Идет загрузка документа (64 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка отображения в учете операций в иностранной валюте

Государственное казначейство Украины
Порядок, Приказ от 24.07.2001 № 126
Утратил силу

Про затвердження Порядку відображення в обліку операцій в іноземній валюті

Наказ Державного казначейства України
від 24 липня 2001 року N 126

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
6 серпня 2001 р. за N 670/5861

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Державного казначейства України
 від 27 травня 2005 року N 96
,
 від 9 липня 2007 року N 139

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства фінансів України
від 2 квітня 2014 року N 372)

Відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" і завдань, покладених на Державне казначейство України Указом Президента України від 27.04.95 N 335/95 "Про Державне казначейство України" та Положенням про Державне казначейство, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 31.07.95 N 590, з метою забезпечення єдності відображення в обліку операцій в іноземній валюті, згідно з вимогами Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затвердженого наказом Головного управління Державного казначейства України від 10.12.99 N 114 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.12.99 за N 890/4183, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок відображення в обліку операцій в іноземній валюті (додається).

2. Управлінню методології по виконанню бюджету, бухгалтерського обліку та звітності Державного казначейства України Порядок відображення в обліку операцій в іноземній валюті подати на державну реєстрацію в Міністерство юстиції України та довести до відома органів Державного казначейства України.

3. Центральним органам виконавчої влади, іншим головним розпорядникам бюджетних коштів Порядок відображення в обліку операцій в іноземній валюті довести до відома підвідомчих установ та організацій.

 

Голова

П. Г. Петрашко

 

ПОРЯДОК
відображення в обліку операцій в іноземній валюті

1. Загальні положення

1.1. Центральні органи виконавчої влади, інші головні розпорядники бюджетних коштів, установи, організації, основна діяльність яких здійснюється за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів (далі - бюджетні установи), операції в іноземній валюті відображають у бухгалтерському обліку згідно з вимогами цього Порядку.

1.2. Терміни, які використовуються у цьому Порядку, мають таке визначення.

Валютний курс - співвідношення грошової одиниці України до грошової одиниці іншої країни, встановлене Національним банком України.

Середньозважений валютний курс - результат ділення суми добутків величин валютних курсів Національного банку України та кількості днів їх дії у звітному місяці (кварталі, році) на кількість календарних днів у цьому місяці (кварталі, році).

Іноземна валюта - валюта інша, ніж валюта звітності.

Валюта звітності - грошова одиниця України.

Курсова різниця - різниця, яка є наслідком перерахунку однакової кількості одиниць іноземної валюти в національну валюту України при різних валютних курсах.

Монетарні статті - статті балансу, що відображають грошові кошти в касі, на рахунках в установах банків, а також такі активи і зобов'язання, що будуть отримані чи сплачені у фіксованій чи визначеній сумі грошей або їх еквівалентів.

Немонетарні статті - статті балансу, що відображають основні засоби, матеріали та інші статті, які не відносяться до монетарних.

Операції в іноземній валюті - операції, за якими відображаються надходження та розрахунки в іноземній валюті.

Міжнародна технічна допомога - ресурси та послуги, що відповідно до міжнародних договорів України надаються донорами на безоплатній та безповоротній основі з метою підтримки України.

Бенефіціар - юридична особа, яка отримує кошти міжнародних фінансових організацій в рамках інвестиційного проекту.

Донор - іноземна держава, уряд та уповноважені урядом іноземної держави органи, іноземний муніципальний орган або міжнародна організація, що надають міжнародну технічну допомогу відповідно до міжнародних договорів України.

Реципієнт - бюджетна установа, яка безпосередньо одержує міжнародну технічну допомогу згідно з проектом (програмою).

Резиденти - юридичні особи та суб'єкти господарської діяльності України, що не мають статусу юридичної особи (філії, представництва тощо), які створені та здійснюють свою діяльність відповідно до законодавства України з місцезнаходженням на її території.

1.3. Бухгалтерський облік операцій в іноземній валюті бюджетними установами ведеться за субрахунками, встановленими Планом рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затвердженим наказом Головного управління Державного казначейства України від 10.12.99 N 114 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 20.12.99 за N 890/4183 (із змінами).

Планом рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ установлені субрахунки, які безпосередньо призначені для відображення операцій в іноземній валюті:

субрахунок 302 "Каса в іноземній валюті" призначений для відображення готівки в іноземній валюті;

субрахунок 318 "Поточні рахунки в іноземній валюті" передбачений для обліку іноземної валюти бюджетних установ, що знаходиться на рахунках в установах банків.

Абзац п'ятий пункту 1.3 виключено

(згідно з наказом Державного
 казначейства України від 09.07.2007 р. N 139,
у зв'язку з цим абзац шостий уважати відповідно абзацом п'ятим)

На кожне найменування валюти в обліку відкриваються окремі рахунки третього порядку залежно від виду валюти або рахунків, відкритих в установах банків (302-1, 302-2, 302-3, 318-1, 318-2, 318-3 та ін.).

(абзац п'ятий пункту 1.3 у редакції наказу
 Державного казначейства України від 09.07.2007 р. N 139)

1.4. Бухгалтерський облік операцій в іноземній валюті відображається в регістрах бухгалтерського обліку (меморіальних ордерах, відомостях, картках тощо) у національній валюті України шляхом перерахунку суми іноземної валюти за валютним курсом з одночасним відображенням операцій в іноземній валюті.

Меморіальні ордери складаються відповідно до Інструкції про форми меморіальних ордерів бюджетних установ та порядок їх складання, затвердженої наказом Державного казначейства України від 27.07.2000 N 68 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 31.08.2000 за N 570/4791 (із змінами), окремо для кожного виду валюти та нумеруються відповідно N 1-1, 1-2, 1-3, 2-1, 2-2 та ін.

1.5. Бухгалтерські проведення щодо операцій з отримання, купівлі-продажу та використання іноземної валюти відображені в Інструкції про кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення основних господарських операцій бюджетних установ, затвердженій наказом Державного казначейства України від 10.07.2000 N 61 та зареєстрованій в Міністерстві юстиції України 14.08.2000 за N 497/4718 (у редакції наказу Державного казначейства України від 14.02.2005 N 28, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.03.2005 за N 288/10568).

1.6. Курсова різниця за монетарними статтями в іноземній валюті визначається на дату здійснення операції та на звітну дату.

Абзац другий пункту 1.6 виключено

(згідно з наказом Державного
 казначейства України від 09.07.2007 р. N 139)

1.7. У фінансовому звіті, який складається в національній валюті України:

монетарні статті в іноземній валюті відображаються в національній валюті України з використанням валютного курсу на звітну дату;

немонетарні статті, що пов'язані з операціями в іноземній валюті і які відображаються за первісною або відновлювальною вартістю (історичною собівартістю), у національну валюту України перераховуються за валютним курсом на дату здійснення операції;

немонетарні статті, що пов'язані з операціями в іноземній валюті і які відображаються за справедливою вартістю (одержані безоплатно), у національну валюту України перераховуються за валютним курсом на дату визначення цієї справедливої вартості.

1.8. Головні розпорядники бюджетних коштів (розпорядники коштів другого рівня), що мають підвідомчі бюджетні установи, розташовані за межами України, складають фінансову звітність з урахуванням таких вимог до перерахунку статей фінансової звітності з іноземної валюти у національну:

усі статті звітності (крім статей доходів та витрат) бюджетної установи, розташованої за межами України, перераховуються в національну валюту України за валютним курсом на звітну дату;

статті доходів та витрат бюджетної установи, розташованої за межами України, перераховуються в національну валюту України за середньозваженим валютним курсом.

1.9. Розпорядники бюджетних коштів (реципієнти), які отримують від донорів міжнародну технічну допомогу в іноземній валюті, операції з отримання, купівлі-продажу та використання іноземної валюти у бухгалтерському обліку відображають відповідно до вимог цього Порядку.

1.10. При проведенні операцій в іноземній валюті розпорядниками бюджетних коштів складається Довідка про операції в іноземній валюті (додаток), яка подається до органу Державного казначейства України не пізніше останнього робочого дня місяця.

(пункт 1.10 у редакції наказу Державного
 казначейства України від 09.07.2007 р. N 139)

2. Операції в іноземній валюті

2.1. Операціями в іноземній валюті вважаються господарські операції, вартість яких виражена в іноземній валюті, або господарські операції, що потребують розрахунків в іноземній валюті. Зокрема, до них належать операції з:

купівлі устаткування, товарів, сировини, робіт, послуг;

продажу готової продукції, товарів, робіт, послуг;

фінансових інвестицій в іноземній валюті;

відшкодування витрат працівників на закордонні відрядження;

тощо.

Первісне визнання операцій, проведених в іноземній валюті, у бухгалтерському обліку перераховується в національну валюту України із застосуванням валютного курсу на дату здійснення операції (дата визнання активу, зобов'язання, доходу тощо).

Аванси, попередня оплата, надані бюджетною установою (одержані від інших осіб) в іноземній валюті, перераховуються у національну валюту України із застосуванням валютного курсу на дату сплати (одержання) авансу, попередньої оплати.

Фактичні витрати відрядженого працівника в іноземній валюті, які визначаються згідно із затвердженим звітом про використання коштів, але не більше суми авансу, перераховуються у національну валюту України за валютним курсом на дату отримання авансу.

У разі, якщо фактичні витрати працівника в іноземній валюті у затвердженому звіті про використання коштів більші отриманого авансу, то таке перевищення підлягає перерахунку у національну валюту України за валютним курсом на дату затвердження звіту про використання коштів.

2.2. Купівля іноземної валюти розпорядниками бюджетних коштів здійснюється через уповноважені банки. При купівлі іноземної валюти розпорядники бюджетних коштів перераховують кошти в національній валюті України установі уповноваженого банку, при цьому дебетують субрахунок 364 "Розрахунки з іншими дебіторами" та кредитують субрахунок обліку коштів класу 3 "Кошти, розрахунки та інші активи".

Придбана іноземна валюта зараховується на поточний валютний рахунок, відкритий в установі уповноваженого банку на ім'я бюджетної установи. Розпорядники бюджетних коштів при цьому дебетують субрахунок 318 "Поточні рахунки в іноземній валюті" та кредитують субрахунок 364 "Розрахунки з іншими дебіторами". Одночасно при проведенні таких операцій сплачуються збір на обов'язкове пенсійне страхування та вартість послуг установи банку за купівлю іноземної валюти, які відносяться на фактичні видатки.

Невикористаний залишок коштів у національній валюті України зараховується на рахунок обліку коштів, з якого проводилося перерахування для придбання іноземної валюти, при цьому розпорядники бюджетних коштів дебетують субрахунок обліку коштів класу 3 "Кошти, розрахунки та інші активи" та кредитують субрахунок 364 "Розрахунки з іншими дебіторами".

У разі зміни валютного курсу на кошти на валютному рахунку нараховується курсова різниця.

(абзац четвертий пункту 2.2 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Державного казначейства України від 09.07.2007 р. N 139)

Курсові різниці на залишки коштів на звітну дату відображаються в обліку розпорядників бюджетних коштів у такому порядку:

(пункт 2.2 доповнено абзацом п'ятим згідно з наказом
 Державного казначейства України від 09.07.2007 р. N 139)

при збільшенні валютного курсу дебетується субрахунок 318 та кредитується субрахунок 442, одночасно проводиться бухгалтерське проведення за дебетом субрахунку 442 та кредитом субрахунку 701 - 702, 711 - 713;

(пункт 2.2 доповнено абзацом шостим згідно з наказом
 Державного казначейства України від 09.07.2007 р. N 139)

при зменшенні курсу дебетується субрахунок 442 та кредитується субрахунок 318, одночасно проводиться бухгалтерське проведення за дебетом субрахунку 701 - 702, 711 - 713 та кредитом субрахунку 442.

(пункт 2.2 доповнено абзацом сьомим згідно з наказом
 Державного казначейства України від 09.07.2007 р. N 139)

Сума курсової різниці наводиться у формах фінансової звітності в графі "Надійшло коштів". Інформація, зазначена в цій графі, має відповідати залишку за субрахунком 701 - 702, 711 - 713, що склався на звітну дату.

(пункт 2.2 доповнено абзацом восьмим згідно з наказом
 Державного казначейства України від 09.07.2007 р. N 139)

Розпорядники бюджетних коштів проводять переоцінку зобов'язань, узятих в іноземній валюті, на дату проведення операції та на звітну дату.

(пункт 2.2 доповнено абзацом дев'ятим згідно з наказом
 Державного казначейства України від 09.07.2007 р. N 139)

Відображення в бухгалтерському обліку курсової різниці здійснюється у такому порядку:

(пункт 2.2 доповнено абзацом десятим згідно з наказом
 Державного казначейства України від 09.07.2007 р. N 139)

при збільшенні валютного курсу дебетується субрахунок 801 - 802, 811 - 813 та кредитується субрахунок 442, одночасно проводиться бухгалтерське проведення за дебетом субрахунку 442 та кредитом субрахунку 364, 675;

(пункт 2.2 доповнено абзацом одинадцятим згідно з наказом
 Державного казначейства України від 09.07.2007 р. N 139)

при зменшенні курсу дебетується субрахунок 442 та кредитується субрахунок 801 - 802, 811 - 813, одночасно проводиться бухгалтерське проведення за дебетом субрахунку 364, 675 та кредитом субрахунку 442.

(пункт 2.2 доповнено абзацом дванадцятим згідно з наказом
 Державного казначейства України від 09.07.2007 р. N 139)

Сума курсової різниці наводиться у формах фінансової звітності в графі "Фактичні видатки".

(пункт 2.2 доповнено абзацом тринадцятим згідно з наказом
 Державного казначейства України від 09.07.2007 р. N 139)

2.3. При надходженні коштів в іноземній валюті розпорядники бюджетних коштів дебетують субрахунок обліку коштів 318 "Поточні рахунки в іноземній валюті" та кредитують субрахунок класу 7 "Доходи".

Абзац другий пункту 2.3 виключено

(згідно з наказом Державного
 казначейства України від 09.07.2007 р. N 139,
у зв'язку з цим абзаци третій - п'ятий
 уважати відповідно абзацами другим - четвертим)

При проведенні операцій з конвертації іноземної валюти на національну валюту України розпорядники бюджетних коштів дебетують субрахунок 364 "Розрахунки з іншими дебіторами" та кредитують субрахунок 318 "Поточні рахунки в іноземній валюті". Кошти, конвертовані в національну валюту України, зараховуються на поточний рахунок, відкритий на ім'я бюджетної установи в установі банку, при цьому розпорядники бюджетних коштів дебетують субрахунок обліку коштів класу 3 "Кошти, розрахунки та інші активи" та кредитують субрахунок 364 "Розрахунки з іншими дебіторами". Одночасно при проведенні таких операцій сплачується вартість послуг установи банку, яка відноситься на фактичні видатки.

При перерахуванні коштів у національній валюті України на рахунок, відкритий на ім'я бюджетної установи в органі Державного казначейства України, розпорядники бюджетних коштів дебетують субрахунок класу 7 "Доходи" та кредитують субрахунок обліку коштів класу 3 "Кошти, розрахунки та інші активи". Такі суми коштів при проведенні зазначених операцій відображаються у Довідці про операції в іноземній валюті зі знаком мінус.

При надходженні коштів на рахунок, відкритий на ім'я бюджетної установи в органі Державного казначейства України, розпорядники бюджетних коштів дебетують субрахунок обліку коштів класу 3 "Кошти, розрахунки та інші активи" і кредитують субрахунок класу 7 "Доходи".

2.4. Загальні принципи валютного регулювання, повноваження бюджетних установ і функції банків та інших фінансових установ України в регулюванні валютних операцій, права й обов'язки суб'єктів валютних відносин, порядок здійснення валютного контролю, відповідальність за порушення валютного законодавства визначає Декрет Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю".

Порядок розрахунків в іноземній валюті при здійсненні експортно-імпортних операцій та відповідальність за недотримання термінів розрахунків встановлено Законом України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті".

Порядок підготовки та реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, які підтримуються міжнародними фінансовими організаціями, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 N 1317.

Порядок залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 N 153 "Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги".

 

Начальник Управління методології
по виконанню бюджетів,
бухгалтерського обліку та звітності
 

 
 
Н. І. Сушко
 

 

ДОВІДКА
ПРО ОПЕРАЦІЇ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ

станом на 1 ____________ 200_ року

Установа __________________________________________________________________________________
Територія__________________________________________________________________________________
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету _____________________
__________________________________________________________________________________________
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету __________________
__________________________________________________________________________________________
Код та назва відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів ____________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

Одиниця виміру: грн. коп.

____________
* Складається в розрізі складових спеціального фонду.

 

Керівник 

_______________
(підпис) 

__________________________
(ініціали і прізвище) 

Головний бухгалтер 

______________
(підпис) 

__________________________
(ініціали і прізвище) 

"___" ____________ 200_ р. 

  

  

(Порядок в редакції наказів Державного
 казначейства України від 27.05.2005 р. N 96
,
 від 09.07.2007 р. N 139)

Опрос