Идет загрузка документа (29 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Типового устава открытого акционерного общества, созданного путем корпоратизации государственного предприятия, не подлежащего приватизации

Фонд государственного имущества, Министерство экономики Украины (2)
Приказ от 25.06.2001 № 1129/134
Утратил силу

Про затвердження Типового статуту відкритого акціонерного товариства, створеного шляхом корпоратизації державного підприємства, яке не підлягає приватизації

Наказ Фонду державного майна України,
Міністерства економіки України
від 25 червня 2001 року N 1129/134

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
10 липня 2001 р. за N 574/5765

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Фонду державного майна України,
 Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України
 від 15 жовтня 2001 року N 1881/237

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Фонду державного майна України,
 Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України
 від 28 вересня 2004 року N 2007/363)

Відповідно до Закону України "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації" та з метою здійснення єдиного методологічного підходу, скорочення терміну розробки статутів відкритих акціонерних товариств, створених шляхом корпоратизації державних підприємств, які не підлягають приватизації, НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Типовий статут відкритого акціонерного товариства, створеного шляхом корпоратизації державного підприємства, яке не підлягає приватизації, що додається.

2. Начальнику Головного управління з питань державної корпоративної власності Войцеховському Й. В. забезпечити державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Фонду державного майна України Чечетова М. В.

 

Голова Фонду
державного майна
 

 
О. Бондар
 

Міністр економіки 

В. Роговий 

 

ТИПОВИЙ СТАТУТ
ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА, СТВОРЕНОГО ШЛЯХОМ КОРПОРАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА, ЯКЕ НЕ ПІДЛЯГАЄ ПРИВАТИЗАЦІЇ  

1. Загальні положення

1.1. Відкрите акціонерне товариство "_______________" (далі - Товариство) засновано відповідно до рішення

_________________________________________________________________
                                                                  (назва засновника) 

від "___" _______________ 200_ р. N__________ шляхом перетворення державного підприємства ______________________ у відкрите акціонерне товариство в порядку, передбаченому Указом Президента України від 15 червня 1993 року N 210 "Про корпоратизацію підприємств" (із змінами та доповненнями).

1.2. Назва Товариства _____________________________________________
                                                                               (повна) 

________________________________________________________________
                                                                           (скорочена) 

1.3. Місцезнаходження Товариства __________________________________

2. Мета та предмет діяльності Товариства

2.1. Метою діяльності Товариства є __________________________________

2.2. Предметом діяльності Товариства є _______________________________

3. Юридичний статус Товариства

3.1. Товариство є юридичною особою від дня його державної реєстрації.

3.2. Товариство здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

3.3. Товариство є правонаступником державного підприємства

_________________________________________________________________
                                                  (назва державного підприємства) 

3.4. Майно Товариства складається з основних засобів та обігових коштів, а також цінностей, вартість яких відображена в балансі Товариства.

3.5. Товариство є власником:

майна, переданого йому засновником у власність;

продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;

одержаних доходів;

іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.

Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства або що передане йому в користування, несе Товариство.

Товариство здійснює володіння, користування і розпорядження своїм майном відповідно до мети своєї діяльності.

3.6. Товариство має право продавати, передавати безкоштовно, обмінювати, передавати в оренду юридичним особам та громадянам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншим способом, якщо це не суперечить чинному законодавству та цьому Статуту.

3.7. Товариство має: самостійний баланс; поточні та інші рахунки в банках; фірмову марку та торговий знак, які затверджуються правлінням Товариства і реєструються в Торговельно-промисловій палаті; печатку зі своєю назвою.

3.8. Товариство має право укладати угоди (контракти), зокрема угоди купівлі-продажу, підряду, страхування майна, перевезень, зберігання, доручення і комісії тощо, набувати майнові та особисті немайнові права, мати обов'язки, виступати в суді, арбітражному та третейському суді.

3.9. Товариство має право в установленому чинним законодавством порядку:

випускати цінні папери;

засновувати об'єднання та брати участь в об'єднаннях з іншими суб'єктами господарської діяльності;

створювати на території України та за її межами свої філії та представництва, а також дочірні підприємства;

чинити інші дії, що не суперечать чинному законодавству.

3.10. Створені Товариством дочірні підприємства, філії та представництва можуть наділятися основними засобами та обіговими коштами, які належать Товариству. Керівництво їх діяльністю проводиться особами, що призначаються правлінням Товариства.

3.11. При вирішенні питань щодо оплати праці працівників, формування фонду споживання та відчуження майна, що становить основні фонди Товариства, Товариство користується нормами чинного законодавства, установленими для державних підприємств.

4. Засновник та акціонери Товариства

4.1. Засновником Товариства є держава в особі ________________________

Акціонером Товариства є держава в особі органу приватизації.

4.2. Акціонер має право:

подавати до спостережної ради кандидатури своїх представників;

брати участь в управлінні справами Товариства в порядку, визначеному цим Статутом, а також передавати свої права на участь в управлінні справами Товариства повністю або частково у встановленому законодавством порядку;

затверджувати розподіл прибутків Товариства та отримувати їх частку (дивіденди);

отримувати інформацію про діяльність Товариства;

отримувати частину вартості майна Товариства у разі його ліквідації;

користуватися переважним правом на придбання додатково випущених акцій Товариства.

Акціонер має також інші права, передбачені чинним законодавством.

4.3. Акціонер Товариства зобов'язаний:

не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;

виконувати інші обов'язки, якщо це передбачено чинним законодавством України.

4.4. Акціонер відповідає за зобов'язаннями Товариства в межах належних йому акцій.

5. Статутний фонд Товариства

5.1. Статутний фонд Товариства становить ___________ грн.

5.2. Статутний фонд поділено на _____________ простих акцій номінальною вартістю _____________ грн. кожна.

5.3. Товариство може змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного фонду в порядку, установленому чинним законодавством України.

6. Акції Товариства

6.1. Товариство випускає прості іменні акції в _________ формі на суму статутного фонду

______________
          (цифрами) 

(____________________________)
                             (літерами) 

гривень. 

(пункт 6.1 в редакції наказу Фонду державного майна України,
 Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України
 від 15.10.2001 р. N 1881/237)

7. Порядок розподілу прибутків та покриття витрат

7.1. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З балансового прибутку Товариства сплачуються відсотки за кредитами банків та за облігаціями, а також уносяться передбачені законодавством України податки та інші платежі до бюджету.

Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у повному розпорядженні Товариства.

7.2. Порядок розподілу чистого прибутку та покриття збитків визначається вищим органом Товариства.

7.3. Товариство створює резервний (страховий) фонд, фонд сплати дивідендів та інші фонди, передбачені чинним законодавством. Порядок створення та використання фондів визначається у відповідних положеннях, які затверджуються спостережною радою Товариства.

7.4. Товариство сплачує дивіденди один раз на рік за підсумками календарного року. Товариство сплачує дивіденди протягом ______ місяців з моменту прийняття вищим органом рішення про виплату дивідендів.

(пункт 7.4 в редакції наказу Фонду державного майна України,
 Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України
 від 15.10.2001 р. N 1881/237)

8. Органи управління Товариством

8.1. Управління Товариством здійснюють:

вищий орган Товариства;

спостережна рада;

правління Товариства;

ревізійна комісія.

8.2. Вищий орган Товариства

8.2.1. Вищим органом Товариства є держава в особі органу приватизації як єдиного акціонера товариства.

Орган приватизації здійснює управління Товариством шляхом прийняття рішень (розпоряджень) з питань, які віднесені до компетенції вищого органу Товариства.

8.2.2. До компетенції вищого органу Товариства належать:

визначення основних напрямів діяльності Товариства, затвердження його планів та звітів про їх виконання;

унесення змін до Статуту Товариства;

призначення та увільнення від виконання обов'язків голови правління Товариства, голови та членів ревізійної комісії Товариства;

затвердження річних результатів діяльності Товариства, включаючи його дочірні підприємства, затвердження звітів і висновків ревізійної комісії, порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків;

створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень;

винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Товариства;

затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів Товариства, визначення організаційної структури Товариства;

затвердження угод, укладених на суму, що перевищує _____ відсотків статутного фонду Товариства;

визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;

прийняття рішення про припинення діяльності Товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.

Вищий орган Товариства може розглядати й інші питання діяльності Товариства.

8.3. Спостережна рада

8.3.1. Спостережна рада є органом Товариства, що з метою захисту інтересів держави та акціонерів здійснює контроль за діяльністю правління Товариства. Порядок її створення, діяльності та питання, віднесені до її компетенції, визначаються відповідно до Положення про спостережну раду, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 липня 1993 р. N 556.

8.3.2. Спостережна рада Товариства складається з _____ членів.

До її складу входять:

від _________________________________________________________ чол.
                                                                 (назва засновника) 

від _________________________________________________________ чол.
                                                        (назва банківської установи) 

від _________________________________________________________ чол.
                                                        (назва трудового колективу) 

від _________________________________________________________ чол.
                                                        (назва органу приватизації) 

від _________________________________________________________ чол.

8.3.3. Спостережна рада:

затверджує за поданням голови правління персональний склад правління Товариства;

погоджує проведення операцій розпорядження нерухомим майном Товариства, балансова вартість якого перевищує ______________ тис. грн.;

розглядає та затверджує звіти, які подають правління, ревізійна комісія за квартал, рік;

аналізує дії правління щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури товарів, послуг;

виступає у разі потреби ініціатором проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;

уносить вищому органу Товариства пропозиції з питань діяльності Товариства;

здійснює інші дії щодо контролю за діяльністю правління Товариства.

8.3.4. Спостережна рада має право:

отримувати інформацію про діяльність Товариства;

заслуховувати звіти правління, посадових осіб Товариства з окремих питань його діяльності;

припиняти повноваження членів правління, яких вона затверджує;

залучати експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства.

8.3.5. Спостережна рада не має права втручатися в оперативну діяльність правління Товариства.

8.3.6. Спостережна рада подає вищому органу Товариства звіт про свою роботу за рік. У разі визнання роботи спостережної ради незадовільною вищий орган Товариства подає пропозиції про зміни в її складі.

8.3.7. Засідання спостережної ради проводяться не рідше одного разу на квартал і вважаються правомочними, якщо на них присутні 2/3 її членів. Рішення спостережної ради приймаються більшістю голосів. У разі розподілу голосів порівну голос голови є ухвальним.

Позачергові засідання спостережної ради скликаються на вимогу голови спостережної ради, правління Товариства та 1/3 членів цієї ради.

8.4. Правління Товариства

8.4.1. Виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є правління.

8.4.2. До компетенції правління належать усі питання діяльності Товариства, окрім тих, що згідно з чинним законодавством, цим Статутом або рішенням вищого органу Товариства віднесені виключно до компетенції іншого органу Товариства. Вищий орган Товариства може прийняти рішення про передачу частини належних йому прав до компетенції правління.

8.4.3. Правління підзвітне у своїй діяльності вищому органу та спостережній раді Товариства та організовує виконання їх рішень.

8.4.4. Правління Товариства складається з _________ членів. До складу правління входять:

голова правління;

перший заступник голови правління;

заступник голови правління;

заступник голови правління;

головний бухгалтер Товариства.

Першим головою правління є _______________________________________

Наступного голову правління призначає та укладає з ним контракт вищий орган Товариства.

Персональний склад правління затверджується спостережною радою за поданням голови правління.

8.4.5. Голова правління керує роботою правління.

Голова правління має право без доручення здійснювати дії від імені Товариства, він уповноважений керувати поточними справами Товариства, виконувати рішення вищого органу Товариства та спостережної ради, представляти Товариство в його відносинах з третіми сторонами, вести переговори та укладати угоди від імені Товариства, організовувати ведення протоколів.

Питання повноважень, умови діяльності та матеріального забезпечення голови правління визначаються в контракті, що укладається між головою та вищим органом Товариства.

8.4.6. Перший заступник голови правління Товариства допомагає голові у виконанні його повноважень та виконує обов'язки голови в разі його відсутності.

8.4.7. Засідання правління Товариства проводяться не рідше одного разу на місяць і вважаються правомочними, якщо на них присутні 1/2 його членів. Рішення правління приймаються більшістю голосів. У разі розподілу голосів порівну, голос голови є ухвальним.

Позачергові засідання правління скликаються на вимогу голови правління або 1/3 його членів.

8.4.8. На підставі рішень, прийнятих правлінням, голова правління видає накази та інші розпорядчі документи щодо діяльності Товариства.

8.5. Ревізійна комісія

8.5.1. Перевірка господарсько-фінансової діяльності правління проводиться ревізійною комісією, яка затверджується вищим органом Товариства.

Перевірки здійснюються за дорученням вищого органу Товариства, спостережної ради, за власною ініціативою ревізійної комісії.

8.5.2. Ревізійна комісія звітує тільки вищому органу Товариства. Матеріали перевірок комісія надає вищому органу Товариства або спостережній раді.

Комісія складається з ___________ членів.

Ревізійна комісія має право залучати до своєї роботи експертів, аудиторські організації.

8.5.3. Члени ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях правління з правом дорадчого голосу.

8.5.4. Ревізійна комісія складає висновки на підставі річних звітів та балансів. Без висновків ревізійної комісії вищий орган Товариства не може затверджувати баланс.

8.5.5. Ревізійна комісія зобов'язана вимагати позачергового скликання загальних зборів або проведення засідання спостережної ради Товариства, якщо виникла загроза інтересам Товариства або виявлені зловживання, допущені посадовими особами.

9. Облік та звітність

9.1. Товариство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, а також веде статистичну звітність та подає її у встановленому порядку та обсязі органам державної статистики.

9.2. Перший фінансовий рік починається з дати реєстрації Товариства і завершується 31 грудня цього самого року, наступні фінансові роки визначаються відповідно до календарних.

9.3. Фінансово-господарська діяльність Товариства здійснюється відповідно до планів, які затверджуються вищим органом Товариства.

10. Порядок унесення змін до Статуту Товариства

10.1. Унесення змін до Статуту Товариства є компетенцією вищого органу Товариства.

11. Припинення діяльності Товариства

11.1. Припинення діяльності Товариства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) або ліквідації.

Реорганізація Товариства здійснюється за рішенням вищого органу Товариства.

11.2. При реорганізації Товариства сукупність його прав та обов'язків переходить до правонаступників.

11.3. Товариство може бути ліквідовано:

за рішенням вищого органу Товариства;

на підставі рішення суду або арбітражного суду за поданням органів, що контролюють діяльність Товариства, у разі систематичного або грубого порушення ним законодавства;

в інших випадках, передбачених законодавством.

11.4. Ліквідація Товариства проводиться призначеною вищим органом Товариства ліквідаційною комісією, а в разі ліквідації Товариства за рішенням суду або арбітражного суду - ліквідаційною комісією, що призначається цими органами.

З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління справами Товариства.

Ліквідаційна комісія несе відповідальність за збитки, завдані її діяльністю Товариству, його акціонерам та третім особам.

Про початок ліквідації Товариства та про строк подання заяв про претензії до нього ліквідаційна комісія сповіщає в офіційній пресі.

11.5. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Товариства, визначає його кредиторів та дебіторів, розраховується з ними, уживає заходів до сплати боргів Товариства третім особам та акціонерам, складає ліквідаційний баланс та надає його вищому органу Товариства або органу, що призначив ліквідаційну комісію.

Наявні грошові кошти Товариства, включаючи надходження від розпродажу його майна після розрахунків з бюджетом, банками та іншими кредиторами, а також після оплати праці працівників Товариства, розподіляються відповідно до чинного законодавства.

11.6. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинило існування, з моменту внесення запису про це в державний реєстр.

 

Начальник Головного управління з
 питань державної корпоративної
власності
 

 
 
Й. Войцеховський
 

Заступник начальника управління з
 питань власності та банкрутства
 Міністерства економіки України
 

 
 
О. А. Максимов
 

Опрос