Идет загрузка документа (31 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка проведения аттестации субъектов хозяйствования на право производства и реализации семян и посадочного материала, Положения о Государственном реестре производителей семян и посадочного материала

Министерство аграрной политики
Порядок, Приказ от 29.05.2003 № 152
Утратил силу

Про затвердження Порядку проведення атестації суб'єктів господарювання на право виробництва та реалізації насіння і садивного матеріалу, Положення про Державний реєстр виробників насіння і садивного матеріалу

Наказ Міністерства аграрної політики України
від 29 травня 2003 року N 152

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
15 липня 2003 р. за N 594/7915

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України
 від 20 лютого 2013 року N 115)

На виконання Законів України "Про насіння і садивний матеріал", "Про охорону прав на сорти рослин" та з метою забезпечення здійснення контролю за виробництвом та реалізацією насіння і садивного матеріалу НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок проведення атестації суб'єктів господарювання на право виробництва та реалізації насіння і садивного матеріалу та Положення про Державний реєстр виробників насіння і садивного матеріалу, що додаються.

2. Департаменту ринків продукції рослинництва та розвитку насінництва (Сорока В. І.) подати цей наказ до Міністерства юстиції України на державну реєстрацію.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Державного секретаря Яковенка В. П.

 

Міністр 

С. Рижук 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Заступник Голови Державного
 комітету лісового господарства України
 

 
Ю. М. Марчук
 

Заступник Голови Державного
комітету України з питань житлово-комунального господарства
 

 
 
О. Б. Лотоцький
 

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
І. Г. Богословська
 

 

ПОРЯДОК
проведення атестації суб'єктів господарювання на право виробництва та реалізації насіння і садивного матеріалу

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок, розроблений відповідно до Законів України "Про насіння і садивний матеріал", "Про охорону прав на сорти рослин", визначає процедуру проведення атестації суб'єктів господарювання (фізичних та юридичних осіб) на право виробництва та реалізації насіння і садивного матеріалу.

1.2. Атестацію суб'єктів господарювання на право виробництва та реалізації насіння і садивного матеріалу проводять атестаційні комісії.

1.3. Атестаційні комісії у своїй роботі керуються Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства аграрної політики України, Державного комітету лісового господарства України, Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства, а також цим Порядком.

2. Формування атестаційних комісій

2.1. Атестаційна комісія з надання суб'єктам господарювання права на виробництво та реалізацію:

- оригінального й елітного насіння утворюється наказом Міністерства аграрної політики України;

- репродукційного насіння і садивного матеріалу, гібридів першого покоління утворюється наказом Міністерства агропромислового комплексу АР Крим, головних управлінь сільського господарства і продовольства обласних державних адміністрацій;

- насіння лісових рослин утворюється наказом Державного комітету лісового господарства України;

- насіння квітково-декоративних рослин утворюється наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства.

2.2. До складу атестаційних комісій входять представники органів виконавчої влади, Української академії аграрних наук, науково-дослідних установ, громадських організацій, суб'єктів насінництва та розсадництва.

2.3. Персональний склад атестаційних комісій затверджується наказами про їх створення.

2.4. Робота атестаційних комісій здійснюється на громадських засадах згідно з планом, затвердженим керівником органу, що утворив відповідну комісію.

3. Подання документів і прийняття рішень

3.1. Суб'єкти господарювання для отримання права на виробництво та реалізацію насіння і садивного матеріалу подають заяву до атестаційних комісій, зазначених у пункті 2.1 даного Порядку (додатки 1, 2).

3.2. До заяви додаються:

- копія сертифіката на насіння, садивний матеріал;

- завірена копія свідоцтва про державну реєстрацію сорту;

- завірена копія ліцензійного договору, укладеного між власником сорту і суб'єктом господарювання, на використання сорту;

- довідка про сплату винагороди автору за використання сорту;

- документи, що підтверджують відповідність атестаційним вимогам виробників насіння і садивного матеріалу (додаток 3).

3.3. Заява та документи, що додаються до неї, приймаються за описом, копія якого видається заявнику з відміткою про дату прийняття документів атестаційною комісією, за підписом відповідальної особи.

3.4. Атестаційними комісіями перевіряються надані документи, у разі необхідності приймається рішення щодо перевірки суб'єктів господарювання з виїздом на місце для встановлення достовірності даних, наведених у заяві та поданих документах.

3.5. Заява залишається без розгляду, якщо:

- заява підписана особою, яка не має на це повноважень;

- подані не всі документи або не відповідають атестаційним вимогам.

3.6. Про залишення заяви без розгляду суб'єктам господарювання повідомляється в письмовій формі із зазначенням підстав такого рішення у 10-денний термін із дня отримання заяви.

3.7. Після усунення причин, що були підставою для винесення рішення про залишення заяви без розгляду, суб'єкт господарювання може повторно подати заяву, яка розглядається в установленому порядку.

3.8. Атестаційні комісії проводять засідання згідно із затвердженим планом роботи, але не рідше одного разу на місяць. Підготовка засідання атестаційної комісії забезпечується її головою або заступником голови. Голова атестаційної комісії визначає час і місце проведення засідання. Засідання атестаційної комісії веде її голова, а в разі відсутності голови - його заступник. Засідання атестаційної комісії є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин членів комісії.

3.9. Атестаційні комісії на підставі результатів перевірки поданих документів приймають рішення щодо надання або відмови суб'єктам господарювання в наданні права на виробництво та реалізацію насіння і садивного матеріалу відповідних категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів атестаційної комісії. При рівності голосів членів атестаційної комісії вирішальним є голос голови.

3.10. Рішення атестаційної комісії підписується головуючим та членами комісії, які брали участь у засіданні.

3.11. На підставі рішення атестаційної комісії готується подання про видачу суб'єкту господарювання паспорта (додаток 4) на виробництво та реалізацію насіння і садивного матеріалу відповідних категорій та занесення його до Державного реєстру виробників насіння і садивного матеріалу.

3.12. Подання разом з документами направляється до Державної служби з охорони прав на сорти рослин.

3.13. Державна служба з охорони прав на сорти рослин здійснює перевірку поданих документів і після їх узагальнення готує висновок Міністерству аграрної політики України для прийняття рішення про видачу суб'єктам господарювання паспорта на виробництво і реалізацію насіння і садивного матеріалу відповідних категорій та занесення їх до Державного реєстру виробників насіння і садивного матеріалу.

3.14. У разі прийняття атестаційною комісією рішення про відмову в наданні права на виробництво насіння і садивного матеріалу, суб'єкту господарювання надсилається повідомлення про прийняте рішення в письмовій формі протягом трьох робочих днів з дня його прийняття із зазначенням підстав:

- недостовірність даних у документах, поданих суб'єктом господарювання;

- невідповідність суб'єкта господарювання, згідно з поданими документами, атестаційним вимогам до виробників насіння і садивного матеріалу.

3.15. У разі відмови на підставі виявлення недостовірних даних в поданих документах суб'єкт господарювання має право подати до атестаційної комісії нову заяву не раніше ніж через три місяці з дати прийняття рішення про відмову.

3.16. У разі відмови на підставі невідповідності атестаційним вимогам до виробників насіння і садивного матеріалу, суб'єкт господарювання може подати до атестаційної комісії нову заяву тільки після усунення причин, що стали підставою для відмови.

3.17. Рішення атестаційної комісії про відмову може бути оскаржене суб'єктом господарювання в місячний термін, починаючи від дати отримання ним повідомлення про прийняте рішення, у встановленому законодавством порядку.

4. Видача паспорта на виробництво та реалізацію насіння і садивного матеріалу

4.1. Міністерство аграрної політики України на підставі рішення атестаційних комісій та висновків Державної служби з охорони прав на сорти рослин видає наказ про видачу паспорта на виробництво та реалізацію насіння і садивного матеріалу відповідних категорій та занесення до Державного реєстру виробників насіння і садивного матеріалу.

4.2. Наказ Міністерства аграрної політики України є підставою для виготовлення паспортів, їх заповнення та видачі суб'єктам насінництва і розсадництва Українським інститутом експертизи сортів рослин.

4.3. Паспорт на виробництво та реалізацію насіння і садивного матеріалу відповідних категорій (додаток 5) видається на термін дії укладеного ліцензійного договору між власником сорту та виробником насіння цього сорту, але не більше ніж на 5 років. Після закінчення терміну дії паспорта проводиться переатестація, у результаті якої видається новий паспорт.

4.4. Дублікат паспорта може бути виданий у разі втрати оригіналу тільки за наявності запису в Державному реєстрі виробників насіння і садивного матеріалу.

Видачу дубліката паспорта здійснює за дорученням Міністерства аграрної політики України Державна служба з охорони прав на сорти рослин за заявкою суб'єкта насінництва і розсадництва про втрату оригіналу паспорта із зазначенням обставин втрати.

4.5. При видачі дубліката паспорта в правому верхньому куті паспорта ставиться відмітка "Дублікат". Строк чинності дубліката не може перевищувати строку чинності оригіналу.

4.6. Паспорт або його дублікат підписується відповідальною посадовою особою Міністерства аграрної політики України і завіряється гербовою печаткою.

4.7. Перелік суб'єктів насінництва і розсадництва, яким надано право на виробництво та реалізацію насіння і садивного матеріалу всіх категорій або відмовлено в наданні права вирощувати і реалізувати насіння і садивний матеріал, публікується в офіційному бюлетені Державної служби з охорони прав на сорти рослин.

 

Начальник Департаменту продукції рослинництва та розвитку насінництва 

 
В. Сорока
 

 

Зразок

ЗАЯВА

Прошу атестувати ____________________________________________
                                                                (назва суб'єкта господарювання)

на право виробництва та реалізації насіння і садивного матеріалу
____________________________________________________________
                           (назва культури, сорту, категорії насіння і садивного матеріалу) 

Відомості про юридичну особу:

1. Назва:

1.1. Повна _________________________________________________ 

1.2. Скорочена _____________________________________________ 

2. Місцезнаходження:

2.1. Юридична адреса _________________________________________ 

2.2. Адреса виконавчого органу _________________________________ 

2.3. Телефон __________________ Факс __________________________ 

Телетайп _____________________ E-mail _________________________ 

3. Класифікаційні ознаки:

3.1. Форма власності _______________________________________ 

3.2. Види діяльності ________________________________________ 

3.3. Ідентифікаційний код ___________________________________ 

4. Банківські реквізити ______________________________________ 

5. Державна реєстрація:

5.1. Повна назва реєструвального органу _________________________ 

5.2. Реєстраційний номер та дата реєстрації _______________________ 

6. Орган управління майном ___________________________________ 

З вимогами Порядку атестації ознайомлені та зобов'язуємося їх виконувати.

Керівник суб'єкта господарювання _______________________________
                                                                                       (підпис)                       (ініціали, прізвище) 

Головний бухгалтер _____________________________________
                                                           (підпис)                  (ініціали, прізвище) 

М. П.

 

Зразок

ЗАЯВА

Прошу атестувати __________________________________________
                                                                            (ініціали, прізвище)

на право виробництва та реалізації насіння і садивного матеріалу
___________________________________________________________
                    (назва культури, сорту, категорії насіння і садивного матеріалу) 

Відомості про фізичну особу:

- прізвище, ім'я, по батькові,

- паспортні дані (серія, номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання),

- ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та інших обов'язкових платежів.

З вимогами Порядку атестації ознайомлений(а) та зобов'язуюсь їх виконувати.

_____________________________________
(підпис)               (ініціали, прізвище) 

 

АТЕСТАЦІЙНІ ВИМОГИ
до виробників насіння і садивного матеріалу у сфері насінництва та розсадництва

А. Насіння

1. Виробництво насіння еліти повинно проводитися згідно з нормативними документами про виробництво насіння первинних ланок та еліти.

2. При вирощуванні в спеціалізованих насінницьких господарствах повинно бути забезпечено:

а) укладання ліцензійних договорів на право використання сорту;

б) кращі попередники;

в) збереження високої чистоти та типовості, чистосортності;

г) одержання фізіологічно повноцінного насіння з високими посівними якостями та врожайними властивостями;

ґ) забезпечення комплексу захисту посівів від хвороб, шкідників та бур'янів;

д) прискорене розмноження насіння нових сортів;

е) дотримання норм просторової ізоляції;

є) проведення видових і сортових прополок, запобігання механічному та біологічному засміченню іншими сортами, культурами;

ж) ретельна очистка та сортування насіння з доведенням його до високих посівних кондицій;

з) дотримання умов зберігання насіння.

3. Забезпеченість матеріально-технічною базою (збиральна, насіннєочисна техніка, складські приміщення, сушильне обладнання).

4. Ведення насінницької документації та бухгалтерського обліку.

Б. Садивний матеріал

1. Розсадник може бути як самостійним господарством, так і входити до складу спеціалізованого з садівництва або виноградарства господарства, науково-дослідної установи.

2. Для забезпечення вирощування високоякісного садивного матеріалу розсадник повинен мати:

а) ліцензійні договори про право використання сорту;

б) для вирощування плодових саджанців:

- шкілку сіянців зі спеціальною сівозміною;

- поле формування з окремою сівозміною;

- маточник вегетативно-розмножувальних підщеп;

- маточно-сортовий (живцевий) сад для одержання живців;

- маточно-підщепний (насіннєвий) сад;

в) для вирощування садивного матеріалу ягідних культур:

- маточні насадження в сівозміні;

- поле розмноження ягідних культур у сівозміні;

г) для вирощування саджанців винограду:

- маточники прищепних та підщепних лоз;

- виноградну шкілку.

3. Маточні насадження повинні закладатися лише елітним оздоровленим чистосортним садивним матеріалом районованих і перспективних сортів, одержаним від науково-дослідних установ, сортами, занесеними до Державного реєстру прав власників сортів рослин і Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні.

4. Усі дані про маточні насадження, поля формування та сівозміни повинні заноситися в книгу розсадника встановленої форми.

5. Господарство зобов'язане дотримуватися прийнятого для зони сортового співвідношення та сортового районування.

6. Апробація маточних насаджень плодово-ягідних культур, вегетативно-розмножуваних підщеп винограду та садивного матеріалу цих культур повинна проводитись щорічно, маточно-живцевих садів - не рідше одного разу в 3 роки, маточно-насіннєвих - не рідше одного разу в 5 років. Результати апробації оформляються актами встановленої форми.

7. Обстеження розсадників на наявність карантинних шкідників і хвороб проводиться не рідше одного разу в 2 роки, а суниці - щорічно спеціалістами Української державної інспекції з карантину рослин.

8. Розсадники зобов'язані перед реалізацією провести сортування всіх саджанців у відповідності до діючих нормативних документів і відпускати господарствам лише стандартний садивний матеріал з обов'язковим виписуванням сортових свідоцтв і карантинних сертифікатів.

9. Атестаційні вимоги до виробників насіння і садивного матеріалу у сфері:

- лісового насінництва та розсадництва встановлюються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань лісового господарства України;

- квітково-декоративного насінництва та розсадництва встановлюються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства України.

 

Начальник Департаменту продукції рослинництва та розвитку насінництва 

 
В. І. Сорока 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник органу, наказом якого
створена атестаційна комісія 

____________
(підпис) 

____________
(ініціали, прізвище) 

М. П. "___" ____________ 200_ р. 

ПОДАННЯ

Рішенням атестаційної комісії ___________________________________
                                                                               (назва установи, наказом якої створена

____________ (протокол від "___" ___________ 200_ року N ___)
атестаційна комісія)

_____________________________________________________________
                        (назва суб'єкта господарювання, ідентифікаційний код, номер, 
                                                       місцезнаходження, адреса) 

________________________________________ 

пропонується видати паспорт на виробництво і реалізацію насіння і садивного матеріалу
________________________________________
                         (назва категорії насіння і посадкового матеріалу, культури, сорту)

та включити його до Державного реєстру виробників насіння і садивного матеріалу.

Просимо затвердити.

Голова атестаційної комісії 

___________
(підпис) 

_________________
(ініціали, прізвище) 

 

Зразок

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ПАСПОРТ
на виробництво та реалізацію насіння і садивного матеріалу

______________________________________________________________
назва суб'єкта насінництва і розсадництва

______________________________________________________________
форма власності

______________________________________________________________
поштова та юридична адреса, ідентифікаційний код (номер)

N ___

Дата реєстрації:

Паспорт дійсний до ____________

 

Посадова особа
Мінагрополітики
 

____________
(підпис) 

__________________
(ініціали, прізвище) 

М. П. 

  

  

  

м. Київ 

  

____________

  

Опрос