Идет загрузка документа (100 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о формировании корректирующих проводок, осуществляемых банками Украины

Национальный банк
Положение, Постановление от 09.10.2001 № 427
Утратил силу

Про затвердження Положення про формування коригуючих проводок, що здійснюються банками України

Постанова Правління Національного банку України
від 9 жовтня 2001 року N 427

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
26 жовтня 2001 р. за N 909/6100

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановами Правління Національного банку України
 від 12 листопада 2003 року N 490
,
 від 21 січня 2004 року N 23

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Правління Національного банку України
від 24 жовтня 2011 року N 373)

Відповідно до статті 7 Закону України "Про Національний банк України", основних вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 6  "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.05.99 N 137 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.06.99 за N 392/3685, та з метою забезпечення реальної фінансової звітності, що надається банками Національному банку України, Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Положення про формування коригуючих проводок, що здійснюються банками України (додається).

2. Визнати таким, що втратив чинність, Порядок формування коригуючих проводок, що здійснюються комерційними банками України з метою забезпечення реальної фінансової звітності, затверджений постановою Правління Національного банку України від 10.09.98 N 358 (зі змінами).

3. Зобов'язати банки забезпечити виконання вимог, які встановлені цим Положенням.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Департамент бухгалтерського обліку (В. І. Ричаківська) та Департамент інформатизації (А. С. Савченко).

5. Постанова набирає чинності через 10 днів після її державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

 

Голова 

В. С. Стельмах 

 

Положення про формування коригуючих проводок, що здійснюються банками України

1. Загальні положення

1.1. Положення про формування коригуючих проводок, що здійснюються банками України (далі - Положення) розроблене відповідно до основних вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.05.99 N 137 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.06.99 за N 392/3685 (із змінами і доповненнями), нормативно-правових актів Національного банку України, а також міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.

(пункт 1.1 глави 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 21.01.2004 р. N 23)

1.2. Для забезпечення складання та подання користувачам реальної фінансової звітності банки здійснюють виправлення помилок, уносять та розкривають інші зміни у фінансовій звітності. Коригування фінансової звітності здійснюється стосовно подій, що відбулися після дати балансу. Звичайно датою балансу є кінець останнього дня звітного періоду.

Події після дати балансу - це події, які відбуваються між датою балансу і датою затвердження керівництвом фінансової звітності, підготовленої до оприлюднення, та ті, які вплинули або можуть уплинути на фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів банку, а отже, можуть вимагати коригування певних статей або розкриття інформації про ці події у примітках до фінансових звітів.

Події після дати балансу, які надають додаткову інформацію про умови, що існували на дату балансу, вимагають коригування відповідних активів і зобов'язань. Коригування активів і зобов'язань здійснюється шляхом сторнування та (або) додаткових записів в обліку звітного періоду. Ці коригуючі проводки відображають уточнення оцінки відповідних статей унаслідок подій після дати балансу.

Події, що відбуваються після дати балансу і вказують на умови, що виникли після цієї дати, не потребують коригування статей фінансових звітів. Такі події слід розкривати в примітках до фінансових звітів, якщо відсутність інформації про них вплине на здатність користувачів звітності робити відповідні оцінки та приймати рішення.

1.3. Банку слід коригувати суми, зазначені у фінансових звітах, або визнати раніше не визнані статті для відображення подій після дати балансу, наприклад, у таких випадках:

а) отримано інформацію про зменшення корисності активу на дату балансу або сума раніше визнаного збитку від зменшення корисності цього активу потребує коригування;

б) наявне рішення після дати балансу в судовій справі, яке вимагає додаткового коригування або створення резерву;

в) собівартість придбаних активів або надходжень від проданих активів до дати балансу (наприклад, основні засоби, нематеріальні активи) визначена після дати балансу;

г) виявлено порушення або помилки, що призвели до викривлення даних фінансової звітності.

1.4. Банк не здійснює коригування сум, зазначених у його фінансових звітах для відображення подій, які вказують на обставини, що виникли після дати балансу, наприклад у разі:

а) зниження ринкової вартості інвестицій (у період з дати балансу до дати, коли фінансові звіти затверджують до оприлюднення);

б) оголошення дивідендів за звітний період після дати балансу;

в) прийняття рішення про ліквідацію банку (вимагає зміни облікової політики, а не коригування звітності).

Є події, у результаті яких звітність не коригується, але їх розкриття в примітках важливе в зв'язку з впливом на прийняття користувачами фінансових звітів певних рішень, зокрема щодо:

реорганізації;

придбання цілісного майнового комплексу;

припинення операцій, що є основною діяльністю банку;

зміни ставок податків на прибуток або законів щодо податків, прийнятих або оголошених після дати балансу, які впливають на поточні та відстрочені податкові активи й зобов'язання;

(пункт 1.4 глави 1 доповнено новим абзацом дев'ятим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 21.01.2004 р. N 23,
у зв'язку з цим абзаци дев'ятий - дванадцятий
 вважати відповідно абзацами десятим - тринадцятим)

знищення (втрати) активів унаслідок пожежі, аварії, стихійного лиха або іншої надзвичайної події;

емісії цінних паперів;

укладення контрактів про значні капітальні та фінансові інвестиції;

прийняття законодавчих актів, які впливають на діяльність банку.

1.5. Коригуючі проводки здійснюються із застосуванням принципу суттєвості. Суттєвість залежить від обсягу статті та суми помилки, яка допускається в сумі статті фінансового звіту, а також ступеня точності, який вимагається під час оцінки суми статей фінансового звіту. Банк здійснює коригування сум, зазначених у його фінансових звітах, суттєвих - в обов'язковому порядку, несуттєвих - згідно з обліковою політикою банку. У контексті виправлення помилок суттєвість на підставі лише самої суми є достатньою для того, щоб здійснити коригування статей фінансової звітності.

Приклад здійснення коригуючих проводок для виправлення помилки, допущеної в попередніх періодах (з урахуванням принципу суттєвості), наведено в додатку 1 до цього Положення.

1.6. При визначенні суттєвості суми з бухгалтерського обліку об'єкта за рахунками класів 1 - 5, 9 Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 21.11.97 N 388,  із змінами і доповненнями (далі - План рахунків), або статті балансу фінансової звітності сума об'єкта чи статті має порівнюватися з відповідними складовими частинами цього звіту, тобто із сумою власного капіталу та відповідним елементом або класом активу чи зобов'язань. Суттєвою (як кількісний критерій) уважається сума, що становить один або більше одного відсотка відповідної базової суми.

(абзац перший пункту 1.6 глави 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 21.01.2004 р. N 23)

Сума об'єкта бухгалтерського обліку за рахунками класів 6 і 7 Плану рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 21.11.97 N 388, або статті звіту про фінансові результати має порівнюватися з відповідними складовими частинами цього звіту. Наприклад, із прибутком або збитком від банківських операцій або відповідною сумою елементу чи класу доходів або витрат у звітному фінансовому році та із середнім прибутком чи збитком від банківських операцій і відповідною сумою елементу чи класу доходів або витрат за кілька фінансових років (включаючи звітний).

Крім того, у статтях звіту про фінансові результати всі суми для порівняння подаються з урахуванням впливу податку на прибуток (базова сума також визначається з урахуванням впливу податку на прибуток). Суттєвою (як кількісний критерій) уважається сума, що становить один або більше одного відсотка відповідної базової суми.

При здійсненні коригуючих проводок банки не можуть використовувати систему електронних платежів Національного банку України.

2. Основні принципи здійснення коригуючих проводок

2.1. Коригуючі проводки за звітний місяць здійснюються протягом перших днів наступного місяця до дати надання файла 02 "Дані про обороти та залишки на рахунках" (далі - файл 02) та до дати надання в січні поточного року файла 25 "Дані про обороти по згортанню та залишки на рахунках" (далі - файл 25).

(абзац перший пункту 2.1 глави 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 21.01.2004 р. N 23)

Коригування банками їх фінансової [річної або проміжної (квартальної)] звітності за результатами інспекційних перевірок Національного банку України здійснюється шляхом внесення відповідних змін до поточної звітності, що складається банком після проведення інспектування. У бухгалтерські записи вносяться відповідні зміни шляхом сторнування та/або додаткових записів. Коригування відповідних активів і зобов'язань після дати балансу здійснюється шляхом коригуючих проводок.

(пункт 2.1 глави 2 доповнено абзацом другим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 12.11.2003 р. N 490)

2.2. Коригуючі проводки, пов'язані з обліком інвестицій в асоційовані та дочірні компанії (за рахунками груп 410 "Інвестиції в асоційовані компанії", 420 "Інвестиції в дочірні компанії", рахунком 5103 "Результати переоцінки інвестицій в асоційовані та дочірні компанії", рахунками груп 631 "Дохід від інвестицій в асоційовані і дочірні компанії", 731 "Втрати від інвестицій в асоційовані і дочірні компанії"), відстроченого податку на прибуток (за рахунками 3520 "Дебіторська заборгованість за податком на прибуток", 3521 "Відстрочений податковий актив", 3620 "Кредиторська заборгованість за податком на прибуток", 3621 "Відстрочені податкові зобов'язання", 7900 "Податок на прибуток"), а також за результатом зовнішнього аудиту здійснюються після звітного року протягом періоду з 1 лютого до 31 березня включно поточного року (з окремою ознакою "9" та "0").

Рахунки класів 6 та 7, за якими здійснені коригуючі проводки за звітний рік протягом лютого, березня поточного року, у кінці операційного дня закриваються коригуючими проводками на балансові рахунки 5040 "Прибуток звітного року, що очікує затвердження", 5041 "Збиток звітного року, що очікує затвердження".

(пункт 2.2 глави 2 в редакції постанови Правління
 Національного банку України від 21.01.2004 р. N 23)

2.3. Коригуючі проводки відображаються в балансі банку за поточною датою (у день фактичного здійснення проводки). У виписці з особового рахунку коригуючі проводки відображаються окремою групою, що відокремлюється незаповненим рядком або іншим способом після здійснення проводок поточного дня з обов'язковим зазначенням місяця та року, за який проводиться коригування.

Наприклад, виписка з особового рахунку може мати таку форму:

Код 

Назва банку 

  

  

  

Рахунок 

********* 

03.07.2001
(дата поточного дня) 

06
(місяць, за який проводиться коригування) 

18.06.2001
(дата останньої проводки за цим рахунком) 

2.4. У меморіальному ордері за коригуючою проводкою зазначається дата так, як описано в пункті 2.3.

2.5. Меморіальні ордери за коригуючими проводками підписуються виконавцем та уповноваженою особою, яка виконує контрольні функції.

2.6. Банки щоденно роздруковують реєстр проведених коригуючих проводок, який зберігається в меморіальних документах дня банку.

Строк зберігання зазначених документів такий самий, як і строк зберігання меморіальних і касових документів.

2.7. Банки щомісяця ведуть накопичувальні реєстри коригуючих проводок, які в подальшому використовують для формування файла 02 (включають в обороти звітного місяця).

2.8. Банки встановлюють порядок здійснення коригуючих проводок з урахуванням внутрішніх систем обліку та основних вимог, визначених цим Положенням. Таким чином банк забезпечує організацію контролю за правильністю здійснення коригуючих проводок.

3. Відображення в обліку коригуючих проводок

3.1. Для здійснення коригуючих проводок банки використовують рахунки, що визначені Планом рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків України, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 21.11.97 N 388, за винятком таких:

розділ 10 "Готівкові кошти";

розділ 11 "Банківські метали";

1200 "Кореспондентський рахунок у Національному банку України";

1207 "Накопичувальний рахунок у Національному банку України";

1211 "Кошти, надані Національному банку України за операціями репо";

1212 "Короткострокові депозити в Національному банку України";

1300 "Кореспондентський рахунок Національного банку України в комерційному банку";

1310 "Кредит овернайт, що отриманий від Національного банку України шляхом рефінансування";

(абзац дев'ятий пункту 3.1 глави 3 в редакції постанови
 Правління Національного банку України від 21.01.2004 р. N 23)

1311 "Кошти, які отримані від Національного банку України за операціями репо";

1312 "Короткострокові кредити, що отримані від Національного банку України шляхом рефінансування";

1316 "Короткострокові стабілізаційні кредити, які отримані від Національного банку України";

1317 "Інші короткострокові кредити, які отримані від Національного банку України";

1325 "Довгострокові кредити, які отримані за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій";

1326 "Довгострокові стабілізаційні кредити, які отримані від Національного банку України";

1327 "Інші довгострокові кредити, які отримані від Національного банку України";

1400 "Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі банку";

(пункт 3.1 глави 3 доповнено новим абзацом сімнадцятим згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 21.01.2004 р. N 23)

1401 "Інші боргові цінні папери центральних органів державного управління, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі банку";

(пункт 3.1 глави 3 доповнено новим абзацом вісімнадцятим згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 21.01.2004 р. N 23)

1402 "Боргові цінні папери місцевих органів державного управління, що рефінансуються Національним банком України, у торговому портфелі банку";

(пункт 3.1 глави 3 доповнено новим абзацом дев'ятнадцятим згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 21.01.2004 р. N 23,
у зв'язку з цим абзаци сімнадцятий - тридцять п'ятий
 вважати відповідно абзацами двадцятим - тридцять восьмим)

1410 "Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж";

1411 "Інші боргові цінні папери центральних органів державного управління, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж";

1412 "Боргові цінні папери місцевих органів державного управління, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку на продаж";

1420 "Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення";

(абзац двадцять третій пункту 3.1 глави 3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 21.01.2004 р. N 23)

1421 "Інші боргові цінні папери центральних органів державного управління, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення";

(абзац двадцять четвертий пункту 3.1 глави 3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 21.01.2004 р. N 23)

1422 "Боргові цінні папери місцевих органів державного управління, що рефінансуються Національним банком України, у портфелі банку до погашення;

(абзац двадцять п'ятий пункту 3.1 глави 3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 21.01.2004 р. N 23)

1430 "Боргові цінні папери, емітовані Національним банком України, у портфелі банку на продаж";

1440 "Боргові цінні папери, емітовані Національним банком України, у портфелі банку до погашення";

(абзац двадцять сьомий пункту 3.1 глави 3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 21.01.2004 р. N 23)

1520 "Овердрафт за рахунками інших банків";

1620 "Овердрафт за рахунками, які відкриті в інших банках";

1811 "Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою";

1911 "Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою";

абзац тридцять другий пункту 3.1 глави 3 вилучено 

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 21.01.2004 р. N 23,
у зв'язку з цим абзаци тридцять третій - тридцять восьмий
 вважати відповідно абзацами тридцять другим - тридцять сьомим)

група 251 "Кошти Державного бюджету України" (крім рахунків нарахованих витрат);

група 252 "Бюджетні кошти клієнтів, які утримуються з Державного бюджету України" (крім рахунків нарахованих витрат);

група 253 "Кошти бюджетних установ та організацій, що включаються до спеціального фонду Державного бюджету України" (крім рахунків нарахованих витрат);

розділ 26 "Кошти клієнтів банку" (за винятком рахунків з обліку нарахованих доходів, витрат);

(абзац тридцять п'ятий пункту 3.1 глави 3 в редакції постанови
 Правління Національного банку України від 12.11.2003 р. N 490)

рахунки класу 9 "Позабалансові рахунки", на яких обліковуються цінності в грошовому сховищі.

Дозволяється здійснювати коригуючі проводки за рахунками строкових депозитів, наданих кредитів, у тому числі за рахунками сумнівної заборгованості за розміщеними депозитами, кредитами, за іншими активами в частині проводок за внутрішніми операціями (зарахування на рахунки простроченої або сумнівної заборгованості).

(абзац тридцять сьомий пункту 3.1 глави 3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 21.01.2004 р. N 23)

3.2. Приклад здійснення коригуючих проводок за операціями в національній валюті наведено в додатку 2 до цього Положення.

У разі здійснення коригуючих проводок за операціями в іноземній валюті використовується офіційний валютний курс Національного банку України, що діяв на кінець звітного періоду, за який здійснюється коригуюча проводка. В кінці поточного дня, за який відображена операція з коригування, переоцінка валюти та визначення результатів від її переоцінки здійснюється у звичайному порядку. (Здійснюється додаткова проводка на суму різниці між курсами на день коригування та останній робочий день звітного періоду).

Приклад відображення в обліку коригуючих проводок за операціями в іноземній валюті наведено в додатку 3 до цього Положення.

Приклад відображення в обліку коригуючих проводок шляхом сторнування за операціями в іноземній валюті наведено в додатку 4 до цього Положення.

3.3. Ураховуючи специфіку роботи, Відкритому акціонерному товариству "Державний ощадний банк України" надається право здійснювати шляхом коригування додаткові проводки за минулий місяць за операційними документами останніх двох-трьох робочих днів віддалених філій на рівні району (включаючи, як виняток, проводки за балансовими рахунками розділу 10 "Готівкові кошти", розділу 26 "Кошти клієнтів банку", крім балансових рахунків 2605 "Кошти суб'єктів господарської діяльності для розрахунків платіжними картками" та 2625 "Кошти фізичних осіб для розрахунку платіжними картками").

4. Звітність за коригуючими проводками

4.1. Банк формує файл 02, який містить у собі поточні обороти за звітний місяць з ознакою "5" та "6", а також у разі наявності обороти за коригуючими проводками, які належать до цього звітного місяця з ознакою "7" та "8" у цілому по банку, та надсилає його за головну установу та філії, що розташовані на території України, в обласному розрізі, за філії, що розташовані на території інших держав, у розрізі країн територіальним управлінням Національного банку України у встановлений ними термін. Територіальні управління Національного банку України надають файл 02 Департаменту бухгалтерського обліку через Центральну розрахункову палату 10-го числа після звітного періоду.

Файли 02 за лютий та березень місяці додатково містять у собі коригуючі обороти за звітний рік, які пов'язані з обліком інвестицій в асоційовані та дочірні компанії, відстроченого податку на прибуток, за результатами зовнішнього аудиту з ознакою "9" та "0". У файл 02 за лютий включаються коригуючі обороти за звітний рік, які здійснювалися протягом лютого, у файл 02 за березень - що здійснювалися протягом березня.

Обороти за коригуючими проводками, які увійшли до файла 02 за звітний період, не мають включатися як "поточні" (з ознакою "5" та "6") обороти до файла 02 за період, наступний за звітним (тобто до звіту за період, коли вони були фактично здійснені).

(пункт 4.1 глави 4 в редакції постанови Правління
 Національного банку України від 21.01.2004 р. N 23)

4.2. Банк - юридична особа формує файл 25, який містить лише обороти за проводками із закриття рахунків класів 6 та 7 на балансові рахунки 5040, 5041, а також обороти за коригуючими проводками, які були здійснені після передавання місячного файла 02 із закриття рахунків класів 6 та 7 на балансові рахунки 5040, 5041, та надсилає його за головну установу та філії, що розташовані на території України, в обласному розрізі, за філії, що розташовані на території інших держав, у розрізі країн територіальним управлінням Національного банку України у встановлений ними термін. Територіальні управління Національного банку України надають файл 25 Департаменту бухгалтерського обліку через Центральну розрахункову палату 24 січня поточного року. 

(пункт 4.2 глави 4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 21.01.2004 р. N 23)

4.3. Банки формують і надсилають до Центральної розрахункової палати через територіальні управління Національного банку України файл A4 "Дані про коригуючі обороти за результатами зовнішнього аудиту та залишки на рахунках (з урахуванням залишків за рахунками класів 6 та 7)" (далі - файл A4) 11 квітня поточного року, а файл 81 "Дані про коригуючі обороти за результатами зовнішнього аудиту та залишки на рахунках (без залишків за рахунками класів 6 та 7)" (далі - файл 81) 12 квітня поточного року. Територіальні управління Національного банку України на місцях установлюють термін надання звітної інформації банкам. Файл A4 включає обороти за коригуючими проводками, пов'язаними з обліком інвестицій в асоційовані та дочірні компанії, відстроченого податку на прибуток, а також за результатом зовнішнього аудиту, які були здійснені протягом лютого, березня поточного року. Файл 81 включає обороти за коригуючими проводками із закриття рахунків класів 6 і 7, залишки яких включені до файла A4 на балансові рахунки 5040, 5041.

Залишки за рахунками у файлах 81 та 25 можуть відрізнятися на суму коригуючих оборотів, що пов'язані з обліком інвестицій в асоційовані та дочірні компанії, відстроченого податку на прибуток, за результатами зовнішнього аудиту, які були здійснені протягом лютого, березня поточного року.

Незалежно від наявності коригуючих проводок, що пов'язані з обліком інвестицій в асоційовані та дочірні компанії, відстроченого податку на прибуток, за результатами зовнішнього аудиту файли A4, 81 передаються банками у встановлені строки. За відсутності коригуючих проводок (за період з 1 лютого до 31 березня включно поточного року) файли A4, 81 передаються із залишками без оборотів за балансовими і позабалансовими рахунками. У цьому разі залишки за рахунками файла 81 мають відповідати залишкам за рахунками файла 25, який був надісланий раніше.

(пункт 4.3 глави 4 в редакції постанови Правління
 Національного банку України від 21.01.2004 р. N 23)

4.4. Центральна розрахункова палата надсилає до Національного банку України зведені та в розрізі банків - юридичних осіб відомості про коригуючі проводки за звітний період. При цьому окремо формується відомість коригуючих проводок, що пов'язані з обліком інвестицій в асоційовані та дочірні компанії, відстроченого податку на прибуток, за результатами перевірок зовнішнього аудиту. Відомості формуються з файлів 02, 25, A4, 81 як звітність за формою N 10 "Оборотно-сальдовий баланс банку".

(пункт 4.4 глави 4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 21.01.2004 р. N 23)

4.5. Звіт за формою N 1Д "Баланс банку" (файл 01) надається з урахуванням змін залишку за балансовим рахунком, що відбулися після проведення коригуючих проводок.

(пункт 4.5 глави 4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 21.01.2004 р. N 23)

4.6. Пункт 4.6 вилучено

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 21.01.2004 р. N 23,
у зв'язку з цим пункт 4.7 вважати пунктом 4.6)

4.6. Показники місячних форм звітності звіряються з формою звітності N 10 "Оборотно-сальдовий баланс банку" (файл 02).

(пункт 4.6 глави 4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 21.01.2004 р. N 23)

4.8. Пункт 4.8 вилучено

(згідно з постановою Правління
 Національного банку України від 21.01.2004 р. N 23)

 

Головний бухгалтер -
директор Департаменту
бухгалтерського обліку
 

 
 
В. І. Ричаківська 

 

Приклад здійснення коригуючих проводок для виправлення помилки, допущеної в попередніх періодах
(з урахуванням принципу суттєвості)

(У тексті додатка 1 слова "загальноадміністративні витрати" у всіх відмінках замінено словами "загальні адміністративні витрати" у відповідних відмінках і слова та цифри "за 2000 рік" і "за 1999 рік" замінено відповідно словами та цифрами "за 2003 рік" та "за 2002 рік", а також цифри "2001" замінено цифрами "2004" згідно з постановою Правління Національного банку України від 21 січня 2004 року N 23)

Під час складання фінансових звітів за 2003 рік виявлено помилку в складі загальних адміністративних витрат за 2002 рік. Було нараховано амортизацію адміністративної будівлі, яка на дату балансу ще не була введена до складу основних засобів і відображалася як незавершене будівництво, що становить 60 тис. грн.

Припустимо, що:

не відбувалося надзвичайних подій;

переоцінка основних засобів не здійснювалася;

банк (для спрощення розрахунку та у зв'язку з тим, що колонка "Нерозподілений прибуток" звіту про власний капітал включає групу рахунків 503 та 504) не здійснив проводку щодо перерахування суми підтвердженого прибутку, що залишається в розпорядженні банку, з рахунку 5040 "Прибуток звітного року, що очікує затвердження" на рахунок 5030 "Нерозподілені прибутки минулих років".

(абзац п'ятий додатка 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 21.01.2004 р. N 23)

Виходячи з цього, слід здійснити такі коригуючі проводки в 2004 році, які будуть включені у фінансовий звіт за звітний 2003 рік:

сторнувальна виправна проводка нарахованої амортизації:

Дебет рахунку

4409 "Знос основних засобів";

Кредит рахунку

7423 "Амортизація" -

на суму 60 тис. грн.;

одночасно:

Дебет рахунку

7423 "Амортизація";

Кредит рахунку

5040 "Прибуток звітного року, що очікує затвердження" -

(абзац сімнадцятий додатка 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 21.01.2004 р. N 23)

на суму 60 тис. грн.;

слід урахувати вплив коригуючої проводки на податок на прибуток, оскільки були завищені витрати на суму надлишково нарахованої амортизації (60 тис. грн.). Ставка податку на прибуток 30 %:

60 тис. грн. х 0,3 = 18 тис. грн.

Дебет рахунку

7900 "Податок на прибуток";

Кредит рахунку

3620 "Кредиторська заборгованість за податком на прибуток" -

на суму 18 тис. грн.;

одночасно:

Дебет рахунку

5040 "Прибуток звітного року, що очікує затвердження";

(абзац двадцять восьмий додатка 1 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 21.01.2004 р. N 23)

Кредит рахунку

7900 "Податок на прибуток" -

на суму 18 тис. грн.

Отже, потрібно здійснити коригування за такими статтями звіту про фінансові результати за 2002 рік:

"Загальні адміністративні витрати" - сума зменшиться на 60 тис. грн.;

"Прибуток від операцій" - сума збільшиться на 60 тис. грн.;

"Прибуток до оподаткування" - сума збільшиться на 60 тис. грн.;

"Податок на прибуток" - сума збільшиться на 18 тис. грн.,

"Чистий прибуток" банку за 2002 рік - сума збільшиться на 42 тис. грн.

Звіт про фінансові результати до проведення коригуючих проводок матиме таку форму:

Звіт про фінансові результати
на 1 січня 2004 року

(тис. грн.)

Рядок 

Найменування статті 

Звітний рік
(2003

Попередній рік
(2002

1.1 

Процентний дохід 

7843 

7037 

1.2 

Процентні витрати 

-3913 

-4697 

Чистий процентний дохід 

3930 

2340 

2.1 

Комісійний дохід 

3231 

3133 

2.2 

Комісійні витрати 

-533 

-834 

Чистий комісійний дохід 

2698 

2299 

Дохід у вигляді дивідендів 

10 

Чистий торговельний дохід  

444 

1901 

Прибуток/збиток від інвестиційних цінних паперів 

106 

27 

Інший дохід 

130 

49 

Операційний дохід 

7318 

6616 

Загальні адміністративні витрати 

-3410 

-3527 

10 

Витрати на персонал 

-1883 

-1319 

11 

Прибуток від операцій 

2025 

1770 

12 

Чисті витрати на формування резервів 

-488 

-731 

13 

Прибуток до оподаткування  

1537 

1039 

14 

Витрати на податок на прибуток 

-310 

-628 

15 

Прибуток після оподаткування 

1227 

411 

16 

Непередбачені доходи/витрати 

47 

57 

17 

Чистий прибуток/збиток банку 

1274 

468 

(таблиця додатка 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 21.01.2004 р. N 23)

Після коригування статей звіт про фінансові результати матиме таку форму:

Звіт про фінансові результати
на 1 січня 2004 року

(тис. грн.)

Рядок 

Найменування статті 

Звітний рік
(2003

Попередній рік
(2002

1.1 

Процентний дохід 

7843 

7037 

1.2 

Процентні витрати 

-3913 

-4697 

Чистий процентний дохід 

3930 

2340 

2.1 

Комісійний дохід 

3231 

3133 

2.2 

Комісійні витрати 

-533 

-834 

Чистий комісійний дохід 

2698 

2299 

Дохід у вигляді дивідендів 

10 

Чистий торговельний дохід  

444 

1901 

Прибуток/збиток від інвестиційних цінних паперів 

106 

27 

Інший дохід 

130 

49 

Операційний дохід 

7318 

6616 

Загальні адміністративні витрати 

-3410 

-3467 

10 

Витрати на персонал 

-1883 

-1319 

11 

Прибуток від операцій 

2025 

1830 

12 

Чисті витрати на формування резервів 

-488 

-731 

13 

Прибуток до оподаткування  

1537 

1099 

14 

Витрати на податок на прибуток 

-310 

-646 

15 

Прибуток після оподаткування 

1227 

453 

16 

Непередбачені доходи/витрати 

47 

57 

17 

Чистий прибуток/збиток банку 

1274 

510 

(таблиця додатка 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 21.01.2004 р. N 23)

Оскільки коригуючі проводки змінюють залишок за нерозподіленим прибутком, то слід унести зміни до фінансового звіту про власний капітал. Наводимо витяг зі звіту про власний капітал лише за колонкою "Нерозподілений прибуток":

Витяг зі звіту про власний капітал

(тис. грн.)

Найменування статті 

Нерозподілений прибуток 

2003 рік
(звітний) 

2002 рік
(попередній) 

Залишок на 1 січня звітного року 

4346 

3878 

Виправлення суттєвих помилок 
...........................................
...........................................

42 

Чистий прибуток 
...........................................
...........................................
 

1274 

510 

Залишок за станом на 31 грудня звітного року 

5662 

4388 

Потрібно здійснити коригування за такими статтям балансу за звітний рік:

"Основні засоби та нематеріальні активи" - сума збільшиться на 60 тис. грн.;

"Інші зобов'язання" - сума збільшиться на 18 тис. грн.;

"Нерозподілений прибуток" - сума збільшиться на 42 тис. грн.

Фінансовий звіт "Баланс" до проведення коригуючих проводок матиме таку форму:

Баланс
на 1 січня 2004 року

(тис. грн.)

Рядок 

Найменування статті 

Звітний рік
(2003

Попередній рік
(2002

  

АКТИВИ 

  

  

Грошові кошти та залишки в Національному банку України 

17109 

4636 

Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та цінні папери, емітовані Національним банком України  

47 

Кошти в інших банках  

94985 

113592 

Цінні папери на продаж  

8102 

1197 

Кредити та заборгованість клієнтів  

15443 

13634 

Інвестиційні цінні папери  

517 

1824 

Основні засоби та нематеріальні активи  

2158 

2525 

10 

Нараховані доходи до отримання  

1826 

859 

11 

Інші активи  

949 

2009 

12 

Усього активів  

141089 

140323 

  

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ  

  

  

13 

Кошти банків  

85081 

99406 

14 

Кошти клієнтів  

27863 

19271 

18 

Нараховані витрати до сплати  

2807 

3937 

19 

Інші зобов'язання  

226 

1738 

20 

Усього зобов'язань  

115977 

124352 

  

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ  

  

  

21 

Статутний капітал  

17610 

9311 

23 

Акції, викуплені в акціонерів  

-1 

-2 

25 

Резерви та інші фонди банку 

1820 

1356 

26 

Результати переоцінки необоротних активів 

63 

63 

27 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) минулих років 

4346 

4775 

28 

Прибуток/збиток за звітний рік 

1274 

468 

29

Усього власного капіталу  

25112 

15971 

  

Усього пасивів  

141089 

140323 

(таблиця додатка 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 21.01.2004 р. N 23)

Після коригування статей фінансовий звіт "Баланс" матиме таку форму:

Баланс
на 1 січня 2004 року

(тис. грн.)

Рядок 

Найменування статті 

Звітний рік
(2003

Попередній рік
(2002

  

АКТИВИ 

  

  

Грошові кошти та залишки в Національному банку України 

17109 

4636 

Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та цінні папери, емітовані Національним банком України  

47 

Кошти в інших банках  

94985 

113592 

Цінні папери на продаж  

8102 

1197 

Кредити та заборгованість клієнтів  

15443 

13634 

Інвестиційні цінні папери  

517 

1824 

Основні засоби та нематеріальні активи  

2218 

2525 

10 

Нараховані доходи до отримання  

1826 

859 

11 

Інші активи  

949 

2009 

12 

Усього активів  

141149 

140323 

  

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ  

  

  

13 

Кошти банків  

85081 

99406 

14 

Кошти клієнтів  

27863 

19271 

18 

Нараховані витрати до сплати  

2807 

3937 

19 

Інші зобов'язання  

244 

1738 

20 

Усього зобов'язань  

115995 

124352 

  

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ  

  

  

21 

Статутний капітал  

17610 

9311 

23 

Акції, викуплені в акціонерів  

-1 

-2 

25 

Резерви та інші фонди банку 

1820 

1356 

26 

Результати переоцінки необоротних активів 

63 

63 

27 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) минулих років 

4346 

4775 

28 

Прибуток/збиток за звітний рік 

1316 

468 

29

Усього власного капіталу  

25154 

15971 

  

Усього пасивів  

141149 

140323 

(таблиця додатка 1 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 21.01.2004 р. N 23)

На цьому прикладі розглянемо застосування принципу суттєвості згідно з пунктами 1.5, 1.6 цього Положення:

1) сума об'єкта бухгалтерського обліку порівнюється з відповідною статтею балансу:

сума об'єкта - нарахована амортизація - 60 тис. грн.;

сума за відповідною статтею балансу "Основні засоби та нематеріальні активи" - 2158 тис. грн.;

60 тис. грн. 

  

  

  

  

--------------- 

х 

100 % 

2,8 %; 

2158 тис. грн. 

  

  

  

  

2) сума об'єкта бухгалтерського обліку порівнюється з відповідною статтею звіту про фінансові результати, а саме:

сума об'єкта за рахунком 7423 - нарахована амортизація - 60 тис. грн.;

сума статті звіту про фінансові результати "Загальні адміністративні витрати" - 3527 тис. грн.;

60 тис. грн. 

  

  

  

  

-------------- 

х 

100 % 

1,7 %; 

3527 тис. грн. 

  

  

  

  

Результати розрахунку свідчать про те, що виявлена помилка є суттєвою, оскільки значення помилки є більшим, ніж 1 %. Цього достатньо для того, щоб здійснити коригування відповідних статей фінансової звітності, а також визначити її вплив на фінансові результати та податок на прибуток.

 

Головний бухгалтер -
директор Департаменту
бухгалтерського обліку
 

 
 
В. І. Ричаківська 

 

Приклад здійснення коригуючих проводок за операціями в національній валюті

Припустимо, що слід здійснити коригуючі проводки 3-го числа після звітного періоду за нарахованими витратами та доходами.

Проводки в балансі здійснюються 3-го числа, але з окремою ознакою:

за нарахованими доходами:

Дебет рахунку

1208 "Нараховані доходи за коштами до запитання в Національному банку України";

Кредит рахунку

6000 "Процентні доходи за коштами до запитання в Національному банку України" - на суму 150 грн.;

за нарахованими витратами:

Дебет рахунку

7040 "Процентні витрати за коштами до запитання фізичних осіб";

Кредит рахунку

2628 "Нараховані витрати за коштами до запитання фізичних осіб" - на суму 80 грн.

(абзац дванадцятий додатка 2 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 21.01.2004 р. N 23)

За всіма вищезазначеними рахунками залишок на початок наступного дня (у цьому прикладі на 4-те число) розраховуватиметься на базі всіх операцій поточного дня (3-го числа) з урахуванням коригуючих проводок.

Рахунок 

Вхідний залишок на 3-тє число 

Операції поточного дня 

Коригуюча проводка 

Залишок на 4-те число 

Дебет 

Кредит 

Дебет 

Кредит 

Дебет 

Кредит 

Дебет 

Кредит 

1208 

1100 

  

100 

  

150 

  

1350 

  

6000 

  

2000 

  

300 

  

150 

  

2450 

2628 

  

700 

  

25 

  

80 

  

805 

7040 

630 

  

40 

  

80 

  

750 

  

Коригування за іншими балансовими рахунками здійснюється аналогічно.

 

Головний бухгалтер -
директор Департаменту
бухгалтерського обліку
 

 
 
В. І. Ричаківська 

 

Приклад відображення в обліку коригуючих проводок за операціями в іноземній валюті

За 3 серпня за операцією в іноземній валюті проводиться коригуюча проводка за нарахованими доходами за липень. Коригування здійснюється за офіційним валютним курсом на останній робочий день звітного місяця (31 липня). У кінці дня після здійснення операцій проводиться переоцінка коригуючої проводки за офіційним курсом, що діяв на початок операційного дня поточного місяця (3 серпня).

  

Дебет 

Кредит 

Сума 

Коригуюча проводка 3 серпня за нарахованими доходами на суму 100 доларів США (курс 1 долара США становить 5,5 грн.);
за 31 липня (курс 1 долара США становить 5,4 грн.) 

  

  

  

1) коригуюча проводка за офіційним валютним курсом на 31 липня 

нараховані доходи
3801 

3800
 
клас 6 

100 USD
 
540 грн. 

2) переоцінка коригуючої проводки, здійсненої 3 серпня за офіційним валютним курсом на 3 серпня  

3801 

6204 

10 грн. 

 

Головний бухгалтер -
директор Департаменту
бухгалтерського обліку
 

 
 
В. І. Ричаківська 

 

Приклад відображення в обліку коригуючих проводок шляхом сторнування за операціями в іноземній валюті

За станом на 01.06.2001 у банку виникла заборгованість в іноземній валюті на суму 1000 доларів США, класифікована як "субстандартна".

Банк сформував резерв:

офіційний валютний курс 1 долара США становить 5,4 грн.;

Дебет 7702 "Відрахування в резерв під заборгованість за наданими кредитами клієнтам" - 1080 грн.;

Кредит 3801 "Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів" - 1080 грн.;

Дебет 3800 "Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів" - 200 USD (1080 грн.);

Кредит 2400 "Резерви під нестандартну заборгованість за кредитами, які надані клієнтам" - 200 USD (1080 грн.).

30.06.2001 офіційний валютний курс 1 долара США становить 5,5 грн. Банк здійснює переоцінку сформованого резерву:

Дебет 6204 "Результат від торгівлі іноземною валютою та банківськими металами" - 20 грн.;

Кредит 2400 "Резерви під нестандартну заборгованість за кредитами, які надані клієнтам" - 20 грн.;

Дебет 3800 "Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів" - 20 грн.;

Кредит 6204 "Результат від торгівлі іноземною валютою та банківськими металами" - 20 грн.;

Дебет 6204 "Результат від торгівлі іноземною валютою та банківськими металами" - 20 грн.;

Кредит 3801 "Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів" - 20 грн.

або:

Дебет 6204 "Результат від торгівлі іноземною валютою та банківськими металами" - 20 грн.;

Кредит 3801 "Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів" - 20 грн.;

Дебет 3800 "Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів" - 20 грн.;

Кредит 2400 "Резерви під нестандартну заборгованість за кредитами, які надані клієнтам" - 20 грн.

06.07.2001 офіційний валютний курс 1 долара США становить 5,6 грн. У цей день банк виявив, що при формуванні резерву за станом на 01.06.2001 було неправильно визначено категорію кредиту в іноземній валюті. Цю заборгованість слід було класифікувати як "стандартну".

Банк здійснює коригуючу проводку шляхом сторнування розрахункового розміру сформованого резерву за офіційним валютним курсом на останній робочий день звітного місяця (30.06.2001):

Дебет 2400 "Резерви під нестандартну заборгованість за кредитами, які надані клієнтам" - 200 USD (1100 грн.);

Кредит 3800 "Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів" - 200 USD (1100 грн.);

Дебет 3801 "Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів" - 1100 грн.;

Кредит 7702 "Відрахування в резерв під заборгованість за наданими кредитами клієнтам" - 1080 грн.;

Кредит 6204 "Результат від торгівлі іноземною валютою та банківськими металами" - 20 грн.

Одночасно банк здійснює правильну проводку (з ознакою коригуючої проводки) з формування резерву під "стандартну" заборгованість за курсом за станом на 30.06.2000:

Дебет 7702 "Відрахування в резерв під заборгованість за наданими кредитами клієнтам" - 110 грн.;

Кредит 3801 "Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів" - 110 грн.;

Дебет 3800 "Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів" - 20 USD (110 грн.);

Кредит 2401 "Резерви під стандартну заборгованість за кредитами, які надані клієнтам" - 20 USD (110 грн.).

У кінці дня після здійснення операцій банк проводить переоцінку коригуючої проводки за офіційним валютним курсом, що діяв на початок операційного дня поточного місяця (06.07.2001):

Дебет 6204 "Результат від торгівлі іноземною валютою та банківськими металами" - 2 грн.;

Кредит 3801 "Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів" - 2 грн.;

Дебет 3800 "Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів" - 2 грн.;

Кредит 6204 "Результат від торгівлі іноземною валютою та банківськими металами" - 2 грн.;

Дебет 6204 "Результат від торгівлі іноземною валютою та банківськими металами" - 2 грн.;

Кредит 2401 "Резерви під стандартну заборгованість за кредитами, які надані клієнтам" - 2 грн.

або:

Дебет 6204 "Результат від торгівлі іноземною валютою та банківськими металами" - 2 грн.;

Кредит 3801 "Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів" - 2 грн.;

Дебет 3800 "Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів" - 2 грн.;

Кредит 2401 "Резерви під стандартну заборгованість за кредитами, які надані клієнтам" - 2 грн.

 

Головний бухгалтер -
директор Департаменту
бухгалтерського обліку
 

 
 
В. І. Ричаківська 

Опрос