Идет загрузка документа (23 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внедрении системы обнародования информации на фондовом рынке Украины

Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Решение от 24.05.2001 № 173
Утратил силу

Про впровадження системи оприлюднення інформації на фондовому ринку України

Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 24 травня 2001 року N 173 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
6 липня 2001 р. за N 568/5759

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
рішеннями Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 25 липня 2006 року N 587
,
 від 11 грудня 2007 року N 2284

Рішення втратило чинність
(згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
 від 3 червня 2014 року N 733)

Відповідно до пункту 15 статті 7 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", статей 23 - 25 Закону України "Про цінні папери і фондову біржу" та з метою забезпечення прозорості та відкритості фондового ринку України Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про порядок оприлюднення інформації на фондовому ринку України, що додається.

2. Управлінню звітності учасників ринку цінних паперів (Величко О. Г.) разом з юридичним управлінням (Волохов Л. А.) забезпечити державну реєстрацію цього рішення в Міністерстві юстиції України.

3. Скасувати рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 5 квітня 1999 р. N 54.

4. Управлінню організаційного забезпечення (Лиско Ю. В.) опублікувати рішення відповідно до чинного законодавства.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на члена Комісії - заступника Голови М. Волкова.

 

Голова Комісії 

О. Мозговий 

 

 

Положення
про порядок оприлюднення інформації на фондовому ринку України

1. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає порядок оприлюднення інформації, обов'язковість подання якої до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) передбачена чинними законодавчими актами, формується в процесі обробки, не є конфіденційною та не становить державної таємниці.

1.2. Положення не поширюється на інформацію, що надається Комісією до органів державної влади.

1.3. Ефективна реалізація Положення передбачає формування, функціонування та підтримку єдиної бази даних Комісії в актуалізованому стані на рівні сучасних інформаційних технологій на основі технічної бази центрального апарату Комісії. Оприлюднення інформації здійснюється виключно після її відповідної обробки та включення до єдиної бази даних Комісії.

1.4. Обсяги інформації, що оприлюднюється, визначаються Комісією.

2. Перелік інформації, що оприлюднюється

Оприлюднюється така інформація:

(преамбула розділу 2 у редакції рішення Державної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 25.07.2006 р. N 587)

2.1. Інформація про емітентів цінних паперів:

перелік випусків цінних паперів, за якими видані свідоцтва Комісії;

абзац третій пункту 2.1 виключено

(згідно з рішенням Державної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 11.12.2007 р. N 2284,
 у зв'язку з цим абзаци четвертий - восьмий
 уважати відповідно абзацами третім - сьомим)

інформація про емісію цінних паперів, яка підлягає опублікуванню;

фінансова звітність емітентів цінних паперів, що подається до Комісії при реєстрації інформації про емісію цінних паперів, в тому числі аудиторський висновок;

звіти емітентів цінних паперів про результати випуску (розміщення) цінних паперів, зареєстровані Комісією;

абзац шостий пункту 2.1 виключено

(згідно з рішенням Державної комісії з цінних
 паперів та фондового ринку від 11.12.2007 р. N 2284,
у зв'язку з цим абзац сьомий уважати абзацом шостим)

інформація щодо осіб, які володіють 10 % та більше акцій емітента з урахуванням обмежень, установлених чинним законодавством.

2.2. Інформація про видані, анульовані та переоформлені ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів:

депозитарна діяльність депозитарію, зберігача цінних паперів;

розрахунково-клірингова діяльність за угодами щодо цінних паперів;

діяльність з торгівлі цінними паперами;

діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами);

(абзац четвертий пункту 2.2 замінено абзацами четвертим і п'ятим
 згідно з рішенням Державної комісії з цінних  паперів та фондового ринку
 від 11.12.2007 р. N 2284,
у зв'язку з цим абзаци п'ятий та шостий
 уважати відповідно абзацами шостим та сьомим)

діяльність щодо ведення реєстру власників іменних цінних паперів;

діяльність з організації торгівлі на ринку цінних паперів.

2.3. Інформація щодо діяльності професійних учасників фондового ринку в межах, визначених законодавством:

торговців цінними паперами;

депозитаріїв;

зберігачів;

реєстраторів;

депозитаріїв, що здійснюють розрахунково-клірингову діяльність;

організаторів торгівлі.

2.4. Інформація щодо діяльності інститутів спільного інвестування, яка подається відповідно до законодавства.

2.5. Інформація щодо діяльності компаній з управління активами, яка подається відповідно до законодавства України.

(розділ 2 доповнено новим пунктом 2.5 згідно з рішенням Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25.07.2006 р. N 587,
 у зв'язку з цим пункти 2.5 - 2.12
 уважати відповідно пунктами 2.6 - 2.13)

2.6. Інформація щодо діяльності саморегулювальних організацій ринку цінних паперів за даними офіційної звітності.

2.7. Інформація щодо виконаних угод з цінними паперами на ринку за даними офіційної звітності, які не становлять комерційної таємниці.

2.8. Інформація про правопорушення на ринку цінних паперів, за якими прийняті рішення по справах.

2.9. Інформація про судові справи, винесені за ними рішення судів, у разі, якщо стороною судової справи є Комісія.

(розділ 2 доповнено новим пунктом 2.9 згідно з рішенням Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25.07.2006 р. N 587,
 у зв'язку з цим пункти 2.9 - 2.13
 уважати відповідно пунктами 2.10 - 2.14)

2.10. Звіти Комісії, публікації виступів уповноважених осіб Комісії та працівників Комісії, прес-релізи тощо.

2.11. Інформація, що є обов'язковою для оприлюднення і публікується в офіційних виданнях Комісії.

2.12. Відповіді на запити учасників ринку, інших осіб та інша довідкова інформація у порядку, визначеному Комісією.

2.13. Перелік сертифікованих фахівців фондового ринку.

2.14. Перелік навчальних закладів, які проводять підготовку фахівців фондового ринку.

3. Засоби поширення інформації, що оприлюднюється

Засобами розповсюдження інформації, що оприлюднюється, є:

3.1. Web-сайт Комісії.

Порядок функціонування Web-сайта Комісії та його інформаційного наповнення визначається Порядком оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 04.01.2002 N 3, Порядком інформаційного наповнення та технічного забезпечення Єдиного веб-порталу органів виконавчої влади та Порядком функціонування веб-сайтів органів виконавчої влади, затвердженими наказом Державного комітету інформаційної політики, телебачення і радіомовлення України та Державного комітету зв'язку та інформатизації України від 25.11.2002 N 327/225, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 29.12.2002 за N 1021/7309 і за N 1022/7310 відповідно, а також наказами Голови Комісії. 

(пункт 3.1 доповнено новим абзацом другим згідно з рішенням
 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25.07.2006 р. N 587,
 у зв'язку з цим абзаци другий та третій
 уважати відповідно абзацами третім та четвертим)

Інформація на Web-сайті Комісії оприлюднюється шляхом доступу до записів баз даних у терміни, визначені Комісією, та з урахуванням технічних та організаційних можливостей.

Web-сайт Комісії може бути складовою частиною інформаційних Інтернет-порталів.

3.2. Друковані засоби масової інформації, що є офіційними виданнями Комісії.

Публікації підлягає інформація в обсягах і у терміни, визначені чинним законодавством. Друкування інформації здійснюється відповідно до ДСТУ 29.3-2000 "Газети. Поліграфічне виконання" кеглем шрифту не менше 6 (шести) пунктів.

Інформація, що є обов'язковою для оприлюднення і публікується в офіційних друкованих виданнях Комісії, подається видавцями у визначеній електронній формі та у вигляді примірника газети (бюлетеня) до Державної установи "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" (далі - Агентство), створеного відповідно до Розпорядження Президента України від 19.06.98 N 275/98-рп "Про заходи щодо прискорення розвитку фондового ринку України", для формування єдиного інформаційного масиву даних про емітентів цінних паперів відповідно до рішення Комісії від 27.05.2003 N 233 "Про формування єдиного інформаційного масиву даних про емітентів цінних паперів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.06.2003 за N 516/7837, та ведення єдиної бази даних (переліку) оприлюдненої інформації.

(абзац третій пункту 3.2 у редакції рішення Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25.07.2006 р. N 587)

Порушення зазначених вимог є підставою позбавлення статусу офіційного видання Комісії.

Агентство щоквартально надає Комісії інформацію щодо виконання офіційними друкованими виданнями Комісії зазначених вимог.

(пункт 3.2 доповнено абзацом п'ятим згідно з рішенням Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25.07.2006 р. N 587)

3.3. Web-сайт Агентства.

Web-сайт Агентства може бути складовою частиною інформаційних Інтернет-порталів за рішенням відповідного органу Агентства.

Порядок функціонування Web-сайта Агентства визначається внутрішнім положенням, затвердженим відповідним органом Агентства, з урахуванням вимог законодавства України.

Інформація на Web-сайті Агентства оприлюднюється у визначені Комісією строки шляхом надання доступу до записів баз даних.

(розділ 3 доповнено новим пунктом 3.3 згідно з рішенням Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25.07.2006 р. N 587)

3.4. Офіційні Web-сайти саморегулівних організацій професійних учасників ринку цінних паперів.

Інформація на Web-сайтах саморегулівних організацій професійних учасників ринку цінних паперів оприлюднюється шляхом надання користувачам Web-сайтів доступу до записів їх баз даних.

(розділ 3 доповнено новим пунктом 3.4 згідно з рішенням Державної
 комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25.07.2006 р. N 587,
 у зв'язку з цим пункт 3.3 уважати пунктом 3.5)

3.5. Центри громадської інформації Комісії, які надають інформаційні послуги будь-яким зацікавленим особам у паперовій та/або електронній формі.

4. Порядок установлення взаємовідносин Комісії з юридичними особами, які надають інформаційні послуги

4.1. Комісія передає інформацію, яка оприлюднюється відповідно до пункту 2 цього Положення (за винятком інформації, яка публікується у друкованих засобах масової інформації згідно з законодавством України, та інформації, обіг якої обмежено відповідно до законодавства України), Агентству, яке здійснює технічне забезпечення формування та передавання інформації інформаційним агентствам на підставі договору між Агентством та інформаційними агентствами.

Порядок надання такої інформації встановлюється наказом Голови Комісії.

(пункт 4.1 у редакції рішення Державної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 25.07.2006 р. N 587)

4.2. Комісія веде перелік інформаційних агентств, з якими Агентством укладено договір про надання інформаційних послуг.

З метою ведення такого переліку Агентство протягом трьох робочих днів надає Комісії інформацію щодо укладених договорів про надання інформаційних послуг.

(пункт 4.2 у редакції рішення Державної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 25.07.2006 р. N 587)

4.3. Інформація, передбачена пунктами 2.8 та 2.9 цього Положення: тексти постанов та розпоряджень, прийнятих у результаті розглядів справ про правопорушення на ринку цінних паперів та/або судових справ, оприлюднюється на Web-сайтах у форматі *.pdf.

(пункт 4.3 у редакції рішення Державної комісії з
 цінних паперів та фондового ринку від 25.07.2006 р. N 587)

 

Начальник управління звітності
учасників ринку цінних паперів
 

 
О. Величко
 

Опрос