Идет загрузка документа (251 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Правил предоставления отчетности участниками (временными участниками) Фонда гарантирования вкладов физических лиц

Фонд гарантирования вкладов физических лиц
Правила, Решение от 14.11.2002 № 12
Утратил силу

Про затвердження Правил надання звітності учасниками (тимчасовими учасниками) Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

(назва із змінами, внесеними згідно з рішенням адміністративної ради
 Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 09.04.2009 р. N 9)

Рішення адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
від 14 листопада 2002 року N 12

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
6 грудня 2002 р. за N 955/7243

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
рішеннями адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
 від 20 червня 2003 року N 19
,
 від 15 серпня 2003 року N 21
,
 від 23 грудня 2004 року N 37
,
 від 12 вересня 2006 року N 49
,
 від 9 квітня 2009 року N 9

Рішення втратило чинність
(згідно з рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
від 9 липня 2012 року N 4)

Відповідно до статті 9 Закону України "Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб" адміністративна рада Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Правила надання звітності учасниками (тимчасовими учасниками) Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (додаються).

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з рішенням адміністративної ради
 Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 09.04.2009 р. N 9)

2. Контроль за виконанням цього рішення покладається на виконавчу дирекцію.

3. Це рішення набирає чинності відповідно до чинного законодавства.

 

Голова адміністративної ради 

В. Кротюк 

 

Правила
надання звітності учасниками (тимчасовими учасниками) Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

1. Загальні положення

1. Ці Правила визначають вимоги до організації звітності, що подається до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) учасниками (тимчасовими учасниками) Фонду.

2. Ці Правила розроблені відповідно до вимог Закону України "Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб" та визначають перелік форм звітності, порядок і періодичність їх складання, терміни та способи подання до Фонду банками, філіями іноземних банків (додаток 1).

3. Форми звітності складаються з урахуванням норм міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, поширюються на банки, філії іноземних банків і є обов'язковими для виконання.

4. Інформаційний обмін між Фондом і Національним банком України здійснюється за умов і в терміни, визначені сторонами.

2. Загальні вимоги до складання і подання форм звітності

1. Банки, філії іноземних банків складають звітність за формами та в порядку, визначеними відповідними нормативно-правовими актами Фонду.

2. Для складання форм звітності використовуються дані бухгалтерського балансу, аналітичних рахунків бухгалтерського обліку.

3. Форми звітності, що подаються банками, філіями іноземних банків на паперових носіях, підписуються керівником і головним бухгалтером банку, філії іноземного банку або їх заступниками, а також працівником банку, філії іноземного банку, який є відповідальним за підготовку звіту.

Звітність, яка подається у вигляді електронних документів, має бути захищена засобами захисту інформації Національного банку України.

Звітність складається в одиницях, установлених для кожної форми окремо, з округленням сум до одиниць, зі збереженням підсумкових даних звітності і балансів.

4. Дані щодо сум у іноземній валюті у формах звітності наводяться в гривневому еквіваленті. Перерахування в національну валюту здійснюється за офіційним курсом Національного банку України, встановленим на звітну дату.

5. Звітність за формами N 1-КБФ, 1-Ф, 1-ТФ подається до Фонду у вигляді електронних документів (структурованих файлів, опис яких наведений у додатках 2 та 3) у строки, визначені цими формами.

Розрахунок суми регулярного збору подається до Фонду у вигляді електронних документів та на паперових носіях у визначені строки. Дані на паперових носіях та їх електронна версія повинні бути ідентичними.

Розрахунок суми початкового збору та аудиторський звіт подаються до Фонду на паперових носіях. До Фонду подається оригінал аудиторського звіту. Аудиторський звіт, який складається відповідно до вимог законодавства України та Стандартів аудиту та етики Міжнародної федерації бухгалтерів, що прийняті як Національні стандарти аудиту, має містити висновок аудитора та річну фінансову звітність, яка складена банком (філією іноземного банку) в обсязі, що відповідає вимогам Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 27.12.2007 N 480, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 18.01.2008 за N 32/14723.

Подання банками, філіями іноземних банків звітності на паперових носіях та інших документів здійснюється через Державне підприємство спеціального зв'язку чи поштою рекомендованим листом.

6. Датою подання звітності вважається день її фактичного надходження до Фонду. Якщо дата подання звітності припадає на неробочий день, термін надання звітності переноситься на перший після вихідного (святкового) робочий день.

7. Керівник, головний бухгалтер (керівник підрозділу), працівник банку, філії іноземного банку, який є відповідальним за підготовку звіту, відповідають згідно із законодавством за достовірність, повноту та своєчасність надання інформації.

3. Контроль за дотриманням цих Правил

1. Контроль Фонду за достовірністю звітності поєднує в собі логічний та арифметичний контроль. Загальна сума вкладів фізичних осіб, що відображається за станом на 31.12.xxxx та на 30.06.xxxx у звіті "Розрахунок суми регулярного збору, що підлягає сплаті до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб протягом ____ року", повинна збігатися з загальною сумою підсумків залишків на рахунках та нарахованих відсотків, що відображаються в базі даних банку, філії іноземного банку про вкладників - фізичних осіб.

2. У разі виявлення Фондом чи банком, філією іноземного банку помилок у поданій звітності зміни до форм звітності та файлів уносяться не пізніше ніж через два робочих дні після терміну подання форми (або файла), визначеного цими Правилами.

3. Контроль за дотриманням цих Правил здійснюється:

пруденційно, шляхом виявлення помилок при складанні форм звітності та недотриманні принципів підготовки звітності;

шляхом проведених Фондом перевірок достовірності поданої банками, філіями іноземних банків звітності.

 

Начальник відділу економічного
аналізу та поточного моніторингу
 

 
Т. О. Раєвська
 

 

Перелік
форм звітності та інформації, яка подається банками та філіями іноземних банків до Фонду

N
з/п 

Номер форми 

Назва форми 

Періодичність подання 

Термін подання 

Спосіб подання 

1КБФ 

Баланс учасника (тимчасового учасника) Фонду 

місячна 

а) до 10 числа після звітного періоду банками та філіями іноземних банків безпосередньо до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб;
б) до 15 числа після звітного періоду банками та філіями іноземних банків через Національний банк України 

а) у вигляді файла електронною поштою безпосередньо банками та філіями іноземних банків відповідно до додатка 2;
б) у вигляді файла електронною поштою через Національний банк України відповідно до додатка 3 

1-Ф 

Звіт про вклади фізичних осіб учасників Фонду 

квартальна 

до 15-го числа після звітного періоду 

У вигляді файла електронною поштою відповідно до додатка 2 

1-ТФ 

Звіт про вклади фізичних осіб тимчасових учасників Фонду 

квартальна 

до 15-го числа після звітного періоду 

У вигляді файла електронною поштою відповідно до додатка 2 

  

Розрахунок суми початкового збору, яка підлягає сплаті до Фонду 

протягом 30-ти календарних днів з дня одержання банківської ліцензії на здійснення банківської діяльності 

протягом тижня після отримання ліцензії НБУ 

На паперових носіях 

  

Розрахунок суми регулярного збору, що підлягає сплаті до Фонду 

піврічна 

до 1 березня та 1 вересня поточного року 

У вигляді файла електронною поштою та на паперових носіях відповідно до додатка 2 

  

Аудиторський звіт 

річна 

до 1 червня наступного року за звітним 

На паперових носіях (оригінал) 

 

Опис файлів звітності від учасників (тимчасових учасників) Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

1. Цей Опис розроблено відповідно до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 19.03.2003 N 124, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07.05.2003 за N 353/7674, файла STRU_PER.TXT та документа "Опис інтерфейсу між системою автоматизації банку (САБ) та системою електронних платежів (СЕП) НБУ".

Звітні файли надаються банком - юридичною особою (головним банком) в цілому за банк та філією іноземного банку до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з використанням електронного цифрового підпису, засобів захисту НБУ, АРМ-НБУ та електронної пошти НБУ. При цьому головний банк формує один файл зі зведеними даними за всі відокремлені підрозділи банку.

Електронна адреса Фонду гарантування вкладів фізичних осіб - STAT@U0QA.

2. Формат файлів для надання банками, філіями іноземних банків звітності засобами електронної пошти

2.1. Структура імені файла

FtkRxxMd.DSN,

де:

в імені файла:

F - символ, який визначає належність файла до звітності банків, філій іноземних банків перед Фондом гарантування вкладів фізичних осіб;

t - тип файла:

"A" - файл звітності від банку, філії іноземного банку до Фонду;

"B" - файл звітності від банку, філії іноземного банку до Фонду;

"C" - файл звітності від банку, філії іноземного банку до Фонду;

"T" - файл протоколу контролю на файл "A" від Фонду до банку, філії іноземного банку;

"P" - файл протоколу контролю на файл "B" від Фонду до банку, філії іноземного банку;

"R" - файл протоколу контролю на файл "C" від Фонду до банку, філії іноземного банку;

k - односимвольний код файла, що відповідає коду звітного файла, наведеного в пункті 3 цього Опису. Таблиця відповідності символів t і k наведена нижче (таблиця 1);

Rxx - ідентифікатор банківської установи (3 останніх літери ідентифікатора банку, філії іноземного банку в СЕП - див. поле ISEP довідника банків України);

M - кодований місяць надання файла;

d - кодований день місяця надання файла;

в розширенні файла:

D - фіксований символ, який означає надання файла за схемою від головного банку, філії іноземного банку до Фонду;

S - кодований місяць періоду звітності;

N - номер посилки за поточний день.

Таблиця відповідності типів файла та односимвольних кодів файла в найменуванні файла

Таблиця 1

Кодування номера дня, місяця та номера посилки проводиться таким чином:

- номери від 1 до 9 відповідають цифрам 1 - 9, а номери 10 - 35 відповідають літерам латинського алфавіту [A - Z] (див. табл. 2).

Таблиця 2

Номер дня міститься в межах від 1 до 31 - [1 - 9, A - V]

Номер місяця міститься в межах від 1 до 12 - [1 - 9, A - C]

Номер посилки міститься в межах від 1 до 36 - [1 - 9, A - Z, 0].

2.2. Пояснення щодо схеми надання даних головними банками, філіями іноземних банків

Звітність надається головним банком (філією іноземного банку): Головний банк (філія іноземного банку) - Фонд гарантування вкладів фізичних осіб. Для цієї схеми звітності в файлах, що надаються, містяться дані за всі відокремлені підрозділи банку в межах України, які консолідовані в цілому за банк.

2.3. Структура файла

2.3.1. Призначення рядків файла

1-й - службовий;

2-й - заголовний;

3-й - підзаголовний для розрізу по банку (філії іноземного банку) в цілому;

4-й ... (4 + n)-й - інформаційні для розрізу по банку (філії іноземного банку) в цілому.

Примітка. Всі рядки текстового файла закінчуються символами <CR><LF> - (<CHR(13)><CHR(10)>).

2.3.1.1. Структура службового рядка файла

Структура службового рядка файла - 100 пустих символів (SPACE)

2.3.1.2. Структура заголовного рядка файла

DDMMYYY1 = DDMMYYY2 = DDMMYYY3 = DDMMYYY4 = HHMM = MFO = NN = YYYYYYYYY = NAMEFILE = EDSFILE = IDKEY = EDS,

де:

DDMMYYY1 - період звітності - довжина 8 знаків (наведений в описі файлів), в імені файла сегмент S відповідає коду сегмента MM дати DDMMYYY1 (див. табл. 2);

DDMMYYY2 - початкова дата звітного періоду - довжина 8 знаків;

DDMMYYY3 - кінцева дата звітного періоду - довжина 8 знаків.

У разі надання даних тільки за залишками початкова та кінцева дати будуть збігатися - дата <залишків на кінець операційного дня> (DDMMYYY2 = DDMMYYY3).

DDMMYYY4 - дата надання файла - довжина 8 знаків (DD - 2-значний номер дня з початковим нулем; MM - 2-значний номер місяця з початковим нулем; YYY1 - YYY4 - 4-значний номер року);

HHMM - час надання файла - довжина 4 знаки (HH - 2-значний номер години дня від 1 до 24 з початковим нулем; MM - 2-значний номер хвилини з початковим нулем);

MFO - МФО головного банку юридичної особи, філії іноземного банку;

NN - код одиниці виміру даних - довжина 2 знаки (приймає значення: 01 - копійки; 02 - гривні);

YYYYYYYYY - кількість інформаційних рядків - довжина 9 знаків (без службового, заголовного та підзаголовного рядків);

NAMEFILE - ім'я файла (див. п. 2.1) - довжина 12 знаків;

EDSFILE - електронний цифровий підпис файла - довжина 64 знаки;

IDKEY - ідентифікатор ключа ЕЦП файла та заголовного рядка - довжина 6 знаків;

EDS - електронний цифровий підпис заголовного рядка - довжина 64 знаки (накладається на всі символи з початку заголовного рядка до першого знака EDS);

= - знак, що розділяє значення окремих полів запису.

Загальна довжина заголовного рядка файла - 210 знаків. У службовому та заголовному рядках початкові нулі та пусті символи не вилучаються.

2.3.1.3. Структура підзаголовних рядків файла для кожного з розрізів, що містяться у файлі

Пояснення щодо підзаголовних рядків розрізів надання даних

Перед даними, консолідованими за банк, філію іноземного банку в цілому, обов'язково повинен бути підзаголовний рядок (підзаголовний рядок повинен обов'язково бути наявним, навіть якщо за передбаченим розрізом інформація відсутня) у структурі:

#R = РЕЄСТР,

де:

# - ознака підзаголовного рядка;

R - набирає значення 3;

РЕЄСТР - набирає значення реєстраційного номера учасника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (розмірність - 3 знаки з головними нулями).

2.3.1.4. Структура інформаційних рядків файла

NNNNNNNN = XXXXXXXXXX,

де:

NNNNNNNN - код показника, який може набирати значення в межах коду файла. Код показника в межах одного файла має унікальне значення. Довжина коду показника для звітних файлів може бути різною. У межах одного коду файла довжина всіх кодів показників однакова. Кожен із звітних файлів може мати свою структуру коду показника. Детальний опис коду показника буде наведено в описі показників для кожного звітного файла;

XXXXXXXXXX - значення показника. Максимальна довжина значення показника - 16 символів. Якщо значення показника має числовий тип, то головні нулі можна вилучити. При додатному значенні показника знак "+" можна пропускати. Від'ємне значення показника надається зі знаком "-". Якщо значення показника має символьний тип, то кінцеві пусті символи можна вилучити. Нульові або пусті значення показника можна не надавати. Якщо в банку, філії іноземного банку значення всіх показників у межах одного коду файла нульові або пусті, то можна надати лише службовий, заголовний та підзаголовний рядки з кількістю інформаційних записів 000000000. Для формування символьних значень показників необхідно використовувати стандарт РСТ України 2018-91 для 8-бітової кодової таблиці;

= - знак, що розділяє код показника від його значення.

Загальна довжина інформаційного рядка файла може бути змінною як для показників у межах одного звітного файла, так і для різних звітних файлів.

2.3.2. Пояснення щодо структури коду показника

Назва (суть) показника - опис економічної суті показника з уточненням, в якому розрізі цей показник надається. Опис показника - формула підрахунку показника із даних аналітичного обліку.

При описі структури та формули підрахунку економічного показника мова буде йти про параметр - балансовий рахунок з довідника "План рахунків НБУ та комерційних банків". Економічний показник може бути сумою, кількістю тощо.

Економічний показник складається із даних окремого балансового рахунку (можливо іншого параметра) або алгебраїчної суми даних групи рахунків чи групи значень кодів показників.

У кожен із файлів економічних показників можуть включатися всі рахунки або тільки їх підмножина.

В економічний показник може входити не вся сума за рахунком, а тільки її частина відносно конкретного значення іншого параметра.

Економічний показник може надаватись в певних розрізах відносно інших параметрів або без розрізів.

Код показника може складатися із кодів розрізів, необхідних для конкретного файла. Коди можливих розрізів, які можуть використовуватися у звітності, наведені в описі кожного звітного файла та спираються на довідники НБУ (наприклад, план рахунків, коди валют, група валют, група країн і т. ін.). Зміст довідників доводиться Національним банком України.

2.3.3. Опис значення показника

Опис показника залежить від того, є економічний показник окремим значенням параметра чи групою значень параметра. У першому випадку частина опису показника складається тільки з параметра (наприклад, R020). Це означає, що кожне із значень параметра може включатися у файл для передачі окремим економічним показником. У другому випадку, коли в показник входить група значень параметра, після параметра в дужках йде значення параметра або перелік значень параметра, які входять до підрахунку показника.

Перелік значень параметра може розділятися одним із таких знаків: [,], [:]. При цьому знак [:] означає, що до підрахунку показника включаються значення параметра з початкового до кінцевого включно.

Приклади: R020(1500:1505, 1521, 1523);

R020(2200).

2.4.Файли протоколу контролю

Для надання банкам, філіям іноземних банків інформації про те, прийнятий чи відбракований відповідний файл звітності, Фонд формує файли протоколу контролю "T", "P" та "R" для кожного файла "A", "B" та "C" відповідно. Ім'я файла протоколу формується з імені прийнятого чи відбракованого файла за такими правилами:

1, 3 - 12 символи збігаються з іменем файла, для якого цей протокол формується;

2 символ найменування файла замінюється на символ "T", "P" та "R" для кожного файла "A", "B" та "C" відповідно.

Файли протоколу складаються з:

службового рядка;

рядка-заголовка;

можуть бути присутні інформаційні рядки.

Усі рядки (службовий, рядок-заголовок та інформаційні) закінчуються символами "повернення каретки/переведення рядка" - <CR><LF>.

Службовий рядок заповнюється 100 пропусками (SPACE) та <CR><LF>.

Структура рядка заголовка файлів протоколу:

Якщо файл, що квитується, забраковано в цілому (не розшифрувався, не знявся ЕЦП, порушена структура файла тощо), то код помилки вказується в рядку заголовка, інформаційні рядки відсутні.

Якщо у файлі, що квитується, виявлені помилки в результаті проведеного контролю, то вся інформація з цього файла не приймається Фондом і файл бракується в цілому. У цьому разі у файлі протоколу будуть наявні інформаційні рядки з відповідним кодом помилки для файла, що відбраковується. Код помилки в рядку заголовка в цьому разі дорівнює "0901" - "Помилка в документах пакета". Якщо помилка відноситься не до конкретного інформаційного рядка звітного файла, то в реквізиті "Порядковий номер IP у звіт. файлі" буде значення 0 (нуль).

Структура інформаційного рядка файла протоколу:

Файл протоколу підтверджує успішне прийняття файла Фондом тільки в тому разі, якщо:

інформаційних рядків у файлі протоколу немає;

код помилки за файлом, що квитується, дорівнює 0000.

Коди помилок файлів протоколу

У рядку заголовка файлів протоколу "T", "P" та "R" можуть використовуватися коди помилок з довідника помилок S_ER.DBF, що надається Національним банком.

Під час формування файлів протоколу "T", "P" та "R" для кожного файла "A", "B" та "C" відповідно Фонд гарантування вкладів буде використовувати коди помилок для інформаційних рядків файла протоколу, які також містяться в довіднику S_ER.DBF в розділі 23xx.

Примітки.

1. Коди помилок у процесі реального обміну файлами можуть доповнюватись.

2. Якщо до банку (філії іноземного банку) буде направлено файл протоколу з наявними кодами помилок, то банк, філія іноземного банку повинні протягом двох робочих днів провести виправлення звітного файла і надіслати його повторно з наступним номером посилки.

2.5. Файл FO (технологічний файл АРМ-НБУ)

Файл FO є інформаційним технологічним файлом, за допомогою якого АРМ-НБУ інформує про всі забраковані ним файли, із указівкою причини відбраковування.

Якщо вихідний файл забракований у цілому, то файл FO не містить інформаційних рядків.

Якщо помилки, що привели до відбраковування, виявлені в окремих інформаційних рядках забракованого файла, то у файлі FO є інформаційні рядки в кількості, рівній кількості помилкових інформаційних рядків у вихідному файлі. Код помилки в заголовному рядку файла FO дорівнює "0901" - "Помилка в документах пакета".

Якщо на файл, що квитується, АРМ-НБУ формує файл FO, то вся інформація з цього файла не приймається Фондом і файл бракується в цілому, а на банк-відправник (філію іноземного банку-відправника) формується файл протоколу з відповідним кодом помилки для кожного файла, що відбраковується.

3. Опис звітних файлів та їх показників

3.1. Код файла A - Дані про залишки на балансових рахунках учасника (тимчасового учасника) Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Звітний файл A "Дані про залишки на балансових рахунках учасника (тимчасового учасника) Фонду гарантування вкладів фізичних осіб" надається головним банком у цілому за банк, філією іноземного банку до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб засобами електронної пошти НБУ з використанням засобів захисту НБУ. Файл A формується на основі даних звітного місячного файла #02, тобто в сумах залишків балансових рахунків на кінець місяця враховуються коригувальні проводки за минулий звітний період, якщо вони були присутні. При цьому головний банк формує один файл A з консолідованими даними за всі відокремлені підрозділи банку та філія іноземного банку формує один файл A один раз на місяць до 10-го числа місяця, наступного за звітним. Звітний файл A надають тільки учасники (тимчасові учасники) Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Код одиниці виміру даних - 01 (копійки).

З даних файла A буде формуватися форма N 1КБФ (місячна) "Баланс учасника (тимчасового учасника) Фонду гарантування вкладів фізичних осіб".

Формат коду показника для файла A => DDBBBB, де:

Сегмент, який набирає постійні значення в кодах показників:

DD - може набирати значення [10, 20];

10 - дебетовий залишок у нацвалюті (гривневий еквівалент)

20 - кредитовий залишок у нацвалюті (гривневий еквівалент).

Сегмент, який визначає розрізи надання інформації:

BBBB - балансовий рахунок, який може приймати значення поля R020 довідника НБУ "План рахунків НБУ та комерційних банків".

Для файла A будуть такі коди показників:

10BBBB - для рахунків з дебетовим залишком у нацвалюті (гривневий еквівалент)

опис => T010 R020 F_01(1);

20BBBB - для рахунків з кредитовим залишком у нацвалюті (гривневий еквівалент)

опис => T020 R020 F_01(1).

ПРИМІТКА. При виявленні помилок Фонд повертає звітний файл учаснику (тимчасовому учаснику) Фонду. Протягом двох робочих днів банк (філія іноземного банку) зобов'язаний повернути виправлений файл звітності.

3.2. Код файла B - Звіт про вклади фізичних осіб у учасниках (тимчасових учасниках) Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Звітний файл B "Звіт про вклади фізичних осіб у учасниках (тимчасових учасниках) Фонду гарантування вкладів фізичних осіб" надається банком - юридичною особою (головним банком) у цілому за банк, філією іноземного банку до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб засобами електронної пошти НБУ з використанням засобів захисту НБУ. При цьому головний банк формує один файл із зведеними даними за всі відокремлені підрозділи банку та філія іноземного банку формує один файл один раз на квартал до 15-го числа місяця, наступного за звітним. Звітний файл В надають тільки учасники (тимчасові учасники) Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Код одиниці виміру даних - 01 (копійки).

З даних файла B (кількість та суми вкладів фізичних осіб у національній та іноземній валюті (гривневий еквівалент) в розрізі діапазонів сум усього та сум, гарантованих Фондом гарантування вкладів фізичних осіб) буде формуватися форма N 1 Ф (квартальна) "Звіт про вклади фізичних осіб у учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб" та форма N 1-ТФ (квартальна) "Звіт про вклади фізичних осіб у тимчасових учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб".

Формат коду показника для файла - B - LZZVT,

де L - може приймати значення:

1 - сума,

3 - кількість;

ZZ - може приймати значення:

10 - вклади всього,

11 - вклади всього в національній валюті,

12 - вклади всього в іноземній валюті (гривневому еквіваленті за курсом НБУ на звітну дату),

20 - чисті вклади всього,

21 - чисті вклади в національній валюті,

22 - чисті вклади в іноземній валюті (гривневому еквіваленті за курсом НБУ на звітну дату),

30 - іменні ощадні/депозитні сертифікати,

31 - іменні ощадні/депозитні сертифікати в національній валюті,

32 - іменні ощадні/депозитні сертифікати в іноземній валюті (гривневому еквіваленті за курсом НБУ на звітну дату),

40 - нараховані витрати всього,

41 - нараховані витрати в національній валюті,

42 - нараховані витрати в іноземній валюті (гривневому еквіваленті за курсом НБУ на звітну дату);

V - може приймати значення:

1 - сума вкладів усього,

2 - сума вкладів у діапазоні 1 - 99 коп.,

3 - сума вкладів у діапазоні 100 - 300000* коп.,

4 - сума вкладів у діапазоні 300001* - 500000* коп.,

5 - сума вкладів у діапазоні 500001* - 1000000* коп.,

6 - сума вкладів у діапазоні 1000001* коп. і більше;

____________
* Відповідно до
статті 3 Закону України "Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб" розмір відшкодування коштів за вкладами може збільшуватися, тому граничні значення діапазонів можуть змінюватись.

T - може приймати значення:

1 - вклади всього,

2 - вклади, гарантовані Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО), - формується тільки тимчасовими учасниками Фонду.

Для файла B будуть такі коди показників:

31011 - кількість вкладників усього;

опис - R020(2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 2909, 3320, 3330, 3340, 3328, 3338, 3348).

Тут і далі для значення R020 для розрахунку використовуються суми залишків за балансовими рахунками банку, філії іноземного банку, на яких обліковуються кошти фізичних осіб, відповідно до вимог Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004 N 280, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26.07.2004 за N 919/9518 (із змінами), та що відповідають визначеному у Законі України "Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб" терміну "вклад (депозит)".

31012 - кількість вкладників усього за вкладами, гарантованими ФГВФО, - формується тільки тимчасовими учасниками Фонду;

опис - R020(2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 2909, 3320, 3330, 3340, 3328, 3338, 3348).

31021 - кількість вкладників усього із сумою вкладів у діапазоні 1 - 99 коп.;

опис - R020(2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 2909, 3320, 3330, 3340, 3328, 3338, 3348).

31022 - кількість вкладників усього із сумою вкладів у діапазоні 1 - 99 коп. за вкладами, гарантованими ФГВФО, - формується тільки тимчасовими учасниками Фонду;

опис - R020(2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 2909, 3320, 3330, 3340, 3328, 3338, 3348).

31031 - кількість вкладників усього із сумою вкладів у діапазоні 100 - 300000 коп.;

опис - R020(2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 2909, 3320, 3330, 3340, 3328, 3338, 3348).

31032 - кількість вкладників усього із сумою вкладів у діапазоні 100 - 300000 коп. за вкладами, гарантованими ФГВФО, - формується тільки тимчасовими учасниками Фонду;

опис - R020(2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 2909, 3320, 3330, 3340, 3328, 3338, 3348).

31041 - кількість вкладників усього із сумою вкладів у діапазоні 300001 - 500000 коп.;

опис - R020(2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 2909, 3320, 3330, 3340, 3328, 3338, 3348).

31042 - кількість вкладників усього із сумою вкладів у діапазоні 300001 - 500000 коп. за вкладами, гарантованими ФГВФО, - формується тільки тимчасовими учасниками Фонду;

опис - R020(2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 2909, 3320, 3330, 3340, 3328, 3338, 3348).

31051 - кількість вкладників усього із сумою вкладів у діапазоні 500001 - 1000000 коп.;

опис - R020(2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 2909, 3320, 3330, 3340, 3328, 3338, 3348).

31052 - кількість вкладників усього із сумою вкладів у діапазоні 500001 - 1000000 коп. за вкладами, гарантованими ФГВФО, - формується тільки тимчасовими учасниками Фонду;

опис - R020(2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 2909, 3320, 3330, 3340, 3328, 3338, 3348).

31061 - кількість вкладників усього із сумою вкладів у діапазоні 1000001 коп. і більше;

опис - R020(2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 2909, 3320, 3330, 3340, 3328, 3338, 3348).

31062 - кількість вкладників усього із сумою вкладів у діапазоні 1000001 коп. і більше за вкладами, гарантованими ФГВФО, - формується тільки тимчасовими учасниками Фонду;

опис - R020(2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 2909, 3320, 3330, 3340, 3328, 3338, 3348).

11011 - сума вкладів усього;

опис - R020(2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 2909, 3320, 3330, 3340, 3328, 3338, 3348).

11012 - сума вкладів усього за вкладами, гарантованими ФГВФО, - формується тільки тимчасовими учасниками Фонду;

опис - R020(2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 2909, 3320, 3330, 3340, 3328, 3338, 3348).

11021 - сума вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 1 - 99 коп.;

опис - R020(2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 2909, 3320, 3330, 3340, 3328, 3338, 3348).

11022 - сума вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 1 - 99 коп. за вкладами, гарантованими ФГВФО, - формується тільки тимчасовими учасниками Фонду;

опис - R020(2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 2909, 3320, 3330, 3340, 3328, 3338, 3348).

11031 - сума вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 100 - 300000 коп.;

опис - R020(2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 2909, 3320, 3330, 3340, 3328, 3338, 3348).

11032 - сума вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 100 - 300000 коп. за вкладами, гарантованими ФГВФО, - формується тільки тимчасовими учасниками Фонду;

опис - R020(2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 2909, 3320, 3330, 3340, 3328, 3338, 3348).

11041 - сума вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 300001 - 500000 коп.;

опис - R020(2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 2909, 3320, 3330, 3340, 3328, 3338, 3348).

11042 - сума вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 300001 - 500000 коп. за вкладами, гарантованими ФГВФО, - формується тільки тимчасовими учасниками Фонду;

опис - R020(2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 2909, 3320, 3330, 3340, 3328, 3338, 3348).

11051 - сума вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 500001 - 1000000 коп.;

опис - R020(2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 2909, 3320, 3330, 3340, 3328, 3338, 3348).

11052 - сума вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 500001 - 1000000 коп. за вкладами, гарантованими ФГВФО, - формується тільки тимчасовими учасниками Фонду;

опис - R020(2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 2909, 3320, 3330, 3340, 3328, 3338, 3348).

11061 - сума вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 1000001 коп. і більше;

опис - R020(2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 2909, 3320, 3330, 3340, 3328, 3338, 3348).

11062 - сума вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 1000001 коп. і більше за вкладами, гарантованими ФГВФО, - формується тільки тимчасовими учасниками Фонду;

опис - R020(2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 2909, 3320, 3330, 3340, 3328, 3338, 3348).

11111 - сума вкладів усього в національній валюті;

опис - R020(2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 2909, 3320, 3330, 3340, 3328, 3338, 3348).

11112 - сума вкладів усього в національній валюті за вкладами, гарантованими ФГВФО, - формується тільки тимчасовими учасниками Фонду;

опис - R020(2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 2909, 3320, 3330, 3340, 3328, 3338, 3348).

11121 - сума вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 1 - 99 коп.;

опис - R020(2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 2909, 3320, 3330, 3340, 3328, 3338, 3348).

11122 - сума вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 1 - 99 коп. за вкладами, гарантованими ФГВФО, - формується тільки тимчасовими учасниками Фонду;

опис - R020(2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 2909, 3320, 3330, 3340, 3328, 3338, 3348).

11131 - сума вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 100 - 300000 коп.;

опис - R020(2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 2909, 3320, 3330, 3340, 3328, 3338, 3348).

11132 - сума вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 100 - 300000 коп. за вкладами, гарантованими ФГВФО, - формується тільки тимчасовими учасниками Фонду;

опис - R020(2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 2909, 3320, 3330, 3340, 3328, 3338, 3348).

11141 - сума вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 300001 - 500000 коп.;

опис - R020(2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 2909, 3320, 3330, 3340, 3328, 3338, 3348).

11142 - сума вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 300001 - 500000 коп. за вкладами, гарантованими ФГВФО, - формується тільки тимчасовими учасниками Фонду;

опис - R020(2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 2909, 3320, 3330, 3340, 3328, 3338, 3348).

11151 - сума вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 500001 - 1000000 коп.;

опис - R020(2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 2909, 3320, 3330, 3340, 3328, 3338, 3348).

11152 - сума вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 500001 - 1000000 коп. за вкладами, гарантованими ФГВФО, - формується тільки тимчасовими учасниками Фонду;

опис - R020(2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 2909, 3320, 3330, 3340, 3328, 3338, 3348).

11161 - сума вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 1000001 коп. і більше;

опис - R020(2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 2909, 3320, 3330, 3340, 3328, 3338, 3348).

11162 - сума вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 1000001 коп. і більше за вкладами, гарантованими ФГВФО, - формується тільки тимчасовими учасниками Фонду;

опис - R020(2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 2909, 3320, 3330, 3340, 3328, 3338, 3348).

11211 - сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент);

опис - R020(2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 2909, 3320, 3330, 3340, 3328, 3338, 3348).

11212 - сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент) за вкладами, гарантованими ФГВФО, - формується тільки тимчасовими учасниками Фонду;

опис - R020(2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 2909, 3320, 3330, 3340, 3328, 3338, 3348).

11221 - сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент) із сумою вкладів у діапазоні 1 - 99 коп.;

опис - R020(2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 2909, 3320, 3330, 3340, 3328, 3338, 3348).

11222 - сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент) із сумою вкладів у діапазоні 1 - 99 коп. за вкладами, гарантованими ФГВФО, - формується тільки тимчасовими учасниками Фонду;

опис - R020(2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 2909, 3320, 3330, 3340, 3328, 3338, 3348).

11231 - сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент) із сумою вкладів у діапазоні 100 - 300000 коп.;

опис - R020(2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 2909, 3320, 3330, 3340, 3328, 3338, 3348).

11232 - сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент) із сумою вкладів у діапазоні 100 - 300000 коп. за вкладами, гарантованими ФГВФО, - формується тільки тимчасовими учасниками Фонду;

опис - R020(2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 2909, 3320, 3330, 3340, 3328, 3338, 3348).

11241 - сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент) із сумою вкладів у діапазоні 300001 - 500000 коп.;

опис - R020(2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 2909, 3320, 3330, 3340, 3328, 3338, 3348).

11242 - сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент) із сумою вкладів у діапазоні 300001 - 500000 коп. за вкладами, гарантованими ФГВФО, - формується тільки тимчасовими учасниками Фонду;

опис - R020(2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 2909, 3320, 3330, 3340, 3328, 3338, 3348).

11251 - сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент) із сумою вкладів у діапазоні 500001 - 1000000 коп.;

опис - R020(2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 2909, 3320, 3330, 3340, 3328, 3338, 3348).

11252 - сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент) із сумою вкладів у діапазоні 500001 - 1000000 коп. за вкладами, гарантованими ФГВФО, - формується тільки тимчасовими учасниками Фонду;

опис - R020(2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 2909, 3320, 3330, 3340, 3328, 3338, 3348).

11261 - сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент) із сумою вкладів у діапазоні 1000001 коп. і більше;

опис - R020(2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 2909, 3320, 3330, 3340, 3328, 3338, 3348).

11262 - сума вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент) із сумою вкладів у діапазоні 1000001 коп. і більше за вкладами, гарантованими ФГВФО, - формується тільки тимчасовими учасниками Фонду;

опис - R020(2620, 2622, 2625, 2628, 2630, 2635, 2638, 2903, 2909, 3320, 3330, 3340, 3328, 3338, 3348).

12011 - сума чистих вкладів усього;

опис - R020(2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903, 2909).

12012 - сума чистих вкладів усього за вкладами, гарантованими ФГВФО, - формується тільки тимчасовими учасниками Фонду;

опис - R020(2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903, 2909).

12021 - сума чистих вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 1 - 99 коп.;

опис - R020(2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903, 2909).

12022 - сума чистих вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 1 - 99 коп. за вкладами, гарантованими ФГВФО, - формується тільки тимчасовими учасниками Фонду;

опис - R020(2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903, 2909).

12031 - сума чистих вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 100 - 300000 коп.;

опис - R020(2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903, 2909).

12032 - сума чистих вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 100 - 300000 коп. за вкладами, гарантованими ФГВФО, - формується тільки тимчасовими учасниками Фонду;

опис - R020(2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903, 2909).

12041 - сума чистих вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 300001 - 500000 коп.;

опис - R020(2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903, 2909).

12042 - сума чистих вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 300001 - 500000 коп. за вкладами, гарантованими ФГВФО, - формується тільки тимчасовими учасниками Фонду;

опис - R020(2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903, 2909).

12051 - сума чистих вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 500001 - 1000000 коп.;

опис - R020(2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903, 2909).

12052 - сума чистих вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 500001 - 1000000 коп. за вкладами, гарантованими ФГВФО, - формується тільки тимчасовими учасниками Фонду;

опис - R020(2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903, 2909).

12061 - сума чистих вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 1000001 коп. і більше;

опис - R020(2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903, 2909).

12062 - сума чистих вкладів усього із сумою вкладів у діапазоні 1000001 коп. і більше за вкладами, гарантованими ФГВФО, - формується тільки тимчасовими учасниками Фонду;

опис - R020(2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903, 2909).

12111 - сума чистих вкладів усього в національній валюті;

опис - R020(2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903, 2909).

12112 - сума чистих вкладів усього в національній валюті за вкладами, гарантованими ФГВФО, - формується тільки тимчасовими учасниками Фонду;

опис - R020(2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903, 2909).

12121 - сума чистих вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 1 - 99 коп.;

опис - R020(2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903, 2909).

12122 - сума чистих вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 1 - 99 коп. за вкладами, гарантованими ФГВФО, - формується тільки тимчасовими учасниками Фонду;

опис - R020(2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903, 2909).

12131 - сума чистих вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 100 - 300000 коп.;

опис - R020(2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903, 2909).

12132 - сума чистих вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 100 - 300000 коп. за вкладами, гарантованими ФГВФО, - формується тільки тимчасовими учасниками Фонду;

опис - R020(2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903, 2909).

12141 - сума чистих вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 300001 - 500000 коп.;

опис - R020(2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903, 2909).

12142 - сума чистих вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 300001 - 500000 коп. за вкладами, гарантованими ФГВФО, - формується тільки тимчасовими учасниками Фонду;

опис - R020(2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903, 2909).

12151 - сума чистих вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 500001 - 1000000 коп.;

опис - R020(2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903, 2909).

12152 - сума чистих вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 500001 - 1000000 коп. за вкладами, гарантованими ФГВФО, - формується тільки тимчасовими учасниками Фонду;

опис - R020(2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903, 2909).

12161 - сума чистих вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 500001 коп. і більше;

опис - R020(2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903, 2909).

12162 - сума чистих вкладів усього в національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 1000001 коп. і більше за вкладами, гарантованими ФГВФО, - формується тільки тимчасовими учасниками Фонду;

опис - R020(2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903, 2909).

12211 - сума чистих вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент);

опис - R020(2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903, 2909).

12212 - сума чистих вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент) за вкладами, гарантованими ФГВФО, - формується тільки тимчасовими учасниками Фонду;

опис - R020(2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903, 2909).

12221 - сума чистих вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент) із сумою вкладів у діапазоні 1 - 99 коп.;

опис - R020(2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903, 2909).

12222 - сума чистих вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент) із сумою вкладів у діапазоні 1 - 99 коп. за вкладами, гарантованими ФГВФО, - формується тільки тимчасовими учасниками Фонду;

опис - R020(2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903, 2909).

12231 - сума чистих вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент) із сумою вкладів у діапазоні 100 - 300000 коп.;

опис - R020(2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903, 2909).

12232 - сума чистих вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент) із сумою вкладів у діапазоні 100 - 300000 коп. за вкладами, гарантованими ФГВФО, - формується тільки тимчасовими учасниками Фонду;

опис - R020(2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903, 2909).

12241 - сума чистих вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент) із сумою вкладів у діапазоні 300001 - 500000 коп.;

опис - R020(2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903, 2909).

12242 - сума чистих вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент) із сумою вкладів у діапазоні 300001 - 500000 коп. за вкладами, гарантованими ФГВФО, - формується тільки тимчасовими учасниками Фонду;

опис - R020(2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903, 2909).

12251 - сума чистих вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент) із сумою вкладів у діапазоні 500001 - 1000000 коп.;

опис - R020(2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903, 2909).

12252 - сума чистих вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент) із сумою вкладів у діапазоні 500001 - 1000000 коп. за вкладами, гарантованими ФГВФО, - формується тільки тимчасовими учасниками Фонду;

опис - R020(2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903, 2909).

12261 - сума чистих вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент) із сумою вкладів у діапазоні 1000001 коп. і більше;

опис - R020(2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903, 2909).

12262 - сума чистих вкладів усього в іноземній валюті (гривневий еквівалент) із сумою вкладів у діапазоні 1000001 коп. і більше за вкладами, гарантованими ФГВФО, - формується тільки тимчасовими учасниками Фонду;

опис - R020(2620, 2622, 2625, 2630, 2635, 2903, 2909).

13011 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього;

опис - R020(3320, 3330, 3340).

13012 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього за вкладами, гарантованими ФГВФО, - формується тільки тимчасовими учасниками Фонду;

опис - R020(3320, 3330, 3340).

13021 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього із сумою вкладів у діапазоні 1 - 99 коп.;

опис - R020(3320, 3330, 3340).

13022 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього із сумою вкладів у діапазоні 1 - 99 коп. за вкладами, гарантованими ФГВФО, - формується тільки тимчасовими учасниками Фонду;

опис - R020(3320, 3330, 3340).

13031 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього із сумою вкладів у діапазоні 100 - 300000 коп.;

опис - R020(3320, 3330, 3340).

13032 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього із сумою вкладів у діапазоні 100 - 300000 коп. за вкладами, гарантованими ФГВФО, - формується тільки тимчасовими учасниками Фонду;

опис - R020(3320, 3330, 3340).

13041 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього із сумою вкладів у діапазоні 300001 - 500000 коп.;

опис - R020(3320, 3330, 3340).

13042 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього із сумою вкладів у діапазоні 300001 - 500000 коп. за вкладами, гарантованими ФГВФО, - формується тільки тимчасовими учасниками Фонду;

опис - R020(3320, 3330, 3340).

13051 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього із сумою вкладів у діапазоні 500001 - 1000000 коп.;

опис - R020(3320, 3330, 3340).

13052 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього із сумою вкладів у діапазоні 500001 - 1000000 коп. за вкладами, гарантованими ФГВФО, - формується тільки тимчасовими учасниками Фонду;

опис - R020(3320, 3330, 3340).

13061 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього із сумою вкладів у діапазоні 1000001 коп. і більше;

опис - R020(3320, 3330, 3340).

13062 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього із сумою вкладів у діапазоні 1000001 коп. і більше за вкладами, гарантованими ФГВФО, - формується тільки тимчасовими учасниками Фонду;

опис - R020(3320, 3330, 3340).

13111 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів у національній валюті усього;

опис - R020(3320, 3330, 3340).

13112 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів у національній валюті усього за вкладами, гарантованими ФГВФО, - формується тільки тимчасовими учасниками Фонду;

опис - R020(3320, 3330, 3340).

13121 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів у національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 1 - 99 коп.;

опис - R020(3320, 3330, 3340).

13122 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів у національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 1 - 99 коп. за вкладами, гарантованими ФГВФО, - формується тільки тимчасовими учасниками Фонду;

опис - R020(3320, 3330, 3340).

13131 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів у національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 100 - 300000 коп.;

опис - R020(3320, 3330, 3340).

13132 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів у національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 100 - 300000 коп. за вкладами, гарантованими ФГВФО, - формується тільки тимчасовими учасниками Фонду;

опис - R020(3320, 3330, 3340).

13141 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів у національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 300001 - 500000 коп.;

опис - R020(3320, 3330, 3340).

13142 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів у національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 300001 - 500000 коп. за вкладами, гарантованими ФГВФО, - формується тільки тимчасовими учасниками Фонду;

опис - R020(3320, 3330, 3340).

13151 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів у національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 500001 - 1000000 коп.;

опис - R020(3320, 3330, 3340).

13152 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів у національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 500001 - 1000000 коп. за вкладами, гарантованими ФГВФО, - формується тільки тимчасовими учасниками Фонду;

опис - R020(3320, 3330, 3340).

13161 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів у національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 1000001 коп. і більше;

опис - R020(3320, 3330, 3340).

13162 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів у національній валюті із сумою вкладів у діапазоні 1000001 коп. і більше за вкладами, гарантованими ФГВФО, - формується тільки тимчасовими учасниками Фонду;

опис - R020(3320, 3330, 3340).

13211 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент) усього;

опис - R020(3320, 3330, 3340).

13212 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент) усього за вкладами, гарантованими ФГВФО, - формується тільки тимчасовими учасниками Фонду;

опис - R020(3320, 3330, 3340).

13221 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент) із сумою вкладів у діапазоні 1 - 99 коп.;

опис - R020(3320, 3330, 3340).

13222 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент) із сумою вкладів у діапазоні 1 - 99 коп. за вкладами, гарантованими ФГВФО, - формується тільки тимчасовими учасниками Фонду;

опис - R020(3320, 3330, 3340).

13231 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент) із сумою вкладів у діапазоні 100 - 300000 коп.;

опис - R020(3320, 3330, 3340).

13232 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент) із сумою вкладів у діапазоні 100 - 300000 коп. за вкладами, гарантованими ФГВФО, - формується тільки тимчасовими учасниками Фонду;

опис - R020(3320, 3330, 3340).

13241 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент) із сумою вкладів у діапазоні 300001 - 500000 коп.;

опис - R020(3320, 3330, 3340).

13242 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент) із сумою вкладів у діапазоні 300001 - 500000 коп. за вкладами, гарантованими ФГВФО, - формується тільки тимчасовими учасниками Фонду;

опис - R020(3320, 3330, 3340).

13251 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент) із сумою вкладів у діапазоні 500001 - 1000000 коп.;

опис - R020(3320, 3330, 3340).

13252 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент) із сумою вкладів у діапазоні 500001 - 1000000 коп. за вкладами, гарантованими ФГВФО, - формується тільки тимчасовими учасниками Фонду;

опис - R020(3320, 3330, 3340).

13261 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент) із сумою вкладів у діапазоні 1000001 коп. і більше;

опис - R020(3320, 3330, 3340).

13262 - сума іменних ощадних/депозитних сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент) із сумою вкладів у діапазоні 1000001 коп. і більше за вкладами, гарантованими ФГВФО, - формується тільки тимчасовими учасниками Фонду;

опис - R020(3320, 3330, 3340).

14011 - сума вкладів і іменних ощадних/депозитних сертифікатів всього, за якими нараховані витрати;

опис - R020(2628, 2638, 3328, 3338, 3348).

14012 - сума вкладів і іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього, за якими нараховані витрати за вкладами, гарантованими ФГВФО, - формується тільки тимчасовими учасниками Фонду;

опис - R020(2628, 2638, 3328, 3338, 3348).

14021 - сума вкладів і іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього, за якими нараховані витрати із сумою вкладів у діапазоні 1 - 99 коп.;

опис - R020(2628, 2638, 3328, 3338, 3348).

14022 - сума вкладів і іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього, за якими нараховані витрати із сумою вкладів у діапазоні 1 - 99 коп. за вкладами, гарантованими ФГВФО, - формується тільки тимчасовими учасниками Фонду;

опис - R020(2628, 2638, 3328, 3338, 3348).

14031 - сума вкладів і іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього, за якими нараховані витрати із сумою вкладів у діапазоні 100 - 300000 коп.;

опис - R020(2628, 2638, 3328, 3338, 3348).

14032 - сума вкладів і іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього, за якими нараховані витрати із сумою вкладів у діапазоні 100 - 300000 коп. за вкладами, гарантованими ФГВФО, - формується тільки тимчасовими учасниками Фонду;

опис - R020(2628, 2638, 3328, 3338, 3348).

14041 - сума вкладів і іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього, за якими нараховані витрати із сумою вкладів у діапазоні 300001 - 500000 коп.;

опис - R020(2628, 2638, 3328, 3338, 3348).

14042 - сума вкладів і іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього, за якими нараховані витрати із сумою вкладів у діапазоні 300001 - 500000 коп. за вкладами, гарантованими ФГВФО, - формується тільки тимчасовими учасниками Фонду;

опис - R020(2628, 2638, 3328, 3338, 3348).

14051 - сума вкладів і іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього, за якими нараховані витрати із сумою вкладів у діапазоні 500001 - 1000000 коп.;

опис - R020(2628, 2638, 3328, 3338, 3348).

14052 - сума вкладів і іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього, за якими нараховані витрати із сумою вкладів у діапазоні 500001 - 1000000 коп. за вкладами, гарантованими ФГВФО, - формується тільки тимчасовими учасниками Фонду;

опис - R020(2628, 2638, 3328, 3338, 3348).

14061 - сума вкладів і іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього, за якими нараховані витрати із сумою вкладів у діапазоні 1000001 коп. і більше;

опис - R020(2628, 2638, 3328, 3338, 3348).

14062 - сума вкладів і іменних ощадних/депозитних сертифікатів усього, за якими нараховані витрати із сумою вкладів у діапазоні 1000001 коп. і більше за вкладами, гарантованими ФГВФО, - формується тільки тимчасовими учасниками Фонду;

опис - R020(2628, 2638, 3328, 3338, 3348).

14111 - сума вкладів і іменних ощадних/депозитних сертифікатів у національній валюті, за якими нараховані витрати усього;

опис - R020(2628, 2638, 3328, 3338, 3348).

14112 - сума вкладів і іменних ощадних/депозитних сертифікатів у національній валюті, за якими нараховані витрати усього за вкладами, гарантованими ФГВФО, - формується тільки тимчасовими учасниками Фонду;

опис - R020(2628, 2638, 3328, 3338, 3348).

14121 - сума вкладів і іменних ощадних/депозитних сертифікатів у національній валюті, за якими нараховані витрати із сумою вкладів у діапазоні 1 - 99 коп.;

опис - R020(2628, 2638, 3328, 3338, 3348).

14122 - сума вкладів і іменних ощадних/депозитних сертифікатів у національній валюті, за якими нараховані витрати із сумою вкладів у діапазоні 1 - 99 коп. за вкладами, гарантованими ФГВФО, - формується тільки тимчасовими учасниками Фонду;

опис - R020(2628, 2638, 3328, 3338, 3348).

14131 - сума вкладів і іменних ощадних/депозитних сертифікатів у національній валюті, за якими нараховані витрати із сумою вкладів у діапазоні 100 - 300000 коп.;

опис - R020(2628, 2638, 3328, 3338, 3348).

14132 - сума вкладів і іменних ощадних/депозитних сертифікатів у національній валюті, за якими нараховані витрати із сумою вкладів у діапазоні 100 - 300000 коп. за вкладами, гарантованими ФГВФО, - формується тільки тимчасовими учасниками Фонду;

опис - R020(2628, 2638, 3328, 3338, 3348).

14141 - сума вкладів і іменних ощадних/депозитних сертифікатів у національній валюті, за якими нараховані витрати із сумою вкладів у діапазоні 300001 - 500000 коп.;

опис - R020(2628, 2638, 3328, 3338, 3348).

14142 - сума вкладів і іменних ощадних/депозитних сертифікатів у національній валюті, за якими нараховані витрати із сумою вкладів у діапазоні 300001 - 500000 коп. за вкладами, гарантованими ФГВФО, - формується тільки тимчасовими учасниками Фонду;

опис - R020(2628, 2638, 3328, 3338, 3348).

14151 - сума вкладів і іменних ощадних/депозитних сертифікатів у національній валюті, за якими нараховані витрати із сумою вкладів у діапазоні 500001 - 1000000 коп.;

опис - R020(2628, 2638, 3328, 3338, 3348).

14152 - сума вкладів і іменних ощадних/депозитних сертифікатів у національній валюті, за якими нараховані витрати із сумою вкладів у діапазоні 500001 - 1000000 коп. за вкладами, гарантованими ФГВФО, - формується тільки тимчасовими учасниками Фонду;

опис - R020(2628, 2638, 3328, 3338, 3348).

14161 - сума вкладів і іменних ощадних/депозитних сертифікатів у національній валюті, за якими нараховані витрати із сумою вкладів у діапазоні 1000001 коп. і більше;

опис - R020(2628, 2638, 3328, 3338, 3348).

14162 - сума вкладів і іменних ощадних/депозитних сертифікатів у національній валюті, за якими нараховані витрати із сумою вкладів у діапазоні 1000001 коп. і більше за вкладами, гарантованими ФГВФО, - формується тільки тимчасовими учасниками Фонду;

опис - R020(2628, 2638, 3328, 3338, 3348).

14211 - сума вкладів і іменних ощадних/депозитних сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент), за якими нараховані витрати усього;

опис - R020(2628, 2638, 3328, 3338, 3348).

14212 - сума вкладів і іменних ощадних/депозитних сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент), за якими нараховані витрати усього за вкладами, гарантованими ФГВФО, - формується тільки тимчасовими учасниками Фонду;

опис - R020(2628, 2638, 3328, 3338, 3348).

14221 - сума вкладів і іменних ощадних/депозитних сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент), за якими нараховані витрати із сумою вкладів у діапазоні 1 - 99 коп.;

опис - R020(2628, 2638, 3328, 3338, 3348).

14222 - сума вкладів і іменних ощадних/депозитних сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент), за якими нараховані витрати із сумою вкладів у діапазоні 1 - 99 коп. за вкладами, гарантованими ФГВФО, - формується тільки тимчасовими учасниками Фонду;

опис - R020(2628, 2638, 3328, 3338, 3348).

14231 - сума вкладів і іменних ощадних/депозитних сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент), за якими нараховані витрати із сумою вкладів у діапазоні 100 - 300000 коп.;

опис - R020(2628, 2638, 3328, 3338, 3348).

14232 - сума вкладів і іменних ощадних/депозитних сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент), за якими нараховані витрати із сумою вкладів у діапазоні 100 - 300000 коп. за вкладами, гарантованими ФГВФО, - формується тільки тимчасовими учасниками Фонду;

опис - R020(2628, 2638, 3328, 3338, 3348).

14241 - сума вкладів і іменних ощадних/депозитних сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент), за якими нараховані витрати із сумою вкладів у діапазоні 300001 - 500000 коп.;

опис - R020(2628, 2638, 3328, 3338, 3348).

14242 - сума вкладів і іменних ощадних/депозитних сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент), за якими нараховані витрати із сумою вкладів у діапазоні 300001 - 500000 коп. за вкладами, гарантованими ФГВФО, - формується тільки тимчасовими учасниками Фонду;

опис - R020(2628, 2638, 3328, 3338, 3348).

14251 - сума вкладів і іменних ощадних/депозитних сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент), за якими нараховані витрати із сумою вкладів у діапазоні 500001 - 1000000 коп.;

опис - R020(2628, 2638, 3328, 3338, 3348).

14252 - сума вкладів і іменних ощадних/депозитних сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент), за якими нараховані витрати із сумою вкладів у діапазоні 500001 - 1000000 коп. за вкладами, гарантованими ФГВФО, - формується тільки тимчасовими учасниками Фонду;

опис - R020(2628, 2638, 3328, 3338, 3348).

14261 - сума вкладів і іменних ощадних/депозитних сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент), за якими нараховані витрати із сумою вкладів у діапазоні 1000001 коп. і більше;

опис - R020(2628, 2638, 3328, 3338, 3348).

14262 - сума вкладів і іменних ощадних/депозитних сертифікатів в іноземній валюті (гривневий еквівалент), за якими нараховані витрати із сумою вкладів у діапазоні 1000001 коп. і більше за вкладами, гарантованими ФГВФО, - формується тільки тимчасовими учасниками Фонду;

опис - R020(2628, 2638, 3328, 3338, 3348).

ПРИМІТКИ:

1. УВАГА! До балансового рахунку 2620 "Кошти на вимогу фізичних осіб" включаються кошти приватних нотаріусів.

2. Рахунок 2903 "Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками" показується тільки в частині вкладів фізичних осіб, крім коштів на закритих анонімних та кодованих рахунках.

3. Усі рахунки указуються тільки в частині вкладів фізичних осіб, які підпадають під визначення "вклад (депозит)" згідно з статтею 1 Закону України "Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб".

4. При виявленні помилок Фонд повертає звітний файл учаснику (тимчасовому учаснику) Фонду. Протягом двох робочих днів учасник (тимчасовий учасник) Фонду зобов'язаний повернути виправлений файл звітності.

3.3. Код файла C - Дані про розрахунок суми регулярного збору, що підлягає сплаті до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Звітний файл C "Дані про розрахунок регулярного збору, що підлягає сплаті до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб" надається банком - юридичною особою (головним банком) у цілому за банк, філією іноземного банку до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб засобами електронної пошти НБУ із використанням засобів захисту НБУ. При цьому головний банк формує один файл C зі зведеними даними за всі відокремлені підрозділи банку та філія іноземного банку формує один файл С до 01.03.рррр зі звітними даними за станом на кінець дня 31.12.рррр та до 01.09.рррр зі звітними даними за станом на кінець дня 30.06.рррр кожного звітного року.

Код одиниці виміру даних - 01 (копійки).

З даних файла C буде формуватися форма "Розрахунок суми регулярного збору, що підлягає сплаті до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб".

Формат коду показника для файла C - LBBBB, де:

сегмент, який приймає постійні значення в кодах показників:

L - може приймати значення: [1, 2, 3];

1 - сума залишку в національній валюті (гривневий еквівалент) за балансовим рахунком;

2 - розмір щоквартального регулярного збору в національній валюті, що підлягає сплаті до 15-го числа наступного кварталу за звітним періодом;

3 - розмір щоквартального регулярного збору в національній валюті, що підлягає сплаті до 15-го числа другого наступного кварталу за звітним періодом;

сегмент, який визначає розрізи надання інформації:

BBBB - балансовий рахунок, який може приймати значення поля R020 довідника НБУ "План рахунків НБУ та комерційних банків", за балансовими рахунками банку, на яких обліковуються кошти фізичних осіб, що відповідають визначеному в Законі України "Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб" терміну "вклад (депозит)", та значення 0000 для показників "Усього сума залишку в національній валюті (гривневий еквівалент) за балансовими рахунками банку, на яких обліковуються кошти фізичних осіб, що відповідають визначеному в Законі України "Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб" терміну "вклад (депозит)" і "Усього розмір щоквартального регулярного збору в національній валюті (за балансовими рахунками банку, на яких обліковуються кошти фізичних осіб, що відповідають визначеному в Законі України "Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб" терміну "вклад (депозит)", що підлягає сплаті".

Для файлу C будуть такі коди показників:

1BBBB - суми залишків в національній валюті (гривневий еквівалент) балансових рахунків банку, філії іноземного банку, на яких обліковуються кошти фізичних осіб, що відповідають визначеному в Законі України "Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб" терміну "вклад (депозит)";

10000 - усього сума залишку в національній валюті (гривневий еквівалент) за балансовими рахунками банку, філії іноземного банку, на яких обліковуються кошти фізичних осіб, що відповідають визначеному в Законі України "Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб" терміну "вклад (депозит)";

20000 - усього розмір щоквартального регулярного збору в національній валюті (за балансовими рахунками банку, філії іноземного банку, на яких обліковуються кошти фізичних осіб, що відповідають визначеному в Законі України "Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб" терміну "вклад (депозит)"), що підлягає сплаті до 15-го числа наступного кварталу за звітним періодом;

30000 - усього розмір щоквартального регулярного збору в національній валюті (за балансовими рахунками банку, філії іноземного банку, на яких обліковуються кошти фізичних осіб, що відповідають визначеному в Законі України "Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб" терміну "вклад (депозит)"), що підлягає сплаті до 15-го числа другого наступного кварталу за звітним періодом.

ПРИМІТКА.

При виявленні помилок Фонд повертає звітний файл учаснику (тимчасовому учаснику) Фонду. Протягом двох робочих днів учасник (тимчасовий учасник) Фонду зобов'язаний повернути виправлений файл звітності.

4. Довідник кодів файлів, що надаються банками, філіями іноземних банків до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

 

Опис файла звітності AA та технології його одержання від Національного банку України до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

1. Національний банк України формує на основі прийнятих звітів від банків, філій іноземних банків один файл за формою 1КБФ за всіма учасниками (тимчасовими учасниками).

2. Структура файла, який формуватиме НБУ:

назва файла:

Ftk1HCMD.DSN,

де:

в імені файла:

F - символ належності файлів до звітності банків, філій іноземних банків перед ФГВФО;

tk - AA для даних з файла 02 "Дані про обороти та залишки на рахунках";

1HC - незмінний сегмент, що означає дані всіх банків, філій іноземних банків від ЦРП НБУ;

M - кодований місяць надання файла;

D - кодований день надання файла;

у розширенні файла:

D - фіксована літера розширення;

S - кодований місяць періоду звітності;

N - номер посилки за поточний день.

Структура файла.

Призначення рядків файла:

1-й службовий;

2-й заголовний;

3-й підзаголовний для кожного банку та кожної філії іноземного банку;

інформаційні за кожним банком та за кожною філією іноземного банку.

Примітка. Всі рядки текстового файла закінчуються символами <CR><LF> - (<CHR(13)><CHR(10)>).

Структура службового рядка файла - 100 пустих символів (SPACE).

Структура заголовного рядка файла:

00 = DDMMYYY1 = DDMMYYY2 =DDMMYYY3= DDMMYYY4 = HHMM = MFO = NN = YYYYYYYYY = NAMEFILE = IDKEY = EDS,

де:

00 - номер схеми надання (константа);

DDMMYYY1 - період звітності - довжина 8 знаків;

DDMMYYY2 - кількість інформаційних рядків - довжина 8 знаків;

DDMMYYY3 - кількість підзаголовних рядків - довжина 8 знаків;

DDMMYYY4 - дата надання файла - довжина 8 знаків;

HHMM - час надання файла - довжина 4 знаки;

MFO - заповнюється значенням 300001 - код МФО Національного банку України;

NN - код одиниці виміру даних - довжина 2 знаки (01 - копійки);

YYYYYYYYY - кількість інформаційних та підзаголовних рядків - довжина 9 знаків;

NAMEFILE - ім'я файла (див. п. 2.1) - довжина 12 знаків;

IDKEY - ідентифікатор ключа ЕЦП файла та заголовного рядка - довжина 6 знаків;

EDS - електронний цифровий підпис заголовного рядка - довжина 64 знаки (підпис накладається на весь файл. На момент формування підпису заголовний рядок з 85 позицій має містити 64 пустих символи SPACE);

= - знак, що розділяє значення окремих полів запису.

Загальна довжина заголовного рядка файла 148 знаків (без <CR><LF>). У службовому та заголовному рядках початкові нулі та пусті символи не вилучаються.

Структура заголовного рядка файла:

N
з/п 

Найменування реквізиту 

Тип 

Довжина 

Позиції 

Номер схеми надання (константа - 00) 

1 - 2 

Знак "=" 

DDMMYYY1 - період звітності (довжина 8 знаків) 

4 - 11 

Знак "=" 

12 

DDMMYYY2 - кількість інформаційних рядків (довжина 8 знаків) 

13 - 20 

Знак "=" 

21 

DDMMYYY3 - кількість підзаголовних рядків (довжина 8 знаків) 

22 - 29 

Знак "=" 

30 

DDMMYYY4 - дата надання файла (довжина 8 знаків) 

31 - 38 

10 

Знак "=" 

39 

11 

HHMM - час надання файла (довжина 4 знаки) 

40 - 43 

12 

Знак "=" 

44 

13 

MFO - заповнюється значенням 300001 

45 - 50 

14 

Знак "=" 

51 

15 

NN - код одиниці виміру даних (довжина 2 знаки) 

52 - 53 

16 

Знак "=" 

54 

17 

YYYYYYYYY - кількість інформаційних та підзаголовних рядків (довжина 9 знаків) 

55 - 63 

18 

Знак "=" 

64 

19 

NAMEFILE - ім'я файла (довжина 12 знаків) 

12 

65 - 76 

20 

Знак "=" 

77 

21 

IDKEY - ідентифікатор ключа ЕЦП файла та заголовного рядка (довжина 6 знаків) 

78 - 83
(180-а позиція з початку файлу) 

22 

Знак "=" 

84 

23 

EDS - ЕЦП файла (довжина 64 знаки) 

64 

85 - 148
(187-а позиція з початку файлу) 

24 

<CR><LF>  

149 - 150 

Структура підзаголовних рядків файлів:

#R=GLB,

де:

R - рівень консолідації даних:

0 - дані банку, філії іноземного банку в цілому, включаючи відокремлені підрозділи за межами України (для файла 02);

GLB - код банку - юридичної особи, філії іноземного банку (значення поля GLB довідника банків RCUKRU - розмірність 3 знаки без початкових нулів).

Структура інформаційних рядків файла:

NNNNNNNN = XXXXXXXXXX,

де:

NNNNNNNN - код показника, який може приймати значення в межах коду файла;

XXXXXXXXXX - значення показника. Максимальна довжина значення показника - 16 символів.

Формат коду показника для файла - DDBBBB, де:

Сегмент, який приймає постійні значення в кодах показників:

DD - може приймати значення: [10, 20];

10 - дебетовий залишок у національній валюті (гривневий еквівалент);

20 - кредитовий залишок у національній валюті (гривневий еквівалент).

Сегмент, який визначає розрізи надання інформації:

BBBB - балансовий рахунок, який може приймати значення поля R020 довідника НБУ "План рахунків НБУ та комерційних банків".

Для файла будуть такі коди показників:

10BBBB - для рахунків з дебетовим залишком у національній валюті (гривневий еквівалент);

опис - T010 R020 F_01(1);

20BBBB - для рахунків з кредитовим залишком у національній валюті (гривневий еквівалент);

опис - T020 R020 F_01(1).

3. За результатами приймання файла AA Фонд формує файл протоколу контролю "T". Ім'я файла протоколу формується з імені прийнятого чи відбракованого файла за такими правилами:

1, 3 - 12 - символи збігаються з іменем файла, для якого цей протокол формується;

2 - символ найменування файла замінюється на символ "T".

Файли протоколу складаються з:

службового рядка;

рядка-заголовка;

підзаголовних рядків;

інформаційних рядків.

Усі рядки (службовий, рядок-заголовок, підзаголовні рядки та інформаційні) закінчуються символами "повернення каретки/переведення рядка" - <CR><LF>.

Службовий рядок заповнюється 100 пропусками (SPACE) та <CR><LF>.

Структура рядка-заголовка файлів протоколу:

Якщо файл, що квитується, забраковано в цілому (не розшифрувався, не знявся ЕЦП, порушена структура файла тощо), то код помилки вказується в рядку заголовка, інформаційні рядки відсутні.

Якщо у файлі, що квитується, виявлені помилки в результаті проведеного контролю, то інформація не приймається тільки по секції окремого учасника (тимчасового учасника) Фонду. У цьому разі у файлі протоколу будуть наявні інформаційні рядки з відповідним кодом помилки для файла, що відбраковується. Код помилки в рядку заголовка в цьому разі дорівнює "0901" - "Помилка в документах пакета", а в інформаційних рядках будуть проставлені номер рядка з файла звітності, в якому виявлена помилка, та номер помилки.

Інформаційні рядки в файлі протоколу розділятимуться підзаголовними рядками, ідентичними тим, які у файлі звітності AA, який надійшов від НБУ. Якщо помилка відноситься не до конкретного інформаційного рядка звітного файла, то в реквізиті "Порядковий номер IP у звіт. файлі" буде значення 0 (нуль).

Структура інформаційного рядка файла протоколу:

Файл протоколу підтверджує успішне прийняття файла Фондом тільки в тому разі, якщо:

інформаційних рядків у файлі протоколу немає;

код помилки за файлом, що квитується, дорівнює 0000.

4. Коди помилок файлів протоколу

У рядку заголовка файла протоколу "T" використовуються коди помилок з довідника помилок S_ER.DBF.

Під час формування файла протоколу "T" для файла "AA" відповідно Фонд гарантування вкладів буде використовувати такі коди помилок для інформаційних рядків файла протоколу (які також містяться в довіднику S_ER.DBF):

Загальні помилки:

2305 - невірна одиниця виміру даних;

2306 - банк, філія іноземного банку не є учасником (тимчасовим учасником) Фонду;

2307 - невірний код показника;

2308 - невірне значення показника;

2309 - дублювання коду показника;

Помилки файла "A":

2320 - балансовий рахунок XXXX відсутній у плані рахунків бухгалтерського обліку банків України;

2321 - неприпустимий тип залишку балансового рахунку XXXX;

2322 - "Активи (усього)" не дорівнюють "Зобов'язання (усього)" плюс "Капітал (усього)";

2323 - "Активи (усього)" не дорівнюють "Пасиви (усього)";

2324 - "Пасиви (усього)" не дорівнюють "Зобов'язання (усього)" плюс "Капітал (усього)";

2326 - "Усього за позабалансовими активними рахунками" не дорівнює "Усього за позабалансовими пасивними рахунками".

(Правила із змінами, внесеними згідно з рішеннями адміністративної
 ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 20.06.2003 р. N 19,
 від 15.08.2003 р. N 21,
 від 23.12.2004 р. N 37,
 від 12.09.2006 р. N 49,
 у редакції рішення адміністративної ради
 Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 09.04.2009 р. N 9)

____________

Опрос