Идет загрузка документа (175 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в приказ Министерства финансов Украины от 28.01.2002 N 57

Минфин
Приказ от 29.12.2002 № 1099
действует с 28.01.2003

Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 28.01.2002 N 57

Наказ Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2002 року N 1099

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
17 січня 2003 р. за N 38/7359

Відповідно до Бюджетного кодексу України та з метою вдосконалення бюджетного процесу НАКАЗУЮ:

1. Внести до Інструкції про складання і виконання розпису Державного бюджету України, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2002 N 57, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 01.02.2002 за N 86/6374, зміни, що додаються.

2. Внести зміни до форми кошторису (у тому числі зведеного), плану асигнувань із загального фонду бюджету (у тому числі зведеного), зведення показників спеціального фонду кошторису, виклавши їх у новій редакції, що додається.

3. Департаменту по бюджету довести цей наказ до відома головних розпорядників коштів державного бюджету та місцевих фінансових органів для застосування в роботі.

4. Міністерству фінансів Автономної Республіки Крим, місцевим фінансовим органам розробити відповідно до зазначеної Інструкції порядок складання і виконання розпису відповідного бюджету.

 

Перший віце-прем'єр-міністр України,
Міністр фінансів України
 

 
М. Я. Азаров
 

 

Зміни
до Інструкції про складання і виконання розпису Державного бюджету України

1. Пункт 1.2 доповнити новим абзацом: "річний розпис витрат спеціального фонду державного бюджету з розподілом за видами надходжень".

2. Абзац другий пункту 1.4 викласти в такій редакції: "Скорочена економічна класифікація видатків бюджету включає: оплату праці працівників бюджетних установ (код 1110), нарахування на заробітну плату (код 1120), медикаменти та перев'язувальні матеріали (код 1132), продукти харчування (код 1133), оплату комунальних послуг та енергоносіїв (код 1160), поточні трансферти населенню (код 1340). Решта економічних категорій видатків відображаються загальною сумою за кодом 5000 "Інші видатки".

3. У пункті 2.2 слова "планування" і "бюджету" вилучити.

4. У пункті 2.3 слова "Департаменту зовнішніх економічних зв'язків і" вилучити.

5. Перше речення пункту 3.1 після слів "Унесення змін до розпису здійснюється" доповнити словами "відповідно до норм, визначених у законі про Державний бюджет України", далі - за текстом.

6. Пункт 3.1 доповнити абзацом шостим: "необхідності внесення змін до розпису доходів або до розпису фінансування".

У зв'язку з цим абзац шостий вважати відповідно абзацом сьомим.

7. Перше речення пункту 3.3 викласти у такій редакції: "Відповідні структурні підрозділи Мінфіну за обґрунтованим поданням головних розпорядників або на підставі нормативних актів за дві години до кінця робочого дня, але не пізніше 20-го числа поточного місяця, з урахуванням положень пункту 3.6 цієї Інструкції, подають до Управління державного бюджету та бюджетної політики Мінфіну пропозиції про внесення змін до розпису для перевірки та візування в одному примірнику за формами згідно з додатками 1, 2 до Інструкції".

8. Додатки 1, 2 викласти у новій редакції, що додається.

9. В абзацах другому та третьому пункту 3.5 слово "асигнувань" замінити словом "показників", далі - за текстом.

10. В абзаці четвертому після слів "за попередній період" додати слова "(при внесенні змін до розпису асигнувань), фактичні надходження коштів за період з початку року (при внесенні змін до розпису доходів та фінансування за формами згідно з додатками 3, 4 до Інструкції)".

11. Пункт 3.5 доповнити абзацом п'ятим такого змісту: "проводитися переважно при відсутності зареєстрованої в органах Держказначейства на момент внесення змін до розпису асигнувань кредиторської заборгованості за тим кодом економічної класифікації видатків, за яким передбачається зменшення асигнувань;".

У зв'язку з цим абзац п'ятий та шостий вважати відповідно абзацом шостим та сьомим.

12. Абзац перший пункту 3.6 доповнити таким реченням: "При цьому, як виняток, за необхідності проведення термінового перерозподілу асигнувань загального фонду державного бюджету при наявності письмового доручення Державного секретаря Мінфіну або його заступників довідки реєструються до кінця місяця".

13. Доповнити Інструкцію додатками 3, 4, 6. У зв'язку з цим додаток 3 вважати додатком 5, виклавши його в новій редакції, що додається.

14. В абзаці другому пункту 3.6 цифру "3" замінити на "5".

15. Абзац третій пункту 3.7 після слова "затверджуються" доповнити словами "Державним секретарем або", далі - за текстом.

16. Абзац шостий пункту 3.7 викласти у такій редакції: "Якщо з об'єктивних причин виникає необхідність анулювання довідки про внесення змін до розпису, то відповідний структурний підрозділ Мінфіну у дводенний термін після отримання оригіналу довідки із Державного казначейства України готує доповідну записку на ім'я Державного секретаря Мінфіну або його заступника, який затверджував довідку, і візує її в Управлінні державного бюджету та бюджетної політики Мінфіну. Після погодження із Державним секретарем Мінфіну або його заступником доповідна записка передається до Управління державного бюджету та бюджетної політики Мінфіну для анулювання, а її копія - до Державного казначейства України".

17. У третьому реченні абзацу третього пункту 3.9 після слова "розрахунки" додати слова "розпорядників на підставі довідки про підтвердження надходжень (крім коштів, отриманих за вчинення консульських дій за межами України) на спеціальні реєстраційні рахунки, що відкриті в органах Державного казначейства (за формою, наведеною в додатку 6 до Інструкції)".

18. У пункті 4.2 після слова "Управління" вилучити слово "планування", після слів "Департамент державного боргу разом з" вилучити слова "Департаментом зовнішніх економічних зв'язків та", далі - за текстом.

19. Пункт 5.2 викласти у такій редакції: "Зведення, складання та надання звітності про виконання державного бюджету здійснюються Державним казначейством України:

щодо доходів - ураховуючи розпис доходів наростаючим підсумком з початку року;

щодо фінансування - враховуючи розпис фінансування наростаючим підсумком з початку року;

щодо видатків - ураховуючи розпис асигнувань наростаючим підсумком з початку року".

20. Абзац другий пункту 5.4 викласти у такій редакції: "Звіт про виконання розпису за спеціальним фондом державного бюджету складається за бюджетними програмами головних розпорядників у розрізі джерел надходжень, ураховуючи розпис витрат спеціального фонду державного бюджету з розподілом за видами надходжень (підгрупами власних надходжень бюджетних установ та надходжень спеціального фонду)".

 

Начальник Управління
державного бюджету та
бюджетної політики 

 
 
С. Л. Фещук 

 

ДОВІДКА
про зміни річного розпису бюджету (кошторису)
на ___ рік

Вид бюджету ______________________________________________________,
код та назва бюджетної установи ______________________________________,
код та назва відомчої класифікації видатків головного розпорядника коштів ___,
код та назва програмної класифікації видатків державного бюджету _________
(код та назва тимчасової класифікації видатків місцевих бюджетів __________).
Відділ-виконавець ___________________________________________________
Підстава ___________________________________________________________

тис. грн. (грн.)

Коди бюдж. класиф. (доходів/екон. видатків) 

Найменування показників 

Сума змін (+, -) 

загальний фонд 

спеціальний фонд 

разом

 

ДОХОДИ - усього 

 

 

 

 

у тому числі за видами надходжень за кодами класифікації доходів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФІНАНСУВАННЯ - усього 

 

 

 

 

у тому числі за кодами класифікації фінансування за типом боргового зобов'язання 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИДАТКИ - усього 

 

 

 

 

у тому числі за кодами економічної класифікації (КЕК) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник Управління державного
бюджету та бюджетної політики

 

Начальник відповідного управління 

(Керівник) 

(Головний бухгалтер/начальник планово-фінансового відділу) 

_______________________________
         (підпис)              (ініціали і прізвище) 

_______________________________
         (підпис)              (ініціали і прізвище) 

 

ДОВІДКА
про зміни помісячного розпису асигнувань загального фонду бюджету (плану асигнувань із загального фонду бюджету)
на ___ рік

Вид бюджету ______________________________________________________,
код та назва бюджетної установи ______________________________________,
код та назва відомчої класифікації видатків головного розпорядника коштів ___,
код та назва програмної класифікації видатків державного бюджету __________
(код та назва тимчасової класифікації видатків місцевих бюджетів __________).
Відділ-виконавець __________________________________________________
Підстава ___________________________________________________________

тис. грн. (грн.)

КЕК 

Найменування видатків  

Сума змін 

у тому числі за місяцями: 

разом на рік 

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень 

серпень 

вересень 

жовтень 

листопад 

грудень 

1110 

Оплата праці працівників бюджетних установ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1120 

Нарахування на заробітну плату 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1132 

Медикаменти та перев'язувальні матеріали 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1133 

Продукти харчування 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1160 

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1340 

Поточні трансферти населенню 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5000*

Інші видатки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник Управління державного бюджету та бюджетної політики

 

Начальник відповідного управління 

(Керівник) 

(Головний бухгалтер/начальник планово-фінансового відділу) 

_______________________________
            (підпис)          (ініціали і прізвище) 

_______________________________
          (підпис)            (ініціали і прізвище) 

____________
* Це технічний код, який включає в себе всі коди економічної класифікації видатків бюджету, крім тих, що виділені окремо.

 

ДОВІДКА
про зміни помісячного розпису доходів загального фонду бюджету
на ___ рік

Відділ-виконавець ___________________________________________________

Підстава ___________________________________________________________

тис. грн. (грн.)

ККД

Найменування доходів 

Сума змін 

у тому числі за місяцями: 

разом на рік 

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень 

жовтень 

листопад 

грудень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник Управління державного бюджету та бюджетної політики 

Начальник відповідного управління 

_______________________________
        (підпис)              (ініціали і прізвище) 

_______________________________
         (підпис)              (ініціали і прізвище) 

 

ДОВІДКА
про зміни помісячного розпису фінансування загального фонду бюджету на ___ рік

Відділ-виконавець ___________________________________________________

Підстава ___________________________________________________________

тис. грн. (грн.)

ККФ

Найменування фінансування за типом боргового зобов'язання

Сума змін 

у тому числі за місяцями: 

разом на рік 

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник Управління державного бюджету та бюджетної політики 

Начальник відповідного управління 

_______________________________
           (підпис)           (ініціали і прізвище) 

_______________________________
        (підпис)              (ініціали і прізвище) 

 

РЕЄСТР
довідок про внесення змін до розпису Державного бюджету України
"___" ____________ 200_ р.

N з/п 

Номер довідки 

Дата 

довідки про внесення змін до річного розпису асигнувань (доходів, фінансування) державного бюджету 

  

  

  

  

  

  

довідки про внесення змін до помісячного розпису асигнувань (доходів, фінансування) державного бюджету 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Передав 

_________________________________
     (підпис)       (ініціали і прізвище) 

Отримав 

_________________________________
     (підпис)       (ініціали і прізвище) 

 

Довідка
про підтвердження надходжень на спеціальні реєстраційні рахунки, що відкриті в органах Державного казначейства,
за станом на "___" ____________ 200_ року

КВК ____________________________________________________
                                                                           (код відомчої класифікації) 

КПКВ ___________________________________________________
                                                              (код програмної класифікації видатків) 

(грн.)

Код класифікації доходів/
фінансування 

Найменування доходів/фінансування 

Сума  

405100 

Залишки коштів, що склалися на початок року (01.01.200_) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього 

 

 

Начальник відділу звітності про виконання бюджету органу Держказначейства

 

 

____________
(підпис) 

 

  

__________________
(ініціали і прізвище) 

______________
(число, місяць, рік) 

 
М. П. 

 

КОШТОРИС на ____ рік

____________________________________________________________
(код та назва бюджетної установи)
____________________________________________________________
(найменування міста, району, області)

Вид бюджету _______________________________________________________,
код та назва відомчої класифікації видатків головного розпорядника коштів ___,
код та назва програмної класифікації видатків державного бюджету _________
(код та назва тимчасової класифікації видатків місцевих бюджетів __________).

(грн.)

Показники 

Код 

Усього на рік 

РАЗОМ 

Загальний фонд 

Спеціальний фонд 

НАДХОДЖЕННЯ - усього 

Х 

 

 

 

Надходження коштів із загального фонду бюджету 

Х 

 

Х 

 

Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у т. ч. 

Х 

 

 

 

- плата за послуги, що надаються бюджетними установами 

250100 

Х 

 

 

(розписати за підгрупами) 

 

 

 

 

- інші джерела власних надходжень бюджетних установ 

250200 

Х 

 

 

(розписати за підгрупами) 

 

 

 

 

- інші надходження 

 

Х 

 

 

(розписати за видами) 

 

 

 

 

ВИДАТКИ - усього 

Х 

 

 

 

Поточні видатки 

1000 

 

 

 

Оплата праці працівників бюджетних установ 

1110 

 

 

 

Заробітна плата 

1111 

 

 

 

Грошове утримання військовослужбовців

1112 

 

 

 

Виплати по тимчасовій непрацездатності 

1113 

 

 

 

Нарахування на заробітну плату 

1120 

 

 

 

Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки 

1130 

 

 

 

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  

1131 

 

 

 

Медикаменти та перев'язувальні матеріали 

1132 

 

 

 

Продукти харчування 

1133 

 

 

 

М'який інвентар та обмундирування 

1134 

 

 

 

Оплата транспортних послуг та утримання транспортних засобів 

1135 

 

 

 

Оренда та експлуатаційні послуги 

1136 

 

 

 

Поточний ремонт обладнання, інвентарю та будівель; технічне обслуговування обладнання 

1137 

 

 

 

Послуги зв'язку 

1138 

 

 

 

Оплата інших послуг та інші видатки 

1139 

 

 

 

Видатки на відрядження 

1140 

 

 

 

Матеріали, інвентар, будівництво, капітальний ремонт та заходи спеціального призначення, що мають загальнодержавне значення  

1150 

 

 

 

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 

1160 

 

 

 

Оплата теплопостачання 

1161 

 

 

 

Оплата водопостачання і водовідведення 

1162 

 

 

 

Оплата електроенергії  

1163 

 

 

 

Оплата природного газу 

1164 

 

 

 

Оплата інших комунальних послуг  

1165 

 

 

 

Оплата інших енергоносіїв 

1166 

 

 

 

Дослідження і розробки, державні програми 

1170 

 

 

 

Виплата процентів (доходу) за зобов'язаннями 

1200 

 

 

 

Субсидії і поточні трансферти 

1300 

 

 

 

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

1310 

 

 

 

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 

1320 

 

 

 

Поточні трансферти населенню 

1340 

 

 

 

Виплата пенсій і допомоги 

1341 

 

 

 

Стипендії 

1342 

 

 

 

Інші поточні трансферти населенню 

1343 

 

 

 

Поточні трансферти за кордон  

1350 

 

 

 

Капітальні видатки 

2000 

 

 

 

Придбання основного капіталу 

2100 

 

 

 

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 

2110 

 

 

 

Капітальне будівництво (придбання) 

2120 

 

 

 

Будівництво (придбання) житла 

2121 

 

 

 

Будівництво (придбання) адміністративних об'єктів 

2122 

 

 

 

Інше будівництво (придбання) 

2123 

 

 

 

Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація  

2130 

 

 

 

Капітальний ремонт та реконструкція житлового фонду 

2131 

 

 

 

Капітальний ремонт та реконструкція адміністративних об'єктів 

2132 

 

 

 

Капітальний ремонт та реконструкція інших об'єктів 

2133 

 

 

 

Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури 

2134 

 

 

 

Створення державних запасів і резервів 

2200 

 

 

 

Придбання землі і нематеріальних активів  

2300 

 

 

 

Капітальні трансферти 

2400 

 

 

 

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 

2410 

 

 

 

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 

2420 

 

 

 

Капітальні трансферти населенню 

2430 

 

 

 

Капітальні трансферти за кордон 

2440 

 

 

 

Нерозподілені видатки 

3000 

 

 

 

Кредитування з вирахуванням погашення*

4000 

 

 

 

____________
* У разі наявності цього коду видатки здійснюються згідно з додатком.

 

Керівник 

_______________________________
     (підпис)               (ініціали і прізвище)

Головний бухгалтер (начальник планово-фінансового відділу) 

_______________________________
     (підпис)             (ініціали і прізвище)

__________________
(число, місяць, рік) 

  

  

М. П. 

  

  

 

Начальник Управління
державного бюджету та
бюджетної політики

 
 
С. Л. Фещук 

 

ПЛАН АСИГНУВАНЬ
ІЗ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТУ на ____ рік

____________________________________________________________
(код та назва бюджетної установи)
____________________________________________________________
(найменування міста, району, області)

Вид бюджету _______________________________________________________,
код та назва відомчої класифікації видатків головного розпорядника коштів ___,
код та назва програмної класифікації видатків державного бюджету _________
(код та назва тимчасової класифікації видатків місцевих бюджетів __________).

(грн.)

Показники 

КЕК 

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень 

жовтень 

листопад 

грудень 

разом на рік 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

Оплата праці працівників бюджетних установ 

1110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нарахування на заробітну плату 

1120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медикаменти та перев'язувальні матеріали 

1132 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продукти харчування 

1133 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 

1160 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поточні трансферти населенню 

1340 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші видатки 

5000*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник 

_______________________________
     (підпис)               (ініціали і прізвище)

Головний бухгалтер (начальник планово-фінансового відділу) 

_______________________________
     (підпис)               (ініціали і прізвище)

__________________
(число, місяць, рік) 

  

  

М. П. 

  

  

____________
* Це технічний код, який включає в себе всі коди економічної класифікації видатків бюджету, крім тих, що виділені окремо.

 

Начальник Управління
державного бюджету та
бюджетної політики 

 
 
С. Л. Фещук 

 

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИС на ____ рік

Вид бюджету _______________________________________________________,
код та назва відомчої класифікації видатків головного розпорядника коштів ___,
код та назва програмної класифікації видатків державного бюджету _________
(код та назва тимчасової класифікації видатків місцевих бюджетів __________).

(тис. грн.)

Показники 

Код 

Усього на рік 

РАЗОМ

Загальний фонд 

Спеціальний фонд 

НАДХОДЖЕННЯ - усього 

Х 

 

 

 

Надходження коштів із загального фонду бюджету 

Х 

 

Х 

 

Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у т. ч. 

Х 

 

 

 

- плата за послуги, що надаються бюджетними установами 

250100 

Х 

 

 

(розписати за підгрупами) 

 

 

 

 

- інші джерела власних надходжень бюджетних установ 

250200 

Х 

 

 

(розписати за підгрупами) 

 

 

 

 

- інші надходження 

 

Х 

 

 

(розписати за видами) 

 

 

 

 

ВИДАТКИ - усього 

Х 

 

 

 

Поточні видатки 

1000 

 

 

 

Оплата праці працівників бюджетних установ 

1110 

 

 

 

Заробітна плата 

1111 

 

 

 

Грошове утримання військовослужбовців  

1112 

 

 

 

Виплати по тимчасовій непрацездатності 

1113 

 

 

 

Нарахування на заробітну плату 

1120 

 

 

 

Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки 

1130 

 

 

 

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  

1131 

 

 

 

Медикаменти та перев'язувальні матеріали 

1132 

 

 

 

Продукти харчування 

1133 

 

 

 

М'який інвентар та обмундирування 

1134 

 

 

 

Оплата транспортних послуг та утримання транспортних засобів 

1135 

 

 

 

Оренда та експлуатаційні послуги 

1136 

 

 

 

Поточний ремонт обладнання, інвентарю та будівель; технічне обслуговування обладнання 

1137 

 

 

 

Послуги зв'язку 

1138 

 

 

 

Оплата інших послуг та інші видатки 

1139 

 

 

 

Видатки на відрядження 

1140 

 

 

 

Матеріали, інвентар, будівництво, капітальний ремонт та заходи спеціального призначення, що мають загальнодержавне значення  

1150 

 

 

 

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 

1160 

 

 

 

Оплата теплопостачання 

1161 

 

 

 

Оплата водопостачання і водовідведення 

1162 

 

 

 

Оплата електроенергії  

1163 

 

 

 

Оплата природного газу 

1164 

 

 

 

Оплата інших комунальних послуг  

1165 

 

 

 

Оплата інших енергоносіїв 

1166 

 

 

 

Дослідження і розробки, державні програми 

1170 

 

 

 

Виплата процентів (доходу) за зобов'язаннями 

1200 

 

 

 

Субсидії і поточні трансферти 

1300 

 

 

 

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)  

1310 

 

 

 

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 

1320 

 

 

 

Поточні трансферти населенню 

1340 

 

 

 

Виплата пенсій і допомоги 

1341 

 

 

 

Стипендії 

1342 

 

 

 

Інші поточні трансферти населенню 

1343 

 

 

 

Поточні трансферти за кордон  

1350 

 

 

 

Капітальні видатки 

2000 

 

 

 

Придбання основного капіталу 

2100 

 

 

 

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 

2110 

 

 

 

Капітальне будівництво (придбання) 

2120 

 

 

 

Будівництво (придбання) житла 

2121 

 

 

 

Будівництво (придбання) адміністративних об'єктів 

2122 

 

 

 

Інше будівництво (придбання) 

2123 

 

 

 

Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація  

2130 

 

 

 

Капітальний ремонт та реконструкція житлового фонду 

2131 

 

 

 

Капітальний ремонт та реконструкція адміністративних об'єктів 

2132 

 

 

 

Капітальний ремонт та реконструкція інших об'єктів 

2133 

 

 

 

Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури 

2134 

 

 

 

Створення державних запасів і резервів 

2200 

 

 

 

Придбання землі і нематеріальних активів  

2300 

 

 

 

Капітальні трансферти 

2400 

 

 

 

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 

2410 

 

 

 

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 

2420 

 

 

 

Капітальні трансферти населенню 

2430 

 

 

 

Капітальні трансферти за кордон 

2440 

 

 

 

Нерозподілені видатки 

3000 

 

 

 

Кредитування з вирахуванням погашення

4000 

 

 

 

____________
* У разі наявності цього коду видатки здійснюються згідно з додатком.

 

Керівник 

_______________________________
     (підпис)               (ініціали і прізвище)

Головний бухгалтер (начальник планово-фінансового відділу) 

_______________________________
     (підпис)               (ініціали і прізвище)

__________________
(число, місяць, рік) 

  

  

М. П. 

  

  

 

Начальник Управління
державного бюджету та
бюджетної політики 

 
 
С. Л. Фещук 

 

ЗВЕДЕНИЙ
ПЛАН АСИГНУВАНЬ ІЗ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТУ на ____ рік

Вид бюджету _______________________________________________________,
код та назва відомчої класифікації видатків головного розпорядника коштів ___,
код та назва програмної класифікації видатків державного бюджету _________
(код та назва тимчасової класифікації видатків місцевих бюджетів __________).

(тис. грн.)

Показники 

КЕК 

січень 

лютий 

березень 

квітень 

травень 

червень 

липень 

серпень 

вересень 

жовтень 

листопад 

грудень 

разом на рік 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

Оплата праці працівників бюджетних установ 

1110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нарахування на заробітну плату 

1120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медикаменти та перев'язувальні матеріали 

1132 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продукти харчування 

1133 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 

1160 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поточні трансферти населенню 

1340 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші видатки 

5000*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник 

_______________________________
     (підпис)               (ініціали і прізвище)

Головний бухгалтер (начальник планово-фінансового відділу) 

_______________________________
     (підпис)               (ініціали і прізвище)

__________________
(число, місяць, рік) 

  

  

М. П. 

  

  

____________
* Це технічний код, який включає в себе всі коди економічної класифікації видатків бюджету, крім тих, що виділені окремо.

 

Начальник Управління
державного бюджету та
бюджетної політики 

 
 
С. Л. Фещук 

 

ЗВЕДЕННЯ ПОКАЗНИКІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ КОШТОРИСУ на ____ рік

_____________________________________________________________
(код та назва бюджетної установи, організації)
_____________________________________________________________
(найменування міста, району, області)

Вид бюджету _______________________________________________________,
код та назва відомчої класифікації видатків головного розпорядника коштів ___,
код та назва програмної класифікації видатків державного бюджету _________
(код та назва тимчасової класифікації видатків місцевих бюджетів __________).

(грн.)

Показники 

КЕК 

Разом, спеціаль-
ний фонд

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами 

Інші джерела власних надходжень* 

Інші надходження

назва інших надходжень за видами 

разом

у т. ч. за підгрупами 

разом

у т. ч. за підгрупами 

25010100

25010200

25010300

25010400

 

25020100

25020200

 

 

10 

11 

12 

13 

РЕСУРСИ - усього 

Х 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження коштів із спеціального фонду бюджету 

Х 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИДАТКИ - усього 

Х 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поточні видатки 

1000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата праці працівників бюджетних установ 

1110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заробітна плата 

1111 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грошове утримання військовослужбовців

1112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виплати по тимчасовій непрацездатності 

1113 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нарахування на заробітну плату 

1120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки 

1130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  

1131 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медикаменти та перев'язувальні матеріали 

1132 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продукти харчування 

1133 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М'який інвентар та обмундирування 

1134 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата транспортних послуг та утримання транспортних засобів 

1135 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оренда та експлуатаційні послуги 

1136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поточний ремонт обладнання, інвентарю та будівель; технічне обслуговування обладнання 

1137 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Послуги зв'язку 

1138 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата інших послуг та інші видатки 

1139 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видатки на відрядження 

1140 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Матеріали, інвентар, будівництво, капітальний ремонт та заходи спеціального призначення, що мають загальнодержавне значення  

1150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 

1160 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата теплопостачання 

1161 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата водопостачання і водовідведення 

1162 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата електроенергії  

1163 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата природного газу 

1164 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата інших комунальних послуг  

1165 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оплата інших енергоносіїв 

1166 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дослідження і розробки, державні програми 

1170 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виплата процентів (доходу) за зобов'язаннями 

1200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Субсидії і поточні трансферти 

1300 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)  

1310 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 

1320 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поточні трансферти населенню 

1340 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виплата пенсій і допомоги 

1341 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стипендії 

1342 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші поточні трансферти населенню 

1343 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поточні трансферти за кордон  

1350 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальні видатки 

2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання основного капіталу 

2100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 

2110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальне будівництво (придбання) 

2120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Будівництво (придбання) житла 

2121 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Будівництво (придбання) адміністративних об'єктів 

2122 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інше будівництво (придбання) 

2123 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація  

2130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальний ремонт та реконструкція житлового фонду 

2131 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальний ремонт та реконструкція адміністративних об'єктів 

2132 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальний ремонт та реконструкція інших об'єктів 

2133 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури 

2134 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Створення державних запасів і резервів 

2200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання землі і нематеріальних активів  

2300 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальні трансферти 

2400 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 

2410 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 

2420 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальні трансферти населенню 

2430 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальні трансферти за кордон 

2440 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________
* Плануються за наявності підстави.

 

Керівник 

_______________________________
     (підпис)               (ініціали і прізвище)

Головний бухгалтер (начальник планово-фінансового відділу) 

_______________________________
     (підпис)               (ініціали і прізвище)

__________________
(число, місяць, рік) 

 

 

М. П. 

 

 

 

Начальник Управління
державного бюджету та
бюджетної політики 

 
 
С. Л. Фещук 

Опрос