Идет загрузка документа (93 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о расчетных палатах для предъявления векселей к платежу

Национальный банк
Постановление от 25.09.2001 № 403
редакция действует с 12.09.2018

Про затвердження Положення про розрахункові палати для пред'явлення векселів до платежу

Постанова Правління Національного банку України
від 25 вересня 2001 року N 403

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
5 листопада 2001 р. за N 934/6125

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Правління Національного банку України
 від 8 жовтня 2010 року N 457
,
 від 18 травня 2011 року N 154
,
від 4 вересня 2018 року N 95

На виконання статті 7 Закону України "Про обіг векселів в Україні" Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Положення про розрахункові палати для пред'явлення векселів до платежу (додається).

2. Департаменту платіжних систем (В. М. Кравець) після державної реєстрації цієї постанови в Міністерстві юстиції України надіслати її в установленому порядку територіальним управлінням Національного банку України та банкам для керівництва в роботі.

3. Зобов'язати установи банків довести зміст цієї постанови до відома своїх клієнтів.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на територіальні управління Національного банку України.

5. Постанова набирає чинності через 10 днів після її державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

 

Голова  

В. С. Стельмах 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про розрахункові палати для пред'явлення векселів до платежу

Це Положення розроблене відповідно до Уніфікованого закону про переказні векселі та прості векселі, Закону України "Про обіг векселів в Україні", інших законів і нормативно-правових актів, що регулюють вексельний обіг.

Це Положення визначає загальні умови, правила і порядок виконання банками функцій розрахункових палат, призначених згідно зі статтею 38 Уніфікованого закону про переказні векселі та прості векселі (далі - Уніфікований закон) для пред'явлення векселів до платежу.

РОЗДІЛ I. Загальні положення

Глава 1. Виконання установами банків функцій розрахункової палати

1. Установи банків, що здійснюють розрахунково-касове обслуговування векселедавців простих векселів, трасатів (акцептантів) за переказними векселями, виконують функції розрахункових палат згідно зі статтею 38 Уніфікованого закону.

2. У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:

установа банку - банк або філія банку;

розрахункова палата для пред'явлення векселів до платежу (далі - розрахункова палата) - будь-яка установа банку, в якій відкритий поточний рахунок платника за векселем. Розрахунковою палатою для пред'явлення векселя до платежу, платник за яким - установа банку, є територіальне управління Національного банку України, в якому відкритий кореспондентський рахунок цієї установи банку;

платник за векселем - векселедавець простого векселя, трасат (акцептант) за переказним векселем;

строк платежу за векселем - строк, зазначений у векселі та встановлений відповідно до вимог статей 34, 38 глави V та статті 77 глави XII Уніфікованого закону.

3. Інші терміни в цьому Положенні, які стосуються здійснення установами банків операцій з векселями, використовуються в значенні, наведеному в Положенні про порядок здійснення банками операцій з векселями в національній валюті на території України, затвердженому постановою Правління Національного банку України від 16.12.2002 N 508, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 28.02.2003 за N 174/7495 (зі змінами).

(пункт 3 глави 1 розділу I у редакції постанови
 Правління Національного банку України від 08.10.2010 р. N 457)

4. Установи банків можуть сприяти інформуванню векселедержателів про свою змогу виконувати функції розрахункової палати для пред'явлення векселів до платежу щодо окремих платників за векселями.

У разі надходження до установи банку письмового запиту від особи, яка стверджує (і може підтвердити це документально), що є векселедержателем певних векселів, установа банку зобов'язана протягом двох робочих днів надати письмове підтвердження про можливість виконання нею функцій розрахункової палати лише в разі наявності договору (окремого або включеної умови до договору про розрахунково-касове обслуговування) між клієнтом (платником за векселем) і установою банку про можливість підтвердження нею свого статусу розрахункової палати в разі звернень держателів векселів.

Глава 2. Загальні правила функціонування розрахункових палат

1. Відповідно до статті 38 Уніфікованого закону пред'явлення векселя в розрахункову палату є рівнозначним пред'явленню його до платежу.

Розрахункова палата здійснює:

а) прийняття векселів від векселедержателів для представлення їх платникам;

б) повідомлення платника за векселем про пред'явлення векселя до платежу;

в) посвідчення факту пред'явлення векселя до платежу шляхом проставлення відповідного напису механічним способом або від руки;

г) перерахування коштів в оплату векселя в передбачених цим Положенням випадках;

ґ) повідомлення векселедержателя про оплату векселя платником або про відмову платника оплатити вексель.

2. Кожний векселедержатель має право в строк платежу за векселем пред'явити вексель у розрахункову палату. Векселедержатель, який пред'явив вексель у розрахункову палату в строк платежу за векселем, уважається таким, що здійснив своєчасне пред'явлення векселя до платежу відповідно до вимог, установлених Уніфікованим законом.

3. Процедура пред'явлення векселя в розрахункову палату складається з двох етапів:

а) виявлення векселедержателем наміру (шляхом подання відповідної заяви) пред'явити вексель у розрахункову палату при настанні строку платежу за цим векселем;

б) пред'явлення векселя у розрахункову палату в строк платежу з подальшим посвідченням цього факту розрахунковою палатою.

4. У разі часткової оплати або неоплати векселя векселедержатель може на підставі векселя разом із штампом, що засвідчує пред'явлення векселя до платежу в розрахункову палату, учиняти встановлені вексельним законодавством дії з метою набуття права регресу проти зобов'язаних за векселем осіб.

Глава 3. Організаційні засади функціонування розрахункових палат

1. В установі банку, яка виконує функції розрахункової палати, призначаються відповідальні працівники, до функціональних обов'язків яких входить виконання усіх дій щодо забезпечення посвідчення факту пред'явлення векселів у розрахункову палату (ці функції можуть бути покладені, зокрема, на структурний підрозділ банку, що здійснює операції з векселями, цінними паперами).

2. Реєстрація операцій розрахункової палати щодо прийняття векселів до платежу здійснюється в облікових регістрах, зокрема в окремому журналі пред'явлених у розрахункову палату векселів (додаток 1). Такий журнал може вестися як в електронній, так і в паперовій формі. Наприкінці робочого дня, протягом якого розрахункова палата здійснювала покладені на неї функції, інформація про проведені за день операції має бути роздрукована і підшита.

У цьому журналі в хронологічному порядку відображається інформація про:

а) прийняття від векселедержателів заяв про намір пред'явити вексель до платежу;

б) реквізити векселів, щодо яких подані зазначені заяви;

в) прийняття векселів на зберігання до настання строку платежу (якщо таке здійснюється);

г) дату та спосіб надсилання повідомлень платникам за векселями;

ґ) повідомлення від платників про згоду оплатити вексель (із зазначенням того, у який спосіб буде здійснена оплата) або відмову це зробити;

д) стан оплати векселів, пред'явлених у розрахункову палату в строк платежу;

е) зафіксовані розрахунковою палатою дати (день, місяць, рік) пред'явлення векселів до платежу;

є) надані векселедержателям документи, що посвідчують пред'явлення векселів у розрахункову палату;

ж) інші відомості, перелік яких може додатково визначатися розрахунковою палатою.

3. Організаційні засади виконаних банками функцій розрахункових палат установлюються за внутрішньобанківським положенням, що затверджується правлінням банку, норми якого повинні відповідати нормам цього Положення.

РОЗДІЛ II. Порядок звернення векселедержателів до розрахункових палат

Глава 1. Подання векселедержателями повідомлення до розрахункової палати про намір пред'явити вексель до платежу

1. Векселедержатель, який має намір пред'явити вексель у розрахункову палату, подає до неї відповідну заяву.

2. Заява про намір пред'явити вексель до платежу в розрахункову палату (далі - заява про намір), що складена у двох примірниках за формою додатку 2, разом з іншими документами надсилається або подається в розрахункову палату особисто векселедержателем. Якщо подання документів здійснюється представником векселедержателя, то такий представник має бути уповноважений у порядку, установленому чинним законодавством.

3. Разом із заявою про намір векселедержатель має подати в розрахункову палату:

а) оригінал векселя;

б) копію лицьового та зворотного боків векселя (яка має відтворювати всі написи і підписи, що вчинені на векселі, разом з алонжем - у разі його наявності).

4. Із заявою про намір векселедержатель може звернутись у розрахункову палату в такі строки:

а) для векселів із строком платежу "на визначену дату", "у визначений строк від пред'явлення", "у визначений строк від дати складання" - не раніше 14 і не пізніше 3 робочих днів до настання строку платежу;

б) для векселів із строком платежу "за пред'явленням" - у будь-який день протягом строку для пред'явлення, але не пізніше 3 робочих днів до закінчення останнього дня цього строку.

Якщо розрахункова палата і платник за векселем розміщені в різних регіонах України, то заява про намір подається в розрахункову палату не пізніше ніж за 14 робочих днів до строку платежу.

5. Розрахункова палата може прийняти заяву про намір і сам вексель пізніше строків, передбачених у пункті 4 цієї глави (але не пізніше закінчення строку платежу за векселем), у разі наявності в неї змоги повідомити платника за векселем і одержати від нього згоду (відмову) оплатити вексель протягом строку платежу за векселем.

6. Оплата послуг розрахункової палати здійснюється векселедержателем у розмірі, установленому розрахунковою палатою на підставі договору з векселедержателем.

Про свою згоду на оплату послуг розрахункової палати в установленому нею розмірі, у тому числі шляхом утримання цієї плати з належних до перерахування векселедержателю в оплату векселя коштів, векселедержатель зазначає у заяві про намір.

7. У разі наявності у векселедержателя більше ніж одного векселя, платником за якими є одна й та сама особа і строк платежу за якими однаковий або різниця між строками платежу незначна (тобто різниця в строках платежу за векселями становить не більше 14 днів), векселедержатель може подати єдину заяву про намір пред'явити такі векселі в розрахункову палату.

8. Векселедержатель одночасно з поданням заяви про намір може передати вексель у розрахункову палату на зберігання до настання строку платежу за ним. Про своє бажання векселедержатель має зазначити в заяві про намір. У цьому випадку векселедержатель додатково подає в розрахункову палату доручення на зберігання, складене щонайменше в двох примірниках, за формою додатка 3 до цього Положення.

9. Зберігання векселів до настання строку платежу за ними здійснюється розрахунковою палатою у формі "відкритого зберігання" згідно з нормативно-правовими актами Національного банку України з питань вексельного обігу.

10. Розрахункова палата має право відмовити у прийнятті векселя на зберігання до настання строку платежу за ним лише в разі:

а) відсутності укладеного між розрахунковою палатою та платником за векселем договору про розрахунково-касове обслуговування;

б) якщо інструкції векселедержателя в дорученні на зберігання обмежують передавання векселя платнику після повної оплати ним цього векселя.

Глава 2. Прийняття розрахунковою палатою від векселедержателя заяви про намір

1. Розрахункова палата приймає від векселедержателя заяву про намір разом із супровідними документами протягом операційного часу, установленого внутрішнім розпорядком розрахункової палати.

2. Своєчасно подані векселедержателем документи (згідно з пунктом 4 глави 1 цього розділу) аналізуються в розрахунковій палаті на предмет:

а) ідентифікації особи векселедержателя (наявності відповідних повноважень у представника векселедержателя), що подає документи;

б) повноти і точності заповнення заяви про намір;

в) тотожності реквізитів векселів, опис яких міститься в заяві про намір, та реквізитів оригіналів векселів;

г) тотожності змісту оригіналу векселя і поданої копії (у разі потреби працівник розрахункової палати може зробити копію векселя замість поданої векселедержателем).

Розгляд документів здійснюється протягом дня, в який вони подані.

3. У разі відсутності зауважень до поданих документів працівник розрахункової палати приймає перший примірник заяви про намір з розпискою про прийняття на другому примірнику, що повертається векселедержателю, а також оригінал векселя (у разі прийняття його на зберігання). Якщо розрахункова палата не здійснюватиме зберігання векселя, то він повертається векселедержателю.

Якщо векселедержатель висловив бажання передати вексель на зберігання до розрахункової палати, але в цьому йому було відмовлено, то причини відмови зазначаються на обох примірниках доручення на зберігання. Другий примірник не пізніше наступного робочого дня після його одержання повертається векселедержателю.

Подані векселедержателем документи відповідальний працівник розрахункової палати реєструє в Журналі пред'явлених у розрахункову палату векселів.

4. У разі наявності зауважень до оформлення заяви про намір увесь пакет документів не пізніше наступного робочого дня після їх одержання повертається векселедержателю, а на обох примірниках заяви про намір робиться запис з обґрунтуванням відмови в прийнятті документів.

Відмова розрахункової палати в прийнятті векселів на зберігання не тягне за собою повернення векселедержателю всього пакета документів.

5. Розрахункова палата має перевірити формальну відповідність поданого векселя чинному законодавству.

6. У разі виникнення у відповідального працівника розрахункової палати сумнівів щодо справжності векселя, окремих його реквізитів (суми, строку платежу, підписів), інших написів і підписів це не є підставою для відмови в прийнятті документів від векселедержателя.

(абзац перший пункту 6 глави 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 04.09.2018 р. N 95)

Проте при надсиланні повідомлення платнику за векселем розрахункова палата має повідомити про всі умови векселя, які викликають сумнів та можуть бути встановлені лише за оригіналом векселя.

7. Завершення процедури прийняття від векселедержателя заяви про намір разом з іншими документами може бути здійснене наступного робочого дня після одержання їх від векселедержателя, якщо тільки вони одержані не в останній день, визначений для подання цих документів відповідно до пункту 4 глави 1 цього розділу.

РОЗДІЛ III. Порядок обміну інформацією між розрахунковою палатою і платником за векселем

Глава 1. Надання розрахунковою палатою повідомлення платнику за векселем про намір векселедержателя здійснити пред'явлення векселя до платежу

1. Не пізніше наступного робочого дня після одержання від векселедержателя заяви про намір розрахункова палата має надіслати платнику письмове повідомлення про надходження такої заяви.

2. Надання повідомлення здійснюється шляхом:

а) вручення платнику (представнику платника) під розпис;

б) відсилання з використанням послуг спецзв'язку;

в) в інший спосіб, який гарантує своєчасне і надійне надходження повідомлення до платника.

3. У повідомленні, яке складається розрахунковою палатою за довільною формою, зазначаються:

а) реквізити векселя, який векселедержатель планує пред'явити в розрахункову палату;

б) дата подання заяви про намір;

в) інформація про те, де знаходиться вексель (у векселедержателя або на зберіганні в розрахунковій палаті);

г) банківські реквізити розрахункової палати (для перерахування коштів в оплату векселя);

ґ) умови векселя, щодо яких у розрахункової палати виникли сумніви.

До повідомлення обов'язково додається копія векселя, засвідчена відповідальними працівниками розрахункової палати.

4. Розрахункова палата не несе відповідальності за затримки в доставленні повідомлення платнику, що сталися з вини платника або його представників, підприємств спецзв'язку та з інших, незалежних від розрахункової палати, причин.

Глава 2. Повідомлення розрахункової палати платником за векселем про згоду (відмову) оплатити вексель

1. Платник за векселем, який отримав повідомлення від розрахункової палати про намір векселедержателя пред'явити вексель у розрахункову палату, може:

а) забезпечити оплату векселя в строк платежу через розрахункову палату, як це передбачено пунктом 2 глави 2 розділу IV цього Положення;

б) не пізніше дня настання строку платежу подати до розрахункової палати письмове повідомлення про відмову оплатити вексель;

в) ужити будь-яких, не заборонених чинним законодавством, заходів щодо врегулювання заборгованості за векселем.

2. У разі ненадходження від платника в день настання строку платежу за векселем будь-яких повідомлень у письмовому вигляді про відмову оплатити вексель та/або неоплати векселя в порядку, установленому главою 2 розділу 4 цього Положення, розрахункова палата повідомляє векселедержателя про те, що платник за векселем відмовився від його оплати.

РОЗДІЛ IV. Посвідчення розрахунковою палатою факту пред'явлення векселя до платежу

Глава 1. Пред'явлення векселя в розрахункову палату

1. Розрахункова палата приймає до платежу векселі, які відповідають таким вимогам:

а) за якими настав строк платежу і щодо яких додержаний термін, установлений для пред'явлення векселів до платежу;

б) пред'явлені векселедержателями або їх представниками, які подавали заяву про намір про пред'явлення саме цих векселів до платежу.

2. Для пред'явлення векселя до платежу векселедержатель подає до розрахункової палати:

а) оригінал векселя;

б) реєстр за формою додатка 4 до цього Положення, заповнений, щонайменше, у двох примірниках;

в) примірник (копію примірника) заяви про намір з відповідними відмітками розрахункової палати, яка подавалася до розрахункової палати раніше (згідно з вимогами, установленими розділом II цього Положення).

Зазначені документи можуть бути подані в розрахункову палату особисто векселедержателем, уповноваженою особою векселедержателя або надіслані з використанням послуг спецзв'язку.

3. Розрахункова палата приймає вексель від векселедержателя протягом строку платежу за векселем, в операційний час, установлений внутрішнім розпорядком розрахункової палати.

Проте в останній день, коли вексель може бути пред'явлений до платежу, приймання векселів, у тому числі надісланих спецзв'язком, здійснюється розрахунковою палатою до 13 години.

4. На зворотному боці векселя (або на алонжі, якщо такий є) після останнього індосаменту розрахункова палата виконує спеціальний напис механічним способом або від руки, що засвідчує пред'явлення векселя в розрахункову палату.

Напис має вміщувати слова "Вексель пред'явлений у (докладна назва, адреса та код установи банку) як у розрахункову палату (дата, посади і підписи відповідальних працівників розрахункової палати)".

Напис може бути проставлений і датований лише протягом строку платежу за векселем.

5. Окрім напису на векселі, підтвердженням пред'явлення векселя в розрахункову палату є акт про пред'явлення векселя до платежу в розрахункову палату (додаток 5), складений у двох примірниках, один з яких надається векселедержателю.

При цьому відмітки про оплату векселя в цьому акті свідчать лише про здійснення (або нездійснення) оплати векселя платником через розрахункову палату одним із способів, зазначених у пункті 2 глави 2 цього розділу.

6. Якщо вексель був переданий до розрахункової палати на зберігання до настання строку платежу, напис на векселі може бути проставлений протягом строку платежу в день настання першою однієї з нижчезазначених подій:

а) звернення векселедержателя до розрахункової палати з вимогою про надання йому документів, що засвідчують пред'явлення векселя в розрахункову палату;

б) здійснення оплати векселя;

в) надходження від платника відмови оплатити вексель.

Якщо жодна з цих подій не відбулася до закінчення операційного часу останнього дня строку платежу, то штамп проставляється розрахунковою палатою після 13 години останнього дня строку платежу.

Глава 2. Перерахування розрахунковою палатою коштів в оплату векселя

1. Розрахункова палата перераховує кошти в оплату векселів на користь векселедержателя лише в безготівковій формі.

2. Платник у разі згоди оплатити вексель може забезпечити оплату векселя через розрахункову палату одним з таких способів:

а) подати до розрахункової палати розрахункові документи на перерахування в строк платежу за векселем коштів зі свого поточного рахунку на користь векселедержателя за банківськими реквізитами, повідомленими векселедержателем;

б) у разі наявності відповідного договору з розрахунковою палатою перерахувати кошти на відповідний рахунок у розрахунковій палаті з наданням їй повноважень на оплату за рахунок цих коштів векселя при його пред'явленні векселедержателем;

в) здійснити оплату векселя за рахунок кредиту, одержаного від розрахункової палати;

г) у порядку, установленому нормативно-правовими актами Національного банку України, внести готівку в касу розрахункової палати для її подальшого зарахування на рахунок векселедержателя.

3. За умови подання платником за векселем розрахункових документів на перерахування коштів з його поточного рахунку та наявності достатньої суми коштів на цьому рахунку розрахункова палата здійснює перерахування в такий термін:

а) якщо платник подав розрахункові документи до часу пред'явлення векселя в розрахункову палату - у день подання векселя векселедержателем або наступного робочого дня, якщо вексель пред'явлений після закінчення операційного дня розрахункової палати;

б) якщо платник подав розрахункові документи одночасно або після часу пред'явлення векселя в розрахункову палату - у день надходження розрахункових документів або наступного робочого дня, якщо ці документи подані після закінчення операційного дня розрахункової палати.

Якщо платник подав у розрахункову палату розрахункові документи на перерахування коштів векселедержателю в оплату векселя, але цей вексель не був пред'явлений у розрахункову палату протягом установленого цим Положенням строку, то розрахункова палата після закінчення цього терміну повертає розрахункові документи платнику.

4. За умови укладення між розрахунковою палатою та платником за векселем угоди про оплату розрахунковою палатою пред'явленого векселя за рахунок коштів платника та перерахування платником на рахунок розрахункової палати коштів для оплати векселя розрахункова палата здійснює перерахування коштів векселедержателю.

У разі недостатності коштів, попередньо перерахованих платником для повної оплати векселя, розрахункова палата може здійснити частковий платіж, якщо угода між розрахунковою палатою та платником передбачає це.

Якщо вексель не був пред'явлений у розрахункову палату протягом строку платежу, то розрахункова палата не пізніше наступного за кінцевим днем строку платежу перераховує кошти на поточний рахунок платника або, якщо це передбачено угодою з платником, у депозит державної нотаріальної контори або приватного нотаріуса (відповідно до статті 42 Уніфікованого закону).

5. За умови укладення між розрахунковою палатою та платником за векселем угоди про надання розрахунковою палатою кредиту на оплату пред'явленого векселя розрахункова палата здійснює перерахування коштів векселедержателю згідно з умовами кредитного договору.

У кредитному договорі може бути передбачена умова, за якої в разі непред'явлення векселя в строк платежу в розрахункову палату договір розривається, кошти на кредитний рахунок не зараховуються (або списуються з нього), плата за користування кредитом з позичальника (платника) не стягується.

6. Оплачений у повній сумі вексель повертається розрахунковою палатою платнику за векселем або його представнику під розпис або надсилається спеціальним зв'язком (поштою цінним листом).

У разі часткової оплати векселя і повернення векселя векселедержателю розрахункова палата вимагає надання розписки про частковий платіж і здійснення відповідної відмітки про це на векселі.

7. Якщо оригінал векселя, щодо якого була подана заява про намір, не поданий у розрахункову палату протягом строку платежу, то розрахункова палата не пізніше наступного після закінчення цього терміну робочого дня надсилає повідомлення платнику за векселем.

У цьому повідомленні зазначається, що вексель не був пред'явлений до платежу, а також інформація щодо дій банку з повернення платнику розрахункових документів, перерахування коштів на рахунок платника, припинення дії кредитного договору - залежно від обраного платником способу забезпечення оплати векселя.

8. Якщо вексель, переданий у розрахункову палату на зберігання, не був оплачений у строк платежу і векселедержатель не звернувся до розрахункової палати з вимогою про надання йому документів, що засвідчують пред'явлення векселя в розрахункову палату, то вексель із штампом про пред'явлення його в розрахункову палату наступного робочого дня після закінчення строку платежу надсилається розрахунковою палатою векселедержателю.

 

Заступник директора
Департаменту платіжних систем -
начальник управління
 

 
 
Л. В. Письменна
 

 

Назва установи банку
(розрахункової палати) 

_____________ 

ЖУРНАЛ
ПРЕД'ЯВЛЕНИХ У РОЗРАХУНКОВУ ПАЛАТУ ВЕКСЕЛІВ

N
з/п 

Дата подання заяви про намір пред'явити вексель у розрахункову палату 

Очікуваний (заявлений) строк пред'явлення векселя до платежу 

Інформація про векселедержателя 

Інформація про платника за векселем 

Юридична особа 

Фізична особа 

Прізвище, ім'я, по батькові представника векселедержателя; паспорт (серія, номер, ким виданий) 

Номер поточного рахунку, на який мають бути перераховані кошти в оплату векселя 

Назва, код обслуговуючого банку 

Назва, код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб); прізвище, ім'я, по батькові (для фізичних осіб) 

Номер поточного рахунку платника, відкритого в розрахунковій палаті 

Назва, код за ЄДРПОУ 

Місцезна-
ходження 

Прізвище, ім'я, по батькові 

Паспорт (серія, номер, ким виданий);
реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)
 

Місце проживання 

10 

11 

12 

13 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Інформація про вексель 

Номер бланка векселя 

Вид векселя (простий, переказний) 

Дата складання векселя 

Векселедавець 

Перший векселедержатель (ремітент) 

Платник (акцептант) 

Номінальна сума векселя 

Відсотки на номінальну суму векселя 

Дата, з якої нараховуються відсотки на номінальну суму векселя 

Сума, що підлягає сплаті за векселем на заявлену векселедержателем дату (колонка 3) 

Строк платежу за векселем (строк, визначений для пред'явлення векселя) 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Інформація про дії розрахункової палати щодо векселів 

Інформація про пред'явлення векселів у розрахункову палату (дата, спосіб, подані документи) 

Інформація про стан оплати векселів (дата, номер, сума розрахункових документів) 

Надані векселедержателям документи, що посвідчують пред'явлення векселів у розрахункову палату 

Інформація про оплату послуг розрахункової палати 

Зберігання векселів до строку платежу 

Обмін повідомленнями з платником 

Зміст інструкцій векселедержателя 

Дата, номер реєстрації доручення на зберігання 

Дата та спосіб відправлення повідомлення платнику про надходження заяви 

Дата, спосіб надходження та зміст повідомлення від платника про згоду (відмову) оплатити вексель

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

  

  

  

  

  

  

  

  

____________
* Цей додаток є зразком. При заповненні документа за формою цього додатка мають бути наведені всі відомості, що ним передбачені.

 

Заступник директора
Департаменту платіжних систем -
начальник управління
 

 
 
Л. В. Письменна
 

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з постановою 
Правління Національного банку України від 18.05.2011 р. N 154)

 

Заява
про намір пред'явити вексель до платежу в розрахункову палату

(заповнюється юридичною особою)

1. Векселедержатель ___________________________________________________________________
                                                                                                            (назва юридичної особи)

2. Ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України _____ номер поточного рахунку _______________________________________________________________
                                                                                                                  (назва та код банку)

3. Місцезнаходження __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

4. Номер телефону ____________________________

5. Номер факсу ________________________________

6. Прізвище, ім'я, по батькові довіреної особи ______________________________________________
_____________________________________________________________________________________

7. Паспорт: серія _____, номер _______________, дата видачі "___" _____________ ____ р.

8. Ким виданий _______________________________________________________________________

9. Місце проживання ___________________________________________________________________
                                                                                                        (заповнюється фізичною особою)

10. Векселедержатель __________________________________________________________________
                                                                                                           (прізвище, ім'я, по батькові)

11. Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності):
_________ номер поточного рахунку _____________________________________________________
                                                                                                                                  (назва та код банку)

12. Місце проживання __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

13. Контактні телефони _________________________________________________________________

14. Паспорт: серія ________, номер ________________, дата видачі "___" ____________ ___ р.

15. Ким виданий ______________________________________________________________________

16. Повідомляємо про намір пред'явити в розрахункову палату вексель(і)
(згідно з нижчезазначеним реєстром) до платежу ____________________
                                                                                                                                   (дата)

17. Кошти в оплату векселів просимо перерахувати на наш поточний рахунок:
_____________________________________________________________________________________
                                                                     (номер поточного рахунку, назва та код банку)

18. Згодні оплатити послуги розрахункової палати в установленому розмірі.

Векселедержатель

Розрахункова палата

 

Найменування банку:

Місцезнаходження:

Код банку:

_______________________
   (підпис відповідальної особи)

_______________________________
           (дата прийняття заяви та підпис
              відповідального працівника)

 

Печатка

Векселедержатель

Розрахункова палата

 

Назва банку:

Місцезнаходження:

Код банку:

_______________________
   (підпис відповідальної особи)

____________________________
       (дата прийняття заяви та підпис
            відповідального працівника)

 

Печатка

____________
* Цей додаток є зразком. Під час заповнення документа за формою цього додатка мають бути зазначені всі відомості, що ним передбачені.

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з постановою 
Правління Національного банку України від 18.05.2011 р. N 154
,
у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 04.09.2018 р. N 95)

 

ДОРУЧЕННЯ НА ЗБЕРІГАННЯ ВЕКСЕЛІВ РОЗРАХУНКОВОЮ ПАЛАТОЮ
_______________________________
(векселедержатель)
_______________________________
(відповідальна особа, тел./факс) 

Зареєстроване:

_______________________________
(назва розрахункової палати - зберігача)
_______________________________
(адреса розрахункової палати - зберігача) 


ПРОСИМО ВАС ПРИЙНЯТИ НА ЗБЕРІГАННЯ ЗАЗНАЧЕНІ В РЕЄСТРІ ВЕКСЕЛІ ДЛЯ:

˜ їх зворотного повернення за нашою першою вимогою або після закінчення строку зберігання;

˜ їх передавання зазначеним у дорученні особам на визначених у дорученні умовах.

˜ _____________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

N з/п 

Номер бланка векселя 

Вид векселя (простий, переказний) 

Дата складання векселя 

Векселедавець 

Перший векселедержатель (ремітент) 

Платник (акцептант) 

Номінальна сума векселя 

Відсотки на номінальну суму векселя 

Строк платежу за векселем 

10 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ЗАЗНАЧЕНІ В РЕЄСТРІ ВЕКСЕЛІ МАЮТЬ БУТИ ПЕРЕДАНІ
_________________________________________________________________
                                                (назва особи, якій мають бути передані векселі)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

НА ТАКИХ УМОВАХ:
_________________________________________________________________
                                                                        (опишіть умови)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

СТРОК ЗБЕРІГАННЯ ВЕКСЕЛІВ:

˜ до часу виконання доручення;

˜ до часу відкликання доручення;

˜ до "___" _______________ 200_ р.

ДОДАТКОВІ ІНСТРУКЦІЇ АБО ІНШІ КОМЕНТАРІ:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

(підписи)

____________
* Цей додаток є зразком. При заповненні документа за формою цього додатка мають бути наведені всі відомості, що ним передбачені.

 

Заступник директора
Департаменту платіжних систем -
начальник управління
 

 
 
Л. В. Письменна
 

(додаток 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 04.09.2018 р. N 95)

 

РЕЄСТР N ____
від "__" ____________ 200_ р.
пред'явлених у розрахункову палату векселів

N
з/п 

Дата подання заяви про намір пред'явити вексель у розрахункову палату 

Номер бланка векселя 

Векселедавець 

Платник (акцептант) 

Перший векселе-
держатель (ремітент) 

Дата складання векселя 

Місце платежу 

Строк платежу 

Номінальна сума векселя, грн. 

Відсотки на номінальну суму векселя 

Сума, що підлягає сплаті за векселем на дату платежу, заявлену векселе-
держателем, грн. 

розмір, % 

сума, грн. 

10 

11 

12 

13 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Підписи керівника і головного
бухгалтера пред'явника 

 

 

 
 
 

Підпис, посада, прізвище, ім'я, по 
батькові, серія і номер паспорта особи, яка пред'явила реєстр і векселі в розрахункову палату 

Звірено, прийняти на облік

 
"___" __________ 200_ р.

 
Відповідальний працівник розрахункової палати 

Одержано розрахунковою палатою

"___" _________ 200_ р.

 
 
 
Касир  

____________
* Цей додаток є зразком. При заповненні документа за формою цього додатка мають бути наведені всі відомості, що ним передбачені.

 

Заступник директора
Департаменту платіжних систем -
начальник управління
 

 
 
Л. В. Письменна
 

(додаток 4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 04.09.2018 р. N 95)

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
____________________________
  (прізвище та ініціали уповноваженої
          особи розрахункової палати)

Акт N ___
про пред'явлення векселя до платежу в розрахункову палату

___________________
(місце складання акта)

 

"___" ____________ 200__ р.
(дата складання акта)

1. Розрахункова палата _________________________________________________________________
                                                                                                                 (повна назва та код банку)
в особі ______________________________________________________________________________,
                                                                 (прізвище, ім'я, по батькові, посада відповідальної особи)
що діє на підставі _____________________________________________________________________,
та Векселедержатель ___________________________________________________________________
                                                         (повна назва і код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України
                                               (далі - ЄДРПОУ) юридичної особи; прізвище, ім'я, по батькові, реєстраційний номер облікової
                                                                        картки платника податків (за наявності), паспортні дані фізичної особи)
в особі ______________________________________________________________________________,
що діє на підставі _____________________________________________________________________,
уклали цей акт про пред'явлення векселя(ів) (згідно з нижчезазначеним реєстром) до платежу:

2. Відмітки про оплату векселя(ів) (оплачено/неоплачено/оплачено частково)
_____________________________________________________________________________________.
                                   (сума оплати цифрами та словами, дата оплати, порядок оплати, банківський рахунок)

3. Акт складено у двох примірниках: перший - залишається в розрахунковій палаті, другий - передається векселедержателю.

Розрахункова палата

Векселедержатель

Найменування банку:

Місцезнаходження:

Код банку:

Код за ЄДРПОУ:

 

______________________
  (підпис відповідальної особи)

______________________
  (підпис відповідальної особи)

 

Печатка

____________
* Цей додаток є зразком. Під час заповнення документа за формою цього додатка мають бути наведені всі відомості, що ним передбачені.

(додаток 5 із змінами, внесеними згідно з постановою 
Правління Національного банку України від 18.05.2011 р. N 154
,
у редакції постанови Правління
 Національного банку України від 04.09.2018 р. N 95)

____________

Опрос