Идет загрузка документа (22 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Общего положения о территориальном управлении Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг

Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг
Распоряжение, Положение от 24.07.2003 № 9
Утратил силу

Про затвердження Загального положення про територіальне управління Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг

Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 24 липня 2003 року N 9

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
12 серпня 2003 р. за N 704/8025

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
розпорядженнями Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
 від 11 травня 2006 року N 5748
,
 від 20 вересня 2007 року N 8030
,
 від 30 жовтня 2008 року N 1237

Розпорядження втратило чинність
(згідно з розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
від 27 листопада 2012 року N 2421)

Відповідно до Закону України від 12.07.2001 N 2664-III "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" та Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженого Указом Президента України від 04.04.2003 N 292/2003, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України ПОСТАНОВИЛА:

1. Затвердити Загальне положення про територіальне управління Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України (додається).

2. Доручити юридичному управлінню (Ткаченко Д. В.) подати Загальне положення про територіальне управління Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України (далі - Комісія) до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника Голови Комісії Левченко В. П.

 

Голова 

В. Суслов 

 

 

Загальне положення
про територіальне управління Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України

1. Загальні положення

1. Це Загальне положення розроблено відповідно до Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" та Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженого Указом Президента України від 04.04.2003 N 292, з метою забезпечення виконання Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України (далі - Держфінпослуг) покладених на неї завдань.

2. Територіальне управління є самостійним структурним підрозділом Держфінпослуг.

3. У своїй діяльності територіальне управління керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, розпорядженнями Держфінпослуг, наказами Голови Держфінпослуг, а також цим Загальним положенням.

4. Регіон діяльності та місцезнаходження територіального управління визначаються наказом Голови Держфінпослуг.

5. Територіальне управління в процесі своєї діяльності взаємодіє з іншими структурними підрозділами Держфінпослуг та за дорученням Голови Держфінпослуг з територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади і Національного банку України, місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування.

6. Територіальне управління очолює голова територіального управління, який призначається на посаду та звільняється з посади Головою Держфінпослуг.

7. Робота територіального управління спрямовується, координується та контролюється заступниками Голови Держфінпослуг відповідно до визначеного Головою Держфінпослуг розподілу функціональних обов'язків та повноважень між заступниками Голови Держфінпослуг.

8. Чисельність працівників територіального управління визначається штатним розписом Держфінпослуг.

9. Працівників територіального управління призначає на посади та звільняє з посад Голова Держфінпослуг у порядку, визначеному законодавством.

10. При здійсненні функцій нагляду за діяльністю фінансових установ працівники територіального управління підпорядковуються голові територіального управління та директору департаменту Держфінпослуг, до наглядової компетенції якого віднесені відповідні види фінансових установ.

2. Завдання, функції та права територіального управління

1. Основними завданнями територіального управління є:

1.1. Здійснення в межах компетенції нагляду за додержанням законодавства у сфері фінансових послуг у регіоні його діяльності.

1.2. Забезпечення взаємодії Держфінпослуг з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування в регіоні його діяльності за дорученням Голови Держфінпослуг.

2. Територіальне управління відповідно до покладених на нього завдань та в межах своєї компетенції:

2.1. Проводить планові та позапланові безвиїзні перевірки та інспекції суб'єктів нагляду.

2.2. Направляє до центрального апарату Держфінпослуг матеріали проведених перевірок разом з пропозиціями щодо застосування заходів впливу за виявлені порушення законодавства про фінансові послуги.

2.3. Здійснює контроль за достовірністю інформації, що надається учасниками ринку фінансових послуг.

2.4. Направляє до центрального апарату Держфінпослуг звернення, які надійшли до територіального управління від громадян, підприємств, установ та організацій для їх подальшого розгляду.

2.5. За дорученням директорів департаментів Держфінпослуг, до наглядової компетенції яких віднесені відповідні види фінансових установ, бере участь у розгляді звернень громадян.

2.6. Бере участь у формуванні планів роботи Держфінпослуг та забезпечує їх виконання в межах своєї компетенції.

2.7. Бере участь у аналізі стану і тенденцій розвитку ринку фінансових послуг відповідного регіону та розробці регіональних програм розвитку ринку фінансових послуг, аналізує стан їх виконання та інформує про це центральний апарат Держфінпослуг.

2.8. Організовує професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників територіального управління.

2.9. Бере участь у реалізації державної політики стосовно охорони професійної таємниці та здійснені контролю за її зберіганням.

2.10. Виконує інші функції відповідно до законодавства.

3. Територіальне управління має право:

3.1. В установленому порядку проводити перевірки суб'єктів нагляду, що знаходяться в регіоні його діяльності.

3.2. У порядку, визначеному нормативно-правовими актами Держфінпослуг, здійснювати контроль за достовірністю інформації, що надається фінансовими установами, та відповідністю її законодавству.

3.3. У межах своїх повноважень вимагати від посадових осіб суб'єктів нагляду надання пояснень, необхідної інформації та документів.

3.4. Звертатися до центрального апарату Держфінпослуг з пропозиціями про створення, у разі необхідності, робочих груп для розгляду окремих питань щодо практики застосування положень законодавства про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг.

3.5. Одержувати в установленому порядку документи, матеріали, статистичну та іншу інформацію, необхідну для здійснення контролю за дотриманням законодавства у сфері надання фінансових послуг.

3.6. Одержувати від структурних підрозділів Держфінпослуг за письмовим запитом документи, статистичну та іншу інформацію, необхідну для здійснення покладених на територіальне управління завдань.

3.7. У порядку, визначеному законодавством, застосовувати штрафні санкції до суб'єктів підприємницької діяльності - юридичних осіб та накладати адміністративні стягнення на суб'єктів підприємницької діяльності - фізичних осіб чи посадових осіб суб'єктів підприємницької діяльності - юридичних осіб та здійснювати контроль за виконанням рішень про застосування відповідних заходів впливу.

3. Керівництво діяльністю територіального управління

1. Керівництво діяльністю територіального управління здійснює голова територіального управління, який організовує його роботу і несе персональну відповідальність за виконання покладених на територіальне управління завдань та здійснення ним своїх функцій.

2. У разі відсутності голови територіального управління його обов'язки виконує заступник голови територіального управління.

3. Голова територіального управління:

3.1. Розподіляє обов'язки між працівниками територіального управління, організовує та контролює їхню роботу.

3.2. Забезпечує ефективне виконання покладених на територіальне управління завдань та здійснення територіальним управлінням своїх функцій.

3.3. Затверджує положення про структурні підрозділи територіального управління за погодженням з директорами відповідних департаментів.

3.4. Затверджує посадові інструкції працівників територіального управління за погодженням з директорами відповідних департаментів.

3.5. Забезпечує ефективну взаємодію територіального управління з іншими структурними підрозділами Держфінпослуг та за дорученням Голови Держфінпослуг з місцевими органами виконавчої влади, територіальними управліннями Національного банку України та органами місцевого самоврядування при вирішенні питань, що стосуються діяльності територіального управління.

3.6. Подає відповідно до законодавства пропозиції Голові Держфінпослуг про призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників територіального управління.

3.7. Вживає в межах компетенції необхідних заходів щодо підвищення кваліфікації працівників територіального управління.

3.8. Забезпечує в межах компетенції захист професійної таємниці.

3.9. Контролює дотримання працівниками територіального управління законодавства про державну службу та про боротьбу з корупцією.

3.10. Відповідає за належну організацію діловодства в територіальному управлінні.

3.11. Виконує інші функції, пов'язані із забезпеченням діяльності територіального управління.

4. Голова територіального управління має право:

4.1. За дорученням Голови Держфінпослуг представляти Держфінпослуг у місцевих органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування, а також у територіальних органах центральних органів виконавчої влади та територіальних управліннях Національного банку України.

4.2. Ініціювати запити про одержання від Національного банку України, центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів інформації, необхідної для виконання покладених завдань.

4.3. Вносити пропозиції про заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників територіального управління.

5. У разі покладення на територіальне управління завдань, що не належать до його компетенції чи виходять за її межі, а також у випадках, коли відповідні структурні підрозділи або посадові особи Держфінпослуг не надають документи, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на територіальне управління завдань, голова територіального управління інформує Голову Держфінпослуг.

4. Відповідальність та контроль

1. Посадові особи територіального управління за невиконання або неналежне виконання посадових обов'язків несуть відповідальність у порядку, визначеному законом.

2. Контроль за дотриманням вимог цього Загального положення здійснюється Держфінпослуг.

 

Завідувач зведеним сектором
з координації нагляду у регіонах
 

 
В. Г. Тимощук
 

(Загальне положення із змінами, внесеними згідно з
 розпорядженнями Державної комісії з регулювання ринків
фінансових послуг України від 11.05.2006 р. N 5748,
 від 20.09.2007 р. N 8030,
 у редакції розпорядження Державної комісії з регулювання
 ринків фінансових послуг України від 30.10.2008 р. N 1237)

Опрос