Идет загрузка документа (43 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка контроля за соблюдением лицензионных условий осуществления определенных видов хозяйственной деятельности в области связи, подлежащих лицензированию

Государственный комитет связи и информатизации Украины, Государственный комитет Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства
Порядок, Приказ от 07.02.2002 № 15/27
Утратил силу

Про затвердження Порядку контролю за додержанням ліцензійних умов провадження певних видів господарської діяльності в галузі зв'язку, що ліцензуються

Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва,
Державного комітету зв'язку та інформатизації України
від 7 лютого 2002 року N 15/27

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
1 березня 2002 р. за N 211/6499

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України,
 Міністерства інфраструктури України
 від 12 серпня 2016 року N 1339/272)

Відповідно до статті 8 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", Указу Президента України від 25.05.2000 N 721/2000 "Питання Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва" і постанови Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 N 1698 "Про затвердження переліку органів ліцензування" НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Порядок контролю за додержанням ліцензійних умов провадження певних видів господарської діяльності в галузі зв'язку, що ліцензуються (далі - Порядок контролю), що додається.

2. Головному Управлінню контролю та реформування процедур легалізації суб'єктів господарювання Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва (Апатенко О. П.), Управлінню координації діяльності операторів зв'язку та ліцензування Держкомзв'язку України (Катасова Л. В.) у встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Заступнику Голови Державного комітету зв'язку та інформатизації України (Коляденко В. А.) забезпечити публікацію наказу про затвердження Порядку контролю за додержанням ліцензійних умов провадження певних видів господарської діяльності в галузі зв'язку, що ліцензуються, у засобах масової інформації та розміщення на Web-сторінці Держкомзв'язку України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Держпідприємництва України Третьякова С. І. та першого заступника Голови Держкомзв'язку України Гончара М. В.

 

Т. в. о. Голови Державного
комітету України з питань
регуляторної політики та
підприємництва 

 
 
 
В. П. Загородній 

Голова Державного комітету
зв'язку та інформатизації України
 

 
С. О. Довгий 

 

Порядок
контролю за додержанням ліцензійних умов провадження певних видів господарської діяльності в галузі зв'язку, що ліцензуються

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до Законів України "Про зв'язок", "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", "Про радіочастотний ресурс України", "Про поштовий зв'язок", нормативно-правових актів, що регламентують господарську діяльність у галузі зв'язку та ліцензійних умов.

1.2. Контроль за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов провадження певних видів господарської діяльності в галузі зв'язку, що ліцензуються (надалі за текстом - ліцензійні умови), у межах своїх повноважень, здійснюють шляхом проведення планових і позапланових перевірок Державний комітет зв'язку та інформатизації України (Держкомзв'язку) - орган ліцензування, визначений постановою Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 N 1698 "Про затвердження переліку органів ліцензування", і Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва (Держпідприємництва) та його представництва як спеціально уповноважений орган з питань ліцензування, визначений Положенням про Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва, затвердженим Указом Президента України від 25.05.2000 N 721/2000 (далі - органи контролю).

1.3. Цей документ регламентує:

організацію проведення перевірок;

оформлення результатів перевірок;

повноваження осіб, які здійснюють перевірку;

контроль за виконанням розпоряджень органів контролю про усунення порушень ліцензіатом ліцензійних умов (у разі їх наявності);

подання до ліцензійної комісії Держкомзв'язку України пропозицій щодо розгляду питання про анулювання ліцензії відповідно до встановлених підстав.

2. Організація перевірок

2.1. Планові перевірки додержання ліцензіатом ліцензійних умов проводяться не частіше одного разу на рік згідно з річним планом перевірок, який затверджується керівником органу контролю або його заступником. Річні плани перевірок органу ліцензування узгоджуються з Держпідприємництва, ураховуючи, що планова перевірка ліцензіата проводиться не частіше одного разу на рік.

2.2. Позапланові перевірки здійснюються органами контролю лише на підставі надходження у письмовій формі заяви (повідомлення) про порушення ліцензіатом ліцензійних умов або з метою перевірки виконання розпоряджень про усунення порушень ліцензійних умов.

2.3. Для проведення перевірки ліцензіата орган контролю видає розпорядчий документ про створення комісії, призначення голови та членів комісії та надає голові комісії посвідчення на проведення перевірки ліцензіата (додаток 1), яке підписується керівником органу контролю (його заступником) і засвідчується печаткою.

2.4. Посвідчення реєструються в журналах обліку посвідчень, сторінки яких мають бути пронумеровані, прошнуровані та скріплені печаткою з посиланням на розпорядчий документ (додаток 2).

2.5. До участі в перевірці можуть залучатись працівники Державної інспекції електрозв'язку України (далі - ДІЕ України) та її регіональних підрозділів, фахівці центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування тощо (за їх згодою).

2.6. Орган контролю повідомляє ліцензіата про проведення планової перевірки письмово (листом, факсом) або телефонограмою (зареєстрованою у встановленому законодавством порядку) не пізніше ніж за п'ять робочих днів до дня проведення зазначеної перевірки.

2.7. Термін проведення перевірки становить до п'яти робочих днів, який у разі великого обсягу робіт може бути продовжений керівником органу контролю (його заступником) на 5 робочих днів.

3. Права комісії

Голова та члени комісії мають право:

доступу на територію ліцензіата, у виробничі та інші приміщення для обстеження і з'ясування питань, безпосередньо пов'язаних з перевіркою;

ознайомлюватись з необхідними для проведення перевірки документами;

отримувати копії (ксерокопії) необхідних документів;

одержувати від ліцензіата письмові пояснення з питань, що виникають під час перевірки.

4. Обов'язки комісії

Голова та члени комісії зобов'язані:

керуватись у своїй роботі виключно нормами законодавства України;

об'єктивно відображати стан справ щодо додержання вимог нормативно-правових актів;

забезпечувати збереження державної та іншої передбаченої чинним законодавством таємниці та нерозголошення конфіденційної інформації ліцензіата.

5. Відповідальність комісії

Голова та члени комісії несуть особисту відповідальність згідно з чинним законодавством за:

необ'єктивне відображення в акті перевірки даних про діяльність ліцензіата;

приховування фактів порушень чи зловживань, допущених ліцензіатом;

інші дії, учинені в процесі перевірки, які порушують законодавство України.

6. Порядок проведення перевірки

6.1. На початку перевірки голова комісії повинен пред'явити керівнику (уповноваженому представнику) ліцензіата (юридична особа), ліцензіату (фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності) посвідчення на перевірку та документи, які засвідчують особи голови та членів комісії.

6.2. Комісія обов'язково зазначає у Журналі відвідання ліцензіата строки та мету відвідання, посаду і прізвище голови комісії. Указані дані засвідчуються підписом голови комісії.

6.3. Ліцензіат під час перевірки додержання ним ліцензійних умов надає всі необхідні для проведення перевірки документи та забезпечує умови для її проведення.

6.4. При перевірці ліцензіата комісія перевіряє:

6.4.1. Наявність відповідної ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності у галузі зв'язку.

6.4.2. Наявність копії ліцензії, що підтверджує право філії або іншого структурного підрозділу ліцензіата на провадження певного виду господарської діяльності у галузі зв'язку на підставі отриманої ліцензії.

6.4.3. Наявність довідки про прийняття заяви на переоформлення ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності, якщо на дату проведення перевірки йде переоформлення ліцензії.

6.4.4. Відповідність відомостей, наведених у ліцензії, відомостям, зазначеним у свідоцтві про державну реєстрацію суб'єкта господарювання та в установчих документах ліцензіата.

6.4.5. Наявність рішень про створення філій, відокремлених структурних підрозділів ліцензіата, відповідність затверджених положень чинному законодавству, - у разі наявності у цих філій, відокремлених структурних підрозділів ліцензіата.

6.4.6. Своєчасність переоформлення ліцензій.

6.4.7. Своєчасність подання повідомлення до органу ліцензування про зміну даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії.

6.4.8. Дотримання нормативно-правових актів, що регламентують провадження певних видів господарської діяльності в галузі зв'язку, насамперед:

кваліфікаційні вимоги,

організаційні вимоги,

технічні та технологічні вимоги,

інші спеціальні вимоги, обов'язкові для виконання при провадженні господарської діяльності (особливі вимоги).

6.4.9. Наявність сертифікатів, договорів та інших документів, передбачених чинним законодавством.

6.4.10. Дотримання ліцензіатом порядку обліку, розгляду та прийняття рішень за зверненнями та скаргами споживачів відповідно до вимог Законів України "Про зв'язок", "Про поштовий зв'язок", "Про захист прав споживачів", "Про звернення громадян".

6.4.11. Усунення пошкоджень засобів та споруд зв'язку, які належать ліцензіату, у терміни, установлені нормативними актами Держкомзв'язку України.

6.4.12. Своєчасність виконання ліцензіатом розпоряджень (за їх наявності) про усунення порушень ліцензійних умов.

7. Порядок оформлення результатів перевірки

7.1. За результатами перевірки складається акт перевірки додержання суб'єктом господарювання ліцензійних умов (згідно з формою, наведеною у додатку 3).

7.1.1. Акт перевірки складається у двох примірниках. Обидва примірники підписуються особами, які проводили перевірку. Один примірник акта надається керівнику (уповноваженому представнику) ліцензіата (юридична особа), ліцензіату (фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності), який перевірявся, другий - зберігається органом, який здійснив перевірку.

7.1.2. Керівник ліцензіата (юридичної особи) або його уповноважений представник особисто засвідчує, що ознайомлений з актом перевірки і отримав один примірник, ставить свій підпис, дату та печатку.

Ліцензіат (фізична особа) засвідчує, що ознайомлений з актом перевірки і отримав один примірник, ставить свій підпис, дату та печатку.

Для філій та інших структурних підрозділів уповноважений представник ліцензіата ставить свій підпис, дату та печатку.

7.1.3. У разі відмови ліцензіата від підписання акта перевірки голова комісії робить відповідний запис в акті про те, що ця особа з актом ознайомлена і від підпису відмовилась (також засвідчується підписами голови та членів комісії). Керівник ліцензіата (юридична особа) або його уповноважений представник, ліцензіат (фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності) має право дати письмові пояснення та викласти зауваження щодо змісту акта та проведення перевірки. Ці документи є невід'ємною частиною акта.

7.1.4. Порушення, викладені в акті перевірки, повинні мати посилання на конкретні пункти, розділи, статті нормативно-правових актів. Довільне викладення або трактування вимог нормативно-правових актів не допускається.

7.1.5. Забороняється включати до акта перевірки відомості про порушення, які не підтверджені документально.

7.1.6. У разі виявлення суттєвих порушень ліцензійних умов, а саме:

виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб'єктом господарювання для одержання ліцензії;

установлення факту передачі ліцензії або її копії іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності;

установлення факту неподання в установлений строк повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, що додавались до заяви на отримання ліцензії;

невиконання розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов;

неможливості ліцензіата забезпечити виконання ліцензійних умов, установлених для певного виду господарської діяльності або встановлення повторного порушення ліцензіатом ліцензійних умов,

органи контролю складають відповідні акти, кожний з яких є підставою для анулювання ліцензії.

7.1.7. У разі створення перешкод з боку ліцензіата щодо проведення перевірки складається відповідний акт.

7.2. У разі виявлення порушень органи контролю не пізніше десяти робочих днів з дати складання акта перевірки додержання ліцензіатом ліцензійних умов видають розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов (додаток 4) та надсилають ліцензіату з повідомленням про вручення або орган ліцензування (Держкомзв'язку України) може прийняти рішення про анулювання ліцензії (додаток 5).

7.3. У разі усунення виявлених перевіркою порушень ліцензійних умов протягом десяти робочих днів, якщо це підтверджено документально і не потребує додаткової перевірки, зазначене в п. 7.2 розпорядження не видається.

7.4. Ліцензіат, який одержав розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов, зобов'язаний забезпечити усунення порушень ліцензійних умов та в установлений у розпорядженні строк у письмовій формі подати органу, який видав це розпорядження, документальне підтвердження усунення порушень.

7.5. У разі невиконання ліцензіатом розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов та/або ненадання ним інформації, передбаченої п. п. 7.3, 7.4, орган контролю складає акт про невиконання розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов, який є підставою для анулювання ліцензії. Акт про невиконання розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов також складається за результатами позапланової перевірки.

7.6. У разі проведення перевірки органом контролю Держпідприємництва і виявлення факту невиконання розпорядження про усунення порушень - складається акт про невиконання розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов і його засвідчена копія направляється до органу ліцензування Держкомзв'язку.

Представництва Держпідприємництва направляють засвідчені копії акта про невиконання розпорядження про усунення порушення ліцензійних умов до органу ліцензування Держкомзв'язку та Держпідприємництва, який виходить до органу ліцензування (Держкомзв'язку) з пропозицією щодо анулювання ліцензії, і повідомляє про це представництво.

7.7. У разі наявності підстав для анулювання ліцензії, а саме:

акта про повторне порушення ліцензіатом ліцензійних умов протягом терміну дії ліцензії;

акта про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб'єктом господарювання для одержання ліцензії;

акта про встановлення факту передачі ліцензії або її копії іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності;

акта про встановлення факту неподання в установлений термін повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії;

акта про невиконання розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов;

акта про неможливість ліцензіата забезпечити виконання ліцензійних умов, установлених для певного виду господарської діяльності, Держкомзв'язку України приймає рішення про анулювання ліцензії протягом десяти робочих днів з дати встановлення підстав для анулювання ліцензії. Ліцензіат повідомляється про це рішення із зазначенням підстав анулювання не пізніше трьох робочих днів з дати його прийняття.

Витяг з рішення про анулювання ліцензії надсилається ліцензіату рекомендованим листом з повідомленням про вручення особисто.

7.8. Рішення про анулювання ліцензії реєструється у журналі обліку заяв та виданих ліцензій.

7.9. Розгляд питань про анулювання ліцензії на підставі актів, зазначених у п. 7.7, здійснюється Держкомзв'язку України з обов'язковим запрошенням ліцензіата або його представників.

7.10. Орган ліцензування повинен мати письмове підтвердження (повідомлення про вручення листа-попередження) щодо інформування ліцензіата про час та місце розгляду питання про анулювання його ліцензії.

7.11. У разі неявки ліцензіата або його представників розгляд питань про анулювання ліцензії здійснюється без їх участі з обов'язковою відміткою в протоколі номера документа, що підтверджує отримання повідомлення.

7.12. Розгляд питань про анулювання ліцензії в разі повторного порушення ліцензіатом ліцензійних умов протягом терміну дії ліцензії здійснюється за наявності таких документів:

акт попередньої перевірки, у якому зафіксоване порушення ліцензіатом ліцензійних умов;

розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов;

акт про повторне порушення ліцензіатом ліцензійних умов;

накази (розпорядження), на підставі яких здійснювались перевірки.

7.13. Рішення про анулювання ліцензії набирає чинності через десять днів з дати його прийняття.

7.14. Запис про підставу, дату та номер рішення про анулювання ліцензії вноситься Держкомзв'язку України до ліцензійного реєстру не пізніше наступного робочого дня після набрання чинності рішенням про анулювання ліцензії.

У разі анулювання ліцензії на підставі порушень, зазначених у п. 7.7, суб'єкт господарювання може одержати нову ліцензію на право провадження цього виду господарської діяльності не раніше ніж через рік з дати прийняття рішення Держкомзв'язку України про анулювання попередньої ліцензії.

8. Права й обов'язки ліцензіата

8.1. Ліцензіат має право згідно із законодавством України оскаржити в суді дії голови та членів комісії, які проводили перевірку, а також рішення про анулювання ліцензії.

8.2. Якщо ліцензіат протягом десяти днів з дня прийняття рішення про анулювання ліцензії подає скаргу до експертно-апеляційної ради при Держпідприємництва України, то дія даного рішення призупиняться до прийняття відповідного рішення Держпідприємництва України. Експертно-апеляційна рада інформує орган ліцензування Держкомзв'язку України щодо отримання такої скарги.

8.3. Рішення експертно-апеляційної ради з питань звернень (апеляцій) є підставою для видання Державним комітетом України з питань регуляторної політики та підприємництва розпорядження про усунення порушень законодавства у сфері ліцензування, допущених органом ліцензування.

8.4. Рішення про анулювання ліцензії може бути оскаржено в судовому порядку.

8.5. Ліцензіат зобов'язаний:

сприяти комісії у виконанні робіт, пов'язаних з проведенням перевірки;

надавати для ознайомлення необхідні для проведення перевірки документи;

надавати копії (ксерокопії) необхідних документів;

надавати комісії письмові пояснення з питань, які виникають під час перевірки.

9. Відповідальність суб'єктів господарювання за провадження господарської діяльності без наявності ліцензії

9.1. Якщо на момент перевірки суб'єкт господарювання здійснював без ліцензії діяльність, яка підлягає ліцензуванню, то органом контролю складається відповідний акт.

Про факт провадження діяльності без ліцензії повідомляється органу, на який згідно із законодавством покладено функції контролю за наявності ліцензії.

9.2. До суб'єктів господарювання за провадження без ліцензії господарської діяльності в галузі зв'язку, яка підлягає ліцензуванню, застосовуються санкції згідно із законодавством України.

 

Заступник начальника Головного
управління контролю та
реформування процедур легалізації
суб'єктів господарювання -
начальник контрольного
управління з питань державної
реєстрації та ліцензування
Державного комітету України з
питань регуляторної політики та
підприємництва
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
О. П. Речкіна 

Начальник Управління
координації діяльності операторів
зв'язку та ліцензування
Державного комітету зв'язку
та інформатизації України
 

 
 
 
 
Л. В. Катасова
 

 

________________________________________________________________________
(найменування органу, який видав посвідчення)

від "___" ____________ 200_ р.

N ____

ПОСВІДЧЕННЯ
на право перевірки ліцензіата

Видане голові комісії  

________________________________________
(посада, прізвище, ініціали) 

та членам комісії: 

________________________________________
________________________________________
________________________________________
(посада, прізвища, ініціали) 

для проведення перевірки суб'єкта господарювання _____________
_____________________________________________________________
                                          (найменування ліцензіата, адреса)

щодо додержання ліцензійних умов провадження ________________
_____________________________________________________________
                                       (вид господарської діяльності, що ліцензується)

за період з 

"____" 

"______" 200_ р.  

до  

"____" 

"_____" 200_ р. 

у термін з 

"____" 

"______" 200_ р.  

до  

"____" 

"_____" 200_ р. 

Керівник органу контролю
(його заступник) 

місце підпису,
печатки 

___________________
(прізвище та ініціали) 

Термін продовжено до "____" "______" 200_ р.

 

Керівник органу контролю
(його заступник) 

місце підпису,
печатки 

___________________
(прізвище та ініціали) 

 

Журнал обліку посвідчень
на проведення перевірки ліцензіатів

N з/п 

Номер посвідчення 

Найменування ліцензіата 

Склад комісії  

Термін проведення перевірки 

Реєстраційний номер та дата наказу (розпорядження) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

____________________________________________________________________
(найменування органу, який проводив перевірку)

АКТ
перевірки додержання суб'єктом господарювання ліцензійних умов

від "____" ____________ 200_ р. N ____

_____________________________________________________________
(назва населеного пункту, де проводиться перевірка) (номер та дата посвідчення)

Голова комісії  

________________________________________
(посада, прізвище, ініціали) 

члени комісії: 

________________________________________
________________________________________
________________________________________
(посада, прізвища, ініціали) 

за участю представника (ків) ____________________________________
_____________________________________________________________
                                                     (назва органу, посада, ініціали, прізвище)

з "____" ____________ 200_ р. 

до 

"____" ____________ 200_ р. 

у ___________________________________________________________
                                         (найменування суб'єкта господарювання)

ідентифікаційний код (номер), ___________________________________

місцезнаходження _____________________________________________

місце здійснення діяльності _____________________________________

свідоцтво про державну реєстрацію N _____ від ____________________

______________________________________________________________
                                             (назва органу, що його видав)

ліцензія серії ______ N _________, дата видачі ліцензії _______________

назва органу, що її видав _______________________________________

вид господарської діяльності, який ліцензується ____________________
____________________________________________________________

Перевіркою ВСТАНОВЛЕНО:

____________________________________________________________
(кожне порушення, записане в акті перевірки, має бути підкріплено посиланням
                                   на відповідний нормативно-правовий акт)
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Акт складено в двох примірниках.

Голова комісії  

________________________________________
підпис (ініціали, прізвище) 

Члени комісії: 

________________________________________
________________________________________
________________________________________        

З актом ознайомлений та
один примірник отримав:

Керівник або уповноважений
представник ліцензіата (юридична
особа), ліцензіата (фізична
особа - суб'єктів підприємницької
діяльності), в присутності якого
проведено перевірку 

 
 
 
 
 
_____________________ 
підпис (ініціали, прізвище)
печатка 

 

____________________________________________________________________
(найменування органу, що видав розпорядження)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від "___" ____________ 200_ р. 

N _____ 

Про усунення порушень
ліцензійних умов

Відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" та на підставі акта перевірки від ___________ N _____
 ________________________________________________:
                                      (найменування ліцензіата)

_____________________________________________________________
                                                           (зміст заходів)
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Інформацію про усунення порушень надати

_______________________ 

 
(назва органу контролю) 

в місячний термін з дня прийняття розпорядження.

Керівник органу контролю
(його заступник) 

місце підпису,
печатки 

___________________
(прізвище та ініціали) 

 

_______________________________________________________________
(найменування органу, що прийняв рішення)

РІШЕННЯ
про анулювання ліцензії

від "____" ____________ 200_ р. 

N _____ 

На підставі __________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

АНУЛЮВАТИ

ліцензію ____________________________________________________
             (серія, номер ліцензії, дата видачі, суб'єкт господарювання, орган ліцензування)
_______________________________________________________________________

Рішення набирає чинності з ____________ 200_ року.

 

Керівник 
(його заступник) 

місце підпису,
печатки 

___________________
(прізвище та ініціали) 

____________

Опрос