Идет загрузка документа (24 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Порядок предоставления отчетов об удержании и внесении в бюджет налога на доходы нерезидентов

Государственная налоговая администрация
Приказ от 29.03.2002 № 140
Утратил силу

Про внесення змін до Порядку надання звітів про утримання та внесення до бюджету податку на доходи нерезидентів

Наказ Державної податкової адміністрації України
від 29 березня 2002 року N 140

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
24 квітня 2002 р. за N 391/6679

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Державної податкової адміністрації України
від 28 лютого 2011 року N 114)

Відповідно до статті 13 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", Порядку звільнення (зменшення) від оподаткування доходів із джерелом їх походження з України згідно з міжнародними договорами України про уникнення подвійного оподаткування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2001 р. N 470, та керуючись статтею 8 Закону України "Про державну податкову службу в Україні", НАКАЗУЮ:

1. Унести зміни до Порядку надання звітів про утримання та внесення до бюджету податку на доходи нерезидентів, затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України від 16.01.98 N 28 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.01.98 за N 56/2496 (із змінами), виклавши його у новій редакції, що додається.

2. Начальнику управління міжнародних зв'язків Гладуну Ю. В. подати цей наказ до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Начальнику Головного управління масово-роз'яснювальної роботи Сисоєву В. О. та головному редакторові журналу "Вісник податкової служби України" Кудрицькому Д. А. довести цей наказ через засоби масової інформації до відома платників податків.

4. Начальнику управління справами Коваленку В. В. в десятиденний термін після державної реєстрації наказу забезпечити його тиражування та надсилання державним податковим адміністраціям в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Шитрю О. І.

 

Голова  

М. Я. Азаров 

 

ПОРЯДОК
НАДАННЯ ЗВІТІВ ПРО ВИПЛАЧЕНІ ДОХОДИ, УТРИМАННЯ ТА ВНЕСЕННЯ ДО БЮДЖЕТУ ПОДАТКУ НА ДОХОДИ НЕРЕЗИДЕНТІВ

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено згідно зі статтею 13 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (далі - Закон) та Порядком звільнення (зменшення) від оподаткування доходів із джерелом їх походження з України згідно з міжнародними договорами України про уникнення подвійного оподаткування, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2001 року N 470 (далі - Постанова).

1.2. Порядок застосовується резидентами і постійними представництвами нерезидента в Україні (далі - особи, що виплачують доходи), які виплачують доходи нерезидентам, утримують і перераховують до відповідного бюджету податок на доходи, одержані нерезидентами із джерел їх походження з України.

1.3. Особи, що виплачують доходи, протягом терміну, передбаченого законодавством для квартального звітного періоду, подають до державного податкового органу за своїм місцезнаходженням звіти про виплачені доходи, утримання та внесення до бюджету податку на прибуток нерезидентів (далі - звіт) за попередній квартал за формою згідно з додатком 1.

1.4. Звіти подаються окремо про кожного нерезидента, якому було виплачено дохід. У разі відсутності у звітному кварталі виплат доходів нерезидентам звіт не подається.

1.5. У звіті наводяться всі передбачені в ньому показники. У разі незаповнення того чи іншого рядка через відсутність операції у цьому рядку ставиться прочерк. Звіт заповнюється чорнильною або кульковою ручкою, за допомогою друкарських машинок, принтерів, засобів механізації та інших засобів, які забезпечують збереження цих записів протягом установленого терміну зберігання звітності.

1.6. Суми в звіті заповнюються в гривнях.

1.7. Дані, наведені у звіті, заповнюються на підставі даних первинного бухгалтерського обліку і повинні відповідати податковому обліку (звітності). Достовірність даних підтверджується підписами керівника підприємства і головного бухгалтера, а за відсутності на підприємстві бухгалтерської служби - спеціаліста, який веде облік, та засвідчується печаткою.

2. Порядок заповнення звіту

2.1. У заголовній частині звіту відображаються повна назва резидента (відповідно до установчих документів) або постійного представництва, місцезнаходження, номер телефону та ідентифікаційний код (з ЄДРПОУ) особи, що виплачує доходи. Тут відображаються також назва нерезидента, його адреса, країна резиденції та ідентифікаційний код нерезидента у країні резиденції.

2.2. У колонці "ставка податку (%)" особою, що виплачує доходи, проставляються ставки податку на доходи нерезидентів, які визначені статтею 13 Закону. Якщо особа, що виплачує доходи, безпосередньо застосовує норми міжнародного договору України про уникнення подвійного оподаткування, яким передбачені інші ставки, відповідно до процедури, передбаченої Постановою, то в цій колонці проставляється ставка податку, передбачена міжнародним договором (у тому числі 0, якщо міжнародним договором передбачено звільнення від оподаткування).

2.3. У рядку 1 відображається сума доходу нерезидента від здійснення портфельних інвестицій у процентні облігації чи процентні казначейські зобов'язання, випущені (емітовані) за рішенням резидента, зокрема уповноваженого державного органу чи органу місцевого самоврядування (за винятком облігацій зовнішніх державних позик України).

2.4. У рядку 2 відображається сума прибутку нерезидента, отриманого у вигляді доходів на безпроцентні (дисконтні) облігації чи казначейські зобов'язання. При цьому базою оподаткування є прибуток, який розраховується як різниця між номінальною вартістю безпроцентних (дисконтних) цінних паперів, сплаченою (нарахованою) їх емітентом, та ціною їх придбання на первинному чи вторинному фондовому ринку. При заповненні цього рядка до звіту додається розрахунок податкових зобов'язань при виплаті прибутку нерезиденту за формою згідно з додатком 2.

2.5. У рядку 3 відображається сума доходів, отриманих нерезидентами, у вигляді процентів або доходу (дисконту) на державні цінні папери, продані (розміщені) нерезидентам за межами території України через уповноважених агентів - нерезидентів.

2.6. У рядку 4 відображається сума доходів у вигляді процентів, сплачених нерезидентам за отримані Україною позики (кредити або державні зовнішні запозичення), які відображаються у Державному бюджеті України чи кошторисі Національного банку України.

2.7. У рядку 5 відображається сума доходів нерезидента, які виплачуються резидентами як оплата вартості фрахту транспортних засобів.

2.8. У рядку 6 відображається сума доходів нерезидента, отриманих (нарахованих) у вигляді страхових внесків, страхових платежів або страхових премій від перестрахування ризиків, у тому числі страхування життя на території України та ризиків резидентів за межами України.

2.9. У рядку 7 відображається сума доходів нерезидентів, отриманих (нарахованих) у вигляді страхових внесків, страхових платежів або страхових премій від страхування ризиків та страхування життя на території України.

2.10. У рядку 8 відображається сума доходів нерезидентів, отриманих (нарахованих) у вигляді надання рекламних послуг на території України.

2.11. У рядку 9 відображається сума доходів нерезидентів, отриманих у вигляді дивідендів, нарахованих на корпоративні права, емітовані резидентами.

2.12. У рядку 10 відображається сума податку на репатріацію процентів, які не підпадають під дію пунктів 13.3 та 13.4 статті 13 Закону.

2.13. У рядку 11 відображається сума податку на репатріацію роялті.

2.14. У рядку 12 відображається сума податку на репатріацію інших доходів.

2.15. У рядку 13 відображається загальна сума доходів, виплачених нерезиденту, та сума податку на ці види доходу.

3. Порядок заповнення розрахунку податкових зобов'язань при виплаті прибутку нерезиденту

3.1. Розрахунок при виплаті прибутку нерезиденту заповнюється залежно від дати здійснення відповідної операції.

3.2. Під час кожної виплати прибутку в рядку "Усього на дату виплати прибутку" проставляється сума прибутку, що підлягає виплаті нерезиденту, та сума податку.

 

Начальник управління
міжнародних зв'язків
 

 
Ю. В. Гладун
 

 

Відмітка про одержання звіту

 

(дата, штамп ДПІ) 

ЗВІТ
ПРО ВИПЛАЧЕНІ ДОХОДИ, УТРИМАННЯ ТА ВНЕСЕННЯ ДО БЮДЖЕТУ ПОДАТКУ НА ДОХОДИ НЕРЕЗИДЕНТІВ

За ________ квартал 200_ року
       (I, II, III, IV) 

Подається до ДПІ у ______________________________________________

Назва резидента (постійного представництва)

 

Адреса, телефон

 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

Назва нерезидента

 

Адреса

 

Країна 

Ідентифікаційний код нерезидента в країні резиденції 

Одиниця виміру: у гривнях

N з/п

Вид доходу 

Сума доходу за звітний квартал 

Наростаючим підсумком з початку року 

Ставка податку (%) 

Сума утриманого податку за звітний квартал 

Наростаючим підсумком з початку року 

Проценти від облігацій чи казначейських зобов'язань 

  

  

  

  

  

Прибуток від операцій з безпроцентними (дисконтними) облігаціями чи казначейськими зобов'язаннями 

  

  

  

  

  

Проценти, дохід (дисконт) від державних цінних паперів, які продані (розміщені) нерезидентами за межами території України 

  

  

  

  

Проценти за отримані Україною позики (кредити або державні зовнішні запозичення) 

  

  

  

  

Оплата вартості фрахту транспортних засобів 

  

  

  

  

  

Доходи у вигляді страхових внесків, страхових платежів або страхових премій від перестрахування ризиків 

  

  

  

  

  

Доходи у вигляді страхових внесків, страхових платежів або страхових премій від страхування ризиків 

  

  

  

  

  

Надання рекламних послуг 

  

  

  

  

  

Дивіденди 

  

  

  

  

  

10 

Податок на репатріацію процентів 

  

  

  

  

  

11 

Податок на репатріацію роялті 

  

  

  

  

  

12 

Податок на репатріацію інших доходів 

  

  

  

  

  

13 

Усього 

  

  

Х 

  

  

 

Дата подання звіту "___" _____________ 200_ р.   

  

  

Наведена інформація є вірною 

Керівник підприємства 

____________________ 
(підпис, прізвище) 

  

  

 

Головний бухгалтер 

________________
(підпис, прізвище) 

  

 

Розрахунок податкових зобов'язань при виплаті прибутку нерезиденту

Назва нерезидента 

Країна 

Адреса 

Ідентифікаційний код нерезидента в країні резиденції 

Одиниця виміру: у гривнях

N
з/п

Дата придбання цінних паперів 

Ціна придбання цінних паперів 

Номінальна вартість цінних паперів 

Сума прибутку (кол. 4 - кол. 3) 

Сума податку (кол. 5 х 30 : 100) 

  

  

  

  

  

  

Усього на дату виплати прибутку 

Х 

Х 

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього на дату виплати прибутку 

Х 

Х 

  

  

Усього за звітний період

Х 

Х 

  

  

____________

Опрос