Идет загрузка документа (102 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Инструкции N 1 по организации эмиссионно-кассовой работы в учреждениях банков Украины

Национальный банк
Постановление от 01.08.2001 № 309
Утратил силу

Про затвердження Змін до Інструкції N 1 з організації емісійно-касової роботи в установах банків України

Постанова Правління Національного банку України
від 1 серпня 2001 року N 309

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
29 серпня 2001 р. за N 758/5949

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 14 червня 2005 року N 211)

Відповідно до статті 7 Закону України "Про Національний банк України" Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції N 1 з організації емісійно-касової роботи в установах банків України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 07.07.94 N 129, зі змінами (додаються).

2. Департаменту готівково-грошового обігу (Н. В. Дорофєєва) довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України та установ банків України.

3. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Я. Ф. Солтиса та директора Департаменту готівково-грошового обігу Н. В. Дорофєєву.

 

Голова  

В. С. Стельмах 

 

Зміни до Інструкції N 1 з організації емісійно-касової роботи в установах банків України

1. У тексті Інструкції слова "Кримське республіканське, регіональні управління Національного банку України, установи Національного банку України" у всіх відмінках замінити словами "територіальні управління Національного банку України (далі - територіальні управління)" у відповідних відмінках, слова "Міністерства зв'язку України" у всіх відмінках замінити словами "Державний комітет зв'язку України" у відповідних відмінках та слова "управління перевезення цінностей та організації інкасації" у всіх відмінках замінити словами "департамент перевезення цінностей та організації інкасації" у відповідних відмінках.

2. Пункт 2 глави I викласти в такій редакції:

"2. Інструкція визначає порядок здійснення банками та їх філіями (далі - установи банків) касових операцій, правил інкасації грошової виручки, перевезення і пересилання цінностей, виконання операцій з іноземною валютою і документами в іноземній валюті, дорогоцінними металами та дорогоцінним камінням, контролю за збереженням цінностей".

3. Главу I доповнити пунктом 7.1 такого змісту:

"7.1. Бланки первинних касових документів, на підставі яких здійснюється приймання і видача готівки та інших цінностей, мають відповідати формам, що затверджені цією Інструкцією і наведені в додатках. Усі реквізити в цих документах мають бути заповнені. Виправлення первинних касових документів не допускаються.

Первинні касові документи заповнюються на бланках, виготовлених друкарським способом, від руки кульковою ручкою (синім або чорним чорнилом) або на комп'ютері з обов'язковим заповненням усіх передбачених реквізитів. Грошові чеки заповнюються тільки від руки кульковою ручкою.

Грошові чеки дійсні протягом 10 днів із дня їх виписки не враховуючи день виписки. В об'явах про внесення готівки має зазначатися дата фактичного їх пред'явлення в банк.

Суми записуються з великої літери, обов'язково з початку рядка, а також чітко, без скорочень, вільне місце прокреслюється. При зазначенні суми словами перше слово починається з великої літери, назва грошової одиниці зазначається в скороченій формі, а сума копійок - цифрами. Якщо сума складається тільки з копійок, то обов'язковим є написання слів "Нуль гривень", а у разі відсутності в сумі копійок - обов'язковим є написання слів "00 коп." Якщо зазначається сума цифрами, то розділовим знаком є кома, а якщо літерами, то сума проставляється як в гривнях, так і в копійках.

У грошових чеках, видаткових касових ордерах і позабалансових видаткових ордерах, на підставі яких видаються готівка та інші цінності (незалежно від змісту операцій та суми), а також в об'явах про внесення готівки, приходних касових ордерах, повідомленнях про сплату платежів на суми, що перевищують еквівалент 10000 євро за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, обов'язково мають зазначатися прізвище, ім'я, по батькові клієнта, дані його паспорта або документа, що його замінює, дата народження, адреса особи і підпис одержувача про одержання готівки та платника про внесення готівки.

Працівник банку під час приймання зазначених касових документів перевіряє належність пред'явленого паспорта його власникові, відповідність даних паспорта даним, зазначеним у касовому документі, та підпису клієнта на касовому документі із зразком його у паспорті".

4. У главі II:

4.1. У розділі 1: 

пункт 8 викласти в такій редакції:

"8. Приходні каси здійснюють приймання готівки протягом операційного дня. Приймання готівки проводиться за такими документами:

а) об'явою про внесення готівки (додаток 1):

від юридичних осіб (фізичних осіб, які є суб'єктами підприємницької діяльності) для зарахування готівки на власні поточні рахунки, на рахунки різних фондів, для сплати податків і зборів до бюджетів і державних цільових фондів, на розподільчі рахунки енергопостачальників за спожиту електроенергію;

від органів державної податкової служби для зарахування коштів на поточні рахунки платників податків, у яких вилучена готівка;

від відокремлених підрозділів юридичних осіб на користь юридичної особи, до складу якої входять зазначені підрозділи;

б) приходними ордерами (додаток 2) - від фізичних осіб для зарахування сум готівки на вкладні (депозитні) або поточні рахунки;

в) приходними касовими ордерами (додаток 4) - усі інші надходження, у тому числі від фізичних осіб (працівників банку);

г) повідомленнями - платежі готівкою від фізичних осіб, визначені в підпункті 15.1 цієї Інструкції".

пункт 12 викласти в такій редакції:

"12. Якщо у здавальника встановлено розбіжності між сумою готівки і сумою, зазначеною в документі, а також при виявленні неплатіжних і фальшивих банкнот, йому пропонується знову переписати документ. Первісний документ касир перекреслює і на звороті квитанції до цього документа проставляє фактично прийняту суму грошей і підписує квитанцію. Квитанція та ордер передаються операційному працівнику, який викреслює попередньо зазначену суму і записує нову суму внеску, оформляє отримані документи і надсилає їх до каси. Об'ява із зазначеною на звороті фактичною сумою залишається у касира до отримання нового документа з відповідною сумою внеску, після чого передається операційному працівнику";

пункти 15.1, 15.2, 15.3, 15.4; 15.5, 15.6, 15.7, 15.8, 15.9, 15.10, 15.11, 15.12, 15.13, 15.14 розділу 1-а викласти в такій редакції:

"15.1. Установи банків приймають від фізичних осіб готівкою платежі до бюджетів і державних цільових фондів, страхові платежі, добровільні внески громадян і платежі на користь юридичних осіб (незалежно від форм власності) за реалізовані товари, надані послуги і виконані роботи та інші платежі.

15.2. Приймання платежів від фізичних осіб здійснюється приходними або приходно-видатковими касами установ банків та їх філій.

15.3. Приймання платежів здійснюється за приходними документами, форма яких наведена в додатках: 3 (податки і збори до бюджетів та державних цільових фондів), 3-а (платежі за товари, страхові та добровільні внески, надані послуги і виконані роботи тощо), 3-б (квартплата і комунальні послуги), 3-в (платежі за електроенергію, газ, воду тощо).

Приходні документи складаються з двох частин - повідомлення та квитанції і містять обов'язкові реквізити одержувача платежу: назву юридичної особи, ідентифікаційний код, номер поточного рахунку, найменування банку, в якому відкрито рахунок одержувача, код установи банку, а також дані платника: прізвище, ім'я, по батькові та номер особового рахунку платника (за його наявності), призначення платежу, суму, в тому числі ПДВ (за наявності), і період, за який здійснюється платіж.

При сплаті платежів на суми, що перевищують еквівалент 10000 євро за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, обов'язково мають зазначатися прізвище, ім'я, по батькові клієнта, дані його паспорта або документа, що його замінює, дата народження, адреса особи і підпис одержувача про одержання готівки та інших цінностей та платника про внесення готівки.

Приходні документи для приймання податків, зборів та інших платежів до бюджетів та державних цільових фондів додатково до вищезазначених реквізитів містять: код виду платежу (заповнюється банком або юридичною особою), код бюджетної класифікації (заповнюється банком або юридичною особою), ідентифікаційний номер (крім випадків, коли фізична особа через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття ідентифікаційного номера і в паспорті якої зроблено відповідну відмітку).

Приходні документи заповнюються платником від руки чорнилом або кульковою ручкою, розбірливо і чітко. У разі застосування комп'ютерної системи автоматизації касової роботи (далі - САКР) касир оформляє приходні документи шляхом введення в САКР даних пред'явленого платником повідомлення. Приходні документи також можуть роздруковуватися юридичною особою - одержувачем платежів (такий документ може не відповідати встановленим формам, але обов'язково має містити всі потрібні реквізити). Виправлення в приходних документах не допускаються.

15.4. У разі постійних надходжень платежів від фізичних осіб (квартплата і комунальні платежі, плата за газ, електроенергію, телефонний зв'язок, плата за навчання тощо) між установами банків та юридичними особами, на користь яких приймаються платежі, можуть укладатися договори про приймання платежів. Якщо оплату послуг банку з приймання платежів здійснює одержувач відповідно до умов договору, то платник не здійснює оплату банківських послуг.

При укладанні договорів мають чітко визначатися види платежів для правильного їх відображання за символами статистичної звітності про касові обороти, форми приходних документів, умови приймання і строки зарахування платежів, форма подання і спосіб передавання приходних документів (реєстрів платежів), відповідальність та обов'язки сторін, код виду платежу, код бюджетної класифікації, сума комісійної винагороди, яку сплачує одержувач коштів банку за здійснення цих операцій.

У разі відсутності договору про приймання платежів на користь юридичних та фізичних осіб чи якщо умовами договору не передбачена оплата одержувачем послуг банку, то плату за виконану операцію вносить платник згідно з тарифами, установленими в цьому банку, за окремими приходними документами.

15.5. Установи банків можуть укладати договори з юридичними особами про порядок здійснення операцій у спільно створених системах із приймання та обліку платежів. У цих системах можуть застосовуватися документи на електронних носіях (магнітна картка або картка з умонтованою мікросхемою), на яких міститься потрібна інформація про реквізити платника, одержувача коштів та суми, що сплачується. Ці документи видаються платнику юридичною особою - одержувачем коштів і приймаються установами банків - членами системи як підстава для здійснення операцій.

15.6. Для виконання обліку операцій і формування потрібних облікових документів застосовуються САКР, які функціонують у складі програмно-апаратного комплексу "Операційний день банку" (далі - ОДБ). У разі виконання операцій із приймання платежів касами філій можуть застосовуватися САКР, що функціонують автономно. Інформація про здійснення в цих системах операцій передається в ОДБ після закінчення операційного дня відповідними каналами зв'язку або через проміжні носії інформації.

Комп'ютерні САКР, що функціонують у складі програмно-апаратного комплексу ОДБ, належать до систем автоматизації банку і не потребують реєстрації в Державній податковій адміністрації України. Вимоги до таких систем установлює Національний банк України.

15.7. Якщо установа банку відповідно до угоди, укладеної з юридичною особою - одержувачем коштів, приймає платежі на підставі документів на електронних носіях, у САКР має бути пристрій для зчитування інформації з цих носіїв.

15.8. Усі операції, що виконує касир, фіксуються в протоколі роботи САКР у формі, що не допускає зміни його змісту. Після закінчення роботи відповідний протокол має зберігатися у касових документах дня.

15.9. Касир приходної каси банку, який приймає від фізичних осіб платежі, щоденно на початку операційного дня одержує під звіт потрібну суму банкнот дрібних номіналів і розмінну монету під розпис у книзі обліку прийнятої і виданої готівки та інших цінностей.

15.10. Здійснюючи операцію з приймання платежу, касир:

приймає від платника приходний документ і перевіряє правильність заповнення приходного документа та наявність на ньому всіх обов'язкових реквізитів;

при сплаті платежів на суми, що перевищують еквівалент 10000 євро за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, або за сумнівними операціями (згідно з переліком, визначеним нормативно-правовим актом) обов'язково здійснює ідентифікацію особи;

приймає від платника і перераховує готівку та звіряє суму готівки з приходним документом.

15.11. Якщо хоча б один із реквізитів, що передбачені формою приходного документа, не заповнено або заповнено з порушенням вимог, що встановлені цією Інструкцією, або якщо сума наявних коштів менша ніж сума платежу, операція не виконується, а документ і готівка повертаються платнику.

15.12. При використанні САКР приходний документ може заповнюватися платником в одній частині - повідомленні. Касир уводить у САКР інформацію з пред'явленого платником повідомлення. Після закінчення вводу друкує квитанцію з такими реквізитами: найменування установи банку, дата, час виконання операції, призначення платежу, сплачена сума, дані про платника та одержувача коштів. Квитанція має містити електронний підпис касира і бути засвідченою електронним підписом САКР. За відсутності в САКР функції формування електронних підписів квитанцію підписує касир і засвідчує відбитком печатки.

15.13. Якщо платник відмовляється від здійсненого платежу в цей же день, за умови, що сума внесеного платежу ще не перерахована на рахунок одержувача, питання про повернення готівки вирішується на підставі письмової заяви платника за наявності квитанції та паспорта або документа, що його замінює. Засобами САКР операція скасовується, що зазначається в протоколі роботи САКР, платник віддає квитанцію і йому повертають готівку. Заяву та приходний документ включають до касових документів дня. У всіх інших випадках питання про можливість повернення зарахованих сум платежів після дня здійснення платежу платник вирішує безпосередньо з юридичною особою, на користь якої прийнято платіж.

15.14. На кінець операційного дня виконані касиром приходні документи мають формуватися засобами САКР автоматично. Операції за прийнятими платежами від фізичних осіб мають бути передані в ОДБ безпосередньо або через проміжні носії інформації в той же день. Додатково в САКР може формуватися реєстр платежів щодо кожної юридичної особи - одержувача коштів, який надсилається їй в узгодженій у договорі формі.

На підставі здійснених операцій за САКР формується зведений касовий ордер платежів (додаток 3-г)";

пункт 15.28 розділу 1-а викласти в такій редакції:

"15.28. Суми платежів, прийняті від фізичних осіб на користь юридичних осіб через САКР, зараховуються на відповідні рахунки, як правило, у день їх приймання або в строки, що обумовлені договором. Для платежів, прийнятих через ЕККА та після завершення операційного часу, зарахування коштів має здійснюватися не пізніше наступного робочого дня.

Для платежів, прийнятих підрозділами ВАТ "Державного ощадного банку України", які розташовані в сільській місцевості, строк зарахування продовжується на час, потрібний для доставки документів до відповідної філії банку поштою або іншим зв'язком, а останнім - не пізніше наступного робочого дня";

абзац другий пункту 53 розділу 3 виключити;

4.2. У розділі 5:

абзац п'ятий пункту 81 після слів "за винятком здійснення валютно-обмінних операцій" доповнити словами "та реалізації ювілейних, пам'ятних і інвестиційних монет та іншої нумізматичної продукції";

пункт 82 викласти в такій редакції:

"82. Видачу грошей касир банку проводить повними пачками і корінцями грошових білетів за зазначеними на накладках і бандеролях сумами без поаркушного перерахування, за умови збереження непошкодженої упаковки. Гроші з неповних корінців, а також з пачок з пошкодженою упаковкою видаються касиром з поаркушним перерахуванням. Монети, розфасовані в мішки, пакети і тюбики, видається за написами на пакетах, тюбиках і ярликах.

При розкритті корінців з грошовими білетами для видачі грошей окремими листами касир каси зобов'язаний їх попередньо перерахувати.

Касирам забороняється під час видачі клієнтам грошей проводити на вимогу останніх обмін грошей одного номіналу на інший. Видані з каси банку гроші одержувач повинен, не відходячи від каси, перевірити за пачками і корінцями, а окремі листи поаркушним перерахуванням у присутності касира, який видав гроші. Якщо одержувач грошей виявив бажання перерахувати в приміщенні установи банку грошові білети поаркушно, а монети за кружками, то касир видаткової каси з виданих пачок і мішків пломби, печатки, гарантійні шви не знімає. У цих випадках видача грошей має бути організована в такому порядку, щоб клієнт з часу одержання грошей від касира видаткової каси і до їх поаркушного перерахування перебував у відведеному для цього приміщенні під наглядом касира (контролера) банку, який здійснює контроль за перерахуванням.

У разі здійснення візуального контролю за перерахуванням грошей касир (контролер) банку одночасно стежить за тим, щоб верхня і нижня накладки, обв'язка з пломбою (печатки, гарантійні шви з кодами касирів), бандеролі з корінців, а також ярлик і обв'язка з пломбою від мішка з монетами зберігалися до закінчення перерахування.

У разі виявлення при перерахуванні недостач або надлишків грошей у виданих пачках, окремих корінцях або мішках з монетою в непошкодженій упаковці установи банку складається акт про недостачі (надлишки) грошових білетів (додаток 32) у двох примірниках, і у трьох примірниках в упаковці інших банків, з них третій примірник акта надсилається до територіального управління, за місцезнаходженням установи банку.

У разі виявлення при перерахуванні готівки в установі банку недостач або надлишків грошей у пачках, окремих корінцях або мішках із монетою в непошкодженій упаковці банку складається акт про недостачі (надлишки) банкнот і монет (додаток 32) у двох примірниках. Перший примірник акта про недостачі (надлишки), виявлені в упаковці установи банку, разом із пакувальним матеріалом надсилають відповідній установі банку для відшкодування, а другий залишається в установі банку.

У разі встановлення при перерахуванні пачки банкнот, сформованої одним касиром, факту недостачі в одному корінці та надлишку в другому корінці або вкладення банкнот іншого номіналу, складається у двох примірниках акт на суму розбіжності фактичної суми від суми, що зазначена на накладці пачки (недостача або надлишок) із зазначенням причин установленої розбіжності.

У разі виявлення недостач, надлишків в непошкодженій упаковці Банкнотно-монетного двору установи банків складають відповідний акт у трьох примірниках. Установи банків надсилають два примірники акта з пакувальним матеріалом до відповідного територіального управління, а територіальні управління надсилають перші примірники актів із пакувальним матеріалом до Центрального сховища.

Суми недостач відшкодовуються одержувачу готівки (юридичній або фізичній особі) з операційної каси і зараховуються на балансовий рахунок "Інша дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку" до відшкодування цих сум винними особами, установами банків. Відшкодування сум недостач здійснюється після одержання акта про недостачу.

Сума надлишків готівки, виявлена в упаковці установи банку та Банкнотно-монетного двору, оприбутковується за операційною касою і зараховується на рахунок "Непередбачені доходи".

Претензії одержувача грошей щодо недостачі грошових білетів чи монет не приймаються, якщо гроші не були перераховані ним, не відходячи від каси або у відведеному для перерахування приміщенні банку під наглядом касира (контролера). Про це на видному місці біля видаткових кас повинно бути розміщено відповідне оголошення.

Незалежно від задоволення претензій одержувача грошей керівник установи банку має вжити необхідних заходів щодо перевірки заяви про недостачу грошей".

4.3. Пункти 90, 91, 92, 93 розділу 8 виключити;

4.4. Доповнити главу II розділом 8-а такого змісту:

"Розділ 8-а. Обмін установами банків не придатних до обігу банкнот (монет) національної валюти

95.1. Установи банків при визначенні платіжності банкнот та монет національної валюти керуються Правилами визначення платіжності банкнот та монет Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 31.03.99 N 152 (із змінами), зареєстрованою Міністерством юстиції України 16.04.99 за N 242/3535.

95.2. Не придатні до обігу банкноти (монети) національної валюти (зношені, значно зношені та з дефектом виробника), які не приймаються як платіж підприємствами, організаціями, установами, установи банків зобов'язані без будь-яких обмежень приймати від юридичних і фізичних осіб для обміну на придатні до обігу банкноти (монети).

95.3. Обмін не придатних до обігу банкнот (монет) національної валюти здійснюється безкоштовно.

95.4. Обмін не придатної до обігу готівки, справжність і платіжність якої не викликає сумніву, здійснює в банку касовий працівник безпосередньо під час її приймання без проводок за бухгалтерським обліком.

На обмінених банкнотах проставляється штамп "Обмінено" із зазначенням найменування установи банку (номера за електронною поштою або код установи банку), дати, іменного штампа та підпису касира.

95.5. Не придатні до обігу банкноти (монети), що обмінені на придатні до обігу, а також відсортовані значно зношені банкноти, розірвані і розрізані більше ніж на дві частини та склеєні, у тому числі з утраченими частинами (якщо залишилось не менше ніж 55 % початкової площі банкноти), що надійшли до каси банку в складі торгової виручки, підбираються за номіналами, пакуються аналогічно до вимог, викладених у пункті 96 цієї Інструкції, та зберігаються в операційній касі банку окремо від інших банкнот і монет. Значно зношені банкноти можуть пакуватися в неповні пачки і неповні корінці.

Відправлення установами банків значно зношених банкнот до територіальних управлінь здійснюється через інкасаторів або службу спецзв'язку Державного комітету зв'язку України цінною поштовою посилкою за номіналом із супровідним листом, підписаним посадовими особами, відповідальними за схоронність цінностей.

Територіальні управління зараховують значно зношені банкноти в день їх одержання до оборотної каси і надсилають банку повідомлення про їх одержання".

4.5. У розділі 9:

пункт 96 викласти в такій редакції:

"96. У всіх установах банків та Банкнотно-монетному дворі застосовується єдиний порядок формування готівки з метою використання її касами банків для здійснення банківських операцій та зберігання в грошовому сховищі.

Касири зобов'язані сортувати прийняті ними в касу банкноти і монети за номіналами, а банкноти також за їх розмірами та на придатні до обігу і зношені, значно зношені, з дефектом виробника, монети - на придатні до обігу і дефектні.

Касири не звільняються від визначення платіжності банкнот і монет, перерахованих на лічильно-грошових машинах, а також розсортованих безпосередньо здавальниками грошової виручки.

Касири установ банків мають склеювати надірвані та розірвані банкноти клейкою прозорою стрічкою шириною не більше ніж 10 мм або паперовою калькою за допомогою клею, який не призводить до склеювання сусідніх банкнот у корінці. Порвані на дрібні частини або обгорілі банкноти можуть наклеюватися на прозорий папір за розміром банкноти. Склеювання частин банкнот потрібно виконувати впритул без накладання однієї частини на іншу. Банкноти, що надійшли до каси банку в складі торгової виручки, які не викликають сумніву щодо їх справжності, але пошкоджені, розірвані та розрізані більше ніж на дві частини і склеєні, у тому числі з утраченими частинами (якщо залишилось не менше ніж 55 % початкової площі банкноти), відсортовуються до значно зношених банкнот і пакуються окремо.

Розсортовані за номіналом і розмірами придатні та зношені банкноти касир формує лицьовим боком догори в одному напрямі і пакує окремо. Значно зношені та обмінені банкноти підлягають ручному обробленню і формуються окремо із зазначенням на бандеролях і накладці "значно зношені". До значно зношених відсортовуються також банкноти, що склеєні з порушенням установлених вимог, що заважає обробляти їх на автоматизованих системах оброблення банкнот.

Кожні 100 аркушів банкнот одного номіналу формуються в корінці та хрестоподібно або поперечно обандеролюються стандартною бандероллю з відповідними кольоровими смугами. Такий вид обандеролювання корінців банкнот обов'язковий для формування готівки, що призначається для передавання іншим установам банків. Установи банків можуть застосовувати нестандартну однотонну стрічку без кольорових смуг при формуванні корінців банкнот, що призначаються для видачі клієнтам.

Поперечне обандеролювання потрібно здійснювати таким чином, щоб кінці бандеролей не закладалися між банкнотами корінця та не насувалися на його торцеву частину. Склеювання банкнот з бандероллю не допускається.

На бандеролі мають зазначатися номінал, сума, дата, підпис та іменний штамп (код) касира, який здійснював сортування і перерахування грошей, найменування установи банку, її номер за електронною поштою або код установи банку.

Кожні 10 корінців формуються в пачку по 1000 аркушів одного номіналу і розміру, яка має верхню і нижню накладки з картону. На верхній накладці проставляються вищезазначені реквізити. На бандеролях і накладці пачки зношених банкнот проставляється штамп "зношені", "значно зношені" або "з дефектом виробника".

При відправлені територіальними управліннями зношених банкнот до Центрального сховища на накладках пачок, сформованих установами банків, проставляється штамп з найменуванням територіального управління, яке відправляє ці пачки.

Сформована таким чином пачка пакується одним із таких способів:

обв'язується шпагатом без вузлів і надривів хрестоподібно подвійною в'язкою на чотири глухі вузли. На верхній або нижній накладці на обох кінцях шпагату біля вузла накладається пломба;

пакується вакуумним способом у поліетиленові пакети та зварюється по краях (при застосуванні напівавтоматичного пристрою). При пакуванні застосовуються накладки встановленого зразка. Пакети зварюються касиром, який формував корінці, з проставленням свого особистого коду;

обв'язується поліетиленовою стрічкою (із зварюванням кінців стрічки) один раз уздовж по центру пачки і два рази поперек пачки симетрично відносно центру із зварюванням перехрещень стрічки. Зварені кінці стрічки мають розташовуватися збоку пачки. На поздовжній стрічці зверху за допомогою пломбіру ставиться номер установи банку за електронною поштою та через тире особистий код касира (код зазначається на стрічці в двох - трьох місцях, а потім здійснюється обв'язка);

запаковується в термоусадочну плівку. При цьому кількість зварних швів має бути не більше трьох, які можуть розташовуватися зверху і знизу пачки або з торцевих боків пачки";

абзаци п'ятий пункту 98 та перший пункту 99 виключити;

абзац третій пункту 100 викласти в такій редакції:

"На ярликах, прикріплених до мішечків з монетами в упаковці Банкнотно-монетного двору, зазначається найменування виготовлювача, номінал монети і сума вкладення, дата (місяць, рік) пакування. Сума вкладення в мішечках засвідчується номером рахівника або його підписом. Горловина мішечка разом із текстильним ярликом прошивається товстою ниткою і опломбовується свинцевою пломбою, на якій зазначаються такі реквізити: символ Банкнотно-монетного двору, особисте клеймо пакувальника";

абзац перший пункту 101 викласти в такій редакції:

"Максимальна сума вкладення монет в один мішечок установлюється для монет від 1 до 5 коп. - 50 грн., від 10 до 50 коп. - 500 грн., 1 грн. - 500 грн., 2 грн. - 500 грн., 5 грн. - 1000 грн.";

перше речення абзацу шостого пункту 101 виключити;

4.6. Доповнити главу розділом 9-а такого змісту:

"Розділ 9-а. Правила використання пластикових індикаторних пломб в установах банків

103.1. Пластикові індикаторні пломби - це пристрої одноразового використання із замикаючим механізмом, що створені для індикації несанкціонованого доступу.

103.2. Одноразові пломби можуть використовуватися під час пломбування грошових сховищ, сейфів, сейфових кімнат, візків тощо, в яких зберігаються готівка та інші цінності після закінчення робочого часу, а також інкасаторських сумок, мішків з цінностями. Установи банків на власний розсуд і за власною ініціативою можуть використовувати як зазначені одноразові пломби, так і засоби пломбування, що визначені розділами 2, 5 глави II, розділом 1 глави IV та розділами 1, 2 глави V цієї Інструкції.

103.3. Одноразові пломби можуть бути різних типів, конфігурацій, кольору, але всі вони повинні мати ідентифікаційні номери та логотипи.

103.4. Використання одноразових пломб може здійснюватися за наявності позитивного висновку Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру Міністерства внутрішніх справ України на їх застосування як контрольних пристроїв і неможливості повторного їх використання.

103.5. Обов'язки щодо зберігання, видачі та контролю за використанням одноразових пломб покладаються згідно з письмовим розпорядженням керівника установи банку (філії) на особу, функціональні обов'язки якої не пов'язані із здійсненням операцій з цінностями, при цьому одноразові пломби мають зберігатися в окремому сейфі, щоб їх не використовували інші особи.

103.6. Облік одноразових пломб, за кожним їх типом окремо, здійснюється в журналі обліку, аркуші якого прошнуровуються, пронумеровуються і засвідчуються підписами керівника і головного бухгалтера установи банку та відбитком печатки банку. У журналі обліку зазначаються з першого до останнього ідентифікаційні номери одноразових пломб з одержаної або виданої партії.

103.7. Особи, відповідальні за збереження цінностей, після опломбування одноразовою пломбою грошових сховищ (сейфів, сейфових кімнат), у яких зберігається готівка та інші цінності банку, записують у контрольному журналі на осіб, які допускаються до відкриття, закриття та опечатування грошових сховищ, ідентифікаційний номер одноразової пломби.

103.8. При прийманні (здаванні) опломбованого сховища особи, відповідальні за збереження цінностей, а також працівники охорони, перевіряють цілісність одноразової пломби, відповідність її номера номеру, зазначеному в контрольному журналі на осіб, які допускаються до відкриття, закриття та опечатування грошових сховищ, і розписуються в ньому за приймання (здавання) сховища.

103.9. Видача одноразових пломб представникам підприємств, які здають виручку через інкасаторів, здійснюється під розпис у журналі обліку із зазначенням з першого до останнього ідентифікаційного номера одноразових пломб з виданої партії.

103.10. Касир підприємства під час підготовки до здавання інкасаторської сумки, записує в супровідній відомості номер пломби, якою він опломбовує інкасаторську сумку.

103.11. Інкасатор-збирач під час приймання інкасаторської сумки перевіряє цілісність пломби і відповідність її номера номеру, що зазначений у копії супровідної відомості.

Так само касири вечірньої каси приймають інкасаторські сумки від інкасаторів.

103.12. Номери одноразових пломб, якими опломбовані мішки з цінностями, зазначаються в описі цінностей, що пересилаються.

103.13. Особам, відповідальним за збереження цінностей, перед зніманням пломби потрібно пересвідчитися шляхом візуального огляду у відсутності слідів розпломбування, інших механічних пошкоджень. При цьому слід звернути увагу на матеріал, рівномірність (зміну) кольору, топографію розміщення і відповідність логотипа, буквено-цифрового номера та геометричних характеристик пломби.

103.14. У разі виявлення ознак, що свідчать про спроби розкриття пломби, або ознак її пошкодження (руйнування), пломба знімається у присутності комісії, призначеної керівником банку. Комісія складає акт у довільній формі, в якому зазначаються виявлені порушення та характер пошкоджень (руйнування) одноразової пломби. Акт складається в трьох примірниках і підписується усіма членами комісії і представниками охорони.

103.15. Повторне використання одноразових пластикових пломб забороняється".

5. У главі III:

5.1. У розділах 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7-а пункти 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124 та 125 виключити.

5.2. Розділ 8 викласти в такій редакції:

"Розділ 8. Підкріплення установ банків готівкою та вивезення її надлишків

126. Підкріплення готівкою установ банків здійснюється територіальними управліннями, іншими установами банків на підставі укладених договорів.

На перевезення готівки службою перевезення цінностей та інкасації територіальних управлінь укладаються окремі договори.

Доставка підкріплення установ банків готівкою та її вивезення здійснюється інкасаторами територіальних управлінь або власними силами установ банків.

Установи банків здійснюють вивезення надлишків готівки до територіальних управлінь тільки в упаковці установи банку-відправника.

127. Для підкріплення готівкою (її вивезення та обміну) з територіальних управлінь установи банків завчасно надсилають до відділів готівкового обігу і касових операцій територіальних управлінь відповідні заявки, а за потреби в підкріпленні готівкою (її вивезенні) своїх територіально відокремлених безбалансових відділень - з розподілом сум у розрізі цих відділень.

Час подання заявок установлюється територіальними управліннями самостійно.

Видача готівки установам банків з оборотних кас територіальних управлінь здійснюється за умови надходження відповідних сум з кореспондентських рахунків установ банків в операційний день одержання готівки.

При одержанні готівки через інкасаторів територіальних управлінь установи банків у той самий день надсилають через СЕП (систему електронних платежів) підтвердження про одержання готівки (додаток 45-а).

Відповідальність установ банків за виявлення недостач (неплатіжних, фальшивих) банкнот (монет) обумовлюється укладеними договорами.

Національний банк України не відшкодовує суми недостач, пред'явлених установою банку в упаковці територіального управління, Центрального сховища або Банкнотно-монетного двору, установлених за межами територіального управління. Незалежно від цього, установа банку має надсилати територіальному управлінню відповідно складений акт для вжиття заходів.

127.1. Касове обслуговування територіально відокремлених безбалансових відділень установ банків може здійснюватися територіальним управлінням за місцезнаходженням цих відділень.

Установа банку, на балансі якої обліковуються територіально відокремлені безбалансові відділення, подає відділу готівкового обігу і касових операцій територіального управління два примірники затверджених керівником і головним бухгалтером зразків підписів посадових осіб (не менше ніж два) цих територіально відокремлених безбалансових відділень, які відповідають за схоронність цінностей, а також відбитки їх печаток. Один примірник передається до відділу перевезення цінностей та інкасації для користування під час доставки підкріплень. У разі зміни посадових осіб, які відповідають за схоронність цінностей, або печаток територіально відокремлених безбалансових відділень установа банку, на балансі якої обліковуються ці відділення, своєчасно подає нові зразки підписів та відбитки печаток.

У день одержання готівки установи банків, на балансі яких обліковуються територіально відокремлені безбалансові відділення, здійснюють перерахування територіальним управлінням коштів за готівку, яку одержують їх територіально відокремлені безбалансові відділення, а також надсилають підтвердження про зарахування її на відповідні балансові рахунки.

127.2. Установи банків, які мають надлишок готівки, а також зношену готівку, здають її до оборотної каси територіальних управлінь.

Доставлена власними силами установи банку готівка в обсягах, визначених територіальним управлінням, приймається через приходну касу за об'явою про внесення готівки. Готівка приймається повними пачками, а банкноти високих номіналів (20, 50, 100, 200 грн.) можуть прийматися неповними пачками (по одній за кожним номіналом) без перерахування з перевіркою цілісності упаковки, кількості корінців та наявності всіх відповідних реквізитів. Значно зношені та з дефектом виробника банкноти можуть прийматися неповними пачками та неповними корінцями по одній за кожним номіналом і розміром. Розмінні монети приймаються повними мішечками з перевіркою цілісності упаковки, чіткості відбитків пломбірів за надписами на ярликах. Пошкоджена та з дефектом виробника монета може прийматися в неповних мішечках.

Готівка понад визначених територіальним управлінням обсягів приймається через інкасаторів територіального управління за описом цінностей, що пересилаються.

127.3. Установи банків можуть безкоштовно обміняти в територіальних управліннях зношені банкноти на придатні до обігу повними пачками на однакову суму або на розмінні монети, придатні банкноти на розмінні монети. Для проведення обміну установи банків подають відділам готівкового обігу і касових операцій територіальних управлінь письмову заявку в довільній формі із зазначенням виду обміну та суми з розподілом за номіналами.

Установи банків здійснюють розмін придатних до обігу банкнот високих номіналів на банкноти низьких номіналів і навпаки.

127.4. Установи банків можуть самостійно передавати готівку своїм філіям та територіально відокремленим безбалансовим відділенням або іншим установам банків незалежно від їх місця розташування на території України, з обов'язковим повідомленням територіальним управлінням у день їх передавання за формою: найменування банку, що видав готівку, найменування банку-одержувача, дата видачі та сума.

У разі передавання готівки між установами банків, які обслуговуються в різних територіальних управліннях, повідомлення про передавання готівки надсилаються як банком, що передає готівку, так і банком, що її одержує, відповідно кожен територіальному управлінню за їх місцезнаходженням у день передавання.

Видача готівки установою банку, що передає готівку, одержувачу проводиться за видатковим касовим ордером та довіреністю, а через інкасаторів територіального управління - за видатковим касовим ордером, описом та довіреністю.

127.5. Територіально відокремлені безбалансові відділення установ банків можуть з дозволу банку, на балансі якого вони обліковуються, передавати готівку установам банків своєї системи та іншим установам банків.

Розрахунки за готівку і надання звітності про виконані операції з готівкою територіально відокремленими безбалансовими відділеннями здійснюють установи банків, на балансі яких обліковуються ці відділення.

127.6. Територіальні управління забезпечують установи банків зразками банкнот гривні, плакатами і буклетами.

Для інформування клієнтів щодо зразків банкнот мають використовуватися плакати і буклети, які розміщуються біля видаткових кас на видному місці.

Зразки банкнот обліковуються на відповідному позабалансовому рахунку за номінальною вартістю і оформляються в планшети (альбоми, переносні стенди), які забезпечують їх непошкодженість, але без їх наклеювання. Відповідно оформлені зразки банкнот зберігаються у грошовому сховищі. У разі потреби використання їх в роботі касовим працівником зразки банкнот видаються йому завідуючим касою під розпис у книзі обліку прийнятої і виданої готівки та інших цінностей.

При одержанні зразків банкнот установи банків мають надавати письмове зобов'язання (додаток 45-б) щодо забезпечення ними схоронності, непошкодженості та використання зразків банкнот за призначенням і повернення їх на першу вимогу територіального управління. Оформляється зобов'язання в двох примірниках, що засвідчуються підписами керівника установи банку. У разі повернення зразків банкнот до територіального управління це зобов'язання повертається установі банку. У разі повернення установі банку частини зразків банкнот також повертається зобов'язання та оформляється нове зобов'язання на кількість і суму залишку зразків банкнот.

Якщо виявлено пошкодження або недостачу зразків банкнот, то установи банків відшкодовують територіальному управлінню їх суму за номінальною вартістю.

Філії та територіально відокремлені безбалансові відділення установ банків забезпечуються зразками банкнот установою банку, на балансі якої вони обліковуються. При цьому установа банку контролює забезпечення філією та територіально відокремленим безбалансовим відділенням схоронності, непошкодженості та використання зразків банкнот за призначенням.

У разі ліквідації філії, територіально відокремленого безбалансового відділення установи банку зразки банкнот передаються установі банку, на балансі якої вона обліковується, з повідомленням територіальному управлінню, а при ліквідації самої установи банку - територіальному управлінню".

абзаци перший та другий пункту 134 викласти в такій редакції:

"Касові документи можуть вилучатися з установи банку у випадках та порядку передбачених чинним законодавством України".

6. У главі IV:

6.1. У розділі 1:

пункт 135 викласти в такій редакції:

"135. Особи, які уповноважені наказом керівника установи банку, несуть відповідальність за схоронність готівки та цінностей у сховищах і операційних касах установ банків. Такими посадовими особами можуть бути заступник керівника, головний бухгалтер установи банку або його заступник, завідуючий касою чи інші посадові особи";

пункт 137 викласти в такій редакції:

"137. У грошовому сховищі окремо зберігаються:

готівка операційної каси;

іноземна валюта (чеки);

банківські метали;

дорогоцінні метали та каміння;

інші цінності.

Кожна окрема шафа, стелаж, полиця повинні бути замкнені на ключ посадовою особою, відповідальною за схоронність готівки та цінностей у сховищі банку, яка має окрему шафу в грошовому сховищі для зберігання ключів";

пункт 139 виключити;

пункт 147 викласти в такій редакції:

"147. Перед закриттям грошових сховищ посадові особи, відповідальні за схоронність готівки та цінностей у сховищах і операційних касах, зобов'язані безпосередньо в грошових сховищах перевірити:

а) чи всі цінності, книги і документи, які підлягають зберіганню в сховищах, унесені в сховище;

б) чи відповідає фактична наявність готівки та інших цінностей операційної каси даним бухгалтерського обліку і залишкам, зазначеним у книзі обліку готівки операційної каси й інших цінностей;

в) чи всі шафи зачинені, а електроприлади і світло вимкнені.

Одночасно посадова особа, на яку покладено відповідальність за схоронність цінностей та готівки у сховищі й операційній касі, зобов'язана звірити дані залишків цінностей, записані у книзі обліку готівки в операційній касі й інших цінностей, з даними бухгалтерського обліку за відповідними рахунками.

Залишки на рахунках установ банків "Банкноти та монети в касі банку" та "Банківські метали в банку" повинні щоденно перевірятися за особовими рахунками іноземної валюти і дорогоцінних металів";

абзац другий пункту 154 виключити.

абзац другий пункту 157 доповнити таким реченням: "У разі перебування касового працівника у відпустці (або тимчасової відсутності з інших причин) закріплені за ним печатки, пломбіри, іменний штамп, кліше з особистим кодом, ключі від грошових сховищ (сейфів) на цей період здаються під розпис особі, на яку покладено обов'язки з їх реєстрації у спеціальному журналі".

6.2. У розділі 2:

абзац четвертий пункту 159 викласти в такій редакцій:

"Особи, які не працюють у даній установі банку, до проведення ревізії допускаються при наявності посвідчення за підписом керівника вищого установи банку (Ради), скріпленого відбитком офіційної печатки";

підпункт "д" пункту 163 виключити;

абзац перший пункту 165 викласти в такій редакції:

"Про проведену ревізію цінностей складається акт (додаток 87) за підписами всіх працівників, які брали участь у ревізії, і посадових осіб, відповідальних за схоронність цінностей. При виявленні недостачі або надлишку грошей і цінностей, розбіжностей в обліку або недоліків у забезпеченні схоронності цінностей, копія акта надсилається вищій установі банку";

пункт 166 виключити.

6.3. У розділі 3:

пункт 173 викласти в такій редакції:

"173. Установи банків самостійно розробляють положення про відповідальність посадових осіб банку за схоронність цінностей та готівки у сховищах і операційних касах та здійснення операцій з ними.

Положення має бути затверджено керівником установи банку і визначати порядок покладання відповідальності на посадових осіб, які працюють з готівкою за збитки, що може понести банк у зв'язку із недостачею, не забезпеченням схоронності та порядок відшкодування цих збитків.

Умови відповідальності посадових осіб повинні бути регламентовані у договорах про матеріальну відповідальність, положенні про створення резервних страхових фондів, призначених для відшкодування збитків банку тощо";

пункт 174 виключити;

абзац перший пункту 176 викласти в такій редакції:

"Керівники, головні бухгалтери і завідуючі касами установ банків зобов'язані забезпечити суворе дотримання правил здійснення касових операцій, здійснення контролю за своєчасним оприбуткуванням грошей, які надійшли до кас банку".

7. У главі VI:

7.1. Пункт 253 розділу 1 викласти в такій редакції:

"253. Скупний пункт має бути зареєстрований в установленому порядку в Державній пробірній службі Міністерства фінансів України".

7.2. Абзац п'ятий пункту 308 розділу 5 викласти в такій редакції:

"Порядок складання описів здавання на зберігання в установу банку вилучених або конфіскованих судово-слідчими і митними органами цінностей, повернення цінностей або передавання їх у дохід держави регулюється Порядком обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.98 N 1340 (із змінами), та Порядком розпорядження валютними цінностями (крім цінних паперів), дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням, дорогоцінним камінням органогенного утворення та напівдорогоцінним камінням, що переходить у власність держави, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 13.01.99 N 11, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27.04.99 за N 261/3554, та постановою Правління Національного банку України від 31.03.99 N 153, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 27.04.99 за N 261/3554, та постановою Правління Національного банку України від 04.10.99 N 489 "Про затвердження Положення про порядок і умови зберігання та реалізації грошей, у тому числі іноземної валюти, цінних паперів, ювелірних та інших побутових виробів із золота, срібла, платини і металів платинової групи, дорогоцінних каменів і перлів, а також лому і окремих частин таких виробів, на які накладено арешт", зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 29.10.99 за N 740/4033".

7.3. Доповнити главу VI розділом 5-а такого змісту:

"Розділ 5-а. Порядок зберігання установами банків цінностей і документів клієнтів банку в індивідуальних сейфах

308.1. Установи банків можуть надавати послуги з відповідального зберігання цінностей та документів клієнтів банку (фізичних та юридичних осіб) в індивідуальних сейфах (далі - операції із зберігання).

Сховище для індивідуальних сейфів - це спеціальне сховище, обладнане індивідуальними сейфами для зберігання цінностей і документів клієнтів банку, технічне укріплення якого має відповідати чинним нормативно-правовим актам.

Організація роботи сховища для індивідуальних сейфів у сховищах цінностей операційної чи вечірньої кас не допускається.

Порядок роботи сховища індивідуальних сейфів регулюється відповідним положенням, яке розробляється банком.

308.2. Установи банків надають послуги із зберігання цінностей протягом строку, передбаченого договором. Обов'язки щодо забезпечення функціонування сховища для індивідуальних сейфів відповідно до наказу керівника установи банку покладаються на уповноваженого працівника банку.

308.3. Відкриття, закриття, опечатування та здавання під охорону приміщення сховища для індивідуальних сейфів здійснюються уповноваженим працівником банку в порядку, передбаченому цією Інструкцією для грошових сховищ.

308.4. Банк забезпечує неможливість доступу до індивідуальних сейфів сторонніх осіб. Банк не несе відповідальності за псування цінностей і документів не з вини банку (хімічна реакція, корозія металу, стихійне лихо тощо).

308.5. Індивідуальні сейфи надаються в користування клієнтам на умовах, передбачених договором, який укладається між клієнтом і банком після оплати відповідних послуг.

Під час укладення договору працівник банку ознайомлює клієнта з положенням про зберігання цінностей і документів, а також із правилами користування індивідуальним сейфом, порядком оплати та вартістю послуги.

Істотними умовами договору про зберігання цінностей і документів клієнтів банку в індивідуальних сейфах (далі - договір) є:

порядок оплати і тарифи послуг;

строки користування індивідуальним сейфом;

заборона зберігання в індивідуальному сейфі зброї, боєприпасів та вибухових матеріалів, хімічних чи радіоактивних речовин або предметів, які не належать до цінностей, або документів, а також предметів, визначених договором.

Уповноважений працівник банку приймає від клієнта заяву (додаток 77-а), у якій клієнт зазначає строк користування індивідуальним сейфом. Під час укладення договору із фізичною особою в ньому зазначаються її паспортні дані. Від імені клієнта - юридичної особи договір укладається безпосередньо керівником юридичної особи або уповноваженою особою, що діє на підставі довіреності, підписаної керівником підприємства і скріпленої відбитком печатки. Строк дії договору визначається залежно від кожного конкретного випадку і за погодженням сторін. У договорі може передбачатися доручення іншій особі на користування індивідуальним сейфом.

308.6. Оплата послуг відповідно до підписаного сторонами договору здійснюється у безготівковій або в готівковій формі згідно з тарифами банку на ці послуги.

У разі оплати послуг із зберігання цінностей у безготівковій формі підставою для надання індивідуального сейфа є підтвердження про зарахування коштів на рахунок банку. На заяві клієнта уповноважений працівник банку робить відмітку про оплату.

308.7. Установа банку може брати з клієнта заставну плату вартості ключів, відповідно до укладеного договору.

308.8. Індивідуальні сейфи мають закриватися двома ключами різної конструкції. Один ключ від одного замка індивідуального сейфа видається клієнту, другий - залишається у працівника банку.

308.9. На кожному ключі має бути номер, що відповідає номеру індивідуального сейфа чи номеру замка.

Порядок обліку, зберігання та видачі ключів та їх дублікатів від індивідуальних сейфів, визначається внутрішнім положенням установи банку, що затверджується керівником установи банку або уповноваженою ним особою.

308.10. Уповноважений працівник банку, що відповідає за збереження ключів від сейфів сховища для індивідуальних сейфів, веде книгу видачі та повернення ключів від наданих клієнтам у тимчасове користування індивідуальних сейфів (додаток 77-б), а також облік заяв громадян про втрату ключа.

308.11. Уповноважений працівник банку веде картку реєстрації договорів про зберігання клієнтами цінностей і документів в індивідуальних сейфах та дні їх відкриття (додаток 77-в).

308.12. Під час відвідування банку клієнт має підтвердити своє право на користування індивідуальним сейфом шляхом пред'явлення уповноваженому працівнику банку паспорта.

Працівник банку зобов'язаний:

ідентифікувати особу клієнта;

перевірити строк дії договору і сплату вартості послуг за користування індивідуальним сейфом;

звірити номер індивідуального сейфа та номер ключа з номерами, зазначеними в договорі;

зробити запис про відвідування клієнтом сховища для індивідуальних сейфів.

Якщо право користування індивідуальним сейфом відповідно до умов договору надано іншій особі, то довіреність на право користування індивідуальним сейфом або нотаріально засвідчена її копія зберігається в установі банку разом з договором.

Після відповідної перевірки зазначених документів клієнт отримує дозвіл на користування індивідуальним сейфом.

Після закінчення строку дії договору, допуск клієнта в сховище для індивідуальних сейфів дозволяється лише після продовження строку дії договору.

308.13. Уповноважений працівник банку супроводжує клієнта до сховища для індивідуальних сейфів, відкриває і закриває разом із клієнтом (кожен своїм ключем) замки закріпленого за наймачем індивідуального сейфа.

У зв'язку з анонімністю зберігання цінностей і документів уповноважений працівник банку не може бути безпосередньо присутнім при вкладанні або вилученні цінностей, а має перебувати у передсховищі сховища для індивідуальних сейфів. Для проведення операцій з цінностями та документами клієнту надається у передсховищі операційна кімната (кабіна).

308.14. Індивідуальні сейфи можуть відкриватися не в присутності клієнта у випадках:

невиконання клієнтом передбачених строків користування індивідуальним сейфом;

порушення клієнтом вимог, установлених відповідним положенням установи банку, що може завдати матеріальних збитків;

смерть клієнта, якщо в договорі не передбачені умови щодо передавання повноважень у разі смерті власника індивідуального сейфа іншій особі;

в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

Індивідуальний сейф (не в присутності клієнта) відкриває за розпорядженням керівника установи банку комісія, що призначена наказом із числа працівників банку, з обов'язковим складанням відповідного акта з переліком і докладним описом цінностей і документів. Якщо цінності та документи містяться в запечатаному пакеті, замкнені на замок тощо, то про це робиться відмітка в акті та їх відкривають і також складають перелік і докладний опис. Акт з описом складається в двох примірниках, другий примірник якого зберігається разом із цінностями та документами.

308.15. Цінності та документи після відкриття індивідуального сейфа три роки зберігаються в сховищі цінностей банку як незатребуване майно. Установа банку несе відповідальність за схоронність цінностей і документів, що взяті на зберігання. Після трьох років зберігання вони передаються згідно з чинним законодавством України до відповідних органів.

У разі відчинення індивідуального сейфа (не в присутності клієнта) працівник банку зобов'язаний зробити відповідну відмітку в картці реєстрації договорів про зберігання клієнтами цінностей і документів в індивідуальних сейфах.

308.16. Керівник установи банку самостійно визначає порядок та періодичність проведення перевірок наявності договорів та їх оформлення, своєчасності сплати клієнтом коштів за користування сейфом тощо".

8. Розділ 4 глави VII доповнити пунктом 324 такого змісту:

"Виявлені при обробленні іноземної валюти та прийняті від клієнтів сумнівні банкноти іноземної валюти відправляються установами банків до територіальних управлінь за описом сумнівних банкнот іноземної валюти (додаток 36-г) з подальшим відправленням їх до Операційного управління Національного банку України. Експертизу цих банкнот здійснюють експерти Департаменту готівково-грошового обігу.

Установа банку, що виявила або прийняла на експертизу сумнівну банкноту (монету) іноземної валюти, надсилає повідомлення правоохоронним органам про виявлення у фізичної або юридичної особи сумнівних банкнот, про прийняття цих банкнот на експертизу із зазначенням особи, у якої виявлена банкнота (монета), та відповідних реквізитів (номінал, серія, номер тощо)".

9. Додатки 1, 3, 3-а, 3-б, 3-в, 3-г, 3-ґ, 4, 29-а, 46-а викласти в такій редакції:

______________
(дата) 

     ОБ'ЯВА N _________
      про внесення готівки 

Від кого _________________________
 

Банк одержувача _________________
 
________________________________ 

Для зарахування 

 

 

 

 

  

  

Номери рахунків 

Сума цифрами 


Одержувач

Загальна сума літерами _________________________________________________
______________________________________________________ грн. ______ коп.

Призначення платежу __________________________________________________

Пред'явлений* ________________________________________________________
                                                          (назва документа: паспорт або документ, що його замінює) 

серія __________ N _________, виданий __________________________________
                                                                                                                              (ким виданий) 

дата народження _________________   ___________________________________
                                                                                                                               (адреса особи) 

 
Підпис     ___________________
клієнта 

Бухгалтер
Готівку прийняв
касир 

_______________________________________________

______________
(дата) 

Квитанція N _______________ 

Від кого _________________________
 

Банк одержувача _________________
 
________________________________ 

Для зарахування 

 

 

 

 

  

  

Номери рахунків 

Сума цифрами 


Одержувач

Загальна сума літерами  
_____________________________________________________ грн. _______ коп.

Призначення платежу

М. П. 

_______________________________________
Бухгалтер                  Готівку прийняв касир 

_______________________________________________

______________
(дата) 

Ордер N ______ 

 
 
рахунок 

 
 
Загальна сума цифрами 


Від кого ________________________

Банк одержувача 

  

           КРЕДИТ 

Код установи
банку 


  

  

  

  

  

  

Номери рахунків 

Сума цифрами 


Одержувач

Призначення платежу 

Бухгалтер

_______________
(підпис) 

Касир

_______________
(підпис) 

____________
* Дані пред'явленого документа, що посвідчують особу, заповнюються за наявності сум, що перевищують еквівалент 10000 євро за офіційним курсом гривні до іноземної валюти.

 

 

 

 
____________
* Дані пред'явленого документа, що посвідчують особу, заповнюються за наявності сум, що перевищують еквівалент 10000 євро за офіційним курсом гривні до іноземної валюти.

  

 

 

______________________
Найменування установи банку

Зведений
касовий ордер платежів, прийнятих
за ____________________ року

Символ звіту про касові обороти 

Дебет рахунку N 

Кредит рахунку N 

Кількість документів 

Сума 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Касир ________________
                                 (підпис) 

  

Контролер ____________
                                  (підпис) 

Перевірено: бухгалтер _________
                                                      (підпис) 

Дата ____________________ 

 

_________________________
   (найменування установи банку) 

Довідка
про суми платежів, які надійшли
за ________________
(ЕККА N ____)

1. Показники контрольного підсумкового лічильника ___________________

2. Порядковий номер останньої операції ______________________________

3. Сума платежів, прийнятих за день _________________________________

4. Документи, які неправильно відображені на контрольній стрічці ЕККА (сторно):

кількість __________________  

сума ___________________ 

Контролер ________________
                                        (підпис) 

Касир __________________
                                 (підпис) 

______________________________________________________________________

Вилучено платежів із звітності бухгалтером:

кількість _________________  

сума ___________________ 

складено актів ____________  

сума платежів ___________ 
 

Перевірено: бухгалтер _____________
                                                           (підпис) 

дата ________________ 

 

 

___________
* Дані пред'явленого документа, що посвідчують особу, заповнюються за наявності сум, що перевищують еквівалент 10000 євро за офіційним курсом до іноземної валюти. 

 

 

  

 

______________________________________________ 

         (найменування банку)  

Строк зберігання _______________
Індекс __________________ 

КАСОВІ ДОКУМЕНТИ

за _____ ______________ 200_ р.

Дт 100 _________________ "Гривня" ______________ шт. грн. ___________

Кт 100 _________________ "Гривня" ______________ шт. грн. ___________

Дт 100 _________________ "Валюта" ______________ шт. грн. ___________

Дт 101 _________________ "Чеки" ________________ шт. грн. ___________

Кт 100 _________________ "Валюта" ______________ шт. грн. ___________

Кт 101 _________________ "Чеки" ________________ шт. грн. ___________

Позабалансові
прибуткові ______________________ шт. грн. _________________________

Позабалансові
видаткові _______________________ шт. грн. _________________________

Завідуючий касою ________________________________
                                                                               (підпис) 

Касир __________________________________________
                                                                               (підпис) 

Перевірено:

___________________
                 (підпис)" 

10. У додатку 31 у графі "Найменування рахунків" після слова "Залишок" слова "у тому числі за номіналами:

банкноти:  

1 грн.
2 грн.
5 грн.
10 грн.
20 грн.
50 грн.
100 грн. 

монети:  

1 коп.
2 коп.
5 коп.
10 коп.
25 коп.
50 коп.
100 коп.
200 коп. 

ювілейні монети (разом)" виключити.

11. Підпункти 4.3, 4.4 пункту 4 додатка 53 виключити.

12. Доповнити Інструкцію додатками 45-а, 45-б, 77-а, 77-б, 77-в такого змісту:

Установа банку, що одержав готівку, має повідомити про це установу банку - відправника готівки за таким порядком:

1. Заповнити паперовий документ "Повідомлення про одержання готівки" згідно з наведеною формою.

При цьому в реквізитах паперового документа зазначаються:

банк-одержувач (банк А) - найменування банку, що одержав готівку;

код установи банку - код установи банку (МФО), що одержав готівку;

дебет рахунку N... - рахунок, відкритий у банку для обліку одержаної готівки;

банк-відправник (банк Б) - найменування банку, що відправив готівку;

код установи банку - код установи банку (МФО), що відправив готівку;

кредит рахунку N... - рахунок, відкритий у банку для обліку відправленої готівки.

2. На підставі сформованого паперового документа створити та відправити за допомогою СЕП електронний інформаційний документ (інформаційне повідомлення) з такими реквізитами:

код установи банку А - код установи банку (МФО), що одержав готівку;

рахунок клієнта банку А - рахунок, відкритий у банку для обліку одержаної готівки;

код банку Б - код установи банку (МФО), що відправив готівку;

рахунок клієнта банку Б - рахунок, відкритий у банку для обліку відправленої готівки;

"флаг" дебет - кредит - "3" (означає "кредит інформаційний"); сума платежу - сума одержаної готівки;

вид документа - "33" (означає "повідомлення про одержання готівки");

найменування платника (клієнта А);

найменування одержувача (клієнта Б);

призначення платежу - "Одержання готівки в підкріплення".

Решта реквізитів електронного документа заповнюється відповідно до загальних правил.

 

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

"___" _____________ ____ р.

Установа банку ___________________________________________________,
                                                                                        (найменування) 

що одержав від ___________________________________________________
                                  (найменування територіального управління Національного банку України)

зразки банкнот гривні, в особі _______________________________________
_________________________________________________________________
                     (прізвище, ім'я та по батькові керівника або особи, яка його заміщує) 

зобов'язується забезпечити:

схоронність одержаних зразків банкнот;

непошкодженість одержаних банкнот;

використання банкнот за призначенням;

безумовне повернення за першою вимогою Національного банку України одержаних від територіального управління Національного банку України для використання в роботі зразків банкнот на загальну суму _______________ грн., у тому числі за номіналами:

Номінал 

Рік зразка 

Кількість 

Сума 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього 

  

  

Місцезнаходження установи банку, що одержала зразки банкнот
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

 
(підпис) 

М. П. _______________ 

 

ЗАЯВА

Прошу надати мені в тимчасове користування індивідуальний сейф (розмір ___________) для зберігання цінностей і документів на строк з "___" _______________ ____ року до "___" _______________ ____ року.

З умовами користування сейфом ознайомлений.

"___" _______________ ____ року 

_____________________
(підпис клієнта) 

З громадянином ___________________
укладений договір N _______________
від "___" _______________ ____ року
Йому надано в користування
індивідуальний сейф N ____________
ключ N _____________

____________________
(підпис клієнта)  

_______________________
(підпис працівника банку) 

 

_______________________
        (найменування банку) 

Книга видачі та повернення
ключів від наданих клієнтам у тимчасове користування індивідуальних сейфів

N з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові клієнта 

Дата видачі ключів, їх номер 

Номер договору 

Строк, на який надано сейф, та його номер 

Унесена заставна плата (сума в грн.) 

Дата повернення ключів, їх номер, номер сейфа 

Підпис працівника відділу 

Дата повернення заставної плати 

клієнту  

працівнику банку 

клієнтом  

уповноваженим працівником банку 

10 

11 

 

Картка
реєстрації договорів про зберігання клієнтами цінностей і документів в індивідуальних сейфах

_________________________________________________
(назва установи банку)

Прізвище, ім'я, по батькові клієнта 

  

Строк дії договору
з ________ до ___________ 

Паспортні дані 

  

Строк дії договору
продовжено до __________ 

Адреса 

  

Строк дії договору
продовжено до __________ 

Номер телефону 

  

Строк дії договору
продовжено до __________ 

Дата та номер договору 

  

  

Номер сейфа 

  

  

Номер ключа 

  

  

Підпис клієнта 

  

  

Дата, прізвище, підпис працівника банку 

  

  

Зворотний бік

Відмітка
про дні відкриття клієнтом індивідуального сейфа

Дата 

Підпис клієнта 

Дата 

Підпис працівника банку 

Примітка 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Директор Департаменту
готівково-грошового обігу
 

 
Н. В. Дорофєєва
 

Опрос