Идет загрузка документа (26 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения об организации и проведении инспекционных проверок Государственной технической инспекцией Государственного департамента страхового фонда документации

Министерство Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы (1)
Положение, Приказ от 06.11.2001 № 254
Утратил силу

Про затвердження Положення про організацію та проведення інспекційних перевірок Державною технічною інспекцією Державного департаменту страхового фонду документації

Наказ Міністерства України з питань
надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення
від наслідків Чорнобильської катастрофи
від 6 листопада 2001 року N 254

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
4 грудня 2001 р. за N 1003/6194

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства юстиції України
 від 29 листопада 2013 року N 2541/5)

Відповідно до частини третьої статті 14 Закону України від 22 березня 2001 р. N 2332-III "Про страховий фонд документації України" та постанови Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2001 р. N 1447 "Про затвердження Положення про Державну технічну інспекцію Державного департаменту страхового фонду документації" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про організацію та проведення інспекційних перевірок Державною технічною інспекцією Державного департаменту страхового фонду документації, що додається.

2. Голові Державного департаменту страхового фонду документації Степаненку В. Л. забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Начальнику управління справами Дяченко Г. П. у 10-денний термін після реєстрації цього наказу забезпечити його тиражування та надсилання міністерствам, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Державного секретаря генерал-лейтенанта Марченка Г. Б.

 

Міністр
генерал внутрішньої
служби України
 

 
 
В. В. Дурдинець
 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про організацію та проведення інспекційних перевірок Державною технічною інспекцією Державного департаменту страхового фонду документації

1. Це Положення визначає організаційні засади та порядок проведення інспекційних перевірок Державною технічною інспекцією Державного департаменту страхового фонду документації (далі - Інспекція).

Положення поширюється на центральні і місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації незалежно від форм власності (далі - суб'єкти державної системи страхового фонду документації).

Положення погоджено з Державним комітетом України з питань регуляторної політики та підприємництва.

2. Проведення інспекційних перевірок щодо контролю за дотриманням законодавства у сфері формування та ведення страхового фонду документації суб'єктами державної системи страхового фонду документації здійснюється з метою визначення й удосконалення стану робіт щодо формування і ведення страхового фонду документації.

3. При проведенні інспекційних перевірок контролю підлягають організаційна, організаційно-технічна діяльність з питань страхового фонду документації за його призначенням.

4. Перевірки здійснюються згідно з щорічними планами перевірок, які розробляються Інспекцією і затверджуються Головним державним інспектором з питань формування та ведення страхового фонду документації України.

Плани складаються на основі затверджених мобілізаційних планів та програм створення галузевих та обласних (регіональних) страхових фондів документації.

5. Інспекційні перевірки поділяються на планові та позапланові.

5.1. Планові перевірки можуть бути комплексні та цільові.

У разі комплексної перевірки перевіряється та оцінюється стан формування та ведення страхового фонду документації України суб'єктом державної системи страхового фонду документації.

У разі цільової перевірки перевіряються окремі питання у сфері страхового фонду документації, виконання рішень органів виконавчої влади щодо страхового фонду документації України, виконання завдань або провадження діяльності в галузі страхового фонду документації України за відповідними дозволами.

Планові перевірки суб'єктів державної системи страхового фонду документації проводяться один раз на три роки.

5.2. Позапланова перевірка здійснюється за дорученням Головного державного інспектора з питань формування та ведення страхового фонду документації України за наявності відомостей щодо порушень виконання суб'єктами державної системи страхового фонду документації вимог законодавства України про страховий фонд документації України.

У разі позапланової перевірки також перевіряється усунення недоліків, які були виявлені під час проведення попередньої комплексної або цільової перевірки. Позапланові перевірки проводяться за потреби, як правило, не раніше ніж через рік після попередньої перевірки.

6. Головний державний інспектор з питань формування та ведення страхового фонду документації України здійснює контроль за своєчасним виконанням планів перевірок.

7. Керівник суб'єкта державної системи страхового фонду документації, щодо якого здійснюється перевірка, сповіщається про проведення перевірки за десять діб до її початку письмовим повідомленням із зазначенням дати її проведення.

8. Інспекційні перевірки організовуються начальником Інспекції та проводяться посадовими особами Інспекції, які є державними інспекторами з питань формування та ведення страхового фонду документації України (далі - державні інспектори).

9. Функціональні обов'язки державних інспекторів, напрямки роботи, перелік закріплених за ними суб'єктів державної системи страхового фонду документації визначаються начальником Інспекції.

Для здійснення контрольно-інспекційної роботи за державними інспекторами закріплюються напрямки робіт відповідно до призначення страхового фонду документації України.

10. Для проведення інспекційних перевірок за необхідності формуються комісії.

До роботи комісії можуть залучатися спеціалісти суб'єктів державної системи страхового фонду документації, що перевіряються, за погодженням з їхніми керівниками.

11. Комісію очолює голова комісії. Голова комісії встановлює завдання кожному члену комісії і несе відповідальність за якість робіт з перевірки суб'єктів державної системи страхового фонду документації.

12. Члени комісії допускаються до перевірки за наявності відповідних посвідчень, при перевірці питань, пов'язаних з державною таємницею, доступ здійснюється при наявності довідки про допуск та припису на виконання завдання.

13. Члени комісії під час проведення інспекційних перевірок зобов'язані:

дотримуватись вимог законодавства України;

не розголошувати інформацію, отриману під час перевірки.

14. Під час проведення перевірок у сферу роботи Інспекції не можуть втручатися будь-які господарські органи, об'єднання громадян, політичні формування, органи виконавчої влади та місцевого самоврядування.

15. Інспекція вирішує покладені на неї завдання у взаємодії з Головною інспекцією цивільної оборони Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.

16. Суб'єкти державної системи страхового фонду документації, діяльність яких перевіряється, зобов'язані:

створювати необхідні умови для роботи комісії;

своєчасно подавати необхідні матеріали з питань, що підлягають перевірці.

17. Керівництво суб'єкта державної системи страхового фонду документації, щодо якого здійснюється перевірка, несе відповідальність за повноту та достовірність інформації, яка надається комісії під час перевірки.

18. За результатами інспекційної перевірки складається акт перевірки (форма акта наведена в додатку 1) чи надається припис щодо усунення недоліків (форма припису наведена в додатку 2).

Акт перевірки та припис є підставою для притягнення до відповідальності.

18.1. Акт перевірки складається у трьох примірниках. Перший примірник подається відповідному органу виконавчої влади, другий - керівнику суб'єкта державної системи страхового фонду документації, що підлягав перевірці, третій - Інспекції.

Ознайомлення керівника суб'єкта державної системи страхового фонду документації, щодо якого здійснюється перевірка, з актом перевірки здійснюється під розпис. У разі відмови підписати акт про це робиться відповідний запис у цьому акті головою комісії.

18.2. Припис складається у двох примірниках. Перший надається керівнику суб'єкта державної системи страхового фонду документації, що перевірявся, а другий залишається в Інспекції для здійснення контролю.

19. Керівник суб'єкта державної системи страхового фонду документації, щодо якого здійснюється перевірка, зобов'язаний вжити необхідних заходів щодо усунення недоліків і реалізації пропозицій відповідно до вимог законодавства України про страховий фонд документації України. Повідомлення про виконання пропозицій і усунення недоліків надсилається до Державного департаменту страхового фонду документації у встановлений в акті (приписі) термін, а також органу виконавчої влади, якому підпорядкований суб'єкт державної системи страхового фонду документації.

20. Порушення законодавства України з питань страхового фонду документації України тягне за собою відповідальність, передбачену законодавством України.

21. Керівник суб'єкта державної системи страхового фонду документації, щодо якого здійснюється перевірка, має право в десятиденний термін оскаржити результати перевірки в установленому порядку.

22. За наслідками перевірок Інспекція проводить аналіз та готує інформацію Головному державному інспектору з питань формування та ведення страхового фонду документації України та Міністерству з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи щодо вдосконалення функціонування державної системи страхового фонду документації.

 

Голова Державного департаменту
страхового фонду документації
 

 
В. Л. Степаненко
 

 

Державний департамент страхового фонду документації
Державна технічна інспекція

АКТ

перевірки _________________________________________________________
                                                    (назва підприємства, організації, установи, адреса)
__________________________________________________________________

від "___" ___________ 200_ р.

Складено комісією у складі:

Голова комісії 

____________________________
(прізвище, ім'я та по батькові) 

____________________
(посада) 

Члени комісії: 

____________________________
(прізвище, ім'я та по батькові) 

____________________
(посада) 

  

____________________________
(прізвище, ім'я та по батькові) 

____________________
(посада) 

  

____________________________
(прізвище, ім'я та по батькові) 

____________________
(посада) 

Присутні: 

____________________________
(прізвище, ім'я та по батькові) 

____________________
(посада) 

  

____________________________
(прізвище, ім'я та по батькові) 

____________________
(посада) 

Підстава для перевірки ______________________________________________
                                                                                           (план, доручення та інше) 
Вид перевірки _____________________________________________________
                                                                         (комплексна, цільова, контрольна) 
Завданнями перевірки є: ____________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Перевіркою встановлено: ____________________________________________
                                 (указуються недоліки та порушення у сфері страхового фонду документації) 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Висновки та пропозиції: _____________________________________________
                                                  (указується, чи відповідає вимогам чинного законодавства України 
__________________________________________________________________
         про страховий фонд документації України стан робіт з питань, що зазначені в завданні 
__________________________________________________________________
                         перевірки, а також указуються пропозиції щодо усунення недоліків та 
__________________________________________________________________
                                            порушень із зазначенням термінів їх виконання) 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Складено в трьох примірниках:

1-й примірник -
2-й -
3-й -

Голова комісії 

_________________________
(підпис) 

__________________________
(ініціали, прізвище) 

Члени комісії: 

_________________________
(підпис) 

__________________________
(ініціали, прізвище) 

  

_________________________
(підпис) 

__________________________
(ініціали, прізвище) 

  

_________________________
(підпис) 

__________________________
(ініціали, прізвище) 

З актом ознайомлений 

_________________________
(підпис) 

__________________________
(ініціали, прізвище) 

 

Державний департамент страхового фонду документації
Державна технічна інспекція

ПРИПИС

Кому _____________________________________________________________
                        (указати посаду, прізвище та ініціали керівника суб'єкта державної системи 
                                                 страхового фонду документації, що перевіряється) 

"___" ___________ 200_ р. проведена перевірка _________________________
__________________________________________________________________
                 (указати питання, що підлягали перевірці, адресу суб'єкта державної системи 
__________________________________________________________________
          страхового фонду документації, посаду, прізвище та ініціали державного інспектора, 
__________________________________________________________________
                                                                   який проводив перевірку) 
__________________________________________________________________

разом з ___________________________________________________________
                           (указуються посади, прізвища та ініціали осіб, які брали участь у перевірці) 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

З метою усунення недоліків, які виявлені під час перевірки встановлених чинним законодавством України вимог у сфері страхового фонду документації, пропонуємо: ___________________________________________________________
                                             (указуються пропозиції з усунення недоліків та порушень
__________________________________________________________________
                                                                  із зазначенням термінів їх виконання)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Про виконання цього припису Ви повинні подати письмове повідомлення:
__________________________________________________________________
                              (указати посаду, адресу та термін, кому подається повідомлення) 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Припис видав державний інспектор 

  

___________________________________
(посада, ініціали, прізвище) 

_________________
(підпис) 

  

"___" ____________ 200_ р. 

Припис до виконання отримав 

  

___________________________________
(посада, ініціали, прізвище) 

_________________
(підпис) 

  

"___" ___________ 200_ р. 

____________

Опрос