Идет загрузка документа (156 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Инструкции о порядке осуществления государственного надзора за соблюдением стандартов, норм и правил

Госстандарт
Приказ, Инструкция от 03.06.2002 № 321
Утратил силу

Про затвердження Інструкції про порядок здійснення державного нагляду за додержанням стандартів, норм і правил

Наказ Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України
від 3 червня 2002 року N 321

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
18 червня 2002 р. за N 512/6800

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Державного комітету України з питань
 технічного регулювання та споживчої політики
 від 13 травня 2003 року N 80
,
 від 21 березня 2011 року N 107

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
 від 13 травня 2014 року N 541)

Відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від 08.04.93 N 30-93 "Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил та відповідальність за їх порушення" і подальшого вдосконалення організації та порядку проведення державного нагляду за додержанням стандартів, норм і правил НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про порядок здійснення державного нагляду за додержанням стандартів, норм і правил, що додається.

2. Начальнику управління державного нагляду та підтвердження відповідності Баб'яку О. М. у п'ятиденний термін забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Визнати таким, що втратив чинність, КНД 50-001-93 "Державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил. Порядок здійснення державного нагляду", затверджений наказом Держстандарту України від 27.05.93 N 78а.

4. Директору Українського науково-дослідного інституту стандартизації, сертифікації та інформатики Камінському В. Ю. після державної реєстрації у Міністерстві юстиції України цього наказу забезпечити його публікацію в інформаційному покажчику "Стандарти" протягом двох місяців.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Держстандарту України Сидоренка Г. С.

 

Голова
Держстандарту України
 

 
П. Кабан
 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
О. Кужель
 

Міністр економіки та з питань
європейської інтеграції України
 

 
О. Шлапак
 

 

Інструкція
про порядок здійснення державного нагляду за додержанням стандартів, норм і правил

(У тексті Інструкції слова "Державний комітет стандартизації, метрології та сертифікації України" замінено словами "Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики", а слова "Держстандарт України" в усіх відмінках замінено словами "Держспоживстандарт України" у відповідних відмінках згідно з наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 3 травня 2003 року N 80)

1. Галузь використання

Інструкція про порядок здійснення державного нагляду за додержанням стандартів, норм і правил (далі - Інструкція) розроблена відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від 08.04.93 N 30-93 "Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил та відповідальність за їх порушення" і встановлює загальні вимоги щодо порядку проведення, розгляду й оформлення результатів державного нагляду за додержанням стандартів, норм і правил (далі - державний нагляд), крім будівельних, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних і ветеринарних норм і правил, при розробленні, виробництві, випуску, зберіганні, транспортуванні, використанні, експлуатації, реалізації та утилізації продукції суб'єктами підприємницької діяльності, у тому числі оптовими торговельними (збутовими) організаціями, за винятком стадії реалізації товарів у сфері роздрібної та оптово-роздрібної торгівлі, випуску і реалізації продукції на підприємствах громадського харчування та надання послуг громадянам як споживачам.

(абзац перший розділу 1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного комітету України з питань технічного регулювання та
 споживчої політики від 03.05.2003 р. N 80)

Дія цієї Інструкції поширюється на Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики (далі - Держспоживстандарт України) та його територіальні органи - державні центри стандартизації, метрології та сертифікації (далі - ДЦСМС), а також на суб'єктів підприємницької діяльності.

2. Нормативні посилання

У цій Інструкції є посилання на такі законодавчі акти та нормативні документи:

Закон України "Про підтвердження відповідності" від 17.05.2001 N 2406-III;

Закон України "Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції" від 14.01.2000 N 1393-XIV;

Декрет Кабінету Міністрів України "Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил та відповідальність за їх порушення" від 08.04.93 N 30-93;

ГОСТ 15.311-90 "Система разработки и постановки продукции на производство. Постановка на производство продукции по технической документации иностранных фирм";

ГОСТ 18242-72 "Статистический приемочный контроль по альтернативному признаку. Планы контроля".

3. Терміни та їх визначення

У цій Інструкції застосовуються такі терміни:

вибірковий контроль - контроль, коли рішення про якість продукції приймається за результатами перевірки однієї чи декількох вибірок із партії продукції;

вибірка - одиниці продукції, що відібрані з партії продукції для контролю та прийняття рішення;

органолептичний контроль - контроль, коли первинна інформація сприймається органами чуттів;

суцільний контроль - контроль кожної одиниці продукції.

4. Загальні положення

4.1. Державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил, технічних регламентів з підтвердження відповідності, технічних регламентів, за станом засобів вимірювальної техніки, а також інших вимог, пов'язаних з якістю продукції (далі - стандарти, норми і правила), здійснюється шляхом проведення періодичних або постійних перевірок з вибірковим або суцільним контролем.

4.1.1. Періодичний державний нагляд здійснюється у формі інспекційного контролю за додержанням стандартів, норм і правил шляхом проведення планових (не частіше одного разу на календарний рік) та позапланових перевірок.

Планові перевірки проводяться відповідно до плану-графіка державного нагляду, затвердженого директором ДЦСМС.

Позапланові перевірки здійснюються на виконання рішень Кабінету Міністрів України, на вмотивовану вимогу органів виконавчої влади, виконавчих органів місцевих рад, прокуратури, а також за зверненнями громадян.

(абзац третій пункту 4.1.1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного комітету України з питань технічного регулювання та
 споживчої політики від 03.05.2003 р. N 80)

Звернення подаються у письмовій формі і повинні містити відомості про громадянина (місце проживання, серію та номер паспорта або іншого документа, що засвідчує особу).

4.1.2. Постійний державний нагляд застосовується в разі систематичних претензій щодо якості продукції, що випускається, та (або) при відсутності умов для її стабільного випуску згідно з вимогами стандартів, норм і правил.

Уведення та відміна постійного державного нагляду здійснюються наказом ДЦСМС, на території якого знаходиться суб'єкт підприємницької діяльності, або рішенням Держспоживстандарту України.

4.2. Об'єктами державного нагляду є:

продукція науково-технічна та виробничо-технічного призначення, товари народного споживання, продукція тваринництва та рослинництва, продукти харчування, у тому числі продукція, що пройшла сертифікацію або підтвердження відповідності, - на відповідність стандартам, нормам і правилам;

продукція імпортна - на відповідність діючим в Україні стандартам, нормам і правилам стосовно безпеки для життя, здоров'я й майна людей і навколишнього середовища;

продукція експортна, що набувається за державні кошти, - на відповідність стандартам, нормам і правилам або окремим вимогам, обумовленим договором (контрактом), якщо відповідним договором (контрактом) не передбачено інше.

(абзац четвертий пункту 4.2 в редакції наказу Державного комітету України з
 питань технічного регулювання та споживчої політики від 03.05.2003 р. N 80)

4.3. Голова Держспоживстандарту України одночасно за посадою є головним державним інспектором України з державного нагляду за якістю продукції, додержанням стандартів норм і правил (далі - головний державний інспектор України), а його заступники - заступниками головного державного інспектора України.

Директори ДЦСМС одночасно за посадою є головними державними інспекторами Автономної Республіки Крим, області, міста з державного нагляду за якістю продукції, додержанням стандартів норм і правил (далі - головні державні інспектори Автономної Республіки Крим, області, міста), а їх заступники - заступниками головних державних інспекторів Автономної Республіки Крим, області, міста.

Начальники управлінь, їх заступники, начальники відділів, спеціалісти Держспоживстандарту України, керівники підрозділів, їх заступники та спеціалісти ДЦСМС, на яких покладено здійснення державного нагляду, одночасно за посадою є державними інспекторами з державного нагляду за якістю продукції, додержанням стандартів норм і правил (далі - державні інспектори).

Посадові особи, які здійснюють державний нагляд, є представниками органів виконавчої влади і повинні бути атестовані в порядку, установленому Держспоживстандартом України.

5. Проведення перевірок при здійсненні державного нагляду

5.1. Для проведення перевірки директором ДЦСМС призначається державний інспектор, відповідальний за проведення перевірки (керівник перевірки), якому видається письмове рішення про перевірку (додаток 1).

5.2. До початку перевірки державний інспектор знайомиться з об'єктом держнагляду, матеріалами попередніх перевірок ДЦСМС (за період не менше ніж за один рік); перевіряє виконання приписів та постанов, якщо вони мали місце; ознайомлюється зі змістом стандартів та інших норм і правил, які розповсюджуються на продукцію, що підлягає перевірці, з дозволами на відхилення від вимог стандартів (при їх наявності); виявляє протиріччя у вимогах стандартів на готову продукцію та сировину, матеріали, напівфабрикати, комплектувальні вироби; аналізує інформацію про якість, експлуатаційні і споживчі властивості продукції, яка підлягає перевірці, одержану від основних споживачів продукції, виробничих, торговельних, ремонтних підприємств, установ і організацій (далі - підприємства); з'ясовує, чи підлягає обов'язковій сертифікації або обов'язковому підтвердженню відповідності зазначена продукція, а також який орган із сертифікації повинен проводити цю роботу.

5.3. Керівник перевірки з прибуттям на підприємство вручає його керівникові рішення про перевірку, знайомить із завданнями перевірки, організує відбір зразків (проб) продукції для проведення їх випробувань на відповідність вимогам стандартів, норм і правил, дає завдання про підготовку необхідних довідок і матеріалів призначеним відповідальним особам суб'єкта підприємницької діяльності.

До початку перевірки безпосередньо на підприємстві встановлюються:

наявність документа, у тому числі ліцензії на право промислового виробництва продукції, оформленого в установленому порядку, якщо це передбачено законодавством;

наявність акта приймальних випробувань для продукції, що перевіряється вперше, оформленого згідно з вимогами стандартів системи розроблення і поставлення продукції на виробництво;

питома вага продукції, що перевіряється, у відсотках до загального обсягу виробництва (у товарному випуску);

наявність штрихового коду продукції і товарного знаку підприємства, затверджених у встановленому порядку;

наявність і кількість рекламацій на продукцію, що перевіряється, та дані про результати попереднього контролю іншими контрольними органами (за період не менше ніж за один рік);

наявність зразків (еталонів) продукції, якщо вони передбачені нормативними документами (далі - НД) на продукцію, що перевіряється;

відомості про атестацію виробництва, наявність сертифікатів відповідності на продукцію, що перевіряється, якщо вона підлягає обов'язковій сертифікації (декларацій про відповідність або сертифікатів відповідності, якщо продукція підлягає обов'язковому підтвердженню відповідності);

порядок контролю якості продукції на підприємстві, у тому числі наявність випробувальної (вимірювальної) лабораторії та відомості про її акредитацію.

5.4. Керівник підприємства зобов'язаний створити необхідні умови для перевірки, а саме:

видати наказ (розпорядження) про призначення відповідальних осіб підприємства з правом підпису актів відбору зразків (проб) продукції, протоколів випробувань та інших документів;

забезпечити безперешкодний допуск державних інспекторів на підприємство з урахуванням установленого режиму роботи для виконання покладених на них службових обов'язків;

надати службове приміщення, документацію, матеріали та обладнання, які потрібні для перевірки;

забезпечити перевезення транспортом зразків продукції у разі проведення випробувань на іншому підприємстві;

надати довідку про обсяг реалізації продукції, що перевіряється (додаток 2).

5.5. Для перевірки відбирають зразки продукції, що прийнята службою технічного контролю або особами, на яких покладено приймання продукції за якістю.

5.5.1. Відбір зразків (проб) продукції проводиться в присутності відповідальних осіб суб'єкта підприємницької діяльності і оформлюється актом (додаток 3).

5.5.2. Якщо одна частина зразків (проб) продукції перевіряється на місці, а друга - надсилається до іншого підприємства, складаються окремі акти відбору зразків (проб), де фіксується коли і на яке підприємство вони направлені для випробувань.

Методика відбору і кількість відібраних зразків (проб) мають відповідати вимогам, викладеним в НД на продукцію. Якщо в НД на продукцію передбачений суцільний контроль готової продукції, то обсяг вибірки визначається відповідно до обсягу, передбаченого для періодичних випробувань, або згідно з додатком 4.

5.5.3. Відпуск відібраних зразків (проб) продукції для перевірки оформлюється в установленому на підприємстві порядку на підставі акта відбору зразків (проб).

5.5.4. Відібрані зразки (проби) в технічно можливих випадках ізолюються від решти продукції, упаковуються, пломбуються або опечатуються на місці відбору і (або) передаються на відповідальне зберігання посадовим особам підприємства.

5.5.5. Відвантаження партії продукції, від якої відібрані зразки (проби), забороняється до закінчення перевірки. Для продукції, яка швидко псується, відвантаження партії може бути дозволено до закінчення перевірки, якщо термін проведення випробувань з показників безпеки перевищує термін реалізації продукції, за умови її відповідності вимогам НД, наявності на сировину сертифікатів відповідності або свідоцтв про визнання і посвідчень якості, протоколів попередніх позитивних випробувань цієї продукції, а також позитивного висновку державної санітарно-епідеміологічної служби про санітарний стан виробництва.

5.5.6. При відборі зразків (проб) одночасно перевіряють наявність товаросупровідної документації, а також відповідність вимогам НД до упаковки, маркування, консервації, зберігання і комплектності продукції.

У разі відсутності відповідних документів, передбачених законодавством щодо митного оформлення імпортних товарів (обладнання, комплектуючих виробів, матеріалів і сировини, які використовуються під час виробництва продукції), акт перевірки надсилається до правоохоронних органів.

(пункт 5.5.6 доповнено абзацом другим згідно з наказом Державного
 комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики
 від 03.05.2003 р. N 80)

5.5.7. Проведенню контролю зразків (проб) продукції передує встановлення:

стану НД на продукцію, що перевіряється (правильність її оформлення та реєстрації, своєчасність внесення змін, термін дії НД, її відповідність діючим стандартам);

стану конструкторської, технологічної, експлуатаційної та іншої технічної документації;

забезпеченості контролю засобами вимірювань і випробувань та готовності їх разом з випробувальними підрозділами до проведення контролю з нормованою точністю;

правильності оформлення сертифікатів відповідності на продукцію, якщо вона підлягає обов'язковій сертифікації (декларацій про відповідність або сертифікатів відповідності, якщо вона підлягає обов'язковому підтвердженню відповідності).

5.5.8. Відібрані для перевірки зразки (проби) продукції піддають зовнішньому огляду (органолептичному контролю), випробуванням, аналізам та вимірюванням (далі - випробування) на відповідність вимогам (показникам, характеристикам) стандартів, норм і правил за методами, що ними зазначені.

Обсяг випробувань визначає державний інспектор (керівник перевірки) з урахуванням рекламацій на продукцію, стану виробництва і аналізу перевірок згідно з пунктом 5.5.7 даної Інструкції, але не менш передбаченого приймально-здавальними випробуваннями. Крім того, зразки (проби) продукції піддають зовнішньому огляду на відповідність затвердженим зразкам-еталонам, якщо ця вимога передбачена НД.

5.5.9. Випробування зразків (проб) проводять спеціалісти підприємства в присутності державного інспектора або їх проведення доручається спеціалізованим підприємствам (випробувальним центрам), ДЦСМС або іншим підприємствам, які мають випробувальну базу, атестовану в установленому порядку.

Витрати на транспортування зразків (проб) у разі проведення випробувань за межами підприємства, а також вартість випробувань відносяться до витрат суб'єкта, що перевіряється.

5.5.10. Після закінчення перевірки повернення зразків (проб) оформлюється в установленому підприємством порядку накладною на здачу готової продукції з позначкою "Повернення після перевірки на відповідність стандартам".

У разі, коли зразки (проби) продукції внаслідок випробувань стали не придатними для подальшого використання за прямим призначенням, відповідальним представником підприємства спільно з державним інспектором та особами, які здійснювали випробування продукції, складається акт про їх списання. Вартість цих зразків (проб) відноситься до витрат суб'єкта, що перевіряється.

5.6. При потребі перевірки окремих складальних одиниць (деталей) і якості складання може бути проведене розібрання готових виробів. У разі великих витрат коштів і часу перевіряють складальні одиниці і деталі, відібрані в цехах із числа прийнятих відділом технічного контролю (далі - ВТК).

На ремонтних підприємствах складальні одиниці і деталі відбираються із відновлених і прийнятих ВТК, а також визнаних придатними внаслідок дефектування.

5.6.1. При поставці готової продукції в розібраному вигляді робітниками підприємства проводиться контрольне складання відібраних зразків в присутності державного інспектора. У разі великих витрат коштів та часу на складання використовується зразок продукції, який прийнятий ВТК, але ще не розібраний для відвантаження.

5.6.2. Продукція виробничо-технічного призначення особливої складності з тривалим циклом виготовлення та монтажу, випробування та приймання якої здійснюються в процесі промислової експлуатації, перевіряється шляхом випробувань окремих агрегатів та вузлів із врахуванням результатів експлуатації зазначеної продукції, які є в розпорядженні державного інспектора.

5.7. За результатами випробувань складається рекомендований протокол випробувань (додаток 5). Протокол складають та підписують державні інспектори, спеціалісти, залучені до перевірки, представники суб'єкта підприємницької діяльності.

Протоколи випробувань додаються до основного акта перевірки незалежно від її результатів.

5.8. Результати випробувань зразків (проб) поширюються на продукцію, що перевіряється (партію, партії) відповідно до вимог, викладених у НД на дану продукцію.

У разі суцільного контролю державний інспектор поширює результати випробувань зразків (проб) на весь обсяг партії, яка перевіряється, виходячи з рівня дефектності, що дорівнює нулю.

При цьому всі відібрані зразки (проби) повинні відповідати НД. У разі невідповідності хоча б одного зразка (проби) вся перевірена партія бракується, тобто вважається, що вона не відповідає НД.

5.9. Державні інспектори контролюють проведення періодичних випробувань продукції шляхом встановлення наявності протоколів випробувань, їх номерів і дат, відповідності періодичності, обсягу випробувань згідно з програмою періодичних випробувань, умов проведення випробувань (акредитовані чи атестовані випробувальні підрозділи або лабораторії), а також обсягів продукції, яка пройшла випробування відповідно до діючих стандартів, технічних умов та іншої технічної документації на продукцію.

5.10. При перевірці додержання технологічної дисципліни встановлюють:

стан технологічної дисципліни на операціях, які зумовлюють якість деталей, складальних одиниць та готових виробів;

наявність контролю технологічного процесу;

наявність на робочих місцях технологічних карт, робочих інструкцій, описів, рецептур, регламентів та їх додержання;

забезпеченість виробничих підрозділів оснасткою, її стан;

наявність тимчасових дозволів на відхилення від вимог конструкторської і технологічної документації, ступінь їх впливу на додержання вимог НД;

додержання графіків періодичного контролю технологічного обладнання, оснастки (графіків планово-попереджувального ремонту).

5.11. При перевірці додержання метрологічних норм і правил встановлюють:

забезпеченість технологічних операцій засобами вимірювальної техніки (далі - ЗВТ) та методиками виконання вимірювань;

стан ЗВТ та відповідність умов їх експлуатації вимогам експлуатаційних документів;

вплив порушень метрологічних норм і правил на якість продукції, що випускається.

5.12. Перевіркою якості продукції, що експортується, поряд з вимогами НД встановлюється її відповідність додатковим вимогам, обумовленим у договорах і контрактах.

5.13. При перевірці продукції, яка виробляється за ліцензіями іноземних фірм, державні інспектори керуються вимогами технічної документації, яка передбачена ГОСТ 15.311.

5.14. При перевірці відремонтованої продукції необхідно керуватися НД на відремонтовану продукцію, а в разі її відсутності - НД, за якими вона виготовляється.

5.15. Перевірка додержання стандартів, норм і правил на стадії зберігання продукції проводиться на оптових торговельних (збутових) підприємствах згідно з діючою НД, що регламентує вимоги щодо умов зберігання продукції.

При перевірці якості продукції, що зберігається, вона піддається зовнішньому огляду (органолептичному контролю) за всіма показниками НД, а складні вироби культурно-побутового призначення перевіряються на працездатність (функціонування).

Якщо встановлено, що продукція стала недоброякісною через порушення умов зберігання, то її зберігання та реалізація забороняються.

Забороняється реалізація продукції при відсутності на неї санітарно-гігієнічного висновку та сертифіката відповідності, якщо вона підлягає обов'язковій сертифікації (декларації про відповідність або сертифіката відповідності, якщо вона підлягає обов'язковому підтвердженню відповідності).

5.16. Збитки, завдані суб'єкту підприємницької діяльності внаслідок неправомірних або некваліфікованих дій державних інспекторів, підлягають відшкодуванню органами державного нагляду у порядку, установленому законодавством.

6. Оформлення результатів державного нагляду

6.1. За результатами державного нагляду складається акт перевірки з державного нагляду за додержанням стандартів, норм і правил (далі - Акт), який є підставою для вжиття заходів впливу за порушення стандартів, норм і правил, а також для контролю і обліку діяльності ДЦСМС.

(пункт 6.1 розділу 6 у редакції наказу Державного комітету з питань
 технічного регулювання та споживчої політики України від 21.03.2011 р. N 107)

6.2. Акт підписується всіма учасниками перевірки. Відповідальність за викладені в акті результати перевірки несе керівник перевірки. Представники суб'єкта підприємницької діяльності мають право викласти претензії щодо результатів перевірки в окремому матеріалі, який долучається до акта.

У разі відмови від підписання акта з боку представників суб'єкта підприємницької діяльності керівник перевірки підписує акт, фіксуючи відмову. Акт перевірки в цьому разі вважається дійсним.

6.3. Акт перевірки повинен включати такі основні розділи:

6.3.1. "Вихідні дані" - відображаються відомості згідно з пунктами 5.2, 5.3 даної Інструкції, а також заходи щодо усунення встановлених недоліків, які вжиті суб'єктом підприємницької діяльності.

6.3.2. "Результати перевірки додержання стандартів, норм і правил" - вказується позначення та назва НД, додержання вимог яких перевірялось; дані про відбір зразків (проб) продукції, що перевірялась, про стан і застосування ЗВТ, необхідних для перевірки, про відповідність перевіреної продукції вимогам НД; а також інші дані, що потрібні для об'єктивної оцінки якості продукції та стану її виробництва.

6.3.3. "Причини порушень вимог стандартів, норм і правил" - встановлюються при невідповідності якості продукції вимогам НД. У розділі відображаються конкретні причини, які привели до випуску продукції з порушенням вимог стандартів, норм і правил.

Ними можуть бути:

недоліки розробки (проектування) продукції;

недоліки підготовки виробництва;

незабезпеченість підприємства НД;

відсутність необхідних умов для вимірювання та випробування продукції;

незадовільна організація приймального контролю;

низька якість сировини, матеріалів, напівфабрикатів, складових частин та готових виробів;

незадовільна організація контролю технологічного процесу і контролю за станом технологічного обладнання;

порушення технологічної дисципліни при виробництві перевіреної продукції;

невідповідність застосування НД вимогам діючих стандартів;

порушення метрологічних норм і правил;

недоліки конструкторської і технологічної документації;

незадовільний стан обладнання, інструмента і оснастки;

незадовільне зберігання сировини, матеріалів, напівфабрикатів, складових частин та готових виробів.

Виявлені причини вказуються конкретно по кожному порушенню і розкриваються в повному обсязі.

6.3.4. "Висновки" - дається загальний висновок про якість перевіреної продукції; наводяться конкретні дані і факти, що підтверджують встановлені порушення НД, період, у якому мали місце ці порушення якості продукції; надаються факти реалізації такої продукції та інші дані, які потрібні для застосування заходів до представників суб'єкта підприємницької діяльності.

6.4. До акта перевірки обов'язково додаються акт відбору зразків (проб) і протокол випробувань.

Крім того, залежно від характеру порушень та заходів впливу, що застосовуються, додаються:

довідка про обсяг реалізації продукції за кожний місяць, у якому мало місце порушення;

приписи про усунення порушень стандартів, норм і правил, про заборону реалізації перевіреної партії продукції;

протоколи про адміністративні правопорушення;

пропозиції (за потреби) про перегляд діючих НД на продукцію, сировину, матеріали, напівфабрикати і складові частини.

6.5. Якщо встановлено, що перевірена продукція відповідає вимогам НД, при оформленні акта перевірки додержання вимог стандартів, норм і правил заповнюється розділ "Вихідні дані", у розділі "Результати перевірки додержання стандартів, норм і правил" робиться запис про те, що перевірена продукція відповідає вимогам НД (з доданням акта відбору зразків (проб) продукції і протоколу випробувань).

6.6. У разі відсутності продукції, яка підлягає контролю, державний інспектор складає акт довільної форми, до якого додається одержана від суб'єкта підприємницької діяльності довідка-підтвердження, що така продукція на час перевірки відсутня, із зазначенням строку початку її виробництва.

В акті перевірки додержання вимог стандартів, норм і правил робиться запис: "Реалізацію продукції без пред'явлення її для контролю ДЦСМС не здійснювати. У разі реалізації такої продукції без пред'явлення її для контролю суб'єкт підприємницької діяльності несе відповідальність згідно з підпунктом 4 частини першої статті 8 Декрету Кабінету Міністрів України "Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил та відповідальність за їх порушення".

6.7. При ухиленні суб'єкта підприємницької діяльності від пред'явлення продукції для перевірки державний інспектор складає акт довільної форми, у якому визначаються обсяг і вартість випущеної продукції з моменту встановлення факту ухилення.

6.8. Примірники акта перевірки додержання вимог стандартів, норм і правил в строк не пізніше п'яти днів з моменту його підписання надсилаються суб'єкту підприємницької діяльності, ДЦСМС, який спеціалізується за даним видом продукції, Українському науково-дослідному інституту стандартизації, сертифікації та інформатики (далі - УкрНДІССІ).

До Держспоживстандарту України акти перевірок надсилаються лише в разі оформлення постанов про накладення штрафів у розмірі 100 відсотків вартості випущеної або реалізованої продукції та оформлення приписів про припинення виробництва продукції, а також акти перевірок на продукцію, що перевіряється у відповідності до завдань Держспоживстандарту України.

6.9. На підставі актів перевірки додержання вимог стандартів, норм і правил ДЦСМС надсилають до УкрНДІССІ оперативну інформацію, а також узагальнену інформацію про результати перевірки суб'єктів підприємницької діяльності і продукції.

6.10. УкрНДІССІ щокварталу надає до Держспоживстандарту України зведені дані про результати державного нагляду за додержанням стандартів норм і правил.

7. Заходи за порушення стандартів, норм і правил

7.1. Заходи за порушення стандартів, норм і правил здійснюються згідно з Декретом Кабінету Міністрів України "Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил та відповідальність за їх порушення", Законом України "Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції" і Кодексом України про адміністративні правопорушення.

7.2. Державні інспектори на підставі акта перевірки додержання вимог стандартів, норм і правил:

7.2.1. Видають суб'єкту підприємницької діяльності приписи:

про усунення порушень додержання стандартів, норм і правил (додаток 7);

про заборону реалізації окремих партій продукції (у тому числі імпортної) з порушенням стандартів, норм і правил (додаток 8), крім випадків, коли відхилення від стандартів, норм і правил передбачено угодою про розподіл продукції.

Якщо заборонена до реалізації партія продукції перероблена з метою подальшого використання або утилізована чи знищена згідно з вимогами Закону України "Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції", власник цієї продукції повинен надати ДЦСМС документ, який підтверджує факт переробки, утилізації або знищення зазначеної партії продукції та засвідчений печаткою підприємства, що здійснило переробку, утилізацію або знищення продукції і виробництво якого атестовано на виконання цих робіт відповідно до вимог зазначеного Закону.

Дозвіл на реалізацію партії продукції видається тільки державним інспектором після її перевірки на відповідність стандартам, нормам і правилам.

7.2.2. Оформлюють матеріали щодо накладення штрафу на суб'єкта підприємницької діяльності в разі порушення ним стандартів, норм і правил.

7.2.3. Складають протоколи про адміністративні правопорушення в галузі стандартизації, якості продукції, метрології та сертифікації згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення (додаток 9).

7.3. Головні державні інспектори Автономної Республіки Крим, області, міста та їхні заступники на підставі акта перевірки додержання вимог стандартів, норм і правил:

7.3.1. Видають суб'єкту підприємницької діяльності приписи про заборону реалізації продукції (додаток 10):

за передачу замовникові і застосування (у виробництві) конструкторської, технологічної та проектної документації, що не відповідає вимогам стандартів, норм і правил щодо якості продукції і технологічних процесів. Інформують відповідні спеціально уповноважені органи державного нагляду, якщо ця документація не відповідає вимогам стандартів, норм і правил з питань безпеки;

за випуск (у тому числі з ремонту), зберігання, транспортування, використання (експлуатацію), реалізацію продукції, у тому числі імпортної, з порушенням стандартів, норм і правил, крім випадків, коли відхилення від стандартів, норм і правил передбачено угодою про розподіл продукції;

за реалізацію продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації, але не пройшла її в установлені строки (продукції, що підлягає обов'язковому підтвердженню відповідності, але щодо якої немає декларації про відповідність або сертифіката відповідності), а також продукції, виробництво якої проводилося без спеціального дозволу (ліцензії), якщо це передбачено законодавством України.

7.3.2. Видають суб'єкту підприємницької діяльності припис про введення особливого режиму приймання продукції (додаток 11) у разі систематичного порушення стандартів, норм і правил під час її реалізації.

7.3.3. Надсилають звернення (додаток 12) до органів, уповноважених видавати спеціальний дозвіл (ліцензію) на здійснення окремих видів підприємницької діяльності, про скасування раніше виданих ліцензій у випадках порушень суб'єктами підприємницької діяльності стандартів, норм і правил.

7.3.4. Надсилають матеріали перевірки до органів прокуратури для вирішення питання про притягнення до кримінальної відповідальності осіб, винних у порушенні стандартів, норм і правил, а також інформують органи внутрішніх справ у разі створення суб'єктом підприємницької діяльності перешкод при здійсненні державного нагляду для забезпечення усунення цих перешкод.

7.3.5. Видають постанови про накладення штрафів (додаток 13) на суб'єкта підприємницької діяльності:

за передачу замовникові або у виробництво і застосування конструкторської, технологічної та проектної документації, яка не відповідає вимогам стандартів, норм і правил щодо якості продукції і технологічних процесів, розробник цієї документації сплачує штраф у розмірі 25 відсотків вартості розробки;

за реалізацію продукції, що не відповідає вимогам стандартів, норм і правил, - у розмірі 25 відсотків вартості реалізованої продукції;

за реалізацію на території України імпортної продукції, яка не відповідає вимогам стандартів, норм і правил, що діють в Україні стосовно безпеки для життя, здоров'я й майна людей і навколишнього середовища, - у розмірі 50 відсотків вартості реалізованої продукції;

за ухилення суб'єкта підприємницької діяльності від пред'явлення органам державного нагляду продукції, яка підлягає контролю, - у розмірі 25 відсотків вартості продукції, що випущена з моменту ухилення;

за реалізацію продукції, яка підлягає, але не пройшла обов'язкової сертифікації, або за реалізацію продукції, яка підлягає обов'язковому підтвердженню відповідності, але щодо якої немає декларації про відповідність чи сертифіката відповідності, а також за застосування щодо такої продукції національного знака відповідності, - у розмірі 25 відсотків вартості реалізованої продукції;

(абзац шостий пункту 7.3.5 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного комітету України з питань технічного регулювання та
 споживчої політики від 03.05.2003 р. N 80)

за реалізацію експортної продукції, яка не відповідає вимогам стандартів, норм і правил, на що є письмове підтвердження споживача, - у розмірі 25 відсотків вартості реалізованої продукції;

за випуск, реалізацію підвищено небезпечної продукції (яди, ядохімікати, вибухо- та вогненебезпечні речовини тощо) без належного попереджувального маркування, а також без інструкції щодо експлуатації, зберігання, транспортування - у розмірі 50 відсотків вартості випущеної або реалізованої продукції.

7.3.6. Видають постанови про накладення адміністративного стягнення в галузі стандартизації, якості продукції, метрології та сертифікації (додаток 14).

7.4. Головний державний інспектор України або його заступники на підставі акта перевірки додержання вимог стандартів, норм і правил та пропозицій ДЦСМС, які надсилаються до Держспоживстандарту України, видають суб'єкту підприємницької діяльності:

постанови про накладення штрафів за реалізацію продукції, забороненої до випуску і реалізації органами державного нагляду, - у розмірі 100 відсотків вартості реалізованої продукції;

постанови про накладення штрафів за випуск, реалізацію продукції, яка внаслідок порушення вимог стандартів, норм і правил є небезпечною для життя, здоров'я й майна людей та навколишнього середовища, - у розмірі 100 відсотків вартості випущеної або реалізованої продукції;

приписи про припинення виробництва продукції при порушенні стандартів, норм і правил унаслідок відсутності на підприємстві необхідних умов для виробництва продукції належної якості.

7.5. При накладенні штрафів органам державного нагляду треба керуватися такими вимогами:

7.5.1. При розрахунках суми штрафів вартість документації та продукції, розроблених, виготовлених і реалізованих (переданих) з порушенням вимог стандартів, норм і правил, а також продукції, реалізованої у разі ухилення суб'єкта підприємницької діяльності від її контролю, обчислюється за цінами її реалізації.

7.5.2. Постанова про накладення штрафу обов'язкова для виконання порушником.

У разі невиконання зазначеної постанови протягом 15 днів з дня її отримання сума штрафу стягується у примусовому порядку згідно з Законом України "Про виконавче провадження".

(абзац другий пункту 7.5.2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державного комітету України з питань технічного регулювання та
 споживчої політики від 03.05.2003 р. N 80)

7.5.3. Суми штрафів у повному обсязі відраховуються до державного бюджету України.

7.5.4. Штрафи не застосовуються, якщо:

є рішення Кабінету Міністрів України про дозвіл реалізації сільськогосподарської продукції з відхиленням за якістю від вимог стандартів у рахунок виконання державного замовлення;

суб'єкт підприємницької діяльності має дозвіл на тимчасове відхилення від вимог стандартів щодо якості продукції, виданий Держспоживстандартом України, за наявності клопотання зацікавленого органу виконавчої влади, згоди споживача та спеціально уповноваженого органу, який здійснює державний нагляд за безпекою цієї продукції. При цьому суб'єкт підприємницької діяльності відраховує в порядку, установленому Міністерством фінансів України, у доход державного бюджету 10 відсотків вартості такої продукції протягом строку дії дозволу, але не більше 90 відсотків від прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства після здійснення обов'язкових платежів.

7.6. За результатами перевірки суб'єкт підприємницької діяльності розробляє план організаційно-технічних заходів, у якому зазначаються конкретні заходи щодо усунення порушень стандартів, норм і правил та причин, які їх викликали.

Затверджений план організаційно-технічних заходів у строк не пізніше 5 днів після видачі суб'єкту підприємницької діяльності приписів надсилається до ДЦСМС.

7.7. Суб'єкт підприємницької діяльності повідомляє ДЦСМС про виконання плану заходів щодо усунення виявлених порушень.

7.8. Контроль за виконанням заходів щодо усунення порушень стандартів, норм і правил та виконанням виданих приписів здійснюється через проведення повторної перевірки додержання стандартів, норм і правил тільки на підставі письмового звернення суб'єкта підприємницької діяльності про усунення недоліків.

При проведенні повторної перевірки встановлюється, чи усунені суб'єктом підприємницької діяльності виявлені раніше порушення та причини, що їх викликали. Витрати на проведення такої перевірки сплачує суб'єкт підприємницької діяльності.

Складається повторний акт перевірки додержання вимог стандартів, норм і правил. На титульному аркуші акта вгорі праворуч проставляється гриф "повторно". Розділ акта "Вихідні дані" не заповнюється.

Якщо встановлено, що виявлені раніше порушення і причини, що їх викликали, усунені, суб'єкту підприємницької діяльності видається дозвіл на поновлення реалізації продукції (додаток 15).

7.9. Припинення виробництва, право здійснення якого надано лише головному державному інспектору України та його заступникам, означає припинення технологічного процесу в цілому або окремих його операцій, які призводять до випуску недоброякісної продукції.

7.9.1. При наявності підстав щодо припинення виробництва продукції ДЦСМС забороняють реалізацію продукції того найменування, що перевіряється (виду, типу, марки, моделі, артикула тощо), та застосовують інші заходи в межах своєї компетенції.

Проект припису про заборону виробництва продукції (додаток 16) з актом перевірки додержання вимог стандартів, норм і правил та супроводжувальним листом, що містить коротке обґрунтування потреби припинення виробництва продукції, надсилають до Держспоживстандарту України для прийняття рішення.

7.9.2. ДЦСМС здійснює контроль за виконанням припису шляхом надання запитів про виконання суб'єктом підприємницької діяльності плану заходів щодо усунення виявлених порушень.

7.9.3. Суб'єкт підприємницької діяльності після усунення порушень, які вказані в приписі про заборону виробництва продукції, повідомляє про це в письмовій формі ДЦСМС за місцем розташування підприємства.

7.9.4. Після одержання вказаного повідомлення ДЦСМС здійснює перевірку суб'єкта підприємницької діяльності, складає акт перевірки готовності підприємства до виробництва продукції (додаток 17) і в разі позитивних результатів перевірки надсилає цей акт та свої пропозиції щодо видачі дозволу на виробництво продукції до Держспоживстандарту України. Витрати на проведення цієї перевірки сплачує суб'єкт підприємницької діяльності.

7.9.5. Головний державний інспектор України на підставі акта перевірки готовності підприємства до виробництва продукції видає дозвіл на поновлення виробництва продукції (додаток 18).

 

Начальник управління
державного нагляду та
підтвердження відповідності 

 
 
О. М. Баб'як
 

 

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ

_________________________________________________________________
(назва територіального органу Держспоживстандарту України)

РІШЕННЯ ПРО ПЕРЕВІРКУ

N ______ від "___" ____________ 200_ р.

Суб'єкту підприємницької діяльності _________________________________
                                                                                              (назва, код, адреса) 
_________________________________________________________________

Відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України "Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил та відповідальність за їх порушення" від 08.04.93 N 30-93 на довіреному Вам підприємстві з ____________ 200_ р. проводиться перевірка додержання вимог стандартів, норм і правил при

_________________________________________________________________
                                                                           (стадія життєвого
_________________________________________________________________
                                                                         циклу продукції)
_________________________________________________________________
                                                            (назва продукції, що перевіряється) 

Перевірку доручено провести державним інспекторам з державного нагляду за якістю продукції, додержанням стандартів, норм і правил

________________________________________________________________.
                                                                 (прізвища, ініціали) 

Керівник перевірки 

______________________________
(прізвище, ініціали) 

Відповідно до зазначеного Декрету прошу створити умови, необхідні для проведення перевірки в установлений строк.

Головний державний інспектор
Автономної Республіки Крим
________________ області (міста) з
державного нагляду за якістю
продукції, додержанням стандартів,
норм і правил 

 
 
 
 
________
(підпис) 

 
 
 
 
__________________
(прізвище, ініціали) 

 

ДОВІДКА
про обсяг реалізації продукції

_________________________________________________________________
                       (назва продукції, що перевіряється, та підприємство-виготовлювач)
за _______________________________________________________________
                                                                                       (період)
станом на "___" ____________ 200_ р.

Місяць (рік) 

Кількість реалізованої продукції в одиницях вимірювання 

Вартість одиниці продукції в цінах її реалізації, грн. 

Вартість реалізованої продукції, тис. грн. 

  

  

  

  

Керівник 

________
(підпис) 

__________________
(прізвище, ініціали) 

Начальник планового відділу 

________
(підпис) 

__________________
(прізвище, ініціали) 

Головний бухгалтер 

________
(підпис) 

__________________
(прізвище, ініціали) 

"___" ____________ 200_ р.

М. П. 

  

  

 

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ

_________________________________________________________________
 (назва територіального органу Держспоживстандарту України

АКТ
відбору зразків (проб) продукції

N ____ від "___" ____________ 200_ р.

На (у) ___________________________________________________________
                                    (назва, код, адреса суб'єкта підприємницької діяльності,
_________________________________________________________________
                                                                 місце відбору зразків) 

мною (нами), державним(и) інспектором(ами) з державного нагляду за якістю продукції, додержанням стандартів, норм і правил

_________________________________________________________________
                                                                              (прізвище, ініціали) 

в присутності _____________________________________________________
                                                     (посади, прізвища, ініціали представників суб'єкта
 _________________________________________________________________
                                                             підприємницької діяльності) 

відібрані зразки продукції, яку прийняв ВТК, товарознавець (особа, що працює за умов самоконтролю) для перевірки на відповідність вимогам

_________________________________________________________________
                                                           (назва та позначення НД) 

Назва зразків (проб), марка, артикул, код продукції, що перевіряється 

Одиниця виміру 

Номер партії (виробу) 

Обсяг партії 

Дата виготовлення 

Кількість або маса відібраних зразків (проб) 

для органолептичного контролю (зовнішнього огляду) 

для випробувань 

  

  

  

  

  

  

  

Відвантаження партії (партій) продукції, від якої відібрані зразки, до закінчення контролю і відповідного дозволу державного інспектора ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ. Для продукції, яка швидко псується, враховуються строки її реалізації.

Якщо порядок відбору зразків продукції встановлений окремим стандартом, в акті відбору необхідне посилання на нього.

Відбір подвоєної кількості зразків продукції (при потребі) оформляється окремим актом.

Державний інспектор з державного
нагляду за якістю продукції,
додержанням стандартів, норм і
правил 

 
 
 
________
(підпис) 

 
 
 
__________________
(прізвище, ініціали) 

_________________________________________________________________
                (посади, підписи, прізвища представників суб'єкта підприємницької діяльності)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

 

ОБСЯГ ВИБІРКИ
при нормальному виді контролю згідно з ГОСТ 18242-72 "Статистический приемочный контроль по альтернативному признаку. Планы контроля"

Обсяг партії 

Обсяг вибірки 

2 - 8 

9 - 15 

16 - 25 

26 - 50 

51 - 90 

13 

91 - 150 

20 

151 - 280 

32 

281 - 500 

50 

501 - 1200 

80 

1201 - 3200 

125 

3201 - 10000 

200 

10001 - 35000 

315 

35001 - 150000 

500 

150001 - 500000 

800 

500001 і більше 

1250 

 

ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ

_________________________________________________________________
                                                                 (назва продукції) 
_________________________________________________________________
                            (назва, код, адреса суб'єкта підприємницької діяльності)

N ______ від "___" ____________ 200_ р.

Позначення НД і номера пунктів НД 

Назва параметрів (показників, характеристик) 

Значення параметрів за НД 

Фактичне значення параметрів 

Кількість зразків (проб) продукції 

перевірених 

з них не відповідають вимогам НД 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

У графі "Фактичне значення параметрів" у разі, коли випробувані зразки продукції мають різні відхилення від вимог НД, необхідно зазначити найбільші і найменші одержані значення відхилень за результатами випробувань всієї виборки.

При внесенні до протоколу даних періодичних випробувань продукції, проведених раніше, посилання на протоколи періодичних випробувань обов'язкове.

За потреби допускається введення до протоколу додаткових граф.

Графи протоколу заповнюються за всіма перевіреними параметрами.

Висновок про відповідність перевіреної продукції вимогам НД:

_________________________________________________________________

Державний інспектор з державного
нагляду за якістю продукції,
додержанням стандартів, норм і
правил 

 
 
 
________
(підпис) 

 
 
 
__________________
(прізвище, ініціали) 

Спеціалісти,
залучені до перевірки 

 
________
(підпис) 

 
__________________
(прізвище, ініціали) 

Представники суб'єкта
підприємницької діяльності 

 
________
(підпис) 

 
__________________
(прізвище, ініціали) 

 

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ

_________________________________________________________________
 (назва територіального органу Держспоживстандарту України)

АКТ
перевірки додержання вимог стандартів, норм і правил

Додаток 6 виключено
(згідно з наказом Державного комітету з питань технічного
регулювання та споживчої політики України
від 21 березня 2011 року N 107)

 

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ

_________________________________________________________________
 (назва територіального органу Держспоживстандарту України

Суб'єкту підприємницької діяльності _________________________________
                                                                                                            (назва, код, адреса) 
_________________________________________________________________

ПРИПИС
про усунення порушень додержання
стандартів, норм і правил

N ______ від "___" ____________ 200_ р.

При перевірці _____________________________________________________
                                                   (назва перевіреної продукції, марка, артикул) 

були встановлені порушення вимог НД _______________________________
_________________________________________________________________
                                                                         (позначення та назва НД) 

На підставі Декрету Кабінету Міністрів України "Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил та відповідальність за їх порушення" від 08.04.93 N 30-93 пропоную УСУНУТИ порушення НД, зазначених актом перевірки, та причини, що їх викликали, у строк до "___" ____________ 200_ року.

Державний інспектор з державного
нагляду за якістю продукції,
додержанням стандартів, норм і
правил 

 
 
 
________
(підпис) 

 
 
 
__________________
(прізвище, ініціали) 

 

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ

_________________________________________________________________
 (назва територіального органу Держспоживстандарту України)

Суб'єкту підприємницької діяльності _________________________________
                                                                                                                 (назва, код, адреса) 
_________________________________________________________________

ПРИПИС
про заборону реалізації
партії продукції

N ______ від "___" ____________ 200_ р.

При перевірці _____________________________________________________
                                                                (найменування перевіреної продукції) 
_________________________________________________________________
на відповідність вимогам ___________________________________________
                                                                                     (позначення та назва НД) 
_________________________________________________________________

встановлено, що перевірена партія продукції ___________________________
                                                                                                                 (N партії, марка виробу,
_________________________________________________________________
              обсяг партії у натуральному вираженні та за вартістю в оптових цінах, у тис. грн.)

не відповідає вимогам указаних НД за такими параметрами:

_________________________________________________________________
                            (найменування параметрів, показників, характеристик)
_________________________________________________________________

На підставі Декрету Кабінету Міністрів України "Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил та відповідальність за їх порушення" від 08.04.93 N 30-93 та Закону України "Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції" від 14.01.2000 N 1393-XIV реалізація вказаної партії продукції

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ.

Державний інспектор з державного
нагляду за якістю продукції,
додержанням стандартів, норм і
правил 

 
 
 
________
(підпис) 

 
 
 
__________________
(прізвище, ініціали) 

Дозвіл на реалізацію партії продукції видається відповідно до пункту 7.2.1 Інструкції про порядок здійснення державного нагляду за додержанням стандартів, норм і правил.

За реалізацію зазначеної партії продукції без дозволу суб'єкт підприємницької діяльності сплачує штраф відповідно до пункту 7.4 Інструкції про порядок здійснення державного нагляду за додержанням стандартів, норм і правил.

Власник партії продукції, що перероблена з метою подальшого використання або утилізована чи знищена, повинен надати ДЦСМС документ, який підтверджує факт переробки, утилізації або знищення, відповідно до пункту 7.2.1 Інструкції про порядок здійснення державного нагляду за додержанням стандартів, норм і правил.

Дозвіл на реалізацію партії продукції, що перероблена, видається відповідно до пункту 7.2.1 Інструкції про порядок здійснення державного нагляду за додержанням стандартів, норм і правил.

 

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ

_________________________________________________________
(назва територіального органу Держспоживстандарту України)

ПРОТОКОЛ
про адміністративні правопорушення в галузі стандартизації, якості продукції, метрології та сертифікації

N ___  

від "___" ____________ 200_ р.
(дата складання протоколу)  

  

____________________
(місце складання протоколу) 

складений ____________________________________________________
                                                                  (посада, прізвище, ім'я, по батькові,
______________________________________________________________
                              робочий телефон посадової особи, яка склала протокол)
на ___________________________________________________________
                                             (назва, код, місцезнаходження (місце проживання)
______________________________________________________________
                                                  суб'єкта підприємницької діяльності) 

Під час перевірки виявлені такі правопорушення: ____________________
______________________________________________________________
                                       (місце, час учинення та суть правопорушення)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення (далі - КУпАП) у діях
______________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові особи, яка притягається до адміністративної відповідальності)

вбачаються ознаки правопорушення, передбаченого статтею __________
_______________________________________________________ КУпАП
                                                           (номер та назва статті) 

Відомості про особу правопорушника:
місце роботи, посада ___________________________________________,
розмір заробітної плати _________________________________________,
чисельність сім'ї, число утриманців _______________________________,
дата і місце народження _________________________________________,
______________________________________________________________,
місцезнаходження (місце проживання) ____________________________,
                                                                                                  (область, місто, район, селище,
______________________________________________________________
                                                        вулиця, номер будинку, квартири) 
телефон _______________________________________________________

Пояснення порушника або відмітка про відмову від підписання: ________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Інші відомості, необхідні для вирішення справи: ______________________
______________________________________________________________
(чи притягувався раніше до адміністративної та іншої відповідальності за подібні порушення та ін.)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Права згідно зі статтею 268 КУпАП роз'яснені.

  

  

__________________
(підпис порушника) 

_________________________
(посада особи, яка склала протокол)  

____________
(підпис) 

__________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

Підпис порушника або відмітка про відмову від підпису протоколу  

____________
(підпис) 

__________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

(додаток 9 в редакції наказу Державного комітету України з питань
 технічного регулювання та споживчої політики від 03.05.2003 р. N 80)

 

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ

_________________________________________________________________
(назва територіального органу Держспоживстандарту України

Суб'єкту підприємницької діяльності _________________________________
                                                                                                            (назва, код, адреса) 
_________________________________________________________________

ПРИПИС
про заборону реалізації продукції

N ______ від "___" ____________ 200_ р.

При перевірці _____________________________________________________
                                            (найменування, марка, артикул продукції; назва конструкторської, 
_________________________________________________________________
            технологічної, проектної документації; транспортування, зберігання, використання
                                                                           продукції) 

на відповідність вимогам ___________________________________________
                                                                              (позначення та назва НД) 

встановлено, що ця продукція, документація, умови зберігання, правила транспортування, використання продукції (потрібне - підкреслити) не відповідає вимогам указаних НД за такими параметрами:

_________________________________________________________________
                                                                            (найменування параметрів, 
_________________________________________________________________,
                                                                            показників, характеристик) 

а організація стану виробництва продукції не забезпечує її випуск відповідно до їх вимог.

На підставі Декрету Кабінету Міністрів України "Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил та відповідальність за їх порушення" від 08.04.93 N 30-93 реалізація (випуск), транспортування, зберігання, використання вказаної продукції, передача замовникові, застосування вказаної документації (потрібне - підкреслити) з "___" ____________ 200_ р.

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ.

Головний державний інспектор
Автономної Республіки Крим,
________________ області (міста) з
державного нагляду за якістю
продукції, додержанням стандартів,
норм і правил 

 
 
 
 
________
(підпис) 

 
 
 
 
__________________
(прізвище, ініціали) 

Дозвіл на реалізацію продукції видається відповідно до пункту 7.8 Інструкції про порядок здійснення державного нагляду за додержанням стандартів, норм і правил.

За реалізацію вказаної продукції (документації) без дозволу суб'єкт підприємницької діяльності сплачує штраф відповідно до пункту 7.4 Інструкції про порядок здійснення державного нагляду за додержанням стандартів, норм і правил.

 

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ

_________________________________________________________________
(назва територіального органу Держспоживстандарту України

Суб'єкту підприємницької діяльності _________________________________
                                                                                                           (назва, код, адреса) 
_________________________________________________________________

ПРИПИС
про введення особливого режиму
приймання продукції

N ______ від "___" ____________ 200_ р.

При перевірці ____________________________________________________
                                                                               (назва продукції, марка, артикул) 

на відповідність вимогам НД ___________ ____________________________
                                                                                                               (позначення та назва НД) 

виявлені факти систематичного порушення вказаних НД за такими параметрами:

_________________________________________________________________
                                      (найменування параметрів, показників, характеристик) 

На підставі Декрету Кабінету Міністрів України "Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил та відповідальність за їх порушення" від 08.04.93 N 30-93 на

_________________________________________________________________
                                                       (назва суб'єкта підприємницької діяльності) 

вводиться особливий режим приймання готової продукції

з "___" ____________ 200_ р. до "___" ____________ 200_ р.

Здійснення особливого режиму приймання продукції доручено комісії:

Голова, державний інспектор з
державного нагляду за якістю
продукції, додержанням стандартів,
норм і правил 

 
 
 
________________________
(прізвище, ініціали) 

члени: ___________________________________________________________
                                                                 (посада, організація, прізвище, ініціали) 
_________________________________________________________________

Головний державний інспектор
Автономної Республіки Крим,
________________ області (міста) з
державного нагляду за якістю
продукції, додержанням стандартів,
норм і правил 

 
 
 
 
________
(підпис) 

 
 
 
 
__________________
(прізвище, ініціали) 

 

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ

_________________________________________________________________
(назва територіального органу Держспоживстандарту України

ЗВЕРНЕННЯ

Актом державного нагляду за N ____ від "___" ____________ 200_ р.

на (у) ____________________________________________________________
                                     (назва, код, адреса суб'єкта підприємницької діяльності) 
при перевірці _____________________________________________________
                                                                    (назва продукції, марка, артикул) 
на відповідність вимогам ___________________________________________
                                                                                 (позначення і назва НД) 

встановлено, що ця продукція не відповідає вимогам вказаної НД за такими параметрами:

_________________________________________________________________
                                       (найменування параметрів, показників, характеристик) 
________________________________________________________________,

а організація і стан виробництва не забезпечують випуск продукції відповідно до її вимог.

На підставі Декрету Кабінету Міністрів України "Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил та відповідальність за їх порушення" від 08.04.93 N 30-93 ПРОШУ скасувати видану ліцензію на виробництво вказаної продукції.

Головний державний інспектор
Автономної Республіки Крим,
________________ області (міста) з
державного нагляду за якістю
продукції, додержанням стандартів,
норм і правил 

 
 
 
 
________
(підпис) 

 
 
 
 
__________________
(прізвище, ініціали) 

 


ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ

_____________________________________________________
(назва територіального органу Держспоживстандарту України)

Суб'єкту підприємницької діяльності ________________________________
                                                                                                 (назва, код, місцезнаходження
________________________________________________________________
                                                                 (місце проживання)) 

ПОСТАНОВА
про накладення штрафу

N ___ від "___" ____________ 200_ р.

У результаті перевірки встановлено факт _____________________________
                                                                                                            (передання замовнику,
________________________________________________________________
                   у виробництво конструкторської, технологічної, проектної документації;
________________________________________________________________
                                                        реалізації (випуску) продукції)
________________________________________________________________

з _____________ до ____________________ вартістю __________ тис. грн.,
що не відповідає вимогам _________________________________________
                                                                                          (позначення та назва НД)
________________________________________________________________

На підставі Декрету Кабінету Міністрів України "Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил та відповідальність за їх порушення" від 08.04.93 N 30-93

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. ______________________________________________________________
       (назва, код, місцезнаходження (місце проживання) суб'єкта підприємницької діяльності)

сплатити штраф у розмірі _______ відсотків вартості зазначеної (реалізованої) продукції в сумі ___________ тис. грн. у 15-денний строк.

2. Сума штрафу перераховується в повному обсязі до ___________________
                                                                                                                   (найменування відповідного
________________________________________________________________
                 відділення державного казначейства, його реквізити: ідентифікаційний код, 
________________________________________________________________
                банк одержувача, МФО, розрахунковий рахунок, код бюджетної класифікації) 

У разі невиконання порушником зазначеної постанови протягом 15 днів з дня її отримання сума штрафу стягується у примусовому порядку, установленому Законом України "Про виконавче провадження".

 

Головний державний інспектор України, Автономної Республіки Крим,
_______________ області (міста)
з державного нагляду за якістю
продукції, додержанням стандартів,
норм і правил

 

 
 
 
 
 
____________
(підпис) 

 
 
 
 
 
__________________
(прізвище, ініціали) 

М. П. 

  

  

(додаток 13 в редакції наказу Державного комітету України з питань
 технічного регулювання та споживчої політики від 03.05.2003 р. N 80)

 

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ

_______________________________________________________
(назва територіального органу Держспоживстандарту України)

ПОСТАНОВА
про накладення адміністративного стягнення в галузі стандартизації, якості продукції, метрології та сертифікації

N _____  

від "___" ____________ 200_ р.
(дата винесення постанови) 

_______________________________________________________________
                                              (посада (директор або заступник директора), 
_______________________________________________________________,
          назва органу, прізвище, ім'я, по батькові посадової особи, яка розглядає справу)

розглянувши матеріали, представлені на ____________________________
                                                                                                    (прізвище, ім'я, по батькові особи,
_______________________________________________________________,
                                                    яка притягується до відповідальності)
посада _________________________________________________________,
місце роботи ____________________________________________________,
дата і місце народження __________________________________________,
місцезнаходження (місце проживання) _____________________________,
установив ______________________________________________________
                                     (викладаються обставини, які встановлені при розгляді справи,
_______________________________________________________________
                                                 номер та дата складання акта перевірки)
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________,
що є правопорушенням, передбаченим статтею ______________________
                                                                                                                    (номер та назва статті)
_______________________________________________________________
Кодексу України про адміністративні правопорушення.

ПОСТАНОВЛЯЮ

На підставі Кодексу України про адміністративні правопорушення накласти на
_______________________________________________________________
                  (прізвище, ім'я, по батькові особи, яка притягується до відповідальності) 
штраф у розмірі __________________________________________________
                                                                           (сума штрафу літерами) 

Штраф має бути внесений до установи Ощадного банку України в 15-денний термін з дня вручення постанови, про що повідомити територіальний орган Держспоживстандарту України в 3-денний термін (передати або надіслати копію квитанції про сплату штрафу).

Сума штрафу перераховується до __________________________________
                                                                         (найменування відповідного відділення державного
_______________________________________________________________
              казначейства, його реквізити: ідентифікаційний код, банк одержувача, МФО, 
_______________________________________________________________
                                   розрахунковий рахунок, код бюджетної класифікації) 

Постанова може бути оскаржена в Держспоживстандарті України або в суді в 10-денний термін з дня її винесення згідно зі статтями 287 - 289 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

У разі невиконання зазначеної постанови в установлений термін сума штрафу стягується в примусовому порядку згідно з Законом України "Про виконавче провадження".

____________________________
(посада (директор, заступник директора)
посадової особи, яка винесла постанову,
                       назва органу) 

_________
(підпис) 

_______________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

М. П. 

  

  

РОЗПИСКА

Постанова N ___ від "___" ____________ 200_ р. про стягнення штрафу в розмірі ______ грн. мною одержана "___" ____________ 200_ р. Термін сплати штрафу та порядок оскарження мені роз'яснені.

Підпис порушника __________________________

Постанову надіслано за місцезнаходженням (місцем проживання) порушника листом від "___" ____________ 200_ р. N ___.

Телефон для довідок і факс _______________________________________

(додаток 14 в редакції наказу Державного комітету України з питань
 технічного регулювання та споживчої політики від 03.05.2003 р. N 80)

 

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ

_________________________________________________________________
(назва територіального органу Держспоживстандарту України)

Суб'єкту підприємницької діяльності _________________________________
                                                                                                                (назва, код, адреса) 
_________________________________________________________________

ДОЗВІЛ
на поновлення реалізації продукції

N ______ від "___" ____________ 200_ р.

При перевірці _____________________________________________________
                                                  (назва документації, дослідного зразка, продукції, партії 
_________________________________________________________________
                      продукції; умови зберігання, транспортування, застосування продукції)
_________________________________________________________________

встановлено її (його, їх) відповідність вимогам ______ __________________
                                                                                                                             (позначення і назва НД) 
_________________________________________________________________

Порушення та недоліки, зазначені у припису від "___" ____________ 200_ р. N _____, усунені.

На підставі викладеного ____________________________________________
                                                                (назва, код, адреса суб'єкта підприємницької діяльності) 
_________________________________________________________________

передача вказаної документації замовнику, поставка (реалізація) вказаної продукції (дослідних зразків, партії продукції) споживачеві, зберігання, транспортування, застосування вказаної продукції (потрібне підкреслити)

з "___" ____________ 200_ р. ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ.

Головний державний інспектор
Автономної Республіки Крим,
________________ області (міста) з
державного нагляду за якістю
продукції, додержанням стандартів,
норм і правил 

 
 
 
 
________
(підпис) 

 
 
 
 
__________________
(прізвище, ініціали) 

(державний інспектор з державного
нагляду за якістю продукції,
додержанням стандартів, норм і
правил) 

 
 
 
________
(підпис) 

 
 
 
__________________
(прізвище, ініціали) 

Дозвіл на поставку (реалізацію) раніше забороненої партії продукції видається відповідно до пункту 7.2.1 Інструкції про порядок здійснення державного нагляду за додержанням стандартів, норм і правил.

 

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ

Суб'єкту підприємницької діяльності _________________________________
                                                                                                   (назва, код, адреса) 
_________________________________________________________________

ПРИПИС
про заборону виробництва продукції

від "__ " __________ 200_ р.
N ______
 

Виданий на підставі акта
від " ___" ____________ 200_ р.
N ________ 

При перевірці ____________________________________________________
                                                                                (назва продукції, марка, артикул) 
на відповідність вимогам __________________________________________
                                                                                                 (позначення і назва НД) 

встановлено, що перевірена продукція не відповідає вимогам зазначених НД за такими параметрами (показниками, характеристиками):
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________,

а умови виробництва продукції не забезпечують її виробництво відповідно до вимог НД
_______ ________________________________________________________
                                                (зазначаються умови, що порушуються) 
________________________________________________________________

Згідно з Декретом Кабінету Міністрів України "Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил та відповідальність за їх порушення" від 08.04.93 N 30-93 виробництво

________________________________________________________________
                                                                                                (назва продукції) 
________________________________________________________________

з "___" ____________ 200_ р. 

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ 

Головний державний інспектор
України з державного нагляду за
якістю продукції, додержанням
стандартів, норм і правил 

 
 
 
________
(підпис) 

 
 
 
__________________
(прізвище, ініціали) 

Дозвіл на поновлення виробництва видається відповідно до пункту 7.9.5 Інструкції про порядок здійснення державного нагляду за додержанням стандартів, норм і правил.

 

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ

_________________________________________________________________
 (назва територіального органу Держспоживстандарту України

АКТ
перевірки готовності підприємства
до виробництва продукції

N ______ від "___" ____________ 200_ р.

на (у) __________________________________________________________,
                                                  (назва, код, адреса суб'єкта підприємницької діяльності) 

складений державним(и) інспектором(ами) з державного нагляду за якістю продукції, додержанням стандартів, норм і правил

_______________________________________________________________
                                                                                               (прізвище, ініціали) 

Підстава: рішення ________________________________________________
                                            (назва територіального органу Держспоживстандарту України
________________________________________________________________
                                                                           дата і номер документа) 
Були присутні ____________________________________________________
                                                   (посада, прізвище, ініціали відповідальних осіб 
________________________________________________________________
                                                     суб'єкта підприємницької діяльності) 

1. Результати перевірки

2. Висновки

Додатки

1. ______________________________________________________________

2. ______________________________________________________________

Акт складений на ______ арк., у __________ прим. та надісланий (вручений):

1. ______________________________________________________________

2. ______________________________________________________________

Керівник перевірки 

_________
(підпис) 

_________________
(прізвище, ініціали) 

Учасники перевірки 

_________
(підпис) 

_________________
(прізвище, ініціали) 

З актом ознайомився та один примірник одержав

Керівник  

_________
(підпис) 

_________________
(прізвище, ініціали) 

 

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ

Суб'єкту підприємницької діяльності _________________________________
                                                                                                                    (назва, код, адреса) 
________________________________________________________________

ДОЗВІЛ
на поновлення виробництва продукції

N ______ від "___ " ____________ 200_ р.

На (у) __________________________________________________________
                                          (назва, код, адреса суб'єкта підприємницької діяльності) 

створені необхідні умови для виробництва __________________________
                                                                                                        (назва продукції, марка, артикул) 
_______________________________________________________________

відповідно до вимог ______________________________________________
                                                                                                 (позначення і назва НД) 
________________________________________________________________

Поновлення виробництва __________________________________________,
                                                                                          (назва продукції) 

яке було заборонене приписом _____________________________________,
                                                                                                                    (дата і номер припису) 

з "___" ____________ 200_ р. ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ

Реалізація продукції дозволяється головним державним інспектором Автономної Республіки Крим, області, міста з державного нагляду за якістю продукції, додержанням стандартів, норм і правил після встановлення її відповідності вимогам НД.

Головний державний інспектор
України з державного нагляду за
якістю продукції, додержанням
стандартів, норм і правил 

 
 
 
_________
(підпис) 

 
 
 
_________________
(прізвище, ініціали) 

____________

Опрос