Идет загрузка документа (261 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Правил бухгалтерского учета доходов и расходов банков Украины

Национальный банк
Постановление, Правила от 18.06.2003 № 255
Утратил силу

Про затвердження Правил бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України

Постанова Правління Національного банку України
від 18 червня 2003 року N 255

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
11 липня 2003 р. за N 583/7904

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Правління Національного банку України
 від 17 червня 2004 року N 279
,
 від 16 червня 2005 року N 222
,
 від 23 березня 2006 року N 103
,
 від 27 грудня 2007 року N 483
,
 від 8 жовтня 2010 року N 457
,
від 22 червня 2015 року N 403
,
 від 26 листопада 2015 року N 827

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 27 лютого 2018 року N 17)

Відповідно до статті 41 Закону України "Про Національний банк України" і статті 68 Закону України "Про банки і банківську діяльність" та з метою приведення нормативно-правових актів Національного банку України у відповідність до вимог міжнародних та національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку щодо відображення інформації про доходи і витрати банків України Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Правила бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України, що додаються.

2. Департаменту бухгалтерського обліку (Ричаківська В. І.) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома структурних підрозділів Національного банку України, банків для керівництва та використання в роботі.

3. Визнати такими, що втратили чинність, Правила бухгалтерського обліку процентних та комісійних доходів і витрат банків, затверджені постановою Правління Національного банку України від 25.09.97 N 316 (із змінами).

4. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

5. Контроль за виконанням цієї постанови покладається на начальників територіальних управлінь Національного банку України.

 

Голова 

С. Л. Тігіпко 

 

Правила бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України

Розділ I. Загальні положення

Глава 1. Основні засади

1.1. Ці Правила, розроблені відповідно до Законів України "Про банки і банківську діяльність", "Про Національний банк України", "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", ґрунтуються на основних принципах міжнародних стандартів фінансової звітності.

(пункт 1.1 глави 1 розділу I у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 22.06.2015 р. N 403)

1.2. Правила визначають методологічні засади відображення в бухгалтерському обліку інформації про доходи і витрати та порядок застосування банками основних принципів бухгалтерського обліку під час визнання та обліку доходів і витрат, зокрема нарахування - відображення в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності доходів і витрат під час їх виникнення незалежно від дати надходження або сплати грошових коштів.

(пункт 1.2 глави 1 розділу I у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 22.06.2015 р. N 403)

1.3. Правила застосовуються банками та їх структурними підрозділами для відображення в бухгалтерському обліку нарахованих, отриманих (сплачених) доходів і витрат, простроченої заборгованості за нарахованими доходами, а також списання безнадійних до отримання нарахованих доходів за рахунок спеціальних резервів.

(пункт 1.3 розділу I із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 27.12.2007 р. N 483)

1.4. Ці Правила не регламентують порядок відображення в бухгалтерському обліку доходів і витрат за операціями, які визначені іншими нормативно-правовими актами Національного банку України, зокрема тими, що пов'язані з:

договорами оренди;

доходами за фінансовими інвестиціями, що обліковуються згідно з методом участі в капіталі;

змінами у справедливій вартості фінансових активів та зобов'язань, а також з ліквідацією (продажем, погашенням) указаних активів і зобов'язань;

змінами вартості інших поточних активів;

визнанням витрат зі сплати податку на прибуток.

Глава 2. Визначення термінів

У цих Правилах терміни вживаються в такому значенні:

амортизована собівартість - це вартість, за якою оцінюються фінансовий актив, фінансове зобов'язання та яка складається із собівартості придбання, зменшеної на суму погашення основної суми боргу, збільшеної (зменшеної) на суму накопиченої амортизації будь-якої різниці між первісною вартістю та вартістю погашення, розрахованої з використанням ефективної ставки відсотка, зменшеної на суму часткового списання внаслідок зменшення корисності;

(главу 2 розділу I доповнено терміном згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 16.06.2005 р. N 222)

балансова вартість - це вартість, за якою актив, зобов'язання та власний капітал відображаються в балансі. Балансова вартість для фінансового активу та фінансового зобов'язання складається з основної суми, нарахованих процентів та неамортизованої премії і дисконту, суми переоцінки, суми визнаного зменшення корисності;

(главу 2 розділу I доповнено терміном згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 16.06.2005 р. N 222)

безнадійна заборгованість - заборгованість, стосовно якої є впевненість про її неповернення боржником, або заборгованість, за якою минув строк позовної давності;

витрати - це зменшення економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді вибуття чи амортизації активів або у вигляді виникнення зобов'язань, результатом чого є зменшення власного капіталу, за винятком зменшення, пов'язаного з виплатами учасникам;

(абзац п'ятий глави 2 розділу I у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 22.06.2015 р. N 403)

дохід - це збільшення економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді надходження чи збільшення корисності активів або у вигляді зменшення зобов'язань, результатом чого є збільшення власного капіталу, за винятком збільшення, пов'язаного з внесками учасників;

(абзац шостий глави 2 розділу I у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 22.06.2015 р. N 403)

дивіденди - частина чистого прибутку, розподілена між учасниками (власниками) відповідно до частки їх участі у власному капіталі підприємства;

ефективна ставка відсотка - ставка, яка точно дисконтує очікуваний потік майбутніх грошових платежів або надходжень упродовж очікуваного терміну дії фінансового інструменту до чистої балансової вартості (амортизованої собівартості) цього інструменту;

(главу 2 розділу I доповнено терміном згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 16.06.2005 р. N 222)

забезпечення - зобов'язання з невизначеним строком або сумою;

(главу 2 розділу I доповнено новим абзацом дев'ятим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 22.06.2015 р. N 403)

зобов'язання - наявне зобов'язання суб'єкта господарювання, яке виникає в результаті минулих подій і погашення якого, за очікуванням, призведе до вибуття ресурсів суб'єкта господарювання, що містять економічні вигоди;

(главу 2 розділу I доповнено новим абзацом десятим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 22.06.2015 р. N 403,
у зв'язку з цим абзаци дев'ятий - тринадцятий вважати
 відповідно абзацами одинадцятим - п'ятнадцятим)

метод ефективної ставки відсотка - метод обчислення амортизованої собівартості фінансового активу або фінансового зобов'язання (або групи фінансових активів чи фінансових зобов'язань) та розподілу доходів у вигляді процентів чи витрат на виплату процентів протягом відповідного періоду часу;

(главу 2 розділу I доповнено терміном згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 16.06.2005 р. N 222)

прострочена заборгованість за нарахованими доходами - заборгованість за нарахованими доходами, яка не отримана в термін, передбачений угодою;

роялті - платежі за використання нематеріальних активів банку (патентів, авторського права, програмних продуктів);

справедлива вартість - це ціна, яка була б отримана за продаж активу або сплачена за передавання зобов'язання у звичайній операції між учасниками ринку на дату оцінки;

(абзац чотирнадцятий глави 2 розділу I у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 22.06.2015 р. N 403)

термін глави 2 розділу I виключено

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 27.12.2007 р. N 483)

фінансовий інструмент - контракт, який одночасно приводить до виникнення (збільшення) фінансового активу в одного суб'єкта підприємницької діяльності і фінансового зобов'язання або інструмента власного капіталу в іншого.

Глава 3. Рахунки, що використовуються для відображення в обліку доходів і витрат

3.1. З метою скорочення переліку рахунків під час опису бухгалтерських проводок за операціями з нарахування, отримання та сплати доходів і витрат рахунки в цих Правилах згруповані відповідно до їх призначення та використання (згідно з додатком).

(пункт 3.1 глави 3 розділу I в редакції постанов
 Правління Національного банку України від 17.06.2004 р. N 279,
 від 16.06.2005 р. N 222)

3.2. Для відображення в бухгалтерському обліку операцій з отримання та сплати доходів і витрат банки відповідно до облікової політики можуть використовувати транзитні рахунки, а також рахунки дебіторської, кредиторської заборгованості класів 1, 2, 3 з подальшим відображенням доходів і витрат за відповідними рахунками.

Розділ II. Доходи і витрати банку

Глава 1. Визнання доходів і витрат

1.1. Доходи і витрати визнаються за таких умов:

а) визнання реальної заборгованості за активами та зобов'язаннями банку;

б) фінансовий результат операції, пов'язаної з наданням (отриманням) послуг, може бути точно визначений.

1.2. Доходи і витрати, що виникають у результаті операцій, визначаються договором між її учасниками або іншими документами, оформленими згідно з вимогами чинного законодавства України.

1.3. Банк відображає комісійні доходи за операціями з використанням спеціальних платіжних засобів в іноземній валюті згідно з вимогами законодавства України з питань валютного регулювання.

(главу 1 розділу II доповнено новим пунктом 1.3 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 22.06.2015 р. N 403,
у зв'язку з цим пункти 1.3 - 1.18
 вважати відповідно пунктами 1.4 - 1.19)

1.4. Доходи і витрати визнаються за кожним видом діяльності (операційної, інвестиційної, фінансової) банку.

Критерії визнання доходу і витрат застосовуються окремо до кожної операції банку.

Кожний вид доходу і витрат відображається в бухгалтерському обліку окремо.

1.5. У результаті використання активів банку іншими сторонами доходи визнаються у вигляді процентів, роялті та дивідендів.

Проценти визнаються у тому звітному періоді, до якого вони належать, та розраховуються, виходячи з бази їх нарахування та строку користування відповідними активами.

(абзац другий пункту 1.5 глави 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 16.06.2005 р. N 222)

Роялті визнаються за принципом нарахування згідно з економічним змістом відповідної угоди.

Дивіденди визнаються у разі встановлення прав на отримання платежу.

(абзац четвертий пункту 1.5 глави 1 розділу II у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 23.03.2006 р. N 103)

Умовою визнання процентів і роялті є імовірність отримання банком економічної вигоди, а дивідендів - достовірно оцінений дохід.

1.6. За операціями з торгівлі фінансовими інструментами прибутки та збитки визнаються за наявності таких умов:

покупцеві передані ризики і вигоди, пов'язані з правом власності на активи;

банк не здійснює подальше управління та контроль за реалізованими активами;

сума доходу може бути достовірно визначена;

є впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигід банку;

витрати, пов'язані із цією операцією, можуть бути достовірно визначені.

1.7. Якщо дохід від надання послуг не може бути достовірно оцінений, то він визнається та відображається в бухгалтерському обліку в розмірі здійснених витрат, що підлягають відшкодуванню.

Якщо на дату нарахування неможливо визначити дохід (витрати) за останні 2 - 3 дні місяця (наприклад, комісії за інкасаторські послуги, за послуги розрахунково-касового обслуговування тощо), то такий дохід (витрати) визнається наступного місяця.

Абзац третій пункту 1.7 глави 1 розділу II виключено

(згідно з постановою Правління Національного
 банку України від 22.06.2015 р. N 403)

1.8. Банк не коригує визнаний і відображений за рахунками класу 6 дохід на величину пов'язаної з ним дебіторської заборгованості за несплаченими нарахованими доходами, за якими немає імовірності щодо їх отримання. Сума такої дебіторської заборгованості визнається витратами банку шляхом формування резервів відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку України.

Банк оцінює нараховані та не отримані процентні доходи на зменшення корисності в складі відповідного фінансового інструменту.

Банк відображає сформований резерв за дебіторською заборгованістю за іншими нарахованими та не отриманими доходами в порядку, визначеному цими Правилами.

(абзац третій пункту 1.8 глави 1 розділу II у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 22.06.2015 р. N 403)

(пункт 1.8 глави 1 розділу II у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 27.12.2007 р. N 483)

1.9. Банк визнає процентний дохід за фінансовим активом, вартість якого зменшилася внаслідок зменшення його корисності, із використанням ефективної ставки відсотка, що застосовувалася під час дисконтування майбутніх грошових потоків для оцінки збитку від зменшення корисності цього фінансового активу.

(пункт 1.9 глави 1 розділу II у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 27.12.2007 р. N 483)

1.10. Доходи визнаються в бухгалтерському обліку в сумі справедливої вартості активів, які отримані або підлягають отриманню.

У разі відстрочення платежу, унаслідок чого виникає різниця між справедливою вартістю та номінальною сумою грошових коштів або їх еквівалентів, які підлягають отриманню за надані послуги та інші активи, така різниця визнається доходом у вигляді процентів.

1.11. Дохід не визнається, якщо здійснюється обмін активами, які є подібними за призначенням та мають однакову справедливу вартість.

1.12. Сума доходів (витрат) за операціями обміну неподібними активами визначається за справедливою вартістю активів, послуг, що отримані (надані) або підлягають отриманню (наданню) банком, зменшеною або збільшеною відповідно на суму переданих або отриманих грошових коштів та їх еквівалентів.

1.13. Якщо справедливу вартість активів, робіт, послуг, які отримані (надані) або підлягають отриманню (наданню) за операціями обміну, достовірно визначити неможливо, то дохід (витрати) визначається за справедливою вартістю активів, робіт, послуг (крім грошових коштів та їх еквівалентів), що передані (отримані) за цими контрактами.

1.14. Якщо актив забезпечує одержання економічних вигід протягом кількох звітних періодів, то витрати визнаються шляхом систематичного розподілу його вартості (наприклад, амортизація) між відповідними звітними періодами.

1.15. Витрати, які неможливо прямо пов'язати з доходом певного періоду, відображаються у складі витрат того звітного періоду, у якому вони були здійснені.

1.16. Доходи (витрати) за одноразовими послугами (наприклад, комісії за здійснений обмін валют, надання (отримання) консультацій тощо) можуть визнаватися без відображення за рахунками нарахованих доходів (витрат), якщо кошти отримані (сплачені) у звітному періоді, у якому послуги фактично надаються (отримуються).

Доходи (витрати) за безперервними послугами (наприклад, комісії за інформаційно-розрахункове обслуговування в системі електронних платежів, за послуги користування системою електронної пошти тощо) визнаються щомісяця протягом усього строку дії угоди про надання (отримання) послуг і відображаються в бухгалтерському обліку за принципом нарахування.

Доходи (витрати) за послугами, що надаються поетапно, визнаються після завершення кожного етапу операції протягом дії угоди про надання (отримання) послуг і відображаються в обліку за принципом нарахування. Нарахування доходів (витрат) здійснюється з дати оформлення документа, що підтверджує надання (отримання) послуги.

Доходи (витрати) за послугами з обов'язковим результатом визнаються за фактом надання (отримання) послуг або за фактом досягнення передбаченого договором результату.

1.17. Витрати на придбання та створення активу, які не можуть бути визнані активом, визнаються витратами.

1.18. Банк визнає забезпечення (резерв), яке формується відповідно до вимог Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 37 "Забезпечення, умовні зобов'язання та умовні активи", якщо одночасно виконуються такі умови:

1) банк має зобов'язання (юридичне чи конструктивне) унаслідок минулої події;

2) імовірно, що вибуття ресурсів, що містять економічні вигоди, буде необхідним для виконання зобов'язання;

3) можна достовірно оцінити суму зобов'язання.

Банки не повинні визнавати забезпечення для майбутніх операційних збитків.

(главу 1 розділу II доповнено новим пунктом 1.18 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 22.06.2015 р. N 403,
у зв'язку з цим пункти 1.18 - 1.19 уважати відповідно пунктами 1.19 - 1.20)

1.19. Не визнаються доходами такі надходження від інших осіб:

сума завдатку під заставу або в погашення кредиту, якщо це передбачено відповідним договором;

сума надходжень за договором комісії, агентським та аналогічним договором на користь комітента, принципала тощо;

сума авансу в рахунок попередньої оплати послуг, товарів тощо;

надходження, що належать іншим особам;

надходження від первинного розміщення цінних паперів;

сума податку на додану вартість, інших податків і обов'язкових платежів, що підлягають перерахуванню до бюджету й позабюджетних фондів.

1.20. Не визнаються витратами й не включаються до Звіту про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіту про фінансові результати) / Звіту про прибутки і збитки та Звіту про сукупний дохід:

(абзац перший пункту 1.20 глави 1 розділу II із змінами, внесеними
 згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 22.06.2015 р. N 403)

платежі за договорами комісії, агентськими угодами та іншими аналогічними договорами на користь комітента, принципала тощо;

попередня (авансова) оплата товарів, робіт, послуг;

погашення одержаних кредитів, повернення депозитів тощо;

витрати, які відображаються зменшенням власного капіталу відповідно до чинного законодавства України.

1.21. Банк визнає за операціями з акціонерами у складі капіталу прибуток або збиток на суму різниці між справедливою вартістю фінансових активів або фінансових зобов'язань та вартістю договору під час первісного визнання, якщо процентні ставки за фінансовими активами або фінансовими зобов'язаннями є вищими або нижчими, ніж ринкові.

(главу 1 розділу II доповнено новим пунктом 1.21 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 22.06.2015 р. N 403)

Глава 2. Класифікація доходів і витрат банку

2.1. Доходи і витрати, які визнані банком, від здійснення банківської діяльності згідно із Законом України "Про банки і банківську діяльність" та від іншої діяльності, що здійснюється відповідно до законодавства України, з метою відображення їх у фінансовій звітності слід розглядати як доходи і витрати, отримані в результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності банку.

(пункт 2.1 глави 2 розділу II у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 22.06.2015 р. N 403)

2.2. У результаті операційної діяльності в банку виникають такі доходи і витрати:

процентні доходи і витрати;

комісійні доходи і витрати;

прибутки (збитки) від торговельних операцій;

дохід у вигляді дивідендів;

витрати на формування спеціальних резервів банку;

доходи від повернення раніше списаних активів;

інші операційні доходи і витрати;

загальні адміністративні витрати;

податок на прибуток.

абзац одинадцятий пункту 2.2 глави 2 розділу II виключено 

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 23.03.2006 р. N 103)

2.3. Процентні доходи і витрати - операційні доходи і витрати, отримані (сплачені) банком за використання грошових коштів, їх еквівалентів або сум, що заборговані банку (залучені банком), суми яких обчислюються пропорційно часу із застосуванням ефективної ставки відсотка. До них належать:

(абзац перший пункту 2.3 глави 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 16.06.2005 р. N 222)

доходи (витрати) за операціями з коштами, розміщеними в інших банках (залученими від інших банків);

доходи (витрати) за кредитами та депозитами, наданими (отриманими) юридичним та фізичним особам, та за іншими фінансовими інструментами, у тому числі за цінними паперами;

доходи у вигляді амортизації дисконту (премії).

(абзац четвертий пункту 2.3 глави 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004 р. N 279)

Абзац п'ятий пункту 2.3 глави 2 розділу II виключено 

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 16.06.2005 р. N 222)

Абзац шостий пункту 2.3 глави 2 розділу II виключено 

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 16.06.2005 р. N 222)

2.4. Комісійні доходи і витрати (далі - комісії) - операційні доходи і витрати за наданими (отриманими) послугами, сума яких обчислюється пропорційно сумі активу або зобов'язання чи є фіксованою.

(абзац перший пункту 2.4 глави 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 23.03.2006 р. N 103)

Комісії за наданими (отриманими) послугами залежно від мети їх оцінки та основи обліку пов'язаного з ними фінансового інструменту поділяються на:

а) комісії, що є невід'ємною частиною доходу (витрат) фінансового інструменту. Ці комісії визнаються в складі первісної вартості фінансового інструменту і впливають на визначення сум дисконту та премії за цим фінансовим інструментом. До них належать такі комісії:

комісії за ініціювання кредиту, що отримані (сплачені) банком і пов'язані зі створенням або придбанням фінансового інструменту, що не обліковується в торговому портфелі з визнанням переоцінки через прибутки/збитки;

комісії, що отримані (сплачені) банком за зобов'язання з кредитування (резервування кредитної лінії) під час ініціювання або придбання кредиту;

комісії, що отримані (сплачені) банком від випуску боргових зобов'язань, що обліковуються за амортизованою собівартістю.

Комісії за ініціювання кредиту, що отримані (сплачені) банком і пов'язані зі створенням або придбанням фінансового інструменту, що не обліковується в торговому портфелі з визнанням переоцінки через прибутки/збитки, включають:

комісії за оцінку фінансового стану позичальника;

комісії за оцінку гарантій, застав;

комісії за обговорення умов інструменту;

комісії за підготовку, оброблення документів та завершення операції тощо.

Комісії, що отримані (сплачені) банком за зобов'язання з кредитування (резервування кредитної лінії) під час ініціювання або придбання кредиту, визнаються невід'ємною частиною доходу (витрат) фінансового інструменту, якщо є ймовірність того, що кредитний договір буде укладено. Якщо строк наданого зобов'язання з кредитування закінчується без надання кредиту, то на кінець строку зобов'язання комісії визнаються комісійними доходами (витратами).

Якщо фінансовий інструмент обліковується за справедливою вартістю із визнанням змін справедливої вартості через прибутки/збитки, то комісії, отримані (сплачені) банком, визнаються комісійними доходами (витратами) під час первісного визнання такого фінансового інструменту;

б) комісії, що отримуються (сплачуються) під час надання послуг, визнаються доходами (витратами). До них належать:

комісії за розрахунково-касове обслуговування клієнтів;

комісії за обслуговування кредитної заборгованості;

комісії за резервування кредитної лінії, які розраховуються на пропорційній часу основі протягом строку дії зобов'язання;

комісії за управління інвестицією тощо;

в) комісії, що отримуються (сплачуються) після виконання певних дій, визнаються як дохід (витрати) після завершення певної операції. До них належать комісії за розподіл акцій (часток) клієнтів, розміщення цінних паперів за операціями з андеррайтингу, за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів, синдикування кредиту, за довірче обслуговування клієнтів тощо.

(пункт 2.4 глави 2 розділу II в редакції постанови
 Правління Національного банку України від 16.06.2005 р. N 222)

Банк визнає комісії, що є невід'ємною частиною доходу (витрат) фінансового інструменту, у складі процентних доходів за фінансовим інструментом.

(пункт 2.4 глави 2 розділу II доповнено абзацом згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 22.06.2015 р. N 403)

2.5. Прибутки (збитки) від торговельних операцій - результат (прибуток чи збиток) від операцій з купівлі-продажу різних фінансових інструментів. У тому числі за операціями з цінними паперами, за операціями з іноземною валютою та банківськими металами банк визнає прибутки та збитки:

від реалізації фінансових інвестицій;

від змін в оцінці (переоцінці) інвестицій до справедливої вартості;

від результату переоцінки активів і зобов'язань в іноземній валюті та банківських металах у разі зміни офіційного курсу гривні до іноземних валют (банківських металів).

Абзац п'ятий пункту 2.5 глави 2 розділу II виключено 

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 16.06.2005 р. N 222)

2.6. Дохід у вигляді дивідендів - дохід, який виникає в результаті використання банком цінних паперів з нефіксованим прибутком.

Абзац другий пункту 2.6 глави 2 розділу II виключено 

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 16.06.2005 р. N 222)

2.7. Витрати на формування спеціальних резервів банку - це витрати на покриття можливих збитків від зменшення корисності активів банку та списання безнадійних активів.

2.8. Доходи від повернення раніше списаних активів - кошти, що надійшли для погашення заборгованості, яка була визнана банком безнадійною щодо отримання.

Абзац другий пункту 2.8 глави 2 розділу II виключено 

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 16.06.2005 р. N 222)

2.9. Інші операційні доходи і витрати - доходи і витрати від операцій, що не пов'язані з інвестиційною та фінансовою діяльністю, а також ті, що не включені у вищезазначені групи операційних доходів і витрат, зокрема:

доходи (витрати) від оперативного лізингу (оренди);

витрати за послуги аудиту;

(пункт 2.9 глави 2 розділу II доповнено новим абзацом третім згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004 р. N 279,
у зв'язку з цим абзаци третій і четвертий
 уважати відповідно абзацами четвертим і п'ятим)

витрати на інкасацію;

неустойки (штрафи, пені), що отримані (сплачені) за банківськими операціями, інше.

2.10. Загальні адміністративні витрати - операційні витрати, пов'язані із забезпеченням діяльності банків. До них належать витрати на утримання персоналу (заробітна плата, витрати на соціальне забезпечення, обов'язкові нарахування, страхування, додаткові виплати, премії, навчання тощо); амортизація необоротних активів; витрати на утримання та експлуатацію основних засобів і нематеріальних активів (ремонт, страхування), інші експлуатаційні витрати (комунальні послуги, охорона тощо); гонорари за професійні послуги (юридичні, медичні тощо); витрати на зв'язок (поштові, телефонні, факс тощо); сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток та інші витрати, спрямовані на обслуговування та управління банком.

(абзац перший пункту 2.10 глави 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004 р. N 279)

Абзац другий пункту 2.10 глави 2 розділу II виключено 

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 16.06.2005 р. N 222)

2.11. Податок на прибуток - операційні витрати банку, пов'язані зі сплатою податку відповідно до законодавства України та з урахуванням вимог міжнародних стандартів фінансової звітності щодо визнання відстрочених податкових зобов'язань і податкових активів.

(пункт 2.11 глави 2 розділу II у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 22.06.2015 р. N 403)

2.12. Пункт 2.12 глави 2 розділу II виключено 

(пункт 2.12 глави 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління  Національного банку України від 16.06.2005 р. N 222,
 виключено згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 23.03.2006 р. N 103,
 у зв'язку з цим пункти 2.13 - 2.15
 уважати відповідно пунктами 2.12 - 2.14)

2.12. За результатами інвестиційної діяльності банк визнає:

1) доходи (витрати) від реалізації (придбання) основних засобів та нематеріальних активів;

2) доходи (витрати) від реалізації (придбання) інвестиційної нерухомості;

3) доходи (витрати) від реалізації вкладень у дочірні та асоційовані компанії тощо.

(пункт 2.12 глави 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з постановою
Правління Національного банку України від 17.06.2004 р. N 279
,
у редакції постанови Правління Національного
 банку України від 22.06.2015 р. N 403)

2.13. За результатами операцій, пов'язаних із фінансовою діяльністю, банк визнає:

доходи (витрати) за операціями з цінними паперами власного боргу;

доходи (витрати) за субординованим боргом;

дивіденди, що сплачені протягом звітного періоду;

доходи, які виникають у результаті випуску інструментів власного капіталу тощо.

2.14. Визнані банком доходи і витрати групуються за їх характером за відповідними статтями Звіту про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіту про фінансові результати) / Звіту про прибутки і збитки та Звіту про сукупний дохід.

(пункт 2.14 глави 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 22.06.2015 р. N 403)

Глава 3. Порядок застосування методу ефективної ставки відсотка

3.1. Банк визнає процентні доходи і витрати за рахунками процентних доходів і витрат за класами 6, 7 із застосуванням методу ефективної ставки відсотка. За фінансовими інструментами, за якими неможливо визначити майбутні грошові потоки (кредити овердрафт, відновлювальні кредитні лінії, вклади/депозити на вимогу) і до яких ефективна ставка відсотка не застосовується, для визнання процентних доходів банк застосовує номінальну процентну ставку.

Банк відображає нараховані проценти за фінансовими інструментами за процентною ставкою, яка передбачена умовами договору (випуску), за рахунками з обліку нарахованих доходів за класами 1, 2, 3 (з характеристикою рахунка А "активний") та нарахованих витрат (з характеристикою рахунка П "пасивний").

Амортизація дисконту (премії) за фінансовими інструментами здійснюється одночасно з нарахуванням процентів.

(пункт 3.1 глави 3 розділу II у редакції постанов
 Правління Національного банку України від 23.03.2006 р. N 103,
від 22.06.2015 р. N 403
,
 від 26.11.2015 р. N 827)

3.2. Для розрахунку ефективної ставки відсотка визначаються потоки грошових коштів з урахуванням усіх умов договору за фінансовим інструментом, у тому числі включаються всі комісії та інші сплачені або отримані сторонами суми, що є невід'ємною частиною доходу (витрат) фінансового інструменту. Якщо неможливо достовірно оцінити потоки грошових коштів або очікуваний строк дії фінансового інструменту, то використовуються потоки грошових коштів, що передбачені відповідним договором, протягом строку дії договору.

3.3. Якщо надалі банк переглядає попередні оцінки сум платежів та надходжень за фінансовими інструментами, то він має здійснити коригування балансової вартості фінансового активу чи фінансового зобов'язання для відображення фактичних та переглянутих попередньо оцінених грошових потоків. Банк визначає суму коригування як різницю між балансовою вартістю фінансового інструменту та теперішньою вартістю переглянутих попередньо оцінених майбутніх грошових потоків, дисконтованих за первісною ефективною ставкою відсотка цього фінансового інструменту. Для фінансових інструментів з плаваючою процентною ставкою застосовується ефективна ставка відсотка, що була розрахована під час останньої зміни номінальної процентної ставки відповідно до нових умов.

Сума коригування визнається як процентний дохід або витрати в кореспонденції з рахунками для обліку неамортизованого дисконту/премії або в кореспонденції з рахунками з обліку нарахованих доходів (витрат) класів 1, 2, 3 з характеристикою "активно-пасивні".

Банк визначає процентний дохід за фінансовим активом, за яким визнано зменшення корисності, як добуток амортизованої собівартості та ефективної ставки, що застосовувалася для дисконтування попередньо оцінених майбутніх грошових потоків під час визначення зменшення корисності цього фінансового активу.

(пункт 3.3 глави 3 розділу II у редакції постанов
 Правління Національного банку України від 23.03.2006 р. N 103,
від 22.06.2015 р. N 403
,
 від 26.11.2015 р. N 827)

3.4. Пункт 3.4 глави 3 розділу II виключено

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 27.12.2007 р. N 483)

(розділ II доповнено главою 3 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 16.06.2005 р. N 222)

Розділ III. Бухгалтерський облік доходів і витрат банку

Глава 1. Загальні принципи відображення в бухгалтерському обліку доходів і витрат

1.1. Визнані банком доходи і витрати відображаються в бухгалтерському обліку із застосуванням принципу нарахування та відповідності згідно з прийнятою банком обліковою політикою.

Разом з тим бухгалтерський облік нарахованих доходів і витрат здійснюється не рідше одного разу на місяць за кожною операцією (договором) окремо.

Амортизація дисконту (премії) здійснюється не рідше одного разу на місяць з відображенням за відповідними рахунками процентних доходів (витрат).

(пункт 1.1 глави 1 розділу III доповнено новим абзацом третім згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 16.06.2005 р. N 222)

Абзац четвертий пункту 1.1 глави 1 розділу III виключено

(пункт 1.1 глави 1 розділу III доповнено новим абзацом четвертим згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 16.06.2005 р. N 222,
 у зв'язку з цим абзаци третій, четвертий
 уважати відповідно абзацами п'ятим, шостим
,
 абзац четвертий пункту 1.1 глави 1 розділу III у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 23.03.2006 р. N 103
,
 виключено згідно з постановою
 Правління  Національного банку України від 27.12.2007 р. N 483,
у зв'язку з цим абзаци п'ятий і шостий
 уважати відповідно абзацами четвертим і п'ятим)

Абзац четвертий пункту 1.1 глави 1 розділу III виключено

(згідно з постановою Правління Національного
 банку України від 22.06.2015 р. N 403)

Абзац п'ятий пункту 1.1 глави 1 розділу III виключено 

(згідно з постановою Правління Національного
 банку України від 22.06.2015 р. N 403)

1.2. Статті доходів і витрат не згортаються, а відображаються в обліку окремо, за винятком статей, пов'язаних із хеджуванням або активами та зобов'язаннями, якщо є юридичне право на таке згортання та якщо це передбачено відповідними міжнародними стандартами фінансової звітності.

(абзац перший пункту 1.2 глави 1 розділу III із змінами, внесеними
 згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 22.06.2015 р. N 403)

На нетто-основі, як правило, відображаються доходи і витрати, що виникають у результаті:

а) реалізації та переоцінки балансової вартості цінних паперів, придбаних для здійснення торгових операцій;

б) реалізації цінних паперів у портфелі на продаж;

(абзац четвертий пункту 1.2 глави 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 23.03.2006 р. N 103)

в) операцій в іноземній валюті.

1.3. Доходи і витрати банку відображаються в бухгалтерському обліку за рахунками класів 6 та 7 Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004 N 280 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.07.2004 за N 918/9517 (зі змінами). Залишки за рахунками доходів і витрат відображаються наростаючим підсумком з початку року та в кінці звітного фінансового року закриваються:

(абзац перший пункту 1.3 глави 1 розділу III в редакції постанови
 Правління Національного банку України від 16.06.2005 р. N 222)

за умови перевищення доходів над витратами - на рахунок 5040 П "Прибуток звітного року";

(абзац другий пункту 1.3 глави 1 розділу III із змінами, внесеними
 згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 22.06.2015 р. N 403)

за умови перевищення витрат над доходами - на рахунок 5041 А "Збиток звітного року".

(абзац третій пункту 1.3 глави 1 розділу III із змінами, внесеними
 згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 22.06.2015 р. N 403)

1.4. Банки самостійно визначають порядок формування аналітичних рахунків за балансовими рахунками класів 6 і 7. Облік нарахованих доходів і витрат та фактично отриманих доходів або сплачених витрат, а також доходів і витрат, що підлягають чи не підлягають оподаткуванню, здійснюється на розсуд банку на окремих аналітичних рахунках.

1.5. Облік нарахованих доходів і витрат здійснюється за відповідними рахунками класів 1, 2, 3 у кореспонденції з рахунками класів 6 та 7.

Абзац другий пункту 1.5 глави 1 розділу III виключено

(згідно з постановою Правління Національного
 банку України від 22.06.2015 р. N 403)

1.6. Отримані доходи та здійснені витрати, що належать до майбутніх періодів, обліковуються відповідно за рахунками 3600 П "Доходи майбутніх періодів" та 3500 А "Витрати майбутніх періодів".

Банк щомісяця визнає суму доходів і витрат, що належать до звітного періоду, з відображенням за відповідними рахунками класів 6 та 7.

1.7. Порядок нарахування та визнання доходів і витрат за операціями, що здійснюються між структурними підрозділами банку (філіями), визначається банком самостійно. Разом з тим слід урахувати вимоги зазначених Правил, а також те, що залишки за рахунками доходів і витрат за операціями між структурними підрозділами банку (філіями) мають бути тотожними та не враховуються під час формування фінансового результату банку.

1.8. Доходи і витрати (нараховані, отримані, сплачені) в іноземній валюті відображаються за рахунками класів 6 і 7 у національній валюті за офіційними курсами гривні до іноземних валют на дату їх визнання. Під час відображення в бухгалтерському обліку цих доходів і витрат банки можуть використовувати технічні рахунки 3800 та 3801.

(абзац перший пункту 1.8 глави 1 розділу III у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 23.03.2006 р. N 103)

Нарахування процентних доходів (витрат), амортизація дисконту (премії) за фінансовими інструментами в іноземній валюті здійснюються в тій валюті, у якій обліковується пов'язаний з ними фінансовий інструмент.

(пункт 1.8 глави 1 розділу III доповнено новим абзацом другим згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 23.03.2006 р. N 103,
 у зв'язку з цим абзац другий уважати абзацом третім)

Переоцінка залишків в іноземній валюті за рахунками з обліку заборгованості нарахованих доходів і витрат у зв'язку із зміною офіційних курсів гривні до іноземних валют здійснюється згідно з правилами, визначеними нормативно-правовими актами Національного банку України.

1.9. Доходи і витрати майбутніх періодів в іноземній валюті за монетарними активами та зобов'язаннями переоцінюються у валюту звітності під час кожної зміни офіційних курсів гривні до іноземних валют до часу їх визнання (відображення за рахунками доходів і витрат у відповідному звітному періоді).

1.10. Доходи і витрати майбутніх періодів в іноземній валюті за немонетарними статтями відображаються у звітності за офіційними курсами гривні до іноземних валют на дату їх виникнення і не переоцінюються під час кожної зміни офіційних курсів гривні до іноземних валют до часу їх визнання за відповідними рахунками доходів і витрат класів 6, 7.

1.11. Кошти, які надійшли на користь комітентів, принципалів, інших контрагентів, та витрати, здійснені банком за договорами комісій тощо, які відшкодовуються клієнтами, обліковуються на рахунках класів 1, 2, 3 як кредиторська і дебіторська заборгованості відповідно.

1.12. У разі непогашення боржником заборгованості за нарахованими доходами в строк, передбачений угодою, наступного робочого дня несплачена сума обліковується на відповідних рахунках з обліку прострочених нарахованих доходів класів 1, 2, 3.

1.13. Пункт 1.13 глави 1 розділу III виключено

(пункт 1.13 глави 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 17.06.2004 р. N 279
,
 виключено згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 27.12.2007 р. N 483)

1.14. Пункт 1.14 глави 1 розділу III виключено

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 27.12.2007 р. N 483)

1.15. Пункт 1.15 глави 1 розділу III виключено

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 27.12.2007 р. N 483)

1.16. Пункт 1.16 глави 1 розділу III виключено

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 27.12.2007 р. N 483,
у зв'язку з цим пункти 1.17 - 1.22
 уважати відповідно пунктами 1.13 - 1.18)

1.13. Відображення в бухгалтерському обліку доходів та витрат за операціями з цінними паперами, у тому числі амортизація дисконту і премії за ними та визнання дивідендів, здійснюється згідно з нормативно-правовими актами Національного банку України щодо обліку операцій з цінними паперами.

1.14. Доходи і витрати за операціями з лізингу (оренди) необоротних активів, а також витрати з нарахування амортизації основних засобів та нематеріальних активів визнаються та відображаються в порядку, визначеному нормативно-правовими актами Національного банку з бухгалтерського обліку основних засобів і нематеріальних активів банків.

(пункт 1.14 глави 1 розділу III у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 23.03.2006 р. N 103)

1.15. Відображення в бухгалтерському обліку витрат, пов'язаних зі зменшенням корисності активів, здійснюється в порядку, визначеному нормативно-правовими актами Національного банку з бухгалтерського обліку відповідних активів банків.

(пункт 1.15 глави 1 розділу III в редакції постанов
 Правління Національного банку України від 16.06.2005 р. N 222,
 від 23.03.2006 р. N 103)

1.16. Умови нарахування та сплати доходів і витрат (дата нарахування, термін сплати за обумовлений період, метод визначення умовної кількості днів, період розрахунку тощо), а також неустойки в разі порушення боржником зобов'язання визначаються договором між банком і контрагентом згідно з вимогами законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку України.

1.17. Розрахунковий період для нарахування процентних доходів (витрат) визначається договором відповідно до вимог законодавства України.

1.18. Для обрахування процентних доходів і витрат застосовуються такі методи визначення кількості днів:

(абзац перший пункту 1.18 глави 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 16.06.2005 р. N 222)

метод "факт/факт" - передбачає, що для розрахунку використовується фактична кількість днів у місяці та році;

метод "факт/360" - передбачає, що для розрахунку використовується фактична кількість днів у місяці, але умовно в році 360 днів;

метод "30/360" - передбачає, що для розрахунку використовується умовна кількість днів у році - 360, у місяці - 30.

Абзац п'ятий пункту 1.22 глави 1 розділу III виключено 

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 16.06.2005 р. N 222)

Глава 2. Порядок відображення в бухгалтерському обліку доходів банку

2.1. Під час нарахування процентних доходів за операціями в національній валюті здійснюється така бухгалтерська проводка:

Дебет

Рахунки для обліку процентних нарахованих доходів за класами 1, 2, 3;

Кредит

Рахунки для обліку процентних доходів за класом 6.

(пункт 2.1 глави 2 розділу III у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 23.03.2006 р. N 103)

2.2. Нарахування процентних доходів в іноземній валюті з використанням технічних рахунків валютної позиції відображається в бухгалтерському обліку такими проводками:

Дебет

Рахунки для обліку процентних нарахованих доходів за класами 1, 2, 3;

Кредит

3800 АП "Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів".

Одночасно на суму вартості іноземної валюти в грошовій одиниці України (далі - гривневого еквівалента) здійснюється така бухгалтерська проводка:

Дебет

3801 АП "Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів";

Кредит

Рахунки для обліку процентних доходів за класом 6.

(главу 2 розділу III доповнено новим пунктом 2.2 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 23.03.2006 р. N 103)

2.3. Амортизація дисконту за фінансовими активами в національній валюті відображається в бухгалтерському обліку такою проводкою:

Дебет

Рахунки для обліку неамортизованого дисконту за фінансовими активами;

Кредит

Рахунки для обліку процентних доходів за класом 6.

(главу 2 розділу III доповнено новим пунктом 2.3 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 23.03.2006 р. N 103)

2.4. Амортизація дисконту за фінансовими активами в іноземній валюті з використанням технічних рахунків валютної позиції відображається в бухгалтерському обліку такими проводками:

Дебет

Рахунки для обліку неамортизованого дисконту за фінансовими активами;

Кредит

3800 АП "Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів".

Одночасно на суму гривневого еквівалента здійснюється така бухгалтерська проводка:

Дебет

3801 АП "Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів";

Кредит

Рахунки для обліку процентних доходів за класом 6.

(главу 2 розділу III доповнено новим пунктом 2.4 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 23.03.2006 р. N 103)

2.5. Амортизація премії за фінансовими активами в національній валюті відображається в бухгалтерському обліку такою проводкою:

Дебет

Рахунки для обліку процентних доходів за класом 6;

Кредит

Рахунки для обліку неамортизованої премії за фінансовими активами.

(главу 2 розділу III доповнено новим пунктом 2.5 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 23.03.2006 р. N 103)

2.6. Амортизація премії за фінансовими активами в іноземній валюті з використанням технічних рахунків валютної позиції відображається в бухгалтерському обліку такими проводками:

Дебет

3800 АП "Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів";

Кредит

Рахунки для обліку неамортизованої премії за фінансовими активами.

Одночасно на суму гривневого еквівалента здійснюється така бухгалтерська проводка:

Дебет

Рахунки для обліку процентних доходів за класом 6;

Кредит

3801 АП "Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів".

(главу 2 розділу III доповнено новим пунктом 2.6 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 23.03.2006 р. N 103)

2.7. Пункт 2.7 глави 2 розділу ІІІ виключено

(главу 2 розділу III доповнено новим пунктом 2.7 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 22.06.2015 р. N 403,
у зв'язку з цим пункти 2.7 - 2.21
 вважати відповідно пунктами 2.8 - 2.22
,
 пункт 2.7 глави 2 розділу ІІІ виключено згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 26.11.2015 р. N 827
,
 у зв'язку з цим пункти 2.8 - 2.21 уважати відповідно пунктами 2.7 - 2.20
)

2.7. Під час нарахування комісійних та інших доходів за операціями здійснюється така бухгалтерська проводка:

(абзац перший пункту 2.7 глави 2 розділу III із змінами, внесеними
 згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 22.06.2015 р. N 403)

Дебет

Рахунки для обліку комісійних та інших нарахованих доходів за класом 3;

Кредит

Рахунки для обліку комісійних та інших доходів за класом 6.

(главу 2 розділу III доповнено новим пунктом 2.7 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 23.03.2006 р. N 103)

2.9. Пункт 2.9 глави 2 розділу III виключено 

(главу 2 розділу III доповнено новим пунктом 2.9 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 23.03.2006 р. N 103,
 у зв'язку з цим пункти 2.9 - 2.21 уважати відповідно пунктами 2.10 - 2.22,
пункт 2.9 глави 2 розділу III виключено згідно з постановою
Правління Національного банку України від 22.06.2015 р. N 403,
у зв'язку з цим пункти 2.10 - 2.22
 вважати відповідно пунктами 2.9 - 2.21)

2.8. Під час отримання банком коштів за раніше визнаними нарахованими доходами здійснюються такі бухгалтерські проводки:

Дебет

Рахунки для обліку грошових коштів, поточні рахунки;

(абзац пункту 2.8 глави 2 розділу III із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004 р. N 279)

Кредит

Рахунки для обліку нарахованих доходів за класами 1, 2, 3.

2.9. У разі отримання коштів у сумі, більшій, ніж визнано за рахунками нарахованих доходів на певну дату, здійснюються такі бухгалтерські проводки:

Дебет

Рахунки для обліку грошових коштів, поточні рахунки;

(абзац пункту 2.9 глави 2 розділу III із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004 р. N 279)

Кредит

Рахунки для обліку комісійних та інших нарахованих доходів за класом 3;

(абзац п'ятий пункту 2.9 глави 2 розділу III у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 23.03.2006 р. N 103)

3600 П "Доходи майбутніх періодів" (на суму доходів, що отримані авансом та належать до майбутніх звітних періодів).

У цьому разі банк щомісяця визначає суму доходу, що належить до звітного періоду, здійснюючи такі бухгалтерські проводки:

Дебет

3600 П "Доходи майбутніх періодів";

Кредит

Рахунки для обліку комісійних та інших доходів за класом 6;

(абзац одинадцятий пункту 2.9 глави 2 розділу III із змінами,
 внесеними згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 23.03.2006 р. N 103)

Рахунки для обліку комісійних та інших нарахованих доходів за класом 3 (якщо банк визнає доходи згідно з принципом нарахування).

(абзац дванадцятий пункту 2.9 глави 2 розділу III у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 23.03.2006 р. N 103)

2.10. У разі надходження коштів за операціями, за якими визнання доходу та отримання коштів відбувається на дату балансу, здійснюються такі бухгалтерські проводки:

Дебет

Рахунки для обліку грошових коштів, поточні рахунки;

Кредит

Рахунки для обліку комісійних та інших доходів за класом 6.

(пункт 2.10 глави 2 розділу III із змінами, внесеними згідно з
 
постановами Правління Національного банку України від 17.06.2004 р. N 279,
 від 22.06.2015 р. N 403)

2.11. Отримані кошти в іноземній валюті за операціями, за якими дохід визнається в періоді їх надходження, відображаються в обліку проводками, наведеними в пункті 2.11 цієї глави, з використанням технічних рахунків валютної позиції.

(пункт 2.11 глави 2 розділу III із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 23.03.2006 р. N 103)

2.12. Якщо нараховані доходи своєчасно не отримані в обумовлений угодою термін, то наступного робочого дня здійснюються такі бухгалтерські проводки:

Дебет

Рахунки для обліку прострочених нарахованих доходів за класами 1, 2, 3;

Кредит

Рахунки для обліку нарахованих доходів за класами 1, 2, 3.

2.13. У разі часткового або повного погашення контрагентом (поручителем) заборгованості за нарахованими доходами, що обліковуються на рахунках прострочених нарахованих доходів, виконується така бухгалтерська проводка:

Дебет

Рахунки для обліку грошових коштів, поточні рахунки;

(абзац пункту 2.13 глави 2 розділу III із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004 р. N 279)

Кредит

Рахунки для обліку прострочених нарахованих доходів за класами 1, 2, 3.

2.14. Банк формує резерви в разі втрати ймовірності щодо отримання компенсації за дебіторською заборгованістю, у тому числі за дебіторською заборгованістю за нарахованими та не отриманими доходами (крім процентних доходів за фінансовими інструментами), і відображає в бухгалтерському обліку такими проводками:

Дебет

Рахунки для обліку відрахувань у резерви;

Кредит

Рахунки для обліку резервів під дебіторську заборгованість і заборгованість за іншими нарахованими доходами.

(пункт 2.14 глави 2 розділу III у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 27.12.2007 р. N 483)

2.15. Банк зменшує або сторнує суму резерву в разі часткового або повного погашення контрагентом (поручителем) дебіторської заборгованості, у тому числі дебіторської заборгованості за нарахованими та не отриманими доходами (крім процентних доходів за фінансовими інструментами), і відображає в бухгалтерському обліку такими проводками:

Дебет

Рахунки для обліку резервів під дебіторську заборгованість та заборгованість за іншими нарахованими доходами;

Кредит

Рахунки для обліку відрахувань у резерви.

(пункт 2.15 глави 2 розділу III у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 27.12.2007 р. N 483)

2.16. Банк здійснює списання дебіторської заборгованості як безнадійної щодо отримання за рахунок сформованих резервів такими бухгалтерськими проводками:

Дебет

Рахунки для обліку резервів під дебіторську заборгованість і заборгованість за іншими нарахованими доходами;

Кредит

Рахунки для обліку комісійних та інших нарахованих доходів за класом 3;

Рахунки для обліку дебіторської заборгованості за господарською діяльністю банку.

(пункт 2.16 глави 2 розділу III у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 27.12.2007 р. N 483)

2.17. Банк здійснює на суму списаної за рахунок резервів дебіторської заборгованості як безнадійної щодо отримання такі бухгалтерські проводки за позабалансовими рахунками:

Дебет

Позабалансові рахунки;

Кредит

991 "Контррахунки для рахунків розділів 96 - 98".

(пункт 2.17 глави 2 розділу III із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України
 від 23.03.2006 р. N 103,
 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 27.12.2007 р. N 483)

2.18. Банк відображає в бухгалтерському обліку отримання коштів за дебіторською заборгованістю, що списана за рахунок резервів та обліковується за позабалансовими рахунками, такими бухгалтерськими проводками:

Дебет

Рахунки для обліку грошових коштів, поточні рахунки;

Кредит

Рахунки для обліку відрахувань у резерви (за умови, що безнадійна заборгованість за нарахованими доходами списана за рахунок резерву в поточному році);

Рахунки для обліку повернення раніше списаних безнадійних боргів минулих років за класом 6 (за умови, що безнадійна заборгованість за нарахованими доходами списана за рахунок резерву в минулому році).

(пункт 2.18 глави 2 розділу III із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004 р. N 279,
 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 27.12.2007 р. N 483)

2.19. Банк здійснює на суму отриманих коштів за дебіторською заборгованістю, що списана за рахунок резервів, такі бухгалтерські проводки за позабалансовими рахунками:

Дебет

991 "Контррахунки для рахунків розділів 96 - 98";

Кредит

Позабалансові рахунки.

(пункт 2.19 глави 2 розділу III у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 27.12.2007 р. N 483)

2.20. Банк здійснює бухгалтерські проводки після закінчення строку позовної давності за безнадійною дебіторською заборгованістю, що була списана за рахунок резерву та обліковувалася за позабалансовими рахунками, відповідно до пункту 2.20 цієї глави.

(пункт 2.20 глави 2 розділу III із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004 р. N 279,
 у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 27.12.2007 р. N 483)

2.22. Пункт 2.22 глави 2 розділу III виключено 

(пункт 2.22 глави 2 розділу III із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004 р. N 279,
 виключено згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 23.03.2006 р. N 103)

Глава 3. Порядок відображення в бухгалтерському обліку витрат банку

3.1. Під час нарахування процентних витрат за фінансовими інструментами здійснюється така бухгалтерська проводка:

Дебет

Рахунки для обліку процентних витрат за класом 7;

Кредит

Рахунки для обліку процентних нарахованих витрат за класами 1, 2, 3.

(пункт 3.1 глави 3 розділу III у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 23.03.2006 р. N 103)

3.2. Нарахування процентних витрат в іноземній валюті з використанням технічних рахунків валютної позиції відображається в бухгалтерському обліку такими проводками:

Дебет

3800 АП "Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів";

Кредит

Рахунки для обліку процентних нарахованих витрат за класами 1, 2, 3.

Одночасно на суму гривневого еквівалента здійснюється така бухгалтерська проводка:

Дебет

Рахунки для обліку процентних витрат за класом 7;

Кредит

3801 АП "Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів".

(пункт 3.2 глави 3 розділу III у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 23.03.2006 р. N 103)

3.3. Амортизація дисконту за фінансовими зобов'язаннями в національній валюті відображається в бухгалтерському обліку такою проводкою:

Дебет

Рахунки для обліку процентних витрат за класом 7;

Кредит

Рахунки для обліку неамортизованого дисконту за фінансовими зобов'язаннями.

(главу 3 розділу III доповнено новим пунктом 3.3 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 23.03.2006 р. N 103)

3.4. Амортизація дисконту за фінансовими зобов'язаннями в іноземній валюті з використанням технічних рахунків валютної позиції відображається в бухгалтерському обліку такими проводками:

Дебет

3800 АП "Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів";

Кредит

Рахунки для обліку неамортизованого дисконту за фінансовими зобов'язаннями.

Одночасно на суму гривневого еквівалента здійснюється така бухгалтерська проводка:

Дебет

Рахунки для обліку процентних витрат за класом 7;

Кредит

3801 АП "Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів".

(главу 3 розділу III доповнено новим пунктом 3.4 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 23.03.2006 р. N 103)

3.5. Амортизація премії за фінансовими зобов'язаннями в національній валюті відображається в бухгалтерському обліку такою проводкою:

Дебет

Рахунки для обліку неамортизованої премії за фінансовими зобов'язаннями;

Кредит

Рахунки для обліку процентних витрат за класом 7.

(главу 3 розділу III доповнено новим пунктом 3.5 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 23.03.2006 р. N 103)

3.6. Амортизація премії за фінансовими зобов'язаннями в іноземній валюті з використанням технічних рахунків валютної позиції відображається в бухгалтерському обліку такими проводками:

Дебет

Рахунки для обліку неамортизованої премії за фінансовими зобов'язаннями;

Кредит

3800 АП "Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів".

Одночасно на суму гривневого еквівалента здійснюється така бухгалтерська проводка:

Дебет

3801 АП "Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів";

Кредит

Рахунки для обліку процентних витрат за класом 7.

(главу 3 розділу III доповнено новим пунктом 3.6 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 23.03.2006 р. N 103)

3.7. Під час нарахування комісійних та інших витрат за операціями здійснюються такі бухгалтерські проводки:

(абзац перший пункту 3.7 глави 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 22.06.2015 р. N 403)

Дебет

Рахунки для обліку комісійних та інших витрат за класом 7;

Кредит

Рахунки для обліку комісійних та інших нарахованих витрат за класом 3.

(главу 3 розділу III доповнено новим пунктом 3.7 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 23.03.2006 р. N 103)

3.8. Пункт  3.8 глави 3 розділу III виключено

(главу 3 розділу III доповнено новим пунктом 3.8 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 23.03.2006 р. N 103,
 у зв'язку з цим пункти 3.3 - 3.14 уважати відповідно пунктами 3.9 - 3.20,
пункт 3.8 глави 3 розділу III виключено згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 22.06.2015 р. N 403,
у зв'язку з цим пункти 3.9 - 3.19 уважати відповідно пунктами 3.8 - 3.18)

3.8. Під час сплати коштів відповідно до умов договору на дату платежу здійснюються такі бухгалтерські проводки:

Дебет

Рахунки для обліку нарахованих витрат за класами 1, 2, 3;

Кредит

Рахунки для обліку грошових коштів, поточні рахунки.

(абзац пункту 3.8 глави 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004 р. N 279)

3.9. У разі сплати коштів за операціями, за якими визнання витрат та сплата коштів відбуваються на дату балансу, здійснюються такі бухгалтерські проводки:

Дебет

Рахунки для обліку процентних, комісійних та інших витрат за класом 7;

Кредит

Рахунки для обліку грошових коштів, поточні рахунки.

(абзац пункту 3.9 глави 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004 р. N 279)

3.10. Витрати за операціями в іноземній валюті, за якими визнання витрат та сплата коштів відбуваються на дату балансу, відображаються в бухгалтерському обліку з використанням технічних рахунків валютної позиції. У цьому разі здійснюються такі проводки:

Дебет

Рахунки для обліку процентних, комісійних та інших витрат за класом 7;

Кредит

3801 АП "Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів".

Одночасно здійснюються такі бухгалтерські проводки:

Дебет

3800 АП "Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів";

Кредит

Рахунки для обліку грошових коштів, поточні рахунки.

(абзац пункту 3.10 глави 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004 р. N 279)

3.11. Попередня оплата (аванс) комісійних та інших витрат відображається в бухгалтерському обліку такими проводками:

(абзац перший пункту 3.11 глави 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 23.03.2006 р. N 103)

Дебет

3500 А "Витрати майбутніх періодів";

Кредит

Рахунки для обліку грошових коштів, поточні рахунки.

(абзац пункту 3.11 глави 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004 р. N 279)

Банк кожного місяця визначає суму витрат, що належить до звітного періоду, та здійснює такі бухгалтерські проводки:

Дебет

Рахунки для обліку комісійних та інших витрат за класом 7;

(абзац восьмий пункту 3.11 глави 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 23.03.2006 р. N 103)

Рахунки для обліку комісійних та інших нарахованих витрат за класом 3 (якщо банк визнає витрати згідно з принципом нарахування);

(абзац дев'ятий пункту 3.11 глави 3 розділу III у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 23.03.2006 р. N 103)

Кредит

3500 А "Витрати майбутніх періодів".

3.12. Банк відображає в бухгалтерському обліку визнання забезпечення (резерву) такою бухгалтерською проводкою:

Дебет

7706 АП "Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат";

Кредит

3699 П "Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями".

(главу 3 розділу III доповнено новим пунктом 3.12 згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 22.06.2015 р. N 403,
у зв'язку з цим пункти 3.12 - 3.18 уважати відповідно пунктами 3.13 - 3.19)

3.13. Відображення в бухгалтерському обліку попередньої оплати та порядок визнання витрат:

за отримані запаси матеріальних цінностей здійснюється в порядку, визначеному в Інструкції з бухгалтерського обліку запасів матеріальних цінностей банків України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 10.12.2004 N 625 і зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 27.12.2004 за N 1650/10249;

(абзац другий пункту 3.13 глави 3 розділу III в редакції постанови
 Правління Національного банку України від 16.06.2005 р. N 222)

за послуги, виконані роботи здійснюється в порядку, визначеному в Інструкції з бухгалтерського обліку основних засобів і нематеріальних активів банків України, затвердженій постановою Правління Національного банку України від 20.12.2005 N 480, зареєстрованій у Міністерстві юстиції України 18.01.2006 за N 40/11914, та інших нормативно-правових актах Національного банку України.

(абзац третій пункту 3.13 глави 3 розділу III у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 23.03.2006 р. N 103)

3.14. Відображення в бухгалтерському обліку витрат на утримання персоналу (нарахування та сплата заробітної плати та прирівняних до неї платежів, нарахування та утримання єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, створення банком забезпечення на оплату відпусток працівникам) банки здійснюють відповідно до вимог законодавства України та облікової політики банку, яка має відповідати вимогам міжнародних стандартів фінансової звітності.

(абзац перший пункту 3.14 глави 3 розділу III у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 22.06.2015 р. N 403)

У бухгалтерському обліку зазначені операції відображаються такими проводками:

а) нарахування заробітної плати (премії, матеріальної допомоги, інших виплат) протягом місяця відображається в бухгалтерському обліку такими проводками:

Дебет

7400 А "Основна і додаткова заробітна плата";

7403 А "Матеріальна допомога та інші соціальні виплати";

7409 А "Інші витрати на утримання персоналу";

3559 А "Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами";

Кредит

3652 П "Нарахування працівникам банку за заробітною платою";

б) виплата заробітної плати (премії, матеріальної допомоги, інших виплат) відображається в бухгалтерському обліку такими проводками:

Дебет

3652 П "Нарахування працівникам банку за заробітною платою";

Кредит

1001 А "Банкноти та монети в касі банку";

1002 А "Банкноти та монети в касі відділень банку";

2620 АП "Кошти на вимогу фізичних осіб";

(абзац підпункту "б" пункту 3.14 глави 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004 р. N 279)

2625 АП "Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток";

(абзац підпункту "б" пункту 3.14 глави 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004 р. N 279)

в) депонування коштів у випадках, передбачених законодавством України, відображається в бухгалтерському обліку такими проводками:

Дебет

3652 П "Нарахування працівникам банку за заробітною платою";

Кредит

3652 П "Нарахування працівникам банку за заробітною платою" (окремий аналітичний рахунок);

3659 П "Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами";

(абзац підпункту "в" пункту 3.14 глави 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004 р. N 279)

г) створення забезпечення на оплату відпусток відображається в бухгалтерському обліку такими проводками:

Дебет

7400 А "Основна і додаткова заробітна плата";

7401 А "Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування";

Кредит

3658 П "Забезпечення оплати відпусток";

(підпункт "г" пункту 3.14 глави 3 розділу III у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 22.06.2015 р. N 403)

ґ) нарахування відпускних відображається такими бухгалтерськими проводками:

Дебет

3500 А "Витрати майбутніх періодів" - на суму відпускних, що нараховані згідно із законодавством України за невідпрацьований час;

7400 А "Основна і додаткова заробітна плата";

7401 А "Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування";

3658 П "Забезпечення оплати відпусток";

Кредит

3652 П "Нарахування працівникам банку за заробітною платою";

3654 П "Нараховані відпускні до сплати";

(підпункт "ґ" пункту 3.14 глави 3 розділу III у редакції постанов
 Правління Національного банку України від 22.06.2015 р. N 403,
 від 26.11.2015 р. N 827)

д) виплата відпускних відображається в бухгалтерському обліку такими проводками:

Дебет

3652 П "Нарахування працівникам банку за заробітною платою";

3654 П "Нараховані відпускні до сплати";

Кредит

1001 А "Банкноти та монети в касі банку";

1002 А "Банкноти та монети в касі відділень банку";

2620 АП "Кошти на вимогу фізичних осіб";

(абзац підпункту "д" пункту 3.14 глави 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004 р. N 279)

2625 АП "Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток";

(абзац підпункту "д" пункту 3.14 глави 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004 р. N 279)

е) нарахування податків, пов'язаних з оплатою праці, та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування відображається в бухгалтерському обліку такими проводками:

Дебет

7401 А "Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування";

3500 А "Витрати майбутніх періодів";

3559 А "Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами";

3652 П "Нарахування працівникам банку за заробітною платою";

3658 П "Забезпечення оплати відпусток";

Кредит

3622 П "Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток";

(підпункт "е" пункту 3.14 глави 3 розділу III у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 22.06.2015 р. N 403)

є) на суму виплат, що були визнані в попередньому місяці як дебіторська заборгованість та витрати майбутніх періодів, у поточному місяці в бухгалтерському обліку здійснюються такі проводки:

(абзац перший підпункту "є" пункту 3.14 глави 3 розділу III у редакції
 постанови Правління Національного банку України від 22.06.2015 р. N 403)

Дебет

7400 А "Основна і додаткова заробітна плата";

7401 А "Внески, збори на обов'язкове державне пенсійне та соціальне страхування";

7403 А "Матеріальна допомога та інші соціальні виплати";

7409 А "Інші витрати на утримання персоналу";

Кредит

3500 А "Витрати майбутніх періодів";

3559 А "Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами";

ж) утримання з працівників банку на користь третіх осіб відображається в бухгалтерському обліку такими проводками:

Дебет

3652 П "Нарахування працівникам банку за заробітною платою";

Кредит

3653 П "Утримання з працівників банку на користь третіх осіб";

з) сплата нарахованих податків, пов'язаних з оплатою праці, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та утримання з працівників банку на користь третіх осіб у бухгалтерському обліку відображається такими проводками:

(абзац перший підпункту "з" пункту 3.14 глави 3 розділу III у редакції
 постанови Правління Національного банку України від 22.06.2015 р. N 403)

Дебет

3622 П "Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток"; або

3522 А "Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток" - за умови авансових платежів;

3653 П "Утримання з працівників банку на користь третіх осіб";

Кредит

Рахунки для обліку грошових коштів, поточні рахунки.

(абзац підпункту "з" пункту 3.14 глави 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004 р. N 279)

3.15. Інші виплати та розрахунки за авансами, виданими працівникам банку під звіт (на відрядження та інші господарські витрати), відображаються в бухгалтерському обліку такими проводками:

Дебет

3550 А "Аванси працівникам банку на витрати з відрядження";

3551 А "Аванси працівникам банку на господарські витрати";

3559 А "Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами";

Кредит

1001 А "Банкноти та монети в касі банку";

1002 А "Банкноти та монети в касі відділень банку";

2625 АП "Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток";

(абзац дев'ятий пункту 3.15 глави 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004 р. N 279)

згідно з авансовим звітом використані кошти відображаються в бухгалтерському обліку за відповідними рахунками для обліку витрат такими проводками:

Дебет

7431 А "Господарські витрати";

7433 А "Інші експлуатаційні витрати";

7452 А "Витрати на відрядження";

7454 А "Представницькі витрати";

Кредит

3550 А "Аванси працівникам банку на витрати з відрядження";

3551 А "Аванси працівникам банку на господарські витрати";

3559 А "Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами";

повернення підзвітною особою невикористаних коштів згідно з авансовим звітом:

Дебет

1001 А "Банкноти та монети в касі банку";

1002 А "Банкноти та монети в касі відділень банку";

Кредит

3550 А "Аванси працівникам банку на витрати з відрядження";

3551 А "Аванси працівникам банку на господарські витрати";

3559 А "Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами";

у разі виплати коштів працівнику банку за результатами авансового звіту здійснюються такі бухгалтерські проводки:

Дебет

7431 А "Господарські витрати";

7433 А "Інші експлуатаційні витрати";

7452 А "Витрати на відрядження" - на суму повернення невикористаних сум;

7454 А "Представницькі витрати";

Кредит

3650 П "Заборгованість працівникам банку на відрядження";

3651 П "Заборгованість працівникам банку на господарські витрати";

3659 П "Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами".

(абзац тридцять сьомий пункту 3.15 глави 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004 р. N 279)

Одночасно на суму коштів, що сплачені працівнику банку за результатами авансового звіту, здійснюються такі бухгалтерські проводки:

Дебет

3650 П "Заборгованість працівникам банку на відрядження";

3651 П "Заборгованість працівникам банку на господарські витрати";

3659 П "Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами";

(абзац сорок другий пункту 3.15 глави 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004 р. N 279)

Кредит

1001 А "Банкноти та монети в касі банку";

1002 А "Банкноти та монети в касі відділень банку";

2625 АП "Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток".

(абзац сорок шостий пункту 3.15 глави 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004 р. N 279)

Відображення в бухгалтерському обліку виплат працівникам банку за результатами авансового звіту може здійснюватися із застосуванням рахунків дебіторської заборгованості групи 355 "Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку".

3.16. Витрати на маркетинг та рекламу відображаються в бухгалтерському обліку такими проводками:

а) у разі сплати авансових платежів (попередньої оплати) згідно з умовами договору за послуги з маркетингу та реклами:

Дебет

3500 А "Витрати майбутніх періодів";

3510 А Рахунок виключено 

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 17.06.2004 р. N 279)

3519 А "Дебіторська заборгованість за послуги";

(абзац підпункту "а" пункту 3.16 глави 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004 р. N 279)

Кредит

Рахунки для обліку грошових коштів, поточні рахунки;

(абзац підпункту "а" пункту 3.16 глави 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004 р. N 279)

б) на суму отриманих послуг з маркетингу та реклами:

Дебет

7455 А "Витрати на маркетинг та рекламу";

Кредит

3500 А "Витрати майбутніх періодів";

3510 А Рахунок виключено 

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 17.06.2004 р. N 279)

3519 А "Дебіторська заборгованість за послуги".

(абзац підпункту "б" пункту 3.16 глави 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004 р. N 279)

3.17. Експлуатаційні та інші витрати, пов'язані з діяльністю банку, відображаються в бухгалтерському обліку такими проводками:

а) авансові платежі згідно з умовами договору:

Дебет

3519 А "Дебіторська заборгованість за послуги"

(абзац підпункту "а" пункту 3.17 глави 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004 р. N 279)

3500 А "Витрати майбутніх періодів";

Кредит

Рахунки для обліку грошових коштів, поточні рахунки;

(абзац підпункту "а" пункту 3.17 глави 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004 р. N 279)

б) визнання в бухгалтерському обліку експлуатаційних та інших витрат, пов'язаних з діяльністю банку у відповідному звітному періоді:

Дебет

Відповідні рахунки груп 738, 739, 742, 743, 744, 745, 749 класу 7;

Кредит

3500 А "Витрати майбутніх періодів";

3510 А "Дебіторська заборгованість з придбання активів"; 

(підпункт "б" пункту 3.17 глави 3 розділу III доповнено абзацом згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004 р. N 279)

3519 А "Дебіторська заборгованість за послуги";

(абзац підпункту "б" пункту 3.17 глави 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004 р. N 279)

3678 П "Інші нараховані витрати" - за умови визнання витрат за рахунками нарахованих витрат;

в) перерахування коштів відповідно до умов угод з надання експлуатаційних та інших послуг відображається в бухгалтерському обліку такими проводками:

Дебет

3678 П "Інші нараховані витрати";

Кредит

3519 А "Дебіторська заборгованість за послуги";

(абзац підпункту "в" пункту 3.17 глави 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004 р. N 279)

Рахунки для обліку грошових коштів, поточні рахунки.

(абзац підпункту "в" пункту 3.17 глави 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004 р. N 279)

3.18. Нарахування та сплата загальнодержавних та місцевих податків і зборів (обов'язкових платежів), що справляються згідно з Податковим кодексом України, а також нарахування та сплата збору до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб відповідно до Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" відображаються в бухгалтерському обліку такими проводками:

(абзац перший пункту 3.18 глави 3 розділу III у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 22.06.2015 р. N 403)

а) нарахування податку на землю:

Дебет

7411 А "Податок на землю";

Кредит

3622 П "Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток";

б) нарахування збору до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб:

Дебет

7418 А "Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб";

Кредит

3623 П "Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб";

в) нарахування інших податків та зборів (обов'язкових платежів), крім податку на прибуток:

Дебет

7419 А "Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток";

Кредит

3622 П "Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток";

г) сплата податків і зборів (обов'язкових платежів):

Дебет

3622 П "Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток";

3623 П "Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб";

Кредит

Рахунки для обліку грошових коштів, поточні рахунки.

(абзац підпункту "г" пункту 3.18 глави 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004 р. N 279)

3.19. Пункт 3.19 глави 3 розділу III виключено

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 23.03.2006 р. N 103,
 у зв'язку з цим пункт 3.20 уважати пунктом 3.19)

3.19. Нарахування та сплата податку на прибуток, відстрочених податкових зобов'язань і податкових активів відображаються в бухгалтерському обліку згідно з Інструкцією про порядок відображення в бухгалтерському обліку банками України поточних і відстрочених податкових активів та податкових зобов'язань, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 17.03.2009 N 140, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 02.04.2009 за N 291/16307.

(пункт 3.19 глави 3 розділу III у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 08.10.2010 р. N 457)

 

Головний бухгалтер -
директор Департаменту
бухгалтерського обліку
 

 
 
В. І. Ричаківська
 

 

Приклади відображення в бухгалтерському обліку доходів і витрат банків України

Додаток 1 виключено 

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 17.06.2004 р. N 279,
 виключено згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 16.06.2005 р. N 222)

 

Приклади застосування різних методів визначення кількості днів для обрахування процентних доходів

Додаток 2 виключено 
(згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 16 червня 2005 року N 222)

Перелік згрупованих рахунків

Назва згрупованих рахунків 

Перелік рахунків 

Рахунки з обліку грошових коштів 

1001 А "Банкноти та монети в касі банку";

1002 А "Банкноти та монети в касі відділень банку";

1200 А "Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України";

1500 АП "Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках" 

Поточні рахунки 

2600 АП "Кошти на вимогу суб'єктів господарювання";

2605 АП "Кошти на вимогу суб'єктів господарювання для здійснення операцій з використанням платіжних карток";

2620 АП "Кошти на вимогу фізичних осіб";

2625 АП "Кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток";

2650 АП "Кошти на вимогу небанківських фінансових установ";

2655 АП "Кошти на вимогу небанківських фінансових установ для здійснення операцій з використанням платіжних карток" 

Рахунки для обліку нарахованих доходів за класами 1, 2, 3,
у тому числі: 

 

рахунки для обліку процентних нарахованих доходів за класами 1, 2, 3 

1208 А "Нараховані доходи за коштами на вимогу в Національному банку України";

1218 АП "Нараховані доходи за строковими вкладами (депозитами) у Національному банку України";

1408 АП "Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі банку";

1418 АП "Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж";

1428 АП "Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення";

1438 АП "Нараховані доходи за борговими цінними паперами, емітованими Національним банком України, у портфелі банку на продаж";

1448 АП "Нараховані доходи за борговими цінними паперами, емітованими Національним банком України, у портфелі банку до погашення";

1508 АП "Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках";

1518 АП "Нараховані доходи за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках";

1528 АП "Нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам";

1607 АП "Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані іншим банкам";

2018 АП "Нараховані доходи за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання";

2028 АП "Нараховані доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання";

2038 АП "Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання";

2068 АП "Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання";

2078 АП "Нараховані доходи за фінансовим лізингом, що наданий суб'єктам господарювання";

2088 АП "Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання";

2108 АП "Нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади";

2118 АП "Нараховані доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування";

2128 АП "Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані органам державної влади";

2138 АП "Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані органам місцевого самоврядування";

2208 АП "Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам";

2218 АП "Нараховані доходи за фінансовим лізингом, що наданий фізичним особам";

2228 АП "Нараховані доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями фізичним особам";

2238 АП "Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам";

2607 АП "Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання";

2627 АП "Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам";

2657 АП "Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установам";

3008 АП "Нараховані доходи за акціями та іншими фінансовими інвестиціями, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток";

3018 АП "Нараховані доходи за борговими цінними паперами в торговому портфелі банку";

3108 АП "Нараховані доходи за акціями та іншими фінансовими інвестиціями в портфелі банку на продаж";

3118 АП "Нараховані доходи за борговими цінними паперами в портфелі банку на продаж";

3128 А "Нараховані доходи за інвестиціями в асоційовані компанії, що утримуються з метою продажу";

3138 А "Нараховані доходи за інвестиціями в дочірні компанії, що утримуються з метою продажу";

3218 АП "Нараховані доходи за борговими цінними паперами в портфелі банку до погашення";

3904 А "Нараховані доходи за коштами, що надані філіям банку"; 

рахунки для обліку комісійних та інших нарахованих доходів за класом 3 

3570 А "Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування";

3578 А "Інші нараховані доходи";

3904 А "Нараховані доходи за коштами, що надані філіям банку" 

Рахунки для обліку прострочених нарахованих доходів за класами 1, 2, 3 

1419 АП "Прострочені нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж";

1429 АП "Прострочені нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення";

1509 АП "Прострочені нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках";

1519 АП "Прострочені нараховані доходи за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках";

1529 АП "Прострочені нараховані доходи за кредитами, що надані іншим банкам";

2029 АП "Прострочені нараховані доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання";

2039 АП "Прострочені нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання";

2069 АП "Прострочені нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання";

2079 АП "Прострочені нараховані доходи за кредитами в інвестиційну діяльність, що надані суб'єктам господарювання";

2089 АП "Прострочені нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання";

2109 АП "Прострочені нараховані доходи за кредитами, що надані органам державної влади";

2119 АП "Прострочені нараховані доходи за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування";

2129 АП "Прострочені нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані органам державної влади";

2139 АП "Прострочені нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані органам місцевого самоврядування";

2209 АП "Прострочені нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам";

2219 АП "Прострочені нараховані доходи за кредитами в інвестиційну діяльність, що надані фізичним особам";

2229 АП "Прострочені нараховані доходи за кредитами, що надані за врахованими векселями фізичним особам";

2239 АП "Прострочені нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам";

3119 АП "Прострочені нараховані доходи за борговими цінними паперами в портфелі банку на продаж";

3219 АП "Прострочені нараховані доходи за борговими цінними паперами в портфелі банку до погашення";

3579 А "Прострочені інші нараховані доходи" 

Виключено

рахунок 1780 А виключено

рахунок 2480 А виключено

рахунок 3589 А виключено

Рахунки для обліку резервів під дебіторську заборгованість та заборгованість за іншими нарахованими доходами

3590 КА "Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку"

3599 КА "Резерви під заборгованість за іншими нарахованими доходами" 

Рахунки для обліку неамортизованого дисконту за фінансовими активами 

1216 КА "Неамортизований дисконт за строковими вкладами (депозитами) у Національному банку України";

1406 КА "Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі банку";

1416 КА "Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж";

1426 КА "Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення";

1436 КА "Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами, емітованими Національним банком України, у портфелі банку на продаж";

1446 КА "Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами, емітованими Національним банком України, у портфелі банку до погашення";

1516 КА "Неамортизований дисконт за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках";

1526 КА "Неамортизований дисконт за кредитами, що надані іншим банкам";

2016 КА "Неамортизований дисконт за кредитами, що надані за операціями репо суб'єктам господарювання";

2026 КА "Неамортизований дисконт за врахованими векселями суб'єктів господарювання";

2036 КА "Неамортизований дисконт за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання";

2066 КА "Неамортизований дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання";

2076 КА "Неамортизований дисконт за фінансовим лізингом, що наданий суб'єктам господарювання";

2086 КА "Неамортизований дисконт за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання";

2106 КА "Неамортизований дисконт за кредитами, що надані органам державної влади";

2116 КА "Неамортизований дисконт за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування";

2126 КА "Неамортизований дисконт за іпотечними кредитами, що надані органам державної влади";

2136 КА "Неамортизований дисконт за іпотечними кредитами, що надані органам місцевого самоврядування";

2206 КА "Неамортизований дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам";

2216 КА "Неамортизований дисконт за фінансовим лізингом, що наданий фізичним особам";

2226 КА "Неамортизований дисконт за врахованими векселями фізичних осіб";

2236 КА "Неамортизований дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам";

3016 КА "Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами в торговому портфелі банку";

3116 КА "Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами в портфелі банку на продаж";

3216 КА "Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами в портфелі банку до погашення" 

Рахунки для обліку неамортизованої премії за фінансовими активами 

1215 А "Неамортизована премія за строковими вкладами (депозитами) у Національному банку України";

1407 А "Неамортизована премія за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі банку";

1417 А "Неамортизована премія за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж";

1427 А "Неамортизована премія за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення";

1437 А "Неамортизована премія за борговими цінними паперами, емітованими Національним банком України, у портфелі банку на продаж";

1447 А "Неамортизована премія за борговими цінними паперами, емітованими Національним банком України, у портфелі банку до погашення";

1515 А "Неамортизована премія за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках";

2065 А "Неамортизована премія за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання";

2075 А "Неамортизована премія за фінансовим лізингом, що наданий суб'єктам господарювання";

2085 А "Неамортизована премія за іпотечними кредитами, що надані суб'єктам господарювання";

2105 А "Неамортизована премія за кредитами, що надані органам державної влади";

2115 А "Неамортизована премія за кредитами, що надані органам місцевого самоврядування";

2125 А "Неамортизована премія за іпотечними кредитами, що надані органам державної влади";

2135 А "Неамортизована премія за іпотечними кредитами, що надані органам місцевого самоврядування";

2205 А "Неамортизована премія за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам";

2215 А "Неамортизована премія за фінансовим лізингом, що наданий фізичним особам";

2235 А "Неамортизована премія за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам";

3017 А "Неамортизована премія за борговими цінними паперами в торговому портфелі банку";

3117 А "Неамортизована премія за борговими цінними паперами в портфелі банку на продаж";

3217 А "Неамортизована премія за борговими цінними паперами в портфелі банку до погашення" 

Рахунки для обліку нарахованих витрат за класами 1, 2, 3,
у тому числі: 

 

рахунки для обліку процентних нарахованих витрат за класами 1, 2, 3 

1308 П "Нараховані витрати за кореспондентським рахунком Національного банку України в банку";

1318 АП "Нараховані витрати за короткостроковими кредитами, що отримані від Національного банку України";

1328 АП "Нараховані витрати за довгостроковими кредитами, що отримані від Національного банку України";

1338 АП "Нараховані витрати за строковими вкладами (депозитами)";

1507 АП "Нараховані витрати за отриманими кредитами овердрафт від інших банків";

1608 АП "Нараховані витрати за коштами на вимогу інших банків";

1618 АП "Нараховані витрати за строковими вкладами (депозитами) інших банків";

1628 АП "Нараховані витрати за кредитами, що отримані від інших банків";

2518 АП "Нараховані витрати за коштами Державного бюджету України";

2528 АП "Нараховані витрати за коштами клієнтів банку, які утримуються за рахунок Державного бюджету України";

2538 АП "Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України";

2548 АП "Нараховані витрати за коштами місцевих бюджетів";

2558 АП "Нараховані витрати за коштами бюджетних установ, що включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя";

2568 АП "Нараховані витрати за коштами позабюджетних фондів";

2608 АП "Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання";

2618 АП "Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання";

2628 АП "Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб";

2638 АП "Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб";

2658 АП "Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ";

2708 АП "Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій";

3308 АП "Нараховані витрати за короткостроковими цінними паперами власного боргу, емітованими банком";

3318 АП "Нараховані витрати за довгостроковими цінними паперами власного боргу, емітованими банком";

3328 АП "Нараховані витрати за короткостроковими ощадними (депозитними) сертифікатами, емітованими банком";

3338 АП "Нараховані витрати за довгостроковими ощадними (депозитними) сертифікатами, емітованими банком";

3348 АП "Нараховані витрати за ощадними (депозитними) сертифікатами на вимогу, емітованими банком";

3668 АП "Нараховані витрати за субординованим боргом";

3905 П "Нараховані витрати за коштами, що отримані від філій банку"; 

рахунки для обліку комісійних та інших нарахованих витрат за класом 3 

3670 П "Нараховані витрати за розрахунково-касове обслуговування";

3678 П "Інші нараховані витрати";

3905 П "Нараховані витрати за коштами, що отримані від філій банку" 

Рахунки для обліку неамортизованого дисконту за фінансовими зобов'язаннями 

1316 КП "Неамортизований дисконт за короткостроковими кредитами, що отримані від Національного банку України";

1326 КП "Неамортизований дисконт за довгостроковими кредитами, що отримані від Національного банку України";

1336 КП "Неамортизований дисконт за строковими вкладами (депозитами) Національного банку України";

1616 КП "Неамортизований дисконт за строковими вкладами (депозитами) інших банків";

1626 КП "Неамортизований дисконт за кредитами, що отримані від інших банків";

2616 КП "Неамортизований дисконт за строковими коштами суб'єктів господарювання";

2636 КП "Неамортизований дисконт за строковими коштами фізичних осіб";

2656 КП "Неамортизований дисконт за строковими коштами небанківських фінансових установ";

2706 КП "Неамортизований дисконт за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій";

3306 КП "Неамортизований дисконт за короткостроковими цінними паперами власного боргу, емітованими банком";

3316 КП "Неамортизований дисконт за довгостроковими цінними паперами власного боргу, емітованими банком";

3326 КП "Неамортизований дисконт за короткостроковими ощадними (депозитними) сертифікатами, емітованими банком";

3336 КП "Неамортизований дисконт за довгостроковими ощадними (депозитними) сертифікатами, емітованими банком";

3346 КП "Неамортизований дисконт за ощадними (депозитними) сертифікатами на вимогу, емітованими банком" 

Рахунки для обліку неамортизованої премії за фінансовими зобов'язаннями 

1315 П "Неамортизована премія за короткостроковими кредитами, що отримані від Національного банку України";

1325 П "Неамортизована премія за довгостроковими кредитами, що отримані від Національного банку України";

1335 П "Неамортизована премія за строковими вкладами (депозитами) Національного банку України";

1615 П "Неамортизована премія за строковими вкладами (депозитами) інших банків";

1625 П "Неамортизована премія за кредитами, що отримані від інших банків";

2617 П "Неамортизована премія за строковими коштами суб'єктів господарювання";

2637 П "Неамортизована премія за строковими коштами фізичних осіб";

2653 П "Неамортизована премія за строковими коштами небанківських фінансових установ";

2707 П "Неамортизована премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій" 

3307 П "Неамортизована премія за короткостроковими цінними паперами власного боргу, емітованими банком";

3317 П "Неамортизована премія за довгостроковими цінними паперами власного боргу, емітованими банком";

3327 П "Неамортизована премія за короткостроковими ощадними (депозитними) сертифікатами, емітованими банком";

3337 П "Неамортизована премія за довгостроковими ощадними (депозитними) сертифікатами, емітованими банком";

3347 П "Неамортизована премія за ощадними (депозитними) сертифікатами на вимогу, емітованими банком" 

Рахунки для обліку процентних доходів за класом 6 

група 600 "Процентні доходи за коштами, що розміщені в Національному банку України";

група 601 "Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках";

група 602 "Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання";

група 603 "Процентні доходи за кредитами, що надані органам державної влади";

група 604 "Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам";

група 605 "Процентні доходи за цінними паперами";

група 608 "Процентні доходи за операціями з філіями банку";

група 609 "Інші процентні доходи" 

Рахунки для обліку комісійних доходів за класом 6 

група 610 "Комісійні доходи за операціями з банками";

група 611 "Комісійні доходи за операціями з клієнтами";

група 618 "Комісійні доходи за операціями з філіями банку" 

Рахунки для обліку результатів від торговельних операцій за класом 6 

група 620 "Результат від торговельних операцій" 

Рахунки для обліку інших доходів за класом 6 

група 630 "Дохід у вигляді дивідендів";

група 631 "Дохід від інвестицій в асоційовані і дочірні компанії";

група 638 "Інші операційні доходи за операціями з філіями банку";

група 639 "Інші операційні доходи";

група 649 "Інші доходи" 

Рахунки для обліку повернення раніше списаних безнадійних боргів минулих років за класом 6 

6715 П "Повернення раніше списаної безнадійної іншої дебіторської заборгованості та інших активів банку";

6717 П "Повернення раніше списаних безнадійних доходів минулих років" 

Рахунки для обліку процентних витрат за класом 7 

група 700 "Процентні витрати за коштами, що отримані від Національного банку України";

група 701 "Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків";

група 702 "Процентні витрати за операціями з суб'єктами господарювання";

група 703 "Процентні витрати за коштами бюджету та позабюджетних фондів України";

група 704 "Процентні витрати за операціями з фізичними особами";

група 705 "Процентні витрати за цінними паперами власного боргу";

група 706 "Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій";

група 707 "Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами";

група 708 "Процентні витрати за операціями з філіями банку";

група 709 "Інші процентні витрати" 

Рахунки для обліку комісійних витрат за класом 7 

група 710 "Комісійні витрати";

група 718 "Комісійні витрати за операціями з філіями банку" 

Рахунки для обліку інших витрат за класом 7 

група 731 "Втрати від інвестицій в асоційовані і дочірні компанії";

група 738 "Інші операційні витрати за операціями з філіями банку";

група 739 "Інші операційні витрати" 

Рахунки для обліку загальних адміністративних витрат за класом 7 

група 740 "Витрати на утримання персоналу";

група 741 "Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток";

група 742 "Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів";

група 743 "Інші експлуатаційні та господарські витрати";

група 744 "Витрати на телекомунікації";

група 745 "Інші адміністративні витрати";

група 749 "Інші витрати" 

Рахунки для обліку відрахувань у резерви 

7705 АП "Відрахування в резерви за дебіторською заборгованістю та іншими активами банку";

7706 АП "Відрахування в банківські резерви на покриття ризиків і втрат";

7720 АП "Відрахування в резерви під заборгованість за нарахованими доходами"

Рахунки для обліку доходів і витрат майбутніх періодів 

3500 А "Витрати майбутніх періодів";

3600 П "Доходи майбутніх періодів" 

Рахунки для обліку дебіторської заборгованості за господарською діяльністю банку 

3510 А "Дебіторська заборгованість з придбання активів";

3519 А "Дебіторська заборгованість за послуги" 

Рахунки для обліку дебіторської заборгованості за розрахунками з працівниками банку 

3550 А "Аванси працівникам банку на витрати з відрядження";

3551 А "Аванси працівникам банку на господарські витрати";

3559 А "Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами" 

Рахунки для обліку кредиторської заборгованості за розрахунками з працівниками банку 

3650 П "Заборгованість працівникам банку на відрядження";

3651 П "Заборгованість працівникам банку на господарські витрати";

3652 П "Нарахування працівникам банку за заробітною платою";

3653 П "Утримання з працівників банку на користь третіх осіб";

3654 П "Нараховані відпускні до сплати";

3658 П "Забезпечення оплати відпусток";

3659 П "Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами" 

Рахунки для обліку розрахунків за податками та обов'язковими платежами 

3522 А "Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток";

3622 П "Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток";

3623 П "Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб" 

Технічні рахунки для обліку доходів і витрат в іноземній валюті 

3800 АП "Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів";

3801 АП "Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів" 

Позабалансові рахунки 

9600 А "Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з банками";

9601 А "Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами";

9615 А "Списана у збиток дебіторська заборгованість"

група 991 "Контррахунки для рахунків розділів 96 - 98" 

(Правила доповнено додатком згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 16.06.2005 р. N 222
,
 додаток у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 23.03.2006 р. N 103
,
 із змінами, внесеними згідно з
постановами
 Правління Національного банку України від 27.12.2007 р. N 483,
 від 22.06.2015 р. N 403)

___________

 

Опрос