Идет загрузка документа (30 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка возвращения сумм пенсий, выплаченных излишне, и списания сумм переплат пенсий, являющихся безнадежными ко взысканию

Пенсионный фонд
Порядок, Постановление от 21.03.2003 № 6-4
редакция действует с 06.01.2015

Про затвердження Порядку повернення сум пенсій, виплачених надміру, та списання сум переплат пенсій, що є безнадійними до стягнення

(заголовок у редакції постанови правління
 Пенсійного фонду України від 25.11.2014 р. N 25-3)

Постанова правління Пенсійного фонду України
від 21 березня 2003 року N 6-4

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
15 травня 2003 р. за N 374/7695

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постанови правління Пенсійного фонду України
 від 25 листопада 2014 року N 25-3

Відповідно до пункту 12 Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого Указом Президента України від 1 березня 2001 року N 121/2001, правління Пенсійного фонду України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок повернення сум пенсій, виплачених надміру, та списання сум переплат пенсій, що є безнадійними до стягнення, що додається.

(пункт 1 у редакції постанови правління
 Пенсійного фонду України від 25.11.2014 р. N 25-3)

2. Управлінням виконання бюджету, правового забезпечення подати Порядок відшкодування коштів, надміру виплачених за призначеними пенсіями, та списання сум переплат пенсій та грошової допомоги, що є безнадійними до стягнення, на реєстрацію до Міністерства юстиції України.

 

Голова правління 

Б. Зайчук 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Заступник Державного секретаря
Міністерства праці та соціальної
політики України
 

 
 
О. Гаряча
 

Заступник Державного секретаря
Міністерства фінансів України
 

 
А. Мярковський
 

 

ПОРЯДОК
повернення сум пенсій, виплачених надміру, та списання сум переплат пенсій, що є безнадійними до стягнення

1. Цей Порядок визначає механізм повернення коштів, надміру виплачених за призначеними пенсіями, та списання територіальними органами Пенсійного фонду України сум переплат пенсій, що є безнадійними до стягнення.

2. У цьому Порядку нижченаведені терміни вживаються в таких значеннях:

безнадійна заборгованість - сума переплати пенсії, яка не може бути стягнута (відшкодована) та визнана такою рішенням відповідної комісії;

переплата пенсії - сума пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації та інших доплат до пенсій), виплачена з різних причин понад розмір, визначений законодавством;

списання переплати пенсії - зменшення територіальними органами Пенсійного фонду України в даних обліку сум переплат пенсій на суму безнадійної заборгованості.

3. Суми пенсій, виплачені надміру внаслідок зловживань з боку пенсіонера або подання страхувальником недостовірних даних, можуть бути повернуті пенсіонером добровільно або стягуються на підставі рішень територіальних органів Пенсійного фонду України чи в судовому порядку відповідно до статті 50 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Рішення про стягнення приймає територіальний орган Пенсійного фонду України, в якому пенсіонер перебуває на обліку як одержувач пенсії (додаток 1).

4. У разі припинення виплати пенсії відповідно до частини першої статті 49 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" решта переплати пенсії, що стягувалася за рішенням територіального органу Пенсійного фонду України, або суми пенсії, виплачені надміру внаслідок рахункової помилки, у випадку відмови пенсіонера від добровільного повернення виплачених сум стягуються в судовому порядку.

5. Визнання сум переплати пенсії безнадійною заборгованістю та прийняття рішення щодо її списання здійснюються комісіями, що утворюються:

при головних управліннях Пенсійного фонду України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі - щодо переплат пенсій, призначених відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" (крім військовослужбовців строкової служби та членів їхніх сімей);

при управліннях Пенсійного фонду України в районах, містах і районах у містах, а також у містах та районах - щодо переплат пенсій, призначених відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" (з числа військовослужбовців строкової служби та членів їхніх сімей) та інших актів законодавства України про пенсійне забезпечення.

Персональний склад комісії затверджується наказом керівника відповідного територіального органу Пенсійного фонду України, який за посадою є головою комісії.

До складу комісії, крім працівників територіального органу Пенсійного фонду України, можуть включатись за їх згодою працівники органів державної влади, у тому числі органів соціального захисту населення та органів місцевого самоврядування.

Порядок роботи комісії визначається її головою.

Засідання комісії є правомочним приймати рішення за наявності не менше половини складу комісії. Рішення комісії приймається простою більшістю голосів членів комісії, присутніх на її засіданні.

6. На розгляд комісії передаються пенсійні справи та особові рахунки, за якими сума переплати пенсії не може бути стягнута (відшкодована).

7. За результатами розгляду комісія приймає рішення про визнання переплати пенсії безнадійною заборгованістю та її списання (додаток 2) або про відмову у визнанні переплати пенсії безнадійною заборгованістю (додаток 3).

Безнадійною заборгованістю комісією може бути визнана переплата пенсії у випадках:

смерті боржника;

визнання боржника безвісно відсутнім або померлим;

набрання законної сили рішенням суду про відмову територіальним органам Пенсійного фонду України у стягненні (утриманні) з боржника сум переплат пенсії;

якщо заходи, вжиті територіальними органами Пенсійного фонду України, з розшуку боржника не дали позитивних результатів;

в інших випадках, передбачених законом.

Рішення підписується всіма членами комісії, присутніми на її засіданні, на підставі якого видається наказ відповідного територіального органу Пенсійного фонду України про списання сум переплати пенсії.

8. Облік сум переплат пенсій ведеться відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 січня 2012 року N 44, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 лютого 2012 року за N 196/20509, інших актів у цій сфері правового регулювання.

 

Директор департаменту
пенсійного забезпечення

В. Машкін

 

Рішення
про утримання надміру виплачених сум пенсій

                                                     від "___" ____________ ____ року N ____

Розглянувши пенсійну справу і особовий рахунок __________________________________________
____________________________________________________________________________________,
                                                                  (прізвище, ім'я, по батькові одержувача пенсії)
який (яка) проживає/перебуває за адресою _______________________________________________
____________________________________________________________________________________
і одержує ____________________________________________________________________________
                                                                                                       (вид пенсії)
в розмірі _________________ грн ____________ коп. на місяць, установлено, що сума переплати _______________ грн ____________ коп. згідно з довідкою ____________________________________________________________________________________
                                          (найменування управління з нарахування і виплати пенсій, або відділу з
                                      виплати пенсій, або прізвище, ім'я, по батькові спеціаліста з виплати пенсій)
утворилася за період з _______________ по _________________ 20__ року.

У зв'язку з ___________________________________________________________________________
                                                                                                   (причина переплати)
___________________________________________________________________________________
сума переплати ___________ грн _________ коп. підлягає поверненню
___________________________________________________________________________________.
(прізвище, ім'я, по батькові одержувача пенсії)

Відповідно до частини першої статті 50 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" суми пенсій, виплачені надміру внаслідок зловживань з боку пенсіонера або подання страхувальником недостовірних даних, можуть бути повернуті пенсіонером добровільно.

У разі ненадходження від пенсіонера коштів протягом місяця з дня його повідомлення про прийняття цього рішення утримувати переплату в розмірі ______ % пенсії щомісячно, починаючи з ____________ до повного погашення.

Керівник органу
Пенсійного фонду України

М. П.

 
___________
(підпис)

 
_____________________
         (ініціали та прізвище)

 

РІШЕННЯ
комісії про визнання переплати пенсії безнадійною заборгованістю та її списання

Розглянувши пенсійну справу і особовий рахунок
___________________________________________________________________________________,
                                                                  (прізвище, ім'я, по батькові одержувача пенсії)
який (яка) проживає/перебуває за адресою _______________________________________________
і одержує (одержував (одержувала)) _____________________________________________________
                                                                                                                                            (вид пенсії)
в розмірі ____________________ грн __________ коп. на місяць, установлено, що сума переплати ___________________ грн ___________ коп. згідно з довідкою ____________________________________________________________________________________
                                        (найменування управління з нарахування і виплати пенсій, або відділу з
                                      виплати пенсій, або прізвище, ім'я, по батькові спеціаліста з виплати пенсій)
утворилася за період з _______________ по _____________ 20__ року у зв'язку з ____________________________________________________________________________________
                                                                                                 (причина)
___________________________________________________________________________________.

Списанню підлягає сума переплати пенсії ___ грн ___ коп., яка у зв'язку з ___________________________________________________________________________________
                                                                                                 (причина)
___________________________________________________________________________________
визнається безнадійною до стягнення.

Голова комісії
Секретар комісії
Члени комісії

______________________
______________________
______________________
______________________

 

РІШЕННЯ
комісії про відмову у визнанні переплати пенсії безнадійною заборгованістю

Розглянувши пенсійну справу і особовий рахунок _________________________________________
___________________________________________________________________________________,
                                                                      (прізвище, ім'я, по батькові одержувача пенсії)
який (яка) проживає/перебуває за адресою _______________________________________________
і одержує (одержував (одержувала)) _____________________________________________________
                                                                                                                                             (вид пенсії)
в розмірі __________________ грн _____________ коп. на місяць, установлено, що сума переплати __________________ грн ______________ коп. згідно з довідкою ____________________________________________________________________________________
                                         (найменування управління з нарахування і виплати пенсій, або відділу з
                                      виплати пенсій, або прізвище, ім'я, по батькові спеціаліста з виплати пенсій)
утворилася за період з _______________ по _____________ 20__ року у зв'язку з ___________________________________________________________________________________
                                                                                                        (причина)
___________________________________________________________________________________.

Сума переплати пенсії _______ грн ______ коп. списанню не підлягає у зв'язку з ___________________________________________________________________________________
                                                                                                       (причина)
__________________________________________________________________________________.

Голова комісії
Секретар комісії
Члени комісії

______________________
______________________
______________________
______________________

(Порядок у редакції постанови правління
 Пенсійного фонду України від 25.11.2014 р. N 25-3)

____________

Опрос