Идет загрузка документа (466 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о порядке выпуска облигаций предприятий

Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Положение, Решение от 17.07.2003 № 322
Утратил силу

Про затвердження Положення про порядок випуску облігацій підприємств

Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 17 липня 2003 року N 322

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
13 серпня 2003 р. за N 706/8027

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
рішеннями Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 8 грудня 2004 року N 542
(згідно з Висновком Міністерства юстиції України від 29 червня 2005 року N 10/42
 рішення про державну реєстрацію
рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 8 грудня 2004 року N 542
скасовано та 27 липня 2005 року зазначене рішення виключено з Державного реєстру
 нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади)
,
 від 30 березня 2005 року N 155
,
 від 26 жовтня 2006 року N 1178
,
 від 31 липня 2007 року N 1756
,
 від 27 грудня 2007 року N 2371
,
 від 21 травня 2008 року N 505
,
 від 22 травня 2009 року N 488
,
 від 16 жовтня 2009 року N 1057
,
 від 30 серпня 2011 року N 1179
,
 
рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 7 лютого 2012 року N 237
,
 від 6 березня 2012 року N 372
,
 від 6 березня 2012 року N 373
,
 від 27 березня 2012 року N 437
,
 від 4 вересня 2012 року N 1180
,
 від 16 квітня 2013 року N 599

Рішення втратило чинність
(згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 27 грудня 2013 року N 2998)

Відповідно до ст. 7 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", з метою удосконалення діючого порядку реєстрації випуску облігацій підприємств Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про порядок випуску облігацій підприємств (додається).

2. Вилучити розділи 5 та 6 Положення про порядок реєстрації випуску акцій і облігацій підприємств та інформації про їх емісію (07-01/98), затвердженого наказом Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20 вересня 1996 р. N 210 (у редакції рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 9 лютого 2001 р. N 18, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 травня 2001 р. за N 449/5640). У зв'язку з цим розділ 7 зазначеного Положення вважати відповідно розділом 5.

3. Виконавчому секретарю Каскевичу М. Г. забезпечити:

державну реєстрацію цього рішення в Міністерстві юстиції України;

опублікування цього рішення відповідно до чинного законодавства.

4. Рішення набуває чинності відповідно до чинного законодавства.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Виконавчого секретаря Каскевича М. Г.

 

Голова Комісії 

О. Мозговий 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок здійснення емісії облігацій підприємств та їх обігу

(У тексті Положення, крім абзацу восьмого пункту 1 глави 3 розділу III, та у додатках 1 - 7, 9, 12 - 18 до нього слова "Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку" в усіх відмінках замінено словами "Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку" у відповідних відмінках згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 7 лютого 2012 року N 237)

(У тексті Положення та в додатках до нього слова "ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" у всіх відмінках замінено словами "код за ЄДРПОУ" у відповідних відмінках згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 4 вересня 2012 року N 1180)

Це Положення розроблено відповідно до пунктів 1, 3, 5, 8 частини другої статті 7 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", частини третьої статті 7, частини шостої статті 8, частини третьої статті 28, статті 29, частини другої статті 30, частини третьої статті 36 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", Законів України "Про господарські товариства", "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні", "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" та інших нормативно-правових актів.

Це Положення установлює порядок здійснення емісії, обігу облігацій підприємств, реєстрації в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку випуску облігацій підприємств та проспекту їх емісії, звіту про результати розміщення облігацій, звіту про наслідки погашення та скасування реєстрації випуску цих облігацій.

Дія даного Положення поширюється на емітентів-резидентів.

Дія даного Положення не поширюється на випадки емісії емітентів-резидентів за межами України.

Розділ I. Загальні положення

1. Основні терміни та поняття, що вживаються в цьому Положенні:

поняття: "андеррайтинг", "базовий проспект емісії", "відкрите (публічне) розміщення цінних паперів", "відсоткові облігації", "випуск цінних паперів", "дисконтні облігації", "закрите (приватне) розміщення цінних паперів", "емісія цінних паперів", "міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів", "обіг цінних паперів", "облігація", "облігації підприємств", "перший власник", "проспект емісії цінних паперів", "розміщення цінних паперів", "цільові облігації" - вживаються в цьому Положенні згідно з визначеннями Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок"; поняття "міжнародна фінансова організація" вживається в цьому Положенні згідно з визначенням Порядку підтвердження належності товарів до інвестиційних проектів міжнародних фінансових організацій, для реалізації яких при ввезенні (пересиланні) товарів на митну територію України може видаватися податковий вексель із строком погашення до кінця поточного бюджетного року, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.06.2004 N 367, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.08.2004 за N 1024/9623;

(абзац другий пункту 1 розділу I у редакції рішення Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21.05.2008 р. N 505
,
 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 04.09.2012 р. N 1180)

викуп облігацій - придбання емітентом у власників оплачених ними облігацій цього емітента, що здійснюється під час обігу облігацій;

(абзац третій пункту 1 розділу I у редакції рішення Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21.05.2008 р. N 505
,
 із змінами, внесеними згідно з рішенням Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 30.08.2011 р. N 1179)

власник облігації - фізична або юридична особа, якій облігація належить на праві власності;

дефолт - неспроможність емітента облігацій виплатити власникам облігацій у строк, встановлений умовами емісії, відсотковий дохід за облігаціями та/або погасити частину чи повну вартість облігації;

дострокове погашення облігацій - сукупність дій емітента щодо припинення обігу облігацій, виплати номінальної вартості облігації або надання товарів (послуг) до настання строків погашення облігацій, передбачених умовами розміщення облігацій, та анулювання облігацій відповідно до умов випуску;

(абзац шостий пункту 1 розділу I у редакції рішення Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21.05.2008 р. N 505)

емітент облігацій (далі - емітент) - юридична особа, що від свого імені розміщує облігації і бере на себе зобов'язання, що випливають з умов емісії цих облігацій, перед власниками облігацій;

погашення облігацій - сукупність дій емітента щодо припинення обігу облігацій, виплати номінальної вартості облігації або надання товарів (послуг) у строки, передбачені умовами розміщення облігацій, та анулювання облігацій відповідно до умов випуску;

(абзац восьмий пункту 1 розділу I у редакції рішення Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21.05.2008 р. N 505)

реєстрація випуску облігацій - присвоєння випуску облігацій реєстраційного номера в порядку, визначеному реєструвальним органом;

серія облігацій - сукупність облігацій одного емітента в межах одного випуску облігацій, що мають один реєстраційний номер, однакові умови та строки розміщення, обігу, виплати доходу та погашення і надають їх власникам однакові права;

умови розміщення - спосіб розміщення (відкрите /публічне/ або закрите /приватне/); строки розміщення, ціна (порядок визначення ціни); порядок і строки укладання цивільно-правових договорів з першими власниками, порядок, строки і форма оплати облігацій першими власниками; розмір доходу за облігацією; порядок, строки і форма виплати доходів за облігаціями та погашення облігацій; можливість викупу, дострокового погашення облігацій тощо;

фінансова звітність - бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів емітента за певний звітний період.

2. Облігації підприємств (далі - облігації) розміщуються юридичними особами тільки після повної сплати свого статутного капіталу.

Гранична сума, на яку емітент має право розміщувати облігації, установлюється законодавством України.

Не допускається розміщення облігацій підприємств для формування і поповнення статутного капіталу емітента, а також покриття збитків від господарської діяльності шляхом зарахування доходу від продажу облігацій як результату поточної господарської діяльності.

3. У разі відкритого (публічного) розміщення облігацій емісія здійснюється за такими етапами:

1) прийняття рішення про відкрите (публічне) розміщення облігацій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення;

2) подання заяви і всіх необхідних документів для реєстрації випуску облігацій та проспекту їх емісії;

3) реєстрація Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку випуску облігацій та проспекту їх емісії, видача тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій;

4) прийняття у разі потреби рішення про залучення андеррайтера(-ів) до розміщення облігацій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, крім випадків наявності попередньо укладеного договору(-ів) з андеррайтером(-ами);

5) присвоєння облігаціям міжнародного ідентифікаційного номера;

6) укладення з депозитарієм договору про обслуговування емісії облігацій (у разі відсутності такого договору);

(підпункт 6 пункту 3 розділу І у редакції рішення Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 04.09.2012 р. N 1180)

7) виготовлення сертифікатів цінних паперів у разі розміщення облігацій у документарній формі існування або оформлення та депонування тимчасового глобального сертифіката (у разі емісії облігацій у бездокументарній формі існування);

(підпункт 7 пункту 3 розділу І із змінами, внесеними згідно з
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 04.09.2012 р. N 1180)

8) розкриття інформації, що міститься в зареєстрованому проспекті емісії облігацій, відповідно до пункту 4 глави 1 розділу III цього Положення;

(підпункт 8 пункту 3 розділу І у редакції рішення Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 04.09.2012 р. N 1180)

9) відкрите (публічне) розміщення облігацій, що здійснюється в строк, який зазначений в рішенні про розміщення облігацій та проспекті їх емісії;

10) затвердження результатів відкритого (публічного) розміщення облігацій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення;

11) подання звіту про результати відкритого (публічного) розміщення облігацій;

12) реєстрація Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати відкритого (публічного) розміщення облігацій;

13) отримання свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій;

14) розкриття інформації, що міститься у зареєстрованому звіті про результати відкритого (публічного) розміщення облігацій, та у випадку, передбаченому абзацом третім пункту 8 цього розділу, оприлюднення відомостей про розмір відсоткового доходу за облігаціями шляхом опублікування звіту та відомостей про розмір відсоткового доходу у тому самому офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, в якому був опублікований проспект емісії цих облігацій, не пізніше ніж через 15 робочих днів з дати реєстрації звіту про результати розміщення облігацій (серії облігацій);

(підпункт 14 пункту 3 розділу І у редакції рішення Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2012 р. N 373)

15) надання емітентом до депозитарію, з яким укладено договір про обслуговування емісії облігацій і в якому депоновано тимчасовий глобальний сертифікат, копії свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій. На підставі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій емітент оформляє глобальний сертифікат на кількість облігацій з урахуванням результатів розміщення облігацій.

(абзац перший підпункту 15 пункту 3 розділу І у редакції рішення
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 04.09.2012 р. N 1180)

Відкрите (публічне) розміщення облігацій здійснюється емітентом самостійно або із залученням андеррайтера(ів), що уклав(ли) з емітентом договір про андеррайтинг, через організатора торгівлі.

(абзац сімнадцятий пункту 3 розділу I у редакції рішення Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21.05.2008 р. N 505)

Відкрите (публічне) розміщення облігацій передбачає пропозицію облігацій не менше ніж ста юридичним та/або фізичним особам.

Облігації, які пропонуються для відкритого (публічного) розміщення, є такими, що вільно обертаються. Першими та наступними власниками таких облігацій можуть бути будь-які юридичні та/або фізичні особи.

Строк відкритого (публічного) розміщення облігацій не може перевищувати одного року з дати початку розміщення. Якщо облігації, передбачені до розміщення, випускаються різними серіями, строк відкритого (публічного) розміщення окремої серії облігацій не може перевищувати одного року з дати початку розміщення облігацій цієї серії.

Забороняється відкрите (публічне) розміщення облігацій раніше ніж через 10 днів після опублікування проспекту емісії в повному обсязі в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

4. У разі закритого (приватного) розміщення облігацій емісія здійснюється за такими етапами:

1) прийняття рішення про закрите (приватне) розміщення облігацій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення;

2) подання заяви та всіх необхідних документів на реєстрацію випуску та проспекту емісії облігацій;

(підпункт 2 пункту 4 розділу І із змінами, внесеними згідно з 
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 04.09.2012 р. N 1180)

3) реєстрація Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку випуску та проспекту емісії облігацій, видача тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій;

(підпункт 3 пункту 4 розділу І із змінами, внесеними згідно з 
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 04.09.2012 р. N 1180)

4) прийняття у разі потреби рішення про залучення андеррайтера(ів) до розміщення облігацій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, крім випадків наявності попередньо укладеного договору(ів) з андеррайтером(ами);

(пункт 4 розділу І доповнено новим підпунктом 4 згідно з
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 04.09.2012 р. N 1180,
у зв'язку з цим підпункти 4 - 12
вважати відповідно підпунктами 5 - 13)

5) присвоєння облігаціям міжнародного ідентифікаційного номера;

6) укладення з депозитарієм договору про обслуговування емісії облігацій або з реєстратором про ведення реєстру власників іменних облігацій (у разі відсутності таких договорів), крім випадків, коли облік прав за цінними паперами веде емітент відповідно до законодавства, або облігації розміщуються на пред'явника, або за наявності попередньо укладених договорів;

7) виготовлення сертифікатів цінних паперів у разі розміщення облігацій у документарній формі існування або оформлення та депонування тимчасового глобального сертифіката (у разі емісії облігацій у бездокументарній формі існування);

(підпункт 7 пункту 4 розділу І із змінами, внесеними згідно з 
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 04.09.2012 р. N 1180)

8) надання копій зареєстрованого проспекту емісії особам, які є учасниками закритого (приватного) розміщення згідно з відповідним рішенням емітента;

(пункт 4 розділу І доповнено новим підпунктом 8 згідно з
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 04.09.2012 р. N 1180,
у зв'язку з цим підпункти 8 - 13
вважати відповідно підпунктами 9 - 14)

9) закрите (приватне) розміщення облігацій, що здійснюється в строк, який зазначений в рішенні про розміщення облігацій;

10) затвердження результатів закритого (приватного) розміщення облігацій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення;

11) подання Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати закритого (приватного) розміщення облігацій;

12) реєстрація Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати закритого (приватного) розміщення облігацій;

13) отримання свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій;

14) надання емітентом до депозитарію, з яким укладено договір про обслуговування емісії облігацій і в якому депонований тимчасовий глобальний сертифікат, копії свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій. На підставі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій емітент оформляє глобальний сертифікат на кількість облігацій з урахуванням результатів розміщення облігацій.

(абзац перший підпункту 14 пункту 4 розділу І у редакції
рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 04.09.2012 р. N 1180)

Закрите (приватне) розміщення облігацій здійснюється емітентом самостійно.

Першими власниками облігацій, що передбачені до закритого (приватного) розміщення, можуть бути юридичні та фізичні особи - учасники закритого (приватного) розміщення, коло яких заздалегідь визначено в рішенні про розміщення облігацій. Кількість учасників закритого (приватного) розміщення облігацій не може перевищувати ста осіб.

Строк закритого (приватного) розміщення облігацій не може перевищувати двох місяців з дати початку розміщення. Якщо облігації, передбачені до розміщення, випускаються різними серіями, строк закритого (приватного) розміщення окремої серії облігацій не може перевищувати двох місяців з дати початку розміщення облігацій цієї серії.

Облігації, які пропонуються для закритого (приватного) розміщення, уважаються такими, що мають обмежене коло обігу серед учасників такого розміщення.

5. Емітент може розміщувати іменні облігації; відсоткові, цільові та дисконтні облігації; звичайні (незабезпечені) та забезпечені.

(абзац перший пункту 5 розділу І із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 27.03.2012 р. N 437)

5.1. Підпункт 5.1 пункту 5 розділу І виключено

(згідно з рішенням Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 27.03.2012 р. N 437,
 у зв'язку з цим підпункти 5.2 - 5.4
 вважати відповідно підпунктами 5.1 - 5.3)

5.1. Інвестування та фінансування спорудження об'єктів житлового будівництва, що здійснюється з використанням недержавних коштів, залучених від фізичних та юридичних осіб, крім випадків, передбачених законодавством, через розміщення облігацій допускається лише в разі здійснення емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва.

(абзац перший підпункту 5.1 пункту 5 розділу І із змінами, внесеними
згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 27.03.2012 р. N 437)

Емітентом таких облігацій може бути особа, яка є власником, або отримала право на постійне користування земельною ділянкою, або є орендатором земельної ділянки, на якій буде розташовано об'єкт житлового будівництва, яким забезпечується виконання зобов'язань за цільовими облігаціями. Строк, на який укладено договір оренди земельної ділянки, має бути не менше, ніж строк виконання будівельних робіт згідно з проектною документацією та здачі об'єкта житлового будівництва в експлуатацію.

5.2. Облігації можуть уважатися додатково забезпеченими, якщо емітентом укладаються відповідні договори поруки чи страхування ризиків непогашення основної суми боргу та/або невиплати доходу за облігаціями або якщо емітенту видається гарантія щодо погашення основної суми боргу та/або невиплати доходу за облігаціями.

Облігації вважаються забезпеченими порукою, якщо емітент визначив їх такими в рішенні про розміщення облігацій та уклав відповідний договір поруки з поручителем щодо забезпечення виконання зобов'язання погашення основної суми боргу та/або виплати доходу за облігаціями.

Облігації вважаються забезпеченими гарантією, якщо емітент визначив їх такими в рішенні про розміщення облігацій та гарант (банк, інша фінансова установа) гарантує перед власниками облігацій виконання емітентом зобов'язання погашення основної суми боргу та/або виплати доходу за облігаціями.

Облігації вважаються забезпеченими страховкою, якщо емітент визначив їх такими в рішенні про розміщення облігацій та уклав зі страховиком відповідний договір страхування ризиків непогашення основної суми боргу та/або невиплати доходу за облігаціями.

Емітент повинен враховувати, що розмір забезпечення, отриманого від поручителя(ів), гаранта(ів), не має перевищувати розміру власного капіталу такого(их) поручителя(ів), гаранта(ів).

(підпункт 5.2 пункту 5 розділу І доповнено абзацом п'ятим згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 30.08.2011 р. N 1179)

5.3. Облігації розміщуються у бездокументарній формі.

(підпункт 5.3 пункту 5 розділу І із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 27.03.2012 р. N 437)

6. Номінальна вартість облігації визначається в національній валюті або, якщо це передбачено умовами розміщення облігацій, в іноземній валюті.

Мінімальна номінальна вартість облігації не може бути меншою, ніж одна копійка, якщо номінальна вартість облігації визначена в національній валюті.

7. Продаж облігацій здійснюється в національній валюті, а якщо це передбачено законодавством та умовами їх розміщення, - в іноземній валюті з урахуванням законодавства про валютне регулювання.

8. Відсотковий дохід за облігаціями повинен виплачуватися в розмірі та в строк, що встановлені рішенням про відкрите (публічне) розміщення та проспектом емісії облігацій (у разі відкритого розміщення) або рішенням про закрите (приватне) розміщення облігацій (у разі закритого розміщення).

Відсотковий дохід за облігаціями, номінальна вартість яких визначена в іноземній валюті, виплачується в іноземній валюті, у якій виражена номінальна вартість цих облігацій з урахуванням законодавства про валютне регулювання, або в національній валюті за валютним (обмінним) курсом іноземної валюти, у якій виражена номінальна вартість цих облігацій, встановленим Національним банком України на дату нарахування відсоткового доходу.

Емітент може визначити розмір відсоткового доходу за відсотковими облігаціями, щодо яких прийнято рішення про відкрите (публічне) розміщення, під час розміщення, у межах, визначених рішенням про відкрите (публічне) розміщення та проспектом емісії облігацій.

(пункт 8 розділу І доповнено абзацом третім згідно з рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2012 р. N 373)

9. Під час обігу облігацій власник облігацій має право звернутися до емітента з вимогою викупити оплачені власником облігації.

(абзац перший пункту 9 розділу І у редакції рішення Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30.08.2011 р. N 1179)

Емітент зобов'язаний здійснити викуп облігацій у їх власників у разі, коли умовами розміщення облігацій передбачені випадки такого викупу. При цьому умови розміщення мають містити порядок повідомлення власників облігацій про здійснення викупу облігацій, порядок установлення ціни викупу облігацій і строк, у який облігації можуть бути пред'явлені їх власниками для викупу.

10. Погашення облігацій може здійснюватися грошима або товарами та/або послугами відповідно до умов розміщення облігацій.

Строк погашення облігацій не повинен перевищувати одного року з дати початку погашення.

Облігації можуть розміщуватися з фіксованим строком погашення, єдиним для всього випуску.

Погашення облігацій, номінальна вартість яких визначена в іноземній валюті, здійснюється в іноземній валюті, у якій виражена номінальна вартість цих облігацій з урахуванням законодавства про валютне регулювання, або в національній валюті за валютним (обмінним) курсом іноземної валюти, у якій виражена номінальна вартість цих облігацій, установленим Національним банком України на дату погашення облігацій.

Випуск або окрема серія облігацій можуть бути погашені достроково за ініціативою емітента або за вимогою власників облігацій. Порядок повідомлення власників облігацій про здійснення дострокового погашення облігацій за ініціативою емітента, порядок встановлення ціни дострокового погашення облігацій і строк, у який облігації мають бути пред'явлені їх власниками для дострокового погашення, повинні бути передбачені умовами розміщення облігацій та рішенням відповідного органу управління емітента про дострокове погашення випуску або окремої серії облігацій. Можливість дострокового погашення облігацій за вимогою їх власників, порядок встановлення ціни дострокового погашення облігацій і строк, у який облігації можуть бути пред'явлені для дострокового погашення, а також порядок повідомлення власників облігацій про здійснення дострокового погашення облігацій повинні бути передбачені умовами розміщення облігацій.

(абзац п'ятий пункту 10 розділу I у редакції рішення Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21.05.2008 р. N 505)

11. Обіг облігацій дозволяється після реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати розміщення облігацій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій.

Перехід права власності на облігації від першого власника до емітента у період після закінчення строку розміщення та до дати реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати розміщення облігацій і видачі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій дозволяється у разі, якщо уповноваженим органом емітента прийнято рішення про визнання емісії облігацій такою, що не відбулась, або незатвердження у встановлені законодавством строки результатів розміщення облігацій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі відмови Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку в реєстрації звіту про результати розміщення облігацій.

(пункт 11 розділу І у редакції рішення Державної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 30.08.2011 р. N 1179)

12. Умови розміщення облігацій, що випускаються акціонерним товариством, можуть передбачати можливість їх конвертації в акції власного випуску, які акціонерне товариство викупило в акціонерів відповідно до статті 32 Закону України "Про господарські товариства" та які перебувають на балансі товариства (конвертовані облігації).

Розділ II. Вимоги до рішення про розміщення облігацій, проспекту емісії облігацій

Глава 1. Рішення про розміщення облігацій

1. Стосовно кожного розміщення облігацій емітент приймає окреме рішення про розміщення.

2. Рішення про розміщення облігацій приймається органом управління емітента, повноваження якого підтверджуються установчими документами емітента.

3. Рішення про розміщення облігацій оформляється протоколом та має бути пронумеровано, прошнуровано та засвідчено підписами керівника та печаткою емітента.

4. Рішення про розміщення облігацій має містити такі відомості:

(абзац перший пункту 4 глави 1 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 04.09.2012 р. N 1180)

4.1. Інформація про емітента:

1) найменування емітента;

2) місцезнаходження емітента, засоби зв'язку;

3) розмір статутного капіталу на дату прийняття рішення, відомості щодо його оплати;

4) розмір власного капіталу на дату прийняття рішення.

4.2. Дата і номер рішення (протоколу) про розміщення облігацій; найменування органу, який прийняв рішення; порядок проведення та кількість учасників голосування; кількість та відсоток голосів, якими приймалось рішення про розміщення.

4.3. Інформація про облігації, які пропонуються до розміщення:

1) параметри випуску:

а) характеристика облігацій (іменні; відсоткові, цільові, дисконтні; звичайні (незабезпечені), забезпечені);

(підпункт "а" підпункту 1 підпункту 4.3 пункту 4 глави 1 розділу ІІ
 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 27.03.2012 р. N 437)

б) кількість облігацій;

в) номінальна вартість облігації;

г) загальна номінальна вартість випуску облігацій.

ґ) підпункт "ґ" підпункту 1 підпункту 4.3 пункту 4 глави 1 розділу ІІ виключено

(згідно з рішенням Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 27.03.2012 р. N 437)

Якщо рішенням передбачено розміщення більше ніж одного випуску облігацій, окремо вказується характеристика облігацій, кількість, номінальна вартість облігації, загальна номінальна вартість облігацій кожного випуску.

(абзац сьомий підпункту 1 підпункту 4.3 пункту 4 глави 1 розділу ІІ
 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 27.03.2012 р. N 437)

Якщо облігації випускаються різними серіями, то, крім характеристики, кількості, номінальної вартості облігації, загальної номінальної вартості облігацій, окремо вказуються серії, кількість облігацій та порядкові номери облігацій, загальна номінальна вартість облігацій у кожній серії;

(абзац восьмий підпункту 1 підпункту 4.3 пункту 4 глави 1 розділу ІІ
 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 27.03.2012 р. N 437)

2) у разі емісії облігацій з додатковим забезпеченням:

а) вид (зокрема, порука, гарантія чи страхування ризиків непогашення основної суми боргу та/або невиплати доходу за облігаціями) та розмір забезпечення;

б) найменування, місцезнаходження та код за ЄДРПОУ поручителя, гаранта чи страховика, місце та дата проведення його державної реєстрації;

в) реквізити документів, що підтверджують забезпечення (гарантія, договори поруки чи страхування ризиків непогашення основної суми боргу та/або невиплати доходу за облігаціями);

3) у разі надання можливості обміну облігацій на власні акції емітента - умови такого обміну (для акціонерних товариств);

4) мета емісії облігацій (напрями використання /із зазначенням конкретних обсягів/ фінансових ресурсів, залучених від продажу облігацій; джерела погашення та виплати доходу за облігаціями; зобов'язання емітента щодо невикористання коштів, залучених від розміщення облігацій, для формування і поповнення статутного капіталу емітента, а також для покриття його збитків від господарської діяльності);

5) права, що надаються власникам облігацій.

4.4. Порядок розміщення облігацій:

1) адреси місць, дати початку та закінчення розміщення облігацій;

2) у разі закритого (приватного) розміщення - перелік осіб, серед яких емітент має намір розмістити облігації, із зазначенням таких відомостей про цих осіб:

для юридичних осіб - резидентів: найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ, місце та дата проведення державної реєстрації;

для юридичних осіб - нерезидентів: найменування, місцезнаходження, реквізити документа, що свідчить про реєстрацію цієї юридичної особи в країні її місцезнаходження (копія легалізованого витягу торговельного, банківського чи судового реєстру або засвідчене нотаріально реєстраційне посвідчення уповноваженого органу іноземної держави про реєстрацію відповідної юридичної особи);

для фізичних осіб - резидентів: прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, номер та серія паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, дата його видачі, найменування органу, що видав відповідний документ;

для фізичних осіб - нерезидентів: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), громадянство, номер та серія паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, дата його видачі, найменування органу, що видав відповідний документ;

(підпункт 4.4 пункту 4 глави 1 розділу ІІ доповнено новим підпунктом 2
 згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 04.09.2012 р. N 1180,
у зв'язку з цим підпункти 2 - 5
 вважати відповідно підпунктами 3 - 6)

3) можливість дострокового закінчення розміщення;

4) якщо емітент прийняв рішення про відкрите (публічне) розміщення облігацій - найменування організатора торгівлі цінними паперами, його місцезнаходження, номери телефонів та факсів, код за ЄДРПОУ, місце та дата проведення державної реєстрації, номер та дата видачі ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку;

(підпункт 4 підпункту 4.4 пункту 4 глави 1 розділу ІІ із змінами, внесеними
 згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 04.09.2012 р. N 1180)

5) якщо емітент прийняв рішення про залучення андеррайтера(-ів) до розміщення облігацій - найменування андеррайтера(-ів), його (їх) місцезнаходження, номери телефонів та факсів, код за ЄДРПОУ, місце та дата проведення державної реєстрації, номер та дата видачі ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів - діяльності з торгівлі цінними паперами;

(підпункт 5 підпункту 4.4 пункту 4 глави 1 розділу ІІ із змінами, внесеними
 згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 04.09.2012 р. N 1180)

6) порядок оплати облігацій:

а) запланована ціна продажу облігацій під час розміщення (за номінальною вартістю, з дисконтом /нижче номінальної вартості/, з премією /вище номінальної вартості/);

б) валюта, у якій здійснюється оплата облігацій (національна або іноземна валюта);

в) найменування і реквізити банку та номера поточного рахунку, на який вноситиметься оплата за облігації (якщо оплата облігацій здійснюється у національній валюті та іноземній валюті - окремо вказуються номери рахунків у національній та іноземній валютах);

г) строк оплати облігацій.

4.5. Умови та дата закінчення обігу облігацій, можливість викупу емітентом облігацій у власників за їх вимогою із зазначенням випадків, у яких емітент здійснює викуп облігацій, порядок повідомлення власників облігацій про здійснення викупу облігацій, порядок установлення ціни викупу облігацій і строк, у який облігації можуть бути пред'явлені їх власниками для викупу.

4.6. Порядок виплати відсоткового доходу за облігаціями (для відсоткових облігацій):

1) адреси місць, дати початку і закінчення виплати доходу за облігаціями;

2) заплановані відсотки (або межі, в яких емітент може визначити розмір відсоткового доходу за відсотковими облігаціями, щодо яких прийнято рішення про відкрите (публічне) розміщення, під час розміщення), метод розрахунку та порядок виплати відсоткового доходу;

(підпункт 2 підпункту 4.6 пункту 4 глави 1 розділу ІІ із змінами, внесеними
 згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 04.09.2012 р. N 1180)

3) валюта, у якій здійснюється виплата відсоткового доходу (національна або іноземна валюта).

4.7. Порядок погашення облігацій:

1) адреси місць, дати початку і закінчення погашення облігацій;

2) за цільовими облігаціями - умови та порядок надання товарів (послуг), за відсотковими та дисконтними облігаціями - порядок виплати номінальної вартості облігації із зазначенням валюти, у якій здійснюється погашення (національна або іноземна валюта);

3) можливість дострокового погашення емітентом всього випуску (серії) облігацій; порядок повідомлення власників облігацій про здійснення емітентом дострокового погашення випуску (серії) облігацій; строк, у який облігації мають бути пред'явлені для дострокового погашення;

4) дії, які провадяться у разі несвоєчасного подання облігацій для погашення (дострокового погашення) випуску (серії) облігацій.

4.8. Порядок повідомлення про розміщення облігацій.

4.9. Відомості про депозитарій, з яким емітент уклав (або має намір укласти) договір про обслуговування емісії, із зазначенням повного найменування, місцезнаходження, номера телефону та/або факсу, коду за ЄДРПОУ, місця та дати проведення державної реєстрації, номера та дати видачі ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів - депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів.

(підпункт 4.9 пункту 4 глави 1 розділу ІІ у редакції рішення
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 27.03.2012 р. N 437)

5. Пункт 5 глави 1 розділу ІІ виключено

(пункт 5 глави 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з рішенням Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 31.07.2007 р. N 1756,
рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 07.02.2012 р. N 237,
від 27.03.2012 р. N 437,
 виключено згідно з рішенням Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 04.09.2012 р. N 1180,
у зв'язку з цим пункти 6 - 11 вважати відповідно пунктами 5 - 10)

5. Рішення про розміщення облігацій може містити також інші відомості.

6. Емітент не має права змінювати прийняте рішення про розміщення облігацій в частині зменшення обсягу прав, які надаються власникам облігацій, умов розміщення та кількості облігацій одного випуску, щодо яких прийнято рішення про розміщення, крім випадків, передбачених законами та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

7. Пункт 7 глави 1 розділу ІІ виключено

(згідно з рішенням Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 04.09.2012 р. N 1180,
у зв'язку з цим пункти 8 - 10 вважати відповідно пунктами 7 - 9)

7. Емітенту цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими передбачається об'єктами житлового будівництва, для фінансування будівництва яких залучаються кошти від фізичних та юридичних осіб через розміщення облігацій, забороняється вносити зміни до рішення про розміщення облігацій в частині зміни об'єкта житлового будівництва, яким забезпечується виконання зобов'язань за такими облігаціями.

8. Внесення змін до рішення про розміщення облігацій після початку розміщення облігацій забороняється.

9. Забороняється обмежувати доступ власників облігацій до оригіналу рішення про розміщення цінних паперів, який зберігається в емітента.

Глава 2. Проспект емісії облігацій

1. Проспект емісії облігацій має містити такі відомості:

1.1. Застереження такого змісту: "Реєстрація випуску облігацій та проспекту емісії облігацій, що проводиться Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, не може розглядатися як гарантія вартості цих облігацій. Відповідальність за достовірність відомостей, наведених у документах, що подаються для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій, несуть особи, що підписали ці документи".

(підпункт 1.1 пункту 1 глави 2 розділу II у редакції рішення Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 31.07.2007 р. N 1756
,
 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 04.09.2012 р. N 1180)

1.2. Інформація про емітента:

1) повне та скорочене (у разі наявності) найменування;

2) місцезнаходження, номери телефонів, факсу, телекса, телетайпа, електронної пошти та інших засобів зв'язку емітента (у разі їх наявності);

3) дата заснування, зміни організаційно-правової форми, назви емітента (у разі їх наявності);

4) перелік засновників;

5) структура управління емітентом (органи управління емітентом, порядок їх формування та компетенція згідно з установчими документами емітента);

6) предмет та мета діяльності;

7) розмір статутного капіталу на дату прийняття рішення, відомості щодо його оплати. Якщо емітент планує змінити (збільшити або зменшити) розмір статутного капіталу і на момент подання проспекту емісії облігацій на реєстрацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку емітент здійснив оголошення про скликання загальних зборів, до порядку денного яких уключено питання про зміну розміру статутного капіталу, або якщо загальними зборами емітента на момент подання проспекту емісії облігацій на реєстрацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку прийнято рішення про зміну розміру статутного капіталу, але зміни до статуту емітента, пов'язані зі зміною розміру статутного капіталу, не зареєстровані, емітент зобов'язаний відобразити таку інформацію в проспекті емісії;

8) розмір власного капіталу на останню звітну дату, що передує даті прийняття рішення про розміщення;

9) чисельність штатних працівників (за станом на останнє число кварталу, що передував кварталу, у якому подаються документи);

10) для акціонерних товариств - чисельність акціонерів за станом на останнє число кварталу, що передував кварталу, у якому подаються документи;

11) відомості про посадових осіб емітента, а саме: прізвище, ім'я, по батькові, рік народження, освіта, кваліфікація, загальний виробничий стаж, стаж роботи на даній посаді, посада, яку особа обіймає на основному місці роботи, посада на попередніх місцях роботи за останні п'ять років;

12) відомості про середню заробітну плату членів виконавчого органу за останній квартал та завершений фінансовий рік, що передував поданню документів.

1.3. Інформація про фінансово-господарський стан емітента:

1) перелік ліцензій (дозволів) емітента на провадження певних видів діяльності, виданих відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", із зазначенням строку закінчення їх дії;

2) опис діяльності емітента за станом на кінець звітного періоду, що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації інформації про випуск облігацій, а саме дані про:

а) загальні тенденції та особливості розвитку галузі, у якій здійснює діяльність емітент, сезонний характер виробництва;

б) обсяг реалізації основних видів продукції, послуг або робіт, що виробляє (здійснює) емітент;

в) ринки збуту, основних споживачів продукції, послуг або робіт, що виробляє (здійснює) емітент;

г) основні конкуренти емітента;

3) обсяги та напрями інвестиційної діяльності емітента;

4) відомості про юридичних осіб, у яких емітент володіє більше ніж 10 % статутного капіталу;

5) відомості про дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені підрозділи емітента;

6) відомості про участь емітента в холдингових компаніях, концернах, асоціаціях тощо;

7) політика щодо досліджень та розробок;

8) можливі фактори ризику в господарській діяльності емітента;

9) перспективи діяльності емітента на поточний та наступний роки;

10) відомості про провадження у справі про банкрутство або про застосування санації у відношенні емітента чи попереднього суб'єкта господарювання, в результаті реорганізації якого утворився емітент, протягом трьох років, що передували року проведення випуску облігацій;

11) інформація про грошові зобов'язання емітента (кредитна історія емітента (крім банків)):

а) які існують на дату прийняття рішення про розміщення облігацій:

кредитні правочини та зміни до них (номер і дата укладання правочину, сторони, вид правочину);

кредитор за кожним укладеним кредитним правочином;

сума зобов'язання за кожним укладеним кредитним правочином;

вид валюти зобов'язання;

строк і порядок виконання кредитного правочину;

відомості про остаточну суму зобов'язання за кредитним правочином;

рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов'язань за укладеним кредитним правочином;

б) які не були виконані:

кредитні правочини та зміни до них (номер і дата укладання правочину, сторони, вид правочину);

кредитор за кожним укладеним кредитним правочином;

сума зобов'язання за кожним укладеним кредитним правочином;

вид валюти зобов'язання;

строк і порядок виконання кредитного правочину;

дата виникнення прострочення зобов'язання за кредитним правочином, його розмір і стадія погашення;

рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов'язань за укладеним кредитним правочином;

12) фінансова звітність за звітний період, що передував кварталу, в якому подаються документи для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій, та за останні три завершені фінансові роки.

(підпункт 12 підпункту 1.3 пункту 1 глави 2 розділу ІІ із змінами,
внесеними згідно з рішенням Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 04.09.2012 р. N 1180)

1.4. Інформація про облігації, щодо яких прийнято рішення про розміщення:

(абзац перший підпункту 1.4 пункту 1 глави 2 розділу ІІ із змінами, 
внесеними згідно з рішенням Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 04.09.2012 р. N 1180)

1) дата і номер рішення (протоколу) про розміщення облігацій, найменування органу, який прийняв рішення про розміщення;

2) параметри випуску:

а) характеристика облігацій (іменні; відсоткові, цільові, дисконтні; звичайні (незабезпечені), забезпечені);

(підпункт "а" підпункту 2 підпункту 1.4 пункту 1 глави 2 розділу ІІ
 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 27.03.2012 р. N 437)

б) кількість облігацій;

в) номінальна вартість облігації;

г) загальна номінальна вартість випуску облігацій.

ґ) підпункт "ґ" підпункту 2 підпункту 1.4 пункту 1 глави 2 розділу ІІ виключено

(згідно з рішенням Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 27.03.2012 р. N 437)

Якщо рішенням передбачено розміщення більше ніж одного випуску облігацій, окремо вказується характеристика облігацій, кількість, номінальна вартість облігації, загальна номінальна вартість кожного випуску.

(абзац підпункту 2 підпункту 1.4 пункту 1 глави 2 розділу ІІ
 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 27.03.2012 р. N 437)

Якщо облігації випускаються різними серіями, то, крім характеристики, кількості, номінальної вартості облігації, загальної номінальної вартості облігацій, окремо вказуються серії, кількість облігацій та порядкові номери облігацій, загальна номінальна вартість облігацій у кожній серії;

(абзац підпункту 2 підпункту 1.4 пункту 1 глави 2 розділу ІІ
 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 27.03.2012 р. N 437)

3) у разі емісії забезпечених облігацій:

а) вид (зокрема, порука, гарантія чи страхування ризиків непогашення основної суми боргу та/або невиплати доходу за облігаціями) та розмір забезпечення;

б) найменування, місцезнаходження та код за ЄДРПОУ поручителя, гаранта чи страховика, місце та дата проведення його державної реєстрації;

в) реквізити документів, що підтверджують забезпечення (гарантії, договори поруки чи страхування ризиків непогашення основної суми боргу та/або невиплати доходу за облігаціями);

г) істотні умови договору поруки чи страхування ризиків непогашення основної суми боргу та/або невиплати доходу за облігаціями (сума забезпечення, строк і порядок виконання договору) або основні положення гарантії (гарантійного листа): сума, на яку надається гарантія, строк і порядок виконання;

ґ) відомості про наявність між емітентом та поручителем (гарантом, страховиком) відносин контролю, укладених правочинів тощо;

д) фінансова звітність поручителя, гаранта чи страховика за звітний рік, що передував року, у якому подаються документи для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій;

(підпункт "д" підпункту 3 підпункту 1.4 пункту 1 глави 2 розділу ІІ
із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 04.09.2012 р. N 1180)

4) у разі надання можливості обміну облігацій на власні акції емітента - умови такого обміну (для акціонерних товариств);

5) мета емісії облігацій (напрями використання /із зазначенням конкретних обсягів/ фінансових ресурсів, залучених від продажу облігацій; джерела погашення та виплати доходу за облігаціями; зобов'язання емітента щодо невикористання коштів, залучених від розміщення облігацій, для формування і поповнення статутного капіталу емітента, а також для покриття його збитків від господарської діяльності);

6) права, що надаються власникам облігацій;

7) у разі відкритого (публічного) розміщення облігацій - рівень рейтингової оцінки відповідного випуску облігацій та/або емітента облігацій, найменування рейтингового агентства, дата визначення рейтингової оцінки та/або останнього її оновлення (зазначається у разі наявності у емітента такої інформації);

(підпункт 7 підпункту 1.4 пункту 1 глави 2 розділу II у редакції
 рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 16.10.2009 р. N 1057
,
 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 04.09.2012 р. N 1180)

8) порядок розміщення облігацій:

а) адреси місць, дати початку та закінчення розміщення облігацій;

б) можливість дострокового закінчення розміщення;

в) у разі закритого (приватного) розміщення - перелік осіб, серед яких емітент має намір розмістити облігації, із зазначенням таких відомостей про цих осіб:

для юридичних осіб - резидентів: найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ, місце та дата проведення державної реєстрації;

для юридичних осіб - нерезидентів: найменування, місцезнаходження, реквізити документа, що свідчить про реєстрацію цієї юридичної особи в країні її місцезнаходження (копія легалізованого витягу торговельного, банківського чи судового реєстру або засвідчене нотаріально реєстраційне посвідчення уповноваженого органу іноземної держави про реєстрацію відповідної юридичної особи);

для фізичних осіб - резидентів: прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, номер та серія паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, дата його видачі, найменування органу, що видав відповідний документ;

для фізичних осіб - нерезидентів: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), громадянство, номер та серія паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, дата його видачі, найменування органу, що видав відповідний документ;

(підпункт 8 підпункту 1.4 пункту 1 глави 2 розділу ІІ доповнено
новим підпунктом "в" згідно з рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 04.09.2012 р. N 1180,
у зв'язку з цим підпункти "в" - "ґ"
вважати відповідно підпунктами "г" - "д")

г) якщо емітент прийняв рішення про відкрите (публічне) розміщення облігацій - найменування організатора торгівлі цінними паперами, його місцезнаходження, номери телефонів та факсів, код за ЄДРПОУ, місце та дата проведення державної реєстрації, номер та дата видачі ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку;

(підпункт "г" підпункту 8 підпункту 1.4 пункту 1 глави 2 розділу ІІ
із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 04.09.2012 р. N 1180)

ґ) якщо емітент прийняв рішення про залучення андеррайтера(-ів) до розміщення облігацій - найменування андеррайтера(-ів), його (їх) місцезнаходження, номери телефонів та факсів, код за ЄДРПОУ, місце та дата проведення державної реєстрації, номер та дата видачі ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів - діяльності з торгівлі цінними паперами;

(підпункт "ґ" підпункту 8 підпункту 1.4 пункту 1 глави 2 розділу ІІ
із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 04.09.2012 р. N 1180)

д) порядок оплати облігацій:

запланована ціна продажу облігацій під час розміщення (за номінальною вартістю, з дисконтом (нижче номінальної вартості), з премією (вище номінальної вартості));

валюта, в якій здійснюється оплата облігацій (національна або іноземна валюта);

найменування і реквізити банку та номера поточного рахунку, на який вноситиметься оплата за облігації (якщо оплата облігацій здійснюється у національній та іноземній валюті - окремо вказуються номери рахунків у національній та іноземній валютах);

строк оплати облігацій;

9) умови та дата закінчення обігу облігацій, можливість викупу емітентом облігацій у власників за їх вимогою із зазначенням випадків, у яких емітент здійснює викуп облігацій, порядок повідомлення власників облігацій про здійснення такого викупу облігацій, порядок встановлення ціни викупу облігацій і строк, у який облігації можуть бути пред'явлені їх власниками для викупу;

10) порядок виплати відсоткового доходу за облігаціями (для відсоткових облігацій):

а) адреси місць, дати початку і закінчення виплати доходу за облігаціями;

б) заплановані відсотки (або межі, в яких емітент може визначити розмір відсоткового доходу за відсотковими облігаціями, щодо яких прийнято рішення про відкрите (публічне) розміщення, під час розміщення), метод розрахунку та порядок виплати відсоткового доходу;

(підпункт "б" підпункту 10 підпункту 1.4 пункту 1 глави 2 розділу ІІ 
із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 04.09.2012 р. N 1180)

в) валюта, в якій здійснюється виплата відсоткового доходу (національна або іноземна валюта);

11) порядок погашення облігацій:

а) адреси місць, дати початку і закінчення погашення облігацій;

б) за цільовими облігаціями - умови та порядок надання товарів (послуг), за відсотковими та дисконтними облігаціями - порядок виплати номінальної вартості облігації із зазначенням валюти, у якій здійснюється погашення (національна або іноземна валюта);

в) можливість дострокового погашення емітентом усього випуску (серії) облігацій; порядок повідомлення власників облігацій про здійснення емітентом дострокового погашення випуску (серії) облігацій; строк, у який облігації мають бути пред'явлені для дострокового погашення;

г) дії, які провадяться у разі несвоєчасного подання облігацій для погашення (дострокового погашення) випуску (серії) облігацій;

12) порядок оголошення емітентом дефолту та порядок дій емітента в разі оголошення ним дефолту.

1.5. Перелік і результати попередніх випусків облігацій із зазначенням: реквізитів свідоцтв про реєстрацію випусків цінних паперів та органів, що видали відповідні свідоцтва, обсягів випусків, строків обігу та результатів погашення кожного випуску.

1.6. Розмір частки в статутному капіталі емітента (для акціонерних товариств також зазначається кількість акцій), що перебуває у власності членів виконавчого органу цього емітента.

1.7. Перелік осіб, що мають у статутному капіталі емітента частку, що перевищує 10 %.

1.8. Відомості про депозитарій, з яким емітент уклав (або має намір укласти) договір про обслуговування емісії, із зазначенням повного найменування, місцезнаходження, номера телефону та/або факсу, код за ЄДРПОУ, місця та дати проведення державної реєстрації, номера та дати видачі ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів - депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів.

(підпункт 1.8 пункту 1 глави 2 розділу ІІ у редакції рішення
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 27.03.2012 р. N 437)

1.9. Дані про осіб, відповідальних за інформацію, яка міститься у проспекті емісії: керівника виконавчого органу та головного бухгалтера емітента (прізвище, ім'я та по батькові, посада), та про осіб, відповідальних за проведення аудиту емітента (назва, код за ЄДРПОУ, місце та дата проведення державної реєстрації аудиторської фірми (прізвище, ім'я та по батькові аудитора), місцезнаходження, номери телефонів та факсів, номер та дата видачі свідоцтва про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів (якщо емітент є фінансовою установою, що здійснює діяльність на ринку цінних паперів), або номер та дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги, виданого Аудиторською палатою України, для фізичних осіб - номер, серія, дата видачі сертифіката аудитора, виданого Аудиторською палатою України).

1.10. Дані щодо організаторів торгівлі цінними паперами, на яких продавались або продаються цінні папери цього емітента.

1.11. Дані щодо організаторів торгівлі цінними паперами, до лістингу яких включені облігації емітента.

1.12. У разі, якщо обсяг випуску облігацій (крім випуску облігацій з додатковим забезпеченням) перевищує розмір власного капіталу емітента - застереження про таке перевищення.

2. Проспект емісії облігацій може містити також інші відомості.

3. Проспект емісії облігацій пронумеровується, прошнуровується та підписується керівником емітента (головою виконавчого органу), аудитором та засвідчується печаткою емітента.

Особи, що підписали проспект емісії, тим самим підтверджують достовірність відомостей, які в ньому містяться, а аудитор - достовірність перевірених ним відомостей. Особи, винні в поданні недостовірних відомостей у проспекті емісії цінних паперів, несуть відповідальність згідно із законами України.

4. У разі, коли емітент користується послугами андеррайтера(-ів) щодо розміщення випуску цінних паперів та на дату подання проспекту емісії облігацій на реєстрацію прийняв рішення про залучення андеррайтера(-ів) до розміщення облігацій і уклав з ним(-и) договір (договори), проспект емісії також погоджується андеррайтером(-ами) шляхом підписання керівником(-ами) та засвідченням його печаткою(-ами).

(пункт 4 глави 2 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 04.09.2012 р. N 1180)

Розділ III. Реєстрація випуску та проспекту емісії облігацій, змін до проспекту емісії облігацій, звіту про результати розміщення облігацій, звіту про наслідки погашення облігацій

(заголовок розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 04.09.2012 р. N 1180)

Глава 1. Порядок реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій

(заголовок глави 1 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 04.09.2012 р. N 1180)

1. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку здійснює одночасно реєстрацію випуску та проспекту емісії облігацій.

(пункт 1 глави 1 розділу ІІІ у редакції рішення Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 04.09.2012 р. N 1180)

2. Пункт 2 глави 1 розділу ІІІ виключено

(пункт 2 глави 1 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 27.03.2012 р. N 437
,
 виключено згідно з рішенням Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 04.09.2012 р. N 1180)

3. Пункт 3 глави 1 розділу ІІІ виключено

(згідно з рішенням Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 04.09.2012 р. N 1180,
у зв'язку з цим пункти 4 - 18 вважати відповідно пунктами 2 - 16)

2. Для реєстрації випуску облігацій та проспекту емісії цих облігацій емітент подає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку такі документи:

а) заяву про реєстрацію випуску та проспекту емісії облігацій згідно з додатком 1;

(підпункт "а" пункту 2 глави 1 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 04.09.2012 р. N 1180)

б) рішення про розміщення облігацій, що оформлено згідно з вимогами пункту 4 глави 1 розділу II цього Положення;

(підпункт "б" пункту 2 глави 1 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 04.09.2012 р. N 1180)

в) копію рішення загальних зборів або іншого вповноваженого органу про визначення органу товариства, якому надаються повноваження щодо затвердження результатів розміщення облігацій; прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення (у разі прийняття такого рішення, а у разі закритого (приватного) розміщення облігацій - також за умови, що запланований обсяг облігацій буде розміщено достроково);

(підпункт "в" пункту 2 глави 1 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 04.09.2012 р. N 1180)

г) копії документів емітента, що підтверджують повноваження органу, який прийняв рішення про розміщення облігацій, засвідчені емітентом;

(підпункт "г" пункту 2 глави 1 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 04.09.2012 р. N 1180)

ґ) проспект емісії облігацій, що оформлено згідно з вимогами розділу 3 цього Положення. Проспект емісії облігацій подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку в 2 примірниках;

д) копію договору андеррайтингу (якщо емітент прийняв рішення про залучення андеррайтера(ів) до розміщення облігацій);

(підпункт "д" пункту 2 глави 1 розділу III у редакції рішення Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22.05.2009 р. N 488
,
 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 04.09.2012 р. N 1180)

е) проміжну фінансову звітність за звітний період, що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій, фінансову звітність за останні три завершені фінансові роки та висновок аудитора (аудиторської фірми) за звітний період, що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій, і за звітний рік, що передував року, у якому подаються документи для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій.

(абзац перший підпункту "е" пункту 2 глави 1 розділу ІІІ із змінами, внесеними
згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 04.09.2012 р. N 1180)

Фінансова звітність (для акціонерних товариств - за останні три завершені фінансові роки, для інших емітентів - за звітний рік, що передував року, у якому подаються документи для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій) та проміжна фінансова звітність за звітний період, що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій, має бути засвідчена підписами та печатками емітента та аудитора (аудиторської фірми);

(абзац другий підпункту "е" пункту 2 глави 1 розділу ІІІ із змінами, внесеними 
згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 04.09.2012 р. N 1180)

є) у разі випуску облігацій з додатковим забезпеченням - нотаріально засвідчені копії договорів, що підтверджують відповідне додаткове забезпечення, та фінансову звітність поручителя, гаранта чи страховика за звітний рік, що передував року, у якому подаються документи для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій;

(підпункт "є" пункту 2 глави 1 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 04.09.2012 р. N 1180)

ж) довідку про депозитарій, з яким емітент уклав договір про обслуговування емісії;

(підпункт "ж" пункту 2 глави 1 розділу ІІІ у редакції рішення
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 27.03.2012 р. N 437)

з) копію документа встановленої форми, що підтверджує державну реєстрацію емітента, засвідчену печаткою емітента або нотаріально;

и) якщо умовами розміщення облігацій, емітентом яких є акціонерне товариство, передбачена можливість обміну облігацій на акції - документи, які підтверджують спроможність емітента виконати зобов'язання щодо виконання ним умов випуску облігацій;

і) підпункт "і" пункту 2 глави 1 розділу III виключено

(згідно з рішенням Державної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 16.10.2009 р. N 1057,
у зв'язку з цим підпункт "ї" вважати підпунктом "і")

і) копію платіжного доручення про сплату державного мита за операції з емісії цінних паперів відповідно до пункту 9 статті 2 Декрету Кабінету Міністрів України "Про державне мито".

(підпункт "і" пункту 2 глави 1 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 04.09.2012 р. N 1180)

3. Проспект емісії облігацій засвідчується штампом або написом "ЗАРЕЄСТРОВАНО", підписом уповноваженої особи та печаткою Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Один примірник зареєстрованого проспекту емісії облігацій після реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій повертається емітенту.

4. Після реєстрації проспекту емісії облігацій емітент не менш як за 10 днів до початку відкритого (публічного) розміщення облігацій:

публікує проспект в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у повному обсязі;

розміщує проспект у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів у повному обсязі.

Крім того, не менш як за 10 днів до початку розміщення облігацій, емітент:

у разі відкритого (публічного) розміщення облігацій розміщує зареєстрований проспект емісії облігацій на власному веб-сайті та веб-сайті організатора торгівлі, через якого планується здійснити розміщення облігацій відповідного випуску;

у разі закритого (приватного) розміщення облігацій не оприлюднює зареєстрований проспект емісії облігацій, а надає його копії особам, які є учасниками такого розміщення згідно з відповідним рішенням емітента.

(пункт 4 глави 1 розділу ІІІ у редакції рішення Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 04.09.2012 р. N 1180)

7. Пункт 7 глави 1 розділу ІІІ виключено

(згідно з рішенням Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 27.03.2012 р. N 437,
у зв'язку з цим пункти 8 - 19 
вважати відповідно пунктами 7 - 18)

5. Після реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій (у разі закритого (приватного) розміщення) емітент зобов'язаний надати копію рішення про закрите (приватне) розміщення облігацій та змін до нього (у разі прийняття уповноваженим органом емітента рішення про внесення змін до рішення про закрите (приватне) розміщення) депозитарію.

Після реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій, щодо яких емітентом прийнято рішення про закрите (приватне) розміщення, уповноважена особа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку протягом 3 робочих днів надає депозитарію, з яким емітент уклав договір про обслуговування емісії облігацій, розпорядження, в якому зазначаються відомості щодо переліку осіб, які відповідно до рішення про закрите (приватне) розміщення є учасниками такого розміщення, і про обмеження обігу облігацій (крім випадків, передбачених законодавством) до осіб, що не визначені в рішенні про закрите (приватне) розміщення як учасники закритого (приватного) розміщення.

Якщо емітент уклав договір про обслуговування емісії після реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій протягом 3 робочих днів після надання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку змін до проспекту емісії облігацій, уповноважена особа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку надає депозитарію, з яким емітент уклав договір про обслуговування емісії облігацій, розпорядження, в якому зазначаються відомості щодо переліку осіб, які відповідно до рішення про закрите (приватне) розміщення є учасниками такого розміщення, і про обмеження обігу облігацій (крім випадків, передбачених законодавством) до осіб, що не визначені в рішенні про закрите (приватне) розміщення як учасники закритого (приватного) розміщення.

(главу 1 розділу ІІІ доповнено новим пунктом 5 згідно з
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 04.09.2012 р. N 1180,
у зв'язку з цим пункти 5 - 16 вважати відповідно пунктами 6 - 17)

6. Склад і зміст фінансової звітності, яка надається для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій, а також уключається до проспекту емісії облігацій, для небанківських установ визначаються Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87 (із змінами), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.06.99 за N 391/3684. Суб'єкти малого підприємництва (визнані такими відповідно до законодавства) подають фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва, який визначається Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 25.02.2000 N 39 (із змінами), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 15.03.2000 за N 161/4382. Фінансова звітність банків складається з балансу, звіту про фінансові результати, звіту про рух грошових коштів, склад і зміст яких визначаються нормативно-правовими актами Національного банку України.

(абзац перший пункту 6 глави 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 04.09.2012 р. N 1180)

Поручитель, гарант - нерезидент надає фінансову звітність, складену за формами згідно із міжнародними стандартами бухгалтерського обліку. Ці документи можуть бути засвідчені згідно із законодавством країни його видачі та перекладені на українську мову. При цьому вірність перекладу засвідчується в порядку, передбаченому законодавством.

(пункт 6 глави 1 розділу III у редакції рішення Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21.05.2008 р. N 505)

7. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку:

а) після надходження заяви і документів, необхідних для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій, здійснює одночасно реєстрацію випуску та проспекту емісії облігацій або відмовляє в реєстрації протягом:

10 робочих днів - у разі наявності зареєстрованого базового проспекту емісії та перебування цінних паперів емітента в біржовому реєстрі організатора торгівлі;

20 робочих днів - у разі наявності зареєстрованого базового проспекту емісії та відсутності цінних паперів емітента в біржовому реєстрі організатора торгівлі;

25 робочих днів - у разі відсутності зареєстрованого базового проспекту емісії;

б) повертає у передбачені підпунктом "а" цього пункту строки документи емітентові без розгляду в разі їх подання не в повному обсязі або з порушенням встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку вимог до їх оформлення.

(абзац перший пункту 7 глави 1 розділу III замінено
шістьма абзацами згідно з рішенням Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 04.09.2012 р. N 1180,
у зв'язку з цим абзаци другий і третій
вважати відповідно абзацами сьомим і восьмим)

Абзац другий пункту 7 глави 1 розділу III виключено

(згідно з рішенням Державної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 21.05.2008 р. N 505)

Реєстрація випуску та проспекту емісії облігацій здійснюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку у встановленому нею порядку і є підставою для внесення облігацій до Державного реєстру випусків цінних паперів.

(абзац сьомий пункту 7 глави 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 04.09.2012 р. N 1180)

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку має право здійснювати перевірку відомостей, що містяться в проспекті емісії облігацій та в інших поданих документах, а також повноважень органів емітента. До закінчення встановленого для реєстрації строку Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку може запросити надання додаткових документів, які підтверджують дані, наведені в документах, наданих емітентом для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій. У разі надходження будь-яких додаткових документів строк розгляду документів, поданих для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій, відраховується з дати надходження останнього документа.

(абзац восьмий пункту 7 глави 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 04.09.2012 р. N 1180)

8. Емітент має право внести зміни до документів, поданих до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій. Зміни до документів можуть бути подані не пізніше ніж за 10 календарних днів до дати закінчення строку розгляду документів.

(пункт 8 глави 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 04.09.2012 р. N 1180)

9. За письмовою заявою емітента, поданою до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку до закінчення строку розгляду документів, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку може повернути всі документи, подані для реєстрації, на доопрацювання.

10. Після реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій емітенту видається тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій встановленого зразка (додаток 2), яке є підставою для оформлення тимчасового глобального сертифіката.

(абзац перший пункту 10 глави 1 розділу ІІІ у редакції рішення
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 27.03.2012 р. N 437
,
 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 04.09.2012 р. N 1180)

Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій (додаток 3) видається емітенту після реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати розміщення облігацій.

(абзац другий пункту 10 глави 1 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 04.09.2012 р. N 1180)

Якщо випуск облігацій здійснюється різними серіями, на кожну серію цього випуску облігацій емітенту видається окреме свідоцтво про реєстрацію випуску або тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску.

11. Відмова в реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій складається у разі:

(абзац перший пункту 11 глави 1 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 04.09.2012 р. N 1180)

а) визнання емісії облігацій недобросовісною;

б) невідповідності поданих документів вимогам законодавства;

в) недостовірності інформації у поданих документах;

г) порушення встановленого законодавством порядку прийняття рішення про розміщення облігацій.

(підпункт "б" пункту 11 глави 1 розділу ІІІ замінено трьома підпунктами
 згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 04.09.2012 р. N 1180,
у зв'язку з цим абзаци четвертий - восьмий
вважати відповідно абзацами шостим - десятим)

Підставами для визнання емісії облігацій недобросовісною можуть бути:

порушення емітентом вимог Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", невідповідність поданих емітентом документів або відомостей, що в них містяться, вимогам законодавства та/або переліку, визначеному Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

порушення порядку прийняття рішення про відкрите (публічне) або закрите (приватне) розміщення облігацій;

внесення недостовірних відомостей до проспекту емісії облігацій та документів, які подаються для реєстрації випуску облігацій та проспекту емісії цих облігацій.

Рішення про відмову в реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій приймається Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку у встановленому нею порядку.

(абзац десятий пункту 11 глави 1 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 04.09.2012 р. N 1180)

12. Емітент має право внести зміни до проспекту емісії облігацій.

У разі зміни інформації, що міститься у проспекті емісії облігацій, емітент протягом 20 робочих днів з дня внесення таких змін зобов'язаний у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку подати зазначені зміни для реєстрації.

(пункт 12 глави 1 розділу ІІІ доповнено новим абзацом другим згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 04.09.2012 р. N 1180,
у зв'язку з цим абзаци другий - восьмий
 вважати відповідно абзацами третім - дев'ятим)

Емітент зобов'язаний доповнити проспект емісії облігацій відомостями про обраний ним депозитарій (при бездокументарній формі існування облігацій) або реєстратора (при документарній формі існування облігацій), які передбачені вимогами цього Положення, якщо на дату реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій емітент не уклав відповідно договір про обслуговування емісії (при бездокументарній формі існування облігацій) або договір про ведення реєстру (при документарній формі існування облігацій), крім випадків, коли облік прав за цінними паперами веде емітент відповідно до законодавства або облігації розміщуються на пред'явника.

(абзац третій пункту 12 глави 1 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 04.09.2012 р. N 1180)

Якщо емітент прийняв рішення про залучення андеррайтера(-ів) до розміщення облігацій після реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій, він зобов'язаний внести до проспекту емісії облігацій відомості про обраного(-их) ним андеррайтера(-ів), які передбачені вимогами цього Положення.

(абзац четвертий пункту 12 глави 1 розділу ІІІ із змінами, внесеними
 згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 04.09.2012 р. N 1180)

Емітент має право до початку розміщення облігацій внести до проспекту емісії облігацій зміни щодо подовження строку обігу облігацій за умови, що рішенням про розміщення буде надана можливість звернутися до емітента з вимогою про викуп облігацій.

(абзац п'ятий пункту 12 глави 1 розділу ІІІ із змінами, внесеними
 згідно з
рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 06.03.2012 р. N 372
,
 від 04.09.2012 р. N 1180)

Емітент має право протягом строку обігу облігацій внести до проспекту емісії облігацій зміни щодо продовження строків обігу та погашення облігацій у разі викупу ним усього відповідного випуску (серії) облігацій або згоди на продовження таких строків усіх власників відповідного випуску (серії) облігацій. Відповідні зміни до проспекту емісії облігацій можуть бути внесені також у разі, якщо емітент є власником частини облігацій відповідного випуску (серії) та якщо усі власники решти облігацій надали згоду на продовження строків їх обігу та погашення.

(пункт 12 глави 1 розділу ІІІ доповнено новим абзацом шостим
 згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 06.03.2012 р. N 372,
у зв'язку з цим абзаци
шостий - восьмий
вважати відповідно абзацами
сьомим - дев'ятим)

Не допускається внесення змін до проспекту емісії облігацій в частині зменшення обсягу прав, які надаються власникам облігацій, кількості облігацій, щодо яких прийнято рішення про розміщення, зміни умов розміщення, встановлених рішенням про розміщення.

Емітенту цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими передбачається об'єктами житлового будівництва, для фінансування будівництва яких залучаються кошти від фізичних та юридичних осіб через розміщення облігацій, забороняється вносити зміни до проспекту емісії облігацій в частині зміни об'єкта житлового будівництва, яким забезпечується виконання зобов'язань за такими облігаціями.

Емітент не має права:

вносити зміни до проспекту емісії після початку розміщення облігацій;

здійснювати розміщення облігацій до реєстрації змін до проспекту емісії облігацій, а в разі відкритого (публічного) розміщення - також до опублікування відповідної інформації.

(абзац дев'ятий пункту 12 глави 1 розділу ІІІ із змінами, внесеними
 згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 06.03.2012 р. N 372
,
 замінено трьома абзацами згідно з рішенням Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 04.09.2012 р. N 1180)

13. У разі внесення змін до проспекту емісії облігацій, щодо яких прийнято рішення про:

відкрите (публічне) розміщення, - емітент здійснює їх реєстрацію та опубліковує відповідну інформацію протягом 30 днів з дня опублікування проспекту емісії, але не пізніш як за 10 днів до початку розміщення;

закрите (приватне) розміщення, - емітент здійснює їх реєстрацію до початку розміщення та подає особам, які відповідно до рішення про закрите (приватне) розміщення цінних паперів є учасниками такого розміщення.

У разі якщо вчинити дії, передбачені абзацами першим - третім цього пункту, у зазначені строки неможливо, до змін також включається інформація про перенесення строків розміщення облігацій.

(абзац перший і другий пункту 13 глави 1 розділу ІІІ із змінами, внесеними
 згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 06.03.2012 р. N 372
,
 замінено чотирма абзацами згідно з рішенням Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 04.09.2012 р. N 1180,
у зв'язку з цим абзаци третій - вісімнадцятий
 вважати відповідно абзацами п'ятим - двадцятим)

У разі внесення до проспекту емісії облігацій змін відповідно до абзацу шостого пункту 12 цієї глави емітент подає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку документи для реєстрації таких змін не пізніше ніж за 15 робочих днів до закінчення строку обігу облігацій, передбаченого проспектом їх емісії.

(пункт 13 глави 1 розділу ІІІ доповнено новим абзацом п'ятим
 згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 06.03.2012 р. N 372
,
 абзац п'ятий пункту 13 глави 1 розділу ІІІ із змінами, внесеними
згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 04.09.2012 р. N 1180)

Інформація про зміни до проспекту емісії облігацій щодо продовження строків обігу та погашення облігацій, внесені відповідно до абзацу шостого пункту 12 цієї глави, має бути опублікована емітентом в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку протягом 15 днів з дня реєстрації цих змін.

(пункт 13 глави 1 розділу ІІІ доповнено новим абзацом шостим
 згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 06.03.2012 р. N 372,
у зв'язку з цим абзаци
п'ятий - п'ятнадцятий
 вважати відповідно абзацами сьомим - сімнадцятим,
 абзац шостий пункту 13 глави 1 розділу ІІІ із змінами, внесеними 
згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 04.09.2012 р. N 1180)

Для реєстрації змін до проспекту емісії облігацій емітент подає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку:

а) заяву про реєстрацію змін до проспекту емісії облігацій згідно з додатком 4;

(підпункт "а" пункту 13 глави 1 розділу ІІІ із змінами, внесеними 
згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 04.09.2012 р. N 1180)

б) зміни до проспекту емісії облігацій. Зміни до проспекту емісії подаються в 2 примірниках, вони повинні бути засвідчені підписом керівника та печаткою емітента;

в) рішення уповноваженого органу емітента про внесення змін до проспекту емісії облігацій, яке оформлюється протоколом;

г) у разі внесення відомостей про андеррайтера(-ів), з яким(-и) укладено договір (договори) про здійснення розміщення облігацій - рішення про залучення андеррайтера(-ів) до розміщення облігацій та копію договору(-ів) про андеррайтинг;

ґ) у разі внесення відомостей про депозитарій або реєстратора, з яким укладено договір про обслуговування емісії або договір про ведення реєстру - довідку про депозитарій, з яким емітент уклав договір про обслуговування емісії (при бездокументарній формі існування облігацій), або про реєстратора, з яким емітент уклав договір про ведення реєстру (при документарній формі існування облігацій);

(підпункт "ґ" пункту 13 глави 1 розділу ІІІ із змінами, внесеними 
згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 04.09.2012 р. N 1180)

д) у разі прийняття уповноваженим органом емітента рішення про продовження визначених проспектом емісії строків обігу та погашення облігацій - копію довідки про стан рахунку в цінних паперах емітента (при бездокументарній формі існування облігацій) або копію виписки з особового рахунку емітента (при документарній формі існування облігацій), що підтверджує здійснення емітентом викупу облігацій відповідного випуску (серії), та/або копію реєстру власників відповідного випуску (серії) облігацій та письмові заяви власників відповідного випуску (серії) облігацій про згоду на продовження строків обігу та погашення облігацій.

(пункт 13 глави 1 розділу ІІІ доповнено новим абзацом тринадцятим
 згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 06.03.2012 р. N 372)

У разі якщо власником облігацій є фізична особа, заява про згоду на продовження строків обігу та погашення облігацій засвідчується в нотаріальному порядку.

(пункт 13 глави 1 розділу ІІІ доповнено новим абзацом чотирнадцятим
 згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 06.03.2012 р. N 372)

У разі прийняття уповноваженим органом емітента рішення про продовження визначених проспектом емісії строків обігу та погашення цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими передбачається об'єктами житлового будівництва, для фінансування будівництва яких залучаються кошти від фізичних та юридичних осіб через розміщення облігацій, також подаються документи, зазначені в пункті 3 глави 3 цього розділу.

(пункт 13 глави 1 розділу ІІІ доповнено новим абзацом п'ятнадцятим
 згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 06.03.2012 р. N 372,
у зв'язку з цим абзаци
тринадцятий - сімнадцятий
 вважати відповідно абзацами шістнадцятим - двадцятим,
 абзац п'ятнадцятий пункту 13 глави 1 розділу ІІІ із змінами, внесеними 
згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 04.09.2012 р. N 1180)

Реєстрація змін до проспекту емісії облігацій здійснюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку протягом 5 робочих днів з дати подання відповідних документів.

Зареєстровані зміни до проспекту емісії облігацій засвідчуються штампом або написом "ЗАРЕЄСТРОВАНО", підписом уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, та печаткою Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

(абзац сімнадцятий пункту 13 глави 1 розділу ІІІ із змінами, внесеними 
згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 04.09.2012 р. N 1180)

Один примірник зареєстрованих змін до проспекту емісії облігацій після реєстрації повертається емітенту.

До закінчення встановленого для реєстрації строку Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку може запросити надання додаткових документів, які підтверджують дані, наведені в документах, поданих емітентом для реєстрації змін до проспекту емісії облігацій. У разі надходження будь-яких додаткових документів строк розгляду документів, поданих для реєстрації змін до проспекту емісії облігацій, відраховується з дати надходження останнього документа.

Після реєстрації змін до проспекту емісії облігацій емітент не менш як за 10 днів до початку відкритого (публічного) розміщення облігацій:

публікує зміни до проспекту емісії в тому самому офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, в якому було опубліковано проспект емісії облігацій;

розміщує зміни до проспекту емісії в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів.

Крім того, не менш як за 10 днів до початку розміщення облігацій емітент:

у разі відкритого (публічного) розміщення облігацій розміщує зареєстровані зміни до проспекту емісії облігацій на власному веб-сайті та веб-сайті організатора торгівлі, через якого планується здійснити розміщення облігацій відповідного випуску;

у разі закритого (приватного) розміщення облігацій не оприлюднює зареєстровані зміни до проспекту емісії облігацій, а надає їх копії особам, які є учасниками такого розміщення згідно з відповідним рішенням емітента.

(абзац двадцятий пункту 13 глави 1 розділу ІІІ замінено шістьма абзацами
згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 04.09.2012 р. N 1180)

14. Відмова в реєстрації змін до проспекту емісії облігацій складається у разі:

а) невідповідності поданих документів вимогам законодавства;

(підпункт "а" пункту 14 глави 1 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 04.09.2012 р. N 1180)

б) порушення встановленого законодавством порядку прийняття рішень про внесення змін;

(підпункт "б" пункту 14 глави 1 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 04.09.2012 р. N 1180)

в) відсутності будь-якого з документів, визначених у пункті 13 цієї глави;

(підпункт "в" пункту 14 глави 1 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 04.09.2012 р. N 1180)

г) недостовірності інформації у поданих документах.

(пункт 14 глави 1 розділу ІІІ доповнено підпунктом "г" згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 04.09.2012 р. N 1180)

15. Повідомлення про відмову в реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій, змін до проспекту емісії облігацій здійснюється шляхом направлення емітенту розпорядження про відмову в реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій, змін до проспекту емісії облігацій, яке має містити обґрунтовані підстави відмови.

(абзац перший пункту 15 глави 1 розділу ІІІ із змінами,
внесеними згідно з рішенням Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 04.09.2012 р. N 1180)

У разі відмови в реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій, змін до проспекту емісії облігацій усі подані документи залишаються в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку.

(абзац другий пункту 15 глави 1 розділу ІІІ із змінами, 
внесеними згідно з рішенням Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 04.09.2012 р. N 1180)

У разі, коли в реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій, змін до проспекту емісії облігацій відмовлено з мотивів, які емітент уважає необґрунтованими, він може звернутися до суду.

(пункт 15 глави 1 розділу III доповнено абзацом третім згідно з рішенням
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 31.07.2007 р. N 1756
,
 абзац третій пункту 15 глави 1 розділу ІІІ із змінами, 
внесеними згідно з рішенням Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 04.09.2012 р. N 1180)

16. Емітент до початку розміщення облігацій може прийняти рішення про скасування рішення про розміщення облігацій.

У разі прийняття емітентом рішення про скасування рішення про розміщення облігацій емітент зобов'язаний надіслати оригінал цього рішення до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку протягом 5 робочих днів з дати його прийняття. Це рішення оформляється протоколом та має бути засвідчено підписами керівника та печаткою емітента.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку протягом 5 робочих днів з дати отримання такого рішення видає розпорядження про скасування реєстрації випуску облігацій (додаток 6) та анулює тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій.

17. У разі прийняття уповноваженим органом емітента рішення про продовження визначених проспектом емісії строків обігу та погашення облігацій з метою продовження зазначених строків такий емітент подає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяву про зупинення обігу облігацій (додаток 15). До заяви додається копія рішення уповноваженого органу емітента про продовження визначених проспектом емісії строків обігу та погашення облігацій, засвідчена підписом керівника та печаткою емітента або в нотаріальному порядку.

Протягом 5 робочих днів з дати отримання зазначених документів уповноважена особа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку видає розпорядження про зупинення обігу облігацій.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку протягом 3 робочих днів з дати видачі розпорядження про зупинення обігу облігацій направляє його емітенту та реєстроутримувачу (при документарній формі існування облігацій) або депозитарію (при бездокументарній формі існування облігацій), який обслуговує облігації цього емітента; протягом 15 календарних днів з дати видачі розпорядження про зупинення обігу облігацій забезпечує опублікування повідомлення про зупинення обігу облігацій в одному зі своїх офіційних друкованих видань.

Починаючи з дати опублікування повідомлення про зупинення обігу облігацій в одному з офіційних друкованих видань Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, забороняється здійснення правочинів щодо переходу права власності на облігації, обіг яких зупинено.

Протягом 10 робочих днів з дати опублікування повідомлення про зупинення обігу облігацій емітент має забезпечити виконання умов, передбачених абзацом п'ятим пункту 14 цієї глави, і подати до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку усі необхідні документи для реєстрації змін до проспекту емісії облігацій щодо продовження строків обігу та погашення облігацій відповідно до пункту 15 цієї глави.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку здійснює реєстрацію змін до проспекту емісії облігацій або відмовляє у реєстрації змін до проспекту емісії облігацій протягом 5 робочих днів з дати подання відповідних документів.

У разі неотримання від емітента документів для реєстрації змін до проспекту емісії облігацій протягом 10 робочих днів з дати опублікування повідомлення про зупинення обігу облігацій, у разі реєстрації або відмови у реєстрації змін до проспекту емісії облігацій щодо продовження строків обігу та погашення облігацій уповноважена особа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку видає розпорядження про відновлення обігу облігацій.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку протягом 3 робочих днів з дати видачі розпорядження про відновлення обігу облігацій направляє його емітенту та реєстроутримувачу (при документарній формі існування облігацій) або депозитарію (при бездокументарній формі існування облігацій), який обслуговує облігації цього емітента; протягом 15 календарних днів з дати видачі розпорядження про відновлення обігу облігацій забезпечує опублікування інформації про відновлення обігу облігацій в одному зі своїх офіційних друкованих видань.

З дати опублікування інформації про відновлення обігу облігацій в одному з офіційних друкованих видань Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку дозволяється здійснення правочинів щодо переходу права власності на облігації, обіг яких було зупинено.

Невиконання емітентом вимог цього пункту є підставою для відмови у реєстрації змін до проспекту емісії облігацій щодо продовження строків обігу та погашення облігацій.

(главу 1 розділу ІІІ доповнено пунктом 17 згідно з рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2012 р. N 372)

Глава 2. Особливості емісії та реєстрації випуску облігацій з метою переведення зобов'язань акціонерного товариства в облігації

1. Акціонерне товариство може здійснити емісію облігацій для переведення своїх зобов'язань в облігації.

Емісія облігацій та реєстрація випуску облігацій Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку здійснюються відповідно до цього Положення з урахуванням особливостей, передбачених цією главою.

2. Емісія облігацій для переведення зобов'язань акціонерного товариства може бути здійснена виключно щодо грошових зобов'язань акціонерного товариства, крім зобов'язань з виплати заробітної плати, а також зобов'язань щодо сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, податків і зборів (обов'язкових платежів).

3. Емісія облігацій для переведення зобов'язань акціонерного товариства може бути здійснена за умови отримання письмової згоди кредиторів, зобов'язання акціонерного товариства перед якими будуть переведені в облігації. Рішення про надання згоди приймається кредитором (уповноваженим органом кредитора, якщо кредитор є юридичною особою).

4. Для переведення зобов'язань в облігації уповноважений орган акціонерного товариства приймає рішення про закрите (приватне) розміщення облігацій.

Рішення про закрите (приватне) розміщення облігацій з метою переведення зобов'язань акціонерного товариства в облігації може прийматися за умови відсутності мораторію на задоволення вимог кредиторів або у разі якщо таке переведення зобов'язань передбачено планом санації.

Загальна номінальна вартість випуску облігацій має бути не більша від розміру зобов'язань акціонерного товариства, на переведення яких в облігації дали згоду його кредитори. Склад та розмір зобов'язань акціонерного товариства визначаються на дату прийняття рішення про розміщення облігацій.

До переліку осіб, серед яких емітент має намір розмістити облігації, можуть бути включені лише кредитори акціонерного товариства, що дали письмову згоду на переведення зобов'язань акціонерного товариства в облігації.

5. У разі здійснення емісії облігацій для переведення зобов'язань, крім документів, передбачених пунктом 2 глави 1 цього розділу, для реєстрації випуску облігацій емітент подає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку:

а) документи, що підтверджують існування, склад і розмір зобов'язань, для переведення яких в облігації прийнято рішення про розміщення облігацій;

б) довідку про отримання згоди кредиторів акціонерного товариства на переведення зобов'язань в облігації, засвідчену підписом керівника і печаткою емітента, та відповідні підтвердні документи:

рішення уповноваженого органу кредитора - юридичної особи про надання згоди на переведення зобов'язань акціонерного товариства в облігації або копію такого рішення, засвідчену підписом керівника та печаткою кредитора або нотаріально;

заяву кредитора - фізичної особи про надання згоди на переведення зобов'язань акціонерного товариства в облігації, засвідчену нотаріально, або її нотаріально засвідчену копію.

У вищевказаній довідці та підтвердних документах має бути зазначено розмір і підстави для виникнення зобов'язань акціонерного товариства перед кожним кредитором, на переведення яких в облігації таким кредитором надано згоду.

в) довідку про відсутність мораторію на задоволення вимог кредиторів акціонерного товариства, засвідчену підписом керівника і печаткою емітента, або копію плану санації та ухвали господарського суду про його затвердження, засвідчену підписом керівника і печаткою емітента.

6. Розміщення і оплата облігацій здійснюються за номінальною вартістю шляхом укладення між акціонерним товариством (емітентом) і його кредиторами (учасниками розміщення) договорів про заміну первісного зобов'язання зобов'язанням за облігаціями (новацію).

Зобов'язання акціонерного товариства перед кредитором, для переведення яких прийнято рішення про розміщення облігацій, вважаються припиненими з моменту набуття кредитором права власності на облігації та реєстрації звіту про результати розміщення облігацій.

7. Реєстрація звіту про результати закритого (приватного) розміщення облігацій здійснюється з урахуванням вимог глави 5 цього розділу. При цьому документом, який підтверджує оплату першими власниками 100 відсотків вартості розміщених облігацій, є договір про заміну первісного зобов'язання зобов'язанням за облігаціями (новацію) та відповідні акти звірки.

(розділ ІІІ доповнено новою главою 2 згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2013 р. N 599
,
 у зв'язку з цим глави 2 - 5 вважати відповідно главами 3 - 6
)

Глава 3. Особливості реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій у разі оформлення проспекту емісії облігацій двома частинами (базовий проспект емісії та проспект емісії облігацій відповідного випуску)

1. Емітент має право оформити проспект емісії облігацій, що підлягають відкритому (публічному) розміщенню, двома частинами (базовий проспект емісії облігацій та проспект емісії облігацій відповідного випуску), які підлягають реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

2. Базовий проспект емісії облігацій має містити інформацію, зазначену в підпунктах 1 - 6, 12 підпункту 1.2; підпунктах "а", "в", "г" підпункту 2, підпунктах 3 - 11, 12 (у частині звітності за останні три завершені фінансові роки) підпункту 1.3 пункту 1 глави 2 розділу II цього Положення.

Також емітент може включити до базового проспекту іншу інформацію, зазначену в пункті 1 глави 2 розділу II цього Положення, крім інформації, вказаної у підпункті 1.4 пункту 1 глави 2 розділу II цього Положення.

Інформація, передбачена пунктом 1 глави 2 розділу II цього Положення, що не включена до базового проспекту, має міститись у проспекті емісії облігацій відповідного випуску.

3. Для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій у разі оформлення базового проспекту емісії облігацій та проспекту емісії облігацій відповідного випуску подаються документи, передбачені пунктами 2, 6 глави 1 цього розділу.

При цьому замість єдиного проспекту емісії облігацій подається базовий проспект емісії та перший проспект емісії облігацій відповідного випуску, а у разі наявності вже зареєстрованого базового проспекту емісії - наступний проспект емісії облігацій відповідного випуску.

Емітент подає Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку заяву і документи, необхідні для реєстрації:

базового проспекту емісії облігацій та першого проспекту емісії облігацій відповідного випуску - не пізніш як протягом 60 днів з дня прийняття рішення про затвердження базового проспекту емісії та першого проспекту емісії облігацій відповідного випуску органом емітента, уповноваженим приймати відповідне рішення;

наступного проспекту емісії облігацій відповідного випуску - не пізніш як протягом 60 днів з дня прийняття рішення про розміщення облігацій такого випуску органом емітента, уповноваженим приймати відповідне рішення.

Базовий проспект емісії облігацій та перший проспект емісії облігацій відповідного випуску подаються для реєстрації одночасно.

Базовий проспект емісії облігацій, перший проспект емісії облігацій відповідного випуску, наступний проспект емісії облігацій відповідного випуску подаються у двох примірниках і оформлюються відповідно до пункту 3 глави 2 розділу 2 цього Положення.

Інформація, що міститься у базовому проспекті емісії, першому проспекті емісії облігацій відповідного випуску, наступному проспекті емісії облігацій відповідного випуску, розкривається відповідно до пункту 4 глави 1 цього розділу.

4. У разі зміни інформації, що міститься у базовому проспекті емісії цінних паперів, емітент протягом 20 робочих днів з дня зміни такої інформації зобов'язаний подати відповідні зміни до базового проспекту емісії для реєстрації.

Для реєстрації змін до базового проспекту емісії облігацій емітент подає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку:

а) заяву про реєстрацію змін до базового проспекту емісії облігацій згідно з додатком 5;

б) зміни до базового проспекту емісії облігацій. Зміни до базового проспекту емісії подаються в 2 примірниках, вони повинні бути засвідчені підписом керівника та печаткою емітента;

в) рішення уповноваженого органу емітента про внесення змін до базового проспекту емісії облігацій;

г) у разі зміни інформації, зазначеної у підпунктах 5 - 7 підпункту 1.2 пункту 1 глави 2 розділу II цього Положення, копію установчих документів емітента, засвідчену підписом керівника та печаткою емітента.

Реєстрація та опублікування змін до базового проспекту емісії здійснюються відповідно до вимог пункту 13 глави 1 цього розділу.

(розділ ІІІ доповнено новою главою 3 згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 04.09.2012 р. N 1180,
у зв'язку з цим глави
2 - 5 вважати відповідно главами 3 - 6)

Глава 4. Особливості емісії та реєстрації випуску цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими передбачається об'єктами житлового будівництва, для фінансування будівництва яких залучаються кошти від фізичних та юридичних осіб через розміщення облігацій

1. Емітент розміщує виключно іменні цільові облігації, виконання зобов'язань за якими передбачається об'єктами житлового будівництва, для фінансування будівництва яких залучаються кошти від фізичних та юридичних осіб через розміщення облігацій, у бездокументарній формі існування з іменною ідентифікацією.

(пункт 1 глави 4 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 27.03.2012 р. N 437)

2. Емітент розміщує виключно забезпечені цільові облігації, виконання зобов'язань за якими передбачається об'єктами житлового будівництва, для фінансування будівництва яких залучаються кошти від фізичних та юридичних осіб через розміщення облігацій.

(главу 4 розділу ІІІ доповнено новим пунктом 2 згідно з
рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 30.08.2011 р. N 1179,
у зв'язку з цим пункти 2 - 6 уважати відповідно пунктами 3 - 7)

3. Крім документів, передбачених пунктом 2 глави 1 цього розділу, емітент для реєстрації випуску та проспекту емісії цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими передбачається об'єктами житлового будівництва, для фінансування будівництва яких залучаються кошти від фізичних та юридичних осіб через розміщення облігацій, подає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку також:

(абзац перший пункту 3 глави 4 розділу III із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 27.12.2007 р. N 2371
,
 у редакції рішення Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 04.09.2012 р. N 1180)

1) копії правовстановлюючих документів на земельну ділянку, на якій розташовано об'єкт будівництва, яким забезпечується виконання зобов'язань за цільовими облігаціями. Такими документами є:

копія державного акта про право власності або на право постійного користування земельною ділянкою, на якій розташовано об'єкт будівництва, яким буде забезпечуватися виконання зобов'язань за цільовими облігаціями;

копія договору оренди землі, на якій розташовано об'єкт будівництва, яким буде забезпечуватися виконання зобов'язань за цільовими облігаціями;

2) копію дозволу на будівництво (копію рішення виконавчого органу відповідної ради або місцевої державної адміністрації про дозвіл на будівництво об'єкта);

3) копію дозволу на виконання будівельних робіт;

4) копію договору підряду, укладеного між замовником і підрядником, та інших документів (проектна, кошторисна, тендерна документація, тендерні пропозиції, акцепт тендерної пропозиції, повідомлення, запити, претензії тощо), які встановлюють, конкретизують, уточнюють або змінюють умови договору підряду (договірна документація) /надається у разі, якщо для будівництва об'єкта емітент залучає підрядника/;

5) копію рішення про затвердження проектної документації;

6) копію ліцензії на будівельну діяльність (вишукувальні та проектні роботи для будівництва, зведення несучих та огороджуючих конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж) з додатками;

7) копію договору про пайову участь в проектуванні та будівництві об'єкта житлового будівництва, інвестиційного договору, договору про співробітництво, договору поруки тощо (надається у разі укладання такого договору).

4. Копії договорів, ліцензій, державних актів, дозволів тощо, зазначених у пункті 3 цієї глави, мають бути засвідчені нотаріально.

(пункт 4 глави 4 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з
рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 30.08.2011 р. N 1179)

5. Загальна номінальна сума емісії цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими передбачається об'єктами житлового будівництва, для фінансування будівництва яких залучаються кошти від фізичних та юридичних осіб через розміщення облігацій, не може перевищувати вартість будівництва об'єкта, яким забезпечується виконання зобов'язань за цільовими облігаціями, за затвердженою проектною документацією.

6. Емітент цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими передбачається об'єктами житлового будівництва, для фінансування будівництва яких залучаються кошти від фізичних та юридичних осіб через розміщення облігацій, протягом строку розміщення облігацій та строку обігу облігацій щоквартально, починаючи з дати реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій, надає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку звіт про фінансовий стан емітента, а також звіт про стан будівництва об'єкта, яким буде здійснюватися виконання зобов'язань за облігаціями.

(пункт 6 глави 4 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 04.09.2012 р. N 1180)

7. Проспект емісії цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими передбачається об'єктами житлового будівництва, для фінансування будівництва яких залучаються кошти від фізичних та юридичних осіб через розміщення облігацій, має містити відомості про власника земельної ділянки або землекористувача, замовника, забудовника та підрядника, об'єкт будівництва, яким буде здійснюватися виконання зобов'язань за облігаціями, а також про договори, ліцензії, державні акти, дозволи тощо, зазначені у пункті 3 глави 3 цього розділу.

(пункт 7 глави 4 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з 
рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 30.08.2011 р. N 1179
,
 рішенням Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 04.09.2012 р. N 1180)

Глава 5. Звіт про результати розміщення облігацій

1. У разі, якщо протягом строку розміщення облігацій, який вказаний у рішенні про розміщення облігацій та у проспекті емісії облігацій, була розміщена хоча б одна облігація, емітент для реєстрації звіту про результати розміщення облігацій подає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку такі документи:

(абзац перший пункту 1 глави 5 розділу III  із змінами,
 внесеними згідно з рішенням Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 04.09.2012 р. N 1180)

а) заяву про реєстрацію звіту про результати розміщення облігацій, складену відповідно до додатка 7;

б) звіт про результати розміщення облігацій (серії облігацій), складений відповідно до додатка 8 до цього Положення. Звіт про результати розміщення облігацій (серії облігацій) подається у двох примірниках. Звіт повинен бути засвідчений підписом керівника та печаткою емітента, а також підписом та печаткою аудитора (аудиторської фірми), підписом(-ами) та печаткою(-ами) андеррайтера(-ів), якщо емітент користується його (їх) послугами щодо розміщення випуску; підписом та печаткою депозитарію, з яким емітент уклав договір про обслуговування емісії облігацій, оформив та депонував тимчасовий глобальний сертифікат випуску цінних паперів (при випуску облігацій у бездокументарній формі існування); підписом та печаткою реєстратора, з яким емітент уклав договір про ведення реєстру власників облігацій (при випуску облігацій у документарній формі існування);

(підпункт "б" пункту 1 глави 5 розділу III із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 27.12.2007 р. N 2371
,
 рішенням Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 04.09.2012 р. N 1180)

в) оригінал тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску (серії) облігацій;

г) примірник друкованого органу з публікацією проспекту емісії облігацій та змін до проспекту емісії облігацій (у разі, якщо такі зміни реєструвалися);

ґ) належним чином засвідчене рішення уповноваженого органу емітента щодо затвердження результатів розміщення облігацій та звіту про результати розміщення облігацій;

д) документ, який підтверджує оплату першими власниками 100 % вартості розміщених облігацій.

У разі, якщо відкрите (публічне) розміщення облігацій здійснено на організаторі торгівлі, який забезпечує здійснення розрахунків за укладеними договорами за принципом "поставка цінних паперів проти оплати" відповідно до Положення про розрахунково-клірингову діяльність за договорами щодо цінних паперів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.10.2006 N 1001, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.11.2006 за N 1198/13072, та який має у наявності оригінали договорів, укладених при розміщенні, в паперовому вигляді або у вигляді електронних документів з можливістю відтворення для останніх їх копій у вигляді документа на папері, емітент для реєстрації звіту про результати розміщення облігацій подає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку документи, передбачені підпунктами "а", "в" - "ґ" цього пункту, а також звіт про результати розміщення облігацій (серії облігацій), складений відповідно до додатка 8 до цього Положення, у двох примірниках. Звіт повинен бути засвідчений підписом керівника та печаткою емітента, а також підписом та печаткою організатора торгівлі, на якому здійснювалося розміщення, підписом(ами) та печаткою(ами) андеррайтера(ів), якщо емітент користується його (їх) послугами щодо розміщення випуску; підписом та печаткою депозитарію, з яким емітент уклав договір про обслуговування емісії облігацій, оформив та депонував тимчасовий глобальний сертифікат випуску цінних паперів.

(пункт 1 глави 5 розділу III доповнено абзацом восьмим згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 21.05.2008 р. N 505
,
 абзац восьмий пункту 1 глави
5 розділу III із змінами,
внесеними згідно з рішенням Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 04.09.2012 р. N 1180)

2. У разі, якщо протягом строку розміщення облігацій, який вказаний у рішенні про розміщення облігацій та у проспекті емісії облігацій, не було розміщено жодної облігації, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку одночасно з реєстрацією звіту про результати розміщення облігацій (серії облігацій) здійснює скасування реєстрації випуску облігацій.

(абзац перший пункту 2 глави 5 розділу III із змінами, 
внесеними згідно з рішенням Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 04.09.2012 р. N 1180)

Емітент для реєстрації звіту про результати розміщення облігацій подає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку документи, передбачені підпунктами "б" - "ґ" пункту 1 цієї глави, а також заяву про реєстрацію звіту про результати розміщення облігацій та скасування реєстрації випуску облігацій, складену відповідно до додатка 9 до цього Положення.

3. Емітент надає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку звіт про результати розміщення облігацій та інші документи, передбачені пунктами 1, 2 цієї глави, не пізніше 15 календарних днів після затвердження результатів розміщення облігацій.

Якщо облігації випускалися різними серіями, емітент надає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку звіт про результати розміщення кожної серії облігацій.

4. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку протягом 15 календарних днів після отримання від емітента необхідних документів здійснює реєстрацію звіту про результати розміщення або відмовляє в реєстрації (крім випадку, передбаченого абзацом восьмим пункту 1 цієї глави).

(абзац перший пункту 4 глави 5 розділу III у редакції рішення
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21.05.2008 р. N 505
,
 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 04.09.2012 р. N 1180)

У разі, якщо відкрите (публічне) розміщення облігацій здійснювалося на організаторі торгівлі, зазначеному в абзаці восьмому пункту 1 цієї глави, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку здійснює реєстрацію звіту про результати відкритого (публічного) розміщення облігацій або відмовляє в реєстрації цього звіту протягом 5 календарних днів після отримання від емітента необхідних документів.

(пункт 4 глави 5 розділу III доповнено новим абзацом другим згідно з
 рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 21.05.2008 р. N 505,
у зв'язку з цим абзаци другий та третій вважати абзацами третім та четвертим)

Абзац третій пункту 4 глави 5 розділу ІІІ виключено

(згідно з рішенням Національної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 04.09.2012 р. N 1180,
у зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом третім)

До закінчення встановленого для реєстрації строку Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку може запросити надання додаткових документів, які підтверджують дані, наведені у документах, поданих емітентом для реєстрації звіту. У разі надходження будь-яких додаткових документів строк розгляду документів, поданих для реєстрації звіту, відраховується з дати надходження останнього документа.

5. У разі, якщо протягом строку розміщення облігацій, який вказаний у рішенні про розміщення облігацій та у проспекті емісії облігацій, не було розміщено жодної облігації, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку у день реєстрації звіту про результати розміщення облігацій (серії облігацій) видає розпорядження про скасування реєстрації випуску облігацій (додаток 6) та анулює тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій.

(абзац перший пункту 5 глави 5 розділу III із змінами, 
внесеними згідно з рішенням Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 04.09.2012 р. N 1180)

Розпорядження про скасування реєстрації випуску облігацій протягом 3 робочих днів з дати його видачі направляється емітенту та реєстратору (при документарній формі існування облігацій) або депозитарію (при бездокументарній формі існування облігацій), який обслуговує облігації емітента.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку забезпечує опублікування інформації про скасування реєстрації випуску облігацій в одному із своїх офіційних друкованих видань протягом 15 календарних днів з дати видачі розпорядження про скасування реєстрації випуску облігацій.

На підставі розпорядження про скасування реєстрації випуску облігацій Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку вносяться відповідні зміни до Державного реєстру випусків цінних паперів.

6. Підставами для відмови в реєстрації звіту про результати розміщення облігацій є:

а) порушення вимог законодавства, пов'язане з розміщенням облігацій, зокрема порушення встановленого порядку прийняття рішення про затвердження результатів розміщення, та визнання емісії цінних паперів недобросовісною;

б) невідповідність поданих документів вимогам законодавства;

в) відсутність будь-якого з документів, визначених у пунктах 1, 2 цієї глави.

(абзац перший пункту 6 глави 5 розділу III замінено чотирма абзацами
 згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 04.09.2012 р. N 1180,
у зв'язку з цим абзаци другий - четвертий
 вважати відповідно абзацами п'ятим - сьомим)

Повідомлення про відмову в реєстрації звіту про результати розміщення облігацій здійснюється шляхом направлення емітенту розпорядження про відмову в реєстрації звіту про результати розміщення облігацій, яке має містити обґрунтовані підстави відмови.

У разі відмови в реєстрації звіту про результати розміщення облігацій усі подані документи залишаються в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку. Оригінал тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску (серії) облігацій повертається заявнику.

У разі, коли в реєстрації звіту про результати розміщення облігацій відмовлено з мотивів, які емітент уважає необґрунтованими, він може звернутися до суду.

(пункт 6 глави 5 розділу III доповнено абзацом сьомим згідно з рішенням
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 31.07.2007 р. N 1756)

7. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку у двотижневий строк з дня реєстрації звіту про результати розміщення облігацій (серії облігацій) видає емітенту свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів на суму, що відповідає загальній номінальній вартості розміщених облігацій, та анулює тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій.

8. У разі відкритого (публічного) розміщення емітент не пізніше ніж через 15 робочих днів з дати реєстрації звіту про результати розміщення облігацій (серії облігацій) та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску публікує звіт у офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Звіт про результати розміщення облігацій (серії облігацій) має бути опублікований у тому самому офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, у якому був опублікований проспект емісії цих облігацій.

Емітент не пізніше 5 робочих днів з дати опублікування звіту про результати відкритого (публічного) розміщення облігацій (серії облігацій) направляє до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку примірник офіційного друкованого видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, у якому був опублікований звіт про результати відкритого (публічного) розміщення облігацій (серії облігацій).

Глава 6. Звіт про наслідки погашення облігацій

1. Емітент подає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку звіт про наслідки погашення облігацій (кожної серії у разі випуску облігацій різними серіями) не пізніше 15 календарних днів після закінчення строку погашення випуску облігацій (серії), який вказаний у рішенні про розміщення облігацій та у проспекті емісії облігацій, а у разі дострокового погашення облігацій (кожної серії у разі випуску облігацій різними серіями) - не пізніше 15 календарних днів після закінчення дострокового погашення випуску облігацій (серії).

(пункт 1 глави 6 розділу III у редакції рішення Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21.05.2008 р. N 505
,
 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 04.09.2012 р. N 1180)

2. Звіт про наслідки погашення облігацій має містити інформацію, зазначену в додатку 10 до цього Положення.

Звіт про дострокове погашення облігацій має містити інформацію, зазначену в додатку 11 до цього Положення.

Звіт про наслідки погашення (про дострокове погашення) облігацій подається в одному примірнику. Звіт повинен бути засвідчений підписом керівника та печаткою емітента, а також підписом та печаткою аудитора (аудиторської фірми), підписом та печаткою депозитарію, з яким емітент уклав договір про обслуговування емісії облігацій, оформив та депонував глобальний сертифікат випуску цінних паперів (при бездокументарній формі існування облігацій); підписом та печаткою реєстратора, з яким емітент уклав договір про ведення реєстру власників облігацій (при документарній формі існування облігацій).

(абзац третій пункту 2 глави 6 розділу III із змінами,
внесеними згідно з рішенням Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 04.09.2012 р. N 1180)

3. При поданні звіту емітент також подає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяву про подання звіту про погашення облігацій та про скасування реєстрації випуску облігацій, складену згідно з додатком 12, або заяву про подання звіту про дострокове погашення облігацій, складену згідно з додатком 13, а також копію рішення про розміщення облігацій та оригінал свідоцтва про реєстрацію випуску (серії) облігацій.

4. Уповноважена особа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку видає розпорядження про скасування реєстрації випуску облігацій (додаток 14) протягом 15 робочих днів з дати надходження необхідних документів.

(пункт 4 глави 6 розділу III із змінами, внесеними згідно з
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 04.09.2012 р. N 1180)

5. Розпорядження про скасування реєстрації випуску облігацій протягом 3 робочих днів з дати видачі направляється емітенту та реєстратору (при документарній формі існування облігацій) або депозитарію (при бездокументарній формі існування облігацій), який обслуговує облігації емітента.

6. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку забезпечує опублікування інформації про скасування реєстрації випуску облігацій в одному із своїх офіційних друкованих видань протягом 15 календарних днів з дати видачі розпорядження про скасування реєстрації випуску облігацій.

7. На підставі розпорядження про скасування реєстрації випуску облігацій Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку вносяться відповідні зміни до Державного реєстру випусків цінних паперів, а також здійснюється анулювання свідоцтв про реєстрацію випуску облігацій.

8. У разі, якщо до настання строків погашення облігацій емітент здійснив викуп всіх облігацій одного випуску (серії) та прийняв рішення про анулювання викуплених облігацій, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку зупиняє обіг облігацій, після чого здійснює скасування реєстрації випуску облігацій та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій.

(главу 6 розділу III доповнено пунктом 8 згідно з рішенням Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21.05.2008 р. N 505)

9. Для зупинення обігу облігацій емітент подає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку такі документи:

а) заяву про зупинення обігу облігацій, складену згідно з додатком 15;

б) копію рішення про анулювання викуплених облігацій, засвідчену підписом керівника та печаткою товариства.

(главу 6 розділу III доповнено пунктом 9 згідно з рішенням Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21.05.2008 р. N 505)

10. Уповноважена особа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку видає розпорядження про зупинення обігу облігацій (додаток 16) протягом 15 робочих днів з дати надходження до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку документів, зазначених у пункті 9 цієї глави.

(абзац перший пункту 10 глави 6 розділу III із змінами,
внесеними згідно з рішенням Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 04.09.2012 р. N 1180)

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку протягом 3 робочих днів з дати видачі розпорядження про зупинення обігу облігацій направляє його емітенту та реєстратору (при документарній формі існування облігацій) або депозитарію (при бездокументарній формі існування облігацій), який обслуговує облігації цього емітента.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку забезпечує опублікування відомостей про зупинення обігу облігацій в одному зі своїх офіційних друкованих видань протягом 15 календарних днів з дати видачі розпорядження про зупинення обігу облігацій.

(главу 6 розділу III доповнено пунктом 10 згідно з рішенням Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21.05.2008 р. N 505)

11. Для скасування реєстрації випуску облігацій та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій емітент подає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку такі документи:

а) заяву про скасування реєстрації випуску облігацій, складену згідно з додатком 17;

б) копію виписки з особового рахунку емітента (у разі документарної форми існування облігацій) або виписки з рахунку емітента у цінних паперах (у разі бездокументарної форми існування облігацій) для підтвердження здійснення викупу емітентом облігацій;

в) оригінал (оригінали) свідоцтва про реєстрацію випуску (серії) облігацій.

Скасування реєстрації випуску облігацій здійснюється у порядку, передбаченому пунктами 5 - 7 цієї глави.

(главу 6 розділу III доповнено пунктом 11 згідно з рішенням Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21.05.2008 р. N 505)

Розділ IV. Дії емітента облігацій у разі його припинення

1. Припинення емітента облігацій (реорганізація /злиття, приєднання, поділ, перетворення/ або ліквідація) здійснюється у порядку, встановленому законодавством України.

2. У разі, якщо на дату прийняття рішення про припинення емітента облігації цього емітента перебувають в обігу, здійснюється зупинення обігу облігацій.

3. Для зупинення обігу облігацій емітента комісія з припинення емітента (ліквідаційна комісія, ліквідатор тощо) /далі - комісія з припинення/ протягом 15 робочих днів після прийняття рішення про припинення або постановлення судового рішення щодо припинення емітента подає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку такі документи:

а) заяву про зупинення обігу облігацій (додаток 15);

б) копію рішення засновників (учасників) або уповноваженого ними органу щодо припинення емітента, або копію рішення суду щодо припинення емітента, що не пов'язане з банкрутством юридичної особи, або копію рішення суду про визнання емітента банкрутом, або копію постанови Правління Національного банку України про відкриття процедури ліквідації (для емітентів-банків).

Рішення засновників (учасників) або уповноваженого ними органу щодо припинення емітента має бути оформлене відповідним протоколом, який повинен бути пронумерований, прошнурований та засвідчений підписами засновників (учасників) або голови та секретаря зборів. Копія рішення суду щодо припинення емітента, рішення суду про визнання емітента банкрутом, копія постанови Правління Національного банку України про відкриття процедури ліквідації засвідчується головою комісії з припинення та печаткою емітента;

в) копію повідомлення (оголошення) про припинення емітента, опублікованого в друкованих засобах масової інформації відповідно до вимог статті 105 Цивільного кодексу України, статті 59 Господарського кодексу України, статті 22 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", статті 23 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом";

г) довідку, яка містить перелік і результати попередніх випусків облігацій із зазначенням: реквізитів свідоцтв про реєстрацію випусків облігацій та органів, що видали відповідні свідоцтва, обсягів випусків, строків обігу та результатів погашення кожного випуску.

4. Уповноважена особа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку видає розпорядження про зупинення обігу облігацій (додаток 16) протягом 15 робочих днів з дати надходження до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку документів, зазначених у пункті 2 цієї глави.

5. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку протягом 3 робочих днів з дати видачі розпорядження про зупинення обігу облігацій направляє його емітенту та реєстратору (при документарній формі існування облігацій) або депозитарію (при бездокументарній формі існування облігацій), який обслуговує облігації цього емітента.

6. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку забезпечує опублікування відомостей про зупинення обігу облігацій в одному зі своїх офіційних друкованих видань протягом 15 календарних днів з дати видачі розпорядження про зупинення обігу облігацій.

7. Дата опублікування відомостей про зупинення обігу облігацій в одному з офіційних друкованих видань Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку є датою закриття реєстру (при документарній формі існування облігацій) або датою, на яку складається зведений обліковий реєстр і здійснюється операція обмеження в обігу облігацій (при бездокументарній формі існування облігацій).

8. Власники облігацій емітента, що припиняється шляхом реорганізації, як кредитори емітента можуть вимагати від нього дострокового виконання зобов'язання за облігаціями (погашення облігацій).

Погашення облігацій здійснює комісія з припинення емітента у порядку та у строк, що зазначені у повідомленні про припинення емітента, яке публікується в друкованих засобах масової інформації відповідно до вимог законодавства.

8.1. Якщо у строк, встановлений для розрахунків з кредиторами, усі облігації емітента, який припиняється шляхом реорганізації, будуть погашені, здійснюється скасування реєстрації випуску облігацій та анулювання свідоцтв про реєстрацію випуску облігацій.

Для скасування реєстрації випуску облігацій та анулювання свідоцтв про реєстрацію випуску облігацій комісія з припинення емітента не пізніше 7 робочих днів з дати затвердження передавального акта або розподільчого балансу подає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку такі документи:

а) заяву про скасування реєстрації випуску облігацій, складену згідно з додатком 17;

б) рішення засновників (учасників) емітента або органу, який прийняв рішення про припинення емітента, що оформлене протоколом та засвідчене підписом голови комісії з припинення та печаткою емітента, про затвердження передавального акта, якщо припинення здійснюється в результаті злиття, приєднання або перетворення, або розподільчого балансу, якщо припинення здійснюється в результаті поділу;

в) копію передавального акта, якщо припинення здійснюється в результаті злиття, приєднання або перетворення, або копію розподільчого балансу, якщо припинення здійснюється в результаті поділу, засвідчену підписом голови комісії з припинення та печаткою емітента;

г) довідку про розрахунки з власниками облігацій із зазначенням таких даних:

1) найменування та місцезнаходження емітента облігацій;

2) загальна номінальна вартість, кількість облігацій за видами та категоріями (іменні або на пред'явника; відсоткові, цільові та дисконтні облігації; звичайні (незабезпечені) та забезпечені);

3) форма існування облігацій (документарна або бездокументарна);

4) номінальна вартість облігації;

5) серії та порядкові номери облігацій;

6) строк обігу облігацій;

7) дати початку та закінчення погашення облігацій;

8) кількість погашених облігацій (із зазначенням номерів та серій);

9) сума, на яку погашено облігації (для цільових облігацій - зазначення товарів (послуг), яким проводилось погашення облігацій (якщо погашення здійснювалося шляхом надання товарів /послуг/); сума відсоткового доходу, що виплачена за облігаціями /для відсоткових облігацій/).

Довідка засвідчується підписом голови комісії з припинення та печаткою емітента, а також підписами та печатками аудитора (аудиторської фірми); підписом та печаткою депозитарію, з яким емітент уклав договір про обслуговування емісії облігацій (при бездокументарній формі існування облігацій) або підписом та печаткою реєстратора, з яким емітент уклав договір про ведення реєстру власників облігацій (при документарній формі існування облігацій);

(абзац одинадцятий підпункту "г" підпункту 8.1 пункту 8
розділу IV із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 04.09.2012 р. N 1180)

ґ) оригінал (оригінали) свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій.

Уповноважена особа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку видає розпорядження про скасування реєстрації випуску облігацій (додаток 14) протягом 15 робочих днів з дати надходження до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяви та всіх необхідних документів.

Розпорядження про скасування реєстрації випуску облігацій протягом 3 робочих днів з дати видачі направляється емітенту та реєстратору (при документарній формі існування облігацій) або депозитарію (при бездокументарній формі існування облігацій), який обслуговує облігації емітента.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку забезпечує опублікування інформації про скасування реєстрації випуску облігацій в одному зі своїх офіційних друкованих видань протягом 15 календарних днів з дати видачі розпорядження про скасування реєстрації випуску облігацій.

На підставі розпорядження про скасування реєстрації випуску облігацій Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку уносяться відповідні зміни до Державного реєстру випусків цінних паперів, а також здійснюється анулювання свідоцтв про реєстрацію випуску облігацій.

8.2. Якщо у строк, встановлений для розрахунків з кредиторами, облігації емітента, який припиняється шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), не були погашені, після державної реєстрації припинення емітента в результаті злиття, приєднання, поділу або перетворення та державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи (якщо юридична особа діє на підставі модельного статуту - внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців), що не припиняється в результаті приєднання, або державної реєстрації юридичної особи, яка утворена в результаті перетворення, злиття або поділу, здійснюється заміна свідоцтв про реєстрацію випуску облігацій. У разі, якщо в результаті реорганізації утворилися кілька юридичних осіб, зобов'язання за облігаціями, які не були погашені, розподіляються між ними пропорційно відповідно до розподільчого балансу.

(абзац перший підпункту 8.2 пункту 8 розділу IV із змінами, внесеними
 згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 07.02.2012 р. N 237)

Протягом 7 робочих днів з дня державної реєстрації юридичної особи - правонаступника емітента правонаступник подає до реєструвального органу такі документи:

а) заяву про заміну свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій, складену згідно з додатком 18;

б) рішення засновників (учасників) емітента або органу, який прийняв рішення про припинення емітента, що оформлене протоколом та засвідчене підписом голови комісії з припинення та печаткою емітента, про затвердження передавального акта, якщо припинення здійснюється в результаті злиття, приєднання або перетворення, або розподільчого балансу, якщо припинення здійснюється в результаті поділу;

в) копію передавального акта, якщо припинення здійснюється в результаті злиття, приєднання або перетворення, або копію розподільчого балансу, якщо припинення здійснюється в результаті поділу, засвідчену підписом голови комісії з припинення та печаткою емітента;

г) довідку про розрахунки із власниками облігацій із зазначенням таких даних:

1) найменування та місцезнаходження емітента облігацій;

2) загальна номінальна вартість, кількість облігацій за видами та категоріями (іменні або на пред'явника; відсоткові, цільові та дисконтні облігації; звичайні (незабезпечені) та забезпечені);

3) форма існування облігацій (документарна або бездокументарна);

4) номінальна вартість облігації;

5) серії та порядкові номери облігацій;

6) строк обігу облігацій;

7) дати початку та закінчення погашення облігацій;

8) кількість погашених облігацій (із зазначенням номерів та серій);

9) сума, на яку погашено облігації (для цільових облігацій - зазначення товарів (послуг), якими проводилось погашення облігацій (якщо погашення здійснювалося шляхом надання товарів /послуг/); суми відсоткового доходу, що виплачені за облігаціями /для відсоткових облігацій/);

10) кількість облігацій, що залишилися в обігу.

Довідка засвідчується підписом голови комісії з припинення та печаткою емітента, який припиняється внаслідок реорганізації, а також підписами та печатками аудитора (аудиторської фірми); підписом та печаткою депозитарію, з яким емітент уклав договір про обслуговування емісії облігацій (при бездокументарній формі існування облігацій) або підписом та печаткою реєстратора, з яким емітент уклав договір про ведення реєстру власників облігацій (при документарній формі існування облігацій);

(абзац дванадцятий підпункту "г" підпункту 8.2 пункту 8 
розділу IV із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 04.09.2012 р. N 1180)

ґ) передавальний акт або розподільчий баланс, що затверджені вищим органом товариства та засвідчені підписом та печаткою товариства;

д) копії виписок з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців з відомостями про юридичних осіб - правонаступників емітента;

(підпункт "д" підпункту 8.2 пункту 8 розділу IV у редакції
рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 07.02.2012 р. N 237)

е) оригінал (оригінали) свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій емітента, що реорганізується.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку здійснює заміну свідоцтв про реєстрацію випуску облігацій протягом 30 календарних днів з дати подання заяви та всіх необхідних документів.

Датою подання заяви та всіх необхідних документів є дата їх реєстрації в загальному відділі Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

За письмовою заявою емітента, поданою до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку до закінчення строку розгляду документів, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку може повернути всі подані документи на доопрацювання.

У свідоцтвах про реєстрацію випуску облігацій правонаступників емітента, що підлягає реорганізації, здійснюється запис про анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій емітента, що припиняє свою діяльність у процесі реорганізації.

9. Розрахунки з власниками облігацій у разі ліквідації емітента здійснюються у порядку, встановленому законодавством України.

10. Не пізніше 7 робочих днів з дати затвердження ліквідаційного балансу комісія з припинення емітента для скасування реєстрації випуску облігацій та анулювання свідоцтв про реєстрацію випуску облігацій у зв'язку з ліквідацією подає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку такі документи:

а) заяву про скасування реєстрації випуску облігацій, складену згідно з додатком 17;

б) рішення засновників (учасників) або уповноваженого ними органу емітента про ліквідацію, про затвердження акта ліквідаційної комісії та ліквідаційного балансу емітента, що оформлене протоколом, який повинен бути пронумерований, прошнурований та засвідчений підписом голови комісії з припинення та печаткою емітента, що ліквідується, або копію ухвали господарського суду про затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу, що засвідчується підписом голови комісії та печаткою товариства;

в) копію акта ліквідаційної комісії з ліквідаційним балансом, який затверджено рішенням засновників (учасників) або уповноваженого ними органу, або копію звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу;

г) довідку про розрахунки із власниками облігацій із зазначенням таких даних:

1) найменування та місцезнаходження емітента облігацій;

2) загальна номінальна вартість, кількість облігацій за видами та категоріями (іменні або на пред'явника; відсоткові, цільові та дисконтні облігації; звичайні (незабезпечені) та забезпечені);

3) форма існування облігацій (документарна або бездокументарна);

4) номінальна вартість облігації;

5) серії та порядкові номери облігацій;

6) строк обігу облігацій;

7) дати початку та закінчення погашення облігацій;

8) кількість погашених облігацій (із зазначенням номерів та серій);

9) сума, на яку погашено облігації (для цільових облігацій - зазначення товарів (послуг), яким проводилось погашення облігацій (якщо погашення здійснювалося шляхом надання товарів /послуг/); сума відсоткового доходу, що виплачена за облігаціями /для відсоткових облігацій/).

Довідка засвідчується підписом голови комісії з припинення та печаткою емітента, а також підписами та печатками аудитора (аудиторської фірми); підписом та печаткою депозитарію, з яким емітент уклав договір про обслуговування емісії облігацій (при бездокументарній формі існування облігацій) або підписом та печаткою реєстратора, з яким емітент уклав договір про ведення реєстру власників облігацій (при документарній формі існування облігацій);

(абзац одинадцятий підпункту "г" пункту 10 розділу IV
 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 04.09.2012 р. N 1180)

ґ) оригінал (оригінали) свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій.

11. Уповноважена особа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку видає розпорядження про скасування реєстрації випуску облігацій (додаток 14) протягом 15 робочих днів з дати надходження до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку заяви та всіх необхідних документів.

12. Розпорядження про скасування реєстрації випуску облігацій протягом 3 робочих днів з дати видачі направляється емітенту та реєстратору (при документарній формі існування облігацій) або депозитарію (при бездокументарній формі існування облігацій), який обслуговує облігації емітента.

13. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку забезпечує опублікування інформації про скасування реєстрації випуску облігацій в одному зі своїх офіційних друкованих видань протягом 15 календарних днів з дати видачі розпорядження про скасування реєстрації випуску облігацій.

14. На підставі розпорядження про скасування реєстрації випуску облігацій Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку уносяться відповідні зміни до Державного реєстру випусків цінних паперів, а також здійснюється анулювання свідоцтв про реєстрацію випуску облігацій.

Розділ V. Державний контроль за випуском, розміщенням та обігом облігацій

1. У разі недобросовісної емісії Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку має право тимчасово зупинити відкрите (публічне) розміщення облігацій.

2. Зупинене відкрите (публічне) розміщення облігацій поновлюється за рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку лише до закінчення строку розміщення облігацій, установленого проспектом їх емісії, за умови усунення порушень, що стали підставою для зупинення відкритого (публічного) розміщення.

3. У разі коли порушення, що стали підставою для зупинення відкритого (публічного) розміщення облігацій, не усунені протягом 15 днів після прийняття Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку відповідного рішення або Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку не надіслані документи, що підтверджують усунення порушень, вона приймає рішення про визнання емісії облігацій недійсною.

4. У разі порушення емітентом законодавства про цінні папери Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку має право зупинити розміщення (продаж) та обіг облігацій цього емітента до усунення емітентом виявлених порушень, але не більше ніж на строк до одного року.

Таке рішення може бути оскаржено в судовому порядку.

5. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку не пізніше 3 робочих днів з дати прийняття рішення про зупинення розміщення (продажу) та/або обігу облігацій направляє повідомлення про це емітенту.

Протягом 7 днів з моменту прийняття рішення про зупинення розміщення (продажу) та/або обігу облігацій Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку публікує інформацію про зупинення розміщення (продажу) та/або обігу облігацій та направляє відповідне повідомлення андеррайтеру(-ам), якщо емітент користується його (їх) послугами, реєстратору або депозитарію.

Емітент та андеррайтер(-и) зупиняють розміщення (продаж) та/або обіг облігацій негайно після отримання повідомлення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про зупинення випуску облігацій.

 

Директор департаменту
корпоративних відносин
 

 
О. Петрашко
 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Перший заступник Міністра
будівництва, архітектури та
житлово-комунального
господарства України
 

 
 
 
А. О. Орлов
 

 

"___" ____________ 200_ р. N __
            (дата подання заяви) 

ЗАЯВА
про реєстрацію випуску облігацій

Додаток 1 виключено

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07.02.2012 р. N 237
,
 виключено згідно з рішенням Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 04.09.2012 р. N 1180,
у зв'язку з цим додатки 2 - 18 вважати відповідно додатками 1 - 17)

 

"___" ____________ 200_ р. N __
           (дата подання заяви) 

ЗАЯВА
про реєстрацію випуску та проспекту емісії облігацій

Найменування та вид емітента 

 

Код за ЄДРПОУ 

 

Місцезнаходження 

 

Телефон, факс 

 

Номер поточного рахунку та найменування банку, у якому відкрито рахунок 

 

Розмір статутного капіталу згідно з установчими документами емітента (якщо емітент діє на підставі модельного статуту - згідно з відомостями про емітента, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців)

 

Форма розміщення облігацій 

 

Орган, який прийняв рішення про розміщення облігацій 

 

Дата і номер рішення про розміщення облігацій 

 

Зазначення про те, що для реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій подається базовий проспект емісії та перший проспект емісії облігацій відповідного випуску (у разі оформлення проспекту емісії облігацій, що підлягають відкритому (публічному) розміщенню, двома частинами)

 

Дата реєстрації базового проспекту емісії (у разі його наявності) і дата реєстрації останніх змін до базового проспекту емісії (якщо такі зміни вносились)

 

Сумарна номінальна вартість облігацій, що випускаються

 

Кількість облігацій, що випускаються

 

Характеристика облігацій 

 

Номінальна вартість облігації 

 

Форма існування облігацій 

 

__________
(посада) 

___________
(підпис)

М. П. 

______________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з рішеннями Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07.02.2012 р. N 237
,
 від 04.09.2012 р. N 1180)

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

ТИМЧАСОВЕ СВІДОЦТВО
про реєстрацію випуску облігацій підприємств

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку засвідчує, що випуск облігацій, який здійснюється
_____________________________________________________________________________________,
                                                                        (найменування емітента та код за ЄДРПОУ) 

на загальну суму 

______________________________________
(сума словами) 

гривень 

номінальною вартістю 

______________________________________
(сума словами) 

гривень 

форма існування ___________________________________________________

незабезпечених/забезпечених (звичайних): 

 

відсоткових іменних _________________________________ 

штук

на суму 

_____________________________________________ 

гривень 

 

дисконтних іменних ________________________________

штук

на суму

_____________________________________________ 

гривень 

 

цільових іменних ___________________________________

штук

на суму

_____________________________________________ 

гривень 

унесено до Державного реєстру випусків цінних паперів.

Реєстраційний номер __/2/__Т.

Дата реєстрації "___" ____________ 200_ року. 

_________________
(уповноважена особа) 

___________
(підпис)

М. П. 

______________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27.03.2012 р. N 437)

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

СВІДОЦТВО
про реєстрацію випуску облігацій підприємств

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку засвідчує, що випуск облігацій, який здійснюється
_____________________________________________________________________________________,
                                                             (найменування емітента та код за ЄДРПОУ) 

на загальну суму 

______________________________________
(сума словами) 

гривень 

номінальною вартістю 

______________________________________
(сума словами) 

гривень 

форма існування ___________________________________________________

незабезпечених/забезпечених (звичайних): 

 

відсоткових іменних _________________________________ 

штук

на суму

_____________________________________________ 

гривень 

 

відсоткових на пред'явника __________________________

штук

на суму

_____________________________________________ 

гривень 

 

дисконтних іменних ________________________________

штук

на суму

_____________________________________________ 

гривень 

 

дисконтних на пред'явника __________________________

штук

на суму

_____________________________________________ 

гривень 

 

цільових іменних ___________________________________

штук

на суму

_____________________________________________ 

гривень 

 

цільових на пред'явника _____________________________

штук

на суму

_____________________________________________ 

гривень 

унесено до Державного реєстру випусків цінних паперів.

Реєстраційний номер __/2/__.

Дата реєстрації "___" ____________ 200_ року.

Дата видачі "___" ____________ 200_ року. 

__________________
(уповноважена особа) 

___________
(підпис)

М. П. 

______________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

 

"___" ____________ 200_ р. N
            (дата подання заяви) 

ЗАЯВА
про реєстрацію змін до проспекту емісії облігацій

Найменування та вид емітента 

 

Код за ЄДРПОУ 

 

Місцезнаходження 

 

Телефон, факс 

 

Номер поточного рахунку та найменування банку, у якому відкрито рахунок 

 

Розмір статутного капіталу згідно з установчими документами емітента (якщо емітент діє на підставі модельного статуту - згідно з відомостями про емітента, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців) 

 

Орган, який прийняв рішення про внесення змін до проспекту емісії облігацій

 

Дата і номер рішення про внесення змін до проспекту емісії облігацій

 

Дата реєстрації проспекту емісії облігацій 

 

Дата реєстрації та реєстраційний номер випуску згідно з тимчасовим свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій 

 

Дата опублікування проспекту емісії облігацій, назва та номер офіційного друкованого видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, в якому був опублікований проспект емісії облігацій (заповнюється у разі, якщо на дату подання заяви проспект емісії облігацій був опублікований) 

 

__________
(посада) 

___________
(підпис)

М. П. 

______________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

(додаток 4 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07.02.2012 р. N 237)

 

"___" ____________ 20__ р. N
(дата подання заяви)

 

ЗАЯВА
про реєстрацію змін до базового проспекту емісії облігацій

Найменування та вид емітента

 

Код за ЄДРПОУ

 

Місцезнаходження

 

Телефон, факс

 

Номер поточного рахунку та найменування банку, у якому відкрито рахунок

 

Розмір статутного капіталу згідно з установчими документами товариства (якщо емітент діє на підставі модельного статуту - згідно з відомостями про емітента, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців)

 

Орган, який прийняв рішення про внесення змін до базового проспекту емісії облігацій

 

Дата і номер рішення про внесення змін до базового проспекту емісії облігацій

 

Дата реєстрації базового проспекту емісії облігацій

 

Дата реєстрації та реєстраційний номер випуску згідно з тимчасовим свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій

 

Дата опублікування базового проспекту емісії облігацій, назва та номер офіційного друкованого видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, в якому був опублікований базовий проспект емісії облігацій (заповнюється у разі, якщо на дату подання заяви базовий проспект емісії облігацій був опублікований)

 

_______________
(посада)

____________
(підпис)

________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

 

М. П.

 

(Положення доповнено новим додатком 5 згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 04.09.2012 р. N 1180,
у зв'язку з цим додатки 5 - 17
вважати відповідно додатками 6 - 18)

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ N ___-СТ-О

м. Київ 

"___" ____________ 200_ р. 

   Уповноважена особа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку ______________________________________________________________________________________
                                                                                      (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
відповідно до _____________________, на підставі пункту ___ Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств та їх обігу, затвердженого рішенням Комісії від 17.07.2003 N 322, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.08.2003 за N 706/8027 (у редакції рішення Комісії від 26.10.2006 N 1178, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України __________ за N ____), та відповідно до документів, наданих ______________________________________________________________________________________
                                                          (найменування емітента, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ)
на скасування реєстрації випуску облігацій,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Скасувати реєстрацію випуску облігацій _________________________________________________
                                                                                                                                          (найменування емітента) 

2. Тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій ______________________________________________________________________________________
                                                                                      (найменування емітента)
від "___" ________________ року N ___, видане ____________________________________________,
                                                                        (номер та дата свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій, орган, що його видав)
анулювати. 

_________________
(уповноважена особа) 

___________
(підпис)

М. П. 

______________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

(додаток 6 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 04.09.2012 р. N 1180)

 

"___" ____________ 200_ р. N
             (дата подання заяви) 

ЗАЯВА
про реєстрацію звіту про результати розміщення облігацій

Найменування та вид емітента 

 

Код за ЄДРПОУ 

 

Місцезнаходження 

 

Телефон, факс 

 

Номер поточного рахунку та найменування банку, у якому відкрито рахунок 

 

Розмір статутного капіталу згідно з установчими документами емітента (якщо емітент діє на підставі модельного статуту - згідно з відомостями про емітента, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців) 

 

Дата реєстрації та реєстраційний номер випуску згідно з тимчасовим свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій 

 

Дата реєстрації проспекту емісії облігацій

 

Дата реєстрації змін до проспекту емісії облігацій (у разі їх наявності) 

 

Реквізити реєстратора (при документарній формі існування облігацій) або депозитарію (при бездокументарній формі існування облігацій), який обслуговує випуск облігацій (назва, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ, номер та дата видачі ліцензії) 

 

__________
(посада) 

___________
(підпис)

М. П. 

______________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

(додаток 7 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07.02.2012 р. N 237)

 

ЗВІТ
про результати розміщення облігацій

______________________________________________________________________________________
(найменування емітента, код за ЄДРПОУ)

Реєстраційний номер __/2/__/Т.

Дата реєстрації "___" ____________ 200_ року. 

1. Дата початку розміщення випуску (серії) облігацій: 

запланована (згідно з рішенням про розміщення облігацій та проспектом емісії облігацій) 

 

фактична 

 

2. Дата закінчення розміщення випуску (серії) облігацій: 

запланована (згідно з рішенням про розміщення облігацій та проспектом емісії облігацій) 

 

фактична 

 

3. Кількість облігацій у випуску (серії): 

які пропонувалися для розміщення (згідно з рішенням про розміщення облігацій та проспектом емісії облігацій) 

 

фактично розміщених

 

4. Загальна номінальна вартість випуску (серії) облігацій:

 

які пропонувалися для розміщення (згідно з тимчасовим свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій), грн. 

 

фактично розміщених, грн. 

 

5. Загальна сума, на яку розміщено облігації, грн. 

 

Облігації, придбані членами наглядової (спостережної) ради:* 

Кількість (шт.): 

Сума, сплачена за облігації (грн.): 

Облігації, придбані членами виконавчого органу:* 

Кількість (шт.): 

Сума, сплачена за облігації (грн.): 

Облігації, придбані працівниками емітента:* 

Кількість (шт.): 

Сума, сплачена за облігації (грн.): 

____________
* Заповнюється акціонерними товариствами.

Від емітента: 

 

 

___________
(посада) 

___________
(підпис)

М. П. 

___________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

Від аудитора: 

 

 

___________
(посада) 

___________
(підпис)

М. П. 

___________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

Від андеррайтера: 

 

 

___________
(посада) 

___________
(підпис)

М. П. 

___________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

Від депозитарію/реєстратора: 

 

 

___________
(посада) 

___________
(підпис)

М. П. 

___________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

(додаток 8 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 04.09.2012 р. N 1180)

 

"___" ____________ 200_ р. N
           (дата подання заяви) 

ЗАЯВА
про реєстрацію звіту про результати розміщення облігацій та скасування реєстрації випуску облігацій

Найменування та вид емітента 

 

Код за ЄДРПОУ 

 

Місцезнаходження 

 

Телефон, факс 

 

Номер поточного рахунку та найменування банку, у якому відкрито рахунок 

 

Розмір статутного капіталу згідно з установчими документами емітента (якщо емітент діє на підставі модельного статуту - згідно з відомостями про емітента, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців) 

 

Дата реєстрації та реєстраційний номер випуску згідно з тимчасовим свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій 

 

Дата реєстрації проспекту емісії облігацій 

 

Дата реєстрації змін до проспекту емісії облігацій (у разі їх наявності) 

 

Реквізити реєстратора (при документарній формі існування облігацій) або депозитарію (при бездокументарній формі існування облігацій), який обслуговує випуск облігацій (назва, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ, номер та дата видачі ліцензії) 

 

__________
(посада) 

___________
(підпис)

М. П. 

______________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

(додаток 9 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07.02.2012 р. N 237)

 

ЗВІТ
про наслідки погашення облігацій

_______________________________________________________________
(найменування емітента, код за ЄДРПОУ)

Реєстраційний номер __/2/__.

Дата реєстрації "___" ____________ 200_ року.

1. У разі виконання емітентом зобов'язань з погашення облігацій 

Дата початку погашення випуску (серії) облігацій: 

запланована (згідно з рішенням про розміщення облігацій та проспектом емісії облігацій) 

 

фактична 

 

Дата закінчення погашення випуску (серії) облігацій: 

запланована (згідно з рішенням про розміщення облігацій та проспектом емісії облігацій) 

 

фактична 

 

Кількість облігацій у випуску (серії), які перебували в обігу (згідно з свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій) 

 

Кількість погашених облігацій у випуску (серії) 

 

Загальна номінальна вартість випуску (серії) облігацій, які перебували в обігу (згідно зі свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій), грн. 

 

Відсоткові облігації: 

загальна сума, на яку погашено облігації, грн., у тому числі: 

 

розмір відсоткового доходу за облігацією, % 

 

сума відсоткового доходу, що виплачена за відсотковими облігаціями, грн. 

 

Цільові облігації: 

товари (послуги), якими здійснювалося погашення облігацій 

 

загальна вартість наданих товарів (послуг), грн. 

 

Дисконтні облігації: 

загальна сума, на яку погашено облігації, грн. 

 

2. У разі неспроможності емітента виконати зобов'язання з погашення облігацій

Запланована дата початку погашення випуску (серії) облігацій (згідно з рішенням про розміщення облігацій та проспектом емісії облігацій) 

 

Запланована дата закінчення погашення випуску (серії) облігацій (згідно з рішенням про розміщення облігацій та проспектом емісії облігацій) 

 

Кількість облігацій у випуску (серії), які перебували в обігу (згідно зі свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій) 

 

Загальна номінальна вартість випуску (серії) облігацій, які перебували в обігу (згідно зі свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій), грн. 

 

Кількість непогашених облігацій 

 

Сума, на яку не погашено облігації, грн. 

 

Проценти та сума доходу, що не виплачені за відсотковими облігаціями, грн. 

 

Зазначення товару (послуги), яким мало проводитися погашення цільових облігацій 

 

Причини невиконання емітентом зобов'язання з погашення облігацій: 

 

Від емітента: 

 

 

___________
(посада) 

___________
(підпис)

М. П. 

___________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

Від аудитора: 

 

 

___________
(посада) 

___________
(підпис)

М. П. 

___________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

Від депозитарію/реєстратора: 

 

 

___________
(посада) 

___________
(підпис)

М. П. 

___________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

(додаток 10 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 04.09.2012 р. N 1180)

 

ЗВІТ
про дострокове погашення облігацій

_______________________________________________________________
(найменування емітента, код за ЄДРПОУ)

Реєстраційний номер __/2/__.

Дата реєстрації "___" ____________ 200_ року.

Дата початку погашення випуску (серії) облігацій: 

запланована (згідно з рішенням про розміщення облігацій та проспектом емісії облігацій) 

 

фактична 

 

Дата закінчення погашення випуску (серії) облігацій: 

запланована (згідно з рішенням про розміщення облігацій та проспектом емісії облігацій) 

 

фактична 

 

Кількість облігацій у випуску (серії), які перебували в обігу (згідно зі свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій) 

 

Кількість погашених облігацій у випуску (серії) 

 

Загальна номінальна вартість випуску (серії) облігацій, які перебували в обігу (згідно зі свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій), грн. 

 

Відсоткові облігації: 

загальна сума, на яку погашено облігації, грн., у тому числі: 

 

розмір відсоткового доходу за облігацією, % 

 

сума відсоткового доходу, що виплачена за відсотковими облігаціями, грн. 

 

Цільові облігації: 

товари (послуги), якими здійснювалося погашення облігацій 

 

загальна вартість наданих товарів (послуг), грн. 

 

Дисконтні облігації: 

загальна сума, на яку погашено облігації, грн. 

 

Від емітента: 

 

 

___________
(посада) 

___________
(підпис)

М. П. 

___________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

Від аудитора: 

 

 

___________
(посада) 

___________
(підпис)

М. П. 

___________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

Від депозитарію/реєстратора: 

 

 

___________
(посада) 

___________
(підпис)

М. П. 

___________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

(додаток 11 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 04.09.2012 р. N 1180)

 

"___" ____________ 200_ р. N
          (дата подання заяви) 

ЗАЯВА
про подання звіту про погашення облігацій та про скасування реєстрації випуску облігацій

__________
(посада) 

___________
(підпис)

М. П. 

______________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

(додаток 12 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07.02.2012 р. N 237)

 

"___" ____________ 200_ р. N
            (дата подання заяви) 

ЗАЯВА
про подання звіту про дострокове погашення облігацій

__________
(посада) 

___________
(підпис)

М. П. 

______________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

(додаток 13 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07.02.2012 р. N 237)

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ N ___-С-О

м. Київ 

"___" ____________ 200_ р. 

   Уповноважена особа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку ______________________________________________________________________________________
                                                                                      (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
відповідно до _______________________, на підставі пункту ___ Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств та їх обігу, затвердженого рішенням Комісії від 17.07.2003 N 322, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.08.2003 за N 706/8027 (у редакції рішення Комісії від 26.10.2006 N 1178, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України_________ за N ____), та відповідно до документів, наданих ______________________________________________________________________________________
                                                     (найменування емітента, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ)
на скасування реєстрації випуску облігацій,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Скасувати реєстрацію випуску облігацій _________________________________________________
                                                                                                                                 (найменування емітента) 

2. Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій ______________________________________________________________________________________
                                                                                              (найменування емітента)
від "___" _________________ року N ___, видане ___________________________________________,
                                                                        (номер та дата свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій, орган, що його видав)
дата видачі свідоцтва "___" ________________ року, анулювати. 

____________________
(уповноважена особа) 

___________
(підпис)

М. П. 

______________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

(додаток 14 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 04.09.2012 р. N 1180)

 

"___" ____________ 200_ р. N
              (дата подання заяви) 

ЗАЯВА
про зупинення обігу облігацій

__________
(посада) 

___________
(підпис)

М. П. 

______________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

(додаток 15 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07.02.2012 р. N 237)

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ N   -ЗО-О

м. Київ 

"___" ____________ 200_ р. 

   Уповноважена особа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку ______________________________________________________________________________________
                                                                               (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
відповідно до _____________________, на підставі пункту ____ Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств та їх обігу, затвердженого рішенням Комісії від 17.07.2003 N 322, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.08.2003 за N 706/8027 (у редакції рішення Комісії від 26.10.2006 N 1178, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України _________ за N ____), та документів, наданих _____________________________________________________________________________________,
                                                                                                (найменування емітента)
______________________________________________________________________________________
                                                             (місцезнаходження, ідентифікаційний код юридичної особи)
на зупинення обігу облігацій у зв'язку з ліквідацією/реорганізацією,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

              Зупинити обіг облігацій __________________________________________________________
                                                                                                                  (найменування емітента)
(свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій від "___" ________________ року N ___, видане __________________________, дата видачі свідоцтва "___" ________________ року).
        (орган, що видав свідоцтво) 

________________
(уповноважена особа) 

___________
(підпис)

М. П. 

______________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

(додаток 16 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 04.09.2012 р. N 1180)

 

"___" ______________ 200_ р. N
             (дата подання заяви) 

ЗАЯВА
про скасування реєстрації випуску облігацій

__________
(посада) 

___________
(підпис)

М. П. 

______________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

(додаток 17 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07.02.2012 р. N 237)

 

"___" _____________ 200_ р. N
            (дата подання заяви) 

ЗАЯВА
про заміну свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій

Найменування та вид емітента 

 

Код за ЄДРПОУ 

 

Місцезнаходження 

 

Телефон, факс 

 

Номер поточного рахунку та найменування банку, у якому відкрито рахунок 

 

Розмір статутного капіталу згідно з установчими документами емітента (якщо емітент діє на підставі модельного статуту - згідно з відомостями про емітента, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців) 

 

Дата реєстрації та реєстраційний номер випуску згідно зі свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій 

 

Дата винесення та номер розпорядження про зупинення обігу облігацій 

 

Реквізити реєстратора (при документарній формі існування облігацій) або депозитарію (при бездокументарній формі існування облігацій), який обслуговує випуск облігацій (назва, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ, номер та дата видачі ліцензії) 

 

__________
(посада) 

___________
(підпис)

М. П. 

______________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

(додаток 18 із змінами, внесеними згідно з рішенням Національної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07.02.2012 р. N 237)

(Положення із змінами, внесеними згідно з рішеннями Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08.12.2004 р. N 542,
 від 30.03.2005 р. N 155,
 у редакції рішення Державної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 26.10.2006 р. N 1178)

____________

Опрос