Идет загрузка документа (159 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о порядке определения стоимости чистых активов институтов совместного инвестирования (паевых и корпоративных инвестиционных фондов)

Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Положение, Решение от 02.07.2002 № 201
Утратил силу

Про затвердження Положення про порядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів)

Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 2 липня 2002 року N 201

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
24 липня 2002 р. за N 606/6894

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
рішеннями Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 16 грудня 2008 року N 1441
,
 від 12 липня 2011 року N 906
,
 
рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 3 липня 2012 року N 925
,
 від 20 червня 2013 року N 1102

Рішення втратило чинність
(згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 30 липня 2013 року N 1336)

Відповідно до Закону України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)" та з метою контролю за діяльністю інститутів спільного інвестування Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про порядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів), що додається.

2. Управлінню звітності учасників ринку цінних паперів (Величко О. Г.) спільно з юридичним управлінням (Волохов Л. А.) забезпечити державну реєстрацію цього рішення в Міністерстві юстиції України.

3. Управлінню організаційного забезпечення Комісії (Піскун Н. С.) опублікувати рішення відповідно до чинного законодавства.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії - заступника Голови Волкова М. Ф.

 

Голова Комісії 

О. Мозговий 

 

 

Положення про порядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів)

(У тексті Положення слова "Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку" у всіх відмінках замінено словами "Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку" у відповідних відмінках згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 3 липня 2012 року N 925)

Розділ I. Загальні положення

1. Це Положення встановлює вимоги щодо порядку визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів) (далі - ІСІ).

2. Терміни, що використовуються у цьому Положенні, мають таке значення:

активи, зобов'язання, фінансові інвестиції - відповідно до пункту 4 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.06.99 за N 396/3689;

балансова вартість - вартість активів, зобов'язань та власного капіталу, що відображається в балансі відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку;

(абзац третій пункту 2 розділу І із змінами, внесеними згідно з
рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 12.07.2011 р. N 906)

вартість придбання - сума коштів або вартість майна, сплачена продавцю активів як компенсація їх вартості;

вартість чистих активів ІСІ - величина, що визначається як різниця між сумою активів ІСІ з урахуванням їх ринкової вартості і розміром зобов'язань ІСІ;

грошові кошти - відповідно до пункту 34 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.06.99 за N 396/3689;

невиконання зобов'язань емітентом облігацій - невиплата емітентом облігацій власникам облігацій у строк, встановлений умовами емісії, доходу за облігаціями та/або непогашення частини чи повної номінальної вартості облігацій з дати першого невиконання таких зобов'язань;

(пункт 2 розділу І доповнено новим абзацом сьомим згідно з 
рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 12.07.2011 р. N 906,
у зв'язку з цим абзаци сьомий - десятий
уважати відповідно абзацами восьмим - одинадцятим)

ринкова вартість фінансових інвестицій - відповідно до пункту 3 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 12 "Фінансові інвестиції", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 26.04.2000 N 91, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.05.2000 за N 284/4505, з урахуванням особливостей, встановлених цим Положенням;

(абзац восьмий пункту 2 розділу І із змінами, внесеними згідно з 
рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 12.07.2011 р. N 906)

оцінна вартість активів - вартість активів за балансовою вартістю (вартістю придбання, собівартістю, справедливою вартістю, ринковою вартістю або іншою вартістю), яка враховується при оцінці вартості активів ІСІ;

понижувальний коефіцієнт (далі - ПК) - коефіцієнт, що застосовується для визначення вартості активів, щодо яких існує ймовірність зменшення корисності активу. При застосуванні ПК вартість активу визначається шляхом множення балансової вартості таких активів, яка склалась на дату, що передує даті першого застосування ПК, на показник ПК;

(пункт 2 розділу І доповнено новим абзацом десятим згідно з 
рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 12.07.2011 р. N 906,
у зв'язку з цим абзаци десятий, одинадцятий
уважати відповідно абзацами одинадцятим, дванадцятим)

собівартість - відповідно до пункту 4 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 12 "Фінансові інвестиції", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 26.04.2000 N 91, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.05.2000 за N 284/4505;

абзац дванадцятий пункту 2 розділу І виключено

(згідно з рішенням Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 12.07.2011 р. N 906)

уцінка - зменшення вартості активів ІСІ.

(пункт 2 розділу І доповнено абзацом дванадцятим згідно з 
рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 12.07.2011 р. N 906)

3. Саморегулівна організація професійних учасників фондового ринку, яка об'єднує компанії з управління активами (далі - СРО), за погодженням з Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку може встановлювати стандарти щодо оцінки активів ІСІ, які не суперечать вимогам законодавства.

СРО здійснює контроль за дотриманням її членами стандартів, прийнятих нею, щодо оцінки активів ІСІ.

Розділ II. Оцінка активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних фондів)

1. Ринкова вартість цінних паперів українських емітентів, які внесені до біржового списку, визначається за даними біржового курсу організатора торгівлі на дату розрахунку вартості чистих активів, розрахованого та оприлюдненого відповідно до вимог законодавства.

(абзац перший пункту 1 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з 
рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 12.07.2011 р. N 906)

Акції українських емітентів, які не внесені до біржового списку або були виключені з біржового списку, оцінюються відповідно до вимог пункту 9 цього розділу.

(абзац другий пункту 1 розділу ІІ у редакції рішення
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 12.07.2011 р. N 906)

2. Активи ІСІ первісно відображаються у бухгалтерському обліку за собівартістю. У разі наявності біржового курсу цінного папера на дату оцінки, якщо вона збігається з датою зарахування цінного папера до складу активів ІСІ, проводиться оцінка за ринковою вартістю.

(пункт 2 розділу ІІ у редакції рішення Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 12.07.2011 р. N 906)

3. Активи ІСІ оцінюються за їх ринковою вартістю. У разі відсутності ринкової вартості активи повинні оцінюватися за іншою оцінною вартістю, визначеною в цьому Положенні.

(абзац перший пункту 3 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з 
рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 12.07.2011 р. N 906)

Компанією з управління активами або спостережною (наглядовою) радою для проведення оцінки активів ІСІ може бути залучено незалежного оцінювача.

4. Ринкова вартість належних ІСІ цінних паперів, що обертаються більш як на одному організаторі торгівлі, при розрахунку вартості активів оцінюється за найменшим з біржових курсів, визначених та оприлюднених на кожному з організаторів торгівлі.

У разі якщо на дату, за яку здійснюється оцінка активів ІСІ, біржовий курс цінних паперів, що входять до складу активів ІСІ та перебувають у біржовому списку організатора торгівлі, не визначено, оцінка таких цінних паперів здійснюється за останньою балансовою вартістю.

(пункт 4 розділу ІІ доповнено абзацом другим згідно з 
рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 12.07.2011 р. N 906)

5. Цінні папери іноземних емітентів, що перебувають в обігу на одній з провідних іноземних бірж, перелік яких визначений Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, оцінюються за біржовим курсом цінних паперів, визначеним цією біржею на дату оцінки.

6. При оцінці вартості активів ІСІ вартість цінних паперів емітентів, реєстрація випуску яких скасована Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку або за рішенням суду, дорівнює нулю. Вартість активів повинна бути змінена відповідно до цього пункту протягом 3 (трьох) робочих днів з дати оприлюднення інформації про скасування Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку реєстрації випуску цінних паперів або з дати набрання законної сили відповідним судовим рішенням про скасування реєстрації випуску цінних паперів.

Цінні папери, обіг яких на дату оцінки не зупинено та реєстрація випуску яких не скасована, але емітент таких цінних паперів ліквідований та/або був визнаний банкрутом та щодо нього відкрито ліквідаційну процедуру за рішенням суду, оцінюються за нульовою вартістю з дати оприлюднення відповідної інформації.

(пункт 6 розділу ІІ доповнено абзацом другим згідно з 
рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 12.07.2011 р. N 906)

7. З дати оприлюднення інформації про порушення справи про банкрутство емітента цінних паперів, господарського товариства, боржника ІСІ цінні папери та опціонні сертифікати такого емітента, паї/частки такого господарського товариства, а також дебіторська заборгованість боржника оцінюються з урахуванням ПК:

ПК становить 0,75, якщо провадження у справі про банкрутство триває до одного місяця з дати оприлюднення інформації про порушення справи про банкрутство;

ПК становить 0,5, якщо провадження у справі про банкрутство триває від одного до двох місяців з дати оприлюднення інформації про порушення справи про банкрутство;

ПК становить 0,25, якщо провадження у справі про банкрутство триває від двох до трьох місяців з дати оприлюднення інформації про порушення справи про банкрутство;

ПК становить 0, якщо провадження у справі про банкрутство триває більше ніж три місяці з дати оприлюднення інформації про порушення справи про банкрутство або якщо такого емітента, господарське товариство або боржника визнано банкрутом.

(розділ ІІ доповнено новим пунктом 7 згідно з рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 12.07.2011 р. N 906,
 у зв'язку з цим пункти 7 - 21 уважати відповідно пунктами 8 - 22)

8. Акції українських емітентів, обіг яких зупинено та/або щодо яких прийнято рішення про зупинення внесення змін до системи реєстру (далі - акції, обіг яких зупинено), оцінюються так:

8.1. Акції, обіг яких зупинено (крім випадків реорганізації емітента), протягом 12 місяців з дати оприлюднення рішення про зупинення обігу оцінюються за останньою балансовою вартістю.

8.2. Акції, обіг яких зупинено більше ніж 12 місяців, оцінюються з використанням ПК, що застосовується до балансової вартості таких акцій, що склалася на дату оцінки, наступну за датою оприлюднення рішення про зупинення, а саме:

ПК становить 0,5, якщо з дати оприлюднення рішення про зупинення пройшло від 12 до 15 місяців;

ПК становить 0,25, якщо з дати оприлюднення рішення про зупинення пройшло від 15 до 18 місяців;

ПК становить 0, якщо з дати оприлюднення рішення про зупинення пройшло більше ніж 18 місяців.

8.3. Акції, обіг яких зупинено, у зв'язку з реорганізацією емітента, оцінюються за останньою балансовою вартістю.

8.4. У разі відновлення обігу акцій їх оцінна вартість збільшується до вартості, що склалась до застосування ПК.

(пункт 8 розділу ІІ у редакції рішення Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 12.07.2011 р. N 906)

9. Акції українських емітентів, які не внесені до біржового списку, та акції емітентів, що виключені з біржового списку організаторів торгівлі, оцінюються так:

9.1. У рік придбання або виключення з біржового списку акції оцінюються за балансовою вартістю.

В наступному році до моменту розкриття емітентом таких акцій відповідно до статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" регулярної річної інформації за рік, у якому ці акції були придбані, такі акції оцінюються за балансовою вартістю.

9.2. Акції емітентів, що за результатами своєї фінансово-господарської діяльності за попередній рік є прибуткові, оцінюються за балансовою вартістю.

9.3. Акції емітентів, що за результатами своєї фінансово-господарської діяльності за попередні два та більше років поспіль є збитковими, оцінюються з використанням ПК, що застосовується до балансової вартості таких акцій, яка склалася на дату, що передує даті першого застосування ПК, а саме:

якщо емітент є збитковим протягом двох останніх років поспіль, ПК становить 0,75;

якщо емітент є збитковим протягом трьох останніх років поспіль, ПК становить 0,50;

якщо емітент є збитковим протягом чотирьох останніх і більше років поспіль, ПК становить 0,25.

9.4. У разі відновлення прибуткової діяльності такого емітента балансова вартість його акцій збільшується на суму останньої уцінки, а саме:

за підсумками першого року прибуткової діяльності відновлюється сума уцінки, що застосовувалася в останньому році збиткової діяльності;

за підсумками другого року прибуткової діяльності відновлюється сума уцінки, що застосовувалася в передостанньому році збиткової діяльності, і т. д.

9.5. Оцінка акцій із застосуванням ПК починає застосовуватись з року, наступного за роком придбання або виключення з біржового списку цих акцій, з моменту розкриття емітентом регулярної річної інформації за відповідний рік відповідно до статті 40 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

(пункт 9 розділу ІІ у редакції рішення Державної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку від 12.07.2011 р. N 906)

10. Акції асоційованих і дочірніх підприємств на дату оцінки відображаються за вартістю, що визначена відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 12 "Фінансові інвестиції", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 26.04.2000 N 91, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.05.2000 за N 284/4505.

11. Боргові цінні папери, які знаходяться в активах ІСІ та не відповідають вимогам пунктів 1 - 7 цього розділу, оцінюються так:

11.1. Боргові цінні папери, які не допущені до торгівлі на організаторах торгівлі або які виключені з біржового списку організаторів торгівлі та на дату виключення не знаходились в активах ІСІ, оцінюються за собівартістю з урахуванням дохідності до погашення (або до викупу).

11.2. Боргові цінні папери, які виключені з біржового списку організаторів торгівлі та на дату виключення знаходились в активах ІСІ, оцінюються за останньою балансовою вартістю з урахуванням дохідності до погашення (або до викупу).

11.3. У випадку невиконання зобов'язань емітентом облігацій оцінка облігацій, а також нарахований, але несплачений дохід за ними здійснюється з урахуванням таких ПК:

ПК становить 0,5 через один місяць з дати невиконання зобов'язань емітентом облігацій;

ПК становить 0 через три місяці з дати невиконання зобов'язань емітентом облігацій.

11.4. Облігації, а також нарахований, але несплачений дохід за ними, оцінюються за нульовою вартістю, якщо відбулось розірвання договору щодо реструктуризації заборгованості внаслідок невиконання зобов'язань за таким договором (з дати, наступної за датою розірвання договору).

11.5. Облігації, обіг яких зупинено, оцінюються за останньою балансовою вартістю.

(пункт 11 розділу ІІ у редакції рішення Державної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку від 12.07.2011 р. N 906)

12. Заставні та сертифікати ФОН оцінюються за собівартістю.

13. Оцінка дебіторської заборгованості:

13.1. Поточна дебіторська заборгованість оцінюється за чистою реалізаційною вартістю.

13.2. Довгострокова дебіторська заборгованість, на яку нараховуються проценти, оцінюється за її теперішньою вартістю з урахуванням ставки дисконтування процентної ставки, визначеної договором.

13.3. Довгострокова дебіторська заборгованість, на яку проценти не нараховуються, оцінюється за її теперішньою вартістю з урахуванням ставки дисконтування процентної ставки, встановленої на рівні облікової ставки Національного банку України.

13.4. Дебіторська заборгованість, за якою прострочено термін погашення, протягом строку позовної давності оцінюється за оцінною вартістю, яка розраховується шляхом щорічної уцінки балансової вартості, яка існувала до початку уцінки, із застосуванням знижувального коефіцієнта 0,25.

13.5. Пролонгація довгострокової дебіторської заборгованості призводить до переоцінки її вартості відповідно до умов договору згідно з вимогами підпунктів 13.2, 13.3 цього пункту.

(підпункт 13.5 пункту 13 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 03.07.2012 р. N 925)

13.6. Дебіторська заборгованість в іноземній валюті перераховується в національну валюту за офіційним курсом Національного банку України на дату оцінки.

14. Дивіденди, рішення про сплату яких прийнято загальними зборами акціонерів відповідного акціонерного товариства, відображаються в складі активів ІСІ з дати їх зарахування на рахунок ІСІ.

15. Оцінка корпоративних прав, виражених в інших, ніж цінні папери, формах (паї/частки господарських товариств), проводиться так:

15.1. Паї/частки в капіталі асоційованих і дочірніх підприємств на дату оцінки відображаються за вартістю, що визначена відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 12 "Фінансові інвестиції", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 26.04.2000 N 91, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.05.2000 за N 284/4505.

15.2. У рік придбання паї/частки господарських товариств оцінюються за балансовою вартістю.

15.3. Паї/частки господарських товариств, що за результатами своєї фінансово-господарської діяльності за попередній фінансовий рік є прибутковими, оцінюються за балансовою вартістю.

15.4. Паї/частки господарських товариств, що за результатами своєї фінансово-господарської діяльності за попередні два та більше років поспіль є збитковими, оцінюються шляхом застосування ПК до балансової вартості таких паїв/часток господарських товариств, яка склалась на дату, що передує даті першого застосування ПК, а саме:

якщо господарське товариство є збитковим протягом двох останніх років поспіль, ПК становить 0,75;

якщо господарське товариство є збитковим протягом трьох останніх років поспіль, ПК становить 0,50;

якщо господарське товариство є збитковим протягом чотирьох останніх і більше років поспіль, ПК становить 0,25.

15.5. У разі відновлення прибуткової діяльності такого господарського товариства балансова вартість його паїв/часток збільшується на суму останньої уцінки, а саме:

за підсумками першого року прибуткової діяльності відновлюється сума уцінки, що застосовувалася в останньому році збиткової діяльності;

за підсумками другого року прибуткової діяльності відновлюється сума уцінки, що застосовувалася у передостанньому році збиткової діяльності, і т. д.

15.6. Механізм застосування ПК до балансової вартості паїв/часток застосовується з моменту розкриття інформації щодо збиткової діяльності господарського товариства за попередній рік.

(пункт 15 розділу ІІ у редакції рішення Державної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку від 12.07.2011 р. N 906)

16. Позики оцінюються згідно з пунктом 13 цього розділу.

(пункт 16 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з рішенням
 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 03.07.2012 р. N 925)

17. Вартість ф'ючерсів та форвардів на будь-яку дату дорівнює нулю.

18. Опціонні сертифікати оцінюються так:

18.1. Оцінка опціонних сертифікатів, які знаходяться в активах ІСІ, до моменту початку строку (терміну) їх виконання, здійснюється відповідно до вимог пунктів 1 - 4, 7 цього розділу.

18.2. Оцінка опціонних сертифікатів, які знаходяться в активах ІСІ, з моменту початку строку (терміну) їх виконання, здійснюється за останньою балансовою вартістю.

18.3. Опціонні сертифікати, обіг яких зупинено, оцінюються за останньою балансовою вартістю, крім випадків порушення справи про банкрутство емітента.

18.4. Оцінка опціонних сертифікатів здійснюється за нульовою вартістю з дати, наступної за датою закінчення строку (терміну) виконання опціонних сертифікатів, визначеного проспектом емісії.

(розділ ІІ доповнено новим пунктом 18 згідно з рішенням 
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 12.07.2011 р. N 906,
у зв'язку з цим пункти 18 - 22 вважати відповідно пунктами 19 - 23)

19. Грошові кошти ІСІ, що знаходяться в банках, оцінюються:

(абзац перший пункту 19 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно
 з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 12.07.2011 р. N 906)

19.1. На поточних рахунках в національній валюті - за номіналом.

19.2. На поточних рахунках в іноземній валюті - перераховуються в національну валюту за офіційним курсом Національного банку України на дату оцінки.

19.3. На депозитних рахунках у національній валюті - за номіналом. Проценти, що підлягають нарахуванню за звітний період відповідно до умов договору банківського вкладу, включаються до складу активів ІСІ (нараховані, але не сплачені проценти на дату оцінки відображаються у частині 6 "Дебіторська заборгованість" таблиці 3 додатка до Положення).

(підпункт 19.3 пункту 19 розділу ІІ у редакції рішення Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12.07.2011 р. N 906)

19.4. На депозитних рахунках в іноземній валюті - перераховуються в національну валюту за офіційним курсом Національного банку України на дату оцінки. Проценти, що підлягають нарахуванню за звітний період відповідно до умов договору банківського вкладу, включаються до складу активів ІСІ (нараховані, але не сплачені проценти на дату оцінки відображаються у частині 6 "Дебіторська заборгованість" таблиці 3 додатка до Положення).

(підпункт 19.4 пункту 19 розділу ІІ у редакції рішення Державної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12.07.2011 р. N 906)

19.5. У разі невиконання банком своїх зобов'язань (невиконання наданих платіжних доручень, неповернення суми вкладу (депозиту) несплата процентів за банківськими вкладами в національній та іноземній валютах, що нараховані відповідно до умов договору банківського вкладу на дату оцінки (до призначення тимчасової адміністрації) у строк, що перевищує один місяць, оцінка грошових коштів, а також нарахованих, але несплачених процентів за ними, визначених підпунктами 19.1 - 19.4 цього пункту, проводиться із застосуванням ПК 0,9. Кожний наступний місяць (до виконання банком своїх зобов'язань) цей ПК зменшується на 0,1.

(пункт 19 розділу ІІ доповнено підпунктом 19.5 згідно з рішенням Державної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12.07.2011 р. N 906)

19.6. У разі призначення Національним банком України в банку тимчасової адміністрації на весь період її роботи грошові кошти, які належать ІСІ та обліковуються в такому банку, оцінюються так:

нараховані проценти за депозитами та залишками на поточних рахунках оцінюються за нульовою вартістю;

грошові кошти на депозитних та поточних рахунках оцінюються із застосуванням ПК 0,9 протягом перших трьох місяців дії тимчасової адміністрації, а кожен наступний місяць цей ПК зменшується на 0,1.

Базою для застосування ПК є балансова вартість активу, розрахована відповідно до підпункту 19.5 цього пункту, у випадку якщо такий розрахунок проводився.

(пункт 19 розділу ІІ доповнено підпунктом 19.6 згідно з рішенням Державної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12.07.2011 р. N 906)

19.7. У разі припинення діяльності тимчасової адміністрації грошові кошти оцінюються відповідно до підпунктів 19.1 - 19.4 цього пункту.

(пункт 19 розділу ІІ доповнено підпунктом 19.7 згідно з рішенням Державної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12.07.2011 р. N 906)

19.8. У разі прийняття Національним банком України рішення про ліквідацію банку, грошові кошти, а також нараховані, але несплачені проценти за ними, які належать ІСІ та обліковуються у такому банку, оцінюються за нульовою вартістю, починаючи з дати опублікування відповідного рішення.

(пункт 19 розділу ІІ доповнено підпунктом 19.8 згідно з рішенням Державної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12.07.2011 р. N 906)

20. Банківські метали оцінюються:

20.1. На поточному рахунку - відповідно до Положення про здійснення уповноваженими банками операцій з банківськими металами, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 06.08.2003 N 325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.08.2003 за N 749/8070, за офіційним (обліковим) курсом гривні до цього металу на дату оцінки.

20.2. На депозитному рахунку - шляхом перерахунку в національну валюту за офіційним курсом Національного банку України на дату оцінки основної суми вкладу. Проценти, що підлягають нарахуванню за звітний період відповідно до умов договору банківського вкладу, включаються до складу активів ІСІ (нараховані, але не сплачені проценти на дату оцінки відображаються у частині 6 "Дебіторська заборгованість" таблиці 3 додатка до Положення).

(підпункт 20.2 пункту 20 розділу ІІ у редакції рішення Державної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12.07.2011 р. N 906)

20.3. У разі невиконання банком своїх зобов'язань (неповернення вкладу (депозиту), несплата процентів за банківськими металами, що нараховані відповідно до умов договору банківського вкладу на дату оцінки (до призначення тимчасової адміністрації), у строк, що перевищує один місяць, оцінка банківських металів, а також нарахованих, але несплачених процентів за ними, визначених підпунктами 20.1, 20.2 цього пункту, проводиться із застосуванням ПК 0,9. Кожний наступний місяць (до виконання банком своїх зобов'язань) цей ПК зменшується на 0,1.

(пункт 20 розділу ІІ доповнено підпунктом 20.3 згідно з рішенням Державної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12.07.2011 р. N 906)

20.4. У разі призначення Національним банком України в банку тимчасової адміністрації на весь період її роботи банківські метали, які належать ІСІ та обліковуються в такому банку, оцінюються так:

нараховані проценти за депозитними рахунками у банківських металах та залишками банківських металів на поточних рахунках оцінюються за нульовою вартістю;

банківські метали на депозитних та поточних рахунках оцінюються із застосуванням ПК 0,9 протягом перших трьох місяців дії тимчасової адміністрації, а кожен наступний місяць цей ПК зменшується на 0,1.

Базою для застосування ПК є балансова вартість активу, розрахована відповідно до підпункту 20.3 цього пункту, у випадку якщо такий розрахунок проводився.

(пункт 20 розділу ІІ доповнено підпунктом 20.4 згідно з рішенням Державної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12.07.2011 р. N 906)

20.5. У разі припинення діяльності тимчасової адміністрації банківські метали оцінюються відповідно до підпунктів 20.1, 20.2 цього пункту.

(пункт 20 розділу ІІ доповнено підпунктом 20.5 згідно з рішенням Державної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12.07.2011 р. N 906)

20.6. У разі прийняття Національним банком України рішення про ліквідацію банку банківські метали, а також нараховані, але несплачені проценти за ними, які належать ІСІ та обліковуються у такому банку, оцінюються за нульовою вартістю, починаючи з дати опублікування відповідного рішення.

(пункт 20 розділу ІІ доповнено підпунктом 20.6 згідно з рішенням Державної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12.07.2011 р. N 906)

21. Об'єкти нерухомості оцінюються відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 N 92, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.05.2000 за N 288/4509, та Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 32 "Інвестиційна нерухомість", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.07.2007 N 779, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.07.2007 за N 823/14090, а у випадку залучення незалежного оцінювача майна - відповідно до Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні".

22. Переоцінка вартості права вимоги за кредитними договорами у складі активів венчурного ІСІ здійснюється згідно з пунктом 13 цього розділу.

Безумовне списання заборгованості за кредитними договорами, права вимоги за якими залучено до складу активів венчурного ІСІ, забороняється.

(розділ II доповнено новим пунктом 22 згідно з рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 20.06.2013 р. N 1102,
у зв'язку з цим пункти 22, 23
 вважати відповідно пунктами 23, 24)

23. Інші фінансові інструменти ІСІ, які не заборонені Законом України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)", оцінка яких не визначена у цьому розділі, оцінюються відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

24. Компанія з управління активами зобов'язана дотримуватись обраної методики оцінки активів ІСІ протягом звітного року.

Розділ III. Порядок і терміни визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів)

1. Компанія з управління активами ІСІ (крім венчурного фонду) розраховує вартість чистих активів окремо по кожному корпоративному та пайовому інвестиційному фонду станом:

на останній день місяця;

на дату, починаючи з якої до складу та структури активів ІСІ застосовуються обмеження, встановлені законодавством;

на день складання інформації щодо діяльності ІСІ (квартальна, річна);

на кожний день, що передує дню приймання заявок на розміщення та/або викуп цінних паперів ІСІ;

на день прийняття рішення про заміну компанії з управління активами;

на день прийняття рішення про припинення ІСІ;

на день, що передує дню початку розрахунку з учасниками пайового інвестиційного фонду;

на день, що передує дню початку розрахунку з акціонерами корпоративного інвестиційного фонду.

Компанія з управління активами ІСІ розраховує вартість чистих активів по венчурному фонду:

на день закінчення строку, установленого для досягнення нормативів діяльності фонду;

на кінець року та звітного кварталу;

на кожний день, що передує дню прийому заявок на розміщення та викуп цінних паперів ІСІ;

на день, що передує дню прийняття рішення про заміну компанії з управління активами;

на день прийняття рішення про ліквідацію фонду.

Вартість чистих активів визначається на кінець робочого дня. Якщо день, що передує дню приймання заявок на розміщення або викуп цінних паперів ІСІ або останній день звітного періоду припадає на вихідні (святкові) дні, розрахунок здійснюється станом на кінець останнього робочого дня відповідного звітного періоду (місяця, кварталу, року) або на кінець робочого дня, що передує дню прийому заявок.

2. За результатами розрахунку вартості чистих активів складається довідка за формою, наведеною в додатку до цього Положення.

3. Розрахунок вартості чистих активів ІСІ підтверджується підписами керівника компанії з управління активами та керівника (або уповноваженої особи) зберігача і засвідчується печатками цих юридичних осіб.

Розділ IV. Контроль за визначенням вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів)

1. Державний контроль за своєчасністю та повнотою виконання розрахунку вартості чистих активів та подання інформації компанією з управління активами здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

2. За неподання, подання не в повному обсязі або подання недостовірної інформації до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку компанія з управління активами ІСІ та зберігач несуть відповідальність відповідно до закону.

 

Директор департаменту
моніторингу та стратегії
розвитку фондового ринку
 

 
 
О. Табала
 

 

______________________________
(повне найменування КУА) 

__________________________
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ) 

__________________
(серія та номер ліцензії) 

__________
(дата видачі) 

______________
(дата закінчення) 

Довідка про
вартість чистих активів інвестиційного фонду

_________________________________________________________________________________
(повне найменування ІСІ)

станом на "____" _______________ 20__ року

Інформація про ІСІ

Таблиця 1

____________
* Заповнюється лише для корпоративних інвестиційних фондів.

** Заповнюється лише для строкових фондів.

Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду
____________________________________________________________________
(повне найменування інвестиційного фонду, реєстраційний код за ЄДРІСІ)
станом на "_____" ______________ 20__ року

Таблиця 2

Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду
__________________________________________________________________________________
(повне найменування інвестиційного фонду, реєстраційний код за ЄДРІСІ)
станом на "      " _____________ 20__ року

1. Перелік інвестицій у цінні папери

Таблиця 3

N з/п 

Вид цінних паперів 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента/
ідентифікаційний код нерезидента*** 

Найменування емітента-резидента/
нерезидента 

Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера 

Кількість цінних паперів
(шт.) 

Номінальна вартість одного цінного папера
(грн) 

Загальна номінальна вартість цінних паперів
(грн) 

Загальна оцінна вартість цінних паперів
(грн) 

Частка у загальній балансовій вартості активів фонду
(%) 

Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента
(%) 

Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку

10 

11 

12

  

Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами (по кожному емітенту) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

Акції українських емітентів (по кожному емітенту) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

Облігації українських емітентів (по кожному емітенту) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано урядами іноземних держав (по кожному емітенту) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

Акції іноземних емітентів (по кожному емітенту) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

Облігації іноземних емітентів (по кожному емітенту) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

Іпотечні цінні папери (по кожному емітенту) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Ощадні (депозитні) сертифікати (по кожному банку) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Векселі (по кожному векселедавцю)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Похідні цінні папери (по кожному емітенту) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Інші цінні папери (за кожним емітентом) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

Разом інвестицій, у т. ч.: 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

  

  

Х 

Х 

 

  

- короткострокових 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

  

  

Х 

Х 

 

  

- довгострокових 

Х 

Х 

Х 

Х 

Х 

  

  

Х 

Х 

 

____________
*** Зазначається ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності.

2. Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна

3. Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках

4. Перелік інвестицій у банківські метали

5. Перелік інших інвестицій

6. Дебіторська заборгованість

N з/п 

Дебіторська заборгованість 

Дата виникнення дебіторської заборгованості 

Планова дата погашення дебіторської заборгованості 

Чиста реалізаційна вартість (грн) 

Первісна вартість
(грн) 

Резерв сумнівних боргів (грн) 

Частка у загальній балансовій вартості активів (%) 

Підстави виникнення дебіторської заборгованості (назва договору, угоди тощо)

Предмет (згідно зі складом активів, визначених пунктом 1 розділу II Положення про склад та структуру активів інституту спільного інвестування, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11 січня 2002 року N 12 (у редакції рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 вересня 2009 року N 987) (із змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 лютого 2002 року за N 108/6396) розмір забезпечення (у разі наявності)

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ дебітора 

найменування дебітора 

предмет заборгованості 

10 

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Керівник компанії з
управління активами 

 
_______________________
(підпис)
М. П. 

 
__________________
(П. І. Б.) 

Головний бухгалтер компанії
з управління активами 

 
________________________
(підпис) 

 
___________________
(П. І. Б.) 

Керівник зберігача 

_________________________
(підпис)
М. П. 

___________________
(П. І. Б.) 

(додаток із змінами, внесеними згідно з рішенням Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12.07.2011 р. N 906
,
 рішенням Національної комісії з цінних паперів та
 фондового ринку від 20.06.2013 р. N 1102)

(Положення у редакції рішення Державної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 16.12.2008 р. N 1441)

____________

Опрос