Идет загрузка документа (96 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Основных положений по нормированию удельных расходов топливно-энергетических ресурсов в общественном производстве

Госкомэнергосбережения
Положение, Приказ от 22.10.2002 № 112
Утратил силу

Про затвердження Основних положень з нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів у суспільному виробництві

Наказ Державного комітету України з енергозбереження
від 22 жовтня 2002 року N 112

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
7 листопада 2002 р. за N 878/7166

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказом Національного агентства України з питань
 забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів
від 15 червня 2007 року N 92
,
наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
 від 27 вересня 2013 року N 1149

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства енергетики України
 від 25 березня 2021 року N 35)

Відповідно до Закону України "Про енергозбереження" та постанови Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 р. N 786 "Про порядок нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів у суспільному виробництві" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Основні положення з нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів у суспільному виробництві, що додаються.

2. Управлінню правового та нормативного забезпечення енергозбереження (Малая М. В.) в десятиденний термін після реєстрації наказу в Міністерстві юстиції України довести до відома Державної інспекції з енергозбереження, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій Основні положення з нормування витрат паливно-енергетичних ресурсів у суспільному виробництві.

3. Скасувати наказ Державного комітету з енергозбереження від 14 жовтня 1997 р. N 93 "Про затвердження Основних положень з нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів у суспільному виробництві".

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Комітету Жовтянського В. А.

 

Голова

Ю. І. Шульга 

 

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ
з нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів у суспільному виробництві

(У тексті Основних положень слова "НАЕР" та "Державна інспекція з енергозбереження" в усіх відмінках замінено словами "Держенергоефективності України" згідно з наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 27 вересня 2013 року N 1149)

1. Загальні положення

1.1. Нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів (далі - ПЕР) у суспільному виробництві України здійснюється відповідно до Закону України "Про енергозбереження" та постанови Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 р. N 786 "Про порядок нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів у суспільному виробництві" і проводиться на всіх рівнях управління суспільним виробництвом відповідно до Основних положень з нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів у суспільному виробництві (далі - Положення).

1.2. Нормування питомих витрат ПЕР у суспільному виробництві здійснюється з метою раціонального використання та економії паливно-енергетичних ресурсів і є основою для запровадження економічних механізмів стимулювання енергозбереження та застосування економічних санкцій за їх нераціональне використання.

1.3. Нормування питомих витрат ПЕР не передбачає втручання держави у господарську діяльність підприємств, пов'язану з обмеженням обсягів споживання ПЕР або обсягів виробленої продукції. Воно є інструментом усунення нераціонального використання ПЕР, викликаного безгосподарністю та застосуванням застарілих технологій. Основними важелями застосування цього механізму є матеріальне заохочення економії ПЕР та фінансова відповідальність за їх нераціональне використання.

1.4. Основою для запровадження економічних механізмів стимулювання енергозбереження є прогресивні показники норм питомих витрат ПЕР. Воно здійснюється відповідно до Положення про матеріальне стимулювання колективів і окремих працівників підприємств, організацій та установ за економію паливно-енергетичних ресурсів у суспільному виробництві, затвердженого спільним наказом Держкоменергозбереження та Мінекономіки від 21.06.2000 N 47/127, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10.07.2000 за N 405/4626.

Підставою для застосування економічних санкцій та адміністративних штрафів є недотримання вимог щодо встановлення норм питомих витрат ПЕР або перевищення показників міжгалузевих та регіональних норм питомих витрат, погоджених та затверджених відповідно до пунктів 7.2 та 7.7 Положення.

1.5. Нормування витрат ПЕР - це встановлення планової об'єктивно необхідної величини їх споживання на одиницю виробленої продукції, виконаних робіт або наданих послуг встановленої якості (далі - продукція).

1.6. Основним завданням нормування є встановлення об'єктивних планових показників енергоємності продукції, посилення збалансованості та достовірності прогнозів, а також виявлення резервів та стимулювання ефективного використання енергоресурсів у суспільному виробництві.

1.7. Неекономне споживання - це перевитрати ПЕР понад встановленої норми їх питомих витрат.

1.8. До марнотратних (неефективних) відносяться витрати ПЕР, зумовлені недотриманням вимог державних стандартів, режимних та технологічних карт, затвердженої проектної документації на енергопостачання, а також на споруди в частині погіршення їх теплоізолювальних властивостей в опалювальний сезон, паспортів на діюче обладнання, в тому числі систематичне, без виробничої потреби, використання палива, недовантаження або використання на холостому ходу силових трансформаторів, електродвигунів, електропечей та іншого паливного та енергетичного обладнання і машин, не обумовлене вимогами надійності і технічної або екологічної безпеки.

1.9. Нормуванню підлягають всі витрати ПЕР на основні та допоміжні виробничі процеси, включаючи неминучі втрати енергії, незалежно від обсягів споживання цих ресурсів та джерел енергопостачання.

1.10. Норма питомої витрати ПЕР - це погоджений уповноваженим на те Кабінетом Міністрів України органом виконавчої влади і затверджений керівником підприємства показник їх використання на одиницю виробленої продукції, виконаних робіт або наданих послуг встановленої якості, орієнтований на прогресивне виробництво.

(абзац перший пункту 1.10 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
 від 27.09.2013 р. N 1149)

Норми визначаються, як правило, на натуральну одиницю кожного з видів продукції підприємства або на окремі стадії її виробництва.

1.11. На рівні підприємств норми питомих витрат ПЕР повинні встановлюватися як наскрізні показники з урахуванням особливостей виробництва.

1.12. Наскрізна норма питомих витрат - це показник витрат даного виду енергоресурсу на одиницю продукції протягом певного технологічного циклу виробництва в основних і допоміжних службах підприємства.

1.13. До продукції, на яку визначаються норми питомих витрат, відносяться:

- основна продукція підприємства, товари народного споживання;

- похідні енергоносії, самостійно вироблені підприємством і відпущені стороннім споживачам (теплова енергія, кисень, стиснене повітря, вода, холод тощо);

- напівфабрикати, роботи і послуги для сторонніх споживачів.

1.14. Нормування витрат ПЕР на комунально-побутові потреби, будівництво та капітальний ремонт будівель та споруд, пусконалагоджувальні та дослідні роботи тощо, якщо вони мають допоміжний характер стосовно виробництва основної продукції, враховуються окремо.

1.15. Пункт 1.15 виключено

(пункт 1.15 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Національного агентства України з питань забезпечення ефективного
 використання енергетичних ресурсів від 15.06.2007 р. N 92
,
виключено згідно з наказом Міністерства економічного
 розвитку і торгівлі України від 27.09.2013 р. N 1149,
у зв'язку з цим пункти 1.16, 1.17
 вважати відповідно пунктами 1.15, 1.16)

1.15. Норми питомих витрат ПЕР повинні:

- розроблятися на єдиній методичній основі;

- враховувати конкретні умови, технологію та організацію виробництва, досягнення науки і техніки та бути орієнтованими на прогресивні показники енерговикористання;

- ґрунтуватись на планах організаційно-технічних заходів, направлених на підвищення ефективності використання ПЕР;

- систематично переглядатися з урахуванням досягнутих показників ефективності використання ПЕР та об'єктивних змін умов виробництва;

- враховувати результати енергетичних обстежень;

- сприяти мобілізації резервів економії ПЕР у суспільному виробництві;

- ураховувати нормативні енергетичні характеристики, які відображають комплекс техніко-економічних показників роботи обладнання, визначених на основі даних заводу-виробника або випробувань при оптимальних режимах роботи з урахуванням ступенів його старіння, параметрів та зовнішніх факторів.

1.16. Положення поширюється на всі підприємства та організації незалежно від форми власності з сумарним річним споживанням понад 1000 тонн умовного палива (т у. п.).

2. Класифікація норм питомих витрат ПЕР

2.1. Норми питомих витрат ПЕР класифікуються за такими основними ознаками:

2.1.1. За ступенем агрегації - на індивідуальні та групові.

2.1.1.1. Індивідуальною називається норма питомої витрати даного виду ПЕР, яка визначається для окремих агрегатів, установок, машин, технологічних процесів.

2.1.1.2. Груповою називається норма питомої витрати даного виду ПЕР, яка визначається на групу агрегатів, установок, технологічних процесів, укрупнену номенклатурну групу продукції для різних рівнів управління суспільним виробництвом (дільниця, цех, виробництво, підприємство, об'єднання, міністерство, регіон тощо).

2.1.2. За своїм складом норми питомих витрат ПЕР поділяються на технологічні та загальновиробничі.

2.1.2.1. Технологічною називається норма питомої витрати ПЕР, яка враховує їх виробниче споживання в основних та допоміжних виробничих процесах та технічно неминучі втрати, пов'язані тільки зі здійсненням основних та допоміжних технологічних процесів виробництва продукції даного виду.

2.1.2.2. Загальновиробничою називається норма питомої витрати теплової та електричної енергії, яка враховує, крім їх виробничого споживання, технічно неминучі втрати в основних та допоміжних технологічних процесах, а також умовно постійну складову (допоміжні потреби), пов'язану з виробництвом продукції (опалення, вентиляція, гаряче водозабезпечення, освітлення тощо).

Загальновиробничі норми за видами енергоресурсів є основою для розрахунку енергоємності (паливоємності, електроємності, теплоємності) продукції на підприємстві.

Умовно постійна складова (УПС) - витрати ПЕР даного виду, які не залежать від кількості виробленої продукції, виконаних робіт та наданих послуг і визначається тільки тривалістю роботи підприємства (цеху, дільниці).

2.1.2.2.1. У залежності від того, на яку продукцію встановлюються норми та які витрати й технічно неминучі втрати ПЕР на допоміжні потреби виробництва враховуються - (цеху, дільниці, служби чи підприємства в цілому), загальновиробничі питомі норми поділяються на цехові та заводські.

2.1.3. За періодом дії - на річні та квартальні (місячні);

2.2. Залежно від рівня управління норми встановлюються як диференційовані, так і укрупнені.

2.2.1. Диференційованою називається норма питомої витрати даного виду ПЕР, яка визначається для окремого виду (сорту, типорозміру) виробленої продукції.

2.2.2. Укрупненою називається норма питомої витрати даного виду ПЕР, що встановлюється як середньозважена величина для груп виробленої продукції одного виду, але різних сортів (типорозмірів) або для груп виробленої продукції різного виду.

2.2.3. На державному, галузевому та регіональному рівні розробляються відповідно міжгалузеві, галузеві та регіональні типові норми питомих витрат.

2.3. Відповідно до специфіки галузевого та регіонального нормування може встановлюватись також класифікація норм за додатковими ознаками: у залежності від урахування витрат одного чи декількох видів ПЕР - на детальні та зведені тощо.

3. Склад норм питомих витрат ПЕР

3.1. Склад норм питомих витрат ПЕР - це перелік статей їх витрат на виробництво продукції.

3.2. Склад норм питомих витрат ПЕР визначається відповідними галузевими та регіональними методиками, іншими нормативними документами з нормування з урахуванням особливостей виробництва конкретних видів продукції, і повинен відображати об'єктивні потреби виробництва в ПЕР.

Типовий склад норм витрат ПЕР для промислового підприємства наведений у додатку 1.

3.3. На підприємствах, що випускають різнорідну продукцію, виконують різнорідні роботи, надають різнорідні послуги (або однорідні, але за різними технологічними схемами чи на різних установках), розподіл цехових та заводських витрат ПЕР на допоміжні потреби виробництва для встановлення загальновиробничих норм доцільно здійснювати пропорційно до розміру послуг, що надають допоміжні цехи та служби основному виробництву, а саме:

- транспортних цехів - пропорційно до обсягу переміщених вантажів;

- інструментальних, ремонтних та інших допоміжних цехів - пропорційно до обсягу наданих послуг;

- компресорних, насосних та інших енергетичних цехів та служб - пропорційно до обсягів подання повітря, газу, кисню, води тощо;

- центральних заводських лабораторій - пропорційно до кількості аналізів та обсягу дослідних робіт, проведених у зв'язку з випуском продукції даного виду.

В умовах відсутності даних щодо обсягу послуг, які надають допоміжні цехи та служби основному виробництву, розподіл цехових та заводських витрат ПЕР на допоміжні потреби виробництва для встановлення загальновиробничих норм може здійснюватися пропорційно до їх споживання на основні та допоміжні технологічні процеси, тобто пропорційно до відповідних технологічних норм, за умови, що реальний обсяг цих послуг не переважає над споживанням технологічного характеру.

Конкретний порядок розподілу витрат ПЕР на допоміжні потреби виробництва визначається галузевими та регіональними методиками та іншими нормативними документами з нормування.

3.4. Втрати ПЕР у теплових, електричних мережах та перетворювачах енергії для встановлення загальновиробничих норм розподіляються на основі розрахунків або пропорційно витратам енергії на основні та допоміжні технологічні процеси виробництва відповідної продукції.

(абзац перший пункту 3.4 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
 від 27.09.2013 р. N 1149)

Конкретний порядок розподілу втрат ПЕР визначається галузевими та регіональними методиками та іншими нормативними документами з нормування.

Втрати ПЕР у теплових та електричних мережах нормуються окремо.

(пункт 3.4 доповнено абзацом третім згідно з наказом Міністерства
 економічного розвитку і торгівлі України від 27.09.2013 р. N 1149)

3.5. До складу норм витрат ПЕР на одиницю виробленої продукції не повинні включатися витрати та втрати ПЕР, викликані відступом від прийнятої технології, режимів роботи устаткування, рецептур, невиконанням вимог щодо якості сировини і матеріалів, та інші марнотратні витрати.

3.6. До складу норм витрат ПЕР на одиницю виробленої продукції не включаються витрати за п. 1.14, а також відпускання ПЕР стороннім споживачам (селищам, їдальням, клубам, дитячим закладам та ін.) та втрати палива під час його зберігання та транспортування.

Витрати ПЕР на ці потреби повинні нормуватися окремо.

4. Одиниці вимірювання норм питомих витрат ПЕР

4.1. Одиниці вимірювання норм витрат ПЕР повинні відповідати одиницям, прийнятим у плануванні та обліку витрат ПЕР та обсягів виробництва продукції, та забезпечувати практичну можливість контролю за виконанням норм.

4.2. Витрати ПЕР на одиницю виробленої продукції нормуються:

- котельно-пічного палива - у кілограмах або грамах (кг, г) умовного палива;

- теплової енергії - у гігакалоріях або мегакалоріях (Гкал, Мкал);

- електричної енергії - у кіловат-годинах (кВт.год.);

- моторного палива (автомобільного бензину, дизельного палива тощо) - у кілограмах, грамах (кг, г) натурального або умовного палива.

4.3. Норми питомих витрат ПЕР можуть зводити до одиниці вимірювання виробленої продукції або до одиниці вимірювання основної сировини (матеріалу), що переробляється.

4.4. При встановленні диференційованих норм питомих витрат ПЕР обсяг виробництва продукції повинен визначатись у натуральних одиницях.

4.5. При встановленні укрупнених норм питомих витрат ПЕР для груп виробленої продукції одного виду, але різних сортів (типорозмірів) або для груп виробленої продукції різного виду використовуються, як правило, умовні (зведені) одиниці вимірювання обсягів продукції (наприклад, умовна банка консервів, умовна пара взуття тощо).

4.6. Для енергоємних процесів виробництва (ливарне виробництво, кування, термообробка, електрозварювання, виробництво стисненого повітря, кисню, водопостачання, опалення, вентиляція тощо) норми питомих витрат ПЕР встановлюються на одиницю виробництва продукції у натуральному виразі.

4.7. На виробництвах, що випускають продукцію широкого та нестійкого асортименту, у будівництві, ремонтних та експериментальних виробництвах, а також на рівні об'єднань, міністерств, регіонів та держави в цілому, коли практично неможливо вибрати єдиний показник обсягу виробництва продукції у натуральних чи умовних одиницях, норми витрат ПЕР можуть встановлюватись на одиницю чистої продукції (для будівництва - на одиницю будівельно-монтажних робіт, які виконуються власними силами) або виражатися у вартісних показниках.

(пункт 4.7 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 економічного розвитку і торгівлі України від 27.09.2013 р. N 1149)

4.8. У цілому при визначенні одиниць вимірювання питомих норм витрат ПЕР у першу чергу слід використовувати натуральні або умовні (зведені) одиниці вимірювання обсягів виробництва продукції.

Використання вартісних одиниць вимірювання обсягів виробництва продукції, виконання робіт або надання послуг для нормування витрат ПЕР допускається як виняток.

5. Методи розробки норм питомих витрат ПЕР

5.1. Норми витрат ПЕР можуть бути визначені за допомогою таких методів:

- розрахунково-аналітичного;

- експериментального (дослідного);

- розрахунково-статистичного;

- комбінованого.

5.2. Основними вихідними даними для визначення норм питомих витрат ПЕР є:

- первинна технологічна документація (технологічні регламенти та інструкції);

- параметри сировини (матеріалів);

- паспортні дані технологічного та енергетичного обладнання;

- стандарти з енергозбереження;

- енергобаланси та енергетичні характеристики технологічного й енергетичного обладнання;

- нормативні показники, що характеризують найбільш раціональні та енергоефективні умови виробництва (коефіцієнт використання за потужністю, показники витрат енергоносіїв та втрат енергії під час передання та перетворення, санітарні норми, теплові і вентиляційні характеристики приміщень тощо);

- дані про асортимент та обсяги виробництва продукції;

- дані про планові та фактичні питомі витрати ПЕР за минулі періоди, а також акти перевірок використання палива та енергії у виробництві;

- дані енергетичних обстежень;

- дані про досвід з економії та раціонального використання ПЕР на вітчизняних та зарубіжних об'єктах, що випускають аналогічну продукцію;

- план організаційно-технічних заходів з економії ПЕР.

5.2.1. Розрахунково-аналітичний метод передбачає визначення норм питомих витрат ПЕР шляхом розрахунку їх за статтями витрат на основі побудови та аналізу енергетичних балансів окремих агрегатів, установок, систем та в цілому підприємства, а також запланованих заходів з економії ПЕР.

5.2.2. Розрахунково-статистичний метод полягає у визначенні питомих норм з урахуванням статистичних даних за останні п'ять років про фактичні витрати ПЕР, чинників, що впливають на їх величину, прогресивних показників ефективності використання ПЕР, досягнутих на подібних виробництвах, а також запланованих заходів з економії ПЕР.

(підпункт 5.2.2 пункту 5.2 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
 від 27.09.2013 р. N 1149)

5.2.3. Експериментальний (дослідний) метод полягає у визначенні окремих складових норм на підставі даних, одержаних у результаті випробувань технологічного та енергетичного обладнання (експериментальних вимірювань) з урахуванням запланованих заходів з економії ПЕР.

Випробування повинні бути повними, тобто одночасно охоплювати як основне обладнання, так і допоміжні механізми, режими роботи яких повинні відповідати оптимальним, а параметри підведеної енергії - нормативним даним. При цьому технологічний процес повинен проводитись згідно з відповідними технологічними інструкціями (регламентами) та режимними картами.

5.2.4. Комбінований метод поєднує у собі експериментальний (дослідний) та розрахунково-аналітичний методи визначення норм питомих витрат ПЕР.

5.3. Технічно обґрунтовані індивідуальні норми витрат ПЕР встановлюються розрахунково-аналітичним або комбінованим методами.

5.4. Групові норми питомих витрат ПЕР визначаються, як правило, розрахунково-аналітичним та розрахунково-статистичним методами як середньозважені показники на базі індивідуальних норм і відповідних обсягів виробництва однойменної продукції.

В окремих випадках групові норми витрат ПЕР можуть встановлюватись на плановий період (рік, квартал та ін.), виходячи з відповідних фактичних витрат базисного періоду з урахуванням досягнутих прогресивних показників питомих витрат ПЕР, а також запланованих заходів з їх економії.

6. Основні принципи встановлення наскрізних норм питомих витрат ПЕР

6.1. За складністю розрахунку наскрізних норм витрат підприємства можна розділити на дві підгрупи:

- підприємство з простим технологічним циклом має одну-дві технологічні стадії переробки продукції і віднесення затрат палива за видами та електроенергії на готову продукцію здійснюється за калькуляційними витратами;

- підприємство із складною технологією характеризується багатостадійністю процесу і великою кількістю допоміжних виробництв, які поставляють до основних виробництв власну продукцію у вигляді напівфабрикатів і послуг, а також похідні енергоносії (гаряча вода і пара, дуття, стиснене повітря, кисень, вода, азот, аргон тощо). Це особливо характерно для підприємств металургії, хімії, окремих підгалузей машинобудівної промисловості та деяких інших.

У цьому розділі даються основні принципи наскрізного нормування питомих витрат ПЕР для підприємств з багатостадійними технологічними процесами.

6.2. Для розрахунку наскрізних норм питомих витрат ПЕР необхідні:

- нормативна база індивідуальних норм витрат даного виду ПЕР (як куплених, так і власного виробництва) за переліком продукції;

- планові обсяги виробництва як продукції підприємства, так і продукції допоміжних цехів.

На основі нормативної бази й обсягів виробництва продукції складаються планові баланси споживання енергоресурсів і похідних енергоносіїв на плановий період, які відображають кількісну величину використовуваних ПЕР з розподілом їх за структурними підрозділами (цехами, дільницями, службами) підприємства.

6.3. Визначення витрат на виробництво напівфабрикатів та технологічної товарної продукції починається з розрахунку питомих наскрізних витрат усіх видів енергоресурсів на початковий технологічний напівфабрикат і, далі, на всі наступні, включаючи товарну технологічну продукцію. Ці розрахунки включають три складові:

- розрахунки з переробки;

- розрахунки попередніх стадій переробок;

- загальнозаводські витрати.

6.3.1. До витрат з переробки відносяться витрати електроенергії, котельно-пічного палива і усіх видів похідних енергоносіїв на кожний вид продукції переробки згідно з плановими нормами їх витрат.

Їх складові відносяться до технологічних витрат.

6.3.2. Витрати попередніх стадій переробок включають повні заводські витрати електроенергії і котельно-пічного палива на виробництво напівфабрикатів, які використовуються на цій стадії переробки згідно з запланованими нормами.

Вони включають як технологічні, так і загальновиробничі витрати.

6.3.3. Загальнозаводські витрати - це витрати енергоресурсів, які не можуть бути прямо віднесені до конкретного виду продукції. Це, як правило, енерговитрати на ремонтно-будівельні роботи загального призначення, витрати цехів та служб контрольно-вимірювальних приладів і автоматики та інші.

Їх складові відносяться до загальновиробничих витрат.

Критерії віднесення вказаних енерговитрат на основні технологічні стадії у зв'язку з системою обліку та розподілу, що склалася на підприємстві, визначаються галузевими та регіональними методиками. Можливий варіант полягає у розподілі їх за основними стадіями пропорційно вартості послуг цих цехів в собівартості продукції основних цехів.

6.3.4. Енерговитрати на утримання загальнозаводських адміністративних та службових будівель, охорону, освітлення загальнозаводської території повинні бути віднесені на профілюючу продукцію підприємства.

6.4. За одержаними наскрізними нормами витрат енергоресурсів і плановими обсягами продукції складається плановий баланс споживання електроенергії і котельно-пічного палива підприємства.

До одержаних норм енергоресурсів повинні бути додані енерговитрати на комунально-побутове споживання та споживання палива на непаливні потреби.

Одержані значення норм витрат електроенергії і палива за видами повинні відповідати балансу енергоресурсів підприємства, розрахованому згідно з пунктом 6.2. Допускається розбіжність за видами енергоресурсів не більше як 0,10 %.

7. Організація нормування питомих витрат ПЕР та контролю за виконанням встановлених норм

7.1. Загальний порядок нормування питомих витрат ПЕР розробляється і затверджується Мінекономрозвитку України та доводиться до міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, урядових органів державного управління, об'єднань (асоціацій, корпорацій, консорціумів, концернів та ін.), Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

(пункт 7.1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Національного агентства України з питань забезпечення ефективного
 використання енергетичних ресурсів від 15.06.2007 р. N 92
,
наказом Міністерства економічного розвитку
 і торгівлі України від 27.09.2013 р. N 1149)

7.2. Розроблення науково обґрунтованих норм питомих витрат ПЕР здійснюється на основі міжгалузевих, галузевих та регіональних методик та інших нормативних документів з нормування, у яких враховуються основні особливості технологічних процесів конкретного виробництва.

Відповідальними за розроблення та затвердження нормативних документів з нормування та норм витрат ПЕР у суспільному виробництві, а також за розробку і затвердження типових (міжгалузевих, галузевих, регіональних) норм питомих витрат ПЕР є:

- міжгалузевих (загальновирбничого характеру) - Держенергоефективності України;

(абзац третій пункту 7.2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Національного агентства України з питань забезпечення ефективного
 використання енергетичних ресурсів від 15.06.2007 р. N 92)

-на галузевому рівні - відповідні міністерства, інші центральні органи виконавчої влади;

- на регіональному рівні (для підприємств усіх форм власності, що не належать до сфери управління міністерств та інших центральних органів виконавчої влади) - Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації.

Галузеві та регіональні методики нормування підлягають погодженню з Держенергоефективності України

(абзац шостий пункту 7.2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Національного агентства України з питань забезпечення ефективного
 використання енергетичних ресурсів від 15.06.2007 р. N 92
,
наказом Міністерства економічного розвитку
 і торгівлі України від 27.09.2013 р. N 1149)

7.3. На основі міжгалузевих, галузевих та регіональних методик, інших нормативних документів з нормування для потреб галузей (підгалузей) та регіонів розробляється програмне забезпечення, необхідне для нормування витрат ПЕР, за допомогою обчислювальної техніки, а також єдина інформаційно-методична база для нормування витрат та аналізу ефективності використання ПЕР на об'єктах суспільного виробництва, у регіонах, галузях та в цілому в державі.

7.4. Нормуванню підлягають усі види продукції і робіт, передбачені номенклатурою за статистичною звітністю, форма N 11-МТП, затверджена Держстатом України, та інші види основної продукції підприємства з розрахунку охоплення нормуванням не менше 95 % кожного з видів споживаних купованих ПЕР при віднесенні норм до натуральних або умовних (зведених) одиниць вимірювання обсягів виробництва продукції відповідно до вимог розділу 4.

(пункт 7.4 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Національного агентства України з питань забезпечення ефективного
 використання енергетичних ресурсів від 15.06.2007 р. N 92
,
наказом Міністерства економічного розвитку
 і торгівлі України від 27.09.2013 р. N 1149)

7.5. Допускається відносити частину витрат ПЕР на виробництво неосновної продукції підприємства на "інше виробниче споживання" за умови, що воно не перевищує 5 % споживання купованих ПЕР. При цьому обов'язковим є нормування цієї частки споживання, яке, як виняток, може базуватись на фактичних питомих витратах ПЕР попереднього періоду і відноситись до виробництва неосновної продукції у вартісному вимірі.

7.6. Нормування витрат ПЕР безпосередньо на рівні підприємств, організацій, установ (далі - підприємств) забезпечується самим підприємством.

Відповідальність за розроблення і додержання норм витрат ПЕР на рівні підприємства несе керівник підприємства.

7.7. Підприємства, установи та організації із загальним річним споживанням енергетичних ресурсів понад 1000 т у. п. надають загальновиробничі норми питомих витрат ПЕР на погодження до відповідного міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій за відповідною формою до 01 березня року, наступного за звітним, після чого такі норми затверджуються керівником підприємства (додаток 2).

У разі невідповідності зазначених норм критерію прогресивності відображення впроваджених новітніх технічних і технологічних досягнень світової та вітчизняної практики в частині мінімізації питомих витрат ПЕР на підприємстві у вигляді зменшення показників норм питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів додатково надаються розрахунки норм та пояснення до них.

(пункт 7.7 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Національного агентства України з питань забезпечення ефективного
 використання енергетичних ресурсів від 15.06.2007 р. N 92
,
у редакції наказу Міністерства економічного
 розвитку і торгівлі України від 27.09.2013 р. N 1149)

7.8. Наявність затверджених у встановленому порядку нормативних документів з нормування та норм витрат є підставою для розрахунку вартості заощаджених енергоресурсів з метою матеріального стимулювання підприємств, організацій та окремих працівників за ощадливість енергоресурсів відповідно до п. 1.17.

7.9. Відповідальність за недотримання вимог щодо встановлення норм питомих витрат ПЕР та перевищення встановлених норм здійснюється згідно з чинним законодавством.

7.10. Норми витрат ПЕР на підприємствах розробляються щорічно. При цьому встановлюються річні норми з розбивкою по кварталах, а при необхідності, і по місяцях планового року.

Розробка норм повинна супроводжуватись планом організаційно-технічних заходів з економії ПЕР.

7.11. Диференціація норм за конкретними технологічними процесами чи напрямками споживання здійснюється підприємством самостійно на основі галузевих та регіональних методик, інших нормативних документів з нормування.

7.11.1. Галузевими та регіональними методиками можуть бути встановлені додаткові умови та вимоги до нормування.

7.11.2. З метою комплексної оцінки ефективності використання ПЕР на підприємствах можуть розроблятись зведені норми, що включають сумарні витрати всіх видів ПЕР на одиницю продукції. При цьому зведені норми визначаються на підставі відповідних енергетичних еквівалентів та окремих норм витрат палива та енергії на виробництво одиниці однойменної продукції.

7.11.3. При встановленні на підприємстві зведених норм витрат ПЕР визначаться одночасно два показники: технологічна та загальновиробнича заводська норми.

При нормуванні витрат котельно-пічного та моторного палива встановлюються тільки технологічні норми його витрат на одиницю виробленої продукції.

7.12. Якщо питомі витрати ПЕР на виробництво продукції суттєво залежать від обсягів виробництва, погодних та інших зовнішніх факторів об'єктивного характеру, то допускається коригування встановлених норм питомих витрат з урахуванням результуючого впливу цих факторів на основі міжгалузевих, галузевих та регіональних методик.

Для коригування встановлених норм питомих витрат ПЕР підприємства, установи та організації із загальним річним споживанням ПЕР понад 1000 т у. п. надають загальновиробничі норми питомих витрат ПЕР на погодження до відповідного міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій за відповідною формою до 31 грудня планового року (до кінця планового року, на який установлено загальновиробничі норми питомих витрат ПЕР), після чого скориговані загальновиробничі норми питомих витрат ПЕР затверджуються керівником підприємства до 31 січня року, наступного за плановим (додаток 3).

(пункт 7.12 доповнено абзацом другим згідно з наказом
 Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
 від 27.09.2013 р. N 1149)

7.13. Якщо підприємство крім основної продукції виготовляє також інші види продукції, то норми витрат ПЕР на їх виробництво повинні розроблятись окремо і не включатися до складу норм витрат на виробництво основної продукції.

При цьому норми витрат ПЕР на одиницю кожного з інших видів продукції визначаються як наскрізні норми відповідно до п. 2.1.5.

7.14. Підприємства звітують про ефективність використання ПЕР в терміни та порядку, передбачені чинними інструкціями зі статистичної звітності (форма N 11-МТП, затверджена наказом Держкомстату України від 05.07.2006 N 300), по лінії статистичних органів та паралельно перед центральними та місцевими органи виконавчої влади відповідно до п. 7.2.

(пункт 7.14 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Національного агентства України з питань забезпечення ефективного
 використання енергетичних ресурсів від 15.06.2007 р. N 92)

7.15. Частина витрат ПЕР на виробництво неосновної продукції може бути віднесена на "інше виробниче споживання". При цьому обов'язковим є нормування цієї частки споживання, яке, як виняток, може базуватись на фактичних питомих витратах ПЕР попереднього періоду і відноситись до виробництва неосновної продукції у вартісному вимірі.

7.16. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації щопівроку надають до Держенергоефективності України інформацію щодо погоджених та затверджених норм питомих витрат ПЕР для підприємств, установ та організацій.

(главу 7 доповнено новим пунктом 7.16 згідно з наказом Міністерства
 економічного розвитку і торгівлі України від 27.09.2013 р. N 1149,
у зв'язку з цим пункти 7.16 - 7.18
 вважати відповідно пунктами 7.17 - 7.19)

7.17. Для забезпечення об'єктивності нормування витрат ПЕР та контролю за виконанням встановлених норм обов'язковою є організація на підприємствах обліку витрат ПЕР за допомогою відповідних приладів та систем.

7.18. Експертиза встановлених норм витрат ПЕР, контроль за їх наявністю та виконанням здійснюються Держенергоефективністю України під час проведення контролю за станом обліку і використання ПЕР на підприємствах.

7.19. Встановлені для підприємства норми питомих витрат ПЕР можуть бути переглянутими на підставі:

- висновків Держенергоефективності України про незадовільний стан обліку та неефективне використання ПЕР на підприємстві;

- висновків спеціалізованих організацій, атестованих Держенергоефективністю України на право проведення енергетичних обстежень.

(абзац третій пункту 7.19 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Національного агентства України з питань забезпечення ефективного
 використання енергетичних ресурсів від 15.06.2007 р. N 92)

 

Начальник управління 

М. В. Малая 

 

Типовий склад норм витрат ПЕР для промислового підприємства

Види норм та статті витрат ПЕР 

Види енергоресурсів 

Паливо 

Теплова енергія 

Електроенергія

Технологічні норми 

  

  

  

Витрати палива, теплової та електричної енергії на технологічні процеси виробництва з урахуванням витрат палива та енергії на підтримання технологічних агрегатів у гарячому резерві, на їх розігрів та пуск після поточних ремонтів та холодних простоїв, а також технічно неминучі втрати енергії у технологічних агрегатах 

Загальновиробничі цехові норми 

  

  

  

1. Витрати палива, теплової та електричної енергії, що входять до складу технологічних норм 

2. Витрати теплової та електричної енергії на допоміжні потреби цеху (дільниці): 

  

  

  

• опалення; 

• вентиляцію; 

• освітлення; 

• роботу внутрішньоцехового (дільничого) транспорту 

• роботу цехових (дільничних) ремонтних майстерень; 

• господарчо-побутові та санітарно-гігієнічні потреби цеху або дільниці (душові, умивальники, кабінети особистої гігієни та ін.) 

3. Технічно неминучі втрати теплової та електричної енергії у внутрішньоцехових (дільничних) мережах та перетворювачах 

Загальновиробничі заводські норми 

  

  

  

1. Витрати теплової та електричної енергії, що входять до складу загальновиробничих цехових дільничних норм 

2. Витрати теплової та електричної енергії на допоміжні потреби підприємства: 

  

  

  

• виробництво стисненого повітря; 

• виробництво холоду; 

• виробництво кисню, азоту; 

• виробництво генераторного газу; 

• водопостачання; 

• виробничі потреби допоміжних та обслуговуючих цехів та служб (ремонтних, інструментальних та інших цехів, заводських лабораторій, складів, адміністративних будівель та ін.), включаючи витрати енергії на їх освітлення, опалення та вентиляцію; 

• робота внутрішньозаводського транспорту (електрокарів, мотовозів, кранів, пневматичного, залізничного транспорту та ін.; 

• зовнішнє освітлення території; 

• підігрів заводських трубопроводів 

3. Технічно неминучі втрати теплової та електричної енергії у заводських мережах та перетворювачах до цехових (дільничних) пунктів обліку 

 

ПОГОДЖЕНО

_______________________
_______________________
              (посада, П. І. Б.)
_______________________
"___" ____________ 20__ р.
     М. П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

 
 
Керівник підприємства
_______________________
"___" ____________ 20__ р.
 М. П.

ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧІ НОРМИ
питомих витрат палива, теплової та електричної енергії на 20__ рік

на ________________________________________________________________________________________________________________________
(найменування підприємства з річним споживанням паливно-енергетичних ресурсів понад 1000 тонн умовного палива, місцезнаходження)

1. Норми розроблені відповідно до таких галузевих (регіональних) методик нормування:
___________________________________________________________________________________________________________________________

2. План організаційно-технічних заходів, спрямованих на підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів, затверджений наказом підприємства від __________________ N ________________________________________________________________________________.

____________
       (підпис)

____________________
(П. І. Б.)

_________________________________________________________________________________
(контактний телефон працівника підприємства, відповідального за енергозбереження, його посада)

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Національного агентства України з питань забезпечення ефективного
 використання енергетичних ресурсів від 15.06.2007 р. N 92
,
у редакції наказу Міністерства економічного
 розвитку і торгівлі України від 27.09.2013 р. N 1149)

 

ПОГОДЖЕНО

_______________________
_______________________
              (посада, П. І. Б.)
_______________________
"___" ____________ 20__ р.
     М. П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

 
 
Керівник підприємства
_______________________
"___" ____________ 20__ р.
 М. П.

СКОРИГОВАНІ ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧІ НОРМИ
питомих витрат палива, теплової та електричної енергії на 20__ рік

на _______________________________________________________________________________________________________________________
(найменування підприємства з річним споживанням паливно-енергетичних ресурсів понад 1000 тонн умовного палива, місцезнаходження)

1. Норми розроблені відповідно до таких галузевих (регіональних) методик нормування:
__________________________________________________________________________________________________________________________.

2. План організаційно-технічних заходів, спрямованих на підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів, затверджений наказом підприємства від ____________ N _________________________________________________________________________.

____________
       (підпис)

_________________
(П. І. Б.)

______________________________________________________________________________________
(контактний телефон працівника підприємства, відповідального за енергозбереження, його посада)

(Основні положення доповнено додатком 3 згідно з наказом
 Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
 від 27.09.2013 р. N 1149)

____________

Опрос