Идет загрузка документа (46 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка контроля за соблюдением Лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности по экспорту, импорту оборудования и дисков для лазерных систем считывания

Министерство экономики и по вопросам европейской интеграции Украины, Государственный комитет Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства
Порядок, Приказ от 17.02.2003 № 9/29
Утратил силу

Про затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з експорту, імпорту обладнання та дисків для лазерних систем зчитування

Наказ Державного комітету України з питань
регуляторної політики та підприємництва,
Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України
від 17 лютого 2003 року N 9/29

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
28 лютого 2003 р. за N 178/7499

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
 від 13 вересня 2016 року N 1511)

Відповідно до статті 8 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", Указу Президента України від 25 травня 2000 року N 721/2000 "Питання Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва" і постанови Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 року N 1698 "Про затвердження переліку органів ліцензування" НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Порядок контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з експорту, імпорту обладнання та дисків для лазерних систем зчитування, що додається.

2. Головному управлінню контролю та реформування процедур легалізації суб'єктів господарювання Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва та управлінню розробки, удосконалення та впровадження нормативних актів у сфері торгівлі Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Управлінню розробки, удосконалення та впровадження нормативних актів у сфері торгівлі Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України забезпечити опублікування цього наказу в засобах масової інформації.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва Третьякова С. І. і заступника Державного секретаря Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України Стеценка В. О.

 

Голова Державного комітету України
з питань регуляторної політики
та підприємництва
 

 
 
О. Кужель
 

Міністр економіки та з питань
європейської інтеграції України
 

 
В. Хорошковський
 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Міністр освіти і науки 

В. Кремень 

Заступник Державного секретаря
Міністерства внутрішніх справ
 

 
Г. Єпур
 

 

ПОРЯДОК
контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з експорту, імпорту обладнання та дисків для лазерних систем зчитування

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", Закону України "Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування" (далі - Закон), Указу Президента України від 25 травня 2000 року N 721 "Питання Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва", постанов Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 року N 1698 "Про затвердження переліку органів ліцензування", від 17 травня 2002 року N 675 "Про затвердження Порядку прийняття органом ліцензування рішення про застосування до суб'єктів господарювання спеціальних заходів, спрямованих на припинення порушень вимог Закону України "Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування", спільного наказу Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва і Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 14 серпня 2002 року N 84/247 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з експорту, імпорту обладнання та дисків для лазерних систем зчитування", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 3 вересня 2002 року за N 726/7014 (далі - Ліцензійні умови), та інших нормативно-правових актів, що регламентують господарську діяльність з експорту, імпорту обладнання та дисків для лазерних систем зчитування.

1.2. Контроль за додержанням суб'єктами господарювання (далі - ліцензіати) Ліцензійних умов здійснюють Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва (його територіальні органи) як спеціально уповноважений орган з питань ліцензування, Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України (далі - Мінекономіки) як орган ліцензування (далі - органи контролю) у межах своїх повноважень шляхом проведення планових і позапланових (раптових) перевірок.

До перевірок можуть залучатись органи контролю, визначені Законом України "Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування", в межах їх повноважень.

1.3. Цей Порядок регламентує:

організацію проведення перевірок;

оформлення результатів перевірок;

повноваження осіб, які здійснюють перевірку;

контроль за виконанням розпоряджень органів контролю про усунення порушень ліцензіатом Ліцензійних умов (у разі їх наявності);

подання до органу ліцензування пропозицій щодо розгляду питання про анулювання або тимчасового зупинення дії ліцензії відповідно до встановлених підстав.

2. Організація перевірок

2.1. Планові перевірки додержання ліцензіатом Ліцензійних умов проводяться не частіше одного разу на рік згідно з річним планом перевірок, який затверджується керівником органу контролю або його заступником. Річні плани перевірок органу ліцензування узгоджуються з органами контролю, ураховуючи, що планова перевірка ліцензіата проводиться не частіше одного разу на рік.

2.2. Позапланові (раптові) перевірки провадяться без попереднього повідомлення суб'єкта господарювання за письмовим зверненням до органу ліцензування про порушення ліцензіатом Ліцензійних умов або з метою перевірки виконання розпоряджень про усунення порушень Ліцензійних умов, а також у разі звернення у письмовій формі до органу ліцензування осіб, яким належать авторське право та/або суміжні права про порушення їхніх прав.

2.3. Для проведення перевірки ліцензіата орган контролю видає розпорядчий документ про створення комісії, призначення голови та членів комісії та надає голові комісії посвідчення про проведення перевірки ліцензіата (додаток 1), яке підписується керівником органу контролю (його заступником) і засвідчується печаткою.

2.4. Посвідчення реєструється в журналі обліку посвідчень на проведення перевірки ліцензіатів, сторінки якого мають бути пронумеровані, прошнуровані та скріплені печаткою, з посиланням на розпорядчий документ (додаток 2).

2.5. До участі в перевірках можуть залучатися державні інспектори з питань інтелектуальної власності (за погодженням з Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України), фахівці центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування тощо (за відповідним погодженням).

2.6. Орган контролю повідомляє ліцензіата про проведення планової перевірки письмово (листом, факсом) або телефонограмою, зареєстрованою в установленому законодавством порядку, за десять днів до дня проведення зазначеної перевірки.

2.7. Термін проведення перевірки становить до п'яти робочих днів, але в разі великого обсягу робіт термін може бути продовжено керівником органу контролю (його заступником) на п'ять робочих днів.

3. Права комісії з перевірки дотримання Ліцензійних умов

Голова та члени комісії мають право:

доступу до ліцензованих та інших приміщень та до документів ліцензіата з метою виконання контрольних функцій; вилучити в разі виявлення порушення документи стосовно цього порушення з обов'язковим залишенням копій цих документів;

приймати рішення про усунення експортером чи імпортером обладнання та дисків для лазерних систем зчитування порушень Ліцензійних умов або тимчасове зупинення дії ліцензії;

оглядати за участю експортера чи імпортера ліцензовані приміщення, ліцензоване обладнання, а також диски для лазерних систем зчитування з метою перевірки додержання ними Ліцензійних умов;

одержувати від ліцензіата письмові пояснення з питань, що виникають під час перевірки.

4. Обов'язки комісії

Голова та члени комісії зобов'язані:

керуватись у своїй роботі нормами законодавства України;

об'єктивно відображати стан справ щодо додержання ліцензіатами Ліцензійних умов;

забезпечувати додержання державної та іншої передбаченої чинним законодавством таємниці.

5. Порядок проведення перевірки

5.1. На початку перевірки голова комісії повинен пред'явити керівникові (уповноваженому представникові) ліцензіата (юридичної особи), ліцензіатові (фізичній особі - суб'єкту підприємницької діяльності) посвідчення на перевірку та документи, які засвідчують особи голови та членів комісії.

5.2. Комісія обов'язково зазначає в журналі відвідування (у разі його наявності у ліцензіата) строки та мету відвідування, посаду і прізвище голови комісії. Указані дані засвідчуються підписом голови комісії.

5.3. Ліцензіат під час перевірки додержання ним Ліцензійних умов зобов'язаний:

надавати всі необхідні для проведення перевірки документи;

надавати копії (ксерокопії) необхідних документів;

надавати комісії письмові пояснення з питань, які виникають під час перевірки;

забезпечувати умови для проведення перевірки.

5.4. Під час проведення перевірки ліцензіата, що здійснює господарську діяльність з експорту, імпорту обладнання та дисків для лазерних систем зчитування, комісією перевіряються:

5.4.1. Документи, що підтверджують наявність власних або орендованих складських приміщень (договір оренди, купівлі-продажу тощо).

5.4.2. Документи, що підтверджують наявність власних або орендованих приміщень (договір оренди, купівлі-продажу тощо), у яких здійснюватиметься оптова та/чи роздрібна торгівля дисками для лазерних систем зчитування (щодо ліцензії на імпорт дисків).

5.4.3. Наявність на дисках спеціальних ідентифікаційних кодів (CID-кодів).

5.4.4. Документи, які підтверджують, що диски виготовлені з додержанням прав інтелектуальної власності (авторські договори, ліцензійні угоди чи договори (контракти) або інші документи, якими підтверджується наявність у суб'єкта господарювання авторського права чи суміжних прав або в яких зазначаються способи, що дають змогу використовувати об'єкти авторського права та/або суміжних прав, які відтворені на дисках для лазерних систем зчитування).

5.4.5. Наявність оригіналу ліцензії (довідки про прийняття заяви на переоформлення ліцензії, якщо переоформлення збігається з датою проведення перевірки, або про прийняття заяви про видачу дубліката ліцензії тощо) на провадження виду господарської діяльності з експорту, імпорту обладнання та дисків для лазерних систем зчитування.

5.4.6. Своєчасність переоформлення ліцензії.

5.4.7. Достовірність даних, наведених у документах, які подані суб'єктом господарювання для одержання ліцензії.

5.4.8. Наявність рішень про створення філій, відокремлених структурних підрозділів ліцензіата та положень про них (у разі наявності в цих ліцензіатів філій, відокремлених структурних підрозділів), оформлених згідно з чинним законодавством.

5.4.9. Наявність у філій або інших структурних підрозділів ліцензіата копій ліцензії, що підтверджують їх право на провадження виду господарської діяльності з експорту, імпорту обладнання та дисків для лазерних систем зчитування.

5.4.10. Своєчасність подання повідомлення до органу ліцензування про зміну даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії.

5.4.11. Виконання розпоряджень (за результатами попередньої перевірки) про усунення виявлених порушень Ліцензійних умов.

5.4.12. Повнота, достовірність і своєчасність надання органу ліцензування відомостей про кожну партію дисків для лазерних систем зчитування та/або про перелік обладнання для їх виробництва, що будуть експортуватися та/або імпортуватися.

5.4.13. У разі позапланової перевірки комісія перевіряє факти порушення ліцензіатом Ліцензійних умов, наведені в заяві (повідомленні), або виконання розпоряджень про усунення порушень Ліцензійних умов.

6. Порядок оформлення результатів перевірки

6.1. За результатами перевірки складається акт перевірки додержання суб'єктом господарювання Ліцензійних умов (згідно з формою, наведеною в додатку 3).

6.1.1. Акт перевірки складається у двох примірниках. Обидва примірники підписуються особами, які проводили перевірку. Один примірник акта перевірки надається керівникові (уповноваженому представникові) ліцензіата (юридичної особи), ліцензіатові (фізичній особі - суб'єкту підприємницької діяльності), який перевірявся, другий - зберігається органом, що здійснив перевірку.

6.1.2. Керівник ліцензіата (юридичної особи) або його уповноважений представник особисто засвідчує, що ознайомлений з актом перевірки й отримав один примірник, ставить свій підпис, дату та печатку.

Ліцензіат (фізична особа) засвідчує, що ознайомлений з актом перевірки й отримав один примірник, ставить свій підпис, дату та печатку.

Для філій та інших структурних підрозділів уповноважений представник ліцензіата ставить свій підпис, дату та печатку.

6.1.3. У разі відмови ліцензіата підписати акт перевірки голова комісії робить відповідний запис в акті про те, що ця особа з актом ознайомлена і від підпису відмовилася (також це засвідчується підписами голови та членів комісії). Керівник ліцензіата (юридичної особи) або його уповноважений представник, ліцензіат (фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності) мають право дати письмові пояснення та викласти зауваження щодо змісту акта й проведення перевірки.

Ці документи є невід'ємною частиною акта.

6.1.4. Порушення, викладені в акті перевірки, повинні мати посилання на конкретні пункти, розділи, статті нормативно-правових актів. Довільне викладення або трактування вимог нормативно-правових актів не допускається.

6.1.5. Забороняється вносити до акта перевірки відомості про порушення, які не підтверджені документально.

6.1.6. У разі виявлення порушень Ліцензійних умов, а саме:

виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб'єктом господарювання для одержання ліцензії;

установлення факту передачі ліцензії або її копії іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності;

установлення факту неподання в установлений строк повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії;

неможливості ліцензіата забезпечити виконання Ліцензійних умов, установлених для господарської діяльності з експорту, імпорту обладнання та дисків для лазерних систем зчитування;

виявлення повторного порушення ліцензіатом Ліцензійних умов;

установлення факту невиконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов;

відмови ліцензіата в проведенні перевірки органом ліцензування або спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування - органи контролю складають відповідні акти, кожний з яких є підставою для анулювання ліцензії.

6.2. У разі виявлення порушень органи контролю не пізніше десяти робочих днів з дати складання акта перевірки порушень ліцензіатом Ліцензійних умов видають розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов та надсилають його ліцензіату з повідомленням про вручення, або орган ліцензування (Мінекономіки) приймає рішення про анулювання ліцензії.

6.3. У разі усунення виявлених перевіркою порушень Ліцензійних умов протягом десяти робочих днів, якщо це підтверджено документально і не потребує додаткової перевірки, зазначене в пункті 6.2 розпорядження не видається.

6.4. Ліцензіат, який одержав розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов, зобов'язаний забезпечити усунення порушень Ліцензійних умов та в установлений у розпорядженні строк у письмовій формі подати органу, який видав це розпорядження, документальне підтвердження про усунення порушень.

6.5. У разі невиконання ліцензіатом розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов та/або ненадання ним інформації, передбаченої пунктами 6.3, 6.4 цього Порядку, орган контролю складає акт про невиконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов, який є підставою для анулювання або тимчасового зупинення дії ліцензії. Акт про невиконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов також складається за результатами позапланової перевірки.

6.6. У разі проведення перевірки Держпідприємництва і виявлення факту невиконання розпорядження про усунення порушень складається акт про невиконання розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов, його засвідчена копія направляється до органу ліцензування - Мінекономіки.

6.7. З метою припинення порушень вимог Закону додатково можуть застосовуватися такі спеціальні заходи:

обмеження, тимчасова заборона діяльності ліцензіата у разі її невідповідності вимогам Закону;

анулювання ліцензії на експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування, експорт, імпорт обладнання для їх виробництва при повторному порушенні Ліцензійних умов;

тимчасове зупинення дії ліцензії на експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування, експорт, імпорт обладнання для їх виробництва у випадку виявлення порушень вимог Закону, допущених експортером, імпортером, який відмовляється виконувати чи не виконує вимог органу ліцензування щодо припинення порушення протягом одного місяця з дня виявлення порушення;

опечатування та/або вилучення дисків для лазерних систем зчитування, імпортованих або тих, що експортуються з порушенням вимог Закону, обладнання для їх виробництва, що не відповідають вимогам Закону.

Спеціальні заходи застосовуються за рішенням органу ліцензування (Мінекономіки).

Зазначене рішення може передбачати застосування одного або кількох спеціальних заходів. Обраний спеціальний захід повинен бути адекватний фактичним обставинам і його застосування повинне виключати можливість подальшого порушення Закону.

6.8. Держпідприємництво, що шляхом перевірки виявив порушення Ліцензійних умов, через які до ліцензіата можуть застосовуватися спеціальні заходи, не пізніше наступного робочого дня після складання акта перевірки надають Мінекономіки інформацію про повні реквізити ліцензіата та зміст конкретного порушення ліцензіатом Ліцензійних умов.

6.9. Мінекономіки приймає рішення про анулювання ліцензії протягом десяти робочих днів з дати встановлення таких підстав для анулювання ліцензії:

акта про повторне порушення ліцензіатом Ліцензійних умов протягом терміну дії ліцензії;

акта про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб'єктом господарювання для одержання ліцензії;

акта про встановлення факту передачі ліцензії або її копії іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності;

акта про встановлення факту неподання в установлений строк повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії;

акта про невиконання розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов;

акта про неможливість забезпечення ліцензіатом виконання Ліцензійних умов, установлених для певного виду господарської діяльності;

акта про відмову ліцензіата в проведенні перевірки органом ліцензування або спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування.

Ліцензіата повідомляють про це рішення із зазначенням підстав анулювання не пізніше трьох робочих днів з дати його прийняття.

Витяг з рішення про анулювання ліцензії надсилається ліцензіату рекомендованим листом з повідомленням про вручення особисто.

6.10. Розгляд питань про анулювання ліцензії на підставі актів, зазначених у пункті 6.9 цього Порядку, здійснюється Мінекономіки з обов'язковим запрошенням ліцензіата або його представників.

6.11. Орган ліцензування повинен мати письмове підтвердження (повідомлення про вручення листа-попередження) щодо інформування ліцензіата про час та місце розгляду питання про анулювання його ліцензії.

6.12. У разі неприбуття ліцензіата або його представників розгляд питання про анулювання ліцензії здійснюється без їх участі з обов'язковою відміткою в протоколі номера документа, що підтверджує одержання повідомлення.

6.13. Розгляд питань про анулювання ліцензії в разі повторного порушення ліцензіатом Ліцензійних умов протягом терміну дії ліцензії здійснюється за наявності таких документів:

акта попередньої перевірки, у якому зафіксовано порушення ліцензіатом Ліцензійних умов;

розпорядження про усунення порушень Ліцензійних умов;

акта про повторне порушення ліцензіатом Ліцензійних умов;

наказів (розпоряджень), на підставі яких здійснювалися перевірки.

6.14. Рішення про анулювання ліцензії набирає чинності через десять днів з дня його прийняття.

6.15. Запис про підставу, дату та номер рішення про анулювання ліцензії вноситься Мінекономіки до ліцензійного реєстру не пізніше наступного робочого дня після набрання чинності рішенням про анулювання ліцензії.

У разі анулювання ліцензії на підставі акта про повторне порушення ліцензіатом ліцензійних умов, акта про встановлення факту неподання в установлений строк повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії, акта про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб'єктом господарювання для одержання ліцензії, акта про встановлення факту передачі ліцензії іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності, акта про невиконання розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов суб'єкт господарювання може одержати нову ліцензію на право провадження цього виду господарської діяльності не раніше ніж через рік з дати прийняття рішення Мінекономіки про анулювання попередньої ліцензії.

7. Права й обов'язки ліцензіата

7.1. Ліцензіат має право оскаржити дії голови та членів комісії, які проводили перевірку, рішення про анулювання ліцензії та про зупинення дії ліцензії тощо в уставленому законодавством України порядку.

7.2. Якщо ліцензіат протягом десяти днів з дня прийняття рішення про анулювання ліцензії подає скаргу до експертно-апеляційної ради при Держпідприємництві, то дія даного рішення призупиняється до прийняття відповідного рішення Держпідприємництва. Експертно-апеляційна рада інформує орган ліцензування Мінекономіки щодо одержання такої скарги.

7.3. Рішення експертно-апеляційної ради з питань звернень (апеляцій) є підставою для видання розпорядження Держпідприємництва про усунення порушень законодавства у сфері ліцензування, допущених органом ліцензування.

8. Відповідальність суб'єктів господарювання за провадження господарської діяльності без наявності ліцензії

8.1. Якщо на момент перевірки суб'єкт господарювання здійснював без ліцензії діяльність, яка підлягає ліцензуванню, то орган контролю фіксує цей факт в акті перевірки.

8.2. За провадження без ліцензії господарської діяльності з експорту, імпорту обладнання та дисків для лазерних систем зчитування, що підлягає ліцензуванню, суб'єкти господарювання несуть відповідальність згідно із законодавством.

 

Начальник Головного управління контролю та реформування процедур легалізації суб'єктів господарювання Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва 

 
 
 
О. Апатенко
 

Начальник управління розробки, удосконалення та впровадження нормативних актів у сфері торгівлі Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України 

 
 
 
А. Юрченко
 

 

___________________________________________________________
(бланк органу контролю)

ПОСВІДЧЕННЯ

Видане голові комісії ____________________________________________
                                                                                              (прізвище, ініціали) 
та членам комісії ________________________________________________
_______________________________________________________________
                                                                     (прізвище, ініціали) 
для проведення перевірки суб'єкта господарювання ___________________
_______________________________________________________________
                                                              (найменування ліцензіата) 
щодо додержання Ліцензійних умов провадження ____________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
                                         (вид господарської діяльності, що ліцензується) 

на період з "___" ____________ 200_ року до "___" ____________ 200_ року

у термін з "___" ____________ 200_ року до "___" ____________ 200_ року

_____________
(посада) 

_______________
(підпис) 

____________________
(прізвище та ініціали) 

  

М. П.  

  

Термін продовжено до (число) (місяць) 200_ року

_____________
(посада) 

_______________
(підпис) 

____________________
(прізвище та ініціали) 

  

М. П.  

  

 

Начальник Головного управління контролю та реформування процедур легалізації суб'єктів господарювання Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва 

 
 
 
О. Апатенко
 

Начальник управління розробки, удосконалення та впровадження нормативних актів у сфері торгівлі Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України 

 
 
 
А. Юрченко
 

 

ЖУРНАЛ
обліку посвідчень на проведення перевірки ліцензіатів

N
з/п 

Номер посвідчення 

Адреса ліцензіата, якого планують перевірити 

Склад комісії 

Термін проведення перевірки 

Реєстраційний номер наказу (розпорядження) 

 

Начальник Головного управління контролю та реформування процедур легалізації суб'єктів господарювання Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва 

 
 
 
О. Апатенко
 

Начальник управління розробки, удосконалення та впровадження нормативних актів у сфері торгівлі Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України 

 
 
 
А. Юрченко
 

 

АКТ
перевірки додержання суб'єктом господарювання Ліцензійних умов

"___" ____________ 200_ року  

N ___ 

Підстава _______________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
                                    (назва населеного пункту, де проводиться перевірка) 
_______________________________________________________________
                                                                (номер, дата посвідчення)
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
                                     (прізвище, ініціали, посада голови та членів комісії) 

з "___" _____________ 200_ року до "___" ____________ 200_ року

у _____________________________________________________________
_______________________________________________________________
                        (найменування суб'єкта господарювання, місцезнаходження, 
                                             телефон, адреса здійснення діяльності)
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
                                 (номер, дата видачі ліцензії, назва органу, що її видав, 
                                      вид господарської діяльності, який ліцензується)
у присутності __________________________________________________
                          (прізвище, ініціали, посада представника суб'єкта господарської діяльності 
                     (юридичної особи) або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності)
проведено перевірку додержання Ліцензійних умов.

Перевіркою встановлено:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Акт складено у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.

Голова комісії  

__________________________
     (підпис)          (прізвище, ініціали) 

Члени комісії:  

__________________________
__________________________
__________________________ 

З актом ознайомлений, один примірник отримав:

Керівник (уповноважений представник ліцензіата) юридичної особи або фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності, у присутності якого проведено перевірку 

 
 
М. П. 

 

Начальник Головного управління контролю та реформування процедур легалізації суб'єктів господарювання Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва 

 
 
 
О. Апатенко
 

Начальник управління розробки, удосконалення та впровадження нормативних актів у сфері торгівлі Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України 

 
 
 
А. Юрченко
 

Опрос