Идет загрузка документа (71 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Инструкции N 1 по организации эмиссионно-кассовой работы в учреждениях банков Украины

Национальный банк
Постановление от 09.04.2002 № 132
Утратил силу

Про затвердження Змін до Інструкції N 1 з організації емісійно-касової роботи в установах банків України

Постанова Правління Національного банку України
від 9 квітня 2002 року N 132

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
24 квітня 2002 р. за N 396/6684

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 14 червня 2005 року N 211)

Відповідно до статті 7 Закону України "Про Національний банк України" Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції N 1 з організації емісійно-касової роботи в установах банків України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 07.07.94 N 129, зі змінами (додаються).

2. Департаменту готівково-грошового обігу (Н. В. Дорофєєва) довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України та установ банків України.

3. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Я. Ф. Солтиса та директора Департаменту готівково-грошового обігу Н. В. Дорофєєву.

 

Голова

В. С. Стельмах 

 

Зміни
до Інструкції N 1 з організації емісійно-касової роботи в установах банків України

1. У тексті Інструкції слова "банківська ідентифікаційна картка" у всіх відмінках замінити словами "платіжна картка" у відповідних відмінках та слова "територіально відокремлені безбалансові відділення" у всіх відмінках замінити словом "відділення" у відповідних відмінках.

2. Пункт 7.1 глави I викласти в такій редакції:

"7.1. До первинних касових документів, які оформляються за операціями в національній валюті, належать об'ява про внесення готівки, приходний касовий ордер, приходний ордер, грошовий чек, видатковий касовий ордер, видатковий ордер, повідомлення, заява про переказ готівки та повідомлення про одержання переказу.

Касові документи, на підставі яких здійснюється приймання і видача готівки, оформляються на бланках, визначених цією Інструкцією. Бланки касових документів виготовляються друкарським способом або з використанням комп'ютерної техніки з відображенням обов'язкових реквізитів, передбачених цією Інструкцією, крім грошових чеків, які виготовляються лише друкарським способом.

Усі обов'язкові реквізити в касових документах мають бути заповнені. Крім обов'язкових реквізитів, касові документи можуть мати й інші реквізити, потрібні для здійснення певних операцій з готівкою.

Касові документи, крім грошового чека, виписуються в тій кількості примірників, яка потрібна для учасників розрахунків.

На об'явах про внесення готівки має зазначатися дата їх пред'явлення в установу банку.

Грошові чеки дійсні протягом 10 днів із дня їх виписки, не враховуючи день виписки. Дата чека зазначається так: дата та рік цифрами, місяць словом. Грошовий чек має містити відбиток печатки (якщо наявність печатки передбачена) та підписи/підпис уповноважених осіб/особи згідно з карткою зразків підписів, використання факсиміле не допускається.

Приходні та видаткові касові ордери оформляються працівником установи банку за допомогою програмних засобів із зазначенням номера примірника в правому верхньому кутку або виписуються з використанням копіювального або самокопіювального паперу.

У разі формування приходних та видаткових касових ордерів програмним комплексом автоматизації касових операцій, у яких передбачені контрольні функції, передбачаються підписи працівника банку, відповідального за формування касових документів, та касового працівника.

На прийнятих і виконаних касових документах протягом операційного часу проставляється дата проведення касової операції за бухгалтерським обліком, а на прийнятих і виконаних касових документах після операційного часу ставиться поточна дата і штамп або напис "вечірня".

Виправлення в касових документах не допускається.

У касових документах у сумі цифрами гривні від копійок відділяються комою ",", копійки позначаються двома знаками. Якщо сума виражена в цілих гривнях, то зазначається "00" коп.

У разі здійснення операцій з готівкою на суми, що перевищують 10000 євро за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, та/або сумнівних операцій незалежно від суми у касових документах мають зазначатися прізвище, ім'я, по батькові особи, яка здійснює операцію, дата народження та її адреса проживання, а також номер і дата видачі паспорта або документа, що його замінює, найменування установи, що його видала, та підпис клієнта.

У разі зазначення суми словами, якщо сума складається лише з копійок, то обов'язковим є написання "нуль" гривень. Назва грошової одиниці зазначається як повністю, так і в скороченій формі.

Працівник банку під час приймання від клієнтів банку зазначених касових документів перевіряє належність пред'явленого паспорта або документа, що його замінює, його власникові, відповідність даних документа тим даним, що зазначені в касовому документі.

Якщо в документі, що засвідчує особу, немає реквізиту "адреса особи", то в касовому документі зазначаються:

для резидентів (у разі отримання від клієнта відповідних даних) - місцезнаходження особи або (у разі відмови в наданні таких даних) те, що місцезнаходження не визначено;

для нерезидентів - країна проживання особи.

Якщо особи, які регулярно здійснюють операції від імені клієнта, раніше були ідентифіковані, то в приходних касових документах заповнення паспортних даних не є обов'язковим.

У видаткових касових ордерах на видачу готівки працівникам банку, а також інкасаторам територіальних управлінь зазначається прізвище, ім'я, по батькові отримувача, назва документа (посвідчення, перепустка) та його номер.

У приходних і видаткових касових ордерах, які оформляються на загальну суму проведених касових операцій, реквізит "Отримувач" або "Від кого" не заповнюється, підпис отримувача (платника) не ставиться. У реквізиті "Призначення платежу" зазначається, на підставі яких документів складено касовий ордер, що до нього додаються".

3. У главі II:

3.1. Пункт 8 розділу 1 викласти в такій редакції:

"8. Установи банків приймають готівку від юридичних та фізичних осіб для зарахування її суми як на власні рахунки, так і на рахунки інших юридичних та фізичних осіб (незалежно від їх місцезнаходження) або виплати суми в готівковій формі.

Приймання готівки здійснюється за наявності таких документів:

об'яви про внесення готівки (додаток 1) - від юридичних осіб (фізичних осіб, які є суб'єктами підприємницької діяльності), відокремлених підрозділів юридичних осіб для зарахування на власні рахунки або рахунки отримувачів;

приходних ордерів (додаток 2) або приходних касових ордерів (додаток 4) - від фізичних осіб для зарахування сум готівки на вкладні (депозитні) або поточні рахунки фізичних осіб;

повідомлень (додатки 3, 3-а, 3-б, 3-в) - від фізичних осіб для зарахування платежів на користь юридичних осіб;

заяв про переказ готівки (додатки 3-д, 3-ж) - від юридичних і фізичних осіб для переказу суми готівки отримувачу та її виплати йому в готівковій формі;

приходних касових ордерів - усі інші надходження, у тому числі від фізичних осіб (працівників банку)".

3.2. Пункт 15.1 розділу 1-а виключити;

абзац п'ятий пункту 15.3 викласти в такій редакції:

"У разі застосування комп'ютерної системи автоматизації касової роботи (далі - САКР) касир оформляє квитанцію шляхом уведення в САКР даних пред'явленого платником повідомлення. Повідомлення також можуть роздруковуватися юридичною особою - одержувачем платежів з обов'язковим дотриманням усіх реквізитів, визначених цією Інструкцією";

в абзаці третьому пункту 15.4 слова "та фізичних" виключити;

пункт 15.11 викласти в такій редакції:

"15.11. Якщо обов'язкові реквізити, які визначені формою повідомлення, не заповнені або якщо сума наявних коштів менша, ніж сума платежу, то операція не виконується, а документ і готівка повертаються платнику".

3.3. Доповнити главу розділом 1-б такого змісту:

"Розділ 1-б. Правила здійснення переказів готівки та виплати їх сум у готівковій формі

15.29. Установа банку приймає від юридичних і фізичних осіб (далі - платник (ініціатор) готівку для здійснення переказу у внутрішньобанківській або внутрішньодержавній платіжних системах юридичній або фізичній особі (далі - переказ), а також видає готівку юридичним і фізичним особам за переказами без відкриття рахунків (далі - отримувач). Платник (ініціатор) та отримувач можуть бути як різними особами, так і однією і тією самою особою.

15.30. Плата за послуги з переказу готівки встановлюється установою банку залежно від застосовуваної платіжної системи.

15.31. За згодою сторін (банку отримувача та банку ініціатора) отримувачу переказу може бути надіслане повідомлення про надходження на його ім'я переказу в порядку, встановленому банком отримувача.

15.32. Для здійснення переказу платник (ініціатор) подає до установи банку - члена платіжної системи заповнену та засвідчену особистим підписом заяву про переказ (далі - заява).

Форма заяви про переказ та повідомлення про отримання переказу визначається платіжною системою і має містити відповідні реквізити, передбачені зразком (додатки 3-д, 3-ж, 3-і, 3-к).

15.33. Після прийняття заяви працівник установи банку, який здійснює операції з приймання переказів, перевіряє повноту заповнення заяви, звіряє відповідність зазначених у заяві сум цифрами і словами, нараховує плату за здійснення операції, приймає готівку з поаркушним перерахуванням.

15.34. Якщо банк використовує внутрішньобанківську платіжну систему, то працівник установи банку вносить дані, що зазначені в заяві, до форми заяви в електронному вигляді та надсилає запит щодо отримання реєстраційного номера до головного банку.

15.35. Після отримання реєстраційного номера переказу працівник установи банку роздруковує один примірник заяви, проставляє на ньому особистий підпис та відбиток печатки і надає його платнику (ініціатору). Працівник банку попереджає платника (ініціатора) про потребу повідомлення ним отримувача про здійснення переказу (якщо інформація про це не передбачена заявою) та про реєстраційний номер переказу.

15.36. У разі використання внутрішньодержавної платіжної системи реєстрація переказів та присвоєння реєстраційного номера проводиться установою банку, що здійснює переказ.

Після закінчення операційного дня працівник установи банку, який здійснював перекази, формує і друкує зведений реєстр прийнятих переказів (додаток 3-з) і звіряє його з даними фактичного залишку готівки в касі. На загальну суму прийнятої готівки відповідно до зведеного реєстру складається приходний касовий ордер, який разом з реєстром і заявами додається до касових документів дня.

15.37. У разі звернення до установи банку отримувача переказу з вимогою про виплату суми переказу працівник установи банку, який має здійснити видачу готівки отримувачу, перевіряє наявність інформації про надходження переказу.

15.38. У разі підтвердження інформації про надходження переказу працівник установи банку отримує заповнене повідомлення про одержання переказу (далі - повідомлення), перевіряє повноту його заповнення і відповідність даних, наведених у ньому, даним отримувача, зазначеним в електронному документі або в розрахункових документах. Для отримувача - фізичної особи працівник установи банку перевіряє паспорт або документ, що його замінює. Для отримувача - юридичної особи працівник установи банку перевіряє паспорт або документ, що його замінює, керівника або уповноваженої ним особи. Якщо переказ на ім'я юридичної особи отримує уповноважена керівником особа, то ця особа подає ще й належним чином оформлену довіреність.

15.39. На підставі повідомлення працівник установи банку вносить інформацію про виплату переказу до системи грошового переказу. Працівник установи банку роздруковує один примірник повідомлення, проставляє на ньому особистий підпис та відбиток печатки і надає його отримувачу коштів разом з готівкою за переказом.

15.40. Часткова виплата переказів не допускається.

15.41. Після закінчення операційного дня працівник установи банку, який здійснював виплату готівки за переказами отримувачам, формує і друкує зведений реєстр виплачених переказів (додаток 3-л) і звіряє з його даними фактичний залишок готівки. На загальну суму виплачених переказів відповідно до зведеного реєстру складається видатковий касовий ордер, який разом з реєстром, повідомленнями та засвідченими довіреностями на уповноважених осіб додається до касових документів дня (якщо виплата готівки здійснюється за генеральною довіреністю, то до касових документів дня додається її копія, засвідчена уповноваженим працівником банку).

15.42. Якщо установа банку не може здійснити виплату отримувачу переказу готівкою у зв'язку з тим, що він протягом тридцяти робочих днів із дня надходження цієї суми не з'явився до банку, то установа банку отримувача зобов'язана протягом трьох робочих днів повернути відповідну суму установі банку платника (ініціатора)".

3.4. Перше речення пункту 22 розділу 2 доповнити словами "або комп'ютерної програми САКР".

3.5. В абзаці десятому пункту 82 розділу 5 слова "рахунок "Непередбачені доходи" замінити словами "рахунок "Інші банківські операційні доходи".

3.6. Примітку до розділу 6-а "*Банківські ідентифікаційні картки - це картки, емітовані банками для здійснення ідентифікації клієнтів і їх рахунків у банку (установі банку)" виключити.

3.7. Пункт 89.1 розділу 7-а викласти в такій редакції:

"89.1. Для одержання чекової книжки клієнт заповнює заяву (додаток 33-а) про видачу грошової чекової книжки в одному примірнику і передає її його операційному працівнику. Після відповідної перевірки заява з дозвільним написом головного бухгалтера і керівника установи банку або осіб, яким надано право підпису, передається до каси".

3.8. Розділ 8 виключити.

3.9. Розділ 8-а доповнити пунктом 95.6 такого змісту:

"95.6. Неплатіжні банкноти (монети) національної валюти, виявлені касиром під час приймання та перерахування готівки, передаються завідуючому касою.

На неплатіжних банкнотах національної валюти з обох боків ставиться штамп "НЕПЛАТІЖНА", а на лицьовому, крім того, - найменування установи банку, дата і підпис завідуючого касою.

Неплатіжні справжні банкноти з штампом "НЕПЛАТІЖНА" і монети національної валюти повертаються пред'явнику".

3.10. У розділі 9:

абзац восьмий пункту 96 доповнити реченням такого змісту:

"У разі пакування банкнот автоматизованою системою оброблення банкнот у корінці на бандеролі зазначаються: номер укладальника тільки для BPS-1000, ідентифікатор користувача, скорочене найменування територіального управління або Центрального сховища та його код, номер автоматизованої системи оброблення банкнот, дата формування корінця, час формування корінця";

абзац дев'ятий пункту 96 доповнити реченням такого змісту:

"У разі колективної (бригадної) матеріальної відповідальності касових працівників, які обробляють готівку, на накладці пачки проставляється штамп бригади із зазначенням номера бригади та підпис касира, який пакував пачку";

абзац п'ятнадцятий пункту 96 доповнити реченнями такого змісту:

"На один із широких боків пачки в термоусадочній плівці наклеюється перфорована етикетка, яка виготовлена з матового паперу білого кольору розміром 70 х 55 мм, що унеможливлює її несанкціоноване зняття без пошкодження. На перфоровану етикетку типографським способом проставляються реквізити "номінал" і "сума", а всі інші реквізити, визначені для накладок, проставляються під час пакування пачок. У цьому разі верхні та нижні накладки не використовуються";

абзац перший пункту 101 викласти в такій редакції:

"Сума вкладення монет в один мішечок установлюється для монет від 1 до 5 коп. - 50 грн., від 10 до 50 коп. - 500 грн., 1 грн. - 1000 грн. (500 грн.), 2 грн. - 500 грн., 5 грн. - 1000 грн.";

пункт 101 доповнити новим абзацом другим такого змісту:

"Кількість пам'ятних та ювілейних монет номіналом 2 грн., упакованих Банкнотно-монетним двором у ролики, становить 25 штук на суму 50 грн., номіналом 5 грн. - 25 штук на суму 125 грн. Вкладення роликів у поліетиленовий пакет становить для монет номіналом 2 грн. - 10 штук на суму 500 грн., номіналом 5 грн. - 8 штук на суму 1000 грн.".

У зв'язку з цим абзаци другий - шостий вважати відповідно абзацами третім - сьомим.

4. У главі III:

4.1. Пункт 119-1 розділу 7-а виключити.

4.2. У розділі 8:

абзац шостий пункту 127 викласти в такій редакції:

"Національний банк не відшкодовує банку суми недостач, що виявлені установою банку в упаковці територіального управління, Центрального сховища або Банкнотно-монетного двору за межами територіального управління, за винятком монет в упаковці іноземного виробника";

перше речення пункту 127.3 викласти в такій редакції:

"Установа банку може безкоштовно обміняти в територіальних управліннях зношені банкноти повними пачками, значно зношені та з дефектами виробника банкноти (монети) неповними пачками (мішками) - на придатні до обігу банкноти (монети) на однакову суму, придатні до обігу банкноти - на розмінні монети";

пункт 127.4 викласти в такій редакції:

"127.4. Установа банку може самостійно передавати готівку своїм філіям або іншим установам банків незалежно від їх місця розташування на території України. У разі передавання готівки установам банків своєї системи або іншої системи за межі області територіальним управлінням надсилається в день її передавання повідомлення про одержання готівки із зазначенням найменування установи банку, що видає готівку, найменування установи банку-отримувача, дати її видачі та суми.

У разі передавання готівки між установами банків, які обслуговуються в різних територіальних управліннях, повідомлення про передавання готівки надсилаються як банком, що передає готівку, так і банком, що її одержує, відповідно кожному територіальному управлінню за їх місцезнаходженням у день передавання.

Видача готівки установою банку, що передає готівку отримувачу, проводиться за видатковим касовим ордером та довіреністю (у разі потреби і за описом), а через інкасаторів територіального управління - за видатковим касовим ордером, описом та дорученням".

4.3. Пункт 130 розділу 9 доповнити абзацом такого змісту:

"Для роботи кас у післяопераційний час після зведення операційної каси здійснюється видача під звіт касовим працівникам потрібної суми готівки. Видача готівки оформляється в Книзі обліку прийнятих і виданих грошей (цінностей) або в разі ведення обліку операційної каси за аналітичними рахунками балансового рахунку "Банкноти та монети в касі банку", - видатковими касовими ордерами. У цьому разі в Книзі обліку готівки операційної каси й інших цінностей залишок готівки зазначається загальною сумою та окремо щодо готівки, що є в грошовому сховищі, та тієї, що видана під звіт касовим працівникам".

5. У главі IV:

5.1. У розділі 1:

пункти 146 та 150 викласти в такій редакції:

"146. Готівка та інші цінності, що зберігаються в грошових сховищах, обліковуються в Книзі обліку готівки оборотної (операційної) каси й інших цінностей. Книга ведеться завідуючим касою. Стелажі, полиці, візки, сейфи і металеві шафи незалежно від наявності в них цінностей мають бути замкнені на ключ";

"150. Грошові сховища, в яких зберігається готівка операційної каси та інші цінності, мають замикатися посадовими особами, відповідальними за збереження цінностей, у разі потреби опечатуватися печатками із використанням сургучу або пломбуватися пластиковими індикаторними пломбами";

у пункті 151:

в абзацах першому та другому слова "трьох" та "трьома" виключити;

в абзацах четвертому та п'ятому цифри "9892" замінити цифрами "9898";

в абзаці першому пункту 152 слова "які мають ключі і печатки від нього" виключити;

пункти 153, 155 виключити;

пункт 154 викласти в такій редакції:

"154. Протягом робочого дня грошові сховища, сейфи і шафи мають бути замкнені на ключ.

У разі опечатування печатками із використанням сургучу шпагат без вузлів і надривів протягується крізь вушки на дверях грошового сховища таким чином, щоб двері не можна було відчинити без пошкодження шпагату і печаток. Наплив сургучу має бути в межах діаметра заглиблень на дощечках для печаток".

5.2. Абзац другий пункту 169 розділу 2 виключити.

5.3. Абзац другий пункту 175 розділу 3 викласти в такій редакції:

"- знати встановлений цією Інструкцією та іншими нормативно-правовими актами Національного банку порядок ведення і обліку касових операцій, правила зберігання грошей і цінностей та вміти визначати справжність і платіжність банкнот і монет".

6. Абзац четвертий пункту 308 розділу 5 глави VI викласти в такій редакції:

"Цінності, прийняті установою банку на зберігання, повертаються на підставі листа з вимогою про їх повернення та копії квитанції органу, який здав їх. Часткове повернення цінностей, прийнятих у банк на зберігання, не дозволяється. У разі потреби часткового вилучення цінностей уся посилка з цінностями повертається органу, який здав їх".

7. У главі VII:

7.1. У розділі 4:

пункт 323 викласти в такій редакції:

"323. Під час приймання і оброблення грошових знаків (банкнот) іноземної валюти касові працівники установи банку зобов'язані стежити за їх платіжністю та справжністю, керуючись інформаційними матеріалами, що видаються банками-емітентами, іншими уповноваженими іноземними банками, Національним банком, Інтерполом або іншими уповноваженими установами.

Банкноти іноземної валюти, які вилучені з обігу банками-емітентами, не підлягають купівлі та прийманню як засіб платежу, а мають прийматися на інкасо для наступного обміну відповідно до діючого порядку, якщо термін обміну цих банкнот не закінчився.

Фальшиві, перероблені та сумнівні щодо справжності банкноти іноземної валюти мають вилучатися та передаватися на дослідження до територіальних управлінь Національного банку в порядку, встановленому главою VIII цієї Інструкції.

Платіжність за станом зношення справжніх банкнот іноземної валюти визначається установами банків відповідно до вимог банків-емітентів та уповноважених банків. Національний банк не визначає платіжність банкнот іноземної валюти за станом їх зношення";

пункт 324 виключити.

8. Інструкцію доповнити главою VIII такого змісту:

"Глава VIII. ПОРЯДОК ВИЛУЧЕННЯ З ОБІГУ ТА ПЕРЕДАВАННЯ НА ДОСЛІДЖЕННЯ ФАЛЬШИВИХ, ПЕРЕРОБЛЕНИХ ТА СУМНІВНИХ ГРОШОВИХ ЗНАКІВ

Розділ 1. Вилучення з обігу та передавання на дослідження грошових знаків

324. Фальшиві, перероблені та сумнівні щодо справжності та платіжності грошові знаки установи банків мають вилучати і передавати для досліджень до відповідних територіальних управлінь Національного банку.

Дослідження грошових знаків проводиться з метою аналізу та оцінки відповідності ознак справжності та платіжності цих грошових знаків відповідним зразкам, що встановлені банком-емітентом.

Дослідження фальшивих, перероблених та сумнівних банкнот (монет) національної валюти здійснюють безпосередньо фахівці територіальних управлінь Національного банку.

Дослідження фальшивих, перероблених та сумнівних щодо справжності банкнот іноземної валюти здійснюють фахівці Департаменту готівково-грошового обігу Національного банку (банкноти надсилаються установою банку до відповідного територіального управління Національного банку, яке в свою чергу пересилає їх до Операційного управління Національного банку).

Висновок за результатами цих досліджень оформлюється відповідним актом.

Грошові знаки, які за результатами проведених досліджень визнані фальшивими та переробленими, передаються територіальними управліннями Національного банку до правоохоронних органів України згідно з встановленим законом порядком.

325. Робочі місця касирів, які здійснюють приймання, видачу, перерахування готівки, мають оснащуватися приладами для контролю за справжністю та ознаками платіжності грошових знаків, відповідними нормативно-правовими актами і довідковими матеріалами.

Платіжність банкнот (монет) національної валюти визначається відповідно до Правил визначення платіжності банкнот і монет Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 31.03.99 N 152.

У разі виявлення фальшивих, перероблених та сумнівних грошових знаків під час приймання, видачі, оброблення готівки працівник установи банку має вилучити їх та оформити два примірники довідки про вилучення (прийняття) цих банкнот (монет) для проведення досліджень (додаток 102).

Працівникам, що приймають готівку від клієнтів, категорично забороняється повертати або тимчасово передавати клієнтам фальшиві, перероблені та сумнівні щодо справжності грошові знаки, виявлені під час приймання від них готівки.

Касири приходних кас мають також приймати для проведення досліджень сумнівні щодо справжності та платіжності банкноти (монети) національної та сумнівні щодо справжності банкноти іноземної валюти, які пред'являються тільки з метою отримання висновку установи Національного банку. Фізичні та юридичні особи, які пред'являють такі банкноти (монети) до установи банку, заповнюють заяву встановленої форми (додаток 103). На підставі цієї заяви касир оформляє два примірники довідки про вилучення (прийняття) банкнот (монет) для проведення досліджень (додаток 102).

На підставі першого примірника довідки про вилучення банкнот (монет) для проведення досліджень касир оформляє приходний позабалансовий ордер для зарахування цих грошових знаків на позабалансовий рахунок.

Перший примірник позабалансового ордера та довідка про вилучення банкнот (монет) для проведення досліджень залишаються в документах дня.

Другий примірник позабалансового ордера, засвідчений відбитком печатки касира, видається клієнту або особі, яка пред'явила до установи банку грошові знаки для проведення досліджень.

Після закінчення операційного дня касир передає фальшиві, перероблені та сумнівні грошові знаки разом з довідками, заявами та позабалансовими ордерами завідуючому касою.

326. Фальшиві, перероблені та сумнівні грошові знаки мають бути відправлені установою банку для проведення досліджень до відповідного територіального управління Національного банку не пізніше наступного робочого дня з дня їх вилучення.

Загальний термін проведення таких досліджень територіальним управлінням або Національним банком не повинен перевищувати десяти робочих днів.

327. Перед відправленням грошових знаків на дослідження посадові особи установи банку, відповідальні за збереження готівки і цінностей, укладають їх разом з другими примірниками довідок про вилучення банкнот (монет) для проведення досліджень до конверта (пакета).

До кожного конверта, що підлягає відправленню для проведення досліджень, складається опис банкнот (монет), які надсилаються на дослідження (додатки 37, 37-а).

Конверт опечатується шляхом наклеювання прозорого паперу, проставлення відбитка печатки, засвідченого підписами посадових осіб, відповідальних за збереження готівки і цінностей, і надсилається для проведення досліджень разом з описом.

Розділ 2. Порядок відшкодування (повернення) платіжних грошових знаків

328. Територіальні управління або установи Національного банку, які провели дослідження фальшивих, перероблених та сумнівних грошових знаків, мають:

надіслати установам банків описи банкнот (монет), надісланих на дослідження, з результатами досліджень (додатки 37, 37-а) та відповідні акти про результати проведених досліджень;

у разі визнання банкноти (монети) національної валюти неплатіжною повернути її установі банку разом з відповідно оформленими документами (банкноти повертаються зі штампом з обох боків "НЕПЛАТІЖНА");

зарахувати на відповідні рахунки установ банків, від яких надійшли банкноти (монети) на дослідження, суму платіжних банкнот (монет) національної валюти;

повернути установам банків справжні банкноти іноземної валюти незалежно від ступеня їх зношеності (Національний банк не обмінює зношені банкноти іноземної валюти).

329. Установи банків, які вилучили фальшиві, перероблені та сумнівні грошові знаки або прийняли їх для досліджень від фізичних та юридичних осіб за заявою, зобов'язані на підставі висновків досліджень:

списати фальшиві та перероблені банкноти (монети) з відповідних позабалансових рахунків;

повністю відшкодувати пред'явникам суму платіжних банкнот (монет) національної валюти;

повернути пред'явникам справжні банкноти іноземної валюти або обміняти їх, якщо установа банку здійснює обмін зношених банкнот іноземної валюти;

повернути пред'явникам неплатіжні банкноти (монети).

330. Національний банк та банки не зобов'язані відшкодовувати знищені, загублені, фальшиві, підроблені, а також такі, що стали недійсними, банкноти і монети".

9. Додатки 1 та 37 викласти в такій редакції (додаються):

 

 

 

____________
* Дані пред'явленого документа, що посвідчує особу, заповнюються, якщо здійснюються операції з сумами, що перевищують еквівалент 10000 євро за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, та/або сумнівні операції незалежно від суми.

 

_________________________________________
(найменування та адреса установи банку, територіального
_________________________________________
управління Національного банку)
_________________________________________

Код банку __________

"___" _____________ ____ р.

ОПИС N _____
банкнот (монет) національної валюти,

які надсилаються на дослідження з позабалансового рахунку N ________

N з/п

Джерело* надходження банкноти (монети) 

Дата пред'явлення банкноти (монети) 

Реквізити банкноти 

Результат дослідження (заповнює експерт установи Національного банку) 

рік 

номінал

серія та номер

висновок (до обміну, неплатіжна, фальшива)

підпис експерта, N і дата акта про дослідження 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього __________ (____________________________________________) грн.
                   (цифрами)                            (словами) 

____________
* Найменування і адреса юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання фізичної особи або територіальне управління зазначає установу банку, яка виявила сумнівну банкноту (монету).

Матеріально відповідальні особи:

______________________
(посада) 

_______________
(підпис)

________________
(прізвище, ініціали)

______________________
(посада) 

_______________
(підпис)

________________
(прізвище, ініціали) 

______________________
(посада) 

_______________
(підпис) 

________________
(прізвище, ініціали) 

М. П.

(зворотний бік)

Результати перерахування та досліджень
(заповнюють експерти територіального управління, Центрального сховища або Департаменту готівково-грошового обігу Національного банку)

  

Кількість банкнот (монет) 

Сума (грн.) 

цифрами 

словами 

Результати перерахування 

  

  

  

За результатами досліджень перерахованих грошей визнано: 

  

  

  

платіжними, що підлягають обміну 

  

  

  

неплатіжними 

  

  

  

фальшивими 

  

  

  

Підлягають передаванню на дослідження до центрального апарату Національного банку 

  

  

  

Підписують від територіального управління або структурного підрозділу центрального апарату Національного банку:

Експерт 

________________
(підпис)

________________
(прізвище, ініціали) 

Начальник відділу
(в якому проводились дослідження) 

________________
(підпис) 

________________
(прізвище, ініціали) 

 

10. Доповнити Інструкцію додатками 3-д, 3-ж, 3-з, 3-і, 3-к, 3-л, 33-а, 37-а, 102, 103 такого змісту:

Зразок

Заява про переказ готівки фізичними особами

____________
* Дані пред'явленого документа, що посвідчує особу, заповнюються, якщо здійснюються операції з сумами, що перевищують еквівалент 10000 євро за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, та/або сумнівні операції незалежно від суми.

** Ці реквізити заповнюються в разі здійснення переказу у внутрішньодержавній платіжній системі.

 

Зразок

Заява про переказ готівки юридичними особами

____________
* Дані пред'явленого документа, що посвідчує особу, заповнюються, якщо здійснюються операції з сумами, що перевищують еквівалент 10000 євро за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, та/або сумнівні операції незалежно від суми.

** Ці реквізити заповнюються в разі здійснення переказу у внутрішньодержавній платіжній системі.

 

___________________________
    (Найменування установи банку)

Зведений реєстр прийнятих переказів готівки

за ___ _____________ ____ рік

N
з/п

Номер переказу 

Прізвище, ім'я, по батькові платника (ініціатора) 

Найменування юридичної особи - платника (ініціатора) 

Отримувач (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, найменування юридичної особи) 

Сума переказу (грн.) 

  

  

  

  

  

  

Сума прийнятих переказів  

__________________________ 

Сума плати за послуги  

__________________________ 

Усього  

__________________________ 

Працівник банку ___________ 

"___" _____________ ____ р. 

 

Зразок

Повідомлення про одержання переказу фізичними особами

 

Зразок

Повідомлення про отримання переказу юридичними особами

 

________________________
  (найменування установи банку)

Зведений реєстр виплачених переказів

за ___ ____________ ____ рік

N з/п 

Номер переказу 

Отримувач (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, найменування юридичної особи) 

Платник (ініціатор) (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, найменування юридичної особи) 

Сума переказу (грн.) 

  

  

  

  

  

Сума виданих переказів  

__________________________ 

Сума плати за послуги  

__________________________ 

Усього  

__________________________ 

Працівник банку ___________ 

"___" _____________ ____ р. 

 

__________________________
(найменування банку-емітента)

Заява N ______
від"___" ____________ ____ року

Найменування юридичної особи - чекодавця
______________________________________
Просимо видати _______________________
______________________________________
грошових чекових книжок _______________
__________________________________ шт.
                             (кількість словами) 

Чеки зобов'язуємося зберігати у безпечному від пожежі та крадіжки приміщенні.
Грошові чекові книжки довіряємо отримати нашому працівнику ____________, підпис якого _____________ засвідчуємо.

Печатка та підпис юридичної особи

Касі зазначену в заяві кількість грошових чекових книжок видати
Керівник установи банку ______________
Головний бухгалтер __________________
Грошові чекові книжки з бланками за N
____________________________________
                                        (від - до) 
Видав касир ________ Отримав ________

З порядком заповнення та використання грошової чекової книжки ознайомлений.
Підпис клієнта _______________ 

 

 
Талон у касу
"___" ____________ ____ року

 

Рахунок N ________________________

Для оформлення отримано грошових чекових книжок:

   з N ________________________
 до N ________________________

 

Бухгалтер (відповідальний виконавець)
___________________________________

Грошові книжки з перерахуванням кількості чеків від бухгалтера (виконавця) прийняв

Касир ___________________ 

 

_________________________________________________
(найменування установи банку, яка передає банкноти на дослідження)
_________________________________________________
                                                       (адреса)
Код банку _____________ "___" _____________ ____ р.
_______________________________________________
      (назва та адреса територіального управління Національного
  банку або адреса Операційного управління Національного банку)

ОПИС N _____
банкнот іноземної валюти,

які надсилаються на дослідження з позабалансового рахунку N ____

N з/п

Джерело* надходження банкноти 

Дата пред'яв-
лення банкноти

Реквізити банкноти 

Результат досліджень (заповнюється експертом Національного банку) 

найме-
нування валюти 

рік

номінал

серія та номер

для долара США 

висновок (справжня, фальшива, переробл.)

підпис експерта, N і дата акта про дослід-
ження 

федера-
льний банк 

номер квад-
ранта 

номер кліше боків 

лицьо-
вого 

зворот-
ного 

10 

11 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього: _________ (___________________________) тощо за видами валюти
                    (цифрами)                       (сума словами) 

____________
* Найменування і адреса юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання фізичної особи або територіальне управління Національного банку (Операційне управління) зазначає установу банку, яка виявила сумнівну банкноту.

Матеріально відповідальні особи:

_____________
(посада)

__________
(підпис) 

________________
(прізвище, ініціали) 

_____________
(посада) 

__________
(підпис) 

________________
(прізвище, ініціали) 

_____________
(посада) 

__________
(підпис) 

________________
(прізвище, ініціали) 

 
М. П.

 

 

(зворотний бік)

Результати перерахування та дослідження за видами валюти
(заповнюють експерти Департаменту готівково-грошового обігу Національного банку)

Найменування виду валют 

Кількість банкнот, шт. 

Сума в абсолютних одиницях виду валюти 

цифрами 

словами 

____________________

Результат перерахування 

  

  

  

За результатами дослідження перерахованих грошей визнано: 

  

  

  

справжніми 

  

  

  

фальшивими 

  

  

  

____________________

Результат перерахування 

  

  

  

За результатами дослідження перерахованих грошей визнано: 

  

  

  

справжніми 

  

  

  

фальшивими та переробленими 

  

  

  

Експерт 

________________
(підпис) 

________________
(прізвище, ініціали) 

Начальник відділу
(в якому проводились дослідження) 

________________
(підпис) 

________________
(прізвище, ініціали) 

 

ДОВІДКА N _____
про вилучення (прийняття) банкнот (монет) на дослідження

Для проведення дослідження в ____________________________________
                                           (прізвище, ім'я, по батькові, адреса проживання фізичної особи або
_______________________________________________________________
                                                найменування і реквізити юридичної особи) 

вилучено (прийнято) банкноти (монети) на загальну суму:
_______________________________________________________________
                                       (сума цифрами і словами, назва грошової одиниці) 

у тому числі:

N
з/п

Реквізити банкнот (монет) 

рік 

номінал 

серія та номер 

для долара США 

федера-
льний банк 

номер квадранта 

номери кліше боків 

лицьового

зворотного

  

  

  

  

  

  

  

  

Вилучив касир 

_____________
(підпис) 

_________________
(прізвище, ініціали) 

Клієнт (пред'явник)  

_____________
(підпис) 

_________________
(прізвище, ініціали) 

"___" ____________ ____ р.

 

ЗАЯВА

Прошу прийняти на дослідження банкноти (монети) національної (іноземної) валюти в
сумі __________ (_____________________________) _________________,
                                      (сума цифрами і словами)                               (назва грошової одиниці) 

у тому числі: _________________ (зазначити номінал, рік, серійний номер кожної банкноти).

 

Додаток: ___________________________________________
                         (у разі наявності - довідка про пожежу чи інший випадок) 

_________________
(підпис пред'явника)

________________________
(прізвище, ініціали) 

"___" ____________ ____ р.

Прийняв касир 

____________
(підпис) 

___________________
(прізвище, ініціали)"

 

Директор Департаменту
готівково-грошового обігу
 

 
Н. В. Дорофєєва
 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Заступник Голови 

Я. Ф. Солтис 

Опрос