Идет загрузка документа (51 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка проведения экспертной денежной оценки земельных участков

Госкомзем
Порядок, Приказ от 09.01.2003 № 2
редакция действует с 18.06.2004

Про затвердження Порядку проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок

Наказ Державного комітету України по земельних ресурсах
від 9 січня 2003 року N 2

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
23 травня 2003 р. за N 396/7717

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Державного комітету України по земельних ресурсах
 від 22 березня 2004 року N 80

На виконання пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2002 року N 1531 "Про експертну грошову оцінку земельних ділянок" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок (додається).

2. Голові Республіканського комітету по земельних ресурсах Автономної Республіки Крим, начальникам обласних, Київського і Севастопольського міських управлінь земельних ресурсів узяти цей наказ до відома та врахування в роботі.

3. Управлінню оцінки та організації ринку земель подати Порядок проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок на реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Комітету Кулініча В. В.

 

Голова Комітету 

А. С. Даниленко 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Голова Наглядової ради з
питань оціночної діяльності 

 
С. М. Глушко
 

 

ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТНОЇ ГРОШОВОЇ ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок, розроблений на виконання пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2002 року N 1531 "Про експертну грошову оцінку земельних ділянок", застосовується для проведення експертної грошової оцінки у випадках, передбачених статтею 13 Закону України "Про оцінку земель".

(пункт 1.1 із змінами, внесеними згідно з наказом Державного
 комітету України по земельних ресурсах від 22.03.2004 р. N 80)

1.2. Порядок визначає склад робіт з експертної грошової оцінки, вимоги до оформлення результатів оцінки та рецензування звітів про оцінку земельної ділянки (її частини) або прав щодо неї.

2. Склад робіт з оцінки

2.1. Проведення експертної грошової оцінки складається з таких етапів:

обстеження земельної ділянки та вивчення ситуації на ринку землі;

визначення виду вартості земельної ділянки відповідно до умов угоди;

складання завдання на оцінку та укладання договору про оцінку;

збирання, оброблення та аналіз вихідних даних, необхідних для проведення оцінки;

визначення найбільш ефективного використання земельної ділянки;

вибір та обґрунтування методичних підходів;

визначення вартості земельної ділянки за обраними методичними підходами та формулювання остаточного висновку;

складання звіту про оцінку.

2.2. Обстеження земельної ділянки та вивчення ситуації на ринку землі включає попереднє вивчення ситуації щодо об'єкта та мети оцінки для складання завдання на оцінку та укладання договору про її проведення та обстеження і вивчення ситуації на ринку під час проведення оцінки.

Попереднє вивчення ситуації передбачає обстеження об'єкта оцінки та визначення виду вартості (ринкової, заставної, страхової, для бухгалтерського обліку, інвестиційної, ліквідаційної, спеціальної тощо).

Обстеження об'єкта оцінки включає огляд земельної ділянки або її частини та вивчення наявної правової, технічної та кадастрової документації щодо місця розташування земельної ділянки, її правового статусу, меж та розміру, складу угідь та земельних поліпшень, існуючого функціонального використання, а також визначення оцінюваних прав щодо земельної ділянки.

Визначення виду вартості земельної ділянки здійснюється на основі встановленої мети оцінки та умов майбутньої угоди. У цьому нормативно-правовому акті наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

ринкова вартість - це вартість, за яку можливе відчуження об'єкта оцінки на ринку відповідного майна на дату оцінки внаслідок угоди, укладеної між покупцем та продавцем, після відповідного маркетингу за умови, що кожна із сторін діяла зі знанням справи, розсудливо і без примусу;

ліквідаційна вартість - це вартість, що може бути отримана за умов продажу об'єкта оцінки в строк, що є значно коротшим за термін експозиції подібного об'єкта, протягом якого він може бути проданий за ціною, що дорівнює ринковій вартості;

інвестиційна вартість - це вартість, визначена з урахуванням конкретних умов, вимог та мети інвестування в об'єкт оцінки;

спеціальна вартість - це сума ринкової вартості та надбавки до неї, яка формується при наявності нетипової мотивації чи особливої зацікавленості потенційного покупця в укладенні угоди.

На даному етапі суб'єкт оціночної діяльності - суб'єкт господарювання повинен переконатися в тому, що він володіє щодо оцінюваного об'єкта достатнім обсягом інформації. У разі необхідності заявити замовнику оцінки про додаткове залучення до участі в її проведенні інших оцінювачів або інших фахівців, а також суб'єктів підприємницької діяльності. Може відмовитися від проведення оцінки у разі виникнення обставин, які перешкоджають проведенню об'єктивної оцінки, у тому числі будь-яких форм примусу.

2.3. Складання завдання на оцінку та укладання договору про оцінку передбачає узгодження між замовником оцінки і суб'єктом оціночної діяльності - суб'єктом господарювання питань щодо об'єкта та мети оцінки.

Завдання на оцінку повинно включати визначення об'єкта оцінки, мету оцінки, вид вартості і його визначення; дату оцінки; узгоджені джерела інформації та дату й умови її надання; обсяг і ступінь необхідного обстеження земельної ділянки та її поліпшень; перелік припущень та умов, що обмежують використання результатів оцінки, форму представлення результатів оцінки тощо.

Істотними умовами договору є зазначення об'єкта оцінки; мети оцінки; виду вартості, що підлягає визначенню; дати оцінки та строку виконання робіт; розміру і порядку оплати робіт; права та обов'язки сторін договору; умови забезпечення конфіденційності результатів оцінки та інформації, використаної під час виконання оцінки; відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання умов договору; порядок вирішення спорів, які можуть виникнути під час проведення оцінки та прийняття замовником її результатів, та інші істотні умови, які можуть бути передбачені законодавством або за згодою сторін.

2.4. Збирання, оброблення та аналіз вихідних даних, необхідних для проведення оцінки, має бути спрямований на одержання обґрунтованого висновку щодо вартості об'єкта оцінки.

Для цього використовується інформаційна база, установлена пунктом 4 Методики експертної грошової оцінки земельних ділянок, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2002 року N 1531.

При аналізі та обґрунтуванні висновку оцінювач може отримувати дані, що виходять за рамки його фахової компетенції, які отримані від спеціалістів у відповідних галузях.

2.5. Визначення найбільш ефективного використання земельної ділянки ґрунтується на аналізі ринку нерухомості, що склався в районі розташування земельної ділянки, і передбачає встановлення можливих варіантів використання земельної ділянки, що оцінюється.

Можливі варіанти використання встановлюються, виходячи з фізичних характеристик земельної ділянки, дозволених видів використання, характеру та рівня поліпшень у районі розташування земельної ділянки.

2.6. Вибір та обґрунтування методичних підходів здійснюється на підставі положення земельних ділянок за обраними варіантами використання на ринку нерухомості.

Для оцінки земельних ділянок, найбільш ефективне використання яких полягає в отриманні доходу від їх продажу, застосовується методичний підхід, що базується на зіставленні цін продажу подібних земельних ділянок.

Для оцінки земельних ділянок, найбільш ефективним використанням яких є отримання доходу від їх надання в оренду або іншого використання, застосовується методичний підхід, що ґрунтується на капіталізації рентного або чистого операційного доходу.

Для поліпшених земельних ділянок застосовується методичний підхід, що ґрунтується на врахуванні витрат на земельні поліпшення.

Відповідно до положення об'єкта оцінки на ринку може застосовуватись поєднання методичних підходів.

2.7. Визначення вартості земельної ділянки передбачає використання за обраними методичними підходами одного чи декількох методів оцінки.

При використанні методичного підходу, що ґрунтується на зіставленні цін продажу подібних земельних ділянок, слід застосовувати метод попарного зіставлення або метод статистичного аналізу ринку. Відповідно до цих методів вартість об'єктів оцінки визначається на рівні цін раніше проданих подібних об'єктів з урахуванням відмінностей у характері угоди і властивостях земельних ділянок, що впливають на їх вартість.

При використанні методичного підходу, що ґрунтується на капіталізації чистого операційного або рентного доходу, слід застосовувати інвестиційний метод або метод капіталізації земельної ренти (метод зисків).

Інвестиційний метод передбачає визначення вартості землі як капіталізованого чистого операційного доходу від надання земельної ділянки в оренду.

Метод капіталізації земельної ренти передбачає капіталізацію доходів від використання земельної ділянки (відмінного від оренди) власником або користувачем.

Зазначені методи використовуються у разі як прямої, так і непрямої капіталізації очікуваних доходів.

При використанні методичного підходу, що ґрунтується на зіставленні цін продажу подібних земельних ділянок, у поєднанні з методичним підходом, що враховує витрати на земельні поліпшення, слід застосовувати економічний метод чи метод співвіднесення (перенесення).

Економічний метод передбачає визначення вартості землі як залишку між очікуваною ціною продажу поліпшеної ділянки і витратами на земельні поліпшення з урахуванням прибутку інвестора.

Метод співвіднесення (перенесення) передбачає визначення вартості землі як частки в загальній вартості поліпшеної земельної ділянки.

При використанні методичного підходу, що базується на капіталізації чистого операційного або рентного доходу, у поєднанні з методичним підходом, що враховує витрати на земельні поліпшення, слід застосовувати метод залишку для землі чи метод розподілення доходу.

Відповідно до методу залишку для землі вартість землі визначається як різниця між поточною вартістю капіталізованого чистого операційного доходу (або рентного доходу) з поліпшеної ділянки і вартістю земельних поліпшень.

Метод розподілення доходу передбачає визначення вартості землі як капіталізованої за ставкою, визначеною для землі, різниці між чистим операційним доходом від наданої в оренду поліпшеної земельної ділянки та очікуваним доходом на інвестований у земельні поліпшення капітал. При цьому очікуваний від земельних поліпшень дохід визначається як добуток їх вартості та ставки капіталізації для поліпшень.

Метод розвитку (можливого використання) поєднує використання усіх трьох методичних підходів. При цьому вартість землі визначається як різниця між дисконтованими доходами від передбачуваного використання і дисконтованими витратами, пов'язаними з переходом до цього використання.

Формулювання остаточного висновку про вартість об'єкта оцінки здійснюється на підставі порівняльного аналізу отриманих результатів та ринкових даних.

3. Оформлення результатів оцінки

3.1. Результати роботи з оцінки оформляються у вигляді письмового документа - звіту про оцінку, - що містить висновок про вартість об'єкта оцінки, розкриває зміст проведених процедур та використаної нормативно-правової бази з оцінки земельних ділянок.

Звіт підписується оцінювачами, які безпосередньо проводили оцінку, і скріплюється печаткою та підписом керівника суб'єкта оціночної діяльності.

3.2. Зміст звіту має відповідати п. 50 Методики експертної грошової оцінки земельних ділянок, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2002 року N 1531.

3.3. На виконання статті 25 Закону України "Про оцінку земель" з метою оприлюднення результатів експертної грошової оцінки земельних ділянок заповнюється витяг із звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки (додаток 1).

Витяг підписується оцінювачами, які проводили оцінку земельної ділянки, та керівником суб'єкта оціночної діяльності, підпис якого скріплюється печаткою.

(розділ 3 доповнено новим пунктом 3.3 згідно з наказом
 Державного комітету України по земельних ресурсах від 22.03.2004 р. N 80,
 у зв'язку з цим пункти 3.3, 3.4 вважати відповідно пунктами 3.4, 3.5)

3.4. Термін чинності звіту становить один рік з дати оцінки.

3.5. Якщо відповідно до договору про оцінку передбачена або можлива публікація результатів оцінки (ознайомлення з ними третьої сторони), разом із звітом про оцінку суб'єкт оціночної діяльності - суб'єкт господарювання повинен подати завізований ним текст передбачуваної публікації.

Мінімальний обсяг інформації, що має містити публікація про результати оцінки, може включати: найменування, кваліфікацію і статус суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання; посилання на нормативно-правові акти, відповідно до яких виконана оцінка; дату оцінки; вид вартості; усі прийняті припущення та обмеження, що мали місце при виконанні оцінки.

4. Рецензування звіту про оцінку

4.1. Рецензування звіту про експертну грошову оцінку земельних ділянок здійснюється згідно із законодавством.

 

Начальник Управління
економіки та оцінки земель
 

 
В. М. Кривов
 

 

Витяг із звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки

Найменування (адреса) земельної ділянки ____________________________
________________________________________________________________
Власник ________________________________________________________

Суб'єкт оціночної діяльності - _______________________________________
                                                                                                        (адреса, N ліцензії)
Оцінювач _______________________________________________________
                                (прізвище, ім'я та по батькові, кваліфікаційне свідоцтво, дата, N)
Мета оцінки та вид вартості ________________________________________

Дата оцінки: "___" ____________ ____ р.

Сельбищна 

  

Ландшафтно-
рекреаційна 

  

Виробнича 

  

Центральна 

  

Серединна 

  

Периферійна 

  

Відстань до, км 

центру нас. пункту 

  

  

  

аеропорту 

  

автовокзалу 

  

річкового/морського порту 

  

адміністративного/громадського центру 

  

  

автомагістралей 

  

  

  

  

  

  

  

  

2. Характеристика земельної ділянки 

Категорія земель, до якої належить земельна ділянка 

  

Функціональне призначення за проектом відведення земельної ділянки 

  

Фактичне використання 

  

Площа земельної ділянки, м2 

  

Конфігурація земельної ділянки 

  

Інженерно-геологічні умови 

  

Загальна площа приміщень, будівель і споруд, розміщених на земельній ділянці, м2 

  

Забудована площа, м2 

  

Обмеження щодо забудови та використання земельної ділянки 

  

  

  

  

  

Узагальнювальний коментар
обмежень 

  

  

Додаткова інформація про земельну ділянку 

  

  

3. Інфраструктура 

Під'їзні шляхи 

з твердим покриттям 

  

залізничні колії 

  

водні 

  

Мережі 

електропостачання 

  

теплопостачання 

  

телефонізація 

  

водопостачання 

  

газопостачання 

  

каналізація 

  

4. Найбільш ефективне використання 

  

  

  

  

5. Методичні підходи до оцінки
 

  

Капіталізація чистого операційного або рентного доходу від використання земельної ділянки
Зіставлення цін продажу подібних земельних ділянок
Урахування витрат на земельні поліпшення
 

Потенційна орендна ставка, грн. за м2 

  

Ставка дисконту (капіталізації) 

  

Кількість об'єктів-аналогів 

  

Вартість умовнополіпшеної ділянки  

  

Ставка капіталізації для поліпшеної ділянки 

  

Чистий операційний дохід поліпшеної ділянки 

  

6. Висновок про вартість земельної ділянки (грн.) 

Методи, що застосовуються, вартість 1 м2 

  

грн. 

  

  

 

Висновок про вартість земельної ділянки 

  

грн. 

  

  

Висновок про вартість 1 м2 земельної ділянки 

  

грн. 

  

  

Оцінювач 

________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

___________
(підпис) 

Суб'єкт оціночної діяльності _________________________________________
                                                                                             (назва)
_________________________________________________________________
                                       (прізвище, ім'я, по батькові та підпис керівника) 

М. П.

 

Начальник Управління
ринку та оцінки земель,
розмежування земель державної
та комунальної власності 

 
 
 
С. М. Горбатович
 

(Порядок доповнено додатком 1 згідно з наказом Державного 
комітету України по земельних ресурсах від 22.03.2004 р. N 80)

 
 

Опрос