Идет загрузка документа (89 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о патентно-лицензионной, изобретательской и рационализаторской работе в Вооруженных Силах Украины

Минобороны
Положение, Приказ от 05.03.2001 № 78
редакция действует с 18.10.2010

Про затвердження Положення про патентно-ліцензійну, винахідницьку та раціоналізаторську роботу в Збройних Силах України

Наказ Міністра оборони України
від 5 березня 2001 року N 78

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
20 березня 2001 р. за N 250/5441

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністра оборони України
 від 30 червня 2010 року N 338

З метою подальшого розвитку патентно-ліцензійної, винахідницької та раціоналізаторської роботи у Збройних Силах України, а також підвищення ефективності діяльності військових частин, військових навчальних закладів, установ, організацій та підприємств у напрямку захисту інтелектуальної власності НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про патентно-ліцензійну, винахідницьку та раціоналізаторську роботу в Збройних Силах України, що додається.

2. Наказ Міністра оборони СРСР від 12 вересня 1974 року N 209 зі змінами, унесеними наказами Міністра оборони СРСР від 9 грудня 1983 року N 280 та від 12 квітня 1989 року N 139, вважати таким, що не застосовується у Збройних Силах України.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра оборони з озброєння - начальника озброєння Збройних Сил України.

4. Наказ розіслати до окремої військової частини.

 

Міністр оборони України
генерал армії України

 
О. І. Кузьмук

 

ПОЛОЖЕННЯ
про патентно-ліцензійну, винахідницьку та раціоналізаторську роботу в Збройних Силах України

I. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає засади організації патентно-ліцензійної, винахідницької, раціоналізаторської роботи та охорони прав інтелектуальної власності у Збройних Силах України, функції органів з винахідницької та раціоналізаторської роботи, порядок використання службових винаходів і раціоналізаторських пропозицій і фінансування винахідництва, раціоналізації та іншої діяльності, пов'язаної з охороною прав інтелектуальної власності.

1.2. Вжиті в цьому Положенні терміни мають таке значення:

автори - винахідники, автори промислових зразків, раціоналізаторських пропозицій та інших об'єктів права інтелектуальної власності;

винагорода - оплата інтелектуальної, творчої праці авторів винаходів, корисних моделей, промислових зразків, раціоналізаторських пропозицій, а також за використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка і раціоналізаторської пропозиції;

винахід (корисна модель) - результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології;

винахідницька робота - науково-дослідна діяльність щодо створення технологічних (технічних) рішень, що відповідають умовам патентоздатності, а також цілеспрямована діяльність, що здійснюється у військових частинах Збройних Сил України щодо стимулювання створення та освоєння принципово нових об'єктів техніки з урахуванням останніх досягнень науки і техніки;

ліцензія - дозвіл власника патенту (ліцензіара), що видається іншій особі (ліцензіату), на використання винаходу (корисної моделі) на певних умовах;

органи з винахідницької та раціоналізаторської роботи - структурні підрозділи Збройних Сил України, комісії з винахідницької та раціоналізаторської роботи та відповідальні особи, які організовують винахідницьку та раціоналізаторську роботу;

патент (патент на винахід, деклараційний патент на винахід, деклараційний патент на корисну модель, патент (деклараційний патент) на секретний винахід, деклараційний патент на секретну корисну модель) - охоронний документ, що засвідчує пріоритет, авторство і право власності на винахід (корисну модель);

патентні дослідження - системний науковий аналіз властивостей об'єкта господарської діяльності протягом його життєвого циклу, які випливають з правової охорони об'єктів промислової власності;

патентно-ліцензійна робота - цілеспрямована діяльність, що здійснюється у військових частинах, військових навчальних закладах, установах, організаціях та підприємствах, що належать до сфери управління Міністерства оборони України (далі - військові частини), з метою виявлення патентоздатних технічних рішень і технологій, забезпечення їх правової охорони та розпорядження майновими правами інтелектуальної власності на ці об'єкти, а також здійснення ліцензійних операцій. За своїм характером є невід'ємною частиною науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт;

промисловий зразок - результат творчої діяльності людини в галузі художнього конструювання;

раціоналізаторська пропозиція - визнана юридичною особою пропозиція, яка містить технологічне (технічне) або організаційне рішення в будь-якій сфері її діяльності;

раціоналізаторська робота - діяльність щодо створення технологічних (технічних) або організаційних рішень, що є новими і корисними для військових частин, а також цілеспрямована діяльність, що здійснюється у військових частинах щодо створення та освоєння раціоналізаторських пропозицій та захисту прав раціоналізаторів під час використання їх пропозицій.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Цивільному кодексі України, Законах України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", "Про охорону прав на промислові зразки" та інших нормативно-правових актах.

1.3. Патентно-ліцензійна, винахідницька та раціоналізаторська робота у Збройних Силах України має на меті підвищення боєготовності та боєздатності військ (сил) і повинна бути спрямована на виконання таких завдань:

удосконалення існуючих і створення нових зразків озброєння та військової техніки, підвищення ефективності їх використання, поліпшення технології, якості ремонту та збереження матеріальної частини озброєння і військової техніки, майна;

удосконалення системи управління військами (силами) з широким упровадженням автоматизації цього процесу;

скорочення термінів приведення озброєння та військової техніки до стану боєготовності;

створення нової та вдосконалення існуючої навчально-матеріальної бази;

підвищення якості науково-дослідних, дослідно-конструкторських і випробувальних робіт;

охорону та накопичення інтелектуальної власності військових частин та ефективне використання її для вирішення завдань, що стоять перед Збройними Силами України;

поліпшення медичного обслуговування та тилового забезпечення особового складу;

підвищення продуктивності праці, економію державних коштів, підвищення якості робіт, що виконуються у військових частинах Збройних Сил України.

1.4. Патентно-ліцензійна, винахідницька та раціоналізаторська робота у Збройних Силах України проводиться відповідно до Цивільного кодексу України, Законів України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", "Про охорону прав на промислові зразки", нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, Державного комітету статистики України, інших нормативно-правових актів та цього Положення.

1.5. Керівництво патентно-ліцензійною, винахідницькою та раціоналізаторською роботою у Збройних Силах України здійснює заступник Міністра оборони України згідно з розподілом функціональних повноважень через Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України.

1.6. Командувачі видів Збройних Сил України, командувач сил підтримки Збройних Сил України, командувач Об'єднаного оперативного командування та командувачі військ оперативних командувань, керівники структурних підрозділів центрального апарату Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, командувачі територіальних і регіональних управлінь (далі - начальники управлінь), командири з'єднань, військових частин, начальники військових навчальних закладів, установ та організацій Збройних Сил України, а також підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Міністерства оборони України (далі - командири військових частин), керують винахідницькою та раціоналізаторською роботою в підпорядкованих їм структурних підрозділах і військових частинах. Вони зобов'язані:

забезпечувати розвиток винахідництва та раціоналізації, розробляти і запроваджувати заходи з удосконалення винахідницької та раціоналізаторської роботи, здійснювати контроль за її станом;

спрямовувати творчість авторів винаходів, корисних моделей та раціоналізаторських пропозицій на вирішення актуальних технічних проблем, що постають з конкретних потреб підпорядкованих структурних підрозділів і військових частин, шляхом розробки тематичних планів, надання індивідуальних завдань, оголошення конкурсів тощо;

вивчати, узагальнювати та поширювати досвід винахідницької та раціоналізаторської роботи, періодично проводити конференції (наради), огляди, виставки з винахідництва та раціоналізації;

своєчасно приймати рішення щодо використання винаходів (корисних моделей), промислових зразків і раціоналізаторських пропозицій, установлювати порядок і терміни їх розробки та перевірки;

вживати заходів щодо поширення найбільш вагомих винаходів (корисних моделей) і раціоналізаторських пропозицій;

забезпечувати виплати винагород авторам за винаходи (корисні моделі) і промислові зразки, що створені у зв'язку з виконанням службового завдання, видавати свідоцтва на раціоналізаторські пропозиції, заохочувати найбільш активних винахідників та раціоналізаторів і кращих організаторів винахідницької та раціоналізаторської роботи;

подавати за підпорядкованістю звіти про підсумки винахідницької та раціоналізаторської роботи у підпорядкованих структурних підрозділах і військових частинах відповідно до вимог Державного комітету статистики України;

розглядати в межах компетенції скарги та заяви з питань винахідництва і раціоналізації.

1.7. Начальники управлінь та командири військових частин мають право порушувати клопотання про присвоєння винахідникам і раціоналізаторам почесних звань "Заслужений винахідник України" та "Заслужений раціоналізатор України" згідно зі статтею 10 Закону України "Про державні нагороди України".

1.8. Охорона державної таємниці в процесі винахідницької та раціоналізаторської роботи здійснюється відповідно до Законів України "Про державну таємницю", "Про інформацію", постанов Кабінету Міністрів України і вимог інших нормативно-правових актів України.

Забезпечення охорони державної таємниці відповідно до вимог режиму секретності та здійснення постійного контролю за її станом покладаються на керівників, яким підпорядковані органи з винахідництва та раціоналізації. Зазначені керівники зобов'язані здійснювати постійний контроль за забезпеченням охорони державної таємниці.

З усіх питань винахідницької та раціоналізаторської роботи секретне листування з авторами винаходів і раціоналізаторських пропозицій - військовослужбовцями та працівниками Збройних Сил України - здійснюється через режимно-секретні органи підприємств, установ, організацій та військових частин за місцем служби (роботи) чи навчання автора, з іншими громадянами України - через режимно-секретні органи підприємств, установ та організацій за місцем роботи автора.

Забороняється повідомляти авторам відомості, що становлять державну таємницю, які містяться в матеріалах, протиставлених їх заявкам чи раціоналізаторським пропозиціям, надавати відомості про військові частини, підприємства, організації, установи та осіб, які проводять секретні роботи, а також посилатися на винаходи, раціоналізаторські пропозиції, що містять відомості, які становлять державну таємницю, та на зразки, що перебувають на озброєнні та постачанні, розробляються чи прийняті до використання.

II. Органи з винахідницької та раціоналізаторської роботи, їх права та обов'язки

2.1. Винахідницьку та раціоналізаторську роботу у Збройних Силах України здійснюють:

Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України;

відповідальні за винахідницьку та раціоналізаторську роботу у структурних підрозділах центрального апарату Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, які призначаються наказом керівника відповідного структурного підрозділу;

відповідальні за винахідницьку та раціоналізаторську роботу видів Збройних Сил України, Командування сил підтримки Збройних Сил України, Об'єднаного оперативного командування та оперативних командувань, які призначаються наказом відповідного командувача;

відповідальні за винахідницьку та раціоналізаторську роботу у військових частинах (установах, організаціях), які призначаються наказом командира військової частини (установи, організації);

відповідальні за винахідницьку та раціоналізаторську роботу в представництвах Міністерства оборони України з оборонного замовлення, які призначаються наказом по представництву;

патентні підрозділи (бюро військово-технічної, науково-технічної інформації та інші) військових навчальних закладів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства оборони України;

комісії з винахідницької та раціоналізаторської роботи видів Збройних Сил України, Командування сил підтримки Збройних Сил України, Об'єднаного оперативного командування, структурних підрозділів центрального апарату Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, оперативних командувань, з'єднань, військових частин, які призначаються наказом відповідного командира (начальника) у складі 3 - 9 осіб під головуванням заступника командира (начальника). До складу комісій призначаються військовослужбовці та працівники Збройних Сил України основних військових спеціальностей і представник фінансового органу;

відповідальні за винахідницьку та раціоналізаторську роботу в підрозділах, які призначаються наказом по військовій частині.

2.2. На Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України покладається:

методичне керівництво патентно-ліцензійною, винахідницькою, раціоналізаторською роботою та діяльністю щодо охорони прав інтелектуальної власності у Збройних Силах України;

методичне керівництво патентними дослідженнями та контроль за виконанням вимог Державного стандарту України ДСТУ 3575-97 "Патентні дослідження. Основні положення та порядок проведення" (далі - ДСТУ 3575-97);

розробка проектів документів про порядок проведення патентно-ліцензійної, винахідницької, раціоналізаторської роботи та діяльності щодо охорони прав інтелектуальної власності у Збройних Силах України;

узагальнення та поширення передового досвіду щодо організації та проведення патентно-ліцензійної, винахідницької та раціоналізаторської роботи;

координація діяльності та контроль за станом патентно-ліцензійної, винахідницької та раціоналізаторської роботи у Збройних Силах України, надання допомоги в її організації та проведенні;

організація інформаційного забезпечення патентно-ліцензійної, винахідницької, раціоналізаторської роботи та діяльності щодо охорони прав інтелектуальної власності у Збройних Силах України;

організація вибіркової перевірки зразків озброєння та військової техніки, що розробляються чи експонуються, під час проведення патентних досліджень, а також здійснення заходів щодо захисту інтелектуальної власності;

підготовка пропозицій щодо патентування винаходів (корисних моделей) в іноземних державах і вирішення питань стосовно отримання та надання ліцензій;

сприяння правовій охороні винаходів, корисних моделей, промислових зразків, що створюються у військових частинах, їх використанню та захисту прав авторів та власників патенту;

надання науково-методичної допомоги виконавцям науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, що виконуються на замовлення Міністерства оборони України, щодо проведення патентних досліджень;

організація конкурсів, виставок, нарад, семінарів з винахідництва та раціоналізації у Збройних Силах України;

підготовка пропозицій щодо заохочення авторів винаходів, корисних моделей, промислових зразків, раціоналізаторських пропозицій та організаторів технічної творчості, клопотань щодо присвоєння почесних звань "Заслужений винахідник України" та "Заслужений раціоналізатор України";

організація підвищення кваліфікації військовослужбовців і працівників патентних підрозділів Збройних Сил України;

ведення службового листування стосовно патентно-ліцензійної, винахідницької та раціоналізаторської роботи, охорони інтелектуальної власності, розгляд листів, заяв і скарг авторів та організація консультацій з питань патентного права;

аналіз та узагальнення звітів про винахідницьку та раціоналізаторську роботу в управліннях і військових частинах, складання звітів про підсумки винахідницької та раціоналізаторської роботи у Збройних Силах України відповідно до вимог Державного комітету статистики України через заступника Міністра оборони України згідно з розподілом функціональних повноважень.

2.3. Центральному науково-дослідному інституту озброєння та військової техніки Збройних Сил України надається право давати методичні роз'яснення щодо порядку застосування цього Положення.

Розробка та впровадження в практичну діяльність навчальних, методичних і довідкових матеріалів з патентно-ліцензійної, винахідницької та раціоналізаторської роботи управліннями та військовими частинами здійснюються за узгодженням з Центральним науково-дослідним інститутом озброєння та військової техніки Збройних Сил України.

2.4. На відповідальних за винахідницьку та раціоналізаторську роботу структурних підрозділів центрального апарату Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, видів Збройних Сил України, Командування сил підтримки Збройних Сил України, Об'єднаного оперативного командування та оперативних командувань покладаються:

організація, планування, координація, контроль стану патентно-ліцензійної, винахідницької та раціоналізаторської роботи, а також звітність щодо неї;

методичне керівництво патентними дослідженнями та контроль за виконанням вимог ДСТУ 3575-97;

розробка проектів документів про розвиток патентно-ліцензійної, винахідницької та раціоналізаторської роботи;

організація конкурсів для вирішення загальних для виду Збройних Сил України технічних проблем, розробка тематичних завдань;

координація діяльності органів з винахідницької та раціоналізаторської роботи Збройних Сил України, надання допомоги військовим частинам в організації та проведенні винахідницької та раціоналізаторської роботи, здійснення контролю за її станом і дотриманням вимог нормативно-правових актів з питань охорони прав інтелектуальної власності;

аналіз стану винахідницької та раціоналізаторської роботи, розробка пропозицій щодо її вдосконалення і поширення передового досвіду;

сприяння правовій охороні винаходів корисних моделей, промислових зразків і раціоналізаторських пропозицій, захисту прав їх авторів і власників патентів;

організація оглядів, конференцій, нарад і виставок з винахідництва та раціоналізації;

організація навчання та підвищення кваліфікації співробітників з винахідництва та раціоналізації;

виявлення патентоздатних винаходів, корисних моделей, промислових зразків і найбільш значних раціоналізаторських пропозицій, сприяння їх поширенню;

підготовка пропозицій щодо заохочення авторів винаходів, корисних моделей, промислових зразків, раціоналізаторських пропозицій та організаторів технічної творчості, клопотань щодо присвоєння почесних звань "Заслужений винахідник України" та "Заслужений раціоналізатор України";

подання пропозицій з обґрунтуванням потреб щодо асигнування на винахідницьку та раціоналізаторську роботу, контроль за доцільним і економним витрачанням коштів, наданих на ці потреби;

розгляд листів, заяв і скарг авторів, надання допомоги із захисту їх інтересів;

здійснення контролю за достовірністю статистичної звітності з винахідницької та раціоналізаторської роботи в підпорядкованих управліннях і військових частинах, її аналіз та узагальнення, складання і подання за підпорядкованістю звітів про підсумки винахідницької та раціоналізаторської роботи відповідно до вимог Державного комітету статистики України.

2.5. На відповідальних за винахідницьку та раціоналізаторську роботу у військовій частині покладаються:

розробка планів заходів з винахідницької та раціоналізаторської роботи у військових частинах;

розробка тематичного плану винахідницької та раціоналізаторської роботи, залучення особового складу військових частин до його виконання;

надання допомоги авторам в оформленні винаходів, корисних моделей, промислових зразків, що створюються під час виконання службових обов'язків, раціоналізаторських пропозицій;

пошук можливого використання винаходів, корисних моделей, промислових зразків і раціоналізаторських пропозицій, наведених у джерелах технічної та патентної інформації, участь у підготовці договорів про використання відібраних технічних рішень з їх власниками;

приймання та облік заяв про раціоналізаторські пропозиції, підготовка проектів рішень щодо них і подання їх на розгляд комісії з винахідницької та раціоналізаторської роботи;

підготовка пропозицій щодо розміру винагороди авторам за використання винаходів, корисних моделей, промислових зразків і раціоналізаторських пропозицій;

підготовка пропозицій щодо організації проведення конкурсів, оглядів, забезпечення участі авторів винаходів, корисних моделей, промислових зразків, раціоналізаторських пропозицій у заходах з винахідницької та раціоналізаторської роботи;

підготовка пропозицій щодо заохочення авторів винаходів, корисних моделей, промислових зразків, раціоналізаторських пропозицій та організаторів технічної творчості;

підготовка пропозицій щодо організації заходів з підвищення рівня підготовки особового складу в галузі патентного права;

підготовка пропозицій щодо розрахунку потреби коштів на винахідницьку та раціоналізаторську роботу;

складання звіту про підсумки винахідницької та раціоналізаторської роботи відповідно до вимог Державного комітету статистики України.

2.6. На відповідального за винахідницьку та раціоналізаторську роботу в представництві Міністерства оборони України з оборонного замовлення покладаються обов'язки згідно з пунктом 2.5 цього розділу, а також сприяння своєчасному розгляду та використанню винаходів, корисних моделей, промислових зразків і раціоналізаторських пропозицій, що подані авторами підприємству (організації), на якому функціонує представництво.

2.7. На патентні підрозділи військових навчальних закладів, установ та організацій Збройних Сил України, а також підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Міністерства оборони України, покладаються:

участь у виконанні науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, виявлення патентоздатних технічних рішень;

методичне керівництво патентними дослідженнями та контроль за виконанням вимог ДСТУ 3575-97;

підготовка пропозицій щодо використання винаходів (корисних моделей), патентування їх в іноземних державах, видачі ліцензій на підставі ліцензійних договорів;

надання допомоги в оформленні заявок на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, що створюються під час виконання службових обов'язків;

здійснення заходів щодо розробки та правової охорони знаків для товарів і послуг, їх використання для маркування створюваної продукції.

2.8. На комісії з винахідницької та раціоналізаторської роботи покладаються:

затвердження планів заходів з винахідницької та раціоналізаторської роботи;

затвердження тематичного плану винахідницької та раціоналізаторської роботи, залучення особового складу до його виконання;

перевірка винахідницької та раціоналізаторської роботи в підрозділах, аналіз її стану та розробка заходів щодо її вдосконалення;

захист прав авторів та надання допомоги в правовій охороні винаходів, корисних моделей, промислових зразків та раціоналізаторських пропозицій, що створюються під час виконання службових обов'язків;

надання допомоги власникам патентів у підготовці ліцензійних договорів;

розгляд заяв про раціоналізаторські пропозиції, проектів рішень щодо них і подання їх на затвердження командиру (начальнику);

розгляд та узгодження з фінансовою службою пропозицій щодо розміру винагороди авторам за використання винаходів, корисних моделей, промислових зразків і раціоналізаторських пропозицій;

контроль за використанням створених чи відібраних винаходів, корисних моделей, промислових зразків і раціоналізаторських пропозицій;

організація проведення конкурсів, оглядів, забезпечення участі авторів винаходів, корисних моделей і раціоналізаторських пропозицій у заходах з винахідницької та раціоналізаторської роботи;

розгляд пропозицій щодо заохочення авторів винаходів, корисних моделей, промислових зразків, раціоналізаторських пропозицій та організаторів технічної творчості;

організація заходів щодо підвищення рівня підготовки особового складу в галузі охорони права інтелектуальної власності;

керівництво діяльністю відповідальних за винахідницьку та раціоналізаторську роботу;

подання відповідним фінансовому органу та органу з винахідницької та раціоналізаторської роботи розрахунку потреби коштів на винахідницьку та раціоналізаторську роботу;

розгляд звіту про підсумки винахідницької та раціоналізаторської роботи.

2.9. На відповідального за винахідницьку та раціоналізаторську роботу в підрозділі військової частини покладаються:

залучення особового складу до технічної творчості;

доведення до відома особового складу тематичного плану з винахідницької та раціоналізаторської роботи;

надання допомоги авторам у розробці та оформленні заявок на винаходи, корисні моделі, промислові зразки та заяв про раціоналізаторські пропозиції;

збір і передача заяв про раціоналізаторські пропозиції до комісії з винахідництва та раціоналізації військової частини;

пропаганда технічної творчості, проведення консультацій, бесід з питань винахідництва та раціоналізації;

подання командиру (начальнику) підрозділу і до органу з винахідництва та раціоналізації військової частини пропозицій щодо заохочення кращих авторів винаходів, корисних моделей, промислових зразків і раціоналізаторських пропозицій.

III. Винахідницька робота

3.1. Командири та начальники усіх рівнів повинні вимагати, щоб під час виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт більш повно враховувалися сучасні досягнення науки і техніки, вітчизняні та іноземні винаходи.

3.2. Командири (начальники) військових частин, військових навчальних закладів, науково-дослідних, проектних, конструкторських, випробувальних установ, організацій і підприємств Міністерства оборони України повинні забезпечити своєчасне виявлення винаходів (корисних моделей), що створені під час виконання службових обов'язків.

Оцінка науково-дослідної діяльності організацій, підприємств, установ та військових навчальних закладів залежить від патентної захищеності виконаних ними розробок і використання винаходів (корисних моделей) у цих розробках.

Відомості про розглянуті та використані патентні матеріали повинні бути включені до звітів про науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи згідно з вимогами ДСТУ 3575-97 та ДСТУ 3574-97 "Патентний формуляр. Основні положення. Порядок складання та оформлення" (далі - ДСТУ 3574-97).

3.3. Заявки на винаходи, корисні моделі та промислові зразки, а також заявки на видачу охоронних документів на інші об'єкти права інтелектуальної власності оформлюються згідно з чинним законодавством України.

3.4. Облік заявок на винаходи, корисні моделі, промислові зразки здійснюється відповідно до вимог Інструкції щодо заповнення форм первинної облікової документації з обліку об'єктів права інтелектуальної власності (винаходів, корисних моделей, промислових зразків, компонувань (топографій) інтегральних мікросхем і раціоналізаторських пропозицій), затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 10.08.2004 N 469, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 27.08.2004 за N 1054/9653.

Звіти про надходження та використання об'єктів інтелектуальної власності подаються військовими частинами за підпорядкованістю відповідно до вимог Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 4-нт "Звіт про набуття прав інтелектуальної власності та використання об'єктів права інтелектуальної власності", затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 20.08.2007 N 306, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 06.09.2007 за N 1038/14305, за навчальний рік (до 1 лютого).

IV. Раціоналізаторська робота

4.1. Складання, подання та розгляд заяви про раціоналізаторську пропозицію здійснюються відповідно до положень Цивільного кодексу України з урахуванням Указу Президента України від 18.09.92 N 479 (із змінами) "Про Тимчасове положення про правову охорону об'єктів промислової власності та раціоналізаторських пропозицій в Україні".

4.2. Заяви про раціоналізаторські пропозиції подаються авторами на розгляд до органу з винахідницької та раціоналізаторської роботи військової частини за місцем служби (роботи).

4.3. Заява про раціоналізаторську пропозицію приймається до розгляду органом з винахідництва та раціоналізації, до якого вона надійшла, і в день її надходження реєструється в журналі реєстрації раціоналізаторських пропозицій. На заяві вказуються дата надходження та номер, за яким її зареєстровано.

4.4. Заяви про раціоналізаторські пропозиції, щодо яких фахівці на місці не можуть прийняти рішення, направляються на розгляд до органів з винахідницької та раціоналізаторської роботи за підпорядкованістю. Заяви про раціоналізаторські пропозиції, що не належать до напрямів діяльності військової частини, повертаються із зазначенням причин відмови в прийнятті до розгляду, роз'ясненням, куди слід направити зазначені заяви про раціоналізаторські пропозиції, чи повідомляється, куди вони направлені.

4.5. Заяви про раціоналізаторські пропозиції, що не належать до відання Збройних Сил України, органами з винахідницької та раціоналізаторської роботи Збройних Сил України не розглядаються.

4.6. Заяви про раціоналізаторські пропозиції розглядаються:

у структурних підрозділах центрального апарату Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України - протягом тридцяти днів;

у видах Збройних Сил України, Командуванні сил підтримки Збройних Сил України, Об'єднаному оперативному командуванні та оперативних командуваннях - протягом двадцяти днів;

у військових частинах - протягом п'ятнадцяти днів.

4.7. Під час розгляду заяв про раціоналізаторські пропозиції з'ясовуються новизна пропозицій та їх корисність.

За потреби пропозиція передається відповідним фахівцям для аналізу і висновку, який повинен містити стислий виклад суті пропозиції та обґрунтування корисності й можливості її практичної реалізації.

4.8. Щодо кожної пропозиції можуть бути прийняті такі рішення:

визнати пропозицію раціоналізаторською і прийняти до впровадження;

провести дослідну перевірку пропозиції;

пропозицію відхилити.

Рішення щодо пропозиції з урахуванням висновку про новизну та корисність приймає командир (начальник) військової частини (управління), у якій прийнято пропозицію до розгляду. Проект рішення щодо пропозиції готується органом з винахідництва та раціоналізації цієї військової частини (управління).

4.9. Заяви про раціоналізаторські пропозиції, що надходять до органів з винахідницької та раціоналізаторської роботи видів Збройних Сил України, структурних підрозділів центрального апарату Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, розглядаються структурними підрозділами центрального апарату Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, діяльності яких вони безпосередньо стосуються.

Рішення щодо отриманої на розгляд раціоналізаторської пропозиції приймається керівником структурного підрозділу, до якого надійшла пропозиція. Про прийняте керівником структурного підрозділу рішення повідомляється орган з винахідництва та раціоналізації виду Збройних Сил України, структурного підрозділу Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України для відповіді автору. Матеріали пропозиції направляються до відповідних органів з винахідницької та раціоналізаторської роботи.

4.10. Після прийняття рішення про визнання пропозиції раціоналізаторською та прийняття її до використання автору чи кожному зі співавторів пропозиції в місячний термін видається свідоцтво на раціоналізаторську пропозицію за номером, під яким її зареєстровано в журналі реєстрації раціоналізаторських пропозицій.

Форма та зміст свідоцтва на раціоналізаторську пропозицію визначаються Положенням про свідоцтво на раціоналізаторську пропозицію, затвердженим наказом Державного патентного відомства України від 22.08.95 N 129, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 04.09.95 за N 323/859.

У свідоцтвах на раціоналізаторські пропозиції забороняється вказувати відомості, що становлять державну таємницю, та іншу інформацію з обмеженим доступом, яка є власністю держави.

4.11. Листування стосовно зареєстрованої пропозиції (додатковий матеріал, висновки, запити тощо) до журналу реєстрації раціоналізаторських пропозицій не вноситься, а реєструється відповідно до правил ведення діловодства у Збройних Силах України.

4.12. На раціоналізаторські пропозиції, зареєстровані в журналі реєстрації раціоналізаторських пропозицій, органом з винахідницької та раціоналізаторської роботи заводиться справа з раціоналізаторських пропозицій, до якої підшиваються матеріали пропозицій і листування щодо них.

Для рішень, що приймаються органом з винахідницької та раціоналізаторської роботи щодо зареєстрованих раціоналізаторських пропозицій, заводиться справа або книга протоколів засідань комісії з винахідництва та раціоналізації.

Для планів, звітів та інших документів з винахідницької та раціоналізаторської роботи заводиться справа з винахідництва та раціоналізації.

4.13. Матеріали раціоналізаторських пропозицій авторам не повертаються, а разом із висновками, рішеннями та листуванням щодо них зберігаються за місцем їх розгляду.

V. Охорона прав інтелектуальної власності

5.1. У військових частинах під час виконання планів наукової та науково-технічної діяльності, при виконанні науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт за державним оборонним замовленням, під час військово-технічного співробітництва та виконання інших робіт, пов'язаних зі створенням і використанням об'єктів права інтелектуальної власності, здійснюються заходи, пов'язані з охороною прав інтелектуальної власності.

Вони полягають у визначенні та дотриманні положень щодо порядку набуття, розподілу, контролю за дотриманням і захистом прав на об'єкти права інтелектуальної власності, створені та (або) використані у військових частинах у процесі виконання планів наукової та науково-технічної діяльності, науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт за державним оборонним замовленням, під час військово-технічного співробітництва та виконання інших робіт, пов'язаних зі створенням та використанням об'єктів права інтелектуальної власності.

5.2. Охорона прав інтелектуальної власності під час здійснення заходів з винахідницької та раціоналізаторської роботи забезпечується:

своєчасним виявленням винаходів (корисних моделей) та раціоналізаторських пропозицій, що створені під час виконання службових обов'язків;

набуттям прав на винаходи (корисні моделі), промислові зразки та раціоналізаторські пропозиції, що створені під час виконання службових обов'язків;

гарантуванням прав Міністерства оборони України та авторів винаходів, корисних моделей, промислових зразків і раціоналізаторських пропозицій, що створюються під час виконання службових обов'язків;

організацією пошуку можливого використання винаходів (корисних моделей) та раціоналізаторських пропозицій, створених під час виконання службових обов'язків, та розповсюдженням передового досвіду.

5.3. Охорона прав інтелектуальної власності в процесі наукової та науково-технічної діяльності полягає в здійсненні заходів з патентно-ліцензійної, винахідницької та раціоналізаторської роботи, а також інших заходів щодо забезпечення виявлення та використання об'єктів права інтелектуальної власності, набуття за потреби майнових прав на них військовими частинами і спрямована на забезпечення високого технічного рівня та патентної чистоти науково-технічної продукції.

Охорона прав інтелектуальної власності у військових частинах у процесі наукової та науково-технічної діяльності забезпечується:

проведенням патентних досліджень та оформленням звіту про патентні дослідження відповідно до ДСТУ 3575-97;

наявністю у тактико-технічних завданнях вимог щодо охорони інтелектуальної власності та дотримання їх під час виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт;

здійсненням, за потреби, заходів щодо набуття прав на об'єкти інтелектуальної власності, що створені під час виконання службових обов'язків;

забезпеченням виплати винагороди авторам об'єктів права інтелектуальної власності згідно з чинним законодавством України;

укладанням ліцензійних договорів з власниками об'єктів права інтелектуальної власності, що будуть використані в інтересах Міністерства оборони України.

5.4. Охорона прав інтелектуальної власності під час виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт за державним оборонним замовленням полягає у здійсненні комплексу заходів щодо дотримання положень законодавства у сфері інтелектуальної власності і забезпечення захисту прав інтелектуальної власності під час укладання та виконання договорів (контрактів) на виконання науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт (далі - договори) для потреб Збройних Сил України та спрямована на забезпечення високого технічного рівня і патентної чистоти замовленої продукції.

Охорона прав інтелектуальної власності під час виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт за замовленням Міністерства оборони України забезпечується:

визначенням умов охорони прав інтелектуальної власності в договорах та тактико-технічних завданнях;

захистом прав Міністерства оборони України на об'єкти права інтелектуальної власності в порядку, передбаченому законодавством України, у разі їх порушення;

участю в роботі комісій з приймання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт фахівців у сфері інтелектуальної власності.

При цьому контролю підлягають питання дотримання положень тактико-технічних завдань стосовно проведення патентних досліджень згідно з ДСТУ 3575-97 та оформлення звіту про патентні дослідження і ведення патентного формуляра згідно з ДСТУ 3574-97.

Відповідно до статті 42 Закону України "Про наукову та науково-технічну діяльність" обов'язковими умовами договору (контракту), на підставі якого виконуються науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи, що фінансуються за рахунок коштів Державного бюджету України, є визначення суб'єктів права інтелектуальної власності, зобов'язання сторін щодо забезпечення охорони прав на створені об'єкти інтелектуальної власності, визначення сторони, яка буде сплачувати винагороду суб'єктам права інтелектуальної власності згідно із законодавством України.

При укладанні договорів необхідно звернути увагу на вирішення таких питань:

закріплення прав на науково-технічну продукцію, отриману під час виконання робіт за договором;

зобов'язання виконавця щодо забезпечення державних інтересів;

зобов'язання щодо забезпечення правової охорони отриманих результатів;

зобов'язання виконавця щодо проведення патентних досліджень у повному обсязі відповідно до ДСТУ 3575-97;

зобов'язання державного замовника й виконавця щодо використання попередньої інтелектуальної власності або прав та інформації, що належать третім особам;

зобов'язання власника прав на створені об'єкти права інтелектуальної власності щодо виплати винагороди їх авторам;

порядок використання результатів робіт, отриманих у рамках договору.

5.5. Охорона прав інтелектуальної власності під час військово-технічного співробітництва полягає у здійсненні комплексу заходів щодо дотримання положень законодавства у сфері інтелектуальної власності, забезпечення державних інтересів стосовно об'єктів права інтелектуальної власності під час укладання та виконання договорів з військово-технічного співробітництва і спрямована на забезпечення взаємовигідного співробітництва Міністерства оборони України та іноземних організацій на недискримінаційній основі, яка відповідає законодавству України у сфері військово-технічного співробітництва та інтелектуальної власності.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 08.06.98 N 838 "Про затвердження Положення про порядок надання суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності повноважень на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю" Міністерство оборони України погоджує плани заходів щодо забезпечення правового захисту державних інтересів під час передачі іноземним замовникам об'єктів права інтелектуальної власності, що містяться в товарах військового призначення, які пропонуються для експорту, що розробляються суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності.

VI. Використання винаходів корисних моделей, промислових зразків та раціоналізаторських пропозицій

6.1. Щодо кожного винаходу (корисної моделі, промислового зразка), створеного під час виконання службових обов'язків, та раціоналізаторської пропозиції, яку прийнято до розробки або для використання в управлінні чи військовій частині, органом з винахідницької та раціоналізаторської роботи управління чи військової частини приймається рішення про порядок та термін проведення робіт за етапами (розробка проекту, робочих креслень, виготовлення зразків, проведення випробувань, використання пропозиції тощо) і визначаються особи, відповідальні за проведення цих робіт. Рішення органу з винахідницької та раціоналізаторської роботи затверджується командиром (начальником) військової частини (управління). У структурних підрозділах Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України копії рішень передаються до відповідного органу з винахідницької та раціоналізаторської роботи для контролю за їх виконанням.

6.2. Усі конструктивні чи технологічні зміни, пов'язані з використанням винаходів (корисних моделей, промислових зразків) та раціоналізаторських пропозицій, вносяться до затвердженої технічної або експлуатаційної документації у встановленому порядку.

6.3. Командири (начальники) військових частин (управлінь), де зареєстровано раціоналізаторські пропозиції, що становлять інтерес для інших військових частин, повинні протягом трьох місяців направити їх за підпорядкованістю. У супроводжувальному листі на адресу безпосереднього командира (начальника) необхідно зазначити, з якого часу пропозиція використовується у військовій частині, обсяг використання, отриманий ефект, розмір сплаченої авторам винагороди.

Пропозиції, що надійшли від підпорядкованих військових частин (управлінь), розглядаються органами з винахідницької та раціоналізаторської роботи у встановленому порядку.

6.4. Раціоналізаторські пропозиції, що становлять інтерес для кількох видів Збройних Сил України, структурних підрозділів Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, направляються для вирішення питання щодо їх подальшого використання до Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки Збройних Сил України.

6.5. Військовослужбовці та працівники Збройних Сил України - автори винаходів, корисних моделей і раціоналізаторських пропозицій, що створені ними під час виконання службових обов'язків, - у разі потреби залучаються до розробки та перевірки своїх пропозицій і можуть бути тимчасово звільнені від виконання службових обов'язків.

VII. Фінансування витрат на винахідництво та раціоналізацію

7.1. Фінансування витрат на винахідництво та раціоналізацію у Збройних Силах України здійснюється за бюджетною програмою коду програми класифікації видатків 2101160 "Прикладні дослідження у сфері військової оборони держави" за рахунок коштів, передбачених Класифікацією видатків за кошторисом Міністерства оборони України на фінансування патентно-ліцензійної, винахідницької та раціоналізаторської роботи, стаття 2410 "Патентно-ліцензійна, винахідницька та раціоналізаторська робота".

7.2. У кошторисах витрат на винахідницьку та раціоналізаторську роботу за потреби передбачаються видатки на:

виплату винагород авторам винаходів, корисних моделей, промислових зразків, створених під час виконання службових обов'язків, та раціоналізаторських пропозицій;

оплату робіт, пов'язаних з проведенням експертизи, консультацій і складанням висновків щодо винаходів, корисних моделей, промислових зразків та раціоналізаторських пропозицій;

розробку технічної документації, виготовлення та випробування моделей і зразків, організацію виробництва (крім робіт, виконаних у порядку службового завдання);

оформлення матеріалів заявки на винаходи, корисні моделі та промислові зразки, створені під час виконання службових обов'язків, отримання охоронних документів і підтримання їх чинності;

оплату робіт, пов'язаних з підготовкою матеріалів для патентування винаходів, корисних моделей, промислових зразків в іноземних державах, надання ліцензій;

відшкодування авторам, експертам та іншим фахівцям витрат на відрядження, пов'язані з розглядом, розробкою, перевіркою і використанням винаходів, корисних моделей і раціоналізаторських пропозицій;

придбання Центральним науково-дослідним інститутом озброєння та військової техніки Збройних Сил України та з його дозволу штатними органами з винахідницької та раціоналізаторської роботи необхідної літератури;

видання матеріалів з патентно-ліцензійної, винахідницької і раціоналізаторської роботи, виготовлення бланків, журналів обліку та іншої документації з винахідницької і раціоналізаторської роботи;

організацію та проведення нарад з винахідницької і раціоналізаторської роботи: виготовлення діаграм, графіків, пояснювальних таблиць, запрошень тощо;

організацію та проведення виставок, конкурсів, оглядів та інших заходів з винахідництва і раціоналізації, а також на виплату винагород переможцям за результатами конкурсів, оглядів на кращий підрозділ, військову частину за підсумками винахідницької та раціоналізаторської роботи (за узгодженням з відповідними органами з винахідницької і раціоналізаторської роботи);

виготовлення експериментальних моделей та зразків згідно з винаходами, корисними моделями і раціоналізаторськими пропозиціями;

виплату винагороди за сприяння впровадженню раціоналізаторської пропозиції. Розмір винагороди за сприяння не повинен перевищувати розмір винагороди автору раціоналізаторської пропозиції.

7.3. У військових навчальних закладах, установах, організаціях та на підприємствах, що належать до сфери управління Міністерства оборони України, витрати на виготовлення та випробування експериментальних зразків згідно з винаходами, корисними моделями і раціоналізаторськими пропозиціями здійснюються відповідно до законодавства України згідно з Класифікацією видатків за кошторисом Міністерства оборони України в межах коштів, передбачених на фінансування патентно-ліцензійної, винахідницької та раціоналізаторської роботи.

7.4. Витрати на виготовлення дослідних зразків для полігонних, військових та державних випробувань, виготовлення за матеріалами винаходів, корисних моделей і раціоналізаторських пропозицій виробів, що приймаються на озброєння та спорядження, здійснюються за рахунок коштів відповідних статей Класифікації видатків за кошторисом Міністерства оборони України.

7.5. Витрати, пов'язані з використанням винаходів (корисних моделей), промислових зразків і раціоналізаторських пропозицій у військових частинах, що перебувають на кошторисно-бюджетному фінансуванні, здійснюються за рахунок коштів відповідних статей Класифікації видатків за кошторисом Міністерства оборони України, які знаходяться у віданні довольчих служб військових частин, що прийняли пропозицію до використання.

7.6. Витрати, пов'язані із популяризацією винахідницької та раціоналізаторської роботи, здійснюються:

на доповіді, лекції, що проводяться військовими частинами, за рахунок коштів, що надаються на культурно-просвітницькі витрати;

на проведення науково-технічних лекцій, організацію виставок і показ науково-технічних фільмів учасникам конференцій з винахідницької та раціоналізаторської роботи, що проводяться в оперативних командуваннях, за рахунок коштів, які надаються на бойову підготовку військ (сил).

VIII. Порядок обчислення та виплати винагород за винахідницьку і раціоналізаторську роботу та сприяння винахідництву і раціоналізації

8.1. Винагороди за результатами проведення конкурсів та оглядів установлюються й виплачуються за наказами начальників управлінь (командирів військових частин) згідно з умовами проведення цих заходів на підставі рішень комісій з винахідницької та раціоналізаторської роботи.

Якщо під час проведення конкурсу потрібні випробування зразків, винагороди виплачуються після випробувань, якщо результати визнаються такими, що задовольняють умови конкурсу.

8.2. У військових частинах виплата винагород за винахідницьку та раціоналізаторську роботу здійснюється відповідно до законодавства України згідно з Класифікацією видатків за кошторисом Міністерства оборони України за рахунок коштів, передбачених на фінансування патентно-ліцензійної, винахідницької та раціоналізаторської роботи.

8.3. Виплата винагороди авторам за винахід (корисну модель), промисловий зразок і раціоналізаторську пропозицію, які створені під час виконання службових обов'язків чи за дорученням командира військової частини, якщо військова частина прийняла рішення про патентування об'єкта права інтелектуальної власності та подальше його використання, здійснюється згідно з договором між військовою частиною та автором. Договір попередньо узгоджується з фінансовим органом і вищим командиром (начальником).

8.4. Авторам перспективних винаходів (корисних моделей), що не можуть використовуватися в теперішній час, винагороди виплачуються згідно з рішенням заступника Міністра оборони України (згідно з розподілом функціональних повноважень), командувача виду Збройних Сил України, керівника структурного підрозділу центрального апарату Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, які визнали доцільність використання цих об'єктів у майбутньому в підпорядкованих військових частинах, за рахунок коштів, визначених у пункті 8.2 цього розділу.

8.5. Виплата винагород за результатами конкурсів здійснюється на підставі рішення органу з винахідницької та раціоналізаторської роботи, що проводить конкурс, затвердженого командиром (начальником), якому підпорядковується орган з винахідницької та раціоналізаторської роботи.

8.6. Командирам (начальникам) та їх заступникам винагороди за винаходи, корисні моделі, промислові зразки та раціоналізаторські пропозиції виплачуються за наказом вищих командирів (начальників).

8.7. Виплата винагород за об'єкти промислової власності та раціоналізаторські пропозиції, що прийняті до використання від посадових осіб представництв Міністерства оборони України з оборонного замовлення адміністрацією підприємств чи організацій, здійснюється за узгодженням з відповідним управлінням, якому підпорядковане представництво Міністерства оборони України з оборонного замовлення.

 

Директор Адміністративного департаменту
Міністерства оборони України
генерал-майор
 

 
 
В. О. Георгієш
 

(Положення у редакції наказу Міністра
 оборони України від 30.06.2010 р. N 338)

Опрос