Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Инструкции о порядке регулирования деятельности банков в Украине

Национальный банк
Постановление от 16.04.2003 № 151
действует с 18.05.2003

Про затвердження Змін до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні

Постанова Правління Національного банку України
від 16 квітня 2003 року N 151

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
7 травня 2003 року N 352/7673

Відповідно до статті 69 Закону України "Про банки і банківську діяльність" та з метою забезпечення стабільної діяльності банків Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 28.08.2001 N 368 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26.09.2001 за N 841/6032, зі змінами (додаються).

2. Генеральному департаменту банківського нагляду (В. В. Пушкарьов) та Департаменту інформатизації (А. С. Савченко) до 01.06.2003 внести відповідні зміни до програмного комплексу автоматизованого розрахунку економічних нормативів.

3. Зобов'язати банки здійснювати розрахунок економічних нормативів з урахуванням Змін, затверджених цією постановою, починаючи з 01.07.2003.

4. Генеральному департаменту банківського нагляду (В. В. Пушкарьов) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома самостійних структурних підрозділів, територіальних управлінь Національного банку України, а також до банків для керівництва в роботі.

5. Ця постанова набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

6. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови О. В. Шлапака, Генеральний департамент банківського нагляду (В. В. Пушкарьов), Операційне управління (В. Д. Щуцький) та начальників територіальних управлінь Національного банку України.

 

Голова 

С. Л. Тігіпко 

 

Зміни до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні

1. Глави 1, 3 та 4 розділу X викласти в такій редакції:

"Глава 1. Періодичність надання банками інформації про дотримання економічних нормативів

1.1. Контроль за дотриманням банками встановлених економічних нормативів здійснюється відповідними територіальними управліннями та підрозділами центрального апарату банківського нагляду Національного банку на постійній основі.

1.2. Розрахунок економічних нормативів банки (юридичні особи) проводять на підставі щоденних балансів.

При цьому звітними є дані про дотримання економічних нормативів, що розраховані:

а) за щоденними розрахунками:

нормативи мінімального розміру регулятивного капіталу банку (Н1), максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7), великих кредитних ризиків (Н8), максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру (Н9), максимального сукупного розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам (Н10);

б) за формулою середньозваженої величини (за місяць):

нормативи адекватності основного капіталу (Н3), миттєвої ліквідності (Н4), інвестування в цінні папери окремо за кожною установою (Н11), загальної суми інвестування (Н12), норматив ризику загальної відкритої (довгої/короткої) валютної позиції банку (Н13);

в) за станом на 1-ше, 11-те та 21-ше число кожного місяця:

нормативи адекватності регулятивного капіталу (Н2), поточної ліквідності (Н5), короткострокової ліквідності (Н6).

1.3. Якщо за результатами безвиїзного нагляду або інспекційної перевірки встановлено факти невиконання банками економічних нормативів, то до банків мають застосовуватися заходи впливу згідно зі статтею 73 Закону України "Про банки і банківську діяльність" та відповідними нормативно-правовими актами Національного банку з питань застосування заходів впливу.

1.4. Алгоритм розрахунку економічних нормативів регулювання діяльності банків розробляється відповідно до цієї Інструкції та затверджується окремою постановою Правління Національного банку".

"Глава 3. Механізм розрахунку економічних нормативів банку

3.1. Розрахунок середньоарифметичної величини здійснюється за такою формулою

  

3.2. Розрахунок середньолінійного відхилення здійснюється за такою формулою

 

де Xi - фактичне значення економічного нормативу за i-й робочий день;

Xi - XS - абсолютне значення відхилення за i-й робочий день;

n - кількість робочих днів у місяці, а для розрахунку нормативу ризику загальної відкритої (довгої/короткої) валютної позиції банку - кількість робочих днів, у які відкривалася довга/коротка валютна позиція.

3.3. Перерахування середньозваженої Xd здійснюється за такою формулою

  

При розрахунку Xd складова Ai розраховується за такими варіантами:

а) для нормативів Н3, Н4:

Ai = Xi, якщо Xi Ј (XS + DS),

Ai = XS + DS, якщо Xi > (XS + DS);

б) для нормативів Н11, Н12, Н13:

Ai = Xi, якщо Xi і (XS - DS),

Ai = XS - DS, якщо Xi < (XS - DS).

Розрахунок середньозваженої величини за нормативами ризику загальної відкритої валютної позиції банку (Н13), у тому числі довгої відкритої валютної позиції банку (Н13-1) і короткої відкритої валютної позиції банку (Н13-2), здійснюється за ті дні, за які банк відкривав довгу/коротку валютну позицію.

Глава 4. Звітність банків

4.1. Форми звітності банків поділяються на щоденні, щодекадні, щомісячні, квартальні та річні.

4.2. До щоденної форми звітності належить форма N 1Д "Баланс банку".

Разом із щоденним балансом (файл 01) надається відповідна інформація за спеціальним файлом 42 для розрахунку таких економічних нормативів, як:

регулятивний капітал банку (Н1);

максимальний розмір кредитного ризику на одного контрагента (Н7);

великі кредитні ризики (Н8);

максимальний розмір кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру (Н9);

максимальний сукупний розмір кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам (Н10);

інвестування в цінні папери окремо за кожною установою (Н11).

4.3. До щодекадних форм звітності належать такі:

"Звіт про залишки коштів, що розміщені в інших банках";

"Звіт про структуру активів та пасивів за строками";

"Звіт про активні операції банків".

Щодекади надається відповідна інформація за спеціальними файлами 26 та А7 - для розрахунку таких економічних нормативів, як:

адекватність регулятивного капіталу (Н2);

поточна ліквідність (Н5);

короткострокова ліквідність (Н6).

4.4. До щомісячних форм звітності належать такі:

"Звіт про дотримання економічних нормативів";

"Звіт про класифіковані кредитні операції за формами власності";

"Звіт про формування резерву на відшкодування можливих втрат за кредитними операціями";

"Звіт про формування резерву на відшкодування можливих втрат від дебіторської заборгованості";

"Звіт про формування резерву на відшкодування можливих збитків від операцій з цінними паперами";

"Звіт про формування резерву за простроченими та сумнівними до отримання нарахованими доходами за активними операціями банків";

"Інформація про врахування субординованого боргу до розрахунку капіталу банку";

"Інформація про заборгованість держави перед банком";

"Звіт про 20 найбільших кредиторів банку".

4.5. До квартальних форм звітності належать такі:

"Інформація про вклади фізичних осіб у банках";

"Звіт про афілійованих осіб банку";

"Звіт про двадцять найбільших учасників банку".

4.6. До річних форм звітності належать такі:

"Інформація про суб'єктів господарської діяльності, у яких власник істотної участі в банку має участь, що перевищує 10 відсотків";

"Звіт про дотримання економічних нормативів на основі консолідованої фінансової звітності".

4.7. Порядок складання та подання щоденних, щодекадних, щомісячних, щоквартальних та річних форм банківської звітності наведено в Правилах організації статистичної звітності банків України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 19.03.2003 N 124.

4.8. Усі форми звітності, крім форми "Звіт про дотримання економічних нормативів", подаються електронною поштою.

4.9. Результати економічного аналізу діяльності кожного окремого банку та висновки щодо його діяльності подаються територіальними управліннями Генеральному департаменту банківського нагляду у строки:

за банками, які мають рейтингову оцінку за рейтинговою системою CAMELS "1" або "2", - щокварталу (до 15-го числа після звітного періоду);

за банками, які мають рейтингову оцінку за рейтинговою системою CAMELS "3", "4" або "5", - щомісяця (до 15-го числа місяця, наступного за звітним).

У разі потреби за окремим рішенням Національного банку строки подання висновків можуть бути змінені.

4.10. Висновок щодо діяльності банку має містити загальну оцінку фінансового стану банку, а саме:

аналіз показників діяльності банку порівняно з показниками діяльності групи банків, до якої цей банк належить;

структуру капіталу;

інформацію про подання банком документів щодо збільшення статутного капіталу, які перебувають на розгляді в територіальному управлінні;

інформацію про якість активів та структуру зобов'язань;

інформацію про структуру банківських доходів;

інформацію про формування резервів під активні операції банків;

інформацію про дотримання банком економічних нормативів (ліквідності, кредитного ризику, інвестування, відкритої валютної позиції) та нормативу обов'язкового резервування;

аналіз статистичних форм звітності;

основні відомості про проведені перевірки діяльності банку;

обґрунтовані пропозиції територіального управління щодо подальшої діяльності банку;

іншу інформацію про банк".

 

Директор Генерального
департаменту банківського
нагляду
 

 
 
В. В. Пушкарьов
 

Начальник управління
методології Генерального
департаменту банківського
 нагляду
 

 
 
 
І. Ф. Романенко
 

Опрос