Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Инструкции по организации проведения конкурса на заключение соглашения о разделе продукции и Инструкции по разработке, согласованию и подписанию соглашения о разделе продукции

Министерство экономики и по вопросам европейской интеграции Украины
Приказ, Инструкция от 23.10.2001 № 249
редакция действует с 22.11.2003

Про затвердження Інструкції з організації проведення конкурсу на укладання угоди про розподіл продукції та Інструкції з розроблення, узгодження та підписання угоди про розподіл продукції

Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України
від 23 жовтня 2001 року N 249

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
12 листопада 2001 р. за N 946/6137

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України
 від 30 жовтня 2003 року N 299

Відповідно до Закону України "Про угоди про розподіл продукції" та з метою виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2000 року N 489 "Деякі питання організації роботи з проведення конкурсу та укладення угод про розподіл продукції" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію з організації проведення конкурсу на укладання угоди про розподіл продукції та Інструкцію з розроблення, узгодження та підписання угоди про розподіл продукції (додаються).

2. Управлінню міжнародних інвестиційних програм та проектів разом з юридичним департаментом здійснити державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника керівника департаменту міжнародного розвитку та європейської інтеграції Бродського О. Ю.

 

Міністр економіки та з питань
європейської інтеграції

 
О. Шлапак 

 

Інструкція
з організації проведення конкурсу на укладення угоди про розподіл продукції

Загальні положення

1. Ця Інструкція встановлює порядок організації проведення конкурсу на укладення угоди про розподіл продукції з інвестором відповідно до Закону України "Про угоди про розподіл продукції" (далі - Закон).

2. Організація проведення конкурсу на укладення угоди про розподіл продукції (далі - конкурс) здійснюється Міжвідомчою комісією з організації укладення та виконання угод про розподіл продукції (далі - Міжвідомча комісія).

Підготовка об'єктів для винесення на конкурс

3. Об'єкти конкурсу визначаються згідно з Переліком ділянок надр (родовищ корисних копалин), що можуть надаватися в користування на умовах, визначених угодами про розподіл продукції (далі - Перелік).

4. Відповідно до п. 2 ст. 6 Закону Перелік ділянок надр затверджується Кабінетом Міністрів України за спільним поданням Міжвідомчої комісії та відповідних органів виконавчої влади з попереднім узгодженням Переліку з органами місцевого самоврядування (залежно від виду та місця розташування корисних копалин) та публікується в офіційних друкованих виданнях України та іноземних засобах масової інформації.

5. У десятиденний термін після затвердження Кабінетом Міністрів України Перелік опубліковується в офіційних друкованих виданнях України та іноземних засобах масової інформації із зазначенням адреси робочого органу Міжвідомчої комісії, за якою приймаються попередні заявки від потенційних інвесторів.

Підготовка до проведення конкурсу

6. Під час підготовки до проведення конкурсу Міжвідомча комісія:

затверджує техніко-економічні розрахунки;

затверджує початкові умови конкурсу, що розроблені її робочим органом на основі техніко-економічних розрахунків, та погоджує їх з органом місцевого самоврядування;

розробляє та затверджує конкурсну документацію;

публікує оголошення про проведення конкурсу;

надає конкурсну документацію в порядку, визначеному в оголошенні конкурсу;

дає на запити інвесторів роз'яснення з приводу уточнення інформації, що міститься в конкурсній документації;

приймає та реєструє заявки інвесторів у встановленому порядку;

здійснює інші функції щодо організації проведення конкурсу, в межах своєї компетенції.

7. Техніко-економічні розрахунки затверджуються Міжвідомчою комісією в місячний термін з дня надходження до її робочого органу заявки інвестора з урахуванням технічних, економічних та екологічних норм і вимог, що відповідають стандартам України та світовій практиці розробки аналогічних родовищ корисних копалин.

8. Початкові умови конкурсу розробляються робочим органом у терміни, визначені Міжвідомчою комісією, залежно від виду корисних копалин.

9. Техніко-економічні розрахунки та початкові умови конкурсу повинні відповідати оптимальним економічним, технологічним, природоохоронним та іншим показникам щодо раціонального використання надр відповідно до вимог законодавства та передбачати умови користування надрами, уключаючи всі істотні вимоги держави щодо умов та виконання робіт на конкретній ділянці надр, а також інші істотні умови, передбачені Законом.

На ділянках надр, де виявлено родовища корисних копалин, обов'язковими умовами також є термін уведення родовища в розробку та техніко-економічні вимоги до освоєння родовища (термін розробки, обсяг видобутку основних і супутніх корисних копалин).

З урахуванням особливостей окремих ділянок надр (родовищ корисних копалин) умовами конкурсу додатково можуть визначатися такі вимоги:

термін уведення в експлуатацію родовища корисних копалин та мінімальні обсяги видобутку мінеральної сировини;

особливі вимоги щодо безпеки ведення робіт, умов праці;

вимоги щодо реалізації на території України виробленої і набутої у власність інвестором продукції;

залучення до розробки родовищ підприємств, які раніше брали участь у геологічному вивченні, оцінці та інших роботах, пов'язаних з освоєнням родовища, або компенсація затрат (частини затрат) таких підприємств на геологічне вивчення родовища.

10. Після закінчення терміну подання робочому органу заявок інвесторів про бажання взяти участь у конкурсі щодо конкретних ділянок надр, установленого Законом, Міжвідомча комісія протягом десяти днів подає до Кабінету Міністрів України узгоджені початкові умови конкурсу та пропозиції з питань прийняття рішення про проведення конкурсу, визначення його порядку і можливого терміну проведення стосовно кожної окремої ділянки надр.

11. Розрахунок розміру плати за участь у конкурсі та порядок її внесення визначається Кабінетом Міністрів України.

12. За результатами розгляду пакету конкурсної документації, поданого Міжвідомчою комісією, Кабінет Міністрів України приймає рішення про проведення конкурсу на укладення угоди про розподіл продукції з визначенням терміну, порядку і умов його проведення.

13. Міжвідомча комісія протягом двох місяців від дня прийняття рішення про проведення конкурсу розробляє та затверджує конкурсну документацію, опубліковує оголошення про проведення конкурсу в офіційних вітчизняних та зарубіжних друкованих виданнях, здійснює інші заходи щодо організації проведення конкурсу в межах компетенції, визначеної Кабінетом Міністрів України.

14. Мінімальний пакет конкурсної документації повинен містити:

текст оголошення про конкурс в офіційних вітчизняних та зарубіжних друкованих виданнях;

умови конкурсу;

зразок заяви про участь у конкурсі;

загальний геологічний опис об'єкта конкурсу.

15. Учасники конкурсу до закінчення граничного терміну подання заяви про участь у конкурсі надсилають цінним поштовим відправленням (бандероллю) або вручають під розписку за адресою, зазначеною в оголошенні, пакет конкурсних документів, підготовлених українською, а в разі участі в конкурсі іноземного інвестора, - й англійською мовами у двох примірниках, уключаючи копію платіжного доручення про оплату участі в конкурсі. Пакет документів на участь у конкурсі повинен складатися із заяви та інших матеріалів, визначених умовами конкурсу.

16. Міжвідомча комісія реєструє всі своєчасно подані заяви інвесторів на день їх надходження. Реєстрація заяв проводиться шляхом запису в журналі реєстрації. При особистому поданні пакета документів на участь у конкурсі учаснику видається довідка про дату прийняття документації із зазначенням реквізитів запису реєстрації.

Заяви інвесторів, що надійшли після закінчення граничного терміну подання конкурсних заяв, передбаченого в умовах конкурсу, повертаються інвестору без реєстрації та розгляду. Плата за участь у конкурсі в цьому разі повертається Міжвідомчою комісією в тижневий термін з дати прийняття рішення про повернення заяви інвестору.

Організація проведення конкурсу

17. Міжвідомча комісія приймає рішення про організацію проведення конкурсу на своїх засіданнях шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів членів комісії. Рішення комісії є правочинним, якщо на засіданні присутні не менше двох третіх її членів.

18. Міжвідомча комісія перевіряє відповідність поданої інвесторами документації умовам конкурсу та визначає переваги поданих інвесторами пропозицій.

Документація, що не відповідає умовам конкурсу, за рішенням Міжвідомчої комісії підлягає поверненню інвестору з письмовим обґрунтованим повідомленням.

Якщо жодна з поданих на конкурс заяв не відповідає умовам конкурсу, то конкурс визнається таким, що не відбувся.

19. До закінчення конкурсу та оголошення його результатів засідання Міжвідомчої комісії мають закритий характер. Члени комісії та запрошені експерти не мають права вести будь-які переговори з учасниками конкурсу чи іншими особами щодо предмета конкурсу, крім офіційних звернень до інвесторів з приводу роз'яснення їх пропозицій. Зміст протоколів засідань Міжвідомчої комісії не розголошується. Члени комісії та запрошені експерти несуть відповідальність за порушення умов конфіденційності таких відомостей згідно із законодавством.

Учасники конкурсу мають право ознайомитися з протоколами засідань Міжвідомчої комісії після його закінчення.

20. Результати розгляду з висновками і пропозиціями щодо визначення переможця конкурсу затверджуються Міжвідомчою комісією у повному складі простою більшістю голосів, про що складається відповідний протокол, який підписується всіма членами комісії, що погоджуються з прийнятим рішенням.

Протокол Міжвідомчої комісії повинен містити відомості про всіх учасників конкурсу та аналіз їх пропозицій, обґрунтування щодо визначення переможця конкурсу або висновок про визнання конкурсу таким, що не відбувся.

Кожний член Міжвідомчої комісії, що не погоджується з висновками більшості її членів, повинен письмово викласти свої аргументовані заперечення щодо кандидатури переможця конкурсу, які додаються до протоколу засідання Міжвідомчої комісії.

21. Обґрунтовані висновки і пропозиції щодо визначення переможця конкурсу (разом з протоколом засідання комісії) подаються Міжвідомчою комісією до Кабінету Міністрів України через 20 днів після закінчення терміну проведення конкурсу.

22. Кабінет Міністрів України визначає переможця конкурсу з урахуванням висновків та пропозицій Міжвідомчої комісії або визнає конкурс таким, що не відбувся.

23. Результати конкурсу опубліковуються в офіційних друкованих виданнях та доводяться до відома кожного учасника конкурсу шляхом надіслання копії рішення Кабінету Міністрів України.

24. Міжвідомча комісія (робочий орган) забезпечує реєстрацію, ведення документації та зберігання матеріалів, пов'язаних з проведенням конкурсу, а також протоколів засідання комісії та копії рішення Кабінету Міністрів України щодо результатів конкурсу.

25. З переможцем конкурсу укладається не пізніше ніж через дванадцять місяців від дня опублікування результатів конкурсу угода про розподіл продукції в порядку та на умовах, визначених законодавством.

 

Начальник управління
міжнародних інвестиційних
програм та проектів

 
 
О. Троян 

Опрос