Идет загрузка документа (16 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о Центре европейского и сравнительного права

Минюст
Положение, Приказ от 23.06.2003 № 68/5
Утратил силу

Про затвердження Положення про Центр європейського та порівняльного права

Наказ Міністерства юстиції України
від 23 червня 2003 року N 68/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
23 червня 2003 р. за N 504/7825

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства юстиції України
 від 18 липня 2003 року N 88/5

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства юстиції України
 від 28 жовтня 2004 року N 126/5)

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15 травня 2003 року N 716 "Про утворення Центру європейського та порівняльного права" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Центр європейського та порівняльного права (додається).

2. Визнати такими, що втратили чинність, наказ Міністерства юстиції України від 2 листопада 1999 року N 70/5 "Про затвердження Положення про Центр перекладів актів європейського права", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11 листопада 1999 року за N 782/4075, та наказ Міністерства юстиції України від 1 листопада 2000 року N 53/5 "Про затвердження Положення про Центр порівняльного права при Міністерстві юстиції України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 1 листопада 2000 року за N 762/4983.

3. Визнати Центр правонаступником Центру порівняльного права при Міністерстві юстиції України та Центру перекладів актів європейського права при Міністерстві юстиції України.

4. Департаменту планово-фінансової діяльності та бухгалтерського обліку (Которобай С. В.) в межах своєї компетенції забезпечити виконання п. 2 постанови Кабінету Міністрів України від 15 травня 2003 року N 716 "Про утворення Центру європейського та порівняльного права".

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Державного секретаря Міністерства юстиції України Зайця А. П.

 

Міністр 

О. В. Лавринович 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Центр європейського та порівняльного права

1. Центр європейського та порівняльного права (далі - Центр) створено на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 15 травня 2003 року N 716 "Про утворення Центру європейського та порівняльного права".

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 18.07.2003 р. N 88/5)

2. Центр є державною установою, основною метою діяльності якої є науково-експертне, аналітичне, інформаційне та методологічне забезпечення адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, а також сприяння органам державної влади в реалізації покладених на них завдань у сфері адаптації законодавства України до законодавства ЄС.

3. Центр у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, актами Кабінету Міністрів України, чинними міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, рішеннями Ради з питань співробітництва між Україною і ЄС та її української частини, Комітету з питань співробітництва між Україною та ЄС, цим Положенням, а також наказами Міністерства юстиції України.

4. Центр координує свою діяльність з Департаментом міжнародного права та іншими структурними підрозділами Міністерства юстиції України.

5. Основними завданнями Центру є:

5.1. Здійснення порівняльно-правового аналізу відповідності правової системи України acquis communautaire* ЄС (далі - acquis ЄС) та розроблення рекомендацій щодо приведення національного законодавства, а також практики його застосування у відповідність до acquis ЄС.

____________
* Acquis communautaire (фр. акі комюнотер) - букв. "надбання співтовариства", правова система Європейського Союзу, включаючи акти законодавства ЄС (але не обмежуючись ними), прийняті в рамках Європейського Співтовариства, Спільної зовнішньої політики та політики в сфері безпеки, Спільної політики в сфері юстиції та внутрішніх справ.

5.2. Перевірка законів, інших нормативно-правових актів та їх проектів на відповідність положенням законодавства Європейського Союзу.

5.3. Переклад європейської документації, насамперед актів європейського права, на українську мову, здійснення термінологічної експертизи цих перекладів та надання таким перекладам статусу офіційного.

5.4. Забезпечення перекладу документів, необхідних для реалізації функцій Міністерства юстиції України.

5.5. Формування банку даних офіційних перекладів актів європейського права.

5.6. Опрацювання та затвердження офіційної україномовної правничої термінології у сфері європейського права.

5.7. Укладання україномовних глосаріїв правових термінів ЄС.

5.8. Сприяння розвитку правової освіти в сфері європейського права, участь у відповідних освітніх програмах.

5.9. Створення та адміністрування інформаційної мережі з питань європейського права, зокрема створення інтернет-порталу, електронної системи документації Європейського Союзу, перекладеної на українську мову, у тому числі актів законодавства Європейського Союзу, створення спеціалізованої бібліотеки європейського права та її філіалів у регіонах України.

5.10. Вивчення, узагальнення та аналіз досвіду держав Центральної та Східної Європи в сфері адаптації національних правових систем до acquis ЄС, підготовка пропозицій щодо вдосконалення інституційного механізму та нормативно-правових актів з питань адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу.

5.11. Підготовка пропозицій щодо змісту щорічних планів роботи з адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу та моніторинг їх виконання.

5.12. Розробка та вдосконалення методології адаптації правової системи України до acquis ЄС.

5.13. Надання консультативної допомоги з питань європейського права органам державної влади України, іншим суб'єктам процесу адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу.

5.14. Здійснення функцій секретаріату Міжвідомчої координаційної ради з адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу (МКР), підготовка пропозицій та рекомендацій для розгляду їх на засіданнях МКР.

6. Центр відповідно до покладених на нього завдань:

6.1. Розробляє за участю відповідних органів державної влади пропозиції щодо визначення пріоритетних напрямів адаптації правової системи України до acquis ЄС.

6.2. Вивчає стан та здійснює аналіз європейського права та національного права європейських держав, насамперед держав - членів ЄС.

6.3. Здійснює правову експертизу (готує висновки) щодо відповідності положенням законодавства Європейського Союзу законів, інших нормативно-правових актів та їх проектів.

6.4. Розробляє пропозиції щодо усунення невідповідностей нормативно-правових актів України та їх проектів законодавству ЄС.

6.5. Здійснює науково-аналітичні дослідження в сфері європейського права.

6.6. Здійснює міжнародне співробітництво з питань адаптації правової системи України до acquis ЄС.

6.7. Готує видання з питань європейського права, адаптації правової системи України до acquis ЄС, збірки перекладів актів європейського права на українську мову, глосарії термінів європейського права.

6.8. Проводить конференції, симпозіуми, "круглі столи", інші заходи з питань європейського права та адаптації правової системи України до acquis ЄС.

7. Центр має право:

7.1. Створювати робочі групи для проведення досліджень сфер, галузей, окремих аспектів та питань європейського права, а також адаптації правової системи України до acquis ЄС, залучати до роботи таких груп фахівців у сфері європейського права, у тому числі на договірних засадах.

7.2. Отримувати безоплатно від органів державної влади довідково-інформаційні матеріали, що потрібні Центру для виконання покладених на нього завдань.

7.3. Звертатись із запитами до міжнародних та іноземних інституцій, а також до підприємств, установ, організацій в Україні з метою отримання інформації, необхідної для виконання покладених на Центр завдань.

7.4. Створювати науково-експертну раду, інші дорадчі та консультативні органи для виконання покладених на Центр завдань.

7.5. Розпоряджатися коштами та іншим майном Центру в порядку, установленому законодавством.

7.6. Укладати цивільно-правові угоди з юридичними та фізичними особами для забезпечення виконання покладених на Центр завдань.

7.7. Здійснювати консультативну та іншу діяльність, пов'язану з виконанням завдань Центру.

8. Центр очолює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади Міністром юстиції України.

9. Директор у своїй діяльності підзвітний Міністру юстиції України та/або заступнику Міністра, якого визначає Міністр юстиції України, виконує його/їх доручення.

10. Директор Центру:

10.1. Планує роботу Центру та здійснює постійний контроль за виконанням запланованих заходів.

10.2. Організовує діяльність працівників, затверджує посадові інструкції працівників Центру.

10.3. Організовує звітність працівників Центру щодо виконання ними функціональних обов'язків.

10.4. Приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Центру.

(підпункт 10.4 пункту 10 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства юстиції України від 18.07.2003 р. N 88/5)

10.5. Установлює працівникам Центру розміри надбавок, доплат та премій відповідно до чинного законодавства.

10.6. Організовує роботу, спрямовану на підвищення професійного рівня працівників Центру.

10.7. Відповідає за підготовку та виконання планів роботи Центру та подає їх на затвердження Міністру юстиції України.

10.8. Забезпечує взаємодію Центру з органами державної влади, громадськими організаціями та засобами масової інформації.

10.9. Видає накази в межах компетенції Центру.

10.10. Здійснює інші повноваження відповідно до чинного законодавства.

11. Директор Центру є розпорядником коштів Центру в порядку, визначеному чинним законодавством.

12. Директор Центру має заступників.

(пункт 12 в редакції наказу Міністерства
 юстиції України від 18.07.2003 р. N 88/5)

13. Розподіл обов'язків між заступниками здійснює директор Центру.

(пункт 13 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства юстиції України від 18.07.2003 р. N 88/5)

14. Структура, штатний розпис, розпис асигнувань Державного бюджету України на утримання Центру, річний план роботи Центру за поданням директора Центру затверджуються Міністром юстиції України або заступником Міністра, якого визначає Міністр юстиції України.

15. Активи Центру становлять:

- асигнування з Державного бюджету України;

- кошти та майно, що надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;

- кошти та майно, що надходять як компенсація вартості отриманих державних послуг;

- кошти та майно, які надходять в рамках технічної допомоги;

- пасивні доходи.

16. Витрати, що безпосередньо не пов'язані з виконанням плану роботи Центру, покладаються на замовника.

17. Центр веде бухгалтерський облік та статистичну звітність у порядку, визначеному законодавством.

18. Реорганізація чи ліквідація Центру здійснюються в порядку, визначеному чинним законодавством.

19. Центр є юридичною особою, яка має самостійний баланс, відокремлене майно, рахунки в установах банків, печатки із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

 

В. о. директора Центру європейського
та порівняльного права
 

 
С. В. Шевчук
 

Опрос