Идет загрузка документа (22 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Порядок приема Национальным депозитарием Украины реестра владельцев именных ценных бумаг

Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Порядок, Решение от 11.01.2002 № 27
Утратил силу

ПОРЯДОК
приймання Національним депозитарієм України реєстру власників іменних цінних паперів

Із змінами і доповненнями, внесеними
рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 20 травня 2011 року N 528

Порядок втратив чинність
(згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 22 січня 2014 року N 48)

Цей Порядок розроблено відповідно до вимог пункту 3.6 глави 3 Положення про порядок переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30.06.2000 N 98, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.10.2000 за N 706/4927 (зі змінами) (далі - Положення про дематеріалізацію).

(абзац перший преамбули із змінами, внесеними згідно з рішенням Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20.05.2011 р. N 528)

Порядок регламентує дії зберігача та Національного депозитарію України (далі - Національний депозитарій) у процесі приймання останнім реєстру власників іменних цінних паперів (далі - реєстр).

1. Загальні положення

1.1. Поняття: "бездокументарна форма цінного папера", "випуск цінних паперів", "зберігач" і "реєстр власників іменних цінних паперів" уживаються в цьому Порядку згідно з визначеннями Закону України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні".

1.2. Поняття "емітент" і "цінний папір" уживаються у цьому Порядку згідно з визначеннями Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

(пункт 1.2 із змінами, внесеними згідно з рішенням Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20.05.2011 р. N 528)

1.3. Поняття "реєстроутримувач" уживається у цьому Порядку згідно з визначенням Положення про порядок ведення реєстрів власників іменних цінних паперів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.10.2006 N 1000, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.01.2007 за N 49/13316 (із змінами) (далі - Положення про порядок ведення реєстрів).

(пункт 1.3 із змінами, внесеними згідно з рішенням Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20.05.2011 р. N 528)

1.4. Поняття "дата припинення ведення реєстру власників іменних цінних паперів" (далі - дата припинення ведення реєстру) уживається у цьому Порядку згідно з визначенням Положення про дематеріалізацію.

1.5. У цьому Порядку наведені нижче терміни та поняття уживаються у такому значенні:

реєстр в електронному вигляді - реєстр власників іменних цінних паперів, що відповідає реєстру в паперовій формі та записаний на електронних носіях інформації у форматі, узгодженому з Національним депозитарієм;

час надання реєстру - дата та конкретний час приймання Національним депозитарієм реєстру.

2. Умови приймання реєстру

2.1. Національний депозитарій повинен здійснювати приймання від зберігачів реєстрів окремо за кожним випуском цінних паперів, що переведені в бездокументарну форму.

2.2. Для забезпечення належної організації приймання документів зберігач повинен узгодити з Національним депозитарієм час надання реєстру, типи носіїв інформації та формат, у якому буде наданий реєстр в електронному вигляді.

2.3. Процес приймання реєстру в Національному депозитарії повинен розпочинатися лише за умови пред'явлення уповноваженим представником зберігача документа, що засвідчує його особу, та надання ним особисто таких документів:

доручення, виданого уповноваженому представнику зберігача на здійснення дій щодо надання до Національного депозитарію зазначеного в дорученні реєстру і засвідченого підписом керівника зберігача та печаткою зберігача;

реєстру в паперовій формі, який повинен містити всі необхідні відомості згідно з вимогами Положення про порядок ведення реєстрів та бути оформлений відповідно до вимог Положення про дематеріалізацію;

відповідного реєстру в електронному вигляді;

оригіналу акта приймання-передавання реєстру від реєстроутримувача до зберігача, який повинен бути оформлений відповідно до вимог Положення про дематеріалізацію;

двох примірників акта приймання-передавання, що оформлені згідно із додатком 1 до цього Порядку і засвідчені підписом керівника зберігача та печаткою зберігача.

3. Порядок приймання реєстру

3.1. Приймання реєстру повинно здійснюватися в присутності уповноваженого представника зберігача відповідальними працівниками Національного депозитарію, перелік яких повинен бути визначений відповідним наказом або штатним розписом Національного депозитарію (далі - працівник Національного депозитарію), у приміщенні Національного депозитарію, яке повинно бути обладнано з урахуванням чинних правил щодо обмеження доступу та протипожежної безпеки.

3.2. При прийманні реєстру в паперовій формі та акта приймання-передавання реєстру від реєстроутримувача до зберігача працівник Національного депозитарію повинен переконатися у тому, що ці документи оформлені згідно з вимогами Положення про порядок ведення реєстрів та Положення про дематеріалізацію.

3.3. При прийманні реєстру в електронному вигляді працівник Національного депозитарію повинен переконатися у тому, що на наданих електронних носіях інформації відсутні комп'ютерні віруси, а також, що інформація, яка міститься на них, підготовлена у форматі, який узгоджено з Національним депозитарієм. Після чого працівник Національного депозитарію повинен шляхом вибіркового візуального порівняння здійснити перевірку на відповідність реєстру в електронному вигляді до реєстру в паперовій формі.

3.4. У разі відповідності наданих документів зазначеним вище вимогам працівник Національного депозитарію дооформлює з боку Національного депозитарію обидва примірники акта приймання-передавання. Один примірник цього акта надається уповноваженому представнику зберігача, що підтверджується його підписом на зворотному боці примірника акта приймання-передавання, який залишається в Національному депозитарії.

3.5. У разі невідповідності наданих документів установленим вимогам Національний депозитарій зобов'язаний надати уповноваженому представнику зберігача письмове роз'яснення щодо причин відмови в прийманні зазначеного реєстру та узгодити з ним термін його повторного надання. Даний термін не може бути більшим, ніж 10 робочих днів з дати оформлення письмового роз'яснення щодо причин відмови в прийманні реєстру.

Факт отримання письмового роз'яснення щодо причин відмови Національного депозитарію в прийманні реєстру представник зберігача підтверджує власним підписом на копії цього роз'яснення, яка залишається в Національному депозитарії.

3.6. Якщо протягом узгодженого терміну не було здійснено приймання реєстру, то Національний депозитарій зобов'язаний повідомити про це Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку відповідним листом, до якого повинна додаватися копія отриманого представником зберігача письмового роз'яснення щодо причин відмови в прийманні зазначеного реєстру.

3.7. Національний депозитарій повинен зберігати прийнятий реєстр відповідно до встановлених вимог щодо правил доступу та зберігання таких документів і протипожежної безпеки.

3.8. Національний депозитарій повинен вести перелік прийнятих на зберігання реєстрів власників іменних цінних паперів випусків цінних паперів, що переведені в бездокументарну форму, та розміщувати його на офіційній WEB-сторінці Національного депозитарію. Зазначений перелік повинен мати такі реквізити:

номер акта приймання-передавання реєстру;

дату складання акта приймання-передавання реєстру;

номер свідоцтва про реєстрацію відповідного випуску цінних паперів у бездокументарній формі;

повне найменування емітента;

код за ЄДРПОУ емітента;

повне найменування зберігача;

код за ЄДРПОУ зберігача.

4. Державний контроль

4.1. Державний контроль за дотриманням вимог цього Порядку здійснює Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку згідно із Законом України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні".

4.2. Національний депозитарій повинен щокварталу не пізніше п'ятнадцятого числа місяця, наступного за звітним кварталом, інформувати Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку щодо прийнятих ним на зберігання відповідно до вимог цього Порядку реєстрів власників іменних цінних паперів тих випусків іменних цінних паперів, що були переведені в бездокументарну форму. Відповідне письмове повідомлення має бути оформлене згідно з додатком 2 до даного Порядку.

 

Начальник управління
регулювання та розвитку
ринку цінних паперів
 

 
 
О. Науменко
 

 

Акт N __
приймання-передавання реєстру власників іменних цінних паперів

Акт складений "___" ____________ 20__ року про те, що

зберігач __________________________________________________________

_________________________________________________________________
                                                             (повна назва, код за ЄДРПОУ, 
_________________________________________________________________,
                                                       місцезнаходження, номер телефону) 

номер, дата видачі, строк дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів:
_________________________________________________________________,

надав, а Національний депозитарій України в особі

гр. ______________________________________________________________,
                                                                   (прізвище, ім'я та по батькові) 

посада __________________________________________________________,

прийняв на зберігання реєстр власників іменних цінних паперів.

Свідоцтво про реєстрацію відповідного випуску цінних паперів у бездокументарній формі N ______________________________, дата видачі _________________,

видано __________________________________________________________

Реквізити емітента _________________________________________________

_________________________________________________________________
                                                              (повна назва, код за ЄДРПОУ,
_________________________________________________________________,
                                                        місцезнаходження, номер телефону) 

Реєстр у паперовій формі - на ____ аркушах, примірник N __.

Реєстр в електронному вигляді - на __________________________________.
                                                                                                            (тип носія інформації) 

Акт приймання-передавання реєстру - на ____ аркушах, примірник N __.

Акт складений у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу.

Від зберігача:  

Від Національного депозитарію України: 

________________________________
________________________________
________________________________
(посада) 

________________________________
________________________________
________________________________
(посада) 

________________________________
(ініціали, прізвище) 

________________________________
(ініціали, прізвище) 

________________________________
(підпис) 

________________________________
(підпис) 

М. П. 

М. П. 

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з рішенням Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20.05.2011 р. N 528)

 

ВІДОМОСТІ
про прийняті Національним депозитарієм України на зберігання реєстри власників іменних цінних паперів тих випусків іменних цінних паперів, що були переведені в бездокументарну форму,

за період з "___" ____________ 20__ р. до "___" ____________ 20__ р.

N
з/п 

Номер акта приймання-
передавання реєстру власників іменних цінних паперів 

Дата приймання реєстру власників іменних цінних паперів Національним депозитарієм України 

Номер свідоцтва про реєстрацію відповідного випуску цінних паперів у бездокументарній формі 

Повне найменування емітента цінних паперів 

Код за ЄДРПОУ емітента 

Повне найменування зберігача, від якого Національним депозитарієм України прийнятий на зберігання реєстр власників іменних цінних паперів 

Код за ЄДРПОУ зберігача 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

____________

Опрос