Идет загрузка документа (24 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О Порядке приема Национальным депозитарием Украины первичных документов, на основании которых осуществлялись изменения в системе реестра владельцев именных ценных бумаг, и Порядке приема Национальным депозитарием Украины реестра владельцев именных ценных бумаг

Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Порядок, Решение от 11.01.2002 № 27
Утратил силу

Про Порядок приймання Національним депозитарієм України первинних документів, на підставі яких здійснювалися зміни в системі реєстру власників іменних цінних паперів, та Порядок приймання Національним депозитарієм України реєстру власників іменних цінних паперів

Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 11 січня 2002 року N 27

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
15 лютого 2002 р. за N 148/6436

Із змінами і доповненнями, внесеними
рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 20 травня 2011 року N 528

Рішення втратило чинність
(згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 22 січня 2014 року N 48)

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" та з метою забезпечення належного виконання вимог пунктів 3.6, 3.10 глави 3 Положення про порядок переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30.06.2000 N 98, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.10.2000 за N 706/4927 (зі змінами), Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

(преамбула із змінами, внесеними згідно з рішенням Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20.05.2011 р. N 528)

1. Затвердити Порядок приймання Національним депозитарієм України первинних документів, на підставі яких здійснювалися зміни в системі реєстру власників іменних цінних паперів (додається).

2. Затвердити Порядок приймання Національним депозитарієм України реєстру власників іменних цінних паперів (додається).

3. Управлінню регулювання та розвитку ринку цінних паперів (О. Науменко) забезпечити реєстрацію даного рішення в Міністерстві юстиції України.

4. Управлінню організаційного забезпечення Комісії (Н. Піскун) опублікувати рішення відповідно до чинного законодавства.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на члена Комісії - заступника Голови Головка А. Т.

 

Голова Комісії 

О. Мозговий 

 

 

ПОРЯДОК
приймання Національним депозитарієм України первинних документів, на підставі яких здійснювалися зміни в системі реєстру власників іменних цінних паперів

Цей Порядок розроблено відповідно до вимог пункту 3.10 глави 3 Положення про порядок переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30.06.2000 N 98, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.10.2000 за N 706/4927 (зі змінами).

(абзац перший преамбули із змінами, внесеними згідно з рішенням Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20.05.2011 р. N 528)

Порядок регламентує дії реєстроутримувача та Національного депозитарію України (далі - Національний депозитарій) у процесі приймання останнім первинних документів, на підставі яких здійснювалися зміни в системі реєстру власників іменних цінних паперів.

1. Загальні положення

1.1. Поняття: "бездокументарна форма цінного папера", "випуск цінних паперів" і "реєстр власників іменних цінних паперів" уживаються в цьому Порядку згідно з визначеннями Закону України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні".

1.2. Поняття "емітент" та "цінний папір" уживаються у цьому Порядку згідно з визначеннями Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок".

(пункт 1.2 із змінами, внесеними згідно з рішенням Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20.05.2011 р. N 528)

1.3. Поняття "реєстроутримувач" уживається у цьому Порядку згідно з визначенням Положення про порядок ведення реєстрів власників іменних цінних паперів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.10.2006 N 1000, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.01.2007 за N 49/13316 (із змінами) (далі - Положення про порядок ведення реєстрів).

(пункт 1.3 із змінами, внесеними згідно з рішенням Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20.05.2011 р. N 528)

1.4. У цьому Порядку наведені нижче терміни та поняття уживаються в такому значенні:

первинні документи, на підставі яких здійснювалися зміни в системі реєстру власників іменних цінних паперів (далі - первинні документи) - документи, на підставі яких здійснювались зміни в системі реєстру власників іменних цінних паперів відповідно до вимог Положення про порядок ведення реєстрів;

час передавання первинних документів - дата та конкретний час приймання Національним депозитарієм первинних документів від уповноваженого представника реєстроутримувача.

2. Умови приймання первинних документів

2.1. Національний депозитарій повинен здійснювати приймання від реєстроутримувача первинних документів окремо за кожним випуском цінних паперів, що переводяться в бездокументарну форму.

2.2. Для забезпечення належної організації приймання первинних документів реєстроутримувач повинен попередньо узгодити з Національним депозитарієм час їх передавання.

2.3. Процес приймання первинних документів у Національному депозитарії повинен розпочинатися лише за умови пред'явлення уповноваженим представником реєстроутримувача документа, що засвідчує його особу, та надання ним особисто таких документів:

доручення, виданого уповноваженому представнику реєстроутримувача на здійснення дій щодо передавання до Національного депозитарію зазначених у дорученні первинних документів і засвідченого підписом керівника реєстроутримувача та печаткою реєстроутримувача;

первинних документів, розміщених у папках у хронологічному порядку. Кожна папка повинна містити опис документів, бути прошитою, а сторінки - пронумеровані, скріплена печаткою і засвідчена підписом керівника або відповідальної особи реєстроутримувача. На титулі кожної папки повинен бути вказаний період, до якого належать первинні документи, що містяться у цій папці;

двох примірників акта приймання-передавання, що оформлені згідно з додатком 1 до цього Порядку і засвідчені підписом керівника реєстроутримувача та печаткою реєстроутримувача.

3. Організація приймання первинних документів

3.1. Приймання документів повинно здійснюватися в присутності уповноваженого представника реєстроутримувача працівниками Національного депозитарію, перелік яких повинен бути визначений відповідним наказом або штатним розписом Національного депозитарію (далі - працівник Національного депозитарію) у приміщенні Національного депозитарію, яке обладнане з урахуванням чинних правил щодо обмеження доступу та протипожежної безпеки.

3.2. При прийманні первинних документів від уповноваженого представника реєстроутримувача працівник Національного депозитарію повинен шляхом вибіркового порівняння здійснити їх перевірку на відповідність до опису документів у папках.

3.3. У разі відповідності первинних документів зазначеним вище вимогам працівник Національного депозитарію дооформлює з боку Національного депозитарію обидва примірники акта приймання-передавання. Один примірник цього акта надається уповноваженому представнику реєстроутримувача, що підтверджується його підписом на зворотному боці примірника акта приймання-передачі, який залишається в Національному депозитарії.

3.4. У разі невідповідності наданих документів установленим вимогам Національний депозитарій зобов'язаний надати представнику реєстроутримувача письмове роз'яснення щодо причин відмови в прийманні зазначених документів та узгодити з ним термін їх повторного надання. Даний термін не може бути більшим, ніж 10 робочих днів з дати оформлення письмового роз'яснення щодо причин відмови в прийманні первинних документів.

Факт отримання письмового роз'яснення щодо причин відмови Національного депозитарію в прийманні первинних документів уповноважений представник реєстроутримувача підтверджує власним підписом на копії цього роз'яснення, яка залишається в Національному депозитарії.

3.5. Якщо протягом узгодженого терміну не було здійснено приймання первинних документів, то Національний депозитарій зобов'язаний повідомити про це Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку відповідним листом, до якого повинна додаватися копія отриманого представником реєстроутримувача письмового роз'яснення щодо причин відмови в прийманні зазначених первинних документів.

3.6. Національний депозитарій повинен зберігати прийняті первинні документи відповідно до встановлених вимог щодо правил доступу та зберігання таких документів і протипожежної безпеки.

3.7. Національний депозитарій повинен вести перелік переведених у бездокументарну форму випусків іменних цінних паперів, за якими прийняті на зберігання первинні документи, та розміщення його на офіційній WEB-сторінці Національного депозитарію. Зазначений перелік повинен мати такі реквізити:

номер акта приймання-передавання;

дату складання акта приймання-передавання;

номер свідоцтва про реєстрацію відповідного випуску цінних паперів у бездокументарній формі;

повне найменування емітента;

код за ЄДРПОУ емітента;

повне найменування реєстроутримувача;

код за ЄДРПОУ реєстроутримувача.

4. Державний контроль

4.1. Державний контроль за дотриманням вимог цього Порядку здійснює Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку згідно із Законом України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні".

4.2. Національний депозитарій повинен щокварталу не пізніше п'ятнадцятого числа місяця, наступного за звітним кварталом, інформувати Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку щодо прийнятих ним на зберігання відповідно до вимог цього Порядку первинних документів, на підставі яких здійснювалися зміни в системах реєстрів власників іменних цінних паперів тих випусків іменних цінних паперів, що були переведені в бездокументарну форму. Відповідне письмове повідомлення має бути оформлене згідно з додатком 2 до цього Порядку.

 

Начальник управління
регулювання та розвитку
ринку цінних паперів
 

 
 
О. Науменко
 

 

Акт N __
приймання-передавання первинних документів, на підставі яких здійснювалися зміни в системі реєстру власників іменних цінних паперів

Акт складений "___" ________________ 20__ року про те, що

реєстроутримувач _________________________________________________

_________________________________________________________________
                                                               (повна назва, код за ЄДРПОУ,
_________________________________________________________________,
                                                         місцезнаходження, номер телефону) 

номер, дата видачі, строк дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів або діяльності з ведення власного реєстру власників іменних цінних паперів ________________________________,
здав, а Національний депозитарій України в особі

гр. ______________________________________________________________,
                                                               (прізвище, ім'я та по батькові) 

посада __________________________________________________________,

прийняв на довгострокове зберігання первинні документи, на підставі яких здійснювались зміни в системі реєстру власників іменних цінних паперів.

Свідоцтво про реєстрацію відповідного випуску цінних паперів у бездокументарній формі N _______________, дата видачі _________________,

видано __________________________________________________________

Реквізити емітента _________________________________________________

__________________________________________________________________
                                                            (повна назва, код за ЄДРПОУ, 
_________________________________________________________________.
                                                      місцезнаходження, номер телефону) 

Кількість папок з первинними документами ___________,

загальна кількість аркушів _____________.

Акт складений у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу.

Від реєстроутримувача:  

Від Національного депозитарію України:  

________________________________
________________________________
(посада) 

________________________________
________________________________
(посада) 

________________________________
(ініціали, прізвище) 

_______________________________
(ініціали, прізвище) 

________________________________
(підпис) 

_______________________________
(підпис) 

М. П. 

М. П. 

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з рішенням Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20.05.2011 р. N 528)

 

ВІДОМОСТІ
про прийняті Національним депозитарієм України на зберігання первинні документи, на підставі яких здійснювалися зміни в системах реєстрів власників іменних цінних паперів тих випусків, що були переведені в бездокументарну форму,

за період з "___" ____________ 20__ р. до "___" ____________ 20__ р.

N
з/п 

Номер акта приймання-
передавання первинних документів 

Дата приймання первинних документів Національним депозитарієм України 

Номер свідоцтва про реєстрацію відповідного випуску цінних паперів у бездокументарній формі 

Повне найменування емітента цінних паперів 

Код за ЄДРПОУ емітента 

Повне найменування реєстроутримувача, від якого Національним депозитарієм України прийняті на зберігання первинні документи 

Код за ЄДРПОУ реєстроутримувача 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

____________

Опрос