Идет загрузка документа (50 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Национального положения (стандарта) бухгалтерского учета 22 "Влияние инфляции"

Минфин
Положение, Приказ от 28.02.2002 № 147
редакция действует с 03.11.2020

Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 22 "Вплив інфляції"

Наказ Міністерства фінансів України
від 28 лютого 2002 року N 147

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
19 березня 2002 р. за N 269/6557

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказами Міністерства фінансів України
від 9 грудня 2011 року N 1591
,
 від 27 червня 2013 року N 627
,
 від 17 лютого 2017 року N 241
,
від 29 вересня 2020 року N 588

(У заголовку та тексті наказу слова "Положення (стандарт)" у всіх відмінках та числах замінено словами "Національне положення (стандарт)" у відповідних відмінках та числах згідно з наказом Міністерства фінансів України від 29 вересня 2020 року N 588)

На виконання Програми реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 1998 року N 1706, відповідно до статей 1 і 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" НАКАЗУЮ:

Затвердити схвалене Методологічною радою з бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 22 "Вплив інфляції", що додається.

 

Міністр 

І. О. Юшко 

 

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 22 "Вплив інфляції"

(У заголовку та тексті Положення слова "Положення (стандарт)" у всіх відмінках та числах замінено словами "Національне положення (стандарт)" у відповідних відмінках та числах згідно з наказом Міністерства фінансів України від 29 вересня 2020 року N 588)

Загальні положення

1. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 22 "Вплив інфляції" [далі - Національне положення (стандарт) 22] визначає порядок коригування фінансової звітності, яка оприлюднюється, на вплив інфляції та загальні вимоги до розкриття інформації про неї у примітках до фінансової звітності.

2. Норми Національного положення (стандарту) 22 застосовуються підприємствами, організаціями та іншими юридичними особами (крім бюджетних установ та підприємств, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності), які відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" зобов'язані оприлюднювати річну фінансову звітність.

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 09.12.2011 р. N 1591)

3. Терміни, що використовуються у Національних положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку, мають таке значення:

Індекс інфляції - індекс інфляції, оприлюднений центральним органом виконавчої влади у галузі статистики.

Коефіцієнт коригування - відношення індексу інфляції на дату балансу (кінець звітного року) та індексу інфляції на дату визнання (переоцінки) відповідної статті звітності.

Кумулятивний приріст інфляції - добуток індексів інфляції за період, що складається з трьох останніх років, включаючи звітний.

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті - різниця між залишком коштів на кінець року до коригування та скоригованим за Національним положенням (стандартом) 22 залишком коштів на кінець року у звіті про рух грошових коштів.

4. Показники річної фінансової звітності підприємства підлягають коригуванню із застосуванням коефіцієнта коригування у разі наявності в економічному середовищі, зокрема, таких специфічних факторів:

переважна більшість населення зберігає свої заощадження у формі немонетарних активів або у відносно стабільній іноземній валюті;

продаж та придбання активів на умовах відстрочення платежу здійснюється за цінами, які компенсують очікувану втрату купівельної спроможності грошей протягом періоду відстрочення платежу;

відсоткові ставки, заробітна плата та ціни індексуються згідно з індексом цін;

досягнення значення кумулятивного приросту інфляції 100 і більше відсотків.

(пункт 4 у редакції наказу Міністерства
 фінансів України від 17.02.2017 р. N 241)

Коригування показників балансу

5. Монетарні активи та монетарні зобов'язання, які згідно з угодою між підприємством та іншою стороною підлягають індексації (депозити, облігації тощо), відображаються в балансі в сумі, передбаченій угодою. Показники інших монетарних статей не коригуються.

6. Показники немонетарних статей, відображені за справедливою вартістю, визначеною на дату балансу (кінець звітного року), не коригуються. Показники немонетарних статей, відображені за справедливою вартістю, визначеною не на дату балансу (кінець звітного року), коригуються з використанням індексу інфляції на дату переоцінки.

7. Показники немонетарних статей, відображені за первісною вартістю або залишковою вартістю, коригуються із застосуванням індексу інфляції на дату визнання відповідного активу, зобов'язання і власного капіталу.

8. Скоригована вартість немонетарних активів зменшується до суми очікуваного відшкодування від майбутнього використання відповідних активів (чистої вартості реалізації запасів, ринкової вартості інвестицій тощо), якщо вона перевищує таку суму.

9. Якщо підприємство придбало активи на умовах відстрочення платежу без сплати відсотків, унаслідок чого суму відсотків визначити неможливо, вартість таких активів коригується із застосуванням індексу інфляції з дати платежу.

10. На початок першого звітного року, в якому застосовується Національне положення (стандарт) 22, суми дооцінки активів, наведені у складі власного капіталу, до скоригованого балансу не включаються, а показником нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) визнається різниця між сумою скоригованих показників активу та сумою скоригованих показників пасиву балансу.

11. Показники балансу на початок року коригуються у порядку, викладеному в пунктах 5 - 10 Національного положення (стандарту) 22.

Коригування показників звіту про фінансові результати

12. Усі показники звіту про фінансові результати (крім собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг) і товарів) коригуються із застосуванням коефіцієнта коригування, що визначається як відношення індексу інфляції на дату балансу та індексу інфляції на дату визнання доходів і витрат, включених до відповідних статей.

Якщо доходи і витрати протягом звітного року (або проміжних періодів) визнавалися майже рівномірно, підприємство може застосовувати середній індекс інфляції протягом цього періоду до загальної суми статті доходів і витрат замість індексу інфляції на дату визнання окремих доходів і витрат. Середній індекс інфляції не застосовується до витрат і доходів, пов'язаних з немонетарними статтями, визнаними активами або зобов'язаннями в попередніх звітних періодах (амортизація основних засобів і нематеріальних активів, доходи та витрати майбутніх періодів тощо).

13. Скоригована собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) і товарів визначається після коригування запасів готової продукції (робіт, послуг) і товарів на початок і кінець звітного періоду і собівартості виготовленої за звітний період продукції (робіт, послуг) і собівартості придбаних товарів.

Скоригована собівартість виготовленої продукції (робіт, послуг) визначається шляхом додавання скоригованої вартості залишку незавершеного виробництва на початок року до скоригованої суми витрат на виробництво за рік і вирахування скоригованої вартості залишку незавершеного виробництва на кінець року.

14. Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті відображається у скоригованому звіті про фінансові результати.

(пункт 14 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 27.06.2013 р. N 627)

15. Відстрочене податкове зобов'язання та/або відстрочений податковий актив, що виникають унаслідок коригування фінансової звітності, наводяться у скоригованій фінансовій звітності згідно з Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 17 "Податок на прибуток".

16. Показники чистого прибутку і скоригованого чистого прибутку на одну просту акцію для скоригованого звіту про фінансові результати розраховуються з урахуванням даних про чистий прибуток, визначених із застосуванням Національного положення (стандарту) 22.

17. Показники звіту про фінансові результати за попередній рік коригуються у порядку, викладеному у пунктах 12 - 16 Національного положення (стандарту) 22.

Коригування показників звіту про рух грошових коштів

18. Скориговані показники розділу I звіту про рух грошових коштів (крім нарахованих та сплачених відсотків, сплаченого податку на прибуток визначаються згідно з національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку з урахуванням відповідних статей скоригованого балансу та скоригованого звіту про фінансові результати. Суми нарахованих та сплачених відсотків, сплаченого податку на прибуток коригуються з використанням індексу інфляції на дату їх визнання.

(пункт 18 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 27.06.2013 р. N 627)

19. Показники, що відображають рух грошових коштів у результаті інвестиційної та фінансової діяльності, коригуються з використанням індексу інфляції на дату кожної операції, пов'язаної з рухом таких грошових коштів.

20. Показники звіту про рух грошових коштів за попередній рік коригуються у порядку, викладеному у пунктах 18 - 19 Національного положення (стандарту) 22.

Коригування показників звіту про власний капітал

21. Скориговані показники звіту про власний капітал визначаються згідно з національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, з урахуванням відповідних показників скоригованої фінансової звітності. Показники, які неможливо отримати безпосередньо із скоригованої фінансової звітності (переоцінка активів, відрахування до резервного капіталу тощо), коригуються у порядку, викладеному в пунктах 6 - 10 Національного положення (стандарту) 22.

(пункт 21 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 27.06.2013 р. N 627)

Консолідація скоригованих фінансових звітів

22. Для включення до консолідованої фінансової звітності материнського підприємства показники фінансової звітності дочірнього підприємства, яка складена у валюті країни з кумулятивним приростом інфляції, зазначеним у пункті 4 Національного положення (стандарту) 22, коригуються із застосуванням індексу інфляції цієї країни.

23. Якщо консолідується фінансова звітність, що складена на різні дати балансу (за різний період), то показники такої фінансової звітності коригуються із застосуванням індексу інфляції на дату консолідації фінансової звітності.

Розкриття інформації про вплив інфляції в примітках до фінансової звітності

24. У примітках до фінансової звітності наводиться інформація про:

а) факт коригування показників фінансової звітності із застосуванням Національного положення (стандарту) 22;

б) суму коригування амортизації основних засобів;

в) розрахунок коригування собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг) і товарів;

г) індекс інфляції на дату балансу і зміни індексу інфляції протягом поточного та попереднього звітних періодів.

25. Приклад коригування фінансової звітності наводиться в додатку до Національного положення (стандарту) 22.

 

Начальник Управління
методології бухгалтерського
обліку у виробничій сфері
 

 
 
В. М. Пархоменко
 

 

Приклад коригування фінансової звітності

Підприємство зареєстроване і розпочало діяльність із січня 2__2 року

Кумулятивний приріст інфляції становить 93,7 %

Індекси інфляції

Період 

Значення 

Початок року 

100,0 

Кінець року 

119,2 

Середній за рік 

101,5* 

На дату формування статутного капіталу 

100,0 

На дату придбання основних засобів 

108,4 

На дату придбання товарів, які не реалізовано на дату балансу 

107,5 

На дату придбання фінансових інвестицій 

108,6 

На дату реалізації фінансових інвестицій 

114,5 

На дату отримання відсотків 

111,3 

____________
* Розраховано як середнє геометричне місячних індексів:

12
Ц 

_______________________________________________________________________
1,015 • 1,01 • 1,01 • 1,023 • 1,024 • 1,001 • 0,99 • 1,01 • 1,014 • 1,011 • 1,029 • 1,041 = 101,5 % 

Коригування балансу на 31.12. 2__2 (тис. грн.)

Стаття 

Код рядка 

Балансова сума до коригування 

Коефіцієнт коригування 

Скоригована вартість 

Актив 

  

  

  

  

Основні засоби:  

 

 

 

 

залишкова вартість 

030 

320 

352 

первісна вартість 

031 

400 

119,2/108,4 

440 

знос 

032 

80 

119,2/108,4 

88 

Товари 

140 

50 

119,2/107,5 

55 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги - чиста реалізаційна вартість 

160 

200 

200 

Грошові кошти та їх еквіваленти в національній валюті 

230 

30 

30 

Баланс 

280 

600 

637 

Пасив 

  

  

  

  

Статутний капітал 

300 

260 

119,2/100 

310 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 

350 

300 

287 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 

530 

40 

40 

Баланс 

640 

600 

637 

Примітка. Для обліку запасів підприємство застосовує метод ФІФО. Запаси, які залишилися на дату балансу, було придбано в липні.

Коригування звіту про фінансові результати за 2__2 р. (тис. грн.)

Стаття 

Код рядка 

Сума до коригування 

Коефіцієнт коригування 

Скоригована вартість 

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

010 

1200 

119,2/101,5 

1409 

Податок на додану вартість 

015 

200 

119,2/101,5 

235 

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

035 

1000 

1174 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 

040 

350 

415* 

Валовий прибуток 

050 

650 

759 

Адміністративні витрати (в т. ч. амортизація 5 тис. грн.) 

070 

30 

35** 

Витрати на збут (в т. ч. амортизація 75 тис. грн.) 

080 

170 

194*** 

Інші операційні витрати 

090 

50 

119,2/101,5 

59 

Прибуток від операційної діяльності 

100 

400 

471 

Інші фінансові доходи 

120 

35 

119,2/111,3 

37 

Інші доходи**** 

130 

240 

119,2/114,5 

250 

Інші витрати**** 

160 

215 

119,2/108,6 

236 

Збиток від впливу інфляції на монетарні статті 

165 

47 

Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування 

170 

460 

475 

Податок на прибуток 

180 

160 

119,2/101,5 

188 

Прибуток від звичайної діяльності 

190 

300 

287 

____________
* (400 • 119,2/101,5) - (50 • 119,2/107,5) = 415.

** (5 • 119,2/108,4) + (25 • 119,2/101,5) = 35.

*** (75 • 119,2/108,4) + (95 • 119,2/101,5) = 194.

**** Ці статті містять інформацію відповідно про доходи та витрати від реалізації фінансових інвестицій.

Коригування звіту про рух грошових коштів за 2__2 р. (тис. грн.)

Стаття 

Код рядка 

Надходження 

Видаток 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Сума до коригування 

Коефіцієнт коригування 

Скоригована сума 

Сума до коригування 

Коефіцієнт коригування 

Скоригована сума 

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 

010 

460 

522* 

Коригування на амортизацію необоротних активів 

020 

80 

88 

Збиток (прибуток) від неопераційної діяльності 

050 

60** 

51*** 

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до зміни в чистих оборотних активах 

070 

480 

559 

Зменшення (збільшення) оборотних активів 

080 

250 

255 

Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 

100 

40 

40 

Грошові кошти від операційної діяльності 

120 

270 

344 

Сплачені податки на прибуток 

140 

160 

188 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 

170 

110 

156 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

  

  

  

  

  

  

  

Реалізація фінансових інвестицій 

180 

240 

119,2/114,5 

250 

Отримані відсотки 

210 

35 

37 

Придбання:  

 

 

 

 

 

 

 

фінансових інвестицій 

240 

215 

119,2/108,6 

236 

необоротних активів 

250 

400 

119,2/108,4 

440 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 

300 

340 

389 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

  

  

  

  

  

  

  

Надходження власного капіталу 

310 

260 

119,2/100,0 

310 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 

390 

260 

310 

Чистий рух коштів за звітний період 

400 

30 

77 

Залишок коштів на початок року 

410 

Залишок коштів на кінець року 

430 

30 

77 

____________
* 471 + 37 + 250 - 236 = 522.

** 35 + 240 - 215 = 60.

*** 37 + 250 - 236 = 51.

Збиток від впливу інфляції на монетарні статті становить 77 - 30 = 47.

Коригування звіту про власний капітал (фрагмент) за 2__2 р. (тис. грн.)

Стаття 

Код рядка 

Статутний капітал 

Нерозподілений прибуток 

Сума до коригування 

Скоригована сума 

Сума до коригування 

Скоригована сума 

Залишок на початок року 

010 

Скоригований залишок на початок року 

050 

Чистий прибуток (збиток) за звітний період 

130 

300 

287 

Внески учасників 

180 

260 

310 

-  

Разом змін у капіталі 

290 

260 

310 

300 

287 

Залишок на кінець року 

300 

260 

310 

300 

287 

____________

Опрос