Идет загрузка документа (22 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Инструкции о статусе ответственных исполнителей бюджетных программ и особенности их участия в бюджетном процессе

Минфин
Приказ, Инструкция от 14.12.2001 № 574
редакция действует с 02.05.2019

Про затвердження Інструкції про статус відповідальних виконавців бюджетних програм та особливості їх участі у бюджетному процесі

Наказ Міністерства фінансів України
від 14 грудня 2001 року N 574

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
3 січня 2002 р. за N 3/6291

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказами Міністерства фінансів України
 від 24 листопада 2010 року N 1455
,
від 15 березня 2019 року N 112

З метою чіткого розмежування повноважень, прав і відповідальності головного розпорядника коштів державного бюджету та відповідальних виконавців бюджетних програм у процесі складання, затвердження та виконання бюджету в умовах застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі, керуючись частиною 2 статті 32, статтею 42 Бюджетного кодексу України, НАКАЗУЮ:

(преамбула із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства фінансів України від 24.11.2010 р. N 1455)

1. Затвердити Інструкцію про статус відповідальних виконавців бюджетних програм та особливості їх участі у бюджетному процесі, що додається.

2. Департаменту по бюджету (Мярковський А. І.) подати на державну реєстрацію цей наказ до Міністерства юстиції України і довести його до відома головних розпорядників коштів державного бюджету.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Міністр 

І. О. Мітюков 

 

Інструкція
про статус відповідальних виконавців бюджетних програм та особливості їх участі у бюджетному процесі

I. Загальні положення

1. Ця Інструкція розроблена з метою розмежування повноважень головного розпорядника коштів державного бюджету (далі - головний розпорядник) та відповідального виконавця бюджетної програми (далі - відповідальний виконавець) у процесі складання, затвердження та виконання бюджету.

2. Відповідальний виконавець визначається головним розпорядником за погодженням з Мінфіном.

У структурі коду бюджетної програми ознакою відповідального виконавця є четверта цифра коду.

У системі головного розпорядника не може бути більше ніж дев'ять відповідальних виконавців (цифри від 1 до 9), включаючи апарат головного розпорядника, ознакою якого є цифра 1.

3. Відповідальним виконавцем може бути:

головний розпорядник - за бюджетними програмами, виконання яких забезпечується його апаратом;

розпорядник бюджетних коштів державного бюджету нижчого рівня (далі - розпорядник бюджетних коштів нижчого рівня), який забезпечує виконання бюджетних програм у системі головного розпорядника.

4. Відповідальний виконавець є юридичною особою та має окремий рахунок.

Відповідальний виконавець у процесі виконання бюджетних програм забезпечує цільове та ефективне використання бюджетних коштів протягом усього строку реалізації відповідних бюджетних програм у межах визначених бюджетних призначень.

5. Відповідальний виконавець:

1) розробляє плани діяльності на середньостроковий період (включаючи заходи щодо реалізації інвестиційних проектів) з урахуванням Бюджетної декларації, закону про Державний бюджет України, прогнозних та програмних документів економічного і соціального розвитку;

2) організовує та забезпечує відповідно до Бюджетної декларації, вимог інструкцій з підготовки бюджетних запитів, планів діяльності на середньостроковий період та інших документів, передбачених частиною першою статті 35 Бюджетного кодексу України, складання бюджетного запиту з обґрунтованими розрахунками і подає їх головному розпоряднику;

3) отримує бюджетні призначення шляхом їх затвердження у законі про Державний бюджет України, приймає рішення щодо делегування повноважень на виконання бюджетної програми розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня та/або одержувачами бюджетних коштів (далі - одержувач), розподіляє та доводить до них у встановленому порядку обсяги бюджетних асигнувань;

4) затверджує кошториси розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня (плани використання бюджетних коштів одержувачів), якщо інше не передбачено законодавством;

5) надає головному розпоряднику пропозиції щодо порядків використання коштів державного бюджету за бюджетними програмами, здійснення заходів за якими потребує нормативно-правового визначення механізму використання бюджетних коштів (в тому числі за бюджетними програмами, вперше визначеними законом про Державний бюджет України);

6) розробляє проекти паспортів бюджетних програм та подає їх головному розпоряднику для затвердження, складає звіти про виконання паспортів бюджетних програм, здійснює аналіз стану виконання результативних показників бюджетних програм;

7) здійснює оцінку ефективності бюджетних програм, у тому числі організовує та здійснює моніторинг, аналіз та контроль за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів;

8) здійснює управління бюджетними коштами у межах встановлених йому бюджетних повноважень, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів у бюджетному процесі;

9) здійснює внутрішній контроль за повнотою надходжень, взяттям бюджетних зобов'язань розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачами і витрачанням ними бюджетних коштів;

10) здійснює своєчасне повернення у повному обсязі до бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету, а також кредитів (позик), отриманих державою, та коштів, наданих під державні гарантії;

11) забезпечує організацію та ведення бухгалтерського обліку, складання та подання фінансової і бюджетної звітності у порядку, встановленому законодавством.

II. Особливості участі відповідальних виконавців у процесі складання Бюджетної декларації та підготовки проекту Державного бюджету України

1. Після отримання від Мінфіну інструкцій з підготовки пропозицій до Бюджетної декларації та орієнтовних граничних показників видатків державного бюджету та надання кредитів з державного бюджету на середньостроковий період, інструкції з підготовки бюджетних запитів головні розпорядники організовують роботу відповідальних виконавців із підготовки пропозицій до Бюджетної декларації та проекту Державного бюджету України.

2. Відповідальний виконавець в установленому головним розпорядником порядку забезпечує складання бюджетних запитів за кожною бюджетною програмою, за виконання якої він відповідає, та подає головному розпоряднику.

3. У процесі опрацювання бюджетних запитів у Мінфіні відповідальний виконавець має право спільно з головним розпорядником брати участь в обговоренні та узгодженні бюджетних програм, що пропонуються головним розпорядником для включення до проекту Державного бюджету України.

III. Особливості участі відповідальних виконавців у процесі виконання державного бюджету

1. Після отримання головним розпорядником від Мінфіну лімітних довідок про бюджетні асигнування та кредитування головний розпорядник визначає помісячні обсяги відповідних показників в цілому за кожним відповідальним виконавцем та доводить відповідальним виконавцям лімітні довідки про бюджетні асигнування та кредитування.

2. Відповідальний виконавець доводить розпорядникам бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачам за мережею обсяги бюджетних асигнувань, складає та подає у визначений термін головному розпоряднику проекти зведених кошторисів, зведених планів асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджетів) загального фонду бюджету, зведених планів надання кредитів із загального фонду бюджету, зведених планів спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), зведення показників спеціального фонду, зведених планів використання бюджетних коштів і зведених помісячних планів використання бюджетних коштів, а також уточнює розрахунки, які обґрунтовують показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету.

3. Для складання розпису державного бюджету головні розпорядники в установленому порядку подають Мінфіну проекти зведених кошторисів, зведених планів асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету), зведених планів надання кредитів із загального фонду бюджету, зведених планів спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), зведених планів використання бюджетних коштів та зведених помісячних планів використання бюджетних коштів (у розрізі бюджетних програм та їх відповідальних виконавців).

4. У розписі державного бюджету розподіл бюджетних асигнувань головним розпорядникам здійснюється в розрізі відповідальних виконавців за всіма бюджетними програмами та в розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету.

5. До початку бюджетного періоду відповідальний виконавець визначає мережу розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів і подає головному розпоряднику для зведення мережі за головним розпорядником та подання до Казначейства в установленому порядку.

У процесі виконання бюджету зміни до мережі вносять головні розпорядники за поданням відповідальних виконавців.

6. Казначейство доводить витяги з розпису державного бюджету головним розпорядникам за всіма бюджетними програмами в розрізі відповідальних виконавців.

Головний розпорядник доводить витяги з розпису державного бюджету відповідальним виконавцям за їх бюджетними програмами.

7. Відповідальний виконавець здійснює розподіли показників зведених кошторисів, зведених планів асигнувань загального фонду державного бюджету (за винятком надання кредитів з державного бюджету), зведених планів надання кредитів із загального фонду державного бюджету, зведених планів спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), зведення показників спеціального фонду, а також зведених планів використання бюджетних коштів і зведених помісячних планів використання бюджетних коштів за своєю мережею в розрізі розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів за територіями та подає головному розпоряднику для зведення показників за головним розпорядником.

Головний розпорядник подає Казначейству зазначені документи в установленому порядку та у процесі виконання бюджету за поданням відповідальних виконавців вносить зміни до розподілу показників таких документів.

Відповідальний виконавець відповідає за зведення показників, своєчасність подання та достовірність інформації, поданої головному розпоряднику.

8. Казначейство подає головному розпоряднику зведену виписку з рахунків відкритих асигнувань за узагальненими показниками загального (спеціального) фонду державного бюджету (з обов'язковим урахуванням примітки щодо напряму використання відкритих асигнувань).

Головні розпорядники після отримання такої виписки розподіляють зазначені обсяги відкритих асигнувань загального (спеціального) фонду державного бюджету між відповідальними виконавцями та повідомляють відповідальних виконавців про обсяги таких асигнувань за бюджетними програмами та напрямами використання.

Відповідальний виконавець здійснює розподіл відкритих асигнувань за своєю мережею та подає відповідні документи на підпис головному розпоряднику.

Головний розпорядник подає Казначейству розподіли відкритих асигнувань в установленому порядку.

9. Відповідальний виконавець подає фінансову та бюджетну за бюджетними програмами звітність головному розпоряднику.

Головний розпорядник у встановленому порядку подає зведену бюджетну та консолідовану фінансову звітність Казначейству.

10. Головний розпорядник та відповідальний виконавець у встановленому порядку здійснюють контроль за дотриманням бюджетного законодавства на всіх стадіях бюджетного процесу з метою забезпечення ефективного та результативного управління бюджетними коштами.

 

Директор Департаменту
державного бюджету

В. П. Лозицький

(Інструкція у редакції наказів Міністерства
 фінансів України від 24.11.2010 р. N 1455
,
від 15.03.2019 р. N 112)

Опрос