Идет загрузка документа (21 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Инструкции о порядке открытия и использования счетов в национальной и иностранной валюте

Национальный банк
Постановление от 04.09.2002 № 323
Утратил силу

Про затвердження Змін до Інструкції про порядок відкриття та використання рахунків у національній та іноземній валюті

Постанова Правління Національного банку України
від 4 вересня 2002 року N 323

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
29 жовтня 2002 р. за N 852/7140

Постанова втратила чинність
 (згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 12 листопада 2003 року N 492)

Відповідно до статей 6, 7 Закону України "Про Національний банк України" та у зв'язку з набранням чинності Законами України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про банки і банківську діяльність" та "Про внесення змін до Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок відкриття та використання рахунків у національній та іноземній валюті, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 18.12.98 N 527 і зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24.12.98 за N 819/3259 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту платіжних систем (В. М. Кравець) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести ці Зміни до відома територіальних управлінь Національного банку України та банків для керівництва і використання в роботі, а банкам - до відома клієнтів.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на територіальні управління Національного банку України.

4. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

 

Голова 

В. С. Стельмах 

 

Зміни
до Інструкції про порядок відкриття та використання рахунків у національній та іноземній валюті

1. У розділі 1 "Загальні положення":

1.1. Пункт 1.5 доповнити абзацами такого змісту:

"Фізичні особи - нерезиденти можуть відкривати рахунки в національній та іноземній валюті на території України за умови надання нотаріально засвідченої копії легалізованого дозволу центрального банку іноземної держави, громадянином якої є фізична особа, якщо це передбачено угодами, укладеними між Національним банком України та центральними банками іноземних держав.

У разі відкриття рахунків фізичним особам - нерезидентам, які тимчасово прибули в Україну з метою навчання, стажування, лікування, оздоровлення, у відрядження або в приватних справах, договори між банком та цими особами укладаються виключно на термін їх перебування в Україні. Після закінчення терміну перебування в Україні фізичної особи - нерезидента банк закриває рахунок у порядку, передбаченому умовами договору".

1.2. У пункті 1.8:

після абзацу першого доповнити пункт абзацами такого змісту:

"Підставою для відкриття рахунків фізичним особам є:

а) для громадян України, які:

постійно проживають в Україні - паспорт громадянина України, для неповнолітніх, яким не виповнилося 16 років - свідоцтво про народження;

постійно проживають за кордоном - паспорт громадянина України для виїзду за кордон, службовий або дипломатичний паспорт України;

б) для іноземних громадян, які:

постійно проживають в Україні - паспортний документ з відміткою про наявність дозволу на постійне проживання1;

тимчасово перебувають в Україні - паспортний документ (для громадян держав, з якими укладено міжнародні договори на взаємні безвізові поїздки), паспортний документ за наявності відповідної візи, паспортний документ з відміткою про наявність дозволу на працевлаштування2 або відміткою про навчання3. Крім того, паспортні документи цих громадян мають бути зареєстровані в пункті пропуску через державний кордон України (проставляється відмітка "В'їзд") та органах внутрішніх справ (проставляється відповідний штамп4 у разі продовження терміну перебування в Україні) у порядку, установленому Правилами в'їзду іноземців в Україну, їх виїзду з України і транзитного проїзду через її територію, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.95 N 1074;

____________
1 Ця відмітка має відповідати додатку 1 до Правил в'їзду іноземців в Україну, їх виїзду з України і транзитного проїзду через її територію, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.95 N 1074.

2 Ця відмітка має відповідати додатку 2 до Правил в'їзду іноземців в Україну, їх виїзду з України і транзитного проїзду через її територію, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.95 N 1074.

3 Ця відмітка має відповідати додатку 3 до Правил в'їзду іноземців в Україну, їх виїзду з України і транзитного проїзду через її територію, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.95 N 1074.

4 Штамп має відповідати зразкам, наведеним у додатках 1, 2 до Інструкції про порядок розгляду питань щодо продовження строку перебування в Україні іноземців та осіб без громадянства, затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України від 19.11.99 N 887 (зареєстрований в Міністерстві юстиції України 06.12.99 за N 837/4130).

в) для осіб без громадянства - посвідчення особи без громадянства;

г) для біженців - посвідчення біженця.

Далі в тексті цієї Інструкції вищезазначені документи (для відкриття рахунків фізичним особам) - це паспорт або документ, що його замінює".

У зв'язку з цим абзаци другий - десятий уважати відповідно абзацами дванадцятим - двадцятим;

в абзаці тринадцятому слова "де є запис про дитину" виключити;

абзац п'ятнадцятий доповнити другим реченням такого змісту: "У разі відкриття рахунку іноземному громадянину додатково знімаються копії сторінок його паспортного документа з відповідними відмітками, що підтверджують законність його перебування на території України".

2. У розділі 2 "Відкриття банками рахунків у національній валюті":

2.1. Пункт 2.1.2 викласти в такій редакції:

"2.1.2. Вкладні (депозитні) рахунки відкриваються підприємствам, їх відокремленим підрозділам, фізичним особам на підставі укладеного депозитного договору між власником рахунку та установою банку на визначений у договорі строк.

Установи банків відкривають вкладні (депозитні) рахунки підприємствам та їх відокремленим підрозділам за умови подання ними таких документів:

копії документа, що підтверджує взяття підприємства або його відокремленого підрозділу на облік відповідним органом державної податкової служби, засвідченої тим органом, який видав документ, нотаріально або уповноваженим працівником банку;

копії документа про повідомлення органів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України щодо намірів платника страхових внесків відкрити відповідні рахунки (подається, якщо підприємство або його відокремлений підрозділ використовують найману працю);

копії довідки про внесення підприємства або його відокремленого підрозділу до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідченої нотаріально або органом, який видав довідку, або уповноваженим працівником банку;

картки із зразками підписів та відбитком печатки, засвідченої нотаріально або організацією, якій підпорядковується підприємство (вимагається, якщо клієнт не має в цій установі банку поточного рахунку і в депозитному договорі передбачено перерахування коштів після закінчення строку зберігання з використанням платіжного доручення).

Кошти на вкладні (депозитні) рахунки підприємств та їх відокремлених підрозділів перераховуються з поточного рахунку і після закінчення строку зберігання повертаються на поточний рахунок. Проведення розрахункових операцій та видача коштів готівкою з вкладного (депозитного) рахунку підприємства або його відокремленого підрозділу забороняється.

Нараховані проценти за депозитами підприємств та їх відокремлених підрозділів відповідно до умов депозитного договору можуть перераховуватися на поточний рахунок або зараховуватися на поповнення депозиту.

Кошти на вкладні (депозитні) рахунки фізичних осіб можуть бути внесені готівкою, перераховані з іншого власного вкладного (депозитного) або поточного рахунку.

Фізичні особи відповідно до умов договору можуть перераховувати нараховані проценти за депозитами на поточний рахунок, на поповнення депозиту або отримувати їх готівкою".

2.2. Підпункт "е" пункту 2.2.1 та підпункт "б" пункту 2.2.2 доповнити словами "або уповноваженим працівником банку".

2.3. У пункті 2.2.5:

в абзаці першому літери "а" - "в" замінити літерами "а", "в";

абзац другий викласти в такій редакції:

"Первинні організації профспілок, крім документів, зазначених у підпунктах "а", "ґ" пункту 2.2.1 цієї Інструкції, подають копію статуту профспілки (всеукраїнської профспілки або профспілки з іншим статусом), засвідчену нотаріально або вищим профспілковим органом".

2.4. Доповнити розділ новим пунктом 2.2.14 такого змісту:

"2.2.14. У разі відкриття рахунку для формування статутного капіталу новостворюваного банку подаються такі документи:

а) заява про відкриття рахунку за підписом особи, уповноваженої укладати договори та діяти від імені засновників (учасників) банку;

б) копія установчого договору, засвідчена нотаріально. У разі відкриття рахунку для формування статутного капіталу новостворюваного кооперативного банку замість копії установчого договору подається витяг з протоколу зборів засновників (учасників) з рішенням про визначення особи, уповноваженої укладати договори та діяти від імені засновників (учасників) банку, засвідчений нотаріально;

в) картка із зразком підпису особи, уповноваженої укладати договори та діяти від імені засновників (учасників) банку, засвідчена уповноваженим працівником банку.

Цей рахунок використовується для акумулювання (у випадках, передбачених чинним законодавством) коштів учасників новостворюваного банку з метою формування статутного капіталу банку до часу їх внесення на накопичувальний рахунок, відкритий у Національному банку України або територіальному управлінні Національного банку України за місцем створення банку. Після перерахування коштів на накопичувальний рахунок цей рахунок закривається на підставі заяви про закриття рахунку за підписом особи, уповноваженої укладати договори та діяти від імені засновників (учасників) банку".

У зв'язку з цим пункт 2.2.14 уважати пунктом 2.2.15.

3. У розділі 3 "Відкриття рахунків у національній валюті фізичним особам та використання коштів за рахунками":

3.1. В абзаці другому пункту 3.1.3 слова "адреса за місцем прописки" замінити словами "адреса особи".

3.2. В абзаці другому пункту 3.1.6 слова та цифру "Інструкцією N 7 Національного банку України "Про безготівкові розрахунки в господарському обороті України" замінити словами та цифрами "Інструкцією про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 29.03.2001 N 135 та зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 25.04.2001 за N 368/5559".

4. У розділі 4 "Відкриття та використання рахунків у національній валюті України представництвами, установами та нерезидентами-інвесторами":

4.1. Пункт 4.1.4 доповнити новим абзацом восьмим такого змісту:

"у сумі невикористаного залишку готівкової національної валюти, що була раніше видана для оплати витрат, пов'язаних з проїздом по території України в разі виїзду за її межі, фізичним особам - резидентам, які уклали контракт (договір) з юридичною особою - нерезидентом про їх працевлаштування за межами України".

У зв'язку з цим абзаци восьмий - дванадцятий уважати відповідно абзацами дев'ятим - тринадцятим.

4.2. У пункті 4.1.5:

доповнити новим абзацом сьомим такого змісту:

"виплати готівкових коштів фізичним особам - резидентам, які уклали контракт (договір) з юридичною особою - нерезидентом про працевлаштування за межами України, для оплати витрат, пов'язаних з їх проїздом по території України в разі виїзду за її межі".

У зв'язку з цим абзаци сьомий - дванадцятий уважати відповідно абзацами восьмим - тринадцятим;

доповнити абзацом чотирнадцятим такого змісту:

"Наявні кошти з рахунку типу "Н" також можуть бути використані військовою частиною Чорноморського флоту Російської Федерації, що дислокується на території України, для купівлі на міжбанківському валютному ринку України російських рублів з метою їх перерахування на рахунок відповідних органів Російської Федерації, з якого було здійснено фінансування військової частини Чорноморського флоту Російської Федерації, що дислокується на території України (перерахування здійснюється також у разі припинення діяльності військової частини Чорноморського флоту Російської Федерації на території України, що підтверджується відповідними документами)".

5. У розділі 6 "Відкриття уповноваженими банками України рахунків в іноземній валюті":

5.1. Пункт 6.5.1 доповнити новим абзацом четвертим такого змісту:

"у сумі невикористаного залишку готівкової іноземної валюти та дорожніх чеків, що були раніше видані для оплати витрат, пов'язаних з проїздом по території іноземної держави, фізичним особам - резидентам, які уклали контракт (договір) з юридичною особою - нерезидентом про їх працевлаштування за межами України".

У зв'язку з цим абзаци четвертий - одинадцятий уважати відповідно абзацами п'ятим - дванадцятим.

5.2. Пункт 6.5.2 доповнити новими абзацами п'ятим та шостим такого змісту:

"виплата готівкою чи дорожніми чеками для оплати витрат, пов'язаних з проїздом по території іноземної держави, фізичним особам - резидентам, які уклали контракт (договір) з юридичною особою - нерезидентом про їх працевлаштування за межами України;

здійснення остаточного розрахунку з фізичними особами - резидентами, які уклали контракт (договір) з юридичною особою - нерезидентом про їх працевлаштування за межами України".

У зв'язку з цим абзаци п'ятий - десятий уважати відповідно абзацами сьомим - дванадцятим.

5.3. Пункт 6.5.5 доповнити абзацами такого змісту:

"невикористаний залишок готівкової іноземної валюти чи іноземної валюти за платіжними документами, що були раніше отримані (куплені) в уповноважених банках України для оплати витрат на відрядження, експлуатаційні витрати, пов'язані з обслуговуванням транспортних засобів за кордоном, та представницькі витрати за кордоном;

куплені на міжбанківському валютному ринку України власником рахунку за рахунок власних коштів, наявних на рахунку типу "Н" (також у разі закриття цього рахунку), у порядку, що встановлений чинним законодавством України;

сума відсотків, нарахованих за залишком коштів на власному поточному рахунку".

5.4. Пункт 6.5.6 доповнити абзацом такого змісту:

"перерахування російських рублів на рахунок відповідних органів Російської Федерації, з якого було здійснено фінансування військової частини Чорноморського флоту Російської Федерації, що дислокується на території України (перерахування здійснюється також у разі припинення діяльності військової частини Чорноморського флоту Російської Федерації на території України, що підтверджується відповідними документами)".

6. У розділі 8 "Переоформлення та закриття рахунків":

6.1. Пункт 8.3 доповнити абзацом такого змісту:

"Установа банку може в порядку, установленому чинним законодавством, закрити поточні рахунки юридичних осіб, їх відокремлених підрозділів, фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, якщо операції за цими рахунками не здійснюються протягом 30-ти днів, за ними не обліковуються залишки коштів та умовами договору між банком і його клієнтом не передбачений інший порядок закриття рахунку".

6.2. У пункті 8.7:

перше речення викласти в такій редакції: "У разі закриття поточного або вкладного (депозитного) рахунку суб'єкта підприємницької діяльності установа банку протягом трьох робочих днів з дня закриття рахунку (включаючи день закриття рахунку) повідомляє про це відповідний орган державної податкової служби";

доповнити пункт реченням такого змісту: "Отримання органом державної податкової служби такого повідомлення підтверджується файлом-квитанцією, що надсилається цим органом до установи банку. Файл-квитанція на паперовому носії зберігається в справі з юридичного оформлення рахунку".

 

Заступник директора
Департаменту платіжних систем - начальник управління 

 
 
Л. В. Письменна
 

Опрос