Идет загрузка документа (61 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Формы трудового договора между работником и физическим лицом, использующим наемный труд, и Порядка регистрации трудового договора между работником и физическим лицом

Минтруда
Порядок, Форма, Приказ от 08.06.2001 № 260
редакция действует с 28.10.2014

Про затвердження Форми трудового договору між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю, та Порядку реєстрації трудового договору між працівником і фізичною особою

(назва із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 праці та соціальної політики України від 14.10.2010 р. N 320)

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України
від 8 червня 2001 року N 260

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
27 червня 2001 р. за N 554/5745

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Міністерства праці та соціальної політики України
 від 29 червня 2005 року N 208
,
 від 14 жовтня 2010 року N 320
,
 наказом Міністерства соціальної політики України
 від 16 вересня 2014 року N 660

У зв'язку з прийняттям Закону України від 24 грудня 1999 року N 1356-XIV "Про внесення змін до Кодексу законів про працю України", відповідно до статей 24 і 24-1 Кодексу законів про працю України і на виконання доручень Кабінету Міністрів України від 13 січня 2000 року та 14 липня 2000 року N 429/1 НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

Форму трудового договору між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю (додається);

(абзац другий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства праці та соціальної політики України від 14.10.2010 р. N 320)

Порядок реєстрації трудового договору між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю (додається).

(абзац третій пункту 1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства праці та соціальної політики України від 14.10.2010 р. N 320)

2. Контроль за додержанням законодавства про працю України фізичною особою, яка використовує найману працю, здійснює Міністерство праці та соціальної політики України.

3. Державному центру зайнятості забезпечити надання Пенсійному фонду України та фондам загальнообов'язкового державного соціального страхування відомостей щодо реєстрації державною службою зайнятості укладених трудових договорів між працівником і фізичною особою - суб'єктом підприємницької діяльності без створення юридичної особи з правом найму працівників або фізичною особою, яка використовує найману працю, пов'язану з наданням послуг. Порядок надання відомостей визначається угодами, укладеними Державним центром зайнятості з Пенсійним фондом України та фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування.

(наказ доповнено новим пунктом 3 згідно з наказом
 Міністерства праці та соціальної політики України від 29.06.2005 р. N 208,
 у зв'язку з цим пункт 3 вважати пунктом 4)

4. З прийняттям цього наказу вважається такою, що не застосовується на території України, постанова Державного комітету СРСР з праці та соціальних питань та Секретаріату ВЦРПС від 28 квітня 1987 р. N 275/13-76 "Про затвердження Положення про умови праці осіб, які працюють у громадян за договорами, та форми договору".

 

Міністр 

І. Сахань 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Голова Державного комітету
 України з питань регуляторної
політики та підприємництва 

 
 
О. В. Кужель
 

Перший заступник Голови
Федерації профспілок України 

 
В. В. Пожидаєв
 

Перший заступник
Голови Координаційної ради
Конфедерації роботодавців України 

 
 
О. В. Мірошниченко
 

 

ЗРАЗОК 

Форма трудового договору
між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю

Місто ____________________ 

"___" _______________ 200_ р. 

Прізвище ________________________________________________________

Ім'я _____________________________________________________________

По батькові ______________________________________________________,

Рік народження ___________________________________________________

Місце роботи, посада (для фізичної особи, яка використовує найману працю, пов'язану з наданням послуг)

_________________________________________________________________

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відповідну відмітку у паспорті) ____________________________________________

Для фізичної особи - підприємця

N ________ свідоцтва про реєстрацію фізичної особи - підприємця

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відповідну відмітку у паспорті) ____________________________________________

Місце проживання ________________________________________________

Паспорт: серія, номер, яким органом і коли виданий

_________________________________________________________________

________________________________________________________________,

іменований далі Фізична особа, з одного боку, і

Прізвище ________________________________________________________

Ім'я _____________________________________________________________

По батькові ______________________________________________________, 

Дата народження _________________________________________________

Вид діяльності (професія) __________________________________________

Останнє місце роботи _____________________________________________

Місце проживання ________________________________________________

Паспорт: серія, номер, яким органом і коли виданий ____________________

_________________________________________________________________

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відповідну відмітку у паспорті)____________________________________________, 

іменований далі Працівник, з другого боку, уклали між собою цей трудовий договір про таке:

1. Цей договір є: (потрібне підкреслити)
безстроковим, що укладається на невизначений строк;
на визначений термін, установлений за погодженням сторін

_________________________________________________________________;
                                                          (указати строк дії договору) 

таким, що укладається на час виконання певної роботи

__________________________________________________________________
                                                        (указати строк виконання роботи) 

2. Працівник зобов'язаний виконувати _______________________________
                                                                                                     (зазначаються докладні 

__________________________________________________________________
                     характеристики роботи продавця, водія, секретаря, садівника, няньки 

__________________________________________________________________
                     тощо та вимоги до рівня її виконання: за обсягом виробництва (робіт), 

__________________________________________________________________
                       якістю виконання робіт, рівня виконання норм та нормованих завдань,

__________________________________________________________________
                            дотримання правил з охорони праці; строків її виконання) 

3. Фізична особа зобов'язується:

оплачувати працю Працівника у розмірі ________________ грн. на місяць.

Розмір заробітної плати визначається за згодою сторін, але не нижче законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати; 

забезпечити безпечні і нешкідливі умови праці для виконання прийнятих Працівником зобов'язань, обладнати робоче місце відповідно до вимог нормативних актів про охорону праці, надавати необхідний інвентар, робочий одяг.

4. Час виконання робіт установлюється з _____________________________

________________________________________________________________
                                      (указується час початку та закінчення робочого дня) 

При розподілі робочого дня на частини зазначається тривалість кожної з частин та перерва між ними. Наприклад, з 8,00 годин до 12.00 годин та з 17.00 годин до 20.00 годин. Розподіл робочого дня на частини можливий і в ході виконання трудового договору, про що складається відповідне доповнення до цього договору.

При цьому сторони мають право встановлювати сумарний облік робочого часу за певний період (місяць, квартал тощо). Тривалість робочого часу не повинна перевищувати у вибраному періоді нормальну тривалість робочого часу з розрахунку 40 годин на тиждень.

5. Вихідні дні надаються ___________________________________________

_________________________________________________________________
                                                     (указуються відповідні дні тижня) 

За згодою сторін конкретні вихідні дні можуть змінюватися, про що сторони сповіщають одна одну не пізніше ніж за два дні.

Робота у вихідні, святкові та неробочі дні допускається тільки за згодою Працівника і підлягає компенсації відповідно до чинного законодавства.

6. Тривалість щорічної оплачуваної відпустки та час її надання ___________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________
                                    (указується тривалість, початок та закінчення відпустки) 

Тривалість щорічної оплачуваної відпустки не може бути менш як 24 календарні дні.

7. При вирішенні питань, не передбачених цим договором, сторони керуються загальними нормами законодавства про працю України.

8. Трудовий договір набирає чинності з моменту його підписання або з дати, визначеної сторонами у договорі, але не пізніше дня фактичного допущення працівника до роботи.

9. Трудовий договір повинен бути зареєстрований Фізичною особою (або дорученням уповноваженою нею особою) у державній службі зайнятості за місцем свого проживання у тижневий строк з моменту фактичного допущення працівника до роботи.

10. Спори з виконання умов трудового договору розглядаються судом. У такому самому порядку розглядаються спори про визнання трудового договору недійсним, якщо він був укладений, наприклад, без наміру виконувати передбачені в ньому обов'язки (фіктивний трудовий договір).

11. Заробітна плата працівника підлягає оподаткуванню в порядку, визначеному законодавством.

12. Працівники, які працюють у фізичних осіб за трудовими договорами, підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню. Сплата єдиного внеску провадиться у розмірах і порядку, визначених законодавством.

13. Підстава для пільг з оподаткування та інших пільг ___________________ 

_________________________________________________________________
                      (указати відомості про кількість дітей, утриманців, інші підстави) 

14. Трудовий договір складений у трьох автентичних примірниках, один з яких перебуває у Фізичної особи, другий - у Працівника, третій - у державної служби зайнятості, яка здійснила реєстрацію трудового договору.

15. Підписи сторін:

Фізична особа (або дорученням уповноважена нею особа)
 _________________ 

Працівник __________________ 

"___" _______________ 200_ р. 

"___" _______________ 200_ р. 

16. Трудовий договір зареєстрований від "___" _______________ 200_ р. за N _________

_________________________________________________________________
                                          (найменування державної служби зайнятості) 

М. П.  

_______________
(підпис) 

______________________________
(прізвище, ім'я, по батькові посадової особи
служби зайнятості) 

         17. Трудовий договір розірваний сторонами "___" ____________ 20__ р.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                         (підстави припинення договору вносяться з посиланням на відповідні статті
КЗпП України

Підписи сторін: 

  

Фізична особа _____________

    (або дорученням
     уповноважена нею особа) 

Працівник ________________
(крім випадків розірвання трудового
договору за ініціативою фізичної
особи у випадках, визначених
КЗпП,
за відсутності працівника) 

18. Трудовий договір від "___" _______________ 200_ р. за N ______ знято з реєстрації "___" _______________ 200_ р.

_________________________________________________________________
                                             (найменування державної служби зайнятості) 

М. П.  

_______________
(підпис) 

______________________________
(прізвище, ім'я, по батькові посадової особи
служби зайнятості) 

19. Трудовий договір визнаний недійсним за рішенням суду від "___" _______________ 200_ р.

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
                                                   (підстави та копія рішення суду додаються) 
_________________________________________________________________

20. Сторони ознайомлені з порядком реєстрації та зняття з реєстрації трудового договору, унесення відповідних записів до трудової книжки Працівника та її зберігання.

Підписи сторін:

Фізична особа (або дорученням уповноважена нею особа)
_________________ 

Працівник __________________ 

 

Начальник
Юридичного управління
 

 
І. О. Тубелець 

(Форма із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 праці та соціальної політики України від 14.10.2010 р. N 320
,
 наказом Міністерства соціальної
 політики України від 16.09.2014 р. N 660)

 

Порядок
реєстрації трудового договору між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю

(У тексті Порядку слова "за нотаріальним" виключено згідно з наказом Міністерства соціальної політики України від 16 вересня 2014 року N 660)

1. Цей Порядок поширюється на фізичних осіб, які використовують найману працю: фізичних осіб - підприємців та фізичних осіб, які використовують найману працю, пов'язану з наданням послуг (кухарі, няньки, водії тощо) (далі - фізична особа).

2. Укладений у письмовій формі трудовий договір між працівником і фізичною особою у трьох примірниках фізична особа повинна подати на реєстрацію до державної служби зайнятості за місцем свого проживання у тижневий строк з моменту фактичного допущення працівника до роботи.

У разі коли інтереси фізичної особи представляє дорученням уповноважена нею особа, така особа повинна подати на реєстрацію укладений між працівником і фізичною особою трудовий договір до державної служби зайнятості за місцем проживання фізичної особи.

3. При реєстрації трудового договору сторони повинні пред'явити паспорт та подати такі документи:

фізична особа - підприємець - виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відповідну відмітку у паспорті);

(абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства соціальної політики України від 16.09.2014 р. N 660)

фізична особа, яка використовує найману працю, пов'язану з наданням послуг, - реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відповідну відмітку у паспорті);

(абзац третій пункту 3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства соціальної політики України від 16.09.2014 р. N 660)

працівник, який влаштовується на роботу до фізичної особи, - трудову книжку, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відповідну відмітку у паспорті);

(абзац четвертий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства соціальної політики України від 16.09.2014 р. N 660)

особа, яка вперше шукає роботу і не має трудової книжки, - реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відповідну відмітку у паспорті).

(абзац п'ятий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства соціальної політики України від 16.09.2014 р. N 660)

У разі реєстрації трудового договору особою, уповноваженою дорученням фізичною особою, така особа повинна пред'явити паспорт та подати: оригінал та належним чином завірену копію доручення, а також у відповідних випадках зазначені в абзацах другому та третьому цього пункту документи.

(абзац шостий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства соціальної політики України від 16.09.2014 р. N 660)

4. У випадку відсутності працівника при проведенні державної реєстрації трудового договору фізична особа (або за дорученням уповноважена нею особа) повинна пред'явити паспорт та подати такі документи:

фізична особа - підприємець: підписаний сторонами трудовий договір у трьох примірниках із нотаріально посвідченим підписом працівника, виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відповідну відмітку у паспорті), її копію, видану працівникові, його трудову книжку (за наявності);

фізична особа, яка використовує найману працю, пов'язану з наданням послуг: підписаний сторонами трудовий договір у трьох примірниках із нотаріально посвідченим підписом працівника, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відповідну відмітку у паспорті), її копію, видану працівникові, його трудову книжку (за наявності).

(пункт 4 у редакції наказу Міністерства соціальної
 політики України від 16.09.2014 р. N 660)

5. Відповідальна особа центру зайнятості в день подання фізичною особою (або дорученням уповноваженою нею особою) трудового договору, а у разі відсутності працівника при проведенні реєстрації трудового договору - в день подання фізичною особою (або дорученням уповноваженою нею особою) документів, передбачених пунктом 4 цього Порядку, реєструє його у книзі реєстрації трудових договорів за формою, згідно з додатком. Трудовому договору присвоюється номер, за яким він зареєстрований у книзі, і ставиться дата його реєстрації.

6. Відповідальна особа центру зайнятості на підставі запису про реєстрацію трудового договору, зробленого в книзі реєстрації трудових договорів, робить на трьох примірниках трудового договору запис:

"Трудовий договір зареєстрований "___" ____________ 20__ р. N ____
_____________________________________________________________________________________
                                                                                 (найменування центру зайнятості) 
М. П.
_______________
(підпис)
__________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові посадової особи
центру зайнятості)". 

7. Якщо працівник був відсутнім при проведенні державної реєстрації трудового договору, відповідальна особа центру зайнятості повертає фізичній особі (або дорученням уповноваженій нею особі) два примірники такого договору з відміткою про реєстрацію.

Фізична особа зобов'язана вручити під розписку працівникові один примірник зареєстрованого трудового договору протягом трьох робочих днів з дня його надходження, про що робиться відповідний запис у книзі реєстрації, а також повернути йому трудову книжку із записом про прийняття на роботу.

8. У разі закінчення строку трудового договору або припинення його дії достроково в трудовому договорі фізична особа робить запис про підстави його припинення з посиланням на відповідні статті Кодексу законів про працю України, про що сторони сповіщають центр зайнятості незалежно від місця реєстрації трудового договору.

(пункт 8 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства соціальної політики України від 16.09.2014 р. N 660)

9. Відповідальна особа центру зайнятості протягом трьох робочих днів знімає трудовий договір з реєстрації, про що робить відповідний запис у книзі реєстрації трудових договорів.

Зняття з реєстрації трудового договору у разі його розірвання за ініціативою фізичної особи у випадках, визначених Кодексом законів про працю України, за відсутності працівника, проводиться у строк, зазначений в абзаці першому цього пункту, за умови подання фізичною особою (або дорученням уповноваженою нею особою):

примірника трудового договору;

заяви про зняття трудового договору з реєстрації із зазначенням дати звільнення з роботи працівника та підстав розірвання зазначеного договору;

копій документів, що підтверджують:

надсилання працівникові повідомлення про намір розірвати з ним трудовий договір (рекомендованим листом з повідомленням про вручення). У разі коли вручити поштове відправлення неможливо, подаються копії підтвердних документів;

проведення передбаченого законодавством розрахунку з працівником або копію платіжної відомості із зазначенням суми депонованої заробітної плати.

У цьому випадку центр зайнятості повідомляє працівника про зняття з реєстрації трудового договору.

10. Відповідальна особа центру зайнятості на підставі запису про зняття трудового договору з реєстрації, зробленого у книзі реєстрації трудових договорів, робить на трьох, а в разі відсутності працівника - на двох примірниках трудового договору запис:

"Трудовий договір від "___" ____________ 20__ р. N ______
знято з реєстрації "___" ____________ 20__ р.
_____________________________________________________________________________________
                                                                         (найменування центру зайнятості) 
М. П.
______________
(підпис)
_____________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові посадової особи центру зайнятості)". 

11. Відповідальна особа центру зайнятості інформує Пенсійний фонд у встановленому порядку про реєстрацію (знаття з реєстрації) трудового договору між фізичною особою - підприємцем або іншою фізичною особою та працівником не пізніше наступного робочого дня після її проведення.

12. За зверненням працівника, який не був присутній під час зняття трудового договору з реєстрації, посадова особа центру зайнятості протягом трьох робочих днів з дня такого звернення робить відповідну відмітку у виданому йому примірнику трудового договору та засвідчує у трудовій книжці запис про звільнення з роботи, внесений фізичною особою.

13. У разі коли документи, що подаються для реєстрації чи зняття з реєстрації трудового договору, не відповідають встановленим вимогам, центр зайнятості повертає їх без вчинення будь-яких дій із зазначенням причини.

14. Записи про реєстрацію та зняття з реєстрації трудового договору дають право фізичній особі внести записи до трудової книжки працівника про прийняття та звільнення його з роботи.

15. Посадова особа центру зайнятості підтверджує особистим підписом записи, унесені фізичною особою до трудової книжки працівника, і засвідчує їх печаткою.

16. Посадова особа центру зайнятості повинна ознайомити присутні сторони або сторону під підпис у журналі щодо порядку реєстрації та зняття з реєстрації трудового договору, унесення відповідних записів до трудової книжки працівника та її зберігання.

 

Начальник
Юридичного управління
 

 
І. Тубелець
 

 

 

Начальник
Юридичного управління
 

 
І. Тубелець
 

(Порядок у редакції наказу Міністерства праці та
 соціальної політики України від 14.10.2010 р. N 320)

Опрос