Идет загрузка документа (32 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О согласовании органами приватизации условий договоров залога имущества

Фонд государственного имущества
Порядок, Приказ от 06.02.2001 № 163
Утратил силу

Про погодження органами приватизації умов договорів застави майна

Наказ Фонду державного майна України
від 6 лютого 2001 року N 163

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
26 лютого 2001 р. за N 171/5362

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Фонду державного майна України
 від 20 червня 2002 року N 1096
,
 від 6 жовтня 2004 року N 2090
,
 від 16 січня 2006 року N 43

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Фонду державного майна
 від 9 лютого 2015 року N 163)

Додатково див. ухвалу
 Вищого адміністративного суду України
 від 11 березня 2010 року

Відповідно до Закону України "Про приватизацію державного майна", Закону України "Про заставу", Закону України "Про господарські товариства", Державної програми приватизації на 2000 - 2002 роки, Постанови Верховної Ради України від 7 липня 1992 року N 2558-XII "Про Тимчасове положення про Фонд державного майна України" та Методики оцінки вартості майна під час приватизації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2000 року N 1554, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок погодження органами приватизації умов договорів застави та іпотеки (додається).

(пункт 1 в редакції наказу Фонду
 державного майна України від 06.10.2004 р. N 2090)

2. Надати регіональним відділенням Фонду державного майна України повноваження щодо погодження умов договорів застави майна підприємств, приватизація яких здійснюється безпосередньо регіональними відділеннями.

3. Уважати таким, що втратило чинність, Положення про порядок надання Фондом державного майна дозволу на заставу майна, затверджене наказом Фонду державного майна України від 04.06.96 N 618 та зареєстроване в Міністерстві юстиції України 10.07.96 за N 346/1371.

4. Начальнику Управління з питань державної корпоративної власності Войцеховському Й. В. забезпечити реєстрацію цього наказу в установленому порядку в Міністерстві юстиції України.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Фонду Чечетова М. В.

 

В. о. Голови Фонду 

М. В. Чечетов 

 

Порядок погодження органами приватизації умов договорів застави та іпотеки

(назва 1 в редакції наказу Фонду
 державного майна України від 06.10.2004 р. N 2090)

(У всьому Порядку, крім пункту 1.5, абзацу 2 пункту 1.4, абзаців 8 і 13 пункту 2.2, після слова "застава" (з урахуванням відмінків) слова "майна" або "майна Підприємств" замінено словами "і/або іпотеки" згідно з наказом Фонду державного майна України від 6 жовтня 2004 року N 2090)

1. Загальні положення

1.1. Відповідно до Законів України "Про приватизацію державного майна", "Про заставу", "Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень", "Про іпотеку", "Про господарські товариства", "Про Державну програму приватизації", Господарського та Цивільного кодексів України, Постанови Верховної Ради України від 07.07.92 N 2558-XII "Про Тимчасове положення про Фонд державного майна України" та постанови Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 N 1891 "Про затвердження Методики оцінки майна".

(пункт 1.1 в редакції наказу Фонду
 державного майна України від 06.10.2004 р. N 2090)

1.2. Дія цього Порядку поширюється на:

а) державні підприємства, щодо яких прийнято рішення про приватизацію майна;

б) відкриті акціонерні товариства, створені в процесі корпоратизації, щодо яких прийнято рішення про приватизацію;

в) відкриті акціонерні товариства, щодо яких виконано план приватизації (розміщення акцій). При цьому пакет у розмірі 25 або 50 відсотків статутного фонду плюс одна акція закріплено в державній власності;

г) господарські товариства, засновником (учасником) яких є держава, крім господарських товариств, зазначених у підпункті "ґ" цього пункту;

ґ) підприємства з іноземними інвестиціями, до статутних фондів яких передається державне майно, крім господарських товариств, зазначених у підпункті "г" цього пункту.

Далі за текстом для позначення усіх вищезазначених об'єктів уживатиметься термін "Підприємство".

(пункт 1.2 в редакції наказу Фонду
 державного майна України від 06.10.2004 р. N 2090)

1.3. Цей Порядок визначає основні засади прийняття органами приватизації відповідних рішень щодо погодження умов договорів застави і/або іпотеки.

1.4. Фонд державного майна України (регіональне відділення Фонду державного майна України, далі - регіональне відділення) приймає рішення щодо погодження умов договорів застави і/або іпотеки з моменту, визначеного в пункті 1.2 цього Порядку, до реалізації останньої належної державі акції Підприємства.

(абзац перший пункту 1.4 в редакції наказу Фонду
 державного майна України від 06.10.2004 р. N 2090)

Щодо Підприємств, в яких за державою закріплено 50 відсотків статутного фонду плюс одна акція, передача в заставу і/або іпотеку майна, балансова вартість якого перевищує 10 відсотків підсумку балансу, здійснюється за рішенням загальних зборів акціонерів Підприємства.

(абзац другий пункту 1.4 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Фонду державного майна України від 06.10.2004 р. N 2090)

Абзац третій пункту 1.4 виключено

(згідно з наказом Фонду державного
 майна України від 06.10.2004 р. N 2090)

1.5. Фонд державного майна України може прийняти рішення про передачу регіональному відділенню повноважень щодо погодження умов договорів застави і/або іпотеки Підприємств, приватизація яких здійснюється безпосередньо Фондом державного майна України.

(пункт 1.5 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Фонду державного майна України від 06.10.2004 р. N 2090)

1.6. У разі передачі повноважень з продажу акцій Підприємств від Фонду державного майна України до регіональних відділень відповідне рішення щодо погодження умов договорів застави і/або іпотеки приймається Фондом державного майна України.

1.7. Фонд державного майна України (регіональні відділення) має право вимагати від Підприємства отримання відповідних висновків відповідного міністерства чи інших органів виконавчої влади.

(пункт 1.7 в редакції наказу Фонду
 державного майна України від 06.10.2004 р. N 2090)

1.8. Якщо Підприємство виступає гарантом (майновим поручителем) повернення залучених коштів іншого суб'єкта підприємницької діяльності при прийнятті рішення щодо погодження умов договорів застави і/або іпотеки, то Фонд державного майна України (регіональне відділення) керується цим Порядком.

2. Порядок подання до Фонду державного майна України (регіональних відділень) документів, необхідних для прийняття рішення про погодження умов договорів застави і/або іпотеки

2.1. Підприємство для отримання рішення про погодження умов договорів застави і/або іпотеки звертається до Фонду державного майна України (регіонального відділення) з відповідною письмовою заявою.

Документи, які подаються до Фонду державного майна України (регіонального відділення) для розгляду і погодження умов договорів застави і/або іпотеки, підписуються керівником Підприємства і головним бухгалтером та скріплюються печаткою.

2.2. До заяви додаються такі документи:

- рішення відповідного органу управління згідно із статутом Підприємства;

- довідка про загальну вартість отриманих кредитів за останні три роки за станом на момент укладення договору застави і/або іпотеки, у тому числі непогашених у встановлені кредитними угодами терміни;

- копія свідоцтва про державну реєстрацію Підприємства, засвідчена в установленому порядку;

- копії статуту та установчого договору Підприємства, засвідчені в установленому порядку;

(абзац п'ятий пункту 2.2 в редакції наказу Фонду
 державного майна України від 06.10.2004 р. N 2090)

- картка зі зразками підписів керівника Підприємства (його заступників, головного бухгалтера), засвідчена в установленому порядку;

- проект договору застави і/або іпотеки (або укладений договір застави і/або іпотеки відповідно до вимог чинного законодавства);

- документ, що засвідчує право власності на предмет застави Підприємства;

У разі передачі в заставу товарів в обороті, Підприємством надається довідка (складська довідка) про наявність цього майна;

- перелік майна, яке передається в заставу, із зазначенням таких даних: балансова вартість, рік будівництва або випуску, місцезнаходження, стисла характеристика, балансова (залишкова) вартість, оцінка предмета застави відповідно до законодавства.

(абзац десятий пункту 2.2 із змінами, внесеними згідно з
 наказом Фонду державного майна України від 06.10.2004 р. N 2090
,
 у редакції наказу Фонду державного
 майна України від 16.01.2006 р. N 43)

Абзац одинадцятий пункту 2.2 виключено 

(згідно з наказом Фонду державного
 майна України від 06.10.2004 р. N 2090)

Абзац дванадцятий пункту 2.2 виключено 

(згідно з наказом Фонду державного
 майна України від 06.10.2004 р. N 2090)

У разі передачі в заставу товарів в обороті додається перелік із зазначенням виду товару, інші його родові ознаки, його ціна.

- довідка Підприємства про те, що предмет застави вільний від будь-яких зобов'язань або витяг з Державного реєстру застав рухомого майна; 

- фінансова звітність (завірені в установленому порядку копії балансу, звіту про фінансові результати, звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал) за станом на останню звітну дату;

- проект кредитного або іншого договору, який забезпечується заставою і/або іпотекою (або укладений кредитний договір, або інший договір, який забезпечується заставою або іпотекою майна відповідно до вимог чинного законодавства), або позитивне рішення кредитної ради банку, який надає кредит Підприємству; 

(абзац шістнадцятий пункту 2.2 в редакції наказу
 Фонду державного майна України від 06.10.2004 р. N 2090)

- бізнес-план або техніко-економічне обґрунтування залучення кредитних коштів або укладення іншого договору, який забезпечується заставою і/або іпотекою.

(абзац сімнадцятий пункту 2.2 в редакції наказу
 Фонду державного майна України від 06.10.2004 р. N 2090)

3. Порядок прийняття Фондом державного майна України (регіональним відділенням) рішення щодо погодження умов договорів застави і/або іпотеки

3.1. Рішення щодо погодження умов договору застави і/або іпотеки приймається шляхом погодження договору застави і/або іпотеки майна (або проектів договорів застави і/або іпотеки майна) першим заступником або заступниками Голови Фонду державного майна України (регіонального відділення) згідно з їх функціональними обов'язками після опрацювання структурними підрозділами Фонду державного майна України (регіонального відділення) відповідних документів, у тому числі (крім Підприємств, зазначених у підпункті "ґ" пункту 1.2 цього Порядку) після надання позитивних висновків управління фінансового аналізу Департаменту з питань управління корпоративними правами держави у відкритих акціонерних товариствах (або відповідного структурного підрозділу регіонального відділення) щодо бізнес-плану або техніко-економічного обґрунтування залучення кредитних коштів або укладення іншого договору, який забезпечується заставою і/або іпотекою.

(пункт 3.1 в редакції наказів Фонду
 державного майна України від 20.06.2002 р. N 1096
,
 від 06.10.2004 р. N 2090)

3.2. Фонд державного майна України (регіональні відділення) не погоджує умови договору застави і/або іпотеки, якщо:

- надані документи не відповідають вимогам цього Порядку;

- виявлено недостовірні дані у документах, поданих Підприємствами;

- Підприємство не в змозі виконати умови кредитного договору або іншого договору, який забезпечується заставою або іпотекою;

(абзац четвертий пункту 3.2 в редакції наказу
 Фонду державного майна України від 06.10.2004 р. N 2090)

- реалізація предмета застави і/або іпотеки може призвести до порушення виробничого циклу Підприємства.

(абзац п'ятий пункту 3.2 в редакції наказу
 Фонду державного майна України від 06.10.2004 р. N 2090)

У разі відмови в погодженні умов договору застави і/або іпотеки, Фонд державного майна України (регіональне відділення) повідомляє Підприємство із зазначенням причин.

4. Порядок здійснення Фондом державного майна України (регіональним відділенням) контролю за укладеними договорами застави і/або іпотеки

(назва пункту 4 в редакції наказу Фонду
 державного майна України від 06.10.2004 р. N 2090)

З метою здійснення контролю за укладеними договорами застави і/або іпотеки Підприємств, визначених у п. 1.2 цього Порядку, у Департаменті з питань управління корпоративними правами держави у відкритих акціонерних товариствах (у відповідному структурному підрозділі регіональних відділень) ведеться журнал реєстрації погоджених договорів застави і іпотеки Підприємств, у тому числі Підприємств, зазначених у підпункті "ґ" пункту 1.2 цього Порядку (додаток).

Відповідний структурний підрозділ Фонду державного майна України, уповноважений готувати проекти рішень щодо договорів застави і/або іпотеки Підприємств, зазначених у підпункті "ґ" пункту 1.2 цього Порядку, щомісяця надає Департаменту з питань управління корпоративними правами держави у відкритих акціонерних товариствах Фонду державного майна України відомості щодо погоджених договорів застави і/або іпотеки цих Підприємств для занесення їх у журнал реєстрації погоджених договорів застави і іпотеки Підприємств.

Після погодження Фондом державного майна України (регіональним відділенням) умов договорів застави і/або іпотеки Підприємство в місячний термін надає інформацію щодо укладення договору застави і/або іпотеки (у разі подання його проекту), кредитного договору або іншого договору, який забезпечується заставою і/або іпотекою (у разі подання його проекту), копію договору застави і/або іпотеки Підприємства, засвідченого в нотаріальному порядку (у разі обов'язковості його нотаріального посвідчення відповідно до чинного законодавства).

Підприємства надають до Фонду державного майна України (регіональних відділень) інформацію щодо погашення отриманого кредиту або виконання іншого договору, який забезпечується заставою і/або іпотекою, згідно з умовами кредитного договору або іншого документа, який забезпечується заставою і/або іпотекою, та бізнес-плану або техніко-економічного обґрунтування.

Регіональні відділення надають до Фонду державного майна України щоквартальну інформацію згідно з додатком.

(пункт 4 в редакції наказу Фонду
 державного майна України від 06.10.2004 р. N 2090)

 

Начальник Управління з питань
державної корпоративної
власності
 

 
 
Й. В. Войцеховський
 

 

Журнал
реєстрації погоджених договорів застави і іпотеки

(додаток в редакції наказу Фонду
 державного майна України від 06.10.2004 р. N 2090)

 

Начальник Управління з питань
державної корпоративної
власності
 

 
 
Й. В. Войцеховський
 

Опрос