохімікатів, смітників тощо);

опис характеру рельєфу, рослинного покрову, умов водно-мінерального живлення;

вимір площі родовища, виявлення найбільш перспективної ділянки об'єкта для більш детальних досліджень;

зондувальне буріння на найбільш перспективних ділянках родовища (з відбором проб грязі);

відбір проб грязі і ропи на різні види аналізів (кількість проб визначається програмою наукових досліджень грязьового родовища);

отримання грязьового розчину;

відбір проб для подальшого дослідження в лабораторних умовах.

Для родовищ бішофіту, озокериту та інших природних лікувальних ресурсів обсяг польових робіт для кожного конкретного об'єкта визначається (складається) в залежності від специфіки геологічних умов їх розміщення у природі.

Лабораторні дослідження, які мають на меті встановлення рівня стабільності хімічного складу, концентрацій біологічно активних компонентів та сполук, токсичних компонентів, оцінки мікробіологічного стану за результатами 3 - 4 (за необхідності й більше) аналізів, виконуються протягом 6 - 12 місяців. За необхідності проводяться фізіологічні дослідження на тваринах.

Для об'єктів з лікувальними властивостями за результатами доклінічних досліджень розробляються рекомендації для проведення клінічних випробувань.

3.3.3. Клінічні випробування виконуються на клінічних базах - спеціалізованих наукових, лікувально-профілактичних закладах, визначених МОЗ України у кожному конкретному випадку. Клінічні випробування здійснюються в порядку, встановленому МОЗ України. Звіт за результатами клінічних випробувань, підписаний керівником клінічної бази, відповідальним виконавцем та завірений печаткою установи, подається до Інституту. За результатами клінічних випробувань розробляється інструкція щодо використання природних лікувальних ресурсів, у тому числі преформованих засобів, у лікувальній практиці, яка затверджується Вченою радою Інституту, де визначаються медичні показання (додатки 3 - 6), основні протипоказання (додатки 7 - 10).

Два примірники звіту про науково-дослідну роботу передаються Заявнику, два примірники разом з пакетом документів, що були представлені для виконання досліджень, зберігаються у Виконавця.

3.3.4. Медико-біологічна оцінка якості та цінності природних лікувальних ресурсів, у тому числі преформованих засобів, видається за результатами доклінічних та клінічних досліджень, які оформлюються у вигляді медичного (бальнеологічного) висновку (додаток 11).

3.3.5. Звіт про науково-дослідну роботу та медичний (бальнеологічний) висновок передаються Заявнику для практичного використання.

3.3.6. Медичний (бальнеологічний) висновок підлягає перегляду в разі, якщо під час його дії сталися зміни:

чинного законодавства України;

режиму експлуатації родовища природних лікувальних ресурсів;

основних компонентів складу, у тому числі і біологічно активних;

показань та протипоказань щодо застосування;

впровадження нових методів аналізу природних лікувальних ресурсів, у тому числі преформованих засобів;

медико-біологічного обґрунтування термінів придатності до споживання;

технології виробництва.

3.4. Медико-біологічне обґрунтування терміну придатності до споживання

3.4.1. Термін придатності до споживання природних лікувальних ресурсів, у тому числі преформованих засобів, установлюється та обґрунтовується експериментально для кожного з видів природних лікувальних ресурсів та преформованих засобів.

3.4.2. Медико-біологічне обґрунтування терміну придатності до споживання природних лікувальних ресурсів, у тому числі преформованих засобів, проводиться відповідно до вимог чинного законодавства.

Для встановлення терміну придатності до споживання природних лікувальних ресурсів, у тому числі преформованих засобів, проводяться дослідження з метою контролю стабільності їх складу та властивостей. Дослідження зразків у динаміці зберігання проводять при температурі, що регламентована нормативною документацією на кожний об'єкт. Термін проведення експерименту дослідження за тривалістю повинен у 1,3 разу перевищувати припустимий термін придатності до споживання кожного об'єкту, що досліджується. У мінеральних водах, напоях на їх основі, ропах, грязьових розчинах, різнорозчинникових грязьових витяжках визначають основні компоненти макроскладу, органолептичні, санітарно-хімічні показники, а також показники кислотно-основних (pH) та окислювально-відновлювальних (Eh) властивостей, уміст біологічно активних компонентів та сполук, консервантів та добавок, мікробіологічні показники. У лікувальних грязях та препаратах на їх основі - основні фізико-хімічні, органолептичні показники, показники кислотно-основних (pH) та окислювально-відновлювальних (Eh) властивостей, уміст консервантів та добавок, мікробіологічні показники.

Періодичність контролю:

для мінеральних вод та напоїв на їх основі - безпосередньо після початку досліджень та щомісяця протягом усього терміну досліджень;

для лікувальних грязей та препаратів на їх основі - безпосередньо після початку досліджень та щомісяця протягом усього терміну досліджень.

3.4.3. При здійсненні медико-біологічної оцінки якості природних лікувальних ресурсів, у тому числі преформованих засобів, короткий, скорочений та повний фізико-хімічні аналізи мінеральних вод, напоїв на їх основі, грязьових розчинів, екстрактів, розсолів виконуються в обсягах, наведених в додатках 12 - 14, лікувальних грязей та препаратів на їх основі - згідно з додатками 15 - 17.

Цей Порядок узгоджений з Міністерством екології та природних ресурсів України та Державним комітетом України з питань технічного реґулювання та споживчої політики.

 

Голова Державного департаменту
з питань діяльності курортів
 

 
Б. Ф. Омецинський
 

 

Критерії мінеральних вод для питного та зовнішнього застосування

Мінеральні води  

Діючий компонент 

Концентрація, мг/дм3 

питне 

зовнішнє 

1. Природні столові 

Загальна мінералізація 

до 1000,0 

  

2. Лікувальні без специфічних компонентів та властивостей 

Загальна мінералізація 

понад 1000,0 

  

2.1 Малої мінералізації 

  

1000,0 - 5000,0 

  

2.2 Середньої мінералізації 

  

5000,0 - 8000,0 

  

2.3 Високої мінералізації 

  

  

10000,0 - 35000,0 

2.4 Розсільні  

  

  

35000,0 - 150000,0

2.5 Міцні розсільні 

  

  

понад 150000,0 

3. Лікувальні з умістом специфічних компонентів 

  

  

3.1 Вуглекислі 

Розчинений (вільний) двоокис вуглецю (CO2

понад 500,0 

понад 1500,0  

3.1.1 Слабковуглекислі 

  

500,0 - 1500,0 

  

3.1.2 Вуглекислі середньої концентрації (середньовуглекислі) 

  

1500,0 - 2500,0 

1500,0 - 2500,0 

3.1.3 Сильновуглекислі зі спонтанним CO2 

  

понад 2500,0 

понад 2500,0 

3.2 Сульфідні
У залежності від значення pH води мають додаткову назву. При pH < 6,5 од. pH-сульфідні, при pH 6,5 - 7,5 од. pH-сульфідні-гідросульфідні, при pH > 7,5 од. pH-гідросульфідні

Загальний сірководень (H2S + HS-)

  

понад 10,0 

3.2.1 Слабкосульфідні 

  

  

10,0 - 50,0 

3.2.2 Сульфідні середньої концентрації (середньосульфідні) 

  

  

50,0 - 100,0 

3.2.3 Сильносульфідні 

  

  

понад 100,0 

3.3 Радонові 

Радон (Rn), активність у Бк/дм3 

  

понад 185 Бк/дм3 

3.3.1 Дуже слабкорадонові 

  

  

185 - 740 Бк/дм3 

3.3.2 Слабкорадонові 

  

  

740 - 1480 Бк/дм3 

3.3.3 Радонові середньої концентрації (середньорадонові) 

  

  

1480 - 7400 Бк/дм3
(1,48 - 7,4 КБк/дм3

3.3.4 Високорадонові  

  

  

понад 7400 Бк/дм3
(7,4 КБк/дм3

3.4 Миш'яковисті* 

Миш'як (As) 

понад 0,7 

  

3.4.1 Миш'яковисті 

  

0,7 - 5,0 

1,5 - 5,0 

3.4.2 Сильномиш'яковисті 

  

  

понад 5,0 

3.5 Залізисті 

Залізо, сума дво- і тривалентного (Fe2+ + Fe3+)

понад 10,0 

понад 10,0 

3.5.1 Залізисті 

  

10,0 - 40,0 

10,0 - 40,0 

3.5.2 Сильнозалізисті  

  

понад 40,0 

понад 40,0 

3.6 З підвищеним умістом органічних речовин 

Органічні речовини в перерахунку на вуглець органічний (C орг.) 

понад 5,0 

  

3.7 Борні 

Ортоборна кислота (H3BO3

понад 35,0 

понад 35,0 

3.8 Бромні** 

Бром (Br) 

понад 25,0 

понад 25,0 

3.9 Йодні** 

Йод (I) 

понад 5,0 

понад 5,0 

3.10 Кремнієві 

Метакремнієва кислота (H2SiO3

понад 50,0 

понад 50,0 

____________
* При питному застосуванні миш'яковистих вод доза води визначається за призначенням лікаря.

** Мінеральні води оцінюються за умістом брому та йоду відповідно до їх концентрації у натуральній воді або після відповідного розведення, яке допускає їх використання за цільовим лікувальним призначенням.

 

Основні типи лікувальних грязей

Типи і різновиди лікувальних грязей 

Мінералізація грязьового розчину, г/дм3 

Уміст сульфідів, % на нативну грязь 

Зольність, % на суху речовину 

pH,
од. pH 

Торфові грязі 

Прісноводні 

Безсульфідні:
низькозольні  

 
< 1 

 
< 0,01 

 
< 5 

  

середньозольні 

< 1 

< 0,01 

5 - 20 

3,5 - 7,6 

високозольні 

< 1 

< 0,01 

> 20 

4,4 - 7,6 

Слабкосульфідні:
низькозольні  

 
< 1 

 
0,01 - 0,15 

 
< 5 

  

середньозольні 

< 1 

0,01 - 0,15 

5 - 20 

  

високозольні 

< 1 

0,01 - 0,15 

> 20 

6,8 - 7,3 

Низькомінералізовані 

Безсульфідні:
низькозольні  

 
1 - 15 

 
< 0,01 

 
< 5 

  

середньозольні 

1 - 15 

< 0,01 

5 - 20 

7,2 - 7,4 

високозольні 

1 - 15 

< 0,01 

> 20 

7,0 

Слабкосульфідні:
низькозольні  

 
1 - 15 

 
0,01 - 0,15 

 
< 5 

 
4,0 - 7,5 

середньозольні 

1 - 15 

0,01 - 0,15 

5 - 20 

  

високозольні 

1 - 15 

0,01 - 0,15 

> 20 

6,8 - 7,3 

Мулові сульфідні грязі 

Низькомінералізовані 

Слабкосульфідні 

1 - 15 

0,01 - 0,15 

> 90 

6,0 - 9,0 

Середньосульфідні 

1 - 15 

0,15 - 0,50 

> 90 

7,0 - 9,0 

Сильносульфідні 

1 - 15 

> 0,50 

> 90 

7,0 - 9,0 

Середньомінералізовані 

Слабкосульфідні 

15 - 35 

0,01 - 0,15 

> 90 

7,0 - 9,0 

Середньосульфідні 

15 - 35 

0,15 - 0,50 

> 90 

7,0 - 9,0 

Сильносульфідні 

15 - 35 

> 0,50 

> 90 

7,0 - 9,0 

Високомінералізовані 

Слабкосульфідні 

35 - 150 

0,01 - 0,15 

> 95 

7,0 - 9,0 

Середньосульфідні 

35 - 150 

0,15 - 0,50 

> 95 

7,0 - 9,0 

Сильносульфідні 

35 - 150 

> 0,50 

> 95 

7,0 - 9,0 

Соленасичені 

Слабкосульфідні 

> 150 

0,01 - 0,15 

> 95 

7,0 - 9,0 

Середньосульфідні 

> 150 

0,15 - 0,50 

> 95 

7,0 - 9,0 

Сильносульфідні 

> 150 

> 0,50 

> 95 

7,0 - 9,0 

Сопкові грязі 

Середньо- і високомінералізовані 

Безсульфідні 

15 - 50 

< 0,01 

> 95 

7,0 - 9,0 

Сапропелеві грязі 

Прісноводні 

Безсульфідні:
низькозольні 

 
< 1 

 
< 0,01 

 
< 30 

 
7,0 - 9,0 

 

МЕДИЧНІ ПОКАЗАННЯ
ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ МІНЕРАЛЬНИХ ЛІКУВАЛЬНО-СТОЛОВИХ ТА ЛІКУВАЛЬНИХ ВОД

1. Захворювання органів травлення

1.1. Хронічні гастрити з підвищеною секреторною функцією шлунка

1.2. Хронічні гастрити зі зниженою секреторною функцією шлунка

1.3. Хронічні гастрити з нормальною секреторною функцією шлунка

1.4. Невиразкові диспепсії

1.5. Неускладнена виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки

1.6. Хвороби прооперованого шлунка

1.7. Хронічні запальні захворювання товстої кишки, що супроводжуються проносами

1.8. Дискінезія кишківника із схильністю до закрінів

1.9. Хронічні захворювання печінки, жовчного міхура та жовчних шляхів різного походження

1.10. Жовчнокам'яна хвороба, за винятком станів, які вимагають хірургічного втручання

1.11. Дискінезії жовчних шляхів та жовчного міхура

1.12. Хронічні панкреатити

2. Хвороби обміну речовин

2.1. Ожиріння аліментарне, подагра, сечокислий діатез

2.2. Цукровий діабет

2.3. Хвороби щитовидної залози

3. Захворювання нирок та сечовивідних шляхів

3.1. Хронічні пієліти та цистити

3.2. Сечокам'яна хвороба без порушень прохідності сечовивідних шляхів

4. Захворювання системи кровообігу

4.1. Вегето-судинна дистонія

4.2. Ішемічна хвороба серця

5. Хвороби центральної нервової системи

5.1. Неврози

5.2. Нейроциркуляторні дистонії

5.3. Астено-невротичні розлади

6. Хронічні інтоксикації (у тому числі професійні) солями важких металів, радіонуклідами

7. Залізодефіцитні анемії

 

МЕДИЧНІ ПОКАЗАННЯ
ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ ЛІКУВАЛЬНИХ ГРЯЗЕЙ

1. Захворювання кістково-м'язової системи

1.1. Артрити і поліартрити нетуберкульозного походження

1.2. Ревматоїдний артрит у неактивній фазі

1.3. Деформівний артроз

2. Захворювання та наслідки травм органів опору та руху

2.1. Артрози

2.2. Подагра

2.3. Остеохондрози

2.4. Наслідки пологових травм

3. Захворювання периферичної нервової системи

3.1. Травми нервів, закінчень

3.2. Наслідки нейроінфекцій

4. Гінекологічні захворювання

4.1. Хронічний сальпінгіт

4.2. Оофорит

4.3. Хронічний параметрит

4.4. Тазові спайки черева

4.5. Неправильне положення матки

4.6. Безплідність

5. Захворювання судин

5.1. Облітеруючий атеросклероз

5.2. Варикозне розширення судин

5.3. Постфлебітичний синдром

5.4. Венозна недостатність після тромбофлебіту з відсутністю трофічних змін шкіри

6. Хронічний простатит, чоловіче безпліддя

7. Захворювання шкіри

7.1. Органічний і дифузний нейродерміт

7.2. Екзема всіх різновидів поза стадії загострення

7.3. Псоріаз у стаціонарній та регресивних стадіях

7.4. Хронічні дерматози

8. Захворювання верхніх дихальних шляхів

8.1. Часті гострі респіраторні вірусні інфекції

8.2. Хронічні бронхіти

8.3. Хронічні риніти

9. Захворювання вуха, горла, носа

9.1. Хронічні отити

9.2. Хронічні ларингіти та тонзиліти

9.3. Захворювання носових пазух

 

МЕДИЧНІ ПОКАЗАННЯ
ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ ОЗОКЕРИТУ

1. Захворювання кістково-м'язової системи і сполучної тканини

1.1. Артрити і поліартрити нетуберкульозного походження

1.2. Ревматоїдний артрит у неактивній фазі

1.3. Деформівний артроз

2. Захворювання та наслідки травм органів опору та руху

2.1. Артрози

2.2. Подагра

2.3. Остеохондрози

2.4. Наслідки пологових травм

3. Захворювання периферичної нервової системи

3.1. Травматичні неврити

3.2. Наслідки нейроінфекцій

4. Гінекологічні захворювання

4.1. Хронічний сальпінгіт

4.2. Оофорит

4.3. Хронічний параметрит

4.4. Тазові спайки черевини

4.5. Неправильне положення матки

4.6. Безпліддя

5. Захворювання судин

5.1. Облітеруючий атеросклероз судин кінцівок після тромбофлебіту без наявності трофічних змін шкіри

5.2. Варикозне розширення судин

5.3. Постфлебітичний синдром

5.4. Венозна недостатність

6. Хронічний простатит, чоловіче безпліддя

7. Захворювання шкіри

7.1. Органічний і дифузний нейродерміт

7.2. Екзема усіх різновидів поза стадії загострення

7.3. Псоріаз у стаціонарній та регресивній стадіях

7.4. Хронічні дерматози

8. Захворювання верхніх дихальних шляхів

8.1. Часті гострі респіраторні вірусні інфекції

8.2. Хронічні бронхіти

8.3. Хронічні риніти

9. Захворювання вуха, горла, носа

9.1. Хронічні отити

9.2. Хронічні ларингіти та тонзиліти

9.3. Захворювання носових пазух

 

МЕДИЧНІ ПОКАЗАННЯ
ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ БІШОФІТУ

1. Захворювання органів опору та руху

1.1. Деформівний артроз

1.2. Ревматоїдний артрит

1.3. Остеохондроз

1.4. Радикуліт

1.5. Люмбалгії

1.6. М'язові контрактури

2. Захворювання судин

2.1. Гіпертонічна хвороба

2.2. Вегето-судинні дистонії

3. Пародонтоз

 

ОСНОВНІ ПРОТИПОКАЗАННЯ
ЩОДО ПИТНОГО ЗАСТОСУВАННЯ МІНЕРАЛЬНИХ ЛІКУВАЛЬНО-СТОЛОВИХ ТА ЛІКУВАЛЬНИХ ВОД

1. Загострення запального процесу в шлунку і кишківнику, які супроводжуються блюванням, нудотою, кровотечею, різким больовим синдромом

2. Жовчнокам'яна хвороба і гострий холецистит, які потребують хірургічного втручання

3. Порушення просування харчових мас шлунково-кишковим трактом (звуження стравоходу і воротаря, різко виражений гастроптоз)

4. Сечокам'яна хвороба, яка потребує хірургічного втручання

5. Різко виражена недостатність кровообігу

 

ОСНОВНІ ПРОТИПОКАЗАННЯ
ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ ЛІКУВАЛЬНИХ ГРЯЗЕЙ

1. Фотодерматози влітку

2. Остеомієліт в стадії загострення

3. Захворювання, що супроводжуються патологічною ламкістю кісток

4. Комбіновані вади серця

5. Неревматичний кардит в активній фазі

6. Недостатність кровообігу будь-якого ступеня

7. Ревматизм, неревматичний міокардит в активній фазі процесу

8. Ревматичний артрит з активністю запального процесу вище II ступеня

9. Хронічна ниркова недостатність

 

ОСНОВНІ ПРОТИПОКАЗАННЯ
ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ ОЗОКЕРИТУ

1. Фотодерматози влітку

2. Остеомієліт у стадії загострення

3. Захворювання, що супроводжуються патологічною ламкістю кісток

4. Комбіновані вади серця

5. Природжені вади серця за наявності недостатності кровообігу будь-якого ступеня

6. Неревматичний кардит в активній фазі

7. Недостатність кровообігу будь-якого ступеня

8. Ревматизм, неревматичний міокардит в активній фазі процесу

9. Ревматичний артрит з активністю запального процесу, вище II ступеня

10. Хронічна ниркова недостатність

 

ОСНОВНІ ПРОТИПОКАЗАННЯ
ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ БІШОФІТУ

1. Індивідуальна непереносимість бішофіту або електропроцедур щодо електрофорезу з бішофітом

2. Доброякісні пухлини

3. Гостра стадія захворювань

4. Захворювання шкіри в ділянці дії препарату

5. Порушення серцевого ритму

6. Прогресуюча стенокардія

7. Вторинні гіпертензії

8. Явища декомпенсації за недостатності кровообігу

 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

Український науково-дослідний інститут
медичної реабілітації та курортології

65014, м. Одеса-14, Лермонтовський пров., 6
Телефони: директор (0482) 22-29-23, заст. директора 22-35-68
Факс (0482) 22-35-68, e-mail: nii_mrik@te.net.ua
=========================================================================

Медичний (бальнеологічний) висновок

від _____________ 200 р. 

N _________

Надано: __________________________________________________________
_________________________________________________________________
                      (назва організації, установи, підприємства, юридичної особи, адреса,
_________________________________________________________________
                                                                     службовий телефон, факс) 
Об'єкт випробувань _______________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Місцезнаходження ________________________________________________
_________________________________________________________________

Сфера застосування та реалізації об'єкта ______________________________
_________________________________________________________________

Медичний (бальнеологічний) висновок видано на підставі:

_____________________________
(найменування НДР, іншої документації)

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

За результатами НДР, іншої документації: ______________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
                                    (результати медичного (бальнеологічного) висновку) 

Об'єкт повинен відповідати таким вимогам щодо безпечності для здоров'я людини:
_________________________________________________________________
                                            (за основними фізико-хімічними показниками, 
_________________________________________________________________
                                                           за медичними критеріями безпеки 
_________________________________________________________________
                                                          для здоров'я людини / показниками, 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________
                                                     за граничнодопустимими рівнями тощо) 
_________________________________________________________________

 

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе ______________
_________________________________________________________________
                                                                      (власник, заявник, виробник) 

 

Оригінал висновку не підлягає передачі третім особам

Затверджено на засіданні Вченої ради Українського НДІ медичної реабілітації та курортології

Протокол засідання

N ______

від ______________ 200 р. 

 

Директор Українського науково-дослідного інституту медичної реабілітації та курортології

_____________
(підпис, дата)

(прізвище, ім'я по батькові) 

 

М. П. 

 

 

НАЗВА УСТАНОВИ, ЩО ПРОВОДИЛА ДОСЛІДЖЕННЯ

N атестата акредитації

КОРОТКИЙ ФІЗИКО-ХІМІЧНИЙ АНАЛІЗ ВОДИ N

"___" ____________ 200_ р.

Найменування ____________________________________________________

Місцезнаходження ________________________________________________
_________________________________________________________________

глибина свр., м ______________ інтервал водовідбору, м ________________

дебіт, дм3/доб. ______________ зниження, м _________________________

Дата відбору

_____________ 

Пробу відібрав

____________________ 

Фізичні властивості

Запах, бали 

____________

Смак, бали 

____________

Прозорість 

____________

Кольоровість, град. 

____________

pH, од. pH 

____________

 

Двоокис вуглецю, мг/дм3 (% до маси)

 
____________

 

Макрокомпонентний склад

Катіони 

мг/дм3 

екв. % 

Натрій Na+

Калій K+ 

  

  

Кальцій Ca2+ 

  

  

Магній Mg2+  

  

  

Сума катіонів: 

  

  

Аніони 

  

  

Хлориди Cl- 

  

  

Сульфати SO42-  

  

  

Карбонати CO32- 

  

  

Гідрокарбонати НСО3-  

  

  

Сума аніонів: 

  

  

Загальна сума іонів 

  

  

Формула хімічного складу води:

 

Санітарно-хімічні показники, мг/дм3

Нітрит-іони 

_______

Нітрат-іони

________

Іони амонію 

__________

Дата проведення аналізу

Виконавці

 

Керівник лабораторії  

___________
(підпис) 

 
Прізвище, ім'я, по батькові 

М. П. 

 

 

 

НАЗВА УСТАНОВИ, ЩО ПРОВОДИЛА ДОСЛІДЖЕННЯ

N свідоцтва про акредитацію

СКОРОЧЕНИЙ ФІЗИКО-ХІМІЧНИЙ АНАЛІЗ ВОДИ N

"___" ____________ 200_ р.

Найменування ____________________________________________________

Місцезнаходження ________________________________________________

глибина свр., м ________________ інтервал водовідбору, м ______________

дебіт, дм3/доб. _______________ зниження, м ________________________

Дата відбору

___________

Пробу відібрав

____________________

Фізичні властивості

Запах, бали 

_______

Смак, бали 

__________________

Прозорість 

_______

Кольоровість, град. 

__________________

Температура, °C**

_______

pH, од. PH 

___

Eh, мВ

_____

Двоокис вуглецю, мг/дм3 (% до маси)

 
_______

 

Макрокомпонентний склад

Катіони 

мг/дм3 

екв. % 

Натрій Na+

Калій K+ 

  

  

Кальцій Ca2+ 

  

  

Магній Mg2+  

  

  

Сума катіонів: 

  

  

Аніони 

  

  

Хлориди Cl- 

  

  

Сульфати SO42- - 

  

  

*Карбонати CO32- 

  

  

*Гідрокарбонати HCO3-  

  

  

Сума аніонів: 

  

  

Загальна сума іонів 

  

  

Формула хімічного складу води:

 

Санітарно-хімічні показники, мг/дм3

Нітрит-іони 

_____

Нітрат-іони 

_____

Іони амонію 

_______

Специфічні біологічно активні компоненти та сполуки, мг/дм3

Йод 

_______

Залізо закисне* 

_______

Бром  

_______

Залізо окисне* 

_______

Метакремнієва кислота

_______

Радон, Бк/дм3** 

_______

Ортоборна кислота 

_______

Вуглець органічний

_______

Миш'як 

_______

*Двоокис вуглецю 

_______

  

_______

**Сірководень

_______

____________
* Виконуються в стаціонарних або в польових умовах.

** Виконуються тільки в польових умовах.

Дата проведення аналізу

Виконавці

 

Керівник лабораторії 

___________
(підпис) 

 
Прізвище, ім'я, по батькові 

М. П. 

 

 

 

НАЗВА УСТАНОВИ, ЩО ПРОВОДИЛА ДОСЛІДЖЕННЯ

N атестата акредитації

ПОВНИЙ ФІЗИКО-ХІМІЧНИЙ АНАЛІЗ ВОДИ N

"___" ____________ 200_ р.

Найменування ____________________________________________________

Місцезнаходження ________________________________________________

Заявник _________________________________________________________

глибина свр., м ______________ інтервал водовідбору, м ________________

дебіт, дм3/доб. ______________ зниження, м _________________________

Дата відбору 

_______________

Пробу відібрав 

_______________

Фізичні властивості

Запах, бали 

______ 

Смак, бали 

__________________ 

Прозорість 

______ 

Кольоровість, град. 

__________________ 

Температура, °C** 

______ 

pH*, од. pH 

____ 

Eh, мВ 

_____

Двоокис вуглецю,
мг/дм3 (% до маси)

 
______

Кисень,
мг/ дм3**

 
_____ 

Сірководень,
мг/дм3 

 
____________

Макрокомпонентний склад

Катіони 

мг/дм3 

екв. % 

Натрій Na+

Калій K+ 

  

  

Кальцій Ca2+ 

  

  

Магній Mg2+  

  

  

Сума катіонів: 

  

  

Аніони 

  

  

Хлориди Cl- 

  

  

Сульфати SO42-  

  

  

*Карбонати CO32- 

  

  

*Гідрокарбонати HCO3-  

  

  

Сума аніонів: 

  

  

Загальна сума іонів 

  

  

Формула хімічного складу води:

 

Санітарно-хімічні показники, мг/дм3

Нітрит-іони 

_______

Нітрат-іони 

_______

Іони амонію 

_______

Специфічні біологічно активні компоненти та сполуки, мг/дм3

Йод 

______

Залізо закисне* 

______ 

Бром  

______

Залізо окисне* 

______ 

Метакремнієва кислота 

______

Радон, Бк/дм3** 

______ 

Ортоборна кислота 

______

Вуглець органічний 

______ 

Миш'як 

______

Діоксид вуглецю* 

______ 

  

______

Сірководень** 

______ 

Показники безпеки, мг/дм3

Кадмій 

____________

Миш'як 

____________ 

Ртуть 

____________

Цинк 

____________ 

Селен 

____________

Фтор 

____________ 

Свинець 

____________

Стронцій 

____________ 

Хром 

____________

Феноли 

____________ 

Хром(6+) 

____________

  

____________ 

Мідь 

____________

  

  

Уран 

____________

  

  

Радій 

____________

  

  

____________
* Виконуються в стаціонарних або в польових умовах.

** Виконуються тільки в польових умовах.

Дата проведення аналізу

Виконавці:

 

Керівник лабораторії 

___________
(підпис) 

 
Прізвище, ім'я, по батькові 

М. П. 

 

 

 

НАЗВА УСТАНОВИ, ЩО ПРОВОДИЛА ДОСЛІДЖЕННЯ

N атестата акредитації

КОРОТКИЙ ФІЗИКО-ХІМІЧНИЙ АНАЛІЗ ГРЯЗІ N

"___" ____________ 200_ р.

Найменування родовища ___________________________________________

Місцезнаходження ________________________________________________

Дата відбору ______________ Пробу відібрав __________________________

Фізико-хімічні властивості

Запах _________________________

Колір _________________________

pH, од. pH _____________________

Eh, мВ ________________________

Масова частка вологи, % ________

Уміст сірководню, % ____________

Об'ємна вага ___________________

Питома вага, г/см3 ______________

Опір зсуву, Па __________________

Липкість, Па ___________________

Питома теплоємність, кДж/(кгК)
_______________________________

Об'ємна теплоємність, кДж/(кгК)
_______________________________

Зольність, % ___________________

Ступінь розкладу, % _____________

Засміченість рослинними залишками діаметром понад 0,25 х 10-3 м, %

Засміченість мінеральними частками діаметром понад 0,25 х 10-3 м, %

Органічний вуглець (в перерахунку на повітряно-сухий стан), %

 

Дата проведення аналізу

Виконавці

 

Керівник лабораторії 

___________
(підпис) 

 
Прізвище, ім'я, по батькові 

М. П. 

 

 

 

НАЗВА УСТАНОВИ, ЩО ПРОВОДИЛА ДОСЛІДЖЕННЯ

N атестата акредитації

СКОРОЧЕНИЙ ФІЗИКО-ХІМІЧНИЙ АНАЛІЗ ГРЯЗІ N

"___" ____________ 200_ р.

Найменування родовища ___________________________________________

Місцезнаходження ________________________________________________

Дата відбору ______________ Пробу відібрав _________________________

Фізико-хімічні властивості

Запах __________________________

Колір __________________________ 

pH, од. pH ______________________

Eh, мВ _________________________ 

Масова частка вологи, % _________

Уміст сірководню,% _____________

Об'ємна вага ____________________ 

Питома вага, г/см3 ______________ 

Опір зсуву, Па __________________ 

Липкість, Па ___________________ 

Питома теплоємність, кДж/(кгК)
_______________________________

Об'ємна теплоємність, кДж/(кгК)
_______________________________

Зольність, % ___________________ 

Ступінь розкладу, % _____________ 

Засміченість рослинними залишками діаметром понад 0,25 х 10-3 м, % _____________

Засміченість мінеральними частками діаметром понад 0,25 х 10-3 м, % ____________

Органічний вуглець (в перерахунку на повітряно-сухий стан), % ____________

Макрокомпонентний склад грязьового розчину

Катіони 

мг/дм3 

екв. % 

Натрій Na+

Калій K+ 

  

  

Кальцій Ca2+ 

  

  

Магній Mg2+ 

  

  

Сума катіонів: 

  

  

Аніони 

  

  

Хлориди Cl- 

  

  

Сульфати SO42-  

  

  

Карбонати CO32- 

  

  

Гідрокарбонати HCO3-  

  

  

Сума аніонів: 

  

  

Загальна сума іонів 

  

  

Формула хімічного складу грязьового розчину:

 

Санітарно-хімічні показники грязьового розчину, мг/дм3

Нітрит-іони 

_______

Нітрат-іони 

_______

Іони амонію 

_______

Дата проведення аналізу

Виконавці

 

Керівник лабораторії 

___________
(підпис) 

 
Прізвище, ім'я, по батькові 

 

УСТАНОВА, ЩО ПРОВОДИЛА ДОСЛІДЖЕННЯ

N атестата акредитації

ПОВНИЙ ФІЗИКО-ХІМІЧНИЙ АНАЛІЗ ГРЯЗІ N

"___" ____________ 200_ р.

Найменування родовища ___________________________________________

Місцезнаходження ________________________________________________

Дата відбору ________________ Пробу відібрав _______________________

Фізико-хімічні властивості

Запах __________________________ 

Колір __________________________ 

pH, од. pH ______________________ 

Eh, мВ _________________________ 

Масова доля вологи, % ___________ 

Уміст сірководню, % ____________ 

Об'ємна вага ____________________ 

Питома вага, г/см3 ______________ 

Опір зсуву, Па __________________ 

Липкість, Па ___________________ 

Питома теплоємність, кДж/(кгК)
_______________________________
 

Об'ємна теплоємність, кДж/(кгК)
_______________________________
 

Зольність, % ___________________ 

Ступінь розкладу, % _____________ 

Засміченість рослинними залишками діаметром понад 0,25 х 10-3 м, % __________

Засміченість мінеральними частками діаметром понад 0,25 х 10-3 м, %, _________

Органічний вуглець (в перерахунку на повітряно-сухий стан), % _____________

Макрокомпонентний склад грязьового розчину

Катіони 

мг/дм3 

екв. % 

Натрій Na+
Калій K+
 

  

  

Кальцій Ca2+ 

  

  

Магній Mg2+ 

  

  

Сума катіонів: 

  

  

Аніони 

  

  

Хлориди Cl- 

  

  

Сульфати SO42-  

  

  

Карбонати CO32- 

  

  

Гідрокарбонати HCO3-  

  

  

Сума аніонів: 

  

  

Загальна сума іонів 

  

  

Формула хімічного складу грязьового розчину:

 

Санітарно-хімічні показники грязьового розчину, мг/дм3

Нітрит-іони 

_____ 

Нітрат-іони 

_____ 

Іони амонію 

_____ 

Склад грязі

Фаза 

Основні компоненти 

% на нативну грязь 

рідка 

Грязьовий розчин, у т. ч.: 

  

Вода 

  

Розчинені солі: 

  

Натрію та калію 

  

Кальцію 

  

Магнію 

  

Сульфати 

  

Хлориди 

  

Карбонати 

  

Гідрокарбонати 

  

тверда 

Кристалічна частина 

  

1. Кальцієво-магнезіальний скелет, у т. ч.: 

  

CaSO4 2H2

  

Ca3 (PO4)2 

  

CaCO3 

  

MgCO3 

  

2. Глинистий остов, у т. ч.: 

  

Силікатні частки діаметром понад 0,25 х 10-3 м 

  

Силікатні частки діаметром 0,25 х 10-3 - 0,10 х 10-3 м 

  

Силікатні частки діаметром 0,10 х 10-3 - 0,01 х 10-3 м 

  

Силікатні частки діаметром 0,01 х 10-3 - 0,001 х 10-3 м 

  

Гідрофільний колоїдний комплекс 

  

1. Силікатні частки діаметром менше 0,001 х 10-3 м

  

2. Речовини, розчинені в 10 % соляній кислоті, у т. ч.: 

  

SiO2 

  

Al2O3 

  

MnO 

  

Fe2O3 

  

FeO 

  

P2O5 

  

3. Гідротроіліт 

  

4. Органічні речовини, у т. ч.: 

  

азот органічний 

  

вуглець органічний 

  

5. Сірка елементарна 

  

6. Поглинуті іони та компоненти, що не визначаються  

  

Механічний аналіз грязі

Силікатні частки діаметром (г на 100 г нативної грязі), м 

більше
0,25 х 10-3 

0,25 х 10-3 - 0,10 х 10-3 

0,10 х 10-3 - 0,01 х 10-3 

0,01 х 10-3 - 0,001 х 10-3 

менше 0,001 х 10-3 

Органічні речовини грязі, %

Вуглець органічний 

Бітумні речовини 

Гумінові речовини 

Гіматомеланові кислоти 

Вуглеводи 

Бітум A 

Бітум C 

Показники безпеки

Ртуть, %  

Свинець, %  

Кадмій, %  

Цинк, %  

Мідь, %  

Хром, %  

Миш'як, % 

Нікель, % 

Нафтопродукти, г/кг 

Пестициди, мг/кг 

 

Феноли, мг/кг 

Дата проведення аналізу

Виконавці

 

Керівник лабораторії 

___________
(підпис) 

 
Прізвище, ім'я, по батькові 

М. П. 

 

 

____________

Опрос