Идет загрузка документа (53 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении изменений к Инструкции о формах мемориальных ордеров бюджетных учреждений и порядке их составления

Государственное казначейство Украины
Приказ от 05.06.2003 № 117
Утратил силу

Про затвердження змін до Інструкції про форми меморіальних ордерів бюджетних установ та порядок їх складання

Наказ Державного казначейства України
від 5 червня 2003 року N 117

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
20 червня 2003 р. за N 500/7821

Наказ втратив чинність
(у зв'язку з втратою чинності
наказом Державного казначейства України
 від 27 липня 2000 року N 68
згідно з наказом Міністерства фінансів України
 від 8 вересня 2017 року N 755)

Відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" і завдань, покладених на Державне казначейство Указом Президента України від 27.04.95 N 335/95 "Про Державне казначейство України" та Положенням про Державне казначейство, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 31.07.95 N 590, з метою забезпечення єдності бухгалтерського обліку, згідно з вимогами Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затвердженого наказом Головного управління Державного казначейства України від 10.12.99 N 114 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.12.99 за N 890/4183, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити зміни до Інструкції про форми меморіальних ордерів бюджетних установ та порядок їх складання, затвердженої наказом Державного казначейства України від 27.07.2000 N 68 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 31.08.2000 за N 570/4791 (додаються).

2. Управлінню методології по виконанню бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності Державного казначейства України зміни до Інструкції про форми меморіальних ордерів бюджетних установ та порядок їх складання довести до відома органів Державного казначейства України та місцевих фінансових органів.

3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади зміни до Інструкції про форми меморіальних ордерів бюджетних установ та порядок їх складання довести до відома підвідомчих установ, а органам Державного казначейства України та місцевим фінансовим органам - до установ, що ними обслуговуються.

4. Бюджетним установам застосовувати регістри бухгалтерського обліку відповідно до вимог Інструкції про форми меморіальних ордерів бюджетних установ та порядок їх складання, із унесеними змінами.

 

Голова 

П. Г. Петрашко 

 

Зміни до Інструкції
про форми меморіальних ордерів бюджетних установ та порядок їх складання

1. Доповнити Інструкцію таким текстом:

"МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР N 16
Накопичувальна відомість позабалансового обліку

У накопичувальній відомості ведеться облік надходження та вибуття в розрізі об'єктів позабалансового обліку.

До граф 1 - 6 заносяться дані про надходження (одержання, надання, отримання тощо), а до граф 7 - 12 заносяться дані про вибуття (використання, списання, повернення, сплату тощо) об'єктів позабалансового обліку:

необоротні активи, прийняті від сторонніх організацій за договором оренди;

товарно-матеріальні цінності, прийняті установою на відповідальне зберігання, включаючи спецобладнання, придбане для використання науково-дослідних і конструкторських робіт за договорами;

товарно-матеріальні цінності, оплачені органом вищого рівня із державного та місцевих бюджетів і відвантажені установам своєї системи, які перебувають на інших бюджетах;

усі види обладнання і предметів тирів, спортивних стрільбищ, кабінетів військової дисципліни учбових закладів тощо;

витрати за незакінченими або закінченими, але не зданими в експлуатацію об'єктами капітального будівництва, які були списані на результати виконання кошторису;

перехідні призи, прапори, кубки, які засновані різними організаціями і отримані від них для нагороди команд-переможців;

заборгованість за учнями і студентами за не повернене ними обладнання, білизну, інструменти та інші цінності;

списана дебіторська заборгованість;

бланки суворого обліку, що перебувають на зберіганні і видаються в підзвіт (квитанційні книжки, атестати, дипломи, бланки посвідчень тощо); бланки суворої звітності у відповідності з переліками, затвердженими міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади; путівки, отримані безоплатно від громадських, профспілкових та інших організацій;

суми коштів загального та спеціального фондів, планові асигнування та зобов'язання установ, що утримуються із сільських, селищних, міських (міст районного підпорядкування) бюджетів.

На кінець кожного місяця наводиться вартість залишку об'єктів позабалансового обліку (графа 5) як результат підрахунків показників у цій графі на початок місяця, записів за поточний місяць у цій графі, а також у графах 8 і 11.

При необхідності Накопичувальна відомість об'єктів позабалансового обліку продовжується додатковими аркушами такого самого змісту і формату.

Меморіальний ордер підписується виконавцем, особою, що перевірила меморіальний ордер, та головним бухгалтером.

МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР N 16 авт

Використовується при автоматизованому веденні бухгалтерського обліку.

Складання Меморіального ордера N 16 авт здійснюється аналогічно до порядку складання Меморіального ордера N 16.

КНИГА АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ ДЕПОНОВАНОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ І СТИПЕНДІЙ
Форма N 441 (бюджет)

У книзі ведеться облік депонованих сум заробітної плати і стипендій. Записи в цій книзі проводяться за кожним депонентом. У відповідних графах "Кредит (віднесено на рахунок депонентів)" повинні бути вказані місяць, у якому утворилась депонентська заборгованість, номери платіжних відомостей і суми, а в графах "Дебет - виплачено" напроти прізвища депонента записується номер видаткового касового ордера та виплачена сума.

На видаткових касових ордерах за виплаченими депонентськими сумами ставиться штамп "Депонент".

У кінці місяця в книзі підраховуються результати за графами "Кредит (віднесено на рахунок депонентів)" і "Дебет - виплачено" та виводиться кредитовий залишок на початок наступного місяця.

РЕЄСТР ДЕПОНОВАНИХ СУМ
Форма N 441 - авт (бюджет)

Форма N 441 - авт (бюджет) використовується для обліку своєчасно не отриманих сум заробітної плати та стипендій в установлений для виплати з каси установи термін (розрахунків з депонентами) при автоматизованому веденні бухгалтерського обліку.

Реєстр складається касиром, який закриває платіжну відомість, за кожний період виплати заробітної плати, стипендій окремо і перевіряється головним бухгалтером. Працівник установи, який веде облік депонованої заробітної плати, стипендій на підставі видаткових касових ордерів, платіжних доручень та бухгалтерських довідок про списання заборгованості, щодо якої термін позовної давності минув, робить відмітку про сплату (перерахування, списання, перенесення) депонованої заробітної плати і стипендії (графи 7 - 10) і своїм підписом підтверджує кожну відображену операцію.

БУХГАЛТЕРСЬКА ДОВІДКА

Помилки в облікових регістрах за звітний рік, що виявлені після записів підсумків облікових регістрів у Головну книгу, виправляються способом сторно. Цей спосіб передбачає складання Бухгалтерської довідки, у яку помилка (сума, кореспонденція рахунків) заноситься червоним чорнилом, пастою кулькових ручок тощо або в дужках, а правильний запис (сума, кореспонденція рахунків) заноситься чорнилом, пастою кулькових ручок тощо темного кольору. Унесенням цих даних до регістру бухгалтерського обліку і Головної книги в місяці, у якому виявлено помилку, ліквідується неправильний запис та відображаються правильна сума і кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку.

Виправлення помилок минулих років оформлюється Бухгалтерською довідкою, де наводяться зміст помилки, сума та кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку, якою виправляється помилка. У місяці складання бухгалтерської довідки її дані записуються до відповідного регістру бухгалтерського обліку і Головної книги".

2. У розділі Інструкції "Меморіальний ордер N 14 Накопичувальна відомість нарахування доходів спеціального фонду бюджетних установ Форма N 409 (бюджет)" абзац перший викласти в такій редакції:

"Накопичувальна відомість використовується для обліку операцій нарахування доходів спеціального фонду (субрахунки 711 "Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги", 712 "Доходи за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ", 713 "Доходи за іншими надходженнями спеціального фонду"). На кожен вид доходів спеціального фонду відкриваються окремі меморіальні ордери, які нумеруються відповідно N 14-1, 14-2, 14-3".

3. До розділу Інструкції "Меморіальний ордер N ___ Форма N 274 (бюджет)" внести такі зміни:

в абзаці першому після слова "ордерах" замість "N 1 - 15" буде "N 1 - 16";

в абзаці четвертому після слова "починаючи" замість "з 16" буде "з 17".

 

Начальник Управління методології
по виконанню бюджетів,
бухгалтерського обліку та звітності
 

 
 
Н. І. Сушко
 

 

____________
(назва установи) 

МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР N 16

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

                     


за _______________ 20___р.

Код за ДКУД 

                     


Накопичувальна відомість позабалансового обліку

N з/п 

Назва об'єкта позабалансового обліку 

Надходження (одержано, надано, отримано тощо) 

Вибуття (використано, списано, повернуто, сплачено тощо) 

кількість 

ціна 

сума 

підстава (номер, дата і найменування документа) 

кількість 

сума 

підстава (номер, дата і найменування документа) 

кількість 

сума 

підстава (номер, дата і найменування документа) 

10 

11 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

і так далі до кінця (розлінування через 16 пунктів)

 

 

 

 

 

 

 

Усього: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сума оборотів за меморіальним ордером: ____________

Виконавець: 

____________
(посада) 

____________
(підпис) 

____________
(ініціали і прізвище) 

Перевірив:  

______________
(посада) 

____________
(підпис) 

__________________
(ініціали і прізвище) 

Головний бухгалтер: 

____________
(підпис) 

____________
(ініціали і прізвище) 

"___" ____________ 20__ р. 

  

  

  

Додаток на ___ аркушах 

Друкувати на зворотному боці без верхньої титульної частини.

"Усього", "Сума оборотів за меморіальним ордером" і підписи друкувати на звороті.

 

Начальник Управління методології
по виконанню бюджетів,
бухгалтерського обліку та звітності
 

 
 
Н. І. Сушко
 

 

____________
(назва установи) 

МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР N 16 авт

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

                      за _______________ 20___р.

Код за ДКУД 

                     Накопичувальна відомість позабалансового обліку

N з/п 

Назва об'єкта позабалансового обліку 

Надходження 

Кредит рахунків

Дебет субрахунків

Сума 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

і так далі

 

 

 

Усього до кредиту рахунків: 

Субрахунок 

Сума 

  

___________________________ 

  

Разом: 

Усього до дебету субрахунків: 

Субрахунок 

Сума 

  

___________________________ 

  

Разом: 

  

Сума оборотів за меморіальним ордером: 

__________________ 

Виконавець: 

____________
(посада) 

  

____________
(підпис) 

______________
(ініціали і прізвище) 

Перевірив: 

____________
(посада) 

  

____________
(підпис) 

______________
(ініціали і прізвище) 

Головний бухгалтер: 

  

____________
(підпис) 

______________
(ініціали і прізвище) 

"___" ____________ 20__ р. 

  

Додаток на ___ аркушах 

 

Начальник Управління методології
по виконанню бюджетів,
бухгалтерського обліку та звітності
 

 
 
Н. І. Сушко
 

 

____________
(назва установи) 

  

  

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

                         

Зразок ярлика і титульної сторінки 
Форма N 441 (бюджет) 

КНИГА АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ ДЕПОНОВАНОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ І СТИПЕНДІЙ

за 20__ р.

 

Начальник Управління методології
по виконанню бюджетів,
бухгалтерського обліку та звітності
 

 
 
Н. І. Сушко
 

 

За даним зразком друкувати всю книгу форми N 441 (бюджет)

Порядковий номер (табельний номер) 

Прізвище, ім'я та по батькові 

Кредит (віднесено на рахунок депонентів) 

Дебет - виплачено 

місяць 

номер платіжної відомості 

сума 

номер видаткового касового ордера  

січень 

лютий 

березень 

квітень 

травень 

червень 

липень 

серпень 

вересень 

жовтень 

листопад 

грудень 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

і так далі до кінця (розлінування через 16 пунктів)

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник Управління методології
по виконанню бюджетів,
бухгалтерського обліку та звітності
 

 
 
Н. І. Сушко
 

 

____________
(назва установи) 

 
Типова форма N 441-авт (бюджет) 

Реєстр депонованих сум

за ____________ 20__ р.

Дебет субрахунку ___ до кредиту субрахунку ___

Порядковий номер (табельний номер) 

Найменування відділу (управління), курсу (групи) 

Номер платіжної відомості 

Прізвище, ім'я та по батькові 

Дата виникнення заборгованості 

Сума невиплаченої заробітної плати, стипендії 

Відмітка про сплату (перерахування, списання, перенесення) 

дата 

номер документа 

сума 

підпис виконавця 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього: 

 

 

 

 

 

Касир: 

____________
(підпис) 

__________________
(ініціали і прізвище) 

  

  

Перевірив: 

____________
(посада) 

____________
(підпис) 

  

__________________
(ініціали і прізвище) 

Головний бухгалтер: 

____________
(підпис) 

__________________
(ініціали і прізвище) 

  

"___" ____________ 20__ р. 

Друкувати на зворотному боці без верхньої титульної частини.

"Усього" і підписи друкувати на звороті.

 

Начальник Управління методології
по виконанню бюджетів,
бухгалтерського обліку та звітності
 

 
 
Н. І. Сушко
 

 

____________
(назва установи) 

БУХГАЛТЕРСЬКА ДОВІДКА

до Меморіального ордера __ за ____________ 20__ р.

N з/п 

Зміст операції  

Дебет  

Кредит  

Сума 

1 

2 

3 

4 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконавець: 

____________
(посада) 

______________________
(підпис)    (ініціали і прізвище) 

Головний бухгалтер: 

____________
(підпис) 

__________________
(ініціали і прізвище) 

"___" ____________ 20__ р. 

  

 

Начальник Управління методології
по виконанню бюджетів,
бухгалтерського обліку та звітності
 

 
 
Н. І. Сушко
 

Опрос