Идет загрузка документа (44 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка выбора банков, привлекаемых к реализации проектов

Минфин
Порядок, Приказ от 07.05.2002 № 299
редакция действует с 18.04.2017

Про затвердження Порядку вибору банків, що залучаються до реалізації проектів

Наказ Міністерства фінансів України
від 7 травня 2002 року N 299

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
1 липня 2002 р. за N 549/6837

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Міністерства фінансів України
 від 1 червня 2009 року N 724
,
 від 17 липня 2012 року N 840
,
 від 28 лютого 2017 року N 298

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 року N 1317 "Про порядок підготовки та реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, які підтримуються міжнародними фінансовими організаціями" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок вибору банків, що залучаються до реалізації проектів (додається).

2. Управлінню зв'язків з міжнародними фінансовими організаціями та СНД забезпечити реєстрацію наказу в Міністерстві юстиції України.

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

В. о. Міністра 

А. А. Максюта 

ПОГОДЖЕНО: 

  

В. о. Голови Національного
банку України
 

 
А. В. Шаповалов 

 

ПОРЯДОК
вибору банків, що залучаються до реалізації проектів

I. Основні положення

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до Порядку підготовки, реалізації, проведення моніторингу та завершення реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2016 року N 70, з метою вдосконалення процедури вибору банків для їх залучення до реалізації спільних з міжнародними фінансовими організаціями проектів.

(пункт 1.1 у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 28.02.2017 р. N 298)

1.2. Наведені в цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

Договір - міжнародний договір, який визначає умови фінансування Проекту;

Заява - офіційний лист, який подається Претендентом до Міністерства з метою взяття участі у Конкурсі;

Комітет - посадові особи Міністерства та інших органів державної влади (за згодою), яким надано повноваження для проведення Конкурсу та визначення його результатів;

Конкурс - вибір банків Міністерством на конкурсній основі відповідно до цього Порядку;

Критерії - один або більше визначених цим Порядком критеріїв, що застосовуються Міністерством для прийняття рішення про залучення Претендента до реалізації Проекту;

Міністерство - Міністерство фінансів України;

НБУ - Національний банк України;

Претендент - банк, що офіційно звернувся до Міністерства з проханням залучити його до реалізації Проекту шляхом надання ним послуг з відкриття та ведення поточних рахунків та здійснення розрахунків в національній та іноземній валютах і за допомогою акредитивів;

Проект - інвестиційний проект економічного і соціального розвитку, що підтримується міжнародними фінансовими організаціями відповідно до договорів України з міжнародними фінансовими організаціями;

Стандартний пакет документів - комплект документів, які Претендент обов'язково додає до Заяви.

1.3. Цим Порядком регулюється процедура вибору Міністерством Претендентів з метою залучення їх до реалізації Проектів шляхом надання ними послуг з відкриття та ведення поточних рахунків та здійснення розрахунків в національній та іноземній валютах та/або відкриття акредитивів в рамках спільних із міжнародними фінансовими організаціями проектів.

II. Організація, повноваження та функціонування Комітету

2.1. Упродовж двох тижнів після отримання від міжнародної фінансової організації повідомлення про схвалення Проекту Міністерство утворює Комітет, склад та голову якого визначає заступник Міністра фінансів України, який відповідно до розподілу обов'язків координує діяльність, пов'язану із співробітництвом з міжнародними фінансовими організаціями (далі - заступник Міністра).

2.2. Засідання Комітету вважається повноважним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 членів Комітету, у тому числі голова та секретар Комітету.

2.3. Рішення Комітету приймаються простою більшістю голосів членів Комітету, присутніх на засіданні, при цьому члени Комітету мають право утриматись від голосування. У разі рівної кількості голосів "за" і "проти" ухвальний голос належить голові Комітету.

2.4. Комітет може залучати до своєї роботи фахівців та експертів з правом дорадчого голосу.

2.5. До компетенції Комітету належать такі питання:

розгляд та оцінка Заяв, поданих Претендентами;

визначення результатів Конкурсу;

визнання Конкурсу таким, що не відбувся.

2.6. Повноваження Комітету припиняються з моменту затвердження заступником Міністра протоколу Комітету про визначення переможця Конкурсу.

III. Заява та Стандартний пакет документів

3.1. Претендентом подається Заява довільної форми із зазначенням такої інформації:

мета звернення;

повне найменування Претендента відповідно до установчих документів;

місцезнаходження Претендента;

назва міжнародної фінансової організації та Проекту або Договору (за формою, достатньою для ідентифікації Проекту).

3.2. До Стандартного пакета документів належать:

3.2.1 виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

3.2.2 нотаріально засвідчені копії установчих документів (для нерезидентів - витяг з банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований Претендент);

3.2.3 нотаріально засвідчені копії ліцензій та дозволів, виданих НБУ;

3.2.4 аудиторські висновки за останніх два календарних роки та фінансова звітність (для резидентів - форми 1, 2) за два останніх календарних роки та останній звітний період;

3.2.5 інформація НБУ про відсутність у Претендента протягом останніх шести місяців, що передують поданню ним Заяви, порушень установлених НБУ вимог щодо економічних нормативів, лімітів валютної позиції та нормативів формування банками обов'язкових резервів, яку НБУ надає на письмовий запит Претендента;

3.2.6 довіреність на ім'я особи, яка представлятиме інтереси Претендента;

3.2.7 перелік банків, що мають кореспондентські відносини з Претендентом;

3.2.8 перелік електронних платіжних систем, учасником яких є Претендент;

3.2.9 інформація щодо наявності відокремлених підрозділів (у тому числі відділень) Претендента в Україні із зазначенням їх повного найменування, а також місцезнаходження;

3.2.10 інформація за формою згідно з додатками 1, 2 до цього Порядку.

3.3. Дія підпунктів 3.2.1, 3.2.3, 3.2.5 не поширюється на Претендентів, які відповідно до законодавства України є нерезидентами.

IV. Проведення Конкурсу

4.1. Офіційне оголошення про проведення Конкурсу публікується Міністерством в офіційному друкованому виданні Кабінету Міністрів України (газета "Урядовий кур'єр") не пізніше ніж за 10 робочих днів до граничного терміну подання Претендентами Заяв. Інформація про проведення Конкурсу також розміщується на офіційному веб-сайті Міністерства.

4.2. У разі потреби Претендент може вносити зміни до Заяви. У такому разі зміни до Заяви будуть враховані, якщо вони офіційно надійшли до Міністерства до настання граничного терміну подання Заяв.

4.3. У разі потреби проводяться переговори з Претендентом щодо уточнення інформації, зазначеної в Заяві.

4.4. Заява або зміни до Заяви, подані Претендентом пізніше граничного терміну подання Заяв, не розглядаються.

4.5. Якщо до настання граничного терміну подання Заяв до Міністерства не надійшло жодної Заяви або надійшла Заява тільки від одного Претендента, Комітет приймає рішення про визнання Конкурсу таким, що не відбувся, і оголошує Конкурс повторно.

4.6. При прийнятті рішення щодо залучення Претендента до участі у Конкурсі застосовуються загальні та спеціальні Критерії.

4.7. Загальним Критерієм є повнота Стандартного пакета документів, поданого Претендентом.

4.8. Розгляд відповідності Претендента спеціальним Критеріям здійснюється лише в разі відповідності Претендента загальним Критеріям.

4.9. Спеціальні Критерії та відповідні коефіцієнти значущості для вибору банків наведено в додатках 1, 2 до цього Порядку.

4.10. Кожен спеціальний Критерій оцінюється за диференційною шкалою від 1 до 5 балів, при цьому найкращий показник спеціального Критерію оцінюється в 5 балів, найгірший - в 1 бал.

4.11. Після того як кожний спеціальний Критерій отримав оцінку за диференційною шкалою ця оцінка перемножується на відповідний коефіцієнт значущості від 0,5 до 1,0, указаний в додатках 1, 2 до цього Порядку.

4.12. Засідання, на якому приймається рішення про визначення переможця Конкурсу або визнання Конкурсу таким, що не відбувся, проводиться не пізніше 15 днів після закінчення граничного терміну подання Претендентами Заяв.

4.13. Якщо певний спеціальний Критерій не використовується (або Претендент не подав відповідної інформації), він отримує 0 балів.

4.14. Переможцем Конкурсу визнається Претендент, який отримав максимальну суму балів за всіма спеціальними Критеріями.

4.15. Після проведення засідання Комітету протокол про визначення переможця Конкурсу подається на затвердження заступнику Міністра. До цього протоколу додаються усі протоколи попередніх засідань та рішень Комітету.

4.16. Міністр фінансів України підписує відповідний наказ та доручає укласти відповідний(і) договір(ори) з переможцем Конкурсу на умовах, які були запропоновані переможцем Конкурсу у Стандартному пакеті документів.

4.17. Результати Конкурсу розміщуються на веб-сайті Міністерства після видання наказу, зазначеного у пункті 4.16 цього розділу. Про результати Конкурсу Міністерство письмово повідомляє Претендентів.

4.18. У разі якщо в повторному Конкурсі бере участь один Претендент, його може бути визначено переможцем Конкурсу за умови відповідності Критеріям, встановленим цим Порядком.

 

Директор Департаменту боргової
та міжнародної фінансової політики

 

Г. Д. Пахачук

 

Спеціальні Критерії та відповідні коефіцієнти значущості для вибору банків, які відповідно до законодавства України є резидентами*

N
з/п

Найменування спеціального критерію

Коефіцієнт значущості

1

Комісійні за відкриття рахунка в національній валюті

0,7

2

Комісійні за закриття рахунка в національній валюті

0,7

3

Комісійні за відкриття рахунка в іноземній валюті

0,8

4

Комісійні за закриття рахунка в іноземній валюті

0,8

5

Комісійні за відкриття акредитива

1,0

6

Комісійні за закриття акредитива

1,0

7

Комісійні за проведення платежів у національній валюті

1,0

8

Термін проведення платежів у національній валюті

0,8

9

Комісійні за проведення платежів в іноземній валюті

1,0

10

Вартість обслуговування акредитива

1,0

11

Комісійні за зміну умов акредитива

0,8

12

Термін проведення платежів в іноземній валюті

0,8

13

Комісійні за продаж іноземної валюти

1,0

14

Комісійні за купівлю іноземної валюти

1,0

15

Відсоток на кредитовий залишок у національній валюті

1,0

16

Відсоток на кредитовий залишок в іноземній валюті

1,0

17

Комісійні за надання виписок

1,0

18

Вартість установлення системи "Клієнт-Банк"

1,0

19

Вартість обслуговування системи "Клієнт-Банк"

1,0

20

Тривалість операційного дня

0,5

21

Наявність відділу супроводження клієнта

0,7

____________
* Дані вказуються відповідно до застосування критерію.

 

Спеціальні Критерії та відповідні коефіцієнти значущості для вибору банків, які відповідно до законодавства України є нерезидентами*

____________
* Дані вказуються відповідно до застосування критерію.

(Порядок із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 01.06.2009 р. N 724
,
 у редакції наказу Міністерства
фінансів України від 17.07.2012 р. N 840)

____________

Опрос