Идет загрузка документа (39 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Инструкции о порядке открытия и использования счетов в национальной и иностранной валюте

Национальный банк
Постановление от 20.03.2001 № 114
Утратил силу

Про затвердження Змін до Інструкції про порядок відкриття та використання рахунків у національній та іноземній валюті

Постанова Правління Національного банку України
від 20 березня 2001 року N 114

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
4 квітня 2001 р. за N 309/5500

Постанова втратила чинність
 (згідно з постановою Правління Національного банку України
 від 12 листопада 2003 року N 492)

Відповідно до статей 6, 7 Закону України "Про Національний банк України", Законів України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" і "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами", а також з метою вдосконалення роботи комерційних банків щодо відкриття та ведення рахунків клієнтів Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок відкриття та використання рахунків у національній та іноземній валюті, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 18.12.98 N 527 і зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24.12.98 за N 819/3259 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту платіжних систем (В. М. Кравець) забезпечити доведення цих Змін до відома територіальних управлінь Національного банку України та комерційних банків для використання в роботі.

Комерційним банкам довести зазначені Зміни до відома своїх клієнтів.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Департамент платіжних систем (В. М. Кравець) і територіальні управління Національного банку України.

4. Постанова набирає чинності через 10 днів після її державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

 

Голова 

В. С. Стельмах 

 

Зміни до Інструкції про порядок відкриття та використання рахунків у національній та іноземній валюті

1. У розділі 1 "Загальні положення":

1.1. Абзац другий пункту 1.5 замінити абзацами другим - п'ятим такого змісту:

"Юридичні особи - нерезиденти можуть відкривати на території України такі рахунки в національній та іноземній валюті:

поточні рахунки для здійснення інвестицій (відповідно до вимог підрозділу 4.4 цієї Інструкції);

депозитні рахунки.

Поточні рахунки в національній та іноземній валюті відкриваються представництвам юридичних осіб - нерезидентів".

1.2. Пункт 1.6 викласти в такій редакції:

"1.6. У разі відкриття поточного або депозитного рахунку суб'єкта підприємницької діяльності до отримання банками від суб'єкта підприємницької діяльності повідомлення про відкриття (закриття) рахунку з відміткою про взяття рахунку на облік податковим органом операції за цим рахунком здійснюються лише із зарахування коштів. 

Датою початку операцій за видатками за рахунком суб'єкта підприємницької діяльності в установі банку є дата реєстрації отримання банком зазначеного повідомлення. Копія повідомлення, засвідчена уповноваженим працівником банку, зберігається в справі з юридичного оформлення.

Операції за рахунком відокремленого підрозділу юридичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності здійснюються після отримання банком від відокремленого підрозділу повідомлення про відкриття (закриття) рахунку з відміткою про взяття рахунку на облік податковим органом за місцезнаходженням підрозділу.

Днем відкриття рахунку вважається дата, зазначена на заяві про відкриття рахунку в розділі "Відмітки банку".

1.3. Пункт 1.7 виключити.

У зв'язку з цим пункти 1.8, 1.9 та 1.10 уважати відповідно пунктами 1.7, 1.8 та 1.9.

1.4. Пункти 1.7 та 1.8 викласти в такій редакції:

"1.7. Місцезнаходженням власника рахунку вважається адреса, зазначена в картці із зразками підписів та відбитком печатки, яка має відповідати адресі, зазначеній в статуті та свідоцтві про державну реєстрацію.

У разі зміни місцезнаходження власник рахунку протягом трьох днів з дня внесення змін до свідоцтва про реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності зобов'язаний подати установі банку:

нову копію свідоцтва про реєстрацію з унесеними змінами, засвідчену органом, який його видав, або нотаріально;

копію змін до установчих документів, засвідчену органом, що зареєстрував зміни, або нотаріально.

На підставі наданих документів уносяться відповідні зміни в картку із зразками підписів і відбитком печатки або надається нова картка.

За наявності в суб'єкта підприємницької діяльності відокремлених підрозділів, що мають рахунки в інших установах банків, нові копії свідоцтв додатково надаються установам банків, у яких відкриті такі рахунки.

1.8. Документи на відкриття всіх банківських рахунків підприємств особисто подають до банку особи, які мають право першого та другого підписів і повноваження яких перевіряються уповноваженим працівником банку. У разі зміни особи (осіб), яка (які) має право підпису, новопризначена особа (особи) має особисто подати до банку картки із зразками підпису та пред'явити паспорт. Якщо серед осіб, які мають право першого чи другого підписів, є іноземці або особи без громадянства, які тимчасово перебувають на території України, то зазначені особи зобов'язані додатково подати документи, що підтверджують законність їх перебування на території України, а у випадках, передбачених чинним законодавством України, - дозвіл на працевлаштування, виданий Державним центром зайнятості Міністерства праці та соціальної політики України або за його дорученням відповідними центрами зайнятості Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, якщо інше не передбачено законами та міжнародними договорами України. Копії зазначених документів залишаються у справі з юридичного оформлення.

Фізичні особи, які відкривають рахунки на своє ім'я, на ім'я неповнолітніх осіб чи на ім'я іншої фізичної особи за довіреністю, мають пред'явити уповноваженому працівнику банку паспорт чи документ, що його замінює, а також довідку податкового органу про присвоєння ідентифікаційного номера.

У разі відкриття рахунку особисто неповнолітньою особою, якій не виповнилося 16 років, вона подає свідоцтво про народження та довідку із зразком свого підпису, видану навчальним закладом, де навчається, або картку із зразком підпису, засвідчену в установленому законодавством порядку. Крім того, рахунок може бути відкритий в присутності одного з батьків із поданням паспорта, де є запис про дитину, та свідоцтва про народження неповнолітньої особи.

Банки відкривають поточні рахунки суб'єктам підприємницької діяльності протягом десяти календарних днів після отримання банком повного пакета документів на відкриття рахунків.

Уповноважений працівник банку в присутності осіб, які відкривають рахунки, робить копії сторінок паспорта (що містять останнє фото, прізвище та ім'я, інформацію про дату видачі та орган, що видав паспорт, а за наявності - інформацію про постійне місце проживання громадянина) або документа, що його замінює, та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, які зберігаються в справі з юридичного оформлення.

У разі виявлення банком підроблених (недостовірних) документів, наданих для відкриття рахунку, банк зобов'язаний негайно повідомити про це органи внутрішніх справ із зазначенням паспортних даних особи, яка подає документи на відкриття банківського рахунку.

При отриманні документів на відкриття чи переоформлення банківських рахунків банки зобов'язані здійснити перевірку поданих документів на відповідність їх чинному законодавству, зокрема:

а) підписи осіб на заяві про відкриття рахунку мають бути розшифровані з обов'язковим зазначенням прізвища й ініціалів та ідентифіковані з підписами в картці із зразками підписів та відбитком печатки;

б) свідоцтво про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності має відповідати зразкам, передбаченим у додатку 3 (для юридичних осіб) і в додатку 4 (для фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності) до Положення про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.98 N 740 (із змінами і доповненнями). Для суб'єктів підприємницької діяльності, які зареєстровані до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.98 N 740 "Про порядок державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності", свідоцтва про державну реєстрацію мають відповідати зразкам, передбаченим у додатках 3 і 4 до Положення про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності та реєстраційний збір за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.94 N 276 (із змінами і доповненнями);

в) посвідчувальні написи нотаріуса на документах уважаються, якщо вони відповідають формам, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 07.02.94 N 7/5 "Про затвердження форм реєстрів для реєстрації нотаріальних дій, нотаріальних свідоцтв, посвідчувальних написів на угодах і засвідчувальних документах", зареєстрованим Міністерством юстиції України 02.03.94 за N 38/247 (із змінами і доповненнями)".

2. У розділі 2 "Відкриття банками рахунків у національній валюті":

2.1. У пункті 2.1.1:

у другому реченні абзацу першого слова "вклади до запитання (поточні рахунки)" замінити словами "поточні рахунки";

підпункт "а" викласти в такій редакції:

"а) рахунки за спеціальними режимами їх використання, що відкриваються у випадках, передбачених законами України або рішеннями Кабінету Міністрів України".

2.2. У пункті 2.1.2:

абзац перший доповнити новим другим реченням такого змісту:

"Установи банків відкривають депозитні рахунки підприємствам, що використовують найману працю, за умови надання ними копії документа про повідомлення органів Фонду соціального страхування від нещасних випадків щодо намірів платника страхових внесків відкрити відповідні рахунки";

абзац третій викласти в такій редакції:

"Нараховані проценти за депозитами підприємств та їх відокремлених підрозділів відповідно до умов депозитного договору можуть перераховуватися на поточний рахунок або зараховуватися на поповнення депозиту. Фізичні особи відповідно до умов договору можуть перераховувати нараховані проценти за депозитами на поточний рахунок, на поповнення депозиту чи отримувати їх готівкою".

2.3. У пункті 2.2.1:

підпункт "б" викласти в такій редакції:

"б) копію свідоцтва про державну реєстрацію в органі виконавчої влади, іншому органі, уповноваженому здійснювати державну реєстрацію, засвідчену нотаріально** чи органом, який видав свідоцтво про державну реєстрацію (крім бюджетних установ та організацій)";

доповнити пункт підпунктами "е" і "є" такого змісту:

"е) копію довідки про внесення підприємства до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчену нотаріально або органом, що видав довідку;

є) документ, що підтверджує реєстрацію підприємства як платника соціальних страхових внесків, або його копію, засвідчену нотаріально або органом, що його видав, чи уповноваженим працівником банку";

в абзаці одинадцятому слова "підпунктами "б" - "д" цього пункту" замінити словами "підпунктами "б" - "є" цього пункту".

2.4. Пункт 2.2.2 доповнити підпунктом "ж" такого змісту:

"ж) копію документа, що підтверджує реєстрацію юридичної особи як платника соціальних страхових внесків, засвідчену нотаріально або органом, що його видав, або уповноваженим працівником банку".

2.5. Пункт 2.2.5 викласти в такій редакції:

"2.2.5. Професійні спілки та їх об'єднання для відкриття поточного рахунку подають до установи банку документи, зазначені в підпунктах "а" - "в", "ґ", "е" пункту 2.2.1 цієї Інструкції.

Організаційні ланки профспілок, крім документів, зазначених у підпунктах "а", "ґ", "е" пункту 2.2.1 цієї Інструкції, подають копії свідоцтва про державну реєстрацію та статуту зареєстрованої профспілки (всеукраїнської профспілки чи профспілки іншого статусу), засвідчені нотаріально або органом, що реєструє".

2.6. Пункт 2.2.9 доповнити підпунктом "д" такого змісту:

"д) копія документа, що підтверджує реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності як платника соціальних страхових внесків, засвідчена нотаріально або органом, що його видав, чи уповноваженим працівником банку, якщо фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності використовує найману працю".

3. У розділі 3 "Відкриття рахунків у національній валюті фізичним особам та використання коштів за рахунками":

3.1. Назву підрозділу 3.1 "Вклади до запитання (поточні рахунки) фізичних осіб" змінити на:

"3.1. Поточні рахунки фізичних осіб".

4. У розділі 4 "Відкриття та використання рахунків у національній валюті України представництвами, установами та нерезидентами-інвесторами":

4.1. Пункт 4.1.2 викласти в такій редакції:

"4.1.2. Для відкриття рахунку типу "Н" офіційному представництву до уповноваженого банку подаються такі документи:

заява представництва про відкриття рахунку;

копія посвідчення Міністерства закордонних справ України про акредитацію представництва на території України, засвідчена Міністерством закордонних справ України або нотаріально;

картка із зразками підписів та відбитком печатки, засвідчена Міністерством закордонних справ України або нотаріально.

Для відкриття рахунку типу "Н" представництву юридичної особи - нерезидента до уповноваженого банку подаються такі документи:

заява представництва про відкриття рахунку;

копія легалізованого*** витягу з торговельного, банківського чи судового реєстру або реєстраційне посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента, засвідчена нотаріально; 

копія свідоцтва про реєстрацію представництва в уповноваженому органі виконавчої влади України, засвідчена нотаріально або органом, що видав свідоцтво;

копія легалізованої*** довіреності на виконання представницьких функцій тією чи іншою особою в Україні, засвідчена нотаріально**;

картка із зразками підписів та відбитком печатки, засвідчена нотаріально.

Для відкриття рахунку типу "Н" представництву іноземного банку до уповноваженого банку подаються такі документи:

заява представництва про відкриття рахунку;

копія легалізованого*** положення про представництво іноземного банку, засвідчена нотаріально;

копія легалізованої довіреності на виконання представницьких функцій тією чи іншою особою в Україні, засвідчена нотаріально;

картка із зразками підписів та відбитком печатки, засвідчена нотаріально.

Для відкриття рахунку типу "Н" для впровадження програм та проектів міжнародної технічної допомоги організацією чи установою (групою управління) до уповноваженого банку подаються такі документи:

заява про відкриття рахунку;

лист-клопотання організації чи установи, уповноваженої від України на виконання міжнародної технічної угоди;

копія легалізованої*** довіреності на виконання тією чи іншою особою представницьких функцій в Україні, засвідчена нотаріально;

картка із зразками підписів уповноважених осіб і відбитком печатки, засвідчена нотаріально;

а також засвідчені уповноваженим органом виконавчої влади України копія реєстраційної картки програми або проекту; копія свідоцтва про акредитацію організації чи установи (групи управління) - виконавця програми або проекту, яка підтверджує статус виконавця програми або проекту.

Для відкриття рахунку типу "Н" для впровадження програм та проектів міжнародної допомоги організацією чи установою (групою управління) на виконання міжнародних угод між Україною та іноземними державами щодо надання допомоги Україні до уповноваженого банку подаються такі документи:

заява про відкриття рахунку;

картка із зразками підписів уповноважених осіб і відбитком печатки, засвідчена нотаріально;

лист-клопотання відповідного органу, який уповноважений на виконання від України міжнародної угоди;

копія легалізованої*** довіреності на виконання представницьких функцій тією чи іншою особою в Україні, засвідчена нотаріально;

а також засвідчені визначеним в угоді органом копія документа про акредитацію організації чи установи (групи управління) - виконавця програми або проекту, що підтверджує їх статус як виконавця програми або проекту; копія програми або проекту міжнародної допомоги.

Для відкриття рахунку типу "Н" військовим частинам Чорноморського флоту Російської Федерації, що дислокуються на території України та одержують для свого утримання бюджетні кошти за кошторисами Міністерства оборони Російської Федерації (юридичної особи - нерезидента), до уповноваженого банку подаються такі документи:

заява про відкриття рахунку;

дозвіл фінансового органу Міністерства оборони Російської Федерації як розпорядника бюджетних коштів на відкриття рахунку флоту;

дозвіл фінансового органу Чорноморському флоту на відкриття рахунків військовим частинам у складі Чорноморського флоту;

картка із зразками підписів осіб, які розпоряджаються рахунком, і відбитком печатки, засвідчена в установленому порядку".

4.2. Пункт 4.1.3 виключити. 

4.3. Доповнити пункт 4.1.4 новим сьомим абзацом такого змісту:

"відшкодування суми податку на додану вартість від купівлі представництвом на території України майна для власних потреб у національній валюті".

У зв'язку з цим абзаци сьомий - одинадцятий вважати відповідно абзацами восьмим - дванадцятим.

4.4. Пункт 4.2.2 викласти в такій редакції: 

"4.2.2. Для відкриття рахунку типу "П" постійному представництву до уповноваженого банку подаються такі документи:

клопотання юридичної особи - нерезидента про відкриття постійному представництву рахунку типу "П";

заява про відкриття рахунку;

копія свідоцтва про реєстрацію постійного представництва в уповноваженому органі державної влади України, засвідчена нотаріально або органом, що його видав;

копія легалізованої*** довіреності на здійснення представницьких функцій тією чи іншою особою в Україні, засвідчена нотаріально;

копія легалізованого*** витягу з торговельного, банківського чи судового реєстру або реєстраційне посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента, якій належить постійне представництво, засвідчена нотаріально;

копія дозволу центрального банку відповідної країни на відкриття рахунку типу "П" постійному представництву юридичної особи - нерезидента на території України, засвідчена нотаріально, якщо наявність цього дозволу передбачена договорами, які укладені на рівні урядів та/або центральних банків України та іноземної країни, юридичною особою якої є цей нерезидент, та набрали чинності в установленому порядку;

картка із зразками підписів і відбитком печатки, засвідчена нотаріально".

4.5. Пункт 4.2.3 виключити.

4.6. В абзаці першому пункту 4.2.5 слова "інших операцій, що заборонені чинним законодавством України" виключити.

4.7. Пункт 4.3 виключити.

4.8. Останній абзац пункту 4.4.1 виключити.

4.9. У пункті 4.4.4:

доповнити пункт новим абзацом першим такого змісту:

"Для забезпечення таких видів діяльності, як виробнича кооперація, спільне виробництво, та інших видів спільної діяльності за участю юридичних осіб - нерезидентів-інвесторів, які здійснюються на підставі договорів (контрактів) без утворення юридичної особи, в установі банку відкривається поточний рахунок у національній валюті для ведення обліку коштів за цими договорами (контрактами) на підставі документів, зазначених у підпунктах "б" - "г" пункту 2.2.12 та пункті 4.4.1 цієї Інструкції";

у зв'язку з цим абзаци перший - четвертий вважати відповідно другим - п'ятим;

останній абзац доповнити словами:

"у тому числі на рахунки нерезидентів-інвесторів у банках за кордоном".

5. У розділі 5 "Відкриття рахунків військовим частинам, установам, підприємствам та організаціям":

5.1. Пункт 5.1 викласти в такій редакції:

"5.1. Військові частини, установи, підприємства й організації Збройних Сил України, Служби безпеки України, Державного комітету у справах охорони державного кордону України, Міністерства внутрішніх справ України, Управління державної охорони України та інших органів виконавчої влади, які мають у своєму підпорядкуванні військові формування (далі - військові частини /установи/), можуть мати в установах банків такі рахунки:

а) поточні бюджетні рахунки для готівкових виплат;

б) поточні рахунки в разі здійснення військовою частиною (установою) господарської діяльності.

Відкриття поточного бюджетного рахунку здійснюється установою банку на підставі наданого військовою частиною (установою) дозволу на відкриття рахунку і підтвердження дозволу, одержаного установою банку безпосередньо від фінансового органу, що виділяє бюджетні кошти, а також заяви про відкриття рахунку і картки із зразками підписів та відбитком печатки.

При відкритті поточного рахунку подаються документи, передбачені в пунктах "а", "б", "г" - "є" пункту 2.2.1 цієї Інструкції, а також дозвіл фінансового органу, що виділяє бюджетні кошти".

5.2. У пункті 5.4 абзаци перший та другий виключити, у зв'язку з цим абзаци третій та четвертий вважати відповідно першим та другим.

6. У розділі 6 "Відкриття уповноваженими банками України рахунків в іноземній валюті":

6.1. Абзац третій пункту 6.1.3 викласти в такій редакції:

"Виручка, одержана за товари (роботи, послуги) в іноземній валюті після зарахування на поточний рахунок відокремленого підрозділу протягом п'яти робочих днів (включаючи день зарахування виручки на поточний рахунок відокремленого підрозділу) перераховується у повному обсязі на поточний рахунок юридичної особи - резидента (через розподільчий рахунок, відкритий уповноваженим банком для цієї юридичної особи)".

6.2. Пункт 6.1.4 доповнити абзацом другим такого змісту:

"Установи банків відкривають депозитні рахунки в іноземній валюті підприємствам, що використовують найману працю, за умови надання ними копії документа про повідомлення органів Фонду соціального страхування від нещасних випадків щодо намірів платника страхових внесків відкрити відповідні рахунки".

6.3. Абзац перший пункту 6.2.1 викласти в такій редакції:

"6.2.1. Для відкриття поточного рахунку в іноземній валюті підприємство-резидент подає уповноваженому банку документи, передбачені підпунктами "а" - "є" пункту 2.2.1 цієї Інструкції".

6.4. Абзац перший пункту 6.2.2 викласти в такій редакції:

"Відкриття поточного рахунку в іноземній валюті відокремленому підрозділу юридичної особи - резидента здійснюється уповноваженим банком на підставі документів, передбачених підпунктами "а" - "ж" пункту 2.2.2 цієї Інструкції".

6.5. Доповнити пункт 6.2.4 абзацом п'ятим такого змісту:

"Фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, які використовують працю найманих працівників, додатково подають документ, що підтверджує реєстрацію платника соціальних страхових внесків або його копію, засвідчену в установленому законодавством порядку".

6.6. Останній абзац пункту 6.2.6 виключити.

6.7. У пункті 6.2.10:

в абзаці першому слова "Національним агентством України з реконструкції та розвитку" замінити словами "уповноваженим органом виконавчої влади України";

абзац четвертий виключити.

6.8. Пункт 6.3.1 доповнити абзацом такого змісту:

"валюта, одержана власником рахунку від погашення ощадних (депозитних) сертифікатів".

6.9. Підпункт "а" пункту 6.3.2 доповнити абзацом такого змісту:

"перерахування власником рахунку коштів за операціями з ощадними (депозитними) сертифікатами".

6.10. Пункт 6.3.3 доповнити абзацом десятим такого змісту:

"валюта, одержана власником рахунку від погашення ощадних (депозитних) сертифікатів".

6.11. Підпункт "а" пункту 6.3.4 доповнити абзацом восьмим такого змісту:

"перерахування власником рахунку коштів за операціями з ощадними (депозитними) сертифікатами".

7. У розділі 7 "Картки із зразками підписів":

7.1. Друге речення абзацу першого пункту 7.8 викласти в такій редакції:

"Печатки підприємств - суб'єктів підприємницької діяльності та їх відокремлених підрозділів мають містити їх ідентифікаційні коди".

7.2. У пункті 7.11 слова "нотаріальною конторою" замінити словом "нотаріально", після слів "нотаріальних контор" додати слова "чи приватних нотаріусів", а слова "народних депутатів" виключити.

7.3. Абзац другий пункту 7.20 доповнити словами "при цьому застосовується форма посвідчувального напису нотаріуса іноземної держави".

7.4. У пункті 7.21:

в абзаці першому останнє речення викласти в такій редакції:

"Копії сторінок зазначених документів із відомостями, що ідентифікують цих осіб, зберігаються у справі з юридичного оформлення";

абзац третій викласти в такій редакції:

"За наявності у фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності печатки в картку із зразками підписів включається зразок відбитка печатки, який має містити ідентифікаційний номер".

8. У розділі 8 "Переоформлення та закриття рахунків":

8.1. Пункт 8.2 викласти в такій редакції:

"8.2. У разі ліквідації підприємства для проведення ліквідаційної процедури використовується один поточний рахунок підприємства, що ліквідовується, визначений ліквідатором (ліквідаційною комісією). Для цього до банку подаються рішення про ліквідацію підприємства і нотаріально засвідчена картка із зразками підписів ліквідатора (уповноважених членів ліквідаційної комісії) і відбитком печатки підприємства, що ліквідовується. Інші рахунки, виявлені при проведенні ліквідаційної процедури, підлягають закриттю ліквідатором (ліквідаційною комісією)".

8.2. У пункті 8.4:

абзац перший викласти в такій редакції:

"Закриття поточного рахунку за бажанням власника здійснюється на підставі його заяви (згідно з додатком 7). Установа банку здійснює остаточні операції за рахунком, у тому числі - за перерахуванням залишку коштів на підставі платіжного доручення власника рахунку на інший, відкритий цим підприємством рахунок, зазначений в заяві. Датою закриття рахунку вважається день, наступний за днем останньої операції за рахунком";

абзаци другий та третій виключити.

9. У виносці * до Інструкції слова "Інструкції про порядок обчислення і сплати підприємствами, установами, організаціями та громадянами страхових зборів до Пенсійного фонду України, а також обліку надходження і витрачання його коштів, затвердженої постановою правління Пенсійного фонду України від 06.09.96 N 11-1" замінити словами "Інструкції про порядок обчислення і сплати підприємствами, установами, організаціями та громадянами збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, інших платежів, а також обліку їх надходження до Пенсійного фонду України, затвердженої постановою правління Пенсійного фонду України 03.06.99 N 4-6 і зареєстрованої Міністерством юстиції України 05.07.99 за N 436/3729 (із змінами і доповненнями)".

10. У додатку 1 до Інструкції слова "(поточний (основний, додатковий), бюджетний та ін. рахунки)" замінити словами "(поточний, бюджетний та ін. рахунки)".

11. Доповнити Інструкцію додатком 7 такого змісту:

 

ЗАЯВА
про закриття рахунку

Найменування установи банку ___________________________________

Найменування підприємства _____________________________________
                                                                                                  (повна і точна назва)
______________________________________________________________

Просимо закрити рахунок 

_________________
          (вид рахунку) 

N ______________,
          (номер рахунку) 

залишок коштів перерахувати на рахунок __________________________,
                                                                                                                (номер рахунку) 
відкритий у ___________________________________________________
                                                                               (назва установи банку) 

Керівник (посада) 

__________
(підпис) 

________________
(прізвище, ініціали) 

Головний бухгалтер 

__________
(підпис) 

________________
(прізвище, ініціали) 

Дата заповнення заяви:
"___" ___________ 200_ р. 

  

  

М. П. 

  

  

______________________________________________________________

Відмітки банку

1. Дата, час отримання банком заяви 

"___" ____________ 200_ р. о ____ год. 

2. Залишок коштів на рахунку за станом
      на дату отримання банком заяви 

 
____________ грн. _________ коп. 

3. Дата перерахування залишку 

"___" ______________ 200_ р. 

4. Дата закриття рахунку 

"___" ______________ 200_ р. 

  

  

Головний бухгалтер 

(підпис) 

 

Директор Департаменту
платіжних систем
 

 
В. М. Кравець
 

Опрос